International Master uddannelse i sygepleje, Master of Health Science, Nursing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "International Master uddannelse i sygepleje, Master of Health Science, Nursing"

Transkript

1 International Master uddannelse i sygepleje, Master of Health Science, Nursing Af Aase Lydiksen, Christel Højberg, Hanna Vajhøj, Karin Anna Petersen Ved sygeplejeskolen i Viborg Amt, Danmark, har man siden februar 2001 udbudt en international master uddannelse i sygepleje, kaldet: Den internationale Master of Health Science, Nursing, i samarbejde med en sygeplejeskole i Melbourne, Australien, School of Nursing, der er knyttet til et af de yngre og fremadstræbende universiteter, Deakin University. Master uddannelsen udbydes som et 3 årigt deltidsstudie indeholdende 8 teorimoduler og 4 moduler til at arbejde med og skrive afhandling i. Studiet tilbyder eksklusivt for Danmark 4 årlige interne seminarer i Viborg á 3-5 dages varighed. Seminarierne er ikke obligatoriske. Der anvendes i udstrakt grad elektronisk kommunikation i studiet, og den studerende kan vælge både vejledning fra en nordisk og en australsk vejleder. På studiet arbejdes der med evidensbaseret sygepleje, narrativer, etik, refleksion, praksis og vidensformer, omsorg, sygeplejevidenskab og ledelse. Desuden indeholder studiet moduler i forskningsmetoder og projektforberedelse, samt afsluttes med en thesis (speciale). Studerende Antallet af optagne studerende udgør i dag ca. 40 studerende, og det er sygeplejersker der kommer fra undervisningsinstitutioner og fra klinisk praksis i Danmark, Grønland, Færøerne, Saudi Arabien, Norge, USA og Belgien. De fleste af de studerende kommer fra Danmark. Optagelseskravet er en mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse eller professionsbachelorgrad med erhvervserfaring. Optagelsesproceduren Ansøgningen sendes til koordinator for uddannelsen ved Sygeplejeskolen i Viborg Amt. Ansøgningerne sendes herefter samlet til Deakin University, og selve optagelsesproceduren foregår ved en videokonference mellem den ansvarshavende for masterstudiet ved Deakin University, den ansvarshavende for masterstudiet og koordinator ved Sygeplejeskolen i Viborg Amt. Hvorfor master? Det specielle ved en masteruddannelse er, at det er et studie, hvor de studerende hele tiden tager afsæt i deres erfaringer og den praksis de kommer fra, og kobler disse områder med ny viden og teori. På samme måde tager de studerende i deres masterprojekt udgangspunkt i en problemstilling fra deres praksis, som de med et mindre forskningsprojekt undersøger og går i dybden med. Studiet henvender sig til voksne, der vil tage en videregående uddannelse på kandidatniveau, samtidig med de er erhvervsaktive. Det vil sige det er en vej for praktikere, der har været i praktikken gennem nogle år, men som siden vil tilbage til refleksion og studier i og over deres praksis. 1

2 En international dimension Master uddannelsen er international i flere dimensioner. Hovedparten af pensum 75 % er engelsksproget og de resterende 25% er nordisk. Det vil sige, at sammensætningen af pensum gør, at de studerende får en fundering både inden for den amerikanske, engelske/australske og nordiske litteratur på området. Studiet udvider med sin flersprogethed feltet for søgemuligheder, og åbner op for inspiration fra mange kulturer. De studerende lader sig således ikke begrænse af de nordiske sprogs forholdsvis lille mængde litteratur. Endvidere får de trænet både deres læse- og skrivemæssige færdigheder, idet alle opgaver afleveres på engelsk. Er der studerende, der har lyst og mulighed for at tage på studiebesøg i Australien, er det en oplagt mulighed, idet Deakin University har kontrakter om kliniske ophold, og desuden er der mulighed for at deltage i forskningsseminarer i Australien, der afholdes hvert år i februar måned. Dertil har nogle af de første, som arbejder med thesis, den afsluttende forskningsopgave, allerede indgået aftaler om studieophold og databearbejdning med den australske vejleder i Australien. Materiale Fra Deakin University er der udarbejdet et engelsksproget kompendium med artikelsamling og referencer. Materialet er udarbejdet til fjernundervisning og indeholder foruden tekstmaterialet studiespørgsmål og studievejledning. Som studerende får man endvidere Deakin Learning Tool Kit, som er en CD Rom med nyttige studieværktøjsprogrammer og giver adgang til universitets omfattende bibliotekssystem med mulighed for hjemlån og adgang til litteratur søgefunktioner via fx Cinahl og Med-line. Desuden får den studerende adgang til det elektroniske referencesystem Endnote. Kulturmøde Et internationalt samarbejde giver mange muligheder og bereder samarbejdspartnerne mange udfordringer. Mellem Viborg og Deakin har der været gode erfaringer med, at samarbejdet udvikles inden for en fælles referenceramme af god vilje. Begge parter vil det bedste for den anden, og opfatter som udgangspunkt handlinger og tiltag som værende med en god hensigt. Begge institutioner har med stor glæde oplevet, at forskellige udfordringer har bragt mere erfaring og udvikling til den enkelte institution og medarbejder. De studerende og vejlederne oplever foruden det almindelige kulturmøde også et videnskabsteoretisk møde. Uddannelsen præsenterer forskellige videnskabsteoretiske opfattelser, og forsøger at præsentere det konglomerat af teoretiske og metodisk tilgange for studenterne som sygeplejefaget internationalt rummer. Det giver grobund for frugtbare diskussioner om teorier og metoders forskellighed og anvendelighed, hvilket er berigende for sygepleje i alle dets facetter dvs. for patienterne, praksis, studiet og videnskaben. Institutionel forankring Deakin University adskiller sig på flere måder mht. uddannelsen i sygepleje ved at være et ikkemedicinsk tilbud, som det eneste i Australien, hvor øvrige sygeplejerskeuddannelser knytter an til medicinske fakulteter. Det vil sige uddannelsen ligger under det vi i en nordisk kontekst ville kalde human- og social videnskaberne. 2

3 Det betyder at de human- og socialvidenskabelige tilgange til at studere sygepleje også udover snævert medicinske tilgange har en plads i fx. i kursuslitteraturen på masterstudiet. For eksempel støder man som det naturligste på referencer til klassiske filosofiske, sociologiske og psykologiske mv. teorier som Habermas, Weber, Riccour, Schön, Bourdieu foruden alle de velkendte praktiske teorier inden for sygeplejeregi som fx Carper, S. Kim, P. Benner, Gordon, Watson, m.fl. Samtidig er det evident, at en masteruddannelse først og fremmest retter sig til praktikere med nogen erhvervserfaring, og som har lyst at vende tilbage til studier for at reflektere over og lave små forskningsprojekter i praktikken med henblik på at finde redskaber for tiltag til forbedringer heraf. I mindre grad kan masteruddannelsen rumme at udvikle længerevarende teoretiske og empirisk funderede studier om praktikken. Men masteruddannelsen der afsluttes med en thesis giver adgang til at man kan søge optagelser på ph.d.-studier, og der udvikle enten den praktisk empiriske tilgang eller kaste sig over længerevarende empirisk baserede teoretisk funderede studier. Danmark-Australien Man kunne synes, at det er mystisk at bevæge sig over på den anden side af jorden for at finde alliancer og samarbejdspartnere m.h.p. at lave en fælles uddannelse, men i og for sig er det ikke så mærkeligt. For det første er Australien et af de lande i verden, som har den mest udbyggede tradition på samme måde som Mac Master i Canada omkring at tilbyde internetbaseret/distance uddannede. De har nok verdens bedste ekspertise inden for dette område og har været i gang hermed meget længe. For det andet lægger Australien sig ikke udelukkende i forlængelse af den anglosaksiske tradition, som på godt og ondt har haft stor indflydelse på dansk sygepleje, men Australien har en ganske sund distance til den manifeste amerikanske indflydelse, som har kendetegnet de nordiske landes forsøg på at etablere sygeplejen som en egen videnskabsdisciplin. Australien og Deakin er meget optaget af at komme i dialog med Europa i bred almindelighed og de europæiske rødder hvad angår videnskabelig teori og forskningstilgange. Det betyder fx at vi i masteruddannelsen har præsenteret og introduceret litteratur med vore nordiske og europæiske traditioner og på den måde introduceret fx Kari Martinsens forfatterskab og hele receptionen af de human- og samfundsvidenskabelige traditioner omkring fx filosoffer som fx Uffe Juul Jensen, eller den europæiske filosofiske og sociologiske tradition omkring fx Staf Callewaert og hans studenter som har haft empirisk fokus på sygepleje teoretisk reflekteret med Løgstrup, Habermas, Giddens, Bourdieu, Foucault, mv. I samarbejdet omkring den internationale master uddannelse var det væsentligt at begge samarbejdspartnere forstod at distingvere og diskutere sygepleje som praktik, som teori for sygepleje som teknologiske foreskrifter og teori om sygepleje som en empirisk forankret og teoretisk reflekteret tilgang til videnskabelige studier af sygepleje (jvf fx Durkheims opdeling af forskellige kundskabsformer) og som også respekterede og lod sig inspirere af og udfordre af andre teoritilgange. Lærerkvalificering Samarbejdet med Deakin begyndte som og blev en naturlig mod- og medspiller for os i det udviklingsarbejde omkring lærerkvalificering og curriculumudvikling, som vi påbegyndte i 1998, hvor 3

4 vi ønskede ikke blot at strukturere grunduddannelsen på en ny måde, som gav de enkelte lærere deres egne fag og områder at udvikle som undervisere og som refleksive praktikere og på sigt som forskere, men også at skabe et kontinuum af uddannelsestilbud knyttet til Sygeplejeskolen i Viborg Amt fra grunduddannelse-, diplom-, master- og ph.d.-niveau. Vi havde allerede en grunduddannelse, vi havde diplomuddannelserne inden for rækkevidde og til miljøet omkring professor Staf Callewaert havde vi allerede et ph.d.-netværk i samarbejde med Viborg-seminariet, pædagogområdet, så det vi vidste vi manglede, og som vi også vidste, der var et meget stort behov for i dansk sygepleje, var en masteruddannelse. Lærerrollen og lærerne Til studiet er knyttet australske lærere fra Deakin University. Samtlige undervisere, som er tilknyttet master uddannelsen har disputeret og hvis de er begyndere på institutionen, tilbydes de en counsellor eller mentor, der indfører dem i supervisorrollen på distanceuddannelse. Lærerne fra Deakin har en nordisk counterpart på hver unit, således at man er to unitledere, en australsk og en nordisk, tilknyttet hver unit, og derudover er der tilknyttet en række af andre undervisere til de enkelte seminarer. Alle der er knyttet til uddannelsen som unitchairs er autoriserede sygeplejersker og har afsluttet deres ph.d-grad eller er godt på vej med deres phd.-studier eller forskere, som gennem en årrække også har arbejdet med sundhedsfeltet som forskningsfelt. Dertil kommer tre tilknyttede professorer Staf Callewaert, Kari Martinsen og Margrethe Lorensen. Lærerrollen er en anden end i en traditionel klasseundervisning. De studerende skal klare sig selv langt hen ad vejen og hver unit begynder med udlevering af en pakke: 1. Studievejledning 2. Manual med tekstsamling 3. Manual for at tolke teksterne læsevejledning som er konkret med spørgsmål osv. 4. Eksamens vejledning og tider De studerende får tilsendt alt materiale og bliver opkoblede på Deakin, og kan gå direkte ind på biblioteket. For hvert modul opbygges et chatsystem, hvor alle vejledninger kan være offentlige (men også gerne private), og hvor alle kan tage del i spørgsmål og kommentarer som de studerende og underviserne bidrager med. Man kan sige at lærerrollen er at være navigator, hvor man skal navigere studenterne gemmen materialerne. Det er en ganske anden rolle end at være underviser i et klasseværelse, hvor man kan gå i direkte dialog med de studerende. På distanceuddannelse må man være præcis og beskrive nøjagtigt, således at de studerende ikke udsættes for uklarheder. Man kan chatte på nettet, og der kan også tilbydes telefonmøder eller videokonferencer. Den studerende får både vejledning fra en nordisk og en australsk vejleder. Uddannelsens strukturering Studiet tilbyder som tidligere skrevet 4 årlige seminarer som afholdes som internatkurser ved Sygeplejeskolen i Viborg Amt. Disse seminarer er ikke obligatoriske, og kun nordiske indskrevne studenter deltager. Man kan sagtens deltage i masteruddannelse uden at deltage i seminarerne og de 4

5 fleste masterstuderende i verden deltager ikke. I Viborg har vi valgt at holde fast i tilbuddet, og erfaringen viser, at de danske og øvrige nordiske studerende sætter pris på disse mødepunkter med deres studiekammerater og også etablerer lokale læsegrupper og støtter hinanden konkret gennem dette arbejde. Der anvendes i udstrakt grad elektronisk kommunikation i studiet og der tilbydes en vis kontakt telefonisk eller konkret for så vidt det er påkrævet eller ved de konkrete mødepunkter ved seminarerne. På studiet arbejdes der med evidens baseret sygepleje, narrativer, etik, refleksion, praksis og kundskabsformer, filosofi, omsorg, sygeplejevidenskab og ledelse. Desuden indeholder studiet moduler i forskningsmetoder og projekt forberedelse. Jvf nedenstående oversigt: Moduloversigt Studieår Modulnummer Modulemne Unit Chris Undervisere og vejledere 1. Studieår, 1.semester 1. Studieår, Studieår, Studieår, 2 semester 2. Studieår, Studieår, Studieår, 2. HNN705 HNN714 Terapeutisk sygepleje: Sygeplejenarrativer Evidens baseret sygepleje Den etiske dimension i sygepleje Professor, Dr. Bev O Connell, Lecturer, ph.d.stud. Emmy Brandt Jørgensen Senior lecturer, ph.d. Sue Bailey, Lecturer, ph.d.stud. Birte Hedegaard Larsen HNN706 Refleksiv proces Professor, Dr. Helen Cox, Lecturer, ph.d. Kristian Larsen HNN708 Kundskab og praksis Professor, Dr Sally Wellard, Senior lecturer, ph.d. Karin Anna Petersen/Kirsten Frederiksen HNN702 Omsorg Lecturer, ph.d.stud Philip Warelow, Lecturer ph.d.stud. Kirsten Beedholm Poulsen HNN728 Forskningsmetoder Professor, Dr. Sally Wellard, Lecturer, ph.d.stud. Stinne Glasdam HNN722 Forberedelse til forskningsprojekt Senior lecturer, ph.d. Sue Bailey, Professsor 5

6 Studieår Modulnummer Modulemne Unit Chris Undervisere og vejledere Margarethe Lorensen 2. Studieår, Studieår, 1. HNN724 ELLER HNN715 Filosofisk dimension ELLER Ledelse i sygepleje Senior lecturer ph.d. Stud. Phil Warelow, Lecturer, ph.d.stud. Vibeke Lorentzen Professor, Dr. Bev O`Connell, Lecturer, ph.d.stud. Raymond Kolbæk HNN719 Afhandling Vejledere udvælges af underviser- og vejledergruppen HNN719 Afhandling Fortsat vejledning 3. Studieår, Studieår, 2. HNN719 Afhandling Fortsat vejledning 3. Studieår, 2. HNN719 Afhandling Fortsat vejledning Tilknyttede vejledere og undervisere til masteruddannelsen er desuden Professor Kari Martinsen, professor Staf Callewaert, professor Margarethe Lorensen Karin Anna Petersen, lektor, adj. Adj. Professor, Deakin indgår også som vejleder. Hvad skriver de om? Det første hold masterstuderende i sygepleje har netop indleveret deres emner for det forskningsprojekt, de vil arbejde med det næste års tid og som munder ud i masterafhandlingen. Spredningen i emner afspejler klart, hvor forskellige områder af sygeplejen de masterstuderende kommer fra. De studerende er ansat i både den primære og den sekundære del af sundhedsvæsenet samt i undervisningsområdet og vælger projektemner fra de respektive områder. De masterstuderende lægger op til afhandlinger med forskning i klinisk sygepleje inden for felterne: gynækologisk sygepleje, intensiv sygepleje, dermatologisk sygepleje, palliativ og pædiatrisk sygepleje. Desuden lægges op til forskningsprojekter om undervisning af sygeplejestuderende, og i administration både inden for kvalitetsudvikling og uddannelsespolitik. Den primære sektor kan se frem til flere forskningsprojekter med fokus på ældreområdet. Etisk komité Før påbegyndelse af projekterne godkender en etisk komité i Viborg Amt og på Deakin projekterne mht. etiske spørgsmål. Komitéen ved Deakin er udpeget af fakultetet og i Viborg af Sygeplejeskolen. 6

7 Projekt emne oversigt Praksis, fagligt område Gynækologisk obstetrisk sygepleje Intensiv sygepleje Undervisning i sygepleje Sygepleje Primær sygepleje Dermatologisk sygepleje Palliativ sygepleje Pædiatrisk onkologisk sygepleje Primær sygepleje Administration Projekt Uninary incontinence in post natal women The relatives of critical care patients First year student s experiences learning in a laboratory Can caring survive in total quality management hospital environment? How do elderly people manage at home? Dermatological patient s non-compliance with treatment Do nurses relate to relatives of dying patients? If so how? Why do nurses lack interest in becomming certified in consious sedation? The experience of illness and disease in everyday life of elderly people. How do elderly people understand the notion of illness and disease? Why do overseas students choose to register or not register in Denmark Hvad får man ud af det undervejs og bagefter Man får en grad dvs. en ny kompetence - en mastergrad fra et internationalt universitet, Deakin University. Man lærer sig systematisk dataindsamling og teoretiske refleksioner herover, og kan dermed være med til at udvikle sit eget praksisfelt både undervejs og efterfølgende. Med Viborg-Deakin og distancemodellen lærer man sig dertil at beherske engelsk i tekst og på skrift inden for sit fagfelt, og skrive små artikler så man kan være med i den internationelle debat i sygepleje. Man kan tilbydes at tage på studiebesøg i Australien og lære om uddannelsessystemet og også om hospitalssystemet og kommunal sygepleje. Man får venner over hele jorden inden for sit fagfelt. Man har det sjovt men det er også hårdt arbejde gennem en årrække. Processen er intensiv og man må medtænke, at man får nye familiemønster og vaner og skal tilpasse sig det australske systems kalender i en vis måde. 7

8 Unikt Deakin-Viborg modellen er unik. Samarbejdet mellem Sygeplejeskolen i Viborg Amt og Deakin University startede med udvekslingsprogram for sygeplejestuderende på grunduddannelsesniveau. Fra udveklingsprogrammet var der ikke langt til at videreudvikle ideen om en masteruddannelse, og over en middag blev kontrakten mellem Dekin/Viborg etableret. Men fra idé til virkelighed er der et stykke vej, og før uddannelsen kunne tilbydes fra Viborg afstedkom det en del rejseaktivitet mellem Australien og Danmark. Før alt var på plads gik der ca.et halvt år før de første studenter kunne indskrives. I dag er det 3. Cohorte af studerende, og vi er fortrøstningsfulde og tror modellen mellem Deakin/Viborg er ét af gode tilbud, som dansk sygepleje har i samspil med mange andre muligheder som også findes. Og Verdensbanken har fået øje på os så man ved ikke hvad den næste udfordring for curriculumog lærerkvalificeringsprojekter i Viborg bliver.. men vi er godt rustet og tager gerne fat på nye udfordringer og vil dermed være med til at skabe nye muligheder for sygepleje i internationalt perspektiv, forstået ikke som dominant engelsk eller amerikansk inspireret sygepleje, men som teorier i, for og om sygepleje og sygepleje i klinisk praksis internationalt, dvs. mellem nationer i hele verden. Artiklen er skrevet i et samarbejde mellem Aase Lydiksen, Rektor Sygeplejeskolen i Viborg Amt Christel Højberg, Koordinator Sygeplejeskolen i Viborg Amt Hanna Vajhøj, Leder af efter-videreuddannelsesafdelingen Sygeplejeskolen i Viborg Amt Karin Anna Petersen, Universitetslektor, fagansvarlig for masteruddannelsen Kontaktpersoner og adresser Universitetslektor, studierektor Adj. Professor, Deakin University, Australia RN, Mag.art.et ph.d. Karin Anna Petersen Uppsala Universitet Sverige 8

9 Leder af Efter- og videreuddannelsesafdelingen RN, Dipl.Nursing et Edu, M.Sci., Nursing in progress Hanna Vajhøj Sygeplejeskolen i Viborg Amt, Viborg afdelingen Toldbodgade 12 DK-8800 Viborg Professor, mastercoordinator RN, Acci&EmrgCert, BappSci, PGD, MSci, PhD Beverly O Connell School of Nursing Deakin University, Australien Udviklingssygeplejerske, masterkoordinator ved Efter- og videreuddannelsesafdelingen RN, Cand.cur. Christel Højberg Sygeplejeskolen i Viborg Amt, Viborg afdelingen Toldbodgade 12 DK-8800 Viborg School of Nursing Deakin University Melbourne, Burwood Victoria Sygeplejeskolen i Viborg Amt, Viborg Efter- og videreuddannelsesafdelingen Toldbodgade Viborg Tlf Fax Viborg Amt Skottenborg Viborg Tlf Fax

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Årsrapport 2013. Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V)

Årsrapport 2013. Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Årsrapport 2013 Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Et forskningscenter etableret i et samarbejde mellem Deakin University, Australien, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Mais rejsebrev fra Australien udvekslingsperiode marts juni 2009

Mais rejsebrev fra Australien udvekslingsperiode marts juni 2009 Mais rejsebrev fra Australien udvekslingsperiode marts juni 2009 Navn: Mai Skovgaard Sørensen Hjem-institution: VIA University College; Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Udvekslingssted: Deakin University,

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Evalueringsbrev. Trimester 1 Deakin University

Evalueringsbrev. Trimester 1 Deakin University Evalueringsbrev Trimester 1 Deakin University S12 Hold K, Julie Bredsdorff-Larsen Udvekslingsland: Australien Værtsinstitution: Deakin University Udvekslingsperiode: 10/3-2014 - 11/7 2014 Modul: Modul

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold i Australien efteråret 2014

Rejsebrev fra udvekslingsophold i Australien efteråret 2014 Rejsebrev fra udvekslingsophold i Australien efteråret 2014 Udvekslingsland: Australien Værtsinstitution: Deakin University Burwood Moduler under udvekslingen: Modul 6 og 8 Navn: Elisa Gejl Donskov E-

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

PG MPG MPG MPG MPG MPG

PG MPG MPG MPG MPG MPG M M P P P M M Master of Public overnance den fleksible offentlige lederuddannelse WWW..AAU.DK P VI HAR FÅET LEDELSE PÅ DASORDNEN P P Min stedfortræder, Rasmus Kaag, har afsluttet en -uddannelse med et

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lektor Lise Lyngbye, Studieleder for Master i Journalistik Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation eller formidling?

Læs mere

Rejsebrev fra Australien

Rejsebrev fra Australien Rejsebrev fra Australien Udvekslingsperiode: Marts 2013 Juli 2013 Udveksling til: Melbourne, Australien Navn: Linda Lindholm Email: 165580@viauc.dk Hjem-institution: VIA University College, Viborg Holdnummer:

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Masteruddannelser i Projektledelse

Masteruddannelser i Projektledelse Masteruddannelser i Projektledelse Ekstern lektor Eva Riis Syddansk Universitet Master i projektledelse og procesforbedring, MPF Roskilde MPF giver teoretisk og metodisk ballast til at håndtere projekter

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

Evalueringsrapport MLP 1. semester

Evalueringsrapport MLP 1. semester Evalueringsrapport MLP 1. semester Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde?

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? PATIENTPERSPEKTIVET Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk PATIENTPERSPEKTIVET En kilde til viden Bente Martinsen,

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Uddannelse. Ambulanceselskabernes erfaringer og visioner

Uddannelse. Ambulanceselskabernes erfaringer og visioner Folketingets Sundheds og Forebyggelsesudvalg Høring om den Præhospitale Indsats Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 194 Offentligt Uddannelse Ambulanceselskabernes erfaringer og

Læs mere

Retningslinjer for tildeling af stipendier

Retningslinjer for tildeling af stipendier Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond samt M.L. Jørgensen og Gunnar Hansens Fond Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes

Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes Befolkningen i Norden er gennem de senere årtier blevet mere heterogen grundet

Læs mere

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse Marts 2012 HR & Uddannelse Region Hovedstaden Region Hovedstaden HR & Uddannelse Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator Efterår 2012 Samarbejdet mellem de forskellige

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse: Portfolio som læringsredskab...

Læs mere

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering, udviklingskonsulent UCN act2learn SUNDHED University College Nordjylland - UCN act2learn 2 Udgangspunkt for oplæg Erfaringer fra Akademiuddannelse

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse WWW.UCSJ.DK Socialpsykiatriens

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

Emne (kort beskrivelse)

Emne (kort beskrivelse) Pædiatrisk afdeling Igangværende eller afsluttede sygeplejefaglige udviklings og forskningsmæssige tiltag i afdelingen Kriterier: der skal foreligge en protokol eller projektbeskrivelse tværfaglige udviklingsog

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England

Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England Rapporten er udarbejdet af Sygeplejestuderende Tina Zinckernagel, sep. 01-F august 2004 Formålet med denne rapport:

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen RailTech DTU Historie om BaneBranchen Tidligere stod DSB skole for uddannelse indenfor jernbanen. Situationen i slutningen af 2007: Spredning af kompetencer

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

MASTER i. evaluering

MASTER i. evaluering E f t e r u d d a n n e l s e MASTER i evaluering f or sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse Grib kvalificeret ind 2 Vi lever i et samfund, hvor evaluering får stigende betydning. På masteruddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere