2m/s voksende? til 4m/s = 18m). Kort sagt, faget må respektere, at geometri er vokset ud af det, ordet betyder på græsk, jordmåling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2m/s voksende? til 4m/s = 18m). Kort sagt, faget må respektere, at geometri er vokset ud af det, ordet betyder på græsk, jordmåling."

Transkript

1 KOMMOD-rapporten læseplansarkitekt, september 2002 KOMMOD-rapporten giver et alternativt svar til KOM-projektets kommissorium i forventning om at dettes giver, Naturvidenskabeligt Uddannelsesråd og Undervisningsministeriet, ønsker at respektere almindelig demokratisk IDB-tradition med Information og Debat mellem alternativer inden en Beslutning tages. Rapporten besvarer nedenstående spørgsmål vedrørende matematikundervisningen: a) Hvad er samfundets krav til undervisningen? b) I hvilken udstrækning er der behov for at forny den eksisterende undervisning? c) Hvordan kan undervisningen tage hensyn til den nye elevtype? d) Hvilket indhold kan der være i et tidssvarende matematikfag? e) Hvordan kan fremtidens undervisning være organiseret? f) Hvordan kan progression og sammenhæng i undervisningen sikres? g) Hvilke konsekvenser vil en ændret undervisning få for læreruddannelsen? h) Hvilke kompetencer og kvalifikationer kan erhverves på de forskellige stader af undervisningen? i) Hvordan kan kompetencer og kvalifikationer måles? j) Hvordan kan fremtidens undervisningsmaterialer se ud? k) Hvordan kan en løbende udvikling af undervisningen sikres? l) Hvordan kan Danmark udveksle erfaringer om undervisningen med udlandet? Ad a. Vort demokratiske samfund har behov for, at borgere og specialister har et fælles talsprog, som de kan kommunikere i om kvantitative forhold og beregninger. Samfundet har behov for, at matematik bliver en menneskeret, både som diskursiv kvalifikation og som tavs kompetence. Ad b. Der er behov for at forny den nuværende matematikundervisning for at løse dens tre hovedproblemer:. Der findes en udbredt talsprogs-analfabetisme, hvor mange borgere vægrer sig ved at benytte talsproget. 2. Der er store overgangsproblemer mellem primær, sekundær og tertiær uddannelse. 3. Der er en vigende tilgang til matematikbaseret videreuddannelse inden for naturvidenskab, teknologi og økonomi, samt en stor mangel på nye gymnasielærere i matematik. Ad c. Fremtidens matematikundervisning bør respektere nutidens demokratiske, anti-autoritære ungdom og dens krav om mening og autenticitet. Dette kan opnås hvis faget begynder at respektere sine historiske rødder, og rehumaniserer sig ved at fremstille sine abstraktioner som abstraktioner og ikke som eksempler, dvs. som abstraktioner fra eksempler (en funktion er et navn for et regnestykke med variable tal), og ikke som eksempler på endnu mere abstrakte abstraktioner (en funktion er et eksempel på en mængderelation). Kort sagt, faget bør fremstille sig som mate-matik, der erkender at det har fysiske rødder og er vokset op nedefra gennem abstraktioner. Og faget må sige farvel til den nuværende meta-matik og dens tro på at faget har meta-fysiske rødder og er vokset ned oppefra gennem eksempler. Endelig må faget respektere, at mennesker lærer forskelligt. Børn lærer ved at mærke verden, dvs. gennem kompetenceopbygning. Unge lærer ved at lytte til verden, dvs. gennem fortællings- og kvalifikationsopbygning ud fra læringsspørgsmålet fortæl mig noget jeg ikke ved, om noget jeg ved (sladder-læring). Ad d. Matematikken må respektere sin historie som fremvokset gennem abstraktioner, og dermed også sin konstruktion som talsprogets grammatik, der først kan introduceres efter at talsproget er udviklet. Talsproget er vokset ud af mødet med kvantitet i tid (gentagelse) og i rum (mangfoldighed). Dette møde har affødt konstruktion af tal til at beskrive totalen, enten gennem optælling i styk, bundter, bundter af bundter, bundter af bundter af bundter osv. Eller hurtigere ved gennem beregning at opsamle og opdele styk-tal (3 kr.) og per-tal (3 kr./dag, 3%): Plus og minus opsamler og opdeler variable styk-tal (3+5 =?, 3+? = 8). Gange og division opsamler og opdeler konstante styk-tal (3 5 =?, 3? = 5). Potens og rod&logaritme opsamler og opdeler konstante pertal (3 gange 5% =?%, 3 gange?% = 20%,? gange 5% = 20%). Integration og differentiation opsamler og opdeler variable per-tal (5 sekunder á 2m/s voksende jævnt til 4m/s =?m, 5 sekunder á

2 2m/s voksende? til 4m/s = 8m). Kort sagt, faget må respektere, at geometri er vokset ud af det, ordet betyder på græsk, jordmåling. Samt at algebra er vokset ud af det, ordet betyder på arabisk, genforening, dvs. opsamling og opdeling af konstante og variable styk-tal og per-tal. Geometri og algebra må altså respektere deres historiske rødder som fremvokset af landbrugskulturens to hovedspørgsmål: Hvordan deler vi jorden, og det den producerer? Talsproget har en række typiske anvendelsesområder: Geometri regner på former og figurer. Handelsregning regner på niveautal. Vækstregning regner på forudsigelig variation. Statistik/sandsynlighedsregning regner på uforudsigelig (men bagud-sigelig ) variation. Det er vigtigt at sikre, at undervisningen renses for dræbermatematik (dvs. matematik, der ikke forekommer uden for klasseværelset, og som kun kan anvendes til én ting, at dræbe elevers interesse). Plus bør kun forekomme inden for den parentes, der sikrer at enhederne er ens (T = = (2+5) 3 = 7 3 = 2). Brøker bør kun optræde sammen med deres totaler (/2 af 2 + 2/3 af 3 = 3/5 af 5). Ligninger bør løses ved tilbageregning. Da jagten på et veldefineret mængdebegreb er opgivet bør dette fjernes, og funktion udskydes til det dukker op historisk efter differentialregning. Ad e. Fremtidens matematikundervisning kan organiseres i to hovedområder: Barnets matematik og ungdommens matematik, svarende til hhv. -7 skoleår og 8-2 skoleår. Gennem mødet med matematikkens rødder, gentagelse og mangfoldighed, udvikles fagets to kernekompetencer: tælle og regne. Ad f. Progression og sammenhæng i undervisningen kan sikres ved at barnets matematik vokser ud af den lokale mangfoldighed, agerbrugskultur med land og by, og ved at ungdommens matematik vokser ud af industrikulturens globale mangfoldighed. Samt ved at barnet primært arbejder med styktal, og ungdommen primært med per-tal. Ad g. Med en opdeling af matematikundervisningen i barnets matematik og ungdommens matematik vil det også være naturligt at opdele læreruddannelsen i barneskolelærer og ungdomsskolelærer, på samme måde som det sker næsten overalt i udlandet. Det betyder at al fremtidige læreruddannelse samles på college-niveauet, enten på et universitet eller på et CVU. På sigt vil det falde sammen med den opdeling af skolen i en barneskole og en ungdomsskole, der vil finde sted inden for det næste tiår i forbindelse med gymnasiets sammenbrud på grund af øget lærerpensionering og mangelfuld tilgang af nye lærere inden for matematik og naturvidenskab. Ad h. Gennem mødet med gentagelse og mangfoldighed udvikler barnet kompetencer i at opsamle og opdele konstante og variable styk-tal. På marken fører bundtning og ombundtning til gangning og division. I byen fører stakning og omstakning til plus og minus. Gennem fortællinger om beregning af gentagelse og mangfoldighed udvikler den unge kvalifikationer i at opsamle og opdele konstante og variable per-tal. Den totale rente fører til potens, rod og logaritme. Den totale vejstrækning fører til integral- og differentialregning. Ad i. Kompetencer er tavs viden og kan derfor hverken beskrives eller måles, men vil udvikle sig automatisk gennem mødet med meningsfulde og autentiske situationer, og vokse ud fra mange konkrete oplevelser med gentagelse og mangfoldighed, bundtning og stakning, opsamling og opdeling, styk-tal og per-tal. Kvalifikationer kan som nu måles gennem løsning af tre typer opgaver: Rutineopgaver, tekstopgaver og projekter. Ad j. Fremtidens undervisningsmaterialer bør være kortfattede for at der kan afsættes tid til elevernes læring gennem selvaktivitet. Materialet bør respektere, at eleverne har to hjerner, en krybdyrhjerne til rutiner og en menneskehjerne til begribelse. Der bør derfor være dels træningsopgaver med elevsvar, så den enkelte elev kan gå frem i sit eget tempo og træne efter eget behov. Dels kortfattede lærebøger der fortæller hvordan faget er vokset op fra praksis gennem lag af abstraktioner, og som accepterer forskellige betegnelser for fagets begreber, så disse navngives både nedefra og oppefra (plusvækst og lineær vækst/funktion mm.).

3 Ad k. En løbende udvikling af undervisningen kan sikres ved til stadighed at validere undervisningen i forhold til sine rødder og ikke i forhold til den aktuelle politiske korrekthed. Ad l. Udveksling af erfaring med udlandet kan ske gennem at etablere en dansk uviklingsforskning, hvor praktikere får mulighed for at bestride kombinationsstillinger som forsker på et universitet/cvu og samtidig forbliver tilknyttet et lærerteam på en skole. Herved undgås den nuværende golde spøgelsesforskning udført af forskere uden erfaringsbaggrund i undervisningens praksis. Udviklingsforskningen bør være opdagelsesforskning (Askepot-forskning), der bruger praksisbaseret fantasi til at opdage og afprøve skjulte alternativer. Forskelle på KOM- og KOMMOD rapporterne. Matematikundervisningens to hovedspørgsmål lyder: Hvordan kommer begreber ind i verden, og ind i elevens hoved - udefra eller indefra? Disse spørgsmål afføder forskellige svar. Gymnasiets strukturalister siger udefra-udefra: Begreber findes i det meta-fysiske, opdages af forskere og formidles af lærere. Folkeskolens konstruktivister siger udefra-indefra: Begreberne findes i det meta-fysiske, men opdages gennem eksperimenter, hvor den enkelte elev selv konstruerer sin egen viden og kunnen (skemaer og kompetencer), der begge er tavse og kun kan iagttages gennem brug. Post-strukturalister siger indefra-udefra: Begreber opstår af det fysiske gennem opfindelse og social konstruktion, og bør fortælles sådan. Mesterlæren siger indefra-indefra: Begreber konstrueres af lærlingen under deltagelse i mesterens praksis. Over det meste af verden raser to videns-krige, en matematik-krig mellem strukturalister og konstruktivister, og en videnskabs-krig mellem strukturalister og post-strukturalister. I stedet for at vedkende sig forskelligheden forsøger KOM-rapporten at tilsløre denne ved at overtage konstruktivisternes centrale talemåde, kompetence, men give den et strukturalistisk indhold (indsigtsbaseret handleparathed). Den franske filosof Foucault har påvist, hvordan nye talemåder skaber nye klienter: Kvalifikation skaber den ukvalificerede, og kompetent skaber den inkompetente. Men hvor den ukvalificerede kan kurere sig selv ved at kvalificere sig, så kan den inkompetente ikke kurere sig selv ved at kompetencere sig, og er dermed overladt til at blive kureret af andre, de kompetence-kompetente. Overtagelse og ændring af talemåden kompetence kan derfor tolkes som strukturalisternes forsøg på at kuppe sig til en sejr i matematik-krigen, i stedet for at benytte denne til en frugtbar dialog med ligeværdige parter. Først forsøgte strukturalisterne at løse matematik-krisen gennem talemåden ansvar for egen læring. Eleverne tog denne talemåde alvorligt og vendte ryggen til meta-matik -undervisningens meningstomme selvreference (en funktion er et eksempel på en mængderelation: bublibub er et eksempel på bablibab). Nu søges lærerne disciplineret og umyndiggjort ved at konstruere dem som inkompetente med deraf følgende behov for kompetenceudvikling gennem massiv efteruddannelse. Ved at udelade kompetencen at eksperimentere viser KOM-rapporten, at den kun respekterer videnskaben, og hverken videnskabelsen eller det videnskabende. Samt at den ikke respekterer den måde hvorpå unge og især børn tilegner sig viden gennem selvaktivitet og læring. Ved at definere kompetence som indsigtsbaseret forudsætter KOM-rapporten, at matematikken allerede er lært, hvorefter resten af tiden så kan bruges på at anvende matematikken, ikke på omverdenen, men på sig selv gennem otte interne kompetencer til udøvelse af matematikfaglighed. Herved bliver KOMmatematikken en katolsk matematik med otte sakramenter, gennem hvilken mødet med videnskaben kan finde sted. Heroverfor står så KOMMOD-rapportens protestantiske matematik, der betoner vigtigheden af det direkte møde mellem individet og det videnskabende (mangfoldigheden) og dennes to sakramenter, tælle og regne. Og vigtigheden af, at sproglig kompetence går forud for grammatisk kompetence. Også ved kvantitativ kompetence kommer talsprog før talsprogets grammatik, matematik. Og som ved talesproget forbliver grammatik en tavs kompetence for de fleste. Skal matematik-krigen afsluttes med et KOM-kup, eller skal den bilægges gennem demokratisk forhandling med MOD-opfattelser? Valget er dit, og med KOMMOD-rapporten får du mulighed for at validere argumenterne, ikke oppe fra den politiske korrekthed, men nede fra matematikkens historiske rødder. Held og lykke.

4 Mængdebaseret meta-matik - eller mangfoldighedsbaseret mate-matik: MÆNGDER forenes: addition = = = 7 PLUS er falsk abstraktion: 2 m + 3 cm = 203 cm 2 uger + 3 dage = 7 dage 2 C + 3 D = 23 D 3 sten = sten + sten + sten Dannelsesmødet med videnskaben eller med det videnskabende MÆNGDER gentages: MÆNGDER opdeles: løsnings-mængder: multiplikation brøker åbne udsagn (ligninger) Landet: Bundte&ombundte GANGE er sand abstraktion: 3 sten = 3 gange sten =3 sten 2 3 dage = 6 dage 2 m 3 cm=6 mcm = 600 cm^2 Bundtning og ombundtning: Total = 6 ere =? 2 ere Svar: 6 = 6 = 6/2 2 = 3 2 Ombundtnings-regel: T = T/b b 6/2: Optælling i 2 ere 6 2: Optælling af 2 ere Totalen findes ved tælling eller regning: Ombundtning (division) Gangning ombundter i tiere: T = 8 3 = 24 = 2 D & 4 Gangning er division! Max-højde 3: T = 8 3 ere = overlæs! T = 8 3 = 2 3^2 & 2 3 Ubundtede kan også bundtes i delbundter, f.eks. til 5 ere: T = 8 3 = 24/5 5 = 4 5&4 = 4 5 & 4/5 5= (4 4/5) = = /7 = 53 /7 Byen: Stakke & omstakke T = =? 653 = 6 C & 5 D & = 2 C & 8 D & 9 T = 8 C & 3 D & 2 T = 8 C & (3+) D & (2-0) T = (8+) C & (4-0) D & 2 T = 9 C & 4 D & 2 = 942 Omstaknings-regel: T = T b+b T = =? 653 = 6 C & 5 D & = 2 C & 7 D & 8 T = 4 C & -2 D & -4 = (4-) C & (-2+0) D & -4 = 3 C & (8-) D & (-4+0) = 3 C & 7 D & 6 = 376 T = =? T = 7 (6 C & 5 D & 3 ) = 42 C & 35 D & 2 = 42 C & (35+2) D & (2-20) = (42+3) C & (37-30) D & = 45 C & 7 D & = 457 T = 653/7 =? T = 6/7 C & 5/5 D & 3/7 = 65/7 D & 3/7 = (65-2)/7 D & (20+3)/7 = 9 D & 23/7 = 9 D & 3 2/7 = 93 2/7 (dobbelt bogholderi) =? = = = (+2) (2+3) = 3 hvis 5 cola blandt to flasker plus 2 cola blandt tre flasker er (+2) cola blandt (2+3) fl. Byen: Vægtet gennemsnit T = = 3 = eller T = = 4 = dvs. mange forskellige svar til spørgsmålet =? men ALDRIG større end! Handelsregning 5 kg koster 60 kr, 3 kg koster? kr ombundt kr ombundt kg kr = kr/kg kg 3kg = 3/5 5kg = 60/5 3 = 3/5 60kr = 36 = 36 kr Procentregning 8 har 2, 00 har? 00 = 00/8 8 har 00/8 2 = har 25, 8 har? 8 = 8/00 00 har 8/00 25 = 2 00 har 25,? har 2 2 = 2/25 25 haves af 2/25 00 = x = 8 3 x = 6 (2+3 x)-2=8-2 (3 x)/3=6/3 (3 x+2)-2 = 6 (x 3)/3 = 2 3 x+(2-2) = 6 x (3/3) = 2 3 x + 0 = 6 x =2 L = {x R 2+3 x=8} = {2} Vægtskåls-metaforen skjuler regneprocessen, og skaber mange fejlmuligheder: x = 8, dvs. 5 x = 8 Slot & Kloster: Ind- & afkodning Kodning: 2+(3 5)=7->2+(3 x)=t Afkodning (ligningsløsning): Omstakning fra 8-stak til 2-stak: 2 + (3 x) = 8 = x = 8-2 = 6 Ombundtning fra er til 3 er: 3 x = 6 = 6/3 3 x = 6/3 = 2 Frem- og tilbageregning: Overflyt med modsat regnetegn frem tilbage x = x = 8-2 = 6 3 /3 x = 6/3 = 2 Procentregning 2 25% af 8 er? = x 25% af? er x = 2, så x = 2/0.25 = 8?% af 8 er 2 x 8 = 2, så x = 2/8 = 0.25 = 25% MÆNGDER forbindes: funktioner Funktion: et eksempel på en relation mellem to mængder, hvorom der gælder at... eks. f(x) = 2 + 3x funktionens værdi og graf Funktionsbegrebet opstod efter differentialregning! Syntaksfejl ved at sammenblande sprog og metasprog: Funktionens værdi svarer til udsagnsordets slips. Byen: Handel og skat Per-tal: Skat, told, kurser, renter, fortjeneste, tab, værdipapirer. Forening af per-tal: 3 kg á 4 $/kg + 5 kg á 6 $/kg giver 8 kg á? $/kg Geometri: Areal og rumfang af flade og rumlige former. Retvinklede trekanter: Pytagoras, sinus, cosinus og tangens. Lineær funktion, lineær vækst eller PLUS-vækst: T = b +a+a+a+... = b + a n En funktion er et navn for et regnestykke med et variabelt tal, f.eks. T = 2 + 3x. (Euler 748) Regnestykker giver faste tal, og funktioner giver variable tal. Funktionens variation kan vises i tabeller og på kurver. Kroen: Omfordeling gennem spil Gevinst på tips, lotto, roulette mm Statistik over gevinstgange Risiko=Konsekvens sandsynligh. Nov02

5 Mængdelære Funktionsteori: Definitions- og værdimængde. Algebraiske funktioner: Polynomier og polynombrøker. Første- og andengradspolynomier. Polynomiers division. Trigonometri. Analytisk geometri. Renæssancen: Konstante per-tal Tal som mange-bundter (polynomier): T = 2345 = 2 B^3 + 3 B^2 + 4 B + 5 Tilbage-regning ved potenser: B^4 = 8 4^n = 024 B = 4 8 n = log024/log4 Enkeltrente r, samlet rente R, rentes-rente RR (+r)^n = R = n r + RR 0 2 Funktionsteori: Omvendt og sammensat funktion. Ikke-algebraiske funktioner: Trigonometriske funktioner. Logaritme- & eksponentialfunktioner som homomorfier: f(x*y) = f(x)#f(y) Stokastiske funktioner. Differentialregning. Vækst med konstant per-tal og procent-tal: x:+ -> T:+a lineær vækst T = b + a x x:+ -> T:+r% eksponentiel vækst T = b (+r)^x x:+% -> T:+r% potens vækst T = b x^r x:+ -> T:+r%+a opsparing T = a R/r Vækst med uforudsigelig (stokastisk) variation T =? T = MID ± 2 SPR Forening af procent-tal: 300 á 4% og 500 á 6% er 800 á?%. Industrien: Variable per-tal Koordinatgeometri: Regning på tegning. Kurvetilpasning med polynomier: T = A + B x + C x^2 + D x^3 (eller f(x): A+Bx+C x^2) A: niveau, B: stigning, C: krumning, D: modkrumning Vækst med variabel, forudsigelig tilvækst: Differentialregning: dt = dt/dx dx = T dx Det ikke-lineære er lokalt lineær: (+r)^n + n r (=+n r+rr: ved små renter kan rentes-renten negligeres) T = x^n: dt/t = n dx/x, dt/dx = n T/x = n x^(n ) Optimeringsopgaver fra teknik og økonomi. Integralregning: T = T2 T = dt = f dx, Samlet tilvækst = sluttal starttal = summen af enkelttilvæksterne, uanset antal enkelt-tilvækster! Integration sker ved omskrivning til tilvækstform: Vektorrum. Integralregning. Enkle differentialligninger. Hovedværker i den kvantitative litteratur: Geometri, Handel, Økonomi, Fysik, Biologi. De tre genrer for kvantitativ litteratur: - Fakta eller da-så beregninger kvantificerer det kvantificerbare, og beregner det beregnelige: Da prisen er 4 kr/kg, så koster 6 kg 6 4 = 24 kr. - Fiktion eller hvis-så beregninger kvantificerer det kvantificerbare, og beregner det uberegnelige: Hvis indkomsten er 4 mio$/år, så vil 6 års indkomst være 6 4 = 24 mio$. - Fidus eller hvad-så beregninger kvantificerer det ikke kvantificerbare: Hvis konsekvensen brækket ben K sættes til 2 mio$, og hvis sandsynligheden S sættes til 30%, så vil risikoen R være R = K S = = 0.6 mio$. De tre handlemuligheder: Fakta kontrolberegnes, fiktion scenarieberegnes, fidus henvises til kvalitativ behandling. Vækstprocentregning: T = a b: T = a/b: T/T a/a + b/b T/T a/a b/b Trigonometri: SIN & COS: de korte sider i procent af den lange. TAN: den ene korte side i procent af den anden. Da 6x^2+8x = d/dx(2x^3+4x^2) = d/dx(t) så er (6x^2+8x)dx = d(2x^3+4x^2) = dt = T = T2-T Kumuleringsopgaver fra teknik og økonomi. Vækstligninger løst ved numerisk integration. Funktioner af to variable. Differentiation og integration. Optimering og kumulering. Vektorregning inden for handel og inden for bevægelse på flade og i rum. Nov02

konstant? S1 rum1 S2 rum2

konstant? S1 rum1 S2 rum2 INTRO Indhold MATHeCADEMY... 2 PYRAMIDeUDDANNELSE... 2 LÆRINGSMØDER... 2 KOMMENTARER... 3 INDHOLDSBESKRIVELSE... 4 0. Talesprog & talsprog, sand & falsk abstraktion, fortolkning & forførelse... 7 0.1 Demokratiets

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010

Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010 Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010 Termin Maj 2010 Institution HTX-Sukkertoppen Uddannelse HTX Fag og Niveau Matematik A Lærer Reza Farzin Hold HTX 3.L / science Titel 1 Titel 2 Titel 4 Titel 5 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 14/15 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Mat A Karin Hansen

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Jeg ønsker at aflægge prøve på nedenstående eksaminationsgrundlag. Jeg har foretaget ændringer i vejlederens fortrykte forslag: nej ja Dato: Underskrift HUSK at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014, skoleår 13/14 Institution Frederiksberg HF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik

Læs mere

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter Fag: Matematik Hold: 24 Lærer: TON Undervisningsmål Læringsmål 9 klasse 32-34 Introforløb: række tests, som viser eleverne faglighed og læringsstil. Faglige aktiviteter Emne Tema Materiale r IT-inddragelse

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 09/10 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Matematik A (2 årigt forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelsescenter Herning, afd. HHX-Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Sammenlægning af per-tal

Sammenlægning af per-tal A2 Sammenlægning af per-tal 1.1 Sammenlægning af stakke...2 1.1.1 Forhøje en stak...2 1.1.2 Forlænge en stak...2 1.2 Sammenlægning af Per-tal I... 1.2.1 Gentaget sammenlægning af per-tal, integration...

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer 2hf Matematik C Søren Fritzbøger Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Thy-Mors Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik niveau A Knud Søgaard

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 11

Undervisningsplan Side 1 af 11 Undervisningsplan Side 1 af 11 Lektionsantal: 12 UV lektioner pr. uge I alt ca. 240 lektioner. Fordelt mellem underviserne således: Erik Kyster (EK) 6 lektioner pr. uge og Esben Stehr (EST) 6 lektioner

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik A Jan Houmann

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik B Ashuak Jakob France

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Skoleår 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hfe Matematik,

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Uge 33-48 Målsætningen med undervisningen er at eleverne individuelt udvikler deres matematiske kunnen,opnår en viden indsigt i matematik kens verden således at de kan gennemføre folkeskolens afsluttende

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Indhold. Bind 1. 1 Eksperimentel geometri 3. 2 Areal 33

Indhold. Bind 1. 1 Eksperimentel geometri 3. 2 Areal 33 Indhold Bind 1 del I: Eksperimenterende geometri og måling 1 Eksperimentel geometri 3 Hvorfor eksperimenterende undersøgelse? 4 Eksperimentel undersøgelse: På opdagelse med sømbrættet 6 Geometriske konstruktioner

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2. juni 2014 Institution Kolding HF og VUC, Ålegården 2, 6000 Kolding (tovholder) VUC Vest, Stormgade 47,

Læs mere

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2011 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hhx Matematik C Peter Seide 1AB

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2011 Institution Handelsskolen Tradium, Hobro afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Matematik A Kenneth Berg k708hhxa3 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse HF net-undervisning, HFe Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Afsluttende: Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold 2hf Matematik C Malene Overgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Trine Eliasen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 VUC

Læs mere

Emne Tema Materialer

Emne Tema Materialer 32 36 Uge 35 Fag: Matematik Hold: 20 Lærer: Trine Koustrup Undervisningsmål 9. klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Målsætningen med undervisningen er at eleverne udvikler deres kunnen,opnår

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Vestegnen HF & Vuc Uddannelse Fag og niveau Lærer Hf-enkeltfag Matematik B Gert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2014 Institution Niels Brock Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Matematik - Niveau A Peter Harremoës GSK hold t14gymaau1o2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Signe Skovsgaard

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Matematik C-B Pia Hald ph@kvuc.dk

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015. Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik C Benny Jørgen

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Mujtaba og Farid Integralregning 06-08-2011

Mujtaba og Farid Integralregning 06-08-2011 Indholdsfortegnelse Integral regning:... 2 Ubestemt integral:... 2 Integrationsprøven:... 3 1) Integration af potensfunktioner:... 3 2) Integration af sum og Differens:... 3 3) Integration ved Multiplikation

Læs mere

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2009/10

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2009/10 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009/10 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Handelsskolen Sjælland Syd, Vordingborg

Læs mere

matx.dk Enkle modeller

matx.dk Enkle modeller matx.dk Enkle modeller Dennis Pipenbring 28. juni 2011 Indhold 1 Indledning 4 2 Funktionsbegrebet 4 3 Lineære funktioner 8 3.1 Bestemmelse af funktionsværdien................. 9 3.2 Grafen for en lineær

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Repetition og eksamensforberedelse.

Repetition og eksamensforberedelse. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni 2014 skoleår 13/14 Herning HF og VUC Hf Matematik C

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 200/2010 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Matematik C, HF Johnny

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Fag:matematik Hold:18 Lærer:ym Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering 33-37 Hovedvægten er elevernes forståelse for matematiske begreber.

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Matematik A

Læs mere

ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE

ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE Matematiklærerens tænkebobler illustrerer, at matematikundervisning ikke udelukkende handler om opgaver, men om en (lige!) blanding af: Kompetencer Indhold Arbejdsmåder CENTRALE

Læs mere

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik:

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik: TW 2011/12 Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Side 1/5 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik niveau C Alexander

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Kofi Mensah 1maC05

Læs mere

Matematik for stx C-niveau

Matematik for stx C-niveau Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Matematik for stx C-niveau Frydenlund Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Matema10k Matematik for stx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, hhx i Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx Matematik

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Matematik C Angela

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for MATEMATIK C, 1. 2. semester 2013-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for MATEMATIK C, 1. 2. semester 2013-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for MATEMATIK C, 1. 2. semester 2013-2014 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Årsplan for matematik 10. klassetrin. 2012 2013 v. CJU

Årsplan for matematik 10. klassetrin. 2012 2013 v. CJU Årsplan for matematik 10. klassetrin 2012 2013 v. CJU Når dette skoleår er omme, så er det målet, at undervisningen har bidraget til, at formålet for faget er opfyldt: Formålet med undervisningen er, at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby Hf Matematik C Ashuak Jakob France

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 VUCHA Hf-Flex Matematik-C Ivan Tønner Jørgensen(itj)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for matematik C

Undervisningsbeskrivelse for matematik C Termin Termin hvor undervisnings afsluttes: maj-juni skoleåret 12/13 Institution Thisted Gymnasium og HF-kursus Uddannelse STX Fag og niveau Matematik C Lære Mads Lundbak Severinsen Hold 1.d Oversigt over

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever.

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever. År Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse HF2-årigt Fag og Matematik C niveau Lærer Søren á Rógvu Hold 1b Oversigt over forløb Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb 4 Forløb 5 Forløb 6 Forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2hf Matematik C Lise A.

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 IBC-Kolding

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter Fag: Matematik Hold: 26 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig gode matematiske færdigheder og at

Læs mere

Matema10k. Matematik for gymnasiet. Bind 3 A-niveau. af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen

Matema10k. Matematik for gymnasiet. Bind 3 A-niveau. af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen Matema10k Matematik for gymnasiet Bind 3 A-niveau af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen 4 Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen Matema10k Matematik for stx. Bind 3.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik B Frede

Læs mere

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK Lærer: SS Forord til faget i klassen Vi vil i matematik arbejde differentieret i hovedemnerne geometri, statistik og sandsynlighed samt tal og algebra. Vi vil i 5. kl. dagligt arbejde med matematisk kommunikation

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Favrskov Gymnasium Stx Matematik A Peter Lundøer

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf MATEMATIK C Lene Kærgaard Jensen

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

PROCENTREGNING DEFINITION AF PROCENT. Procentregning er også brøkregning

PROCENTREGNING DEFINITION AF PROCENT. Procentregning er også brøkregning 2.7.7 PROCENTREGNING Procentregning er også brøkregning Brøkdele kan også angives som procent. Oftest er det lettere at forstå end brøkdele. Procenter bruges overalt, idet det er lettere at foretage sammenligninger.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj- juni, 14-15 Horsens HF & VUC HF 2- årigt Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Storstrøm / Næstved Uddannelse HFE Fag og niveau Matematik B Lærer(e) Hold Nils

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Forår 2015 414 Københavns VUC Hf Matematik C Pia Hald ph@kvuc.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Skive-Viborg Hf Mat C Lars Kehlet Hansen (LKH)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik B Jacob Debel 12HTX11 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere