c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS"

Transkript

1 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport gældende for ambulancetjeneste og redderarbejde i Falck Danmark A/S (provins) og overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og Chaufførernes Fagforening i København gældende for ambulancetjeneste og redderarbejde i Falck Danmark A/S (København) for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af forligsmanden. Fremsættes et samlet mæglingsforslag ikke, træder overenskstparterne sammen for at drøfte situationen. Medmindre andet da aftales, bortfalder nærværende fornyelsesaftale. Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Der er mellem nedennævnte parter i forbindelse med aftalen overenskstfornyeise udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling: Side 1. Protokollat vikarer 1 2. Protokollat forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov 2 3. Protokollat forældreorlov til forældre af samme køn 3 4. Protokollat forældreorlov 4 5. Protokollat frihed til vejledning ved afskedigelse 6 6. Protokollat støtte til screening til FVU- og ordblindeundervisning 7 7. Protokollat oplysninger brug af vikarer fra overenskstdækkede 8 vikarbureauer 8. Protokollat timelønsansættelser /hovedoverensksten 9 9. Protokollat timelønsansættelse/tillægsaftale vedrørende redderarbejde 10 og tillægsaftale vedrørende servicereddere 10. Protokollat servicereddere Protokollat nye kontrakter Protokollat tillægsaftale vedrørende redderarbejde Protokollat Falck-reddernes kvalitetsfond Protokollat betaling til RUS-fonden Protokollat skolehjem Protokollat 87-døgnvagt Protokollat lønforhold og betalingssatser Protokollat løn til lærlinge Protokollat landsdækkende lokalaftaler 24 Falck Danmark AIS For 3F Transport c7~ f;~

2 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. l vikarer Parterne er enige, at Fællesoverenskstens Protokollat 1 Vikarer tilføjes i overensksternes Protokollat 21 s nyt pkt.: 'Vikarer fra vikarbureauer På anmodning fra deres tillidsrepræsentant eller 3F's Transportgruppe skal virksheden oplyse, hvilke vikarbureauer der udfører opgaver på virksheden indenfor overenskstens faglige gyldighedsråde. I oplysningerne skal indgå virkshedsnavnet og adressen, s vikarbureauet har oplyst til virksheden. Hvis et vikarbureau, der udlejer vikarer til en DI-medlemsvirkshed, er ramt af en lovligt varslet eller iværksat hovedkonflikt til støtte for et krav overenskst, og der er varslet en lovlig sympatikonflikt mod en medlemsvirkshed, kan hver af overenskstparterne begære et møde svarende til det, s er beskrevet i stk. 1. På mødet søges tilvejebragt en forhandlingsrnæssig løsning for at undgå, at kollektive kampskridt iværksættes. I sådanne situationer kan vikarbureauet optages i DI og overenskstdækkes, selv en konflikt er varslet eller iværksat." Overskriften i Protokollat 21 ændres til: "Underleverandører og vikarer" Bestemmelsen træder i kraft 1. marts Falck Danmark AJS tz"v f2<'- 1

3 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 2 forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov Parterne er enige, at Fællesoverenskstens Protokollat 2 Forhøjet bidrag under barselsorlov skal indarbejdes i overensksterne 12, stk. 4: Parterne er enige, at det forhøjede pensionsbidrag, s betales under de 14 ugers barselsorlov udgør følgende: Arbejdsgiverbidrag kr. pr. time/kr. pr. måned: 8,50/1.360,00 Arbejdstagerbidrag kr. pr. time/kr. pr. måned: 4,25/680,00 Samlet bidrag kr. pr. time/kr. pr. måned: 12,75/2.040,00 Bestemmelsen træder i kraft 1. juli For 3F Transport (/?/~~ Chaufførernes Fagforening i København 2

4 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 3 forældreorlov til forældre af samme køn Parterne er enige, at Fællesoverenskstens Protokollat 3 Forældreorlov til forældre af samme køn skal indarbejdes i overensksterne. Parterne er enige, at følgende tekst i det nuværende 6, stk. 9 udgår: ''Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten tilfaderen eller moderen" Og erstattes med følgende tekst: ''Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller andenforælder" alek Danmark NS!2- V (?;{,1 3

5 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 4 forældreorlov Parterne er enige, at de nuværende stk. 9 i overensksterne 6 erstattes af følgende tekst: "Arbejdsgiveren yder endvidere betaling under forældreorlov i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har hver afforældrene ret til at holde 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til den ene forældre eller den anden forælder. Betalingen i disse 13 uger svarer til fuld løn, dog maksimalt kr. 145,00 pr. time. De 13 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal de 13 uger varsles med 3 uger. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende. Det er mellem parterne enighed, at forældrene kan holde samtidig forældreorlov med betaling." 4

6 Den nye bestemmelse har virkning for børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2014 eller senere. Falck Danmark AIS For 3F Transport t?~~g i Københav ~ 5

7 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 5 frihed til vejledning ved afskedigelse Parterne er enige, at Fællesoverenskstens Protokollat 5 frihed til vejledning ved afskedigelse skal indarbejdes s ny 11, stk. 4 d. i overensksterne: ''Medarbejdere, s afskediges på grund af struktureringer, nedskæringer, virkshedslukning eller andre på virksheden beroendeforhold, har ret tilfrihed med løn i op til to timer - placeret hurtigst muligt efter afskedigelsen, under fornødent hensyn til virkshedens produktionsforhold - til at søge vejledning i a-kassen/fagforeningen. " Bestemmelsen træder i kraft 1. maj

8 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 6 støtte til screening til FVU- og ordblindeundervisning Parterne er enige, at Fællesoverenskstens Protokollat 15 støtte til screening til FVU - og ordblind e undervisning indarbejdes i overensksterne s ny 7, stk. 3 f.: Alle medarbejdere har ret til at få fri - med sædvanlig overenskstmæssig løn - til at deltage i almen kvalificering på grundlæggende niveau i form af forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning og dansk for indvandrere. Herudover har medarbejderne ret til at få fri i op til fire timer til at deltage i vejledning og screening hos godkendte udbydere af uddannelserne forud for opstart af de nævnte uddannelser. Der betales sædvanlig overenskstmæssig løn, jf. pkt. c). Virksheden kan betinge sig, at udgifterne hertil dækkes gennem støtte fra uddannelsesfonden og eventuelløntabsgodtgørelse (f.eks. SVU). Falck Danmark AIS For 3F :.rransport <:!::Zning i Københ~5U-L.L--.---/.J_ 7

9 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 7 oplysninger brug af vikarer fra overenskstdækkede vikarbureauer Parterne er enige, at Fællesoverenskstens protokollat 14 indarbejdes s nyt protokollat i overensksterne. I overensksterne indsættes et nyt Protokollat 22 med følgende ordlyd: "Hvor enfagretlig sag vikarbureauvikarer er indledt imod et vikarbureau, s er fattet af en kollektiv overenskst, skal brugervirksheden, s vikaren har været udsendt til, på anmodning fra en af overenskstparterne informere relevante lokalaftaler og kutymer angående løn og arbejdstid, s virksheden har meddelt, at vikarbureauet skal overholde for de arbejdsfunktioner, vikarerne udfører på virksheden. Bestemmelsen ændrer ikke på, at alene vikarbureauet er ansvarligtfor vikarernes ansættelsesforhold. Brugervirksheden kan ikke drages til ansvar for vikarbureauets eventuelle overtrædelser af disse." Herefter bliver overenskstens nuværende Protokollat 22 til Protokollat 23 og så fremdeles. Bestemmelsen træder i kraft den 1. marts Falck Danmark AJS c33~ ChaufførernZ i Københ ::::.:a:::.;v~n~_h-_ ning 8

10 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 8 timelønsansættelser (Hovedoverensksten) Overenskstparterne har drøftet de prøveordninger, s blev aftalt ved overenskstfornyeisen i 2012, vedrørende timeløns ansættelse i hovedoverensksten. Parterne er enige at fortsætte prøveordningen med virkning fra 1. marts Overenskstparterne skal s hidtil have oplysninger fanget aftimelønsansætteiser og har påtaleret. Parterne er endvidere enige, at man i det regionale vagtplanudvalg løbende drøfter brugen af, anvendelsens af, ansættelsen af og uddannelsen af timelønsansatte. Tillidsrepræsentanten har påtaleret. Parterne er samtidig enige, at 2. afsnit i timelønsbestemmelsen timegrænser for fastansættelser udgår. skst II v / DI 9

11 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 9 timelønsansættelser (tillægsaftale vedrørende redderarbejde og tillægs aftale vedrørende servicereddere) Overenskstparterne har drøftet de prøve ordninger, s blev aftalt ved overenskstfornyelsen i 2012, vedrørende timeløns ansættelse i Tillægsaftale vedrørende redderarbejde og Tillægs af tale vedrørende servicereddere. Parterne er enige at gøre prøveordningerne permanente med virkning fra L marts Overenskstparterne skal s hidtil have oplysninger fanget af timelønsansættelser og har påtaleret. Parterne er endvidere enige, at man i det regionale vagtplanudvalg løbende drøfter brugen af, anvendelsens af, ansættelsen af og uddannelsen af timelønsansatte. Tillidsrepræsentanten har påtaleret. Parterne er samtidig enige, at 2. afsnit i timelønsbestemmelserne timegrænser for fastansættelser udgår. Falck Danmark AIS 10

12 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 10 servicereddere Parterne er enige, at Tillægs af tale vedrørende servicereddere fortsætter s prøveordning i den kmende overenskstperiode. Parterne er desuden enige, at man i overenskstperioden nærmere vil drøfte arbejdets udførelse ud fra en arbejdsmiljømæssig vinkel med henblik på eventuelle afhj ælpningsforanstaltninger. 11

13 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 11 nye kontrakter Parterne har drøftet i hvilket fang de hidtil indgåede aftaler gør det muligt at afgive bud på de kmende opgaver. Parterne har bekræftet indholdet af de hidtil indgåede aftaler og har givet tilsagn at optage drøftelser, såfremt kundekrav måtte nødvendiggøre ændringer i overenskstgrundlaget. Falck Danmark AJS For 3F Transport ~~h 12

14 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 12 Tillægsaftale vedrørende redderarbejde Parterne har drøftet "Tillægsaftale vedrørende redderarbejde". Det er med stor bekymring, at parterne kan konstatere en faldende sætning og et færre antal ansatte, der udfører opgaver inden for Tillægsaftalens dækningsråde. For at modvirke at beskæftigelsen på dette råde forsætter med at falde samt at sikre Falcks forsatte konkurrencekraft på rådet er parterne enige, at der skal iværksættes et udvalgsarbejde, s har til formål at analysere Tillægsaftalen set i forhold til dels de opgaver, s udføres inden for dækningsrådet, dels den konkurrencemæssige situation med henblik på at afdække årsagerne til den faldende sætning og - beskæftigelse. I analysen skal man blandt andet sammenligne Tillægsaftalens løn- og driftsvilkår med øvrige aktører på markedet, liges man kan inddrage øvrige aspekter, s udvalget finder relevante. Udvalget laver en indstilling til overensksternes parter inden udgangen af '~"r- UJ1'... st II v / DI 13

15 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 13 Falck-reddernes kvalitetsfond Parterne er enige at etablere Falck-reddernes Kvalitetsfond dækkende redderoverensksterne indgået mellem 3F Transport og Chaufførernes Fagforening i København vedrørende Falck. Etableringen sker med udgangspunkt i den eksisterende kvalitetsfond på CFrådet, jf. 13, stk.sa). S konsekvens heraf overføres midlerne fra nuværende 13, stk. sa) i CF-overensksten pr. 1. april 2014 til nuværende 13, stk.sb). Formål Fondens formål er at understøtte aktiviteter, der udvikler og styrker redderrådet - herunder ved at styrke og udvide det organiserede arbejdsmarked. Det sker bl.a. gennem overenskstprocessen, der sætter standarderne for løn og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked. Begge parter har et fælles ansvar for at understøtte dette arbejde. Det kan eksempelvis ske ved at: Styrke samarbejdet mellem Falck og tillidsrepræsentanterne Understøtte uddannelsesaktiviteter på redderrådet Etablering Fonden ledes af en bestyrelse, der er paritetisk sammensat og s består af 4 medlemmer. Der udpeges formand og næstformand. Posterne går på skift imellem Falck og organisationerne med 2 års interval. Beslutninger træffes i enighed. Parterne vil snarest efter overenskstfornyeisen aftale de nærmere retningslinjer for fondens virke, herunder administrationen af fonden og anvendelse af fondens midler. Bidrag til fonden 14

16 Fonden tilføres fra 2. kvartal 2014 i alt 0,05 kr. pr. præsteret arbejdstime. Med virkning fra 2015 tilføres den i alt 0,10 kr. pr. præsteret arbejdstime. I 2016 tilføres i alt 0,15 kr. pr. præsteret arbejdstime. Konsekvensændringer Ny bestemmelse i overensksternes 13, stk. 5: Falck-reddernes Kvalitetsfond Med virkning fra 2. kvartal 2014 indbetales til Falck-reddernes kvalitetsfond i alt 0,05 kr. pr. præsteret arbejdstime. Med virkning fra 2015 indbetales i alt 0,10 kr. pr. præsteret arbejdstime. I 2016 indbetales i alt 0,15 kr. pr. præsteret arbejdstime. Ny bestemmelse i ef-overensksten: Nuværende 13, stk. 5 ændres til 13, stk. 6 og konsekvensrettes i overensstemmelse hermed. For 3F Transport ~~~ening i København~_-w--_ 15

17 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 14 betaling til RUS-fonden Parterne har drøftet betalingen til RUS-fonden, s efter overensksternes 13, stk. 4 er et fast årligt beløb. Parterne er enige, at betaling til RUS-fonden fra og med betalingen pr. 1. oktober 2014 ændres til en betaling pr. præsteret arbejdstime. Den nuværende tekst i 13, stk. 4 udgår og erstattes af: Bidrag til RUS-fonden udgør årligt kr. 0,48 pr. præsteret arbejdstime, 1. gang pr. 1. oktober

18 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 15 skolehjem Parterne er enige, at Fællesoverenskstens Protokollat 9 skolehjem skal indarbejdes i overensksterne. For 3F Transport yft~hlc C Chaufførernes F i København _--r7'"--/.j 17

19 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr døgnvagt I forlængelse af Protokollat af 2. juli 2013 pkt. 1 har parterne præciseret, at døgnvagt plan 87 alene kan bruges på beredskaber relateret til ambulancetjenesten af max. 12 timers effektivt ambulancearbejde excl. 1 times klargøring. Når de 12 timer (effektiv ambulancetjeneste) er passeret, afregnes der med normaltimer. Overskridelser opgøres pr. døgnvagt. Efter den påbegyndte tur, hvor den 13. time overskrides, går redderen hjem efter afsluttet tur. Døgnvagt Plan 87 kan ikke bringes i anvendelse inden for det tidligere Københavns amt Falck Danmark AIS 18

20 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 17 lønforhold og betalingssatser A. Overensksten Lønninger Ad stk. 1, grundløn Grundlønnen for fuldtidsansatte udgør pr. måned: kr , , ,30 Ad stk. 6, genetillæg Hverdage: Dag ,00 0,00 0,00 Men , ,77 Nat 35,06 35,62 36,23 Week-end: Lørdag mandag ,99 51,81 52,69 Skæve helligdage og øvrige 43,88 44,58 45,34 Helligdage B. Tillægsaftaler m.v. 19

21 1. Tillægsaftale vedrørende redderarbejde Ad 3, stk. 1, grundløn Grundlønnen for fuldtidsansatte pr. måned: kr , , ,58 Ad 3, stk. 6, genetillæg Hverdage: Dag ,00 0,00 0,00 Aften , ,77 Nat ,06 35,62 36,23 Week-end: Lørdag mandag ,99 51,81 52,69 Skæve helligdage og øvrige 43,88 44,58 45,34 helligdage 2. Tillægsaftale vedrørende servicereddere Ad 3, stk. 1, grundløn Grundlønnen for fuldtidsansatte pr. måned: kr , , ,58 Ad 3, stk. 3, genetillæg Hverdage: Dag ,00 0,00 0,00 Aften , ,77 20

22 Nat ,06 35,62 Week-end: Lørdag mandag ,99 51,81 52,69 Skæve helligdage og øvrige 43,88 44,58 45,34 helligdage Tillægsaftale vedrørende instruktørvirkshed, herunder arnbulancesupervisorer Ad 3, stk. 4a kr. 221,75 224,00 226,40 Tillægsaftale vedrørende F -divisionen Ad 6, stk. 5 Lønnen pr. måned for fuldtidsbeskæftigede: Kr ,62 Ad 9 Særlig opsparing Pr. 1. marts 2014 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigede løn med 0,3 pet. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 1,3 % af den ferieberettigede løn til medarbejderens særlige opsparing. Pr. 1. marts 2015 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigede løn med 0,4 pet. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 1,7% af den ferieberettigede løn til medarbejderens særlige opsparing. Pr. 1. marts 2016 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigede løn med 0,3 pct. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 2,0% af den ferieberettigede løn til medarbejderens særlige opsparing. 21

23 nskst II v / D I For 3F Transport (;:f/7%v7h';/ Chaufførernes ~~rening i København 22

24 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 18 Løn til lærlinge Ad Tillægsaftale vedrørende redderelever (EUD og VEUD) 5, stk. 5: praktikår (12 mdr.) kr , , ,69 2. praktikår (12 mdr.) kr , , ,37 3. praktikår kr , , ,05 For 3F Transport Chaufførernes ~~----- ikø #10 23

25 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 19 landsdækkende lokalaftaler Ved en afsluttende forhandling den 3. marts 2014 mellem Falck Danmark NS og Reddernes Landsklub og Reddernes Faglige Klub drøftedes fornyelsen af følgende landsdækkende lokalaftaler: 1. Landsdækkende lokalaftale vedrørende smertid (Provins og København) 2. Landsdækkende lokalaftale akutbiler, lægebiler m.v. (Provins) 3. Landsdækkende lokalaftale udførelse af ATV-opgaver m.v. (Provins) 4. Landsdækkende lokalaftale vedrørende vagter med rådighedstjeneste (Provins og København) 5. Landsdækkende lokalaftale vedrørende rådighedstjeneste fra bopæl (Provins og København) 6. Landsdækkende lokalaftale vedrørende honorering for ekstern instruktørvirkshed (Provins og København) 7. Landsdækkende lokalaftale afvikling afkørepraktikdage (Provins) 8. Landsdækkende lokalaftale udsendelser for Beredskabsstyrelsen (Provins og København) 9. Landsdækkende lokalaftale faste instruktører (Provins og København) På baggrund af drøftelserne konstaterede parterne følgende: Ad 1) Landsdækkende lokalaftale vedrørende smertid: Lokalaftalen forlænges, dog således at 4. afsnit ændres til: Rådighedstjeneste fra hjemmet afregnes forholdsmæssigt. Ad 2) Landsdækkende lokalaftale akutbiler, lægebiler m.v.: Lokalaftalen forlænges uændret. Ad 3) Landsdækkende lokalaftale udførelse af ATV-opgaver m.v.: Lokalaftalen forlænges uændret. Ad 4) Landsdækkende lokalaftale vedrørende vagter med rådighedstjeneste: Lokalaftalen forlænges uændret. 24

26 Ad 5) Landsdækkende lokalaftale vedrørende rådighedstjeneste fra bopæl Lokalaftalen forlænges uændret. Ad 6) Landsdækkende lokalaftale vedrørende honorering for ekstern instruktørvirkshed Lokalaftalen forlænges uændret. Problematik kring skader ved lån af Falcks trailer behandles i OK-drift. Ad 7) Landsdækkende lokalaftale afvikling af kørepraktikdage (Provins) Lokalaftalen forlænges uændret. Ad 8) Landsdækkende lokalaftale udsendelser for Beredskabsstyrelsen (Provins og København) Lokalaftalen forlænges uændret. Forsikringsspørgsmål afklares i OK-drift. Ad 9) Landsdækkende lokalaftale faste instruktører Lokalaftalen forlænges uændret. 10) Regulativ beredskab til bekæmpelse af brande på skibe til søs Regulativet forlænges indtil 31. december 2015, idet der inden dette tidspunkt skal forhandles en landsdækkende lokalaftale med Reddernes Landsklub og Reddernes Faglige Klub til ikrafttræden pr. l. januar Parterne er enige, at der vedrørende de ovenstående landsdækkende lokalaftaler ikke udestår øvrige emner. 25

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Falck-reddere i København

Falck-reddere i København Overenskomst 2014-2017 Falck-reddere i København Overenskomst mellem DI Overenskomst II (DSA) for Falck Danmark A/S og Chaufførernes Fagforening i København OVERENSKOMST MELLEM CF OG DI OVERENSKOMST II

Læs mere

Falck-reddere i Provinsen

Falck-reddere i Provinsen Overenskomst 2014-2017 Falck-reddere i Provinsen Overenskomst mellem DI Overenskomst II (DSA) for Falck Danmark A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen OVERENSKOMST MELLEM 3F OG DI OVERENSKOMST

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794652 VERENSKOMST 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017

OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017 OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Skibsassistenter)

DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Skibsassistenter) DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter) Gældende fra 1. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. På- og afmønstring... 1 2.

Læs mere

Juli 2014. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark

Juli 2014. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Juli 2014 2014 2017 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af tillidsrepræsentant... 8 2.

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere)

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) Herværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017 mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet Løn- og tillægssatser

Læs mere

2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark

2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark August 2012 2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af tillidsrepræsentant... 8

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Social- og sundhedsvikarer

2014/2017. Landsoverenskomst. Social- og sundhedsvikarer 2014/2017 Landsoverenskomst Social- og sundhedsvikarer 2014/2017 Landsoverenskomst For social- og sundhedsvikarer mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og FOA Fag og Arbejde INDHOLD Kap. 1. Overenskomstens

Læs mere

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 33.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever Side 1 Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, audiometrister,

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2008 Bemærk: Bilagsdelen indeholder de foreliggende aftaleudkast mv. Der kan efterfølgende ske justeringer

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere