International Master uddannelse i sygepleje, Master of Health Science, Nursing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "International Master uddannelse i sygepleje, Master of Health Science, Nursing"

Transkript

1 International Master uddannelse i sygepleje, Master of Health Science, Nursing Af Aase Lydiksen, Christel Højberg, Hanna Vajhøj, Karin Anna Petersen Ved sygeplejeskolen i Viborg Amt, Danmark, har man siden februar 2001 udbudt en international master uddannelse i sygepleje, kaldet: Den internationale Master of Health Science, Nursing, i samarbejde med en sygeplejeskole i Melbourne, Australien, School of Nursing, der er knyttet til et af de yngre og fremadstræbende universiteter, Deakin University. Master uddannelsen udbydes som et 3 årigt deltidsstudie indeholdende 8 teorimoduler og 4 moduler til at arbejde med og skrive afhandling i. Studiet tilbyder eksklusivt for Danmark 4 årlige interne seminarer i Viborg á 3-5 dages varighed. Seminarierne er ikke obligatoriske. Der anvendes i udstrakt grad elektronisk kommunikation i studiet, og den studerende kan vælge både vejledning fra en nordisk og en australsk vejleder. På studiet arbejdes der med evidensbaseret sygepleje, narrativer, etik, refleksion, praksis og vidensformer, omsorg, sygeplejevidenskab og ledelse. Desuden indeholder studiet moduler i forskningsmetoder og projektforberedelse, samt afsluttes med en thesis (speciale). Studerende Antallet af optagne studerende udgør i dag ca. 40 studerende, og det er sygeplejersker der kommer fra undervisningsinstitutioner og fra klinisk praksis i Danmark, Grønland, Færøerne, Saudi Arabien, Norge, USA og Belgien. De fleste af de studerende kommer fra Danmark. Optagelseskravet er en mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse eller professionsbachelorgrad med erhvervserfaring. Optagelsesproceduren Ansøgningen sendes til koordinator for uddannelsen ved Sygeplejeskolen i Viborg Amt. Ansøgningerne sendes herefter samlet til Deakin University, og selve optagelsesproceduren foregår ved en videokonference mellem den ansvarshavende for masterstudiet ved Deakin University, den ansvarshavende for masterstudiet og koordinator ved Sygeplejeskolen i Viborg Amt. Hvorfor master? Det specielle ved en masteruddannelse er, at det er et studie, hvor de studerende hele tiden tager afsæt i deres erfaringer og den praksis de kommer fra, og kobler disse områder med ny viden og teori. På samme måde tager de studerende i deres masterprojekt udgangspunkt i en problemstilling fra deres praksis, som de med et mindre forskningsprojekt undersøger og går i dybden med. Studiet henvender sig til voksne, der vil tage en videregående uddannelse på kandidatniveau, samtidig med de er erhvervsaktive. Det vil sige det er en vej for praktikere, der har været i praktikken gennem nogle år, men som siden vil tilbage til refleksion og studier i og over deres praksis. 1

2 En international dimension Master uddannelsen er international i flere dimensioner. Hovedparten af pensum 75 % er engelsksproget og de resterende 25% er nordisk. Det vil sige, at sammensætningen af pensum gør, at de studerende får en fundering både inden for den amerikanske, engelske/australske og nordiske litteratur på området. Studiet udvider med sin flersprogethed feltet for søgemuligheder, og åbner op for inspiration fra mange kulturer. De studerende lader sig således ikke begrænse af de nordiske sprogs forholdsvis lille mængde litteratur. Endvidere får de trænet både deres læse- og skrivemæssige færdigheder, idet alle opgaver afleveres på engelsk. Er der studerende, der har lyst og mulighed for at tage på studiebesøg i Australien, er det en oplagt mulighed, idet Deakin University har kontrakter om kliniske ophold, og desuden er der mulighed for at deltage i forskningsseminarer i Australien, der afholdes hvert år i februar måned. Dertil har nogle af de første, som arbejder med thesis, den afsluttende forskningsopgave, allerede indgået aftaler om studieophold og databearbejdning med den australske vejleder i Australien. Materiale Fra Deakin University er der udarbejdet et engelsksproget kompendium med artikelsamling og referencer. Materialet er udarbejdet til fjernundervisning og indeholder foruden tekstmaterialet studiespørgsmål og studievejledning. Som studerende får man endvidere Deakin Learning Tool Kit, som er en CD Rom med nyttige studieværktøjsprogrammer og giver adgang til universitets omfattende bibliotekssystem med mulighed for hjemlån og adgang til litteratur søgefunktioner via fx Cinahl og Med-line. Desuden får den studerende adgang til det elektroniske referencesystem Endnote. Kulturmøde Et internationalt samarbejde giver mange muligheder og bereder samarbejdspartnerne mange udfordringer. Mellem Viborg og Deakin har der været gode erfaringer med, at samarbejdet udvikles inden for en fælles referenceramme af god vilje. Begge parter vil det bedste for den anden, og opfatter som udgangspunkt handlinger og tiltag som værende med en god hensigt. Begge institutioner har med stor glæde oplevet, at forskellige udfordringer har bragt mere erfaring og udvikling til den enkelte institution og medarbejder. De studerende og vejlederne oplever foruden det almindelige kulturmøde også et videnskabsteoretisk møde. Uddannelsen præsenterer forskellige videnskabsteoretiske opfattelser, og forsøger at præsentere det konglomerat af teoretiske og metodisk tilgange for studenterne som sygeplejefaget internationalt rummer. Det giver grobund for frugtbare diskussioner om teorier og metoders forskellighed og anvendelighed, hvilket er berigende for sygepleje i alle dets facetter dvs. for patienterne, praksis, studiet og videnskaben. Institutionel forankring Deakin University adskiller sig på flere måder mht. uddannelsen i sygepleje ved at være et ikkemedicinsk tilbud, som det eneste i Australien, hvor øvrige sygeplejerskeuddannelser knytter an til medicinske fakulteter. Det vil sige uddannelsen ligger under det vi i en nordisk kontekst ville kalde human- og social videnskaberne. 2

3 Det betyder at de human- og socialvidenskabelige tilgange til at studere sygepleje også udover snævert medicinske tilgange har en plads i fx. i kursuslitteraturen på masterstudiet. For eksempel støder man som det naturligste på referencer til klassiske filosofiske, sociologiske og psykologiske mv. teorier som Habermas, Weber, Riccour, Schön, Bourdieu foruden alle de velkendte praktiske teorier inden for sygeplejeregi som fx Carper, S. Kim, P. Benner, Gordon, Watson, m.fl. Samtidig er det evident, at en masteruddannelse først og fremmest retter sig til praktikere med nogen erhvervserfaring, og som har lyst at vende tilbage til studier for at reflektere over og lave små forskningsprojekter i praktikken med henblik på at finde redskaber for tiltag til forbedringer heraf. I mindre grad kan masteruddannelsen rumme at udvikle længerevarende teoretiske og empirisk funderede studier om praktikken. Men masteruddannelsen der afsluttes med en thesis giver adgang til at man kan søge optagelser på ph.d.-studier, og der udvikle enten den praktisk empiriske tilgang eller kaste sig over længerevarende empirisk baserede teoretisk funderede studier. Danmark-Australien Man kunne synes, at det er mystisk at bevæge sig over på den anden side af jorden for at finde alliancer og samarbejdspartnere m.h.p. at lave en fælles uddannelse, men i og for sig er det ikke så mærkeligt. For det første er Australien et af de lande i verden, som har den mest udbyggede tradition på samme måde som Mac Master i Canada omkring at tilbyde internetbaseret/distance uddannede. De har nok verdens bedste ekspertise inden for dette område og har været i gang hermed meget længe. For det andet lægger Australien sig ikke udelukkende i forlængelse af den anglosaksiske tradition, som på godt og ondt har haft stor indflydelse på dansk sygepleje, men Australien har en ganske sund distance til den manifeste amerikanske indflydelse, som har kendetegnet de nordiske landes forsøg på at etablere sygeplejen som en egen videnskabsdisciplin. Australien og Deakin er meget optaget af at komme i dialog med Europa i bred almindelighed og de europæiske rødder hvad angår videnskabelig teori og forskningstilgange. Det betyder fx at vi i masteruddannelsen har præsenteret og introduceret litteratur med vore nordiske og europæiske traditioner og på den måde introduceret fx Kari Martinsens forfatterskab og hele receptionen af de human- og samfundsvidenskabelige traditioner omkring fx filosoffer som fx Uffe Juul Jensen, eller den europæiske filosofiske og sociologiske tradition omkring fx Staf Callewaert og hans studenter som har haft empirisk fokus på sygepleje teoretisk reflekteret med Løgstrup, Habermas, Giddens, Bourdieu, Foucault, mv. I samarbejdet omkring den internationale master uddannelse var det væsentligt at begge samarbejdspartnere forstod at distingvere og diskutere sygepleje som praktik, som teori for sygepleje som teknologiske foreskrifter og teori om sygepleje som en empirisk forankret og teoretisk reflekteret tilgang til videnskabelige studier af sygepleje (jvf fx Durkheims opdeling af forskellige kundskabsformer) og som også respekterede og lod sig inspirere af og udfordre af andre teoritilgange. Lærerkvalificering Samarbejdet med Deakin begyndte som og blev en naturlig mod- og medspiller for os i det udviklingsarbejde omkring lærerkvalificering og curriculumudvikling, som vi påbegyndte i 1998, hvor 3

4 vi ønskede ikke blot at strukturere grunduddannelsen på en ny måde, som gav de enkelte lærere deres egne fag og områder at udvikle som undervisere og som refleksive praktikere og på sigt som forskere, men også at skabe et kontinuum af uddannelsestilbud knyttet til Sygeplejeskolen i Viborg Amt fra grunduddannelse-, diplom-, master- og ph.d.-niveau. Vi havde allerede en grunduddannelse, vi havde diplomuddannelserne inden for rækkevidde og til miljøet omkring professor Staf Callewaert havde vi allerede et ph.d.-netværk i samarbejde med Viborg-seminariet, pædagogområdet, så det vi vidste vi manglede, og som vi også vidste, der var et meget stort behov for i dansk sygepleje, var en masteruddannelse. Lærerrollen og lærerne Til studiet er knyttet australske lærere fra Deakin University. Samtlige undervisere, som er tilknyttet master uddannelsen har disputeret og hvis de er begyndere på institutionen, tilbydes de en counsellor eller mentor, der indfører dem i supervisorrollen på distanceuddannelse. Lærerne fra Deakin har en nordisk counterpart på hver unit, således at man er to unitledere, en australsk og en nordisk, tilknyttet hver unit, og derudover er der tilknyttet en række af andre undervisere til de enkelte seminarer. Alle der er knyttet til uddannelsen som unitchairs er autoriserede sygeplejersker og har afsluttet deres ph.d-grad eller er godt på vej med deres phd.-studier eller forskere, som gennem en årrække også har arbejdet med sundhedsfeltet som forskningsfelt. Dertil kommer tre tilknyttede professorer Staf Callewaert, Kari Martinsen og Margrethe Lorensen. Lærerrollen er en anden end i en traditionel klasseundervisning. De studerende skal klare sig selv langt hen ad vejen og hver unit begynder med udlevering af en pakke: 1. Studievejledning 2. Manual med tekstsamling 3. Manual for at tolke teksterne læsevejledning som er konkret med spørgsmål osv. 4. Eksamens vejledning og tider De studerende får tilsendt alt materiale og bliver opkoblede på Deakin, og kan gå direkte ind på biblioteket. For hvert modul opbygges et chatsystem, hvor alle vejledninger kan være offentlige (men også gerne private), og hvor alle kan tage del i spørgsmål og kommentarer som de studerende og underviserne bidrager med. Man kan sige at lærerrollen er at være navigator, hvor man skal navigere studenterne gemmen materialerne. Det er en ganske anden rolle end at være underviser i et klasseværelse, hvor man kan gå i direkte dialog med de studerende. På distanceuddannelse må man være præcis og beskrive nøjagtigt, således at de studerende ikke udsættes for uklarheder. Man kan chatte på nettet, og der kan også tilbydes telefonmøder eller videokonferencer. Den studerende får både vejledning fra en nordisk og en australsk vejleder. Uddannelsens strukturering Studiet tilbyder som tidligere skrevet 4 årlige seminarer som afholdes som internatkurser ved Sygeplejeskolen i Viborg Amt. Disse seminarer er ikke obligatoriske, og kun nordiske indskrevne studenter deltager. Man kan sagtens deltage i masteruddannelse uden at deltage i seminarerne og de 4

5 fleste masterstuderende i verden deltager ikke. I Viborg har vi valgt at holde fast i tilbuddet, og erfaringen viser, at de danske og øvrige nordiske studerende sætter pris på disse mødepunkter med deres studiekammerater og også etablerer lokale læsegrupper og støtter hinanden konkret gennem dette arbejde. Der anvendes i udstrakt grad elektronisk kommunikation i studiet og der tilbydes en vis kontakt telefonisk eller konkret for så vidt det er påkrævet eller ved de konkrete mødepunkter ved seminarerne. På studiet arbejdes der med evidens baseret sygepleje, narrativer, etik, refleksion, praksis og kundskabsformer, filosofi, omsorg, sygeplejevidenskab og ledelse. Desuden indeholder studiet moduler i forskningsmetoder og projekt forberedelse. Jvf nedenstående oversigt: Moduloversigt Studieår Modulnummer Modulemne Unit Chris Undervisere og vejledere 1. Studieår, 1.semester 1. Studieår, Studieår, Studieår, 2 semester 2. Studieår, Studieår, Studieår, 2. HNN705 HNN714 Terapeutisk sygepleje: Sygeplejenarrativer Evidens baseret sygepleje Den etiske dimension i sygepleje Professor, Dr. Bev O Connell, Lecturer, ph.d.stud. Emmy Brandt Jørgensen Senior lecturer, ph.d. Sue Bailey, Lecturer, ph.d.stud. Birte Hedegaard Larsen HNN706 Refleksiv proces Professor, Dr. Helen Cox, Lecturer, ph.d. Kristian Larsen HNN708 Kundskab og praksis Professor, Dr Sally Wellard, Senior lecturer, ph.d. Karin Anna Petersen/Kirsten Frederiksen HNN702 Omsorg Lecturer, ph.d.stud Philip Warelow, Lecturer ph.d.stud. Kirsten Beedholm Poulsen HNN728 Forskningsmetoder Professor, Dr. Sally Wellard, Lecturer, ph.d.stud. Stinne Glasdam HNN722 Forberedelse til forskningsprojekt Senior lecturer, ph.d. Sue Bailey, Professsor 5

6 Studieår Modulnummer Modulemne Unit Chris Undervisere og vejledere Margarethe Lorensen 2. Studieår, Studieår, 1. HNN724 ELLER HNN715 Filosofisk dimension ELLER Ledelse i sygepleje Senior lecturer ph.d. Stud. Phil Warelow, Lecturer, ph.d.stud. Vibeke Lorentzen Professor, Dr. Bev O`Connell, Lecturer, ph.d.stud. Raymond Kolbæk HNN719 Afhandling Vejledere udvælges af underviser- og vejledergruppen HNN719 Afhandling Fortsat vejledning 3. Studieår, Studieår, 2. HNN719 Afhandling Fortsat vejledning 3. Studieår, 2. HNN719 Afhandling Fortsat vejledning Tilknyttede vejledere og undervisere til masteruddannelsen er desuden Professor Kari Martinsen, professor Staf Callewaert, professor Margarethe Lorensen Karin Anna Petersen, lektor, adj. Adj. Professor, Deakin indgår også som vejleder. Hvad skriver de om? Det første hold masterstuderende i sygepleje har netop indleveret deres emner for det forskningsprojekt, de vil arbejde med det næste års tid og som munder ud i masterafhandlingen. Spredningen i emner afspejler klart, hvor forskellige områder af sygeplejen de masterstuderende kommer fra. De studerende er ansat i både den primære og den sekundære del af sundhedsvæsenet samt i undervisningsområdet og vælger projektemner fra de respektive områder. De masterstuderende lægger op til afhandlinger med forskning i klinisk sygepleje inden for felterne: gynækologisk sygepleje, intensiv sygepleje, dermatologisk sygepleje, palliativ og pædiatrisk sygepleje. Desuden lægges op til forskningsprojekter om undervisning af sygeplejestuderende, og i administration både inden for kvalitetsudvikling og uddannelsespolitik. Den primære sektor kan se frem til flere forskningsprojekter med fokus på ældreområdet. Etisk komité Før påbegyndelse af projekterne godkender en etisk komité i Viborg Amt og på Deakin projekterne mht. etiske spørgsmål. Komitéen ved Deakin er udpeget af fakultetet og i Viborg af Sygeplejeskolen. 6

7 Projekt emne oversigt Praksis, fagligt område Gynækologisk obstetrisk sygepleje Intensiv sygepleje Undervisning i sygepleje Sygepleje Primær sygepleje Dermatologisk sygepleje Palliativ sygepleje Pædiatrisk onkologisk sygepleje Primær sygepleje Administration Projekt Uninary incontinence in post natal women The relatives of critical care patients First year student s experiences learning in a laboratory Can caring survive in total quality management hospital environment? How do elderly people manage at home? Dermatological patient s non-compliance with treatment Do nurses relate to relatives of dying patients? If so how? Why do nurses lack interest in becomming certified in consious sedation? The experience of illness and disease in everyday life of elderly people. How do elderly people understand the notion of illness and disease? Why do overseas students choose to register or not register in Denmark Hvad får man ud af det undervejs og bagefter Man får en grad dvs. en ny kompetence - en mastergrad fra et internationalt universitet, Deakin University. Man lærer sig systematisk dataindsamling og teoretiske refleksioner herover, og kan dermed være med til at udvikle sit eget praksisfelt både undervejs og efterfølgende. Med Viborg-Deakin og distancemodellen lærer man sig dertil at beherske engelsk i tekst og på skrift inden for sit fagfelt, og skrive små artikler så man kan være med i den internationelle debat i sygepleje. Man kan tilbydes at tage på studiebesøg i Australien og lære om uddannelsessystemet og også om hospitalssystemet og kommunal sygepleje. Man får venner over hele jorden inden for sit fagfelt. Man har det sjovt men det er også hårdt arbejde gennem en årrække. Processen er intensiv og man må medtænke, at man får nye familiemønster og vaner og skal tilpasse sig det australske systems kalender i en vis måde. 7

8 Unikt Deakin-Viborg modellen er unik. Samarbejdet mellem Sygeplejeskolen i Viborg Amt og Deakin University startede med udvekslingsprogram for sygeplejestuderende på grunduddannelsesniveau. Fra udveklingsprogrammet var der ikke langt til at videreudvikle ideen om en masteruddannelse, og over en middag blev kontrakten mellem Dekin/Viborg etableret. Men fra idé til virkelighed er der et stykke vej, og før uddannelsen kunne tilbydes fra Viborg afstedkom det en del rejseaktivitet mellem Australien og Danmark. Før alt var på plads gik der ca.et halvt år før de første studenter kunne indskrives. I dag er det 3. Cohorte af studerende, og vi er fortrøstningsfulde og tror modellen mellem Deakin/Viborg er ét af gode tilbud, som dansk sygepleje har i samspil med mange andre muligheder som også findes. Og Verdensbanken har fået øje på os så man ved ikke hvad den næste udfordring for curriculumog lærerkvalificeringsprojekter i Viborg bliver.. men vi er godt rustet og tager gerne fat på nye udfordringer og vil dermed være med til at skabe nye muligheder for sygepleje i internationalt perspektiv, forstået ikke som dominant engelsk eller amerikansk inspireret sygepleje, men som teorier i, for og om sygepleje og sygepleje i klinisk praksis internationalt, dvs. mellem nationer i hele verden. Artiklen er skrevet i et samarbejde mellem Aase Lydiksen, Rektor Sygeplejeskolen i Viborg Amt Christel Højberg, Koordinator Sygeplejeskolen i Viborg Amt Hanna Vajhøj, Leder af efter-videreuddannelsesafdelingen Sygeplejeskolen i Viborg Amt Karin Anna Petersen, Universitetslektor, fagansvarlig for masteruddannelsen Kontaktpersoner og adresser Universitetslektor, studierektor Adj. Professor, Deakin University, Australia RN, Mag.art.et ph.d. Karin Anna Petersen Uppsala Universitet Sverige 8

9 Leder af Efter- og videreuddannelsesafdelingen RN, Dipl.Nursing et Edu, M.Sci., Nursing in progress Hanna Vajhøj Sygeplejeskolen i Viborg Amt, Viborg afdelingen Toldbodgade 12 DK-8800 Viborg Professor, mastercoordinator RN, Acci&EmrgCert, BappSci, PGD, MSci, PhD Beverly O Connell School of Nursing Deakin University, Australien Udviklingssygeplejerske, masterkoordinator ved Efter- og videreuddannelsesafdelingen RN, Cand.cur. Christel Højberg Sygeplejeskolen i Viborg Amt, Viborg afdelingen Toldbodgade 12 DK-8800 Viborg School of Nursing Deakin University Melbourne, Burwood Victoria Sygeplejeskolen i Viborg Amt, Viborg Efter- og videreuddannelsesafdelingen Toldbodgade Viborg Tlf Fax Viborg Amt Skottenborg Viborg Tlf Fax

At studere sygepleje på vej mod en teori om professionsdidaktik

At studere sygepleje på vej mod en teori om professionsdidaktik At studere sygepleje på vej mod en teori om professionsdidaktik Af Karin Anna Petersen Fra virksomheds- til teoritænkning og tilbage igen Nogle foreløbige didaktiske overvejelser i studier af sygepleje

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Fra fag til profession

Fra fag til profession 1 Fra fag til profession Fysioterapi er som fag forholdsvis ungt, men den fysioterapeutiske behandling og intervention har en lang historie. Lige siden antikken har massage, manipulationsbehandling og

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne. Et systematisk review

Teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne. Et systematisk review Teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne Et systematisk review Ph.d.-afhandling af Trine Kløveager Nielsen Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet 2014 Ph.d.-afhandling indleveret

Læs mere

At tegne en tanke. Første rapport om Visuel hf i Viborg. Redaktion: Aase H.B. Ebbensgaard, Nikolaj Frydensbjerg Elf og Sia Søndergaard

At tegne en tanke. Første rapport om Visuel hf i Viborg. Redaktion: Aase H.B. Ebbensgaard, Nikolaj Frydensbjerg Elf og Sia Søndergaard Indhold 1 At tegne en tanke Første rapport om Visuel hf i Viborg Redaktion: Aase H.B. Ebbensgaard, Nikolaj Frydensbjerg Elf og Sia Søndergaard Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk

Læs mere

Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne

Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne Lisbeth Haastrup, Cathrine Hasse, Torben Pilegaard Jensen, Lars Emmerik Damgaard Knudsen, Per Fibæk Laursen og Trine Kløveager Nielsen Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT

AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT Roskilde Universitet MUL MAJ 2013 DEN KLINISKE VEJLEDERS PROFESSIONSHABITUS Projekt udarbejdet af: Camilla Lindhardt Studienr.: 22463 Gry Tange Studienr.: 48716 Vejleder: Jakob

Læs mere

Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder. Modul: 14 Anslag/ 75.606. Christina Buchbjerg Paulsen Nanna Caroline Brandt Hostrup

Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder. Modul: 14 Anslag/ 75.606. Christina Buchbjerg Paulsen Nanna Caroline Brandt Hostrup Forsideblad. Bilag Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Sundhedsfaglig Højskole Titel: Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC. RAPPORT Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.DK Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet

Læs mere

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Borger uden bolig EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER UDARBEJDET AF JETTE KAAE ROSENDAHL OG RACHEL MØLLER STUDIENUMMER ET29101 og et32118 STUDERENDE

Læs mere

Karin Reinhold Laugesen

Karin Reinhold Laugesen Kandidatspeciale Kliniske sygeplejerskers oplevelse af hvad der motiverer dem til at udøve sygepleje - En kvalitativ interviewundersøgelse af Karin Reinhold Laugesen Sektion for Sygepleje, Institut for

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker?

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? En undersøgelse af forskernes referencehåndtering som en del af deres arbejdspraksis Undersøgelsen er udarbejdet med finansiel støtte fra

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job!

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job! UD I ERHVERVSLIVET et udviklingsprojekt om underviserpraktik Tæt på dig. Tæt på job! INDHOLD Forord... 4 En kort beskrivelse af processen... 5 Projektets undersøgelsesdesign... 7 Evaluering af projektet

Læs mere

Intern kvalitetssikring af hele uddannelser

Intern kvalitetssikring af hele uddannelser Intern kvalitetssikring af hele uddannelser En inspirationspjece baseret på udenlandske erfaringer Side 2 Akkreditering og ekstern Side kvalitetssikring 2 Danmarks i et Akkrediteringsinstitution internationalt

Læs mere

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 LØB & BLIV SUND Et kvalitativt studie om sundhed og maraton Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 Vejleder: Thorben Simonsen Afleveringsdato: 18. december 2013 K1 Sundhedsfremme

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Tværfagligt samarbejde for ellers hænger det ikke sammen

Tværfagligt samarbejde for ellers hænger det ikke sammen Masteruddannelsen i Læreprocesser med specialisering i Arbejdsmiljø og Forandringsprocesser. Tværfagligt samarbejde for ellers hænger det ikke sammen Navn: Lone Kolbæk: Opgavetype: Masterspeciale Studienummer:

Læs mere

Cand. Comm. Trine Hyllested :

Cand. Comm. Trine Hyllested : Cand. Comm. Trine Hyllested : Når læreren tager skolen ud af skolen - en analyse af naturskolebesøg og andre ud af skolen aktiviteter med fokus på lærernes formål med at tage ud og deres interaktion med

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION

BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION 1 BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION REDAKTION: Morten Kromann Nielsen,

Læs mere

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: 126281 Metropols projektnummer: 3000018 Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere