International Master uddannelse i sygepleje, Master of Health Science, Nursing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "International Master uddannelse i sygepleje, Master of Health Science, Nursing"

Transkript

1 International Master uddannelse i sygepleje, Master of Health Science, Nursing Af Aase Lydiksen, Christel Højberg, Hanna Vajhøj, Karin Anna Petersen Ved sygeplejeskolen i Viborg Amt, Danmark, har man siden februar 2001 udbudt en international master uddannelse i sygepleje, kaldet: Den internationale Master of Health Science, Nursing, i samarbejde med en sygeplejeskole i Melbourne, Australien, School of Nursing, der er knyttet til et af de yngre og fremadstræbende universiteter, Deakin University. Master uddannelsen udbydes som et 3 årigt deltidsstudie indeholdende 8 teorimoduler og 4 moduler til at arbejde med og skrive afhandling i. Studiet tilbyder eksklusivt for Danmark 4 årlige interne seminarer i Viborg á 3-5 dages varighed. Seminarierne er ikke obligatoriske. Der anvendes i udstrakt grad elektronisk kommunikation i studiet, og den studerende kan vælge både vejledning fra en nordisk og en australsk vejleder. På studiet arbejdes der med evidensbaseret sygepleje, narrativer, etik, refleksion, praksis og vidensformer, omsorg, sygeplejevidenskab og ledelse. Desuden indeholder studiet moduler i forskningsmetoder og projektforberedelse, samt afsluttes med en thesis (speciale). Studerende Antallet af optagne studerende udgør i dag ca. 40 studerende, og det er sygeplejersker der kommer fra undervisningsinstitutioner og fra klinisk praksis i Danmark, Grønland, Færøerne, Saudi Arabien, Norge, USA og Belgien. De fleste af de studerende kommer fra Danmark. Optagelseskravet er en mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse eller professionsbachelorgrad med erhvervserfaring. Optagelsesproceduren Ansøgningen sendes til koordinator for uddannelsen ved Sygeplejeskolen i Viborg Amt. Ansøgningerne sendes herefter samlet til Deakin University, og selve optagelsesproceduren foregår ved en videokonference mellem den ansvarshavende for masterstudiet ved Deakin University, den ansvarshavende for masterstudiet og koordinator ved Sygeplejeskolen i Viborg Amt. Hvorfor master? Det specielle ved en masteruddannelse er, at det er et studie, hvor de studerende hele tiden tager afsæt i deres erfaringer og den praksis de kommer fra, og kobler disse områder med ny viden og teori. På samme måde tager de studerende i deres masterprojekt udgangspunkt i en problemstilling fra deres praksis, som de med et mindre forskningsprojekt undersøger og går i dybden med. Studiet henvender sig til voksne, der vil tage en videregående uddannelse på kandidatniveau, samtidig med de er erhvervsaktive. Det vil sige det er en vej for praktikere, der har været i praktikken gennem nogle år, men som siden vil tilbage til refleksion og studier i og over deres praksis. 1

2 En international dimension Master uddannelsen er international i flere dimensioner. Hovedparten af pensum 75 % er engelsksproget og de resterende 25% er nordisk. Det vil sige, at sammensætningen af pensum gør, at de studerende får en fundering både inden for den amerikanske, engelske/australske og nordiske litteratur på området. Studiet udvider med sin flersprogethed feltet for søgemuligheder, og åbner op for inspiration fra mange kulturer. De studerende lader sig således ikke begrænse af de nordiske sprogs forholdsvis lille mængde litteratur. Endvidere får de trænet både deres læse- og skrivemæssige færdigheder, idet alle opgaver afleveres på engelsk. Er der studerende, der har lyst og mulighed for at tage på studiebesøg i Australien, er det en oplagt mulighed, idet Deakin University har kontrakter om kliniske ophold, og desuden er der mulighed for at deltage i forskningsseminarer i Australien, der afholdes hvert år i februar måned. Dertil har nogle af de første, som arbejder med thesis, den afsluttende forskningsopgave, allerede indgået aftaler om studieophold og databearbejdning med den australske vejleder i Australien. Materiale Fra Deakin University er der udarbejdet et engelsksproget kompendium med artikelsamling og referencer. Materialet er udarbejdet til fjernundervisning og indeholder foruden tekstmaterialet studiespørgsmål og studievejledning. Som studerende får man endvidere Deakin Learning Tool Kit, som er en CD Rom med nyttige studieværktøjsprogrammer og giver adgang til universitets omfattende bibliotekssystem med mulighed for hjemlån og adgang til litteratur søgefunktioner via fx Cinahl og Med-line. Desuden får den studerende adgang til det elektroniske referencesystem Endnote. Kulturmøde Et internationalt samarbejde giver mange muligheder og bereder samarbejdspartnerne mange udfordringer. Mellem Viborg og Deakin har der været gode erfaringer med, at samarbejdet udvikles inden for en fælles referenceramme af god vilje. Begge parter vil det bedste for den anden, og opfatter som udgangspunkt handlinger og tiltag som værende med en god hensigt. Begge institutioner har med stor glæde oplevet, at forskellige udfordringer har bragt mere erfaring og udvikling til den enkelte institution og medarbejder. De studerende og vejlederne oplever foruden det almindelige kulturmøde også et videnskabsteoretisk møde. Uddannelsen præsenterer forskellige videnskabsteoretiske opfattelser, og forsøger at præsentere det konglomerat af teoretiske og metodisk tilgange for studenterne som sygeplejefaget internationalt rummer. Det giver grobund for frugtbare diskussioner om teorier og metoders forskellighed og anvendelighed, hvilket er berigende for sygepleje i alle dets facetter dvs. for patienterne, praksis, studiet og videnskaben. Institutionel forankring Deakin University adskiller sig på flere måder mht. uddannelsen i sygepleje ved at være et ikkemedicinsk tilbud, som det eneste i Australien, hvor øvrige sygeplejerskeuddannelser knytter an til medicinske fakulteter. Det vil sige uddannelsen ligger under det vi i en nordisk kontekst ville kalde human- og social videnskaberne. 2

3 Det betyder at de human- og socialvidenskabelige tilgange til at studere sygepleje også udover snævert medicinske tilgange har en plads i fx. i kursuslitteraturen på masterstudiet. For eksempel støder man som det naturligste på referencer til klassiske filosofiske, sociologiske og psykologiske mv. teorier som Habermas, Weber, Riccour, Schön, Bourdieu foruden alle de velkendte praktiske teorier inden for sygeplejeregi som fx Carper, S. Kim, P. Benner, Gordon, Watson, m.fl. Samtidig er det evident, at en masteruddannelse først og fremmest retter sig til praktikere med nogen erhvervserfaring, og som har lyst at vende tilbage til studier for at reflektere over og lave små forskningsprojekter i praktikken med henblik på at finde redskaber for tiltag til forbedringer heraf. I mindre grad kan masteruddannelsen rumme at udvikle længerevarende teoretiske og empirisk funderede studier om praktikken. Men masteruddannelsen der afsluttes med en thesis giver adgang til at man kan søge optagelser på ph.d.-studier, og der udvikle enten den praktisk empiriske tilgang eller kaste sig over længerevarende empirisk baserede teoretisk funderede studier. Danmark-Australien Man kunne synes, at det er mystisk at bevæge sig over på den anden side af jorden for at finde alliancer og samarbejdspartnere m.h.p. at lave en fælles uddannelse, men i og for sig er det ikke så mærkeligt. For det første er Australien et af de lande i verden, som har den mest udbyggede tradition på samme måde som Mac Master i Canada omkring at tilbyde internetbaseret/distance uddannede. De har nok verdens bedste ekspertise inden for dette område og har været i gang hermed meget længe. For det andet lægger Australien sig ikke udelukkende i forlængelse af den anglosaksiske tradition, som på godt og ondt har haft stor indflydelse på dansk sygepleje, men Australien har en ganske sund distance til den manifeste amerikanske indflydelse, som har kendetegnet de nordiske landes forsøg på at etablere sygeplejen som en egen videnskabsdisciplin. Australien og Deakin er meget optaget af at komme i dialog med Europa i bred almindelighed og de europæiske rødder hvad angår videnskabelig teori og forskningstilgange. Det betyder fx at vi i masteruddannelsen har præsenteret og introduceret litteratur med vore nordiske og europæiske traditioner og på den måde introduceret fx Kari Martinsens forfatterskab og hele receptionen af de human- og samfundsvidenskabelige traditioner omkring fx filosoffer som fx Uffe Juul Jensen, eller den europæiske filosofiske og sociologiske tradition omkring fx Staf Callewaert og hans studenter som har haft empirisk fokus på sygepleje teoretisk reflekteret med Løgstrup, Habermas, Giddens, Bourdieu, Foucault, mv. I samarbejdet omkring den internationale master uddannelse var det væsentligt at begge samarbejdspartnere forstod at distingvere og diskutere sygepleje som praktik, som teori for sygepleje som teknologiske foreskrifter og teori om sygepleje som en empirisk forankret og teoretisk reflekteret tilgang til videnskabelige studier af sygepleje (jvf fx Durkheims opdeling af forskellige kundskabsformer) og som også respekterede og lod sig inspirere af og udfordre af andre teoritilgange. Lærerkvalificering Samarbejdet med Deakin begyndte som og blev en naturlig mod- og medspiller for os i det udviklingsarbejde omkring lærerkvalificering og curriculumudvikling, som vi påbegyndte i 1998, hvor 3

4 vi ønskede ikke blot at strukturere grunduddannelsen på en ny måde, som gav de enkelte lærere deres egne fag og områder at udvikle som undervisere og som refleksive praktikere og på sigt som forskere, men også at skabe et kontinuum af uddannelsestilbud knyttet til Sygeplejeskolen i Viborg Amt fra grunduddannelse-, diplom-, master- og ph.d.-niveau. Vi havde allerede en grunduddannelse, vi havde diplomuddannelserne inden for rækkevidde og til miljøet omkring professor Staf Callewaert havde vi allerede et ph.d.-netværk i samarbejde med Viborg-seminariet, pædagogområdet, så det vi vidste vi manglede, og som vi også vidste, der var et meget stort behov for i dansk sygepleje, var en masteruddannelse. Lærerrollen og lærerne Til studiet er knyttet australske lærere fra Deakin University. Samtlige undervisere, som er tilknyttet master uddannelsen har disputeret og hvis de er begyndere på institutionen, tilbydes de en counsellor eller mentor, der indfører dem i supervisorrollen på distanceuddannelse. Lærerne fra Deakin har en nordisk counterpart på hver unit, således at man er to unitledere, en australsk og en nordisk, tilknyttet hver unit, og derudover er der tilknyttet en række af andre undervisere til de enkelte seminarer. Alle der er knyttet til uddannelsen som unitchairs er autoriserede sygeplejersker og har afsluttet deres ph.d-grad eller er godt på vej med deres phd.-studier eller forskere, som gennem en årrække også har arbejdet med sundhedsfeltet som forskningsfelt. Dertil kommer tre tilknyttede professorer Staf Callewaert, Kari Martinsen og Margrethe Lorensen. Lærerrollen er en anden end i en traditionel klasseundervisning. De studerende skal klare sig selv langt hen ad vejen og hver unit begynder med udlevering af en pakke: 1. Studievejledning 2. Manual med tekstsamling 3. Manual for at tolke teksterne læsevejledning som er konkret med spørgsmål osv. 4. Eksamens vejledning og tider De studerende får tilsendt alt materiale og bliver opkoblede på Deakin, og kan gå direkte ind på biblioteket. For hvert modul opbygges et chatsystem, hvor alle vejledninger kan være offentlige (men også gerne private), og hvor alle kan tage del i spørgsmål og kommentarer som de studerende og underviserne bidrager med. Man kan sige at lærerrollen er at være navigator, hvor man skal navigere studenterne gemmen materialerne. Det er en ganske anden rolle end at være underviser i et klasseværelse, hvor man kan gå i direkte dialog med de studerende. På distanceuddannelse må man være præcis og beskrive nøjagtigt, således at de studerende ikke udsættes for uklarheder. Man kan chatte på nettet, og der kan også tilbydes telefonmøder eller videokonferencer. Den studerende får både vejledning fra en nordisk og en australsk vejleder. Uddannelsens strukturering Studiet tilbyder som tidligere skrevet 4 årlige seminarer som afholdes som internatkurser ved Sygeplejeskolen i Viborg Amt. Disse seminarer er ikke obligatoriske, og kun nordiske indskrevne studenter deltager. Man kan sagtens deltage i masteruddannelse uden at deltage i seminarerne og de 4

5 fleste masterstuderende i verden deltager ikke. I Viborg har vi valgt at holde fast i tilbuddet, og erfaringen viser, at de danske og øvrige nordiske studerende sætter pris på disse mødepunkter med deres studiekammerater og også etablerer lokale læsegrupper og støtter hinanden konkret gennem dette arbejde. Der anvendes i udstrakt grad elektronisk kommunikation i studiet og der tilbydes en vis kontakt telefonisk eller konkret for så vidt det er påkrævet eller ved de konkrete mødepunkter ved seminarerne. På studiet arbejdes der med evidens baseret sygepleje, narrativer, etik, refleksion, praksis og kundskabsformer, filosofi, omsorg, sygeplejevidenskab og ledelse. Desuden indeholder studiet moduler i forskningsmetoder og projekt forberedelse. Jvf nedenstående oversigt: Moduloversigt Studieår Modulnummer Modulemne Unit Chris Undervisere og vejledere 1. Studieår, 1.semester 1. Studieår, Studieår, Studieår, 2 semester 2. Studieår, Studieår, Studieår, 2. HNN705 HNN714 Terapeutisk sygepleje: Sygeplejenarrativer Evidens baseret sygepleje Den etiske dimension i sygepleje Professor, Dr. Bev O Connell, Lecturer, ph.d.stud. Emmy Brandt Jørgensen Senior lecturer, ph.d. Sue Bailey, Lecturer, ph.d.stud. Birte Hedegaard Larsen HNN706 Refleksiv proces Professor, Dr. Helen Cox, Lecturer, ph.d. Kristian Larsen HNN708 Kundskab og praksis Professor, Dr Sally Wellard, Senior lecturer, ph.d. Karin Anna Petersen/Kirsten Frederiksen HNN702 Omsorg Lecturer, ph.d.stud Philip Warelow, Lecturer ph.d.stud. Kirsten Beedholm Poulsen HNN728 Forskningsmetoder Professor, Dr. Sally Wellard, Lecturer, ph.d.stud. Stinne Glasdam HNN722 Forberedelse til forskningsprojekt Senior lecturer, ph.d. Sue Bailey, Professsor 5

6 Studieår Modulnummer Modulemne Unit Chris Undervisere og vejledere Margarethe Lorensen 2. Studieår, Studieår, 1. HNN724 ELLER HNN715 Filosofisk dimension ELLER Ledelse i sygepleje Senior lecturer ph.d. Stud. Phil Warelow, Lecturer, ph.d.stud. Vibeke Lorentzen Professor, Dr. Bev O`Connell, Lecturer, ph.d.stud. Raymond Kolbæk HNN719 Afhandling Vejledere udvælges af underviser- og vejledergruppen HNN719 Afhandling Fortsat vejledning 3. Studieår, Studieår, 2. HNN719 Afhandling Fortsat vejledning 3. Studieår, 2. HNN719 Afhandling Fortsat vejledning Tilknyttede vejledere og undervisere til masteruddannelsen er desuden Professor Kari Martinsen, professor Staf Callewaert, professor Margarethe Lorensen Karin Anna Petersen, lektor, adj. Adj. Professor, Deakin indgår også som vejleder. Hvad skriver de om? Det første hold masterstuderende i sygepleje har netop indleveret deres emner for det forskningsprojekt, de vil arbejde med det næste års tid og som munder ud i masterafhandlingen. Spredningen i emner afspejler klart, hvor forskellige områder af sygeplejen de masterstuderende kommer fra. De studerende er ansat i både den primære og den sekundære del af sundhedsvæsenet samt i undervisningsområdet og vælger projektemner fra de respektive områder. De masterstuderende lægger op til afhandlinger med forskning i klinisk sygepleje inden for felterne: gynækologisk sygepleje, intensiv sygepleje, dermatologisk sygepleje, palliativ og pædiatrisk sygepleje. Desuden lægges op til forskningsprojekter om undervisning af sygeplejestuderende, og i administration både inden for kvalitetsudvikling og uddannelsespolitik. Den primære sektor kan se frem til flere forskningsprojekter med fokus på ældreområdet. Etisk komité Før påbegyndelse af projekterne godkender en etisk komité i Viborg Amt og på Deakin projekterne mht. etiske spørgsmål. Komitéen ved Deakin er udpeget af fakultetet og i Viborg af Sygeplejeskolen. 6

7 Projekt emne oversigt Praksis, fagligt område Gynækologisk obstetrisk sygepleje Intensiv sygepleje Undervisning i sygepleje Sygepleje Primær sygepleje Dermatologisk sygepleje Palliativ sygepleje Pædiatrisk onkologisk sygepleje Primær sygepleje Administration Projekt Uninary incontinence in post natal women The relatives of critical care patients First year student s experiences learning in a laboratory Can caring survive in total quality management hospital environment? How do elderly people manage at home? Dermatological patient s non-compliance with treatment Do nurses relate to relatives of dying patients? If so how? Why do nurses lack interest in becomming certified in consious sedation? The experience of illness and disease in everyday life of elderly people. How do elderly people understand the notion of illness and disease? Why do overseas students choose to register or not register in Denmark Hvad får man ud af det undervejs og bagefter Man får en grad dvs. en ny kompetence - en mastergrad fra et internationalt universitet, Deakin University. Man lærer sig systematisk dataindsamling og teoretiske refleksioner herover, og kan dermed være med til at udvikle sit eget praksisfelt både undervejs og efterfølgende. Med Viborg-Deakin og distancemodellen lærer man sig dertil at beherske engelsk i tekst og på skrift inden for sit fagfelt, og skrive små artikler så man kan være med i den internationelle debat i sygepleje. Man kan tilbydes at tage på studiebesøg i Australien og lære om uddannelsessystemet og også om hospitalssystemet og kommunal sygepleje. Man får venner over hele jorden inden for sit fagfelt. Man har det sjovt men det er også hårdt arbejde gennem en årrække. Processen er intensiv og man må medtænke, at man får nye familiemønster og vaner og skal tilpasse sig det australske systems kalender i en vis måde. 7

8 Unikt Deakin-Viborg modellen er unik. Samarbejdet mellem Sygeplejeskolen i Viborg Amt og Deakin University startede med udvekslingsprogram for sygeplejestuderende på grunduddannelsesniveau. Fra udveklingsprogrammet var der ikke langt til at videreudvikle ideen om en masteruddannelse, og over en middag blev kontrakten mellem Dekin/Viborg etableret. Men fra idé til virkelighed er der et stykke vej, og før uddannelsen kunne tilbydes fra Viborg afstedkom det en del rejseaktivitet mellem Australien og Danmark. Før alt var på plads gik der ca.et halvt år før de første studenter kunne indskrives. I dag er det 3. Cohorte af studerende, og vi er fortrøstningsfulde og tror modellen mellem Deakin/Viborg er ét af gode tilbud, som dansk sygepleje har i samspil med mange andre muligheder som også findes. Og Verdensbanken har fået øje på os så man ved ikke hvad den næste udfordring for curriculumog lærerkvalificeringsprojekter i Viborg bliver.. men vi er godt rustet og tager gerne fat på nye udfordringer og vil dermed være med til at skabe nye muligheder for sygepleje i internationalt perspektiv, forstået ikke som dominant engelsk eller amerikansk inspireret sygepleje, men som teorier i, for og om sygepleje og sygepleje i klinisk praksis internationalt, dvs. mellem nationer i hele verden. Artiklen er skrevet i et samarbejde mellem Aase Lydiksen, Rektor Sygeplejeskolen i Viborg Amt Christel Højberg, Koordinator Sygeplejeskolen i Viborg Amt Hanna Vajhøj, Leder af efter-videreuddannelsesafdelingen Sygeplejeskolen i Viborg Amt Karin Anna Petersen, Universitetslektor, fagansvarlig for masteruddannelsen Kontaktpersoner og adresser Universitetslektor, studierektor Adj. Professor, Deakin University, Australia RN, Mag.art.et ph.d. Karin Anna Petersen Uppsala Universitet Sverige 8

9 Leder af Efter- og videreuddannelsesafdelingen RN, Dipl.Nursing et Edu, M.Sci., Nursing in progress Hanna Vajhøj Sygeplejeskolen i Viborg Amt, Viborg afdelingen Toldbodgade 12 DK-8800 Viborg Professor, mastercoordinator RN, Acci&EmrgCert, BappSci, PGD, MSci, PhD Beverly O Connell School of Nursing Deakin University, Australien Udviklingssygeplejerske, masterkoordinator ved Efter- og videreuddannelsesafdelingen RN, Cand.cur. Christel Højberg Sygeplejeskolen i Viborg Amt, Viborg afdelingen Toldbodgade 12 DK-8800 Viborg School of Nursing Deakin University Melbourne, Burwood Victoria Sygeplejeskolen i Viborg Amt, Viborg Efter- og videreuddannelsesafdelingen Toldbodgade Viborg Tlf Fax Viborg Amt Skottenborg Viborg Tlf Fax

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Center for Sygeplejeforskning - Viborg

Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Oprettet pr. 1. april 2005 I et samarbejde mellem Sygehus Viborg (pr.1. jan. 07: Region Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive,

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i socialpædagogik I masterprojektet arbejder den studerende med en selvvalgt problemstilling inden for de socialpædagogiske områder. Efter

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2014 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Februar 2014 University

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Erasmus samarbejdsaftale mellem TEI Athens, Departement of Health Visiting Grækenland og UCC Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Danmark FORMÅL MED INTERNATIONALISERING

Læs mere

Kære alle. I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår.

Kære alle. I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Kære alle I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for jeres store bidrag til Nursing Europe samt jeres deltagelse som International Clinical Placement. Vi modtager mellem 15 20

Læs mere

1. del: 4. modul: Hvad er din generelle vurdering af det faglige udbytte fra 4. modul?

1. del: 4. modul: Hvad er din generelle vurdering af det faglige udbytte fra 4. modul? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema MHP, 4. semester, E11 Antal respondenter: 7 stk. 1. del: 4. modul: Hvad er din generelle vurdering af det faglige udbytte fra 4. modul? Giv gerne en

Læs mere

Årsrapport Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V)

Årsrapport Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Årsrapport 2009 Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) a) Forskningsansvarlige Forskningslektor Birte Hedegaard Larsen, Center for Sygeplejeforskning Viborg, Heibergs Allé 2, 5. Sal, 8800 Viborg

Læs mere

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet U& K, Okt ober Dorthe Nielsen Studieleder for Kandidat uddannelsen i Klinisk Sygepleje Hvorfor

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me D. 15 06 2011 Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Hold: SYPL-2013-feb, forår 2015 Revideret 15.01.2015 1 Indhold Modul 9 - Sygepleje, etik og videnbaseret

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession Modul 13 - Tema og læringsudbytte Tema: Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Valgmodulet retter sig mod sygeplejefaglig udvikling inden for patient- og borgerrettet sygeplejevirksomhed

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til: Melbourne, Australien modul 5 og 8 Navn: Sandra Chochoe Ama Adjei Email: sandra_adjei@hotmail.com Evt rejsekammerat: Maria Tækker og Mette Tagmose Hjem institution:

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE

DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE Kirsten Halskov Madsen 2011 PALLIATION i VIOLA Udvikling af palliativ indsats med fokus på uddannelse Hvad er?

Læs mere

Årsrapport 2013. Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V)

Årsrapport 2013. Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Årsrapport 2013 Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Et forskningscenter etableret i et samarbejde mellem Deakin University, Australien, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Sverige Navn: Maiken Lindgaard Hansen Rejsekammerat: Line Linn Jensen Hjem-institution: VIA University College, Viborg Værst-institution/Universitet: School

Læs mere

Netværksmøde 2015: Fra godt at vide til godt at udføre - Simulation som pædagogisk metode i undervisningen på SoSu

Netværksmøde 2015: Fra godt at vide til godt at udføre - Simulation som pædagogisk metode i undervisningen på SoSu Netværksmøde 2015: Fra godt at vide til godt at udføre - Simulation som pædagogisk metode i undervisningen på SoSu Baggrund: Simulationsbaseret læring (SBL) har i årevis været anvendt som undervisningsmetode

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Introduktion...15 Grunduddannelsen...16 Bogens struktur...16

Introduktion...15 Grunduddannelsen...16 Bogens struktur...16 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion....15 Grunduddannelsen....16 Bogens struktur....16 DEL 1 Det senmoderne samfund...19 Kapitel 1 Sygeplejersken på arbejde....21 AF ANNE HYTTEL AGERHOLM OG TANJA CHRÆMMER

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Fag. Grundbog i sygepleje MUNKSGAARD. Kirsten Frederiksen og Birte Glinsvad (red.)

Fag. Grundbog i sygepleje MUNKSGAARD. Kirsten Frederiksen og Birte Glinsvad (red.) Fag Grundbog i sygepleje Kirsten Frederiksen og Birte Glinsvad (red.) MUNKSGAARD Indholdsfortegnelse Introduktion.... 15 Grunduddannelsen...16 Bogens struktur....16 Del 1 Det senmoderne samfund... 19 Kapitel

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

Sygeplejen i onkologisk afdeling

Sygeplejen i onkologisk afdeling Sygeplejen i onkologisk afdeling Mission vision Værdier mål 2 Med omsorg som værdigrundlag er Missionen for sygeplejen i Onkologisk Afdeling - at tilbyde højt specialiseret sygepleje til patienter med

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Teoretisk undervisning. Modulbeskrivelse Modul 14 - Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S12Sx+y Uge 41, 2015 uge 4, 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Ph.d. uddannelsen Bente Appel Esbensen, forskningsleder Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Hvad er en ph.d.? Ph.d. (latin: philosophiæ doctor),

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Et dansk elitemiljø et dansk MIT

Et dansk elitemiljø et dansk MIT Et dansk elitemiljø et dansk A f f o r s k n i n g s c h e f C h a r l o t t e R ø n h o f, c h r @ d i. d k o g k o n s u l e n t M o r t e n Ø r n s h o l t, m o q @ d i. d k Dansk forskning kan blive

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Sygeplejefaglig referenceramme

Sygeplejefaglig referenceramme Professionalisme, holdninger & værdier i sygeplejen Sygeplejefaglig referenceramme sygehuslillebaelt.dk Sygeplejefaglig referenceramme 1. INDLEDNING De ledende sygeplejersker og kliniske sygeplejespecialister

Læs mere

Strategidage. Fra fag til profession 14.06.2013

Strategidage. Fra fag til profession 14.06.2013 Strategidage Fra fag til profession 14.06.2013 Fra fag til selvstændig profession Hvor startede fysioterapifaget, og hvordan er udviklingen foregået frem mod det foreløbige formål for Faglige Selskaber

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Efter- og videreuddannelsesenheden December 2007 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Modul Omfang

Læs mere

En ny tid, en ny vidensproduktion?

En ny tid, en ny vidensproduktion? ELU og Danske Universiteters konference: Efter- og videreuddannelse på universiteterne status, udfordringer og perspektiver 1. april 2008 En ny tid, en ny vidensproduktion? Bent Gringer, SCKK bg@sckk.dk

Læs mere

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2012 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Juni 2012 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Strategi for klinisk sygeplejepraksis i Endokrinologisk afdeling M 2012-2017

Strategi for klinisk sygeplejepraksis i Endokrinologisk afdeling M 2012-2017 Strategi for klinisk sygeplejepraksis i Endokrinologisk afdeling M 2012-2017 Endokrinologisk afdeling M, OUH vil være blandt de fremmeste afdelinger inden for klinisk udvikling og forskning i sygepleje.

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Komplekse og uklare politiske dagsordner 70. 77621_sundhed_.indd 5 19-03-2009 10:39:17

Komplekse og uklare politiske dagsordner 70. 77621_sundhed_.indd 5 19-03-2009 10:39:17 INDHOLD FORORD 9 INDLEDNING 13 Det sundhedspædagogiske problemfelt 18 Viden og værdier hvorfor? 18 Styringsbestræbelser og sundhedspædagogik 20 Sundhedspædagogikkens inderside og yderside 23 1 SUNDHED

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK

DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK OPTIMER DIN SPROGUNDERVISNING Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer?

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? KOMPETENCEUDVIKLING ER EN NATURLIG DEL AF VORES FORTSATTE SUCCES Nordjyske Bank har i de seneste år været igennem en større omstillingsproces,

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET 2018 Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET 2 AAU EXECUTIVE / MBA Kompetente medarbejdere sikrer virksomhedens fremtidige indtjening En vigtig faktor for at sikre vores

Læs mere

Årsrapport Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V)

Årsrapport Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Årsrapport 2010 Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) a) Forskningsansvarlige Forskningslektor, Center for Sygeplejeforskning Viborg, Heibergs Allé 2, 5. Sal, 8800 Viborg Telefon: 78441373 E-mail:

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Samfundsudviklingen i Danmark har vist et behov for en evidensbasering og kvalitetsudvikling

Læs mere