ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S"

Transkript

1 PUNKT 4 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. MARTS 2015 ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S 24. marts 2015 Detail & Distribution 14/13428 LBA/LRN RESUMÉ 1. Denne sag drejer sig om omlægning og afkortning af Dong Gas Distributions A/S (herefter DGD) gældsafvikling. Sagen forelægges Energitilsynet, fordi der er tale om nye principper for ændringer af gasdistributionsselskabernes gældsafvikling i forlængelse af en ændring af indtægtsrammebekendtgørelsen for gasdistributionsselskaberne. 2. DGD har d. 19. december 2014 ansøgt om, at afdragsprofilen for selskabets nettogæld ændres således, at opkrævningen/afviklingen af gælden over gældsafviklingsperioden falder i takt med den forventede transport af gas. Hertil ønsker DGD at afkorte gældsafviklingsperioden så gælden skal være fuldt afviklet i 2023 i stedet for DGD ønsker denne ændring for at sikre mere stabile tariffer i gældsafviklingsperioden. SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Det fremgår af den ændrede indtægtsrammebekendtgørelse fra oktober 2014, at en ændring af ydelsesforløb eller løbetid skal godkendes, såfremt selskabet kan sandsynliggøre, at ændringen på ethvert tidspunkt i gældsafviklingsperioden fører til en lavere gennemsnitlig tarif målt i kr. pr. m 3 end det maksimum, der må forudses ved afslutningen af den oprindelige gældsafviklingsperiode uden ændring af ydelsesforløb eller løbetid, set i lyset af den fremtidige forventede transport af naturgas. 4. Baggrunden for DGDs ønske om en ændret gældsafviklingsprofil bunder i en observeret faldende transport af naturgas, hvilket forstærkes af de indgåede energipolitiske aftaler, der pålægger selskaberne at foranledige energibesparelser samt regeringens målsætning om, at el- og varmeforsyningen i 2035 skal være dækket af vedvarende energi. 5. DGD har valgt at basere sine forventninger til den fremtidige transport af gas på et scenarie anvendt i Energistyrelsens infrastrukturrapport, som stammer fra Energistyrelsens Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og Scenarierne illustrerer forskellige måder, man kan konstruere et fossilfrit/fossiluafhængigt 2050-system på, og hvor de tilhørende scenarier skal opfattes som trin på vejen mod 2050, som opfylder regerin-

2 Side 2/25 ENERGITILSYNET ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S gens 2035-mål om, at el- og varmeforsyningen i 2035 skal være dækket af vedvarende energi. 6. Sekretariatet for Energitilsynet kan afvise uunderbyggede forventninger til den fremtidige transport af gas, men sekretariatet har ikke fundet anledning hertil. 7. En ændring af gældsafviklingsprofilen til det af DGD ønskede vil medføre en forhøjelse af den gennemsnitlige tarif fra 0,82 til 0,95 kr. pr. m 3 i 2015 i forhold til en uændret gældsafviklingsprofil. Til gengæld vil det maksimale niveau for den gennemsnitlige tarif, som vil indfinde sig i gældsafviklingsperiodens slutår, med den ændrede gældsafviklingsprofil falde fra 1,10 til 1,02 kr. pr. m 3 i forhold til en uændret gældsafviklingsprofil. Kriteriet om at ændringen på ethvert tidspunkt i gældsafviklingsperioden fører til en lavere gennemsnitlig tarif end det maksimum, der må forudses ved afslutningen af den oprindelige gældsafviklingsperiode uden ændring af ydelsesforløb eller løbetid, er opfyldt. 8. Naturgasdistributionsselskaberne kan modtage kompensationer ved naturgaskunders overgang til fjernvarme. Sådanne kompensationsbeløb skal anvendes til ekstraordinære nedbringelser af selskabets nettogæld. En sådan af nedbringelse af nettogælden vil have betydning for selskabets tariffer. DGD ønsker af administrative hensyn, at modtagne kompensationsbeløb alene får betydning for tarifferne i afslutningen af gældsafviklingsperioden uanset tidspunktet for modtagelse af kompensationen. Sekretariatet for Energitilsynet har vurderet, at DGD kun skal genanmelde i tilfælde af, at afslutningsåret for gældsafviklingen ændres som følge af modtagne kompensationsbeløb. 9. Sekretariatet indstiller på den baggrund til Energitilsynet, at ændringen af DGDs gældsafviklingsperiode og overgang til ny gældsafviklingsprofil godkendes i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens bestemmelser. AFGØRELSE 10. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering truffet afgørelse om følgende: at afdragsprofilen, med deraf følgende ændringer af ydelsesforløbet, for Dong Gas Distribution A/S nettogæld til indregning i indtægtsrammen med virkning fra 1. januar 2015 ændres til følgende, jf. 10, stk. 3, i Indtægtsrammebekendtgørelsen nr af 14. oktober 2014: År Afdrag, ny profil, mio. kr

3 ENERGITILSYNET ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S Side 3/25 at Dong Gas Distribution A/S har mulighed for årligt at justere selskabets tariffer, som følge af ændringer i den regulatoriske rente, som udmeldes af Sekretariatet for Energitilsynet, at Dong Gas Distribution A/S i gældsafviklingens slutår har mulighed for at justere selskabets tariffer, hvis justeringen er en følge af modtagne kompensationsbeløb, at Dong Gas Distribution skal anmelde til Energitilsynet, hvis der sker en ændring i forhold til den godkendte løbetid for nettogælden eller der ønskes en ændring af ydelsesforløb, f.eks. i forlængelse af, at transporten af naturgas udvikler sig anderledes end forventet, eller at modtagne kompensationsbeløb foranlediger et afkortet afviklingsforløb.

4 Side 4/25 ENERGITILSYNET ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S SAGSFREMSTILLING 11. DONG Gas Distribution A/S (herefter DGD) har ved anmeldelse af 19. december 2014 ansøgt Energitilsynet om en ændring af ydelsesforløbet (gældsafviklingsprofil) samt sluttidspunkt for afvikling af selskabets resterende nettogæld mv. med virkning fra 1. januar Anmeldelsen kommer i forlængelse af en ændring af indtægtsrammebekendtgørelsens 10 (BEK nr af 14. oktober 2014), der dels muliggør en ændring af ydelsesforløb for afviklingen af gasdistributionsselskabernes nettogæld, og dels forbedrer mulighederne for at forkorte gældsafviklingsperioden i forhold til Energitilsynets praksis i henhold til den hidtidige indtægtsrammebekendtgørelse (BEK 1401 af 14. december 2009). 13. Naturgasdistributionsselskabernes nettogæld og indskudskapital pr. 31. december 2004 skal i henhold til 10, stk. 1, i den nye indtægtsrammebekendtgørelse fortsat som udgangspunkt afvikles som en annuitet (BEK nr af 14. oktober 2014). Men til forskel fra den tidligere indtægtsrammebekendtgørelse (BEK nr af 14. december 2009), er det nu muligt at anvende et andet ydelsesforløb, så længe selskabet kan sandsynliggøre, at dette ikke foranlediger en højere gennemsnitlig tarif i kr./m 3 end det maksimum, der må forudses ved afslutningen af den oprindelige gældsafviklingsperiode set i lyset af den fremtidige forventede transport af naturgas, jf. 10, stk. 3, i BEK 1117/2014. Hertil må den forventning for udviklingen i transporten af gas, der ligger til grund for beregningen af de gennemsnitlige tariffer ikke være uunderbygget, hvilket vurderes af Energitilsynet. Disse kriterier er nye, og de gælder også i tilfælde af en afkortelse af gældsafviklingsperioden. 14. Kriteriet for godkendelse af en ændret gældsafviklingsperiode i den tidligere indtægtsrammebekendtgørelse var, at det generelle tarifniveau ikke måtte stige. Dette kriterium blev af Energitilsynet tolket således, at selskabets indtægtsramme ikke måtte stige mere, end at stigningen var indhentet af den almindelige prisudvikling inden for et tidsrum svarende til en reguleringsperiode, dvs. 4 år. Heri kunne der således ikke tages hensyn til ændringer i den fremtidige transport af gas. Den tidligere bekendtgørelse rummede således alene begrænsede muligheder for en reduktion af selskabernes gældsafviklingsperiode. 15. Ifølge den nye bekendtgørelse, har den forventede fremtidige transport af gas afgørende betydning for, om en reduktion af gældsafviklingsperioden vil kunne godkendes. I lyset af, at transporten af gas i distributionsnettene har været faldende og fortsat forventes at være det, bl.a. på baggrund af det store fokus på energibesparelser samt regeringens målsætning om at anvendelse af naturgas til opvarmning skal være udfaset i 2035, bliver selskaber-

5 ENERGITILSYNET ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S Side 5/25 nes muligheder for at få godkendt en reduktion af gældsafviklingsperioderne forbedret med den nye indtægtsrammebekendtgørelse. 16. Selskaberne anmeldte primo 2005 den ønskede løbetid for deres annuitet. Selskabernes oprindelige og nuværende gældsafviklingstidspunkt fremgår at tabel 1. TABEL 1 AFVIKLINGSTIDSPUNKTER FOR NETTOGÆLD FOR NATURGASDISTRI- BUTIONSSELSKABERNE DGD NGF Nature Energy HMN Oprindeligt gældsafviklingstidspunkt Nuværende gældsafviklingstidspunkt Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet Note: DGD og NGF Nature Energy har begge først fået forlænget løbetiden på deres annuitet til hhv og 2025, hvorefter de har fået reduceret løbetiden igen til det nuværende gældsafviklingstidspunkt. 17. Energitilsynet har tidligere behandlet både sager, hvor selskaberne har fået forlænget løbetiden på deres annuiteter, og hvor de har fået reduceret løbetiden på annuiteten. 18. NGF Nature Energy A/S fik forlænget løbetiden fra 2020 til 2025 ved afgørelse af 25. april 2006, og DONG Gas Distribution A/S fik forlænget annuiteten fra 2025 til 2026 ved afgørelse af 6. januar Herefter har DGD ved afgørelse af 1. maj 2013 fået reduceret løbetiden på deres annuitet fra 2026 til 2024, og NGF Nature Energy har ved afgørelse af 28. oktober 2013 fået reduceret løbetiden på deres annuitet til Derudover har HMN Gasdistribution af 2 omgange fået forlænget sin gældsafviklingsperiode med i alt 6 år først fra 2014 til 2016 ved afgørelse fra Energitilsynet af 31. januar 2011 og senest til 2020 ved sekretariatsafgørelse af 21. december DGDS ANMELDELSE 20. DGD har den 19. december 2014 ansøgt om Energitilsynets godkendelser af: 1. Ændring af sluttidspunktet for afviklingen af den regulatoriske nettogæld, hensættelser til abandonment og indskudskapitalen fra slutår 2024 til slutår Overgang fra et annuitetsbaseret afviklingsprincip til et afviklingsforløb, der følger den forventede tilbagegang i selskabets transport af gas over perioden (serielignende lån)

6 Side 6/25 ENERGITILSYNET ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S 21. DGD har oplyst, at ændringen ønskes med virkning fra den 1. januar 2015, samt at DGD ansøger i henhold til 10, stk. 3, i BEK 1117 af 14. oktober Endelig har DGD oplyst, at afviklingsforløbet er tilrettelagt således, at gældsbetalingsandelen af distributionstariffen holdes konstant over perioden målt i reale priser. 22. DGD begrunder blandt andet sin ansøgning med, at der har været et fald i transporten af gas i DGDs distributionsnet siden Den graddagekorrigerede transport af gas toppede i 1999, og siden er transporten af gas faldet med gennemsnitligt 2,84 pct. om året frem til Fortsat fald i transporten af gas vil betyde, at der på længere sigt er en mindre mængde naturgas at fordele indtægtsrammen på. Tariffen pr. distribueret m 3 gas vil derfor stige. Faldet i transporten af gas vil således gradvist øge omkostningerne pr. transporteret m 3, hvilket især vil være til ugunst for de kunder, der fortsat er tilsluttet nettet på lang sigt. 24. DGD bemærker, at den fremtidige transport af gas fremover i høj grad er afhængig af de politiske tiltag, som skal medvirke til realisering af et fossilfrit samfund. Der er efter DGDs vurdering derfor usikkerhed omkring den fremtidige transport af gas frem til 2024, og DGD har på den baggrund opstillet otte scenarier for, hvordan de forventer, at den fremtidige transport af gas kan se ud. 25. DGDs otte scenarier for distribuerede gasmængder går frem til Nedenfor fremgår navnet på de enkelte kurver i figur 2 med fed skrift, hvorefter der er en kort beskrive af indholdet af de enkelte kurver. 1. Interpolering. Fortsættelse af historisk udvikling med 2,84 pct. årlig reduktion 2. Interpolering plus øget energisparemål (DSM). Fortsættelse af samme udvikling med tillæg af forøgelsen i energispareforpligtelsen i 2015 ift på 3 millioner m 3 om året 3. ENS fremskrivning 2014, pro rata. Energistyrelsens basisfremskrivning fra efteråret 2014 ved frozen policy. 4. ENS fremskrivning 2014, pro rata korrigeret. Energistyrelsens basisfremskrivning ved frozen policy korrigeret i forhold til den nuværende Regerings 2035-målsætning om udfasning af fossile brændsler i el- og varmeproduktionen. 5. ENS infrastukturrapport. Transporten af gas i Energistyrelsens vindscenarie i Den fremtidige anvendelse af gasinfrastrukturen (2014) side Branchens input til infrastrukturrapport middel. Gasbranchens input til Energistyrelsens infrastrukturrapport fra forsommeren 2014 (middelskøn) 7. Lineær afvikling el og varme. Lineær afvikling af gas til el- og varmeproduktion frem til 2035 i overensstemmelse med regeringsgrundlaget fra

7 ENERGITILSYNET ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S Side 7/ om fuld dækning af el- og varmeproduktion med vedvarende energi i Midt yderpunkter. Forløbet, der ligger midt mellem Energistyrelsens fremskrivning og lineær afvikling af el og varme. FIGUR 1 DGD S SCENARIER FOR DISTRIBUEREDE MÆNGDER, M 3 GAS Kilde: Dong Energy Gas Distribution A/S 26. DGD har oplyst, at de otte ovenstående scenarier angiver spændvidden for, hvordan selskabet forventer, at de distribuerede mængder gas i DGDs net kan udvikle sig frem til DGD har valgt at basere sin ansøgning om ændring af gældsafviklingsperiode på scenarie 5 Energistyrelsens Infrastrukturrapport, mere præcist rapportens såkaldte vindscenarie. Dette scenarie er illustreret ved den øverste (lyse-)grønne kurve i figur 1. DGD har lagt vægt på, at dette scenarie er opstillet af Energistyrelsen samt, at det efter DGDs vurdering drejer sig om et relativt positivt forløb for transporten af gas, som vil medføre en mindre initial tarifstigning end de øvrige scenarier. Scenariet stammer fra Energistyrelsens Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050, der illustrerer forskellige måder man kan konstruere et fossilfrit/fossiluafhængigt 2050-system på, og hvor de tilhørende 2035-scenarier skal opfattes som trin på vejen mod 2050, som opfylder regeringens 2035-mål om, at el- og varmeforsyningen i 2035 skal være dækket af vedvarende energi. 28. Med henblik på at sikre mere stabile tariffer i gældsafviklingsperioden i relation til afviklingen af den regulatoriske nettogæld på 2,7 mia. kr. (primo

8 Side 8/25 ENERGITILSYNET ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S 2015-tal) ønsker DGD at omlægge opkrævningen således, at opkrævningen/afviklingen af gælden over gældsafviklingsperioden falder i takt med transporten af gas i det scenarie, som DGD vælger, dvs. at afdragene på gælden falder over tid. DGD ønsker derudover at fremrykke slutåret for gældsafviklingen fra 2024 til DGD anfører, at en omlægning af gældsafviklingsprofilen samt en reduktion af afviklingsperioden vil øge tarifferne på kort sigt i starten af den reducerede gældsafviklingsperiode, mens der fortsat er et relativt stort antal gasforbrugere tilsluttet nettet og en relativ stor omsætning af naturgas. Der er dermed flere til at betale gælden på kort sigt. Dette modsvares af en reduktion af tarifferne i perioden frem mod det nye gældsafviklingstidspunkt, hvor transporten af gas også forventes at være mindre. Efter afslutningen af gældsafviklingsperioden vil faldet i tariffen så være mindre end det ellers ville have været tilfældet, fordi tariffen inden da vil være lavere. DGD vurderer, at dette vil være i forbrugernes interesse, da det forventede høje tarifniveau på lang sigt (frem mod det nuværende gældsafviklingstidspunkt i 2024) vil blive mindre med den ønskede gældsafviklingsprofil og -periode. 30. DGD har som nævnt valgt at basere sin beregning af gældsafviklingsforløbet på gasforbrugsscenariet ENS Infrastrukturrapport. 31. DGD ønsker en afvikling af gælden, hvorved afdraget pr. distribueret m 3 er fast i hele perioden. Det vil sige, at det samlede afdrag falder i takt med det forudsatte fald i den distribuerede mængde gas. DGD ønsker at fastsætte de årlige afdrag på gælden således, at afdraget pr. m 3 er konstant målt i reale priser. En fordeling af restgælden ud på den forventede transport af gas i det valgte scenarie, vil imidlertid alene give et konstant afdrag pr. m 3 i nominelle priser. 32. DGD har derfor foretaget en inflationskorrektion ved fastsættelse af afdragene. Korrektionen er sket ved, at faldet i transporten af gas er reduceret med 1 pct. årligt, hvormed den samlede transport af gas, som gælden skal fordeles på, på sigt er højere end den faktiske transport af gas. Dermed er gældsafviklingen pr. m 3 lavere med den korrigerede transport af gas, end det ville have været tilfældet med anvendelse af den faktisk forventede transport af gas. Til gengæld ganges det lidt lavere afdrag pr. m 3 på en transport af gas, der falder med en mindre kadence, og dermed på sigt er lidt højere. Samlet set giver dette et lavere årligt afdrag på gælden til at starte med end med anvendelse af den faktisk forventede udvikling i transporten af gas, men til gengæld bliver udviklingen i tariffen lidt fladere. Afdragsprofilen er således lidt fladere ved DGDs korrektion, end det ville have været tilfældet ved en direkte anvendelse af det valgte scenarie for transporten af gas.

9 ENERGITILSYNET ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S Side 9/ Den lidt fladere afdragsprofil svarer ifølge DGD til en fastholdelse af tariffen til afdrag af nettogælden pr. m 3 i reale termer fra 2015 og frem. 34. I nedenstående tabel 2 fremgår afdragsprofilen på DGDs nettogæld med det nuværende og det foreslåede forløb. TABEL 2 AFDRAGSPROFIL FOR DGDS NETTOGÆLD MED NUVÆRENDE OG FO- RESLÅET PROFIL Mio. kr Afdrag, annuitetslån Afdrag, ny profil Kilde: DGD og Sekretariatet for Energitilsynet 35. Det ses af tabel 2, at ændringen af afdragsprofilen til den af DGD ønskede afdragsprofil vil vende udviklingen i afdragene fra at være stigende frem til gældsafviklingstidspunktet til at være faldende og dermed i højere grad at være i tråd med den faldende transport af gas. 36. Som nævnt må en ændring af afdragsprofilen og afslutningsåret for afviklingen af nettogælden, ikke foranledige en højere gennemsnitlig tarif i kr./m 3 end det maksimum, der må forudses ved afslutningen af den oprindelige gældsafviklingsperiode set i lyset af underbyggede prognoser for den fremtidige forventede transport af naturgas. For at finde den gennemsnitlige tarif pr. m 3 er det nødvendigt at kende indtægtsrammen og udvikling i (den forventede) transport af naturgas. 37. DGD har derfor estimeret indtægtsrammerne i årene frem til afslutningen af den nuværende gældsafviklingsperiode, dvs De estimerede indtægtsrammer fordeles på den faktiske forventede udvikling i transporten af gas i det valgte scenarie for at finde den samlede gennemsnitlige tarif pr. m DGD har derudover anvendt følgende forudsætninger i deres beregninger af indtægtsrammerne: o Renten på nettogælden er i hele perioden den udmeldte regulatoriske rente herfor for 2015 på 3,15 pct. o Forrentning og afskrivninger på nyinvesteringer er baseret på DGDs investeringsprogram o 7 omkostninger (driftsomkostninger) er baseret på en prisfremskrivning, der opvejes af effektiviseringer, hvilket indebærer, at omkostningen fastholdes på det nominelle 2014 niveau i hele perioden

10 Side 10/25 ENERGITILSYNET ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S o 13 omkostninger (omkostninger til myndighedspålagte udgifter samt nettab) forventes at følge inflationen o Forrentningssatsen for nyinvesteringer og nettoomsætningsformue sættes i hele perioden til den WACC som Energitilsynet har fastsat for DGD i , dvs. 3,63 pct. 1 o Forrentning af nettoomsætningsformuen holdes på et nominelt 2014-niveau i hele perioden, fordi denne er af meget begrænset betydning o Afdrag og forrentning af den regulatoriske nettogæld er varieret i forhold til de valgte scenarier for den forventede transport af gas o Omkostninger til energispareaktiviteter holdes ude af beregningerne 39. DGD har i deres anmeldelse oplyst, at der vil ske en udvikling i afskrivninger og forrentning af nyinvesteringer, hvor afskrivningerne stiger fra 21 mio. i 2014 til 47 mio. i 2024, og hvor forrentningen stiger fra 12 mio. kr. i 2014 til 26 mio. kr. i 2024, og det er disse, der er anvendt i DGDs beregninger af indtægtsrammen. Udviklingen kan ses af tabel 3. TABEL 3 UDVIKLING I FORRENTNING OG AFSKRIVNINGER VEDR. NYINVESTE- RINGER FOR DGD Mio. kr Afskrivninger Forrentning Kilde: Dong Gas Distribution Note: DGD har efterfølgende i mail af 5. februar 2015 fremsendt en investeringsplan, der ifølge sekretariatets beregninger foranlediger en lidt lavere forrentning fra 2016 og frem, og som topper med 21 mio. kr. i I nedenstående tabel 4 fremgår DGDs beregninger af indtægtsrammer og gennemsnitlige tariffer ud fra gasforbruget i Energistyrelsens Infrastrukturrapport (vindscenariet) med og uden den ansøgte ændring af gældsafviklingen. 1 Fastsættelsen af WACC en for DGD er påklaget til Energiklagenævnet, som har hjemvist fastsættelsen til fornyet vurdering i Energitilsynet.

11 ENERGITILSYNET ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S Side 11/25 TABEL 4 UDVIKLING I INDTÆGTSRAMMER OG TARIFFER, FORSKELLIG GÆLDS- AFVIKLING Indtægtsramme, Annuitetslån, mio. kr Tarif, Annuitetslån, kr./m3 0,83 0,86 0,89 0,92 0,95 0,98 1,01 1,04 1,08 1,11 0,53 Indtægtsramme, ny afvikling, mio. kr Tarif, ny afvikling, kr./m3 0,95 0,97 0,97 0,98 0,99 1,0 1,01 1,02 1,02 0,52 0,53 Kilde: Dong Gas Distribution A/S 41. Udviklingen i tarifferne er illustreret i nedenstående figur 3. FIGUR 2 UDVIKLING I TARIFFER AFHÆNGIG AF GÆLDSAFVIKLING Kilde: Dong Gas Distribution 42. Det ses af figur 2, at den nye gældafviklingsprofil efter DGDs beregninger indledende i 2015 giver et hop i tarifferne fra 0,83 til 0,95 kr. pr. m 3, men at der derefter er en mere afdæmpet tarifudvikling i forhold til den nuværende annuitet, og at tarifferne med den nye afvikling på intet tidspunkt når topniveauet for annuiteten. 43. DGD oplyser, at transporten af gas må forventes i en vis grad at udvikle sig anderledes end forudsat, og at tarifferne løbende vil blive korrigeret i overensstemmelse med indtægtsrammen og den faktiske transporterede mængde gas. DGD har uddybet dette med, at afvigelser i transporten af gas vil medføre over-/underdækninger og derfor også korrektioner af tarifniveauet, lige som tarifferne i dag løbende korrigeres som følge af akkumulerede over-/underdækninger. Derudover vil vejrliget kunne variere, samt tilog afgang af kunder vil givetvis udvikle sig anderledes end forudsat, hvilket kan medføre ændringer i transporten af naturgas i forhold til de opstillede

12 Side 12/25 ENERGITILSYNET ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S prognoser. Ændringer i de øvrige forudsætninger er nogle, der kommer til udtryk i de endelige korrigerede indtægtsrammer. 44. DGD har på baggrund af restgælden og transporten af gas i det valgte scenarie fastlagt et ydelsesforløb, hvor det årlige afdrag lægges fast indtil 2023, men hvor den samlede ydelse vil variere med den regulatoriske rente. Den regulatoriske rente vedrører renten på nettogælden, og denne rente bliver ændret årligt og udmeldt af Sekretariatet for Energitilsynet. Der vil således være udsving i årets ydelse fra år til år på grund af ændringer i den regulatoriske rente, hvis ydelsesforløbet bliver ændret til et serielignende lån, ligesom det også er tilfældet for den nuværende annuitet. 45. DGD oplyser desuden, at modtagne kompensationsbetalinger i forbindelse med naturgaskunders overgang til fjernvarme, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 14, stk. 1,vil blive anvendt til ekstraordinære afdrag på nettogælden i det år, hvor de modtages. Dermed vil det endelige afdrag i 2023 reduceres svarende til de modtagne kompensationsbetalinger. HØRING 46. Et udkast til afgørelse blev sendt i høring hos DGD den 18. februar 2015, og DGD afgav høringssvar d. 24. februar Høringssvaret indeholdt tilkendegivelse af, at DGD i de årlige reguleringsregnskaber vil redegøre for anvendelsen af modtagne kompensationsbeløb herunder påvirkningen af hovedstol og afdrag i det sidste år af gældsafviklingsperioden. 48. Herudover indeholdt høringssvaret et forslag til præcisering af et forhold i sagsfremstillingen, som er inddraget i udarbejdelsen heraf.

13 ENERGITILSYNET ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S Side 13/25 LOVGRUNDLAG 49. Energistyrelsen udstedte den 14. oktober 2014 en ny bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber (BEK nr. 1117/2014) og ændringsbekendtgørelse hertil (BEK 1169/2014). Denne bekendtgørelse åbner blandt andet mulighed for, at distributionsselskaberne med Energitilsynets godkendelse kan benytte et andet ydelsesforløb end annuitet, fx et serielån, og en anden løbetid for opkrævningen af nettogælden end tidligere anmeldt til Energitilsynet ( 10, stk. 3 og 4). 10: Afdrag og forrentning af nettogæld samt regenerering og forrentning af indskudskapital pr. den 31. december 2004, jf. 6, nr. 2, beregnes som en annuitet på summen af nettogælden, hensættelser til abandonment og indskudskapitalen i den reguleringsmæssige åbningsbalance med start den 1. januar I det omfang udlån til naturgasforbrugere ikke er optaget i balancen som omsætningsaktiver, beregnes annuiteten dog på summen af nettogælden, hensættelser til abandonment og indskudskapitalen fratrukket disse udlån. Stk. 2. Selskaberne har senest den 15. februar 2005 anmeldt den løbetid, de ønsker at anvende på annuiteten, jf. stk. 1, til Energitilsynet. Løbetiden strækker sig som minimum fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2014 og opgøres i hele kalenderår. Stk. 3. Såfremt et selskab på et senere tidspunkt ønsker at benytte et andet ydelsesforløb end annuitetsprincippet, f.eks. serielån, eller en anden løbetid for afvikling af nettogælden, end selskabet har anmeldt efter stk. 2, skal ændringen anmeldes til Energitilsynets godkendelse. En ændring af ydelsesforløb eller løbetid godkendes, såfremt selskabet kan sandsynliggøre, at ændringen på ethvert tidspunkt i gældsafviklingsperioden fører til en lavere gennemsnitlig tarif målt i kr. pr. kubikmeter end det maksimum, der må forudses ved afslutningen af den oprindelige gældsafviklingsperiode uden ændring af ydelsesforløb eller løbetid, set i lyset af den fremtidige forventede transport af naturgas. Ændringen kan på kort sigt føre til en højere gennemsnitlig tarif end før ændringen. Ændringen vil have virkning for det efterfølgende reguleringsår. Stk. 4. Selskabet begrunder sin forventede fremtidige afsætning af naturgas ud fra konkrete markedsmæssige og politiske rammevilkår, f.eks. Energistyrelsens prognoser for energiforbruget, underbyggede prognoser fra gassektoren eller politiske aftaler af betydning for naturgasforbrugets udvikling. Energitilsynet kan afvise uunderbyggede forventninger til den fremtidige naturgasafsætning. Stk. 5. Energitilsynet fastsætter rentesatsen, der anvendes ved beregning af annuiteten, jf. stk. 1. Rentesatsen fastsættes for det enkelte selskab som en risikofri rente fastsat af Energitilsynet samt et risikotillæg, der afspejler risikoforholdene for fremmedkapital i det enkelte selskab. Stk. 6. Uanset bestemmelsen i stk. 5 fastsættes rentesatsen for den del af gælden, der er omfattet af fastrenteaftaler indgået mellem staten og henholdsvis Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord I/S for perioden fra 2006 til 2010 i overensstemmelse med disse aftaler. Stk.7. Energitilsynet offentliggør det beslutningsgrundlag, som er anvendt ved fastsættelsen af rentesatsen efter stk. 5 og 6. Stk. 8. Energitilsynet kan forud for et kalenderår ændre rentesatsen med virkning for den resterende del af perioden omtalt i stk. 2 som følge af ændringer i de forhold, som har ligget til grund for fastsættelsen af satsen, jf. stk. 5. Energitilsynet offentliggør kriterier for ændringer i rentesatsen. Stk. 9. For perioden fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2014 reduceres annuiteten med et beløb svarende til den del af annuiteten, der medgår til forrentning af indskudskapitalen.

14 Side 14/25 ENERGITILSYNET ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S 6 HANDLER OM DE ELEMENTER, SOM EN INDTÆGTSRAMME ER OPBYGGET AF. 7 OG 13 HANDLER OM NOGLE AF DE OMKOSTNINGER, SOM INDGÅR I DENNE IND- TÆGTSRAMME 6. Indtægtsrammen består af summen af følgende beløb: 1) En omkostningsramme, som fastsættes med henblik på dækning af driftsomkostninger og afskrivning af materielle anlægsaktiver anskaffet fra og med den 1. januar 2005, som anvendes ved aktiviteter omfattet af selskabets distributionsbevilling, jf ) Et beløb til forrentning og afdrag af nettogæld samt forrentning og regenerering af indskudskapital pr. den 31. december 2004, jf ) Et beløb til forrentning af aktiver idriftsat fra og med den 1. januar 2005, som anvendes ved aktiviteter omfattet af selskabets distributionsbevilling, jf. 11 og 12. 4) Et beløb til dækning af de faktiske omkostninger ved visse aktiviteter, jf ) Et beløb til dækning af omkostninger til energibesparende aktiviteter, jf. 19, stk Den del af omkostningsrammen, der fastsættes med henblik på dækning af driftsomkostninger, jf. 6, nr. 1, fastsættes som selskabets gennemsnitlige, årlige driftsomkostninger i de tre første år af den foregående reguleringsperiode og det fjerde år af reguleringsperioden forud for den foregående reguleringsperiode. [ ] 13. Nedenstående omkostninger indregnes i indtægtsrammerne med de af selskabet budgetterede størrelser: 1) Omkostninger, som selskabet er pålagt i henhold til 30, stk. 2, og 44, stk. 1, i lov om naturgasforsyning. 2) Omkostninger, som selskabet er pålagt i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger. 3) Omkostninger ved nettab. 14 HANDLER OM BEHANDLINGEN AF KOMPENSATIONSBELØB 14. Beløb, der modtages som kompensation for manglende fremtidige indtægter, samt beløb der modtages ved afhændelse af anlægsaktiver anskaffet før den 1. januar 2005, anvendes til ekstraordinær nedbringelse af selskabets nettogæld i det regnskabsår, hvor kompensationen modtages, jf. dog stk. 2. Sådanne beløb indgår ikke i opgørelsen af selskabets indtægter, jf. 3, stk. 1. Stk. 2. Beløb, der modtages ved afhændelse af aktiver, der medfører fremtidige øgede driftsomkostninger, herunder f.eks. fremtidige huslejeudgifter eller leasingomkostninger, indtægtsføres over samme periode, som de forventede fremtidige driftsomkostninger. IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSE 34. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. oktober Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber. Stk. 3. Sager vedrørende regnskabsårene behandles af Energitilsynet eller Energiklagenævnet efter reglerne i bekendtgørelse nr. 38 af 14. januar 2005 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber. Stk. 4. Sager vedrørende regnskabsårene behandles af Energitilsynet eller Energiklagenævnet efter reglerne i bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber. 50. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelsen om indtægtsrammer og åbningsbalance for naturgasdistributionsselskaber nr af 3. november 2014 vedr. ikrafttrædelsesbestemmelse

15 ENERGITILSYNET ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S Side 15/25 I 34 indsættes som stk. 5: Stk. 5. Sager vedrørende regnskabsåret 2014 behandles for så vidt angår perioden fra 1. januar 2014 til 15. oktober 2014 af Energitilsynet eller Energiklagenævnet efter reglerne i bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber, hvorefter bekendtgørelse nr af 14. oktober 2014 om bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber finder anvendelse. 51. Uddrag af bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas (BEK nr af 12/12/2014) 9. Hvis distributionsselskabet agter at foretage væsentlige ændringer i tariffer, vilkår eller gebyrer til ugunst for forbrugeren, skal den berørte forbruger have et forudgående varsel på mindst 3 måneder. Ændringer i skatter, afgifter og lignende kan dog gennemføres uden varsel. Varslet skal gives i et klart og forståeligt sprog ved anvendelse af , faktura eller lignende individuel kommunikation. Stk. 2. Ved væsentlige ændringer forstås ændringer i eksisterende tariffer eller gebyrer, som forhøjer det berørte priselement med 10 pct. eller mere og som samtidig forhøjer den samlede betaling med mindst 40 kr. pr. måned inklusiv moms, ændringer i leveringsbetingelser og kontraktbetingelser, nye gebyrer og vilkår samt ændringer af enhedspriser i aftaler om fast tarif og ændringer af prisberegningsgrundlaget i aftaler om variabel tarif. 10. Ved tarifnedsættelser og andre ændringer til gunst for forbrugeren er der ikke krav om varsel. Stk. 2. Ved midlertidige kortvarige nedsættelser af prisen for distributionsselskabets ydelser, hvor prisen efterfølgende sættes op til det hidtidige beløb, er der ikke krav om varsel.

16 Side 16/25 ENERGITILSYNET ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S BEGRUNDELSE 52. DGD har ansøgt om Energitilsynets godkendelse af: - Ændring af afviklingen af den regulatoriske nettogæld, hensættelser til abandonment og indskudskapitalen fra slutår 2024 til slutår Overgang fra et annuitetsbaseret afviklingsprincip til et afviklingsforløb, der følger den forventede tilbagegang i selskabets transport af gas over perioden (serielån) 53. Det fremgår af 10, stk. 3 i BEK 1117/2014, at en ændring af ydelsesforløb eller løbetid kan godkendes, såfremt selskabet kan sandsynliggøre, at ændringen på ethvert tidspunkt i gældsafviklingsperioden fører til en lavere gennemsnitlig tarif målt i kr. pr. m 3 end det maksimum, der må forudses ved afslutningen af den oprindelige gældsafviklingsperiode uden ændring af ydelsesforløb eller løbetid, set i lyset af den fremtidige forventede transport af naturgas. Sekretariatet bemærker, at ændringen ifølge bekendtgørelsen først vil have virkning for det efterfølgende reguleringsår, og at DGD har fremsendt sin ansøgning rettidigt i forhold til, at ændringen kan få virkning fra I det følgende foretages først en vurdering af de markedsmæssige og politiske rammevilkår, som DGD har lagt til grund for sine beregninger af tarifferne i gældsafviklingsperioden, hvorefter der foretages en økonomisk vurdering af DGDs beregninger af tarifudviklingen. 1) MARKEDSMÆSSIGE OG POLITISKE RAMMEVILKÅR 55. DGD skal begrunde sin forventede fremtidige transport af naturgas ud fra konkrete markedsmæssige og politiske rammevilkår, jf. 10, stk. 4 i indtægtsrammebekendtgørelse 1117/2014. Der nævnes i bestemmelsen, at dette eksempelvis kunne være Energistyrelsens prognoser for energiforbruget, underbyggede prognoser fra gassektoren eller politiske aftaler af betydning for naturgasforbrugets udvikling. Energitilsynet har mulighed for at afvise uunderbyggede forventninger til den fremtidige transport af naturgas. 56. Den nuværende regerings langsigtede politiske mål er en omstilling til et dansk energi- og transportsystem, der i 2050 er 100 pct. baseret på vedvarende energi 2. Derudover har den nuværende regering en målsætning om, at el- og varmeforsyningen i 2035 skal være dækket af vedvarende energi, 2 Beskrivelse af den nuværende regerings politiske målsætninger på energiområdet findes på Energistyrelsens hjemmeside under faneblade politik dansk klima- og energipolitik regeringens klima- og energipolitik vores energi Link:

17 ENERGITILSYNET ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S Side 17/25 som er en delmålsætning for at nå det langsigtede politiske mål om et fossilfrit energi- og transportsystem i I forhold til politiske rammevilkår, vurderer sekretariatet, at det er rimeligt, at DGD har bygget sin ansøgning op omkring den nuværende regerings målsætning om, at el- og varmeforbruget i 2035 skal dækkes af vedvarende energi, idet dette på nuværende tidspunkt synes at være det politiske rammevilkår, der er at forholde sig til. Denne politiske målsætning må forventes at medføre et faldende naturgasforbrug, idet der blandt andet skal findes en anden opvarmningsform end individuelle naturgasfyr. De individuelle naturgasfyr (villakunder) aftager cirka ¼ af det samlede naturgasforbrug i Danmark, men disse villakunder udgør cirka halvdelen af DGDs omsætning. Det vil således være en stor del af DGDs nuværende omsætning som forsvinder, hvis den nuværende regerings 2035-målsætning skal indfries. Samlet finder sekretariatet det ikke urimeligt, at DGD har baseret sin ansøgning på regeringens 2035-målsætning. 58. DGD nævner i sin ansøgning flere forskellige scenarier for transporten af naturgas, herunder tre scenarier, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Indtægtsrammebekendtgørelsen nævner Energistyrelsens prognoser som en mulig kilde til at begrunde den forventede transport af naturgas. Der er imidlertid ikke ifølge sekretariatets kendskab udarbejdet faktiske prognoser vedrørende det fremtidige gasforbrug, men sekretariatet vurderer, at Energistyrelsens forskellige scenarier omkring det forventede gasforbrug kan være rimelig indikatorer for, hvordan udviklingen i transporten af naturgas kan komme til at se ud. Sekretariatet vurderer derfor, at de scenarier, som er fastlagt af Energistyrelsen, er en mulig vej at nå til den nuværende regerings målsætning om, at el- og varmeforbruget i 2035 skal være dækket af vedvarende energi. 59. DGD har valgt at basere sin ansøgning på et af de scenarier, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Det drejer sig om et af de scenarier, der er analyseret i Energistyrelsens Infrastrukturrapport (vindscenariet). Dette scenarie stammer fra Energistyrelsens Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050, der illustrerer forskellige måder man kan konstruere et fossilfrit/fossiluafhængigt 2050-system på, og hvor de tilhørende 2035-scenarier skal opfattes som trin på vejen mod 2050, som opfylder regeringens mål. Der er endnu ikke fra politisk hold valgt en vej henimod et fossilfrit 2050-system. DGD har lagt vægt på, at scenariet ligger i den høje ende af Energistyrelsens skøn, da gasforbruget er højere i 2035 end i de andre scenarier (biogas), som er udarbejdet af Energistyrelsen. DGD har indregnet, at alle VE-gasser i vindscenariet indføres i distributionsnettet. Sekretariatet hæfter sig ved, at Energistyrelsens Infrastrukturrapport (vindscenariet) ligger i midten af de 8 scenarier, som DGD har anført. Sekretariatet lægger vægt på, at dette scenarie indebærer et forholdsvis konservativt skøn for faldet i transporten af gas frem mod sluttidspunktet for gældsafviklingen.

18 Side 18/25 ENERGITILSYNET ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S Sekretariatet har desuden som nævnt ikke kendskab til andre relevante studier/scenarier med prognoser for transporten af gas. Sekretariatet finder det derfor ikke urimeligt, at DGD baserer sin ansøgning på scenariet i Energistyrelsens Infrastrukturrapport (vindscenarie). 60. Samlet vurderer sekretariatet, at DGD har indsendt en ansøgning om ændring af gældsafviklingsperioden, som er underbygget på baggrund af de aktuelle politiske målsætninger i form af 2035-måltsætningen samt Energistyrelsens scenarier for gasforbruget. Sekretariatet kan som nævnt afvise uunderbyggede forventninger til den fremtidige transport af gas, jf. 10, stk. 4, men sekretariatet finder ikke, at det er tilfældet med DGDs ansøgning. 2) ØKONOMISK VURDERING AF UDVIKLINGEN I TARIFFERNE 61. DGD skal i henhold til 10, stk. 3, sandsynliggøre, at tariffen på ethvert tidspunkt i gældsafviklingsperioden fører til en lavere gennemsnitlig tarif målt i kr. pr. kubikmeter end det maksimum, der må forudses ved afslutningen af den oprindelige gældsafviklingsperiode uden ændring af ydelsesforløb eller løbetid, set i lyset af den fremtidige forventede transport af naturgas. 62. DGD har i sin ansøgning beregnet tarifudviklingen under en række forudsætninger, jf. sagsfremstillingen. Sekretariatet for Energitilsynet har en række forbehold og bemærkninger i forhold til de af DGD valgte forudsætninger. 63. DGDs metode til at sikre en stabil tarif pr. m 3 vedr. nettogælden i reale termer via en korrektion af den forventede transport af gas til brug for fastsættelsen af det årlige afdrag på gælden, jf. afsnit 23, er at betragte som en tilnærmet metode til at sikre inflationskorrektion af tariffen til afdrag på nettogælden. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker dog også, at bekendtgørelsen alene dels indeholder bestemmelser om, at DGD skal kunne sandsynliggøre den forventede fremtidige transport af gas, hvilket jf. ovenstående vurdering er sket, og dels at det nye tarifniveau skal holde sig under det hidtidige forventede maksimum, hvilket vurderes nedenfor. DGD har således i henhold til bekendtgørelsen frie rammer til selv at fastlægge deres gældsafviklingsprofil så længe førnævnte kriterier er opfyldt. Sekretariatet for Energitilsynet finder imidlertid også DGDs korrektion til sikring en stabil tarif vedr. nettogælden i reale termer fornuftig. 64. Forrentning og afskrivninger på nyinvesteringer er baseret på DGDs investeringsprogram, som oplyst af DGD ved anmeldelsen og i mail af 5. februar 2015, hvorved investeringer og afskrivninger er relativt markant stigende frem mod afslutningen af gældsafviklingsperioden i forhold til i dag, hvilket fremgår af tabel 3. Baggrunden for stigningen er, at DGD dels står overfor renoveringer af M/R-stationer over en længere periode, som

19 ENERGITILSYNET ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S Side 19/25 følge af, at disse er opført fra start 1980 erne til start 1990 eren, og som med en standardlevetid for M/R-stationerne på ca. 35 år er ved at være udtjent. Dels står DGD efter det oplyste overfor løbende reinvesteringer i fordelingsnet og stikledninger af et øget omfang i forhold til tidligere. Sekretariatet for Energitilsynet finder det således dokumenteret, at DGD står overfor stigninger i investeringer og afskrivninger, som skal inddrages i beregningerne i indtægtsrammerne. 65. DGD har i sine beregninger af 7-omkostninger (driftsomkostninger) baseret sig på en prisfremskrivning, hvorved effektiviseringer opvejes af prisudviklingen, hvilket indebærer, at omkostningen fastholdes på det nominelle 2014 niveau i hele perioden. Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i denne forudsætning, i hvert fald ikke for indeværende reguleringsperiode, der slutter i 2017, idet DGD i denne reguleringsperiode er pålagt et effektiviseringskrav på 2,05 pct., og prisudviklingen ikke på nuværende tidspunkt synes have dette niveau. Sekretariatet for Energitilsynet har i stedet valgt at anvende den skønnede prisudvikling i De Økonomiske Råds konjunkturvurdering fra september , som dog alene giver skøn for årene 2014, 2015 og 2016, hvor prisudviklingen er skønnet til 0,7 pct. i 2014, 1,3 pct. i 2015 og 1,7 pct. i 2016, fordi det efter sekretariatets vurdering giver et mere realistisk billede af inflationen i de førstkommende år. I de efterfølgende år har Sekretariatet for Energitilsynet ikke noget bedre grundlag at vurdere inflationen ud fra end DGDs bud, og inflationen fastsættes herefter til 1 pct., som i øvrigt anvendt af DGD. Efter den indeværende reguleringsperiodes udløb i 2017, forudsætter Sekretariatet for Energitilsynet desuden, ligesom DGD, at effektiviseringskravet svarer til prisudviklingen, hvormed 7-omkostningerne fastholdes på et nogenlunde konstant 2017-niveau. 66. DGD har i sine beregninger forudsat, at 13 omkostninger (omkostninger til myndighedspålagte udgifter samt nettab) forventes at følge inflationen, men DGD har forudsat en inflation i hele perioden på 1 pct. Sekretariatet for Energitilsynet anvender også her den skønnede inflation i De Økonomiske Råds konjunkturvurdering til og med 2016, og 1 pct. derefter. 67. DGD har i sine beregninger valgt at fastholde forrentning af nettoomsætningsformuen på et nominelt 2014-niveau i hele perioden, fordi denne er af meget begrænset betydning, og kun varierer lidt. Sekretariatet for Energitilsynet er ikke som sådan uenig i denne forudsætning, som følge af en i forhold til den samlede indtægtsramme meget begrænset variation i forrentningen af nettoomsætningsformuen fra år til år. Sekretariatet for Energitilsynet har dog i sine beregninger af principielle årsager valgt en årlig genberegning af forrentning af nettoomsætningsformuen, fordi denne forrentning 3 De Økonomiske Råd, Konjunkturvurdering, Dansk økonomi, efterår 2014, d. 22. september 2014.

20 Side 20/25 ENERGITILSYNET ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S trods alt varierer lidt med størrelsen af indtægtsrammen, idet nettoomsætningsformuen udgør en fast andel af indtægtsrammen. 68. For så vidt angår de restende forudsætninger i DGDs beregninger er sekretariatet enig, dvs. at følgende forudsætninger anvendes; o Renten på nettogælden er i hele perioden den udmeldte regulatoriske rente herfor for 2015 på 3,15 pct. o Forrentningssatsen for nyinvesteringer og nettoomsætningsformue sættes i hele perioden til den WACC som Energitilsynet har fastsat for DGD i , dvs. 3,63 pct. 4 o Afdrag og forrentning af den regulatoriske nettogæld er varieret i forhold til de valgte scenarier for transporten af gas. o Omkostninger til energispareaktiviteter holdes ude af beregningerne 69. Samlet set har Sekretariatet for Energitilsynet anvendt de forudsætninger, der fremgår af boks 1. 4 EKN har hjemvist fastsættelsen af WACC en til fornyet behandling i Energitilsynet, men der er ikke på nuværende tidspunkt truffet ny afgørelse.

21 ENERGITILSYNET ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S Side 21/25 BOKS 1 ANVENDTE FORUDSÆTNINGER I BEREGNINGER AF INDTÆGTS- RAMMERNE Omkostningsramme: Gennemsnitlige driftsomkostninger fastsættes som grundlaget for de korrigerede indtægtsrammer i , pris- og lønkorrigeret til hvert af de respektive år. Det antages, at de årlige pris- og lønændringerne i svarer til den af De økonomiske Råd skønnede forbrugerprisudvikling, og derefter er 1 pct. årligt. Forventede afskrivninger fastsættes i henhold til DGDs investeringsprogram. Effektiviseringskravet for reguleringsperioden på 2,05 pct. anvendes i denne periode, derefter anvendes et effektiviseringskrav på 1 pct. svarende til den forventede inflation. Forrentning og afdrag på nettogæld: Renten på nettogælden er i hele perioden den udmeldte regulatoriske rente herfor for 2015 på 3,15 pct. Afdrag og forrentning af den regulatoriske nettogæld er varieret i forhold til gældsafviklingsprofilen (hhv. annuitet og fast afdrag pr. afsat m3). Nyinvesteringer og nettoomsætningsformue: Forrentningsgrundlag fastsættes i henhold til DGDs investeringsprogram fremsendt d. 5. februar Forrentningssatsen er i hele perioden fastsat til 3,63 pct., som er den fastsatte WACC for DGD for Pålagte omkostninger (såkaldte 13-omkostninger): 2013-omkostninger inflationskorrigeres årligt i i med De økonomiske Råds skønnede forbrugerprisudvikling og derefter med 1 pct. årligt. 70. På baggrund af ovenstående forudsætninger har Sekretariatet for Energitilsynet estimeret nedenstående indtægtsrammer for perioden , jf. nedenstående tabel 5. TABEL 5 INDTÆGTSRAMMER I AFHÆNGIG AF GÆLDSAFVIKLINGS- PROFIL, LØBENDE PRISER Indtægtsramme, Annuitetslån, mio. kr Indtægtsramme, ny afvikling, mio. kr Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 71. Udviklingen i de estimerede indtægtsrammer med sekretariatets forudsætninger viser, hvorledes den af DGD ønskede ændring af afdragsprofil

22 Side 22/25 ENERGITILSYNET ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S for nettogælden samt reduktion af gældens løbetid medfører en øget stigning i indtægtsrammerne fra 2014 til Beregningerne viser dog også, at udviklingen i indtægtsrammen efterfølgende vil være i nedadgående retning, i modsætning til den stigende profil der vil være med den nuværende gældsafviklingsprofil. Med en faldende transport af gas betyder det, at den gennemsnitlige tarif pr. m 3 hen mod afslutningen af gældsafviklingsperioden vil være højere med den nuværende gældsafviklingsprofil end med den af DGD foreslående gældsafviklingsprofil. Der vil således være tale om en fremrykning af stigninger i tariffen og stigningen fra 2021 og fremefter vil være mindre end ved den nuværende gældsafvikling. 72. Af nedenstående tabel 6 fremgår udviklingen i den gennemsnitlige tarif under forudsætning af det valgte scenario for transporten af gas og de estimerede indtægtsrammer i tabel 5. TABEL 6 UDVIKLINGEN I TARIFFERNE MED NUVÆRENDE OG FORESLÅET GÆLDSAFVIKLING, LØBENDE PRISER Tarif, Annuitetslån, kr./m3 0,82 0,86 0,88 0,91 0,94 0,98 1,00 1,04 1,07 1,10 0,51 Tarif, ny afvikling, kr./m3 0,95 0,96 0,97 0,98 0,98 1,00 1,00 1,01 1,02 0,50 0,51 Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 73. Det ses af tabel 6, at tarifferne ved en fortsættelse af den nuværende gældsafvikling med annuitetslån vil være stigende med ca. 3-4 øre pr. m 3 pr. år frem til et topniveau i 2024 på 1,10 kr. pr. m 3. Ved ændring af gældsafviklingsprofilen til den af DGD foreslåede, vil der indledningsvist forventes at ske et hop i den gennemsnitlige tarif, men derefter vil der ske en mere afdæmpet udvikling i tarifferne frem mod et topniveau i 2023 på 1,02 kr. pr. m 3. Topniveauet for den gennemsnitlige tarif vil altså på trods af reduktionen af gældsafviklingen med et år være lavere med den ændrede gældsafviklingsprofil end med den eksisterende gældsafvikling ved annuitet og afslutningsår i En husholdning i et enfamlieshus bruger typisk m 3 gas om året. En stigning i den gennemsnitlige tarif i 2015 fra 0,83 kr. pr. m 3 til 0,96 kr. pr. m 3 svarer til en stigning på 15 pct. Antages det, at alle tariftrin i DGDs bloktarif stiger ens med disse 15 pct. vil en typisk husholdning opleve en samlet årlig stigning på ca. 356 kr. ekskl. moms, svarende til ca. 445 kr. inkl. moms i forhold til DGDs nuværende tarifniveau. 74. Sekretariatet indstiller på den baggrund til Energitilsynet, at ændringen af DGDs gældsafviklingsperiode og overgang til ny gældsafviklingsprofil godkendes i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens 10, stk. 3.

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET UDKAST Energitilsynets møde 145 den 24. september 2013 5. juli 2013 13/03744 13/03758 13/03759 13/03760 /LBA & LIC Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne 2014-2017 Resumé 1.

Læs mere

Dong Gas Distribution A/S ændring af løbetid på afvikling af nettogæld

Dong Gas Distribution A/S ændring af løbetid på afvikling af nettogæld ENERGITILSYNET 1. maj 2013 Sagsnr. 12/15635 /LBA Dong Gas Distribution A/S ændring af løbetid på afvikling af nettogæld Resume 1. Denne sag drejer sig om en forkortelse af Dong Gas Distributions A/S (herefter

Læs mere

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde 146 den 29. oktober 2013 Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne 2014-2017 Resumé 1. Energitilsynet skal fastsætte foreløbige indtægtsrammer for

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber

Bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber BEK nr 1117 af 14/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0012

Læs mere

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET Energitilsynets møde 105 den 28. september 2009 28-09-2009 GAS 4/0806-0300-0009 4/0820-0403-0031 4/0820-0403-0032 4/0820-0403-0033 /KHA Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

At modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer

At modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer Resumé 1. Energitilsynet skal for perioden 2006-2009 fastsætte omkostningsrammer, rentesats for forrentning af nettogæld samt rentesats for forrentning af nyinvesteringer, 13-omkostninger og indtægtsrammer.

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

7. HNG/Midt-Nords distribution anmodning om godkendelse af en udvidelse af omkostningsrammen som følge af nye krav.

7. HNG/Midt-Nords distribution anmodning om godkendelse af en udvidelse af omkostningsrammen som følge af nye krav. Referat Energitilsynsmøde den 28. september 2009 Dagsorden 1. Inhabilitet på møde nr. 105. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren.

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

HMN Naturgas I/S Ændring af anvendte metoder til fastlæggelse af distributionstariffer

HMN Naturgas I/S Ændring af anvendte metoder til fastlæggelse af distributionstariffer ENERGITILSYNET Afgørelse 21. december 2012 D&D /LBA HMN Naturgas I/S Ændring af anvendte metoder til fastlæggelse af distributionstariffer 1. HMN Naturgas I/S (herefter HMN) har d. 6. november 2012 indsendt

Læs mere

I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der anvendes ved fastlæggelsen af distributionstarifferne.

I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der anvendes ved fastlæggelsen af distributionstarifferne. 5. november 2012 Sagsnr.: 2012100019 Principper for fastlæggelse af distributionstariffer samt betingelser og vilkår for benyttelse af distributionssystem. I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal

Læs mere

DONG Gas Distribution A/S (DGD) Energitilsynets afgørelse af 29. oktober 2013 fastsættelse af indtægtsrammen for selskabet for 2014-2017

DONG Gas Distribution A/S (DGD) Energitilsynets afgørelse af 29. oktober 2013 fastsættelse af indtægtsrammen for selskabet for 2014-2017 (Naturgasforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM DONG Gas Distribution

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Punkt 3. Energitilsynets møde den 28. oktober Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Punkt 3. Energitilsynets møde den 28. oktober Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 Energitilsynets møde den 28. oktober 2014 23. oktober 2014 /MEMU Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02455 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen 1. april 2014 Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen Sekretariatet har i 2013 gennemgået virksomhedernes selvevalueringer. Gennemgangen har omfattet

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 DK-2500 Valby Att.: Bjarke Elling Jørgensen. Reguleringsregnskab 2015 HMN Naturgas I/S

Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 DK-2500 Valby Att.: Bjarke Elling Jørgensen. Reguleringsregnskab 2015 HMN Naturgas I/S Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 DK-2500 Valby Att.: Bjarke Elling Jørgensen 13. juni 2016 Sagsnr.: 2016050103 doa/bud Reguleringsregnskab HMN Naturgas I/S Hermed sendes HMN Naturgas

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 20. april 2012 Sagsnr.: 2012030096 Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 Aftale om dansk energipolitik 2012-2020 Så kom den endelig den nye aftale om dansk energipolitik.

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen HØRINGSUDGAVE Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) I medfør af 7 a

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) BEK nr 311 af 20/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygmingsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Thy-Mors Energi Elnet A/S 16. maj 2017 Detail & Distribution 17/06135 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net A/S 20. november 2015 Detail & Distribution 15/10509 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Net A/S (Energi Fyn) anmeldelse

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station. Ravdex A/S Strandvangen 2 5300 Kerteminde 2. november 2015 Detail & Distribution 12/06451 KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution www.pwc.dk Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution Den nye Elforsyningslov, der blev vedtaget af Folketinget 2. juni 2017, medfører nye rammer for den økonomiske regulering for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Snejbjerg Vandværk A.m.b.a. Att.: Leif Nielsen Sigkvarteret 11 Snejbjerg 7400 Herning Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00251 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00139 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 April 2012 Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2011 skal selskaberne benytte de udsendte indberetningsskemaer.

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- 19. maj 2015 Detail & Distribution 15/01397 RESUMÉ 1. Denne sag forelægges Energitilsynet

Læs mere

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse,

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse, DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 21. december 2015 Sag 12/05700 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Herning Rens A/S Att.: Lene Bach Kjær Ålykkevej 5 7400 Herning Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02567 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2008 mængde- Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg SEF Net A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg Dato: 25. november 2014 Sag: 12/04947 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Ejby Vandværk Att.: Erik Andresen Ejbyvej 101 B 4623 Lille Skensved 30 januar 2014 Sag nr. 13/05006 CGA/ VAND Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Marielyst Vandværk Att.: Neel Ploug Olsen Cypresvej 20 4873 Væggerløse Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/03971 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Assens Vandværk A/S Att.: Marianne Lyngsø Hansen Skovvej 2B 5610 Assens Den 12. december 2016 Sag nr. 16/00036 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. spetember 2016 Detail & Distribution 15/05700, 15/05701, 15/05702 og 15/05703 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade 52 9293 Kongerslev 28. september 2016 Detail & Distribution 12/09046 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Vand A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02421 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Nybrovejens Vandværk a.m.b.a. Att.: Max M. Christensen Nybrovej 15 3550 Slangerup Den 19. september 2014 Sag nr. 14/04263 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab _IL Nakskov Elnet A/S CVFt-nr. 29 6o 30 81 Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Strandvejen 44,2900

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05704, 15/05705 og 15/05706 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

På baggrund af sekretariatets udkast til afgørelse og de modtagne høringssvar, skal sekretariatet meddele følgende:

På baggrund af sekretariatets udkast til afgørelse og de modtagne høringssvar, skal sekretariatet meddele følgende: [INDSÆT MODTAGERE] Sendt pr. e-mail til [e-mailadresser] 14. oktober 2016 Varme 16/xxxxx TBHO AFGØRELSE UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR [AF- FALDSFORBRÆNDINGSANLÆG] FOR ÅR 2017 I medfør af 4, stk.

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3.

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 23. oktober 2015 Detail & Distribution 14/13276 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF ENERGIMIDT NET A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HALSNÆS VAND A/S Att.: Ivor Jørgensen Gjethusparken 3 1 3300 Frederiksværk Den 11. september 2015 Sag nr. 15/02307 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer Bilag E I Vejledning Prisloft 2013 er de overordnede principper for de tre tillæg for investeringer under prisloftet blevet gennemgået. De tre tillæg for investeringer under prisloftet er: Tillæg for planlagte

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Herning Vand A/S (Spildevand) Att.: Poul Schlosser Ålykkevej 5 7400 Herning Den 24. februar 2015 Sag nr. 14/03754 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27 pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S CVR-nr. 27 46 43 27 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011! PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015. EnergiMidt Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. juli 2016 Detail & Distribution 16/09073, 14/11026, 16/01707 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR ENERGIMIDT NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Børkop Vandværk A.m.b.A. Att.: Per Møller Børkop Skovvej 130 7080 Børkop Den 9. november 2016 Sag nr. 16/00061 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05707, 1505709, 15/05710, 15/05711 og 16/06313 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

PRISLOFT EKSKL. AFGIFTSÆNDRINGER På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer beregnet til 89,3 kr./gj.

PRISLOFT EKSKL. AFGIFTSÆNDRINGER På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer beregnet til 89,3 kr./gj. UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFOR- BRÆNDINGSANLÆG 15. oktober 2015 Varme 15/08156 TBHO I medfør af 5, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1213 af 17. december 2012 om fastsættelse af prislofter og

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 DK-2500 Valby Att.: Louise Bank. Reguleringsregnskab 2013 HMN Naturgas I/S

Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 DK-2500 Valby Att.: Louise Bank. Reguleringsregnskab 2013 HMN Naturgas I/S Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 DK-2500 Valby Att.: Louise Bank 11. juni 2014 Sagsnr.: 2014050034 Reguleringsregnskab 2013 HMN Naturgas I/S Hermed sendes HMN Naturgas I/S reguleringsmæssige

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 8. januar 2014 Sag 12/12088 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013

Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013 Tarup Vandværk Att.: Jørgen Storm Pilevangen 2 D 5210 Odense NV Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11777 Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger Videbæk Elnet A/S Godthåbsvej 3 6920 Videbæk CVR nr. 25140656 22. november 2016 Detail & Distribution 16/05225 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF VIDEBÆK ELNET A/S REGULE- RINGSPRIS SOM FØLGE Sekretariatet for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015. RAH Net A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/11094 LBA/LAA GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF RÅDIGHEDSTARIF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse

Læs mere

o At projektet løber i et begrænset tidsrum på foreløbigt et år, hvorefter en forlængelse vil kræve ansøgning om, og godkendelse

o At projektet løber i et begrænset tidsrum på foreløbigt et år, hvorefter en forlængelse vil kræve ansøgning om, og godkendelse Thy-Mors Elnet A/S 17. januar 2014 Sag 13/11105 /LBA Deres ref. Ansøgning om demonstrationsprojekt med tarifering til elpatron på Hanstholm Varmeværk 1. Thy-Mors Elnet A/S (herefter Thy-Mors) har ansøgt

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder CVR nr. 25 70 69 00 1. december 2016 Detail & Distribution 15/12007, 15/12008 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF AURA EL-NET A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere