OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN"

Transkript

1 OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN gældende fra 1. april 2015

2 Grafisk design Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S April 2015

3

4 INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE 9 Parterne 9 Gyldighedsområde 9 Begrænsning for elever 9 2. ANSÆTTELSE 10 Fastansættelse 10 Vikaransættelse 10 Tidsbegrænset ansættelse KOMPETENCE LØN 12 Skalaløn 12 Souscheftillæg 13 Filialledertillæg 13 Vikarløn NY LØN UDDANNELSESFOND TJENESTEDRAGT PENSION 16

5 9. ARBEJDSTID 17 Arbejdsskemaet og varsler heraf 17 Almindelig tid 18 Forskudt tid 19 Pauser 20 Uddannelse uden for normal åbningstid 21 Overarbejde optjening og honoreringsformer 21 Lokale aftaler om arbejdstid 23 Plustid TILKALDEVAGT 25 Tilrettelæggelse og afholdelse 25 Vagtkategorier og honorering ELEVUNDERVISNING FERIE 29 Optjening 29 Varsling 29 Konvertering til løn 30 Overførsel til næste ferieår 30 Nyuddannedes særlige ferierettigheder 30 Ferieberegning ved fratrædelse SYGDOM 33 Dokumentation af sygdom 33 Opsigelse på grund af sygdom 33 Beregning af samlet sygdomsperiode 33 Barnets 1. og 2. sygedag GRAVIDITET OG ADOPTION 36 Varsling 36 Graviditetsundersøgelser 36 Barselsorlov med løn 37 Adoptionsorlov med løn 37 Registreret partneres orlovsrettigheder 37 Udskydelse af barselsorloven ved moderens alvorlige sygdom 37 Pensionsret under ulønnet orlov 38

6 15. TJENESTEFRI 40 Orlov fra apoteket 40 Omsorgsdage 40 Orlov til pasning af alvorligt syge børn 40 Ret til fravær ved barns indlæggelse 40 Orlov til pasning af terminal syg nærtstående OPSIGELSE 42 Gensidige opsigelsesvarsler 42 Fratrædelsesgodtgørelse KOMPETENCEUDVIKLING 45 Årlige udviklingssamtaler 45 Kompetenceudviklingsfonden EFTERUDDANNELSE UDVIKLINGSPULJE EFTERINDTÆGT FORSIKRING OG SUNDHEDSORDNING TAVSHEDSPLIGT SAMARBEJDE TILLIDSREPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT FAGLIGT OMBUD INFORMATION FARMAKONOMELEVER 50 Løn 50 Overarbejde 50 Lørdagsarbejde 51 Læseferie 51 Barselsorlov 51

7 29. KRISEHJÆLP ANCIENNITET FAGLIG VOLDGIFT GYLDIGHED 54 BILAG 1. TILLIDSREPRÆSENTANTAFTALE 56 BILAG 2. PROTOKOLLAT OM JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR 60 BILAG 3. PROTOKOLLAT OM SENIORPOLITIK 61 BILAG 4. BARSEL OG ADOPTION 63 VEJLEDNING OM NY LØN FOR FARMAKONOMER (gældende til 1. oktober 2015) 66 AFTALE OM LOKAL LØN (gældende fra 1. oktober 2015) 78 For at tydeliggøre og forklare overenskomstens tekst er der udarbejdet fælles kommentarer. Kommentarerne er derfor bindende for begge organisationers medlemmer.

8

9 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Stk. 1. Denne overenskomst er indgået mellem Danmarks Apotekerforening, i det følgende kaldet Apotekerforeningen, og Farmakonomforeningen. 1 Stk. 2. Overenskomsten omfatter farmakonomer, som ansættes i farmakonomstillinger på privat apotek og i Apotekerforeningens sekretariat. Stk. 3. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af overenskomsten eller kommentarerne omfatter overenskomsten også defektricer, farmakonomelever. Følgende personalegrupper betragtes som defektricer under ansættelse på dansk apotek: a. Defektricer, der har gennemgået en godkendt defektriceuddannelse efter de til enhver tid gældende regler. b. Defektricer uden nærmere fastsat uddannelse betragtes som defektricer og bevarer de overenskomstmæssige rettigheder, såfremt ansættelsen fortsætter ud over 1. november Stk. 4. Apotekerforeningen og Farmakonomforeningen kan i fællesskab lade andre personer omfatte af overenskomsten end dem, der er nævnt under stk. 2. 9

10 1 Kommentarer til 1 Stk. 3. Farmakonomelever er kun omfattet af følgende af overenskomstens paragraffer: 7 9 A, D, F, stk. 3 og 4, 12, stk. 1, 13, stk. 1, 2, og 7, 14, dog ikke stk. 10 og 11, 15, stk. 4, 5 og 6, a. Denne bestemmelse omfatter personer, der har gennemgået en læretid på apotek. Antagelse af defektriceelever ophørte ved udgangen af b. Forud for 1. november 1977 var det muligt at blive ansat som defektrice uden en defektriceuddannelse. Efter 1. november 1977 er der kun mulighed for ansættelse som defektrice uden egentlig defektriceuddannelse efter stk. 4 (se bemærkningerne til denne bestemmelse). Stk. 4. Dispensation efter denne bestemmelse sker efter ansøgning til en af foreningerne. 2. ANSÆTTELSE Stk. 1. Ansættelse sker enten i fast stilling, som vikar eller i tidsbegrænset ansættelse. Ansættelse som vikar kan kun finde sted i indtil 3 måneder inden for 12 på hinanden følgende måneder. Vikaransættelse af længere varighed end 3 måneder finder sted efter reglerne for fast ansættelse. Tidsbegrænset ansættelse kan kun benyttes ved stillinger som følge af ferie, sygdom, graviditet, anden form for orlov samt i øvrigt ved tidsbegrænsede opgaver. 10

11 2 Kommentarer til 2 Stk. 1. Vikaransættelse kan kun ske i op til 3 måneder inden for 12 på hinanden følgende måneder. Såfremt man på ansættelsestidspunktet ved, at ansættelsen vil strække sig ud over 3 måneder, skal ansættelsen være en fast ansættelse fra 1. dag. Nyuddannede farmakonomer, der fortsætter på uddannelsesapoteket i 3 måneder, kan ikke ansættes som vikar. 3. KOMPETENCE Stk. 1. I Bekendtgørelse om apoteker og apotekspersonale omtales det i 33 hvilke opgaver, som kun må udføres af faglært personale. Det defineres med farmakonomer, defektricer og farmaceuter. Det fremgår af bekendtgørelsen, at kun ovennævnte personalegrupper må ekspedere og kontrollere recepter og medicinrekvisitioner samt udlevere, vejlede og informere om lægemidler. Andre opgaver som naturligt kan udføres af farmakonomer: Sundhedsydelser samt rådgivning om lægemiddelanvendelse, sundhed og forebyggelse Tværfagligt samarbejde Klinisk farmaci Produktion af lægemidler Kvalitetssikring Undervisning Logistik Ledelse 11

12 4 4. LØN Stk. 1. Lønelementer Den overenskomstaftalte løn kan bestå af skalaløn, Ny Løn (pr. 1. oktober 2015 Lokal løn), souscheftillæg og filialledertillæg. Stk. 2. Skalaløn Skalaløn ved ansættelse i fuld tjeneste. SKALALØN PR Skalatrin Farmakonomer Def. (ikke udd.) Kr. Kr Udgået Skalatrinene 1-7 er toårige med undtagelse af trin 4, som er fireårigt, og trin 7, som er otteårigt. Indplacering på trin 8 sker efter 20 års lønanciennitet. Stk. 3. For deltidsansatte farmakonomer reduceres den i stk. 2. nævnte løn i forhold til den nedsatte arbejdstid. Stk. 4. Ledende farmakonom med særligt ansvar Definition: En farmakonom, der i henhold til stillingsbeskrivelse har et særligt ledelsesansvar (souschef), som har til opgave at forestå administrativ ledelse, herunder arbejdets organisering, for andre farmakonomer og eventuelt andet personale, og som refererer til apotekeren. 12

13 4 Det månedlige pensionsgivende tillæg udgør: Pr. 1. april kr. Tillægget ydes uanset tjenestegrad. Stk. 5. Filialleder En farmakonom, der i henhold til stillingsbeskrivelse er leder af en apoteksfilial, får et pensionsgivende tillæg. Det månedlige tillæg udgør: Pr. 1. april kr. Tillægget ydes uanset tjenestegrad. Stk. 6. Timeløn for vikarer er skalaløn jf. stk. 2 + arbejdsgivers pensionsbidrag, jf. 8, stk Stk. 7. Lønnen udbetales den sidste arbejdsdag i hver måned. Stk. 8. Inden udbetaling af løn fratrækkes pensionsbidrag til Pensionskassen for Farmakonomer. Stk. 9. Lønafregning finder sted gennem Danmarks Apotekerforenings Lønadministration. 13

14 4 Stk. 10. Bruttolønsordning Personalegoder Det kan mellem apotekeren og farmakonomen individuelt aftales, at der ydes farmakonomen følgende personalegoder: Togkort, buskort, broafgift, parkeringsplads, hjemmepc, Tlf/ADSL, avishold, madordning, massage, fitness, kompetenceudvikling udover faglig kompetenceudvikling og andre goder med relation til arbejdspladsen, idet der trækkes tilsvarende i bruttolønnen. Et træk i bruttolønnen vil ikke have indflydelse på pensionsindbetalingerne eller beregningen af feriegodtgørelse. Aftaler kan af såvel farmakonomen som apotekeren opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, dog først til udløbet af en eventuel bindings- eller abonnementsperiode. Såfremt der sker ændringer i lovgivningen i overenskomstperioden, skal nærværende bestemmelse revideres af overenskomstens parter. Kommentar til 4. Stk. 2. Alle skalatrin er toårige bortset fra trin 4, der er fireårigt, og trin 7, der er otteårigt. Eksempler: i) En farmakonom, der den 1. juli 2008 blev indplaceret på trin 3, rykker til trin 4 pr. 1. januar Den 1. juli 2012 rykker farmakonomen til trin 5. ii) En farmakonom, der den 1. juli 2007 blev indplaceret på trin 4, rykker til trin 5 pr. 1. juli Lønancienniteten fremgår af lønsedlen. Stk. 6. Ansættelse som vikar kan maksimalt finde sted 3 måneder inden for et år (12 på hinanden følgende måneder), jf. 2, stk. 7. Stk. 10. Det er farmakonomen og apotekeren, der indgår aftale om bruttolønsordningen. Inden aftalen underskrives, bør parterne selv undersøge om personalegodet kan blive godkendt af skattevæsenet som et ubeskattet personalegode. Dette kan ske ved kontakt til det lokale skattekontor. 14

15 5. NY LØN 5 Stk. 1. Ny Løn består af kvalifikationsløn, funktionsløn, engangsvederlag og arbejdstidsbestemte tillæg. Anvendelsen af Ny Løn aftales mellem apotekeren og tillidsrepræsentanten. På apoteker, hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, fordeles Ny Løn af apotekeren. Pr. 1. oktober 2015 konverteres Ny løn til Lokal løn. Kommentar til 5 Stk. 1. Der henvises til den fælles vejledning om Ny Løn, som er optrykt sammen med overenskomsten. De afsatte midler svarer pr. 1. april 2015 til kr. pr. fuldtidsfarmakonom. Pr. 1. oktober 2015 gælder Aftale om Lokal løn, der er optrykt sammen med overenskomsten. 6. UDDANNELSESFOND Stk. 1. Der er oprettet en uddannelsesfond, hvortil arbejdsgiverbidraget er 0,25 kr. pr. farmakonomtime. Uddannelsesfonden skal bidrage til faglig uddannelse og faglig udvikling af apoteksfarmakonomer. Kommentar til 6 Stk. 1. Der er aftalt retningslinjer for anvendelse af uddannelsesfondens midler. Fondens midler kan også anvendes til farmakonomelever. 15

16 7 7. TJENESTEDRAGT Stk. 1. Der ydes fri tjenestedragt til farmakonomer. Kommentar til 7 Stk. 1. Der henvises til apotekets personalepolitik. 8. PENSION Stk. 1. Enhver fastansat farmakonom omfattes af Pensionskassen for Farmakonomer. Stk. 2. Pensionssatsen er 16,42 %. Arbejdsgiverbidraget på 2 / 3 af den samlede sats af overenskomstlønnen, jf. 4, stk. 1, og tilkaldevagthonorarerne, jf. 10, stk. 5, ydes af Lønkassen. Egetbidraget på 1 / 3 af den samlede sats fratrækkes lønnen. Stk. 3. Lønkassen overfører det samlede pensionsbidrag til Pensionskassen for Farmakonomer senest ved følgende måneds udgang. Kommentar til 8 Stk. 1. Alle fastansatte farmakonomer har pligt til at være medlem af pensionskassen. Stk. 2. Skalaløn, tillæg til ledende farmakonom med særligt ansvar, filialledertillæg, tilkaldevagthonorar og Ny løn er pensionsgivende lønelementer. 16

17 9 9. ARBEJDSTID A. ARBEJDSSKEMA Stk. 1. Fuld arbejdstid er 37 timer pr. uge svarende til 160 timer pr. måned. Ansættelsestiden fremgår af ansættelsesbeviset. Stk. 2. Det gennemsnitlige antal arbejdstimer i arbejdsskemaet skal stemme overens med ansættelsestiden på ansættelsesbeviset. Stk. 3. Arbejdsskemaet må højst dække 6 uger. Ved lokal aftale kan skemaperioden fastsættes fra 4 til 12 uger. Skemaperioden kan dog i juni, juli og august måned fastsættes fra 4 til 12 uger uden lokalaftale Stk. 4. Det faste arbejdsskema og varige ændringer heri meddeles farmakonomen 4 uger forud. Ikke-varige ændringer i skemaet meddeles farmakonomen 2 uger forud. Kortere varsel for ændringer kan fastsættes ved lokalaftale Kommentar til 9 A Stk Arbejdstid på færre timer end 37 er deltid. Ønske om ansættelse på deltid skal så vidt muligt imødekommes og så vidt muligt være på mindst halv tid. Arbejdstidens placering skal fremgå af arbejdsskemaet. Er timetallet opført som timer pr. måned, findes det ugentlige gennemsnit på følgende måde: Time pr. måned x 12 = timer pr. år. Det ugentlige timetal findes ved at dividere med 52 uger. Eks.: 160 X 12 = 37 timer pr. uge 52 17

18 9 Regnestykket kan også tage udgangspunkt i det samlede timetal for en skemaperiode: I et arbejdsskema på fx 6 uger med en samlet arbejdstid på fx 222 timer er den gennemsnitlige arbejdstid pr. uge: 222 timer = 37 timer svarende til fuld tid. 6 uger Varige ændringer er ændringer i det faste arbejdsskema. Ikke-varige ændringer er midlertidige ændringer, der ikke har konsekvens for det faste arbejdsskema Skemaændringer må ikke medføre varige ændringer i det gennemsnitlige timetal. Ved ændringer i det gennemsnitlige timetal er farmakonomer berettiget til et varsel svarende til opsigelsesvarslet, medmindre farmakonomen frafalder varslet. Der skal i den situation udfærdiges et nyt ansættelsesbevis. 9 B. ALMINDELIG TID Stk. 1. Arbejdsskemaet skal være tilrettelagt således, at arbejdstiden er sammenhængende og på mindst 3 timer den enkelte dag. Ved arbejde på søndage kan arbejdstiden dog begrænses til 2 timer. Stk. 2. Der kan ikke pålægges delt arbejde (møde mere end én gang pr. dag). Stk. 3. Inden for en skemaperiode kan farmakonomer højst pålægges at arbejde 2 aftener pr. uge i gennemsnit (arbejde til efter kl ). Stk. 4. Farmakonomer kan kun pålægges én lang lørdag i en 4 ugers periode (arbejde til efter kl. 14). Arbejde lørdage ud over kl skal udgøre mindst 6 timer regnet fra arbejdstidens begyndelse. Farmakonomer kan kun pålægges at arbejde 2 weekender i en 4 ugers periode. 18

19 9 Stk. 5. Farmakonomer har ret til et ugentligt fridøgn. Yderligere fritid placeres så vidt muligt samlet. Stk. 6. Den ugentlige arbejdstid inklusive overarbejde må ikke overstige 48 timer i gennemsnit over 4 måneder. Stk. 7. Som almindelig tid indregnes arbejde i tidsrummet: Mandag til fredag mellem kl og kl Lørdage mellem kl og kl (en lørdag i en 4-ugers periode mellem kl og kl ). Kommentar til 9 B Stk. 5. Søndagen medregnes i det ugentlige fridøgn 9 C. FORSKUDT TID Stk. 1. Timerne mandag til fredag mellem kl og kl næste morgen indregnes i arbejdsskemaet med et tillæg på 50 %. Stk. 2. Timerne lørdage fra kl , dog én lørdag hver 4. uge fra kl , og søndage indregnes i arbejdsskemaet med et tillæg på 75 %. Stk. 3. Juleaftensdag, nytårsaftensdag fra kl. 13, nytårsdag, grundlovsdag og helligdage, der falder på en hverdag, er fridage med løn. Arbejde på disse dage honoreres med et tillæg på 150 %. Stk. 4. Ved arbejde på følgende dage indregnes timerne i arbejdsskemaet med et tillæg på 100 %: 1. påskedag, 1. pinsedag samt grundlovsdag, juleaftensdag, 1. juledag og 2. juledag, nytårsaftensdag fra kl. 13, nytårsdag, hvis de falder på en søndag. 19

20 9 Kommentar til 9 C Stk. 1 og 2. Skemalagt arbejdstid på forskudte tidspunkter honoreres enten ved timereduktion eller ved timetillæg. Vælges timereduktion er fremgangsmåden for hver arbejdstime, der ydes på forskudte tidspunkter: Timetillæg indregnes i arbejdstiden med Arbejdstiden reduceres 50 % ½ time 75 % ¾ time 100 % 1 time Der vil da i arbejdsskemaet figurere færre timer end anført på ansættelsesbeviset. Vælges timetillæg honoreres der for hver times arbejde et timetillæg på henholdsvis 50 % / 75 % / 100 % og 150 % af timelønnen foruden, at timerne tælles med i arbejdsskemaet time for time. Her svarer timerne i arbejdsskemaet til det antal timer, der er anført på ansættelsesbeviset. Stk. 3. Kun farmakonomer ansat på vagtapotek kan pålægges tjeneste på juleaftensdag og grundlovsdag. Farmakonomen får sin normale løn og derudover et tillæg på 150 %. Honoreringen vil derfor reelt udgøre i alt 250 %, hvis der arbejdes de skemalagte timer. 9 D. PAUSER Stk. 1. Når den daglige arbejdstid er på mindst 6 timer, har farmakonomer ret til en frokostpause på indtil 30 min. Frokostpausen indgår ikke i arbejdstiden. Stk. 2. Ved alenearbejde på et apoteksudsalg aftales det mellem apoteker og farmakonom, hvis arbejdet tillader det, at frokostpausen regnes som arbejdstid. Stk. 3. Når den daglige arbejdstid er på mindst 4 timer, har farmakonomer og farmakonomelever på ugens 6 første dage ret til pause af 15 minutters varighed pr. dag. Pausen indgår i arbejdstiden. 20

21 9 Stk. 4. Såfremt en farmakonom efter mindst 6 timers forudgående tjeneste fortsætter denne efter kl , har farmakonomen ret til ½ times spisepause, der regnes som arbejdstid. Pausen placeres efter kl Kommentar til 9 D Stk. 2. Hvis farmakonomen på apoteksudsalget ikke står til rådighed i forbindelse med frokostpausen, indregnes pausen ikke i arbejdstiden. Stk. 3. Pauserne må ikke erstatte eller indgå i den almindelige frokostpause. 9 E. UDDANNELSE M.V. Stk. 1. Honorering for deltagelse i fælles kurser uden for normal arbejdstid aftales mellem apoteker og tillidsrepræsentant. Der kan dog afholdes indtil to årlige aftenmøder med time for time -honorering. Møderne skal have personalemæssig eller faglig karakter. Ved en enkelt farmakonoms deltagelse aftales honoraret direkte mellem apoteker og farmakonom. Stk. 2. I forbindelse med ét årligt fælles weekendarrangement sker honorering med time for time, dog højst 8 timer pr. dag. 9 F. OVERARBEJDE Stk. 1. Overarbejde er ekstraordinært arbejde i tilfælde af sygdom eller andet lovligt forfald. Farmakonomen er pligtig at påtage sig overarbejde, når forholdene på apoteket gør det påkrævet. Overarbejdet skal så vidt muligt varsles dagen før. Stk. 2. Der er tale om overarbejde, når arbejdstiden overstiger det i ansættelsesbeviset anførte samt eventuel aftale om plustid. Der kan ikke træffes fast aftale om overarbejde. 21

22 9 Stk. 3. Overarbejde udført mandag til fredag mellem kl og kl samt lørdage mellem kl og kl honoreres med tillæg på 50 %. Det drøftes mellem apoteker og den enkelte farmakonom, om honoreringen skal ske ved afspadsering eller ved betaling, jf. dog stk. 6. Stk. 4. Overarbejde udført uden for tidsrummene nævnt i stk. 3 honoreres med tillæg på 100 %. Overarbejde udført på de særlige dage, jf. C, stk. 3 og 4, med tillæg på 150 %. Det drøftes mellem apoteker og den enkelte farmakonom, om honoreringen skal ske ved afspadsering eller ved betaling, jf. dog stk. 6. Stk. 5. Ved overarbejdet skal der ydes betaling for mindst 3 timer på hverdage, 2 timer på søndage og mindst 6 timer på lange lørdage (lørdage med arbejde efter kl. 14). Der skal mindst honoreres for de nævnte mindstetimer, men der skal kun betales overarbejdstillæg for de ydede timer. Stk. 6. Afspadsering af overarbejde skal ske inden for 3 måneder efter den måned, hvori overarbejdet er udført. Såfremt dette ikke er sket, finder betaling sted i henhold til stk. 3, 4 og 5. Stk. 7. Parterne er enige om, at opsamling af overarbejdstimer bør begrænses til en rimelig størrelse, og at problemet belyses i apotekets personalepolitik. Stk. 8. Såfremt den enkelte farmakonom ønsker det, kan der mellem apotekeren og farmakonomen træffes forudgående aftale om, at farmakonomen uden overarbejdstillæg yder overarbejde i et antal timer ud over normal arbejdstid, imod at få et tilsvarende antal timers samlet fritid på et af farmakonomen valgt tidspunkt. 22

23 9 Kommentar til 9 F Stk Overarbejde kan kun pålægges ved sygdom eller lignende og må ikke være et fast element i skemalægningen. Overarbejde honoreres afhængigt af tidspunktet (se stk. 3 og stk. 4) med et tillæg på 50 % eller 100 %. Ved beregning af tillægget indgår skalaløn, souscheftillæg, filialledertillæg samt Ny Løn, dog uden engangsvederlag og arbejdsbestemte tillæg. Deltidsansatte har krav på overarbejdsbetaling, selv om overarbejdet ydes inden for 37 timer om ugen. Stk. 5. Ved overarbejde på fridage skal farmakonomen have løn svarende til timetallet og for mindst 3 timer, uanset om overarbejdet eventuelt udgør færre timer. Der betales dog kun overarbejdstillæg for de ydede timer og almindelig timeløn for resten. 9 G. LOKALE AFTALER OM ARBEJDSTID Stk. 1. Der kan mellem apoteker og tillidsrepræsentant indgås skriftlige aftaler om at fravige bestemmelserne i A, stk. 3 og 4, B, stk. 1-4, C, stk. 1-4 og E, stk. 1 og 2. Eventuel begrænsning i den lokale aftaleret fremgår af bestemmelserne. Stk. 2. Lokale aftaler kan opsiges af såvel apoteker som tillidsrepræsentant med 8 ugers varsel. Stk. 3. Lokale aftaler samt opsigelser heraf skal indsendes til Apotekerforeningen og Farmakonomforeningen. Kommentar om 9 G Stk. 1. Lokal aftale kan kun indgås, såfremt der er enighed om det. Stk. 2. De 8 uger regnes fra det tidspunkt varslet er afgivet. Stk. 3. Indsendelsen er alene til orientering. 23

24 9 9 H. PLUSTID Stk. 1. Der kan individuelt aftales en ugentlig arbejdstid op til 42 timer svarende til 182 timer pr. måned. Lønnen forhøjes forholdsmæssigt på grundlag af det aftalte timetal. Stk. 2. Den forhøjede løn udbetales under fravær, hvor der er ret til løn, f.eks. sygdom, barselsorlov og ferie. Fratrædelsesgodtgørelse beregnes ligeledes af den forhøjede løn. Stk. 3. En individuel aftale om plustid kan opsiges af såvel farmakonomen som apotekeren med 2 måneders varsel til udgangen af en måned. Efter varslets udløb vender farmakonomen tilbage til den beskæftigelsesgrad, som gjaldt før indgåelsen af aftalen om plustid. Stk. 4. Efter henvendelse fra den ansatte farmakonom kan Farmakonomforeningen annullere den individuelle aftale om plustid, såfremt der konstateres at være udøvet et utilbørligt pres for at indgå aftalen om plustid. Stk. 5. Der må ikke annonceres med plustidsansættelse. 24

25 10. TILKALDEVAGT 10 Stk. 1. Ifølge Sundhedsministeriets bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste uden for den almindelige åbningstid er der indført tilkaldevagt på apoteker i de i stk. 4 nævnte byer. Stk. 2. Såfremt apoteket ønsker at gøre brug af farmakonomer på tilkaldevagterne, skal apoteket tilstræbe en passende fordeling af vagterne mellem medarbejderne. Stk. 3. Hvor en farmakonom har ansættelse både på apotek med tilkaldevagt og apotek uden tilkaldevagt, skal farmakonomens arbejdsskema begge steder tilrettelægges under hensyntagen til lovgivningen om hviletid og fridøgn. Stk. 4. Apoteker med tilkaldevagt i de nedennævnte byer er opdelt i kategori 2-3 efter det gennemsnitlige antal tilkald. Kategori 3 betegner det største antal tilkald. Kategori 2 Fredericia, Grindsted, Helsingør, Holbæk, Horsens, Kalundborg, Kolding, Køge, Lemvig, Løgstør, Nakskov, Nykøbing Sj., Ringsted, Skagen, Tønder, Vejle, Vordingborg. Kategori 3 Aabenraa, Frederikshavn, Grenaa, Herning, Hjørring, Hobro, Holstebro, Marstal, Nykøbing F., Nykøbing M., Næstved, Ringkøbing, Rønne, Rudkøbing, Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Viborg 25

26 10 Stk. 5. Der ydes følgende honorarer for tilkaldevagt, der begynder inden for følgende tidspunkter: KATEGORI 2 - PR. 1. APRIL 2015 Nat, alle dage (kl ) kr. (kl ) kr. (kl ) kr. Lørdage, dagvagt (kl ) 633 kr. Søndag, dagvagt (kl ) kr. Særlige dage* (kl ) kr. Nytårsaftensdag (kl ) 728 kr. KATEGORI 3 - PR. 1. APRIL 2015 Nat, alle dage (kl ) kr. (kl ) kr. (kl ) kr. Lørdage, dagvagt (kl ) 806 kr. Søndag, dagvagt (kl ) kr. Særlige dage* (kl ) kr. Nytårsaftensdag (kl ) 937 kr. * Særlige dage er: Nytårsdag, Skærtorsdag, Landfredag, 1. påskedag, 2. påskedag, 1. pinsedag, 2. pinsedag, Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, Juleaftensdag, 1. juledag og 2. juledag. Stk. 6. Apoteker og farmakonom kan aftale, at tilkaldevagthonoraret helt eller delvis veksles til afspadseringstimer. En afspadseringstime svarer til den enkeltes skalatimeløn. Stk. 7. Farmakonomers deltagelse i fastvagt følger overenskomstens 9. Den farmakonom, der har tilkaldevagten under fastvagt, er dog ikke omfattet af reglerne om delt arbejde og minimumsarbejdstid. Stk. 8. Efter enhver nattevagt har farmakonomen ret til at få skemalagt to timers fritid, dog ikke på søn- og helligdage. 26

27 10 Stk. 9. Farmakonomer med tilkaldevagt har ret til at få refunderet betalte udgifter til taxakørsel inden for en afstand af 7 km fra apoteket i forbindelse med tilkald i følgende tidsrum: 1. oktober marts fra kl april september fra kl Farmakonomer med tilkaldevagt har derudover ret til fra apoteket at få refunderet betalte udgifter til taxakørsel i tidsrummet fra kl til kl Kommentar til 10 Stk. 3. Lovgivningen om hviletid og fridøgn stiller krav om, at farmakonomen inden for et døgns tilkaldevagt skal have en samlet hvileperiode på mindst 8 sammenhængende timer. De 8 timer regnes fra hjemkomsten fra et tilkald. Hvis tilkaldevagten ligger umiddelbart før en skemalagt tjenestetid f.eks. tilkaldevagt søndag nat med tjenestetid mandag, skal farmakonomen, umiddelbart inden have haft mindst 8 sammenhængende timers hvileperiode. Er dette ikke opfyldt ved tjenestetidens begyndelse må farmakonomen ikke møde, før kravet om mindst 8 sammenhængende timers hvileperiode er opfyldt, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder. Det anbefales, at der ved skemalægningen tages højde herfor. Det kan ske ved, at skemalægge en fridag for farmakonomen i forlængelse af vagten eller om nødvendigt aftale, at konvertere honoraret helt eller delvist til afspadseringstimer, jf. stk. 6. Stk. 4. Tilkaldevagtapotekerne indplaceres hver den 1. april i kategorier på baggrund af apotekernes omsætningsindberetninger til Lægemiddelstyrelsen vedrørende forudgående kalenderår eller senest tilgængelige sammenhængende 12-månedersperiode. 27

28 10 Stk. 6. En skalatimeløn beregnes således: skalaløn, jf. 4, stk Eksempel på konvertering, kategori 2 Søndag, dag kl : 992 kr. Søndag, nat kl : kr. I alt kr. En farmakonom på fx skalatrin 4 har den 1. april ,38 kr. i skalatimeløn. Honorar for tilkaldevagten fra søndag morgen til mandag morgen kan veksles således: kr. divideret med 165,38 kr. giver 12,8 afspadseringstimer. Stk. 7. I en fastvagt kan der, ud over den farmaceut/farmakonom, der har tilkaldevagten, være brug for, at der deltager yderligere en farmakonom. For denne farmakonom gælder reglerne om delt tjeneste og minimumsarbejdstid, jf. 9 B, stk. 1 og 2. Stk. 8. Retten gælder alene placeringen af 2 timers fritid. Der ydes ikke løn i de 2 timer. Stk. 9. Det kan aftales mellem apoteker og farmakonom at farmakonomen kører i egen bil. I så fald benyttes statens regler om km-godtgørelse. 11. ELEVUNDERVISNING Stk. 1. Forberedelse til undervisning indgår i farmakonomens arbejdstid jf. 9. Kommentar til 11 Stk. 1. Den tid, som farmakonomen efter aftale med apotekeren bruger til forberedelse til undervisning af elever, skal ligesom den egentlige undervisning indgå i farmakonomens arbejdstid efter reglerne i 9. 28

29 12. FERIE 12 Stk. 1. Farmakonomer er omfattet af ferielovens bestemmelser. Farmakonomen har ret til 6 ugers ferie med løn. Med virkning fra optjeningsåret 1992 har Farmakonomforeningen indgået en Ferieaftale med Danmarks Apotekerforening. Der er indgået en supplerende aftale gældende fra 2001 Ansættelse under denne overenskomst betragtes som ét ansættelsessted i relation til ferieloven Løn under ferie svarer til den gældende løn på ferietidspunktet. Ved ændret tjenestetid på ferietidspunktet i forhold til den gennemsnitlige tjenestetid i optjeningsåret udbetales lønnen i forhold til det gennemsnitlige timetal i optjeningsåret. Ved ansættelse i dele af optjeningsåret optjenes ret til en forholdsmæssig andel af ferietimer i overensstemmelse med den indgåede ferieaftale med senere ændringer. Ferie optjenes og afholdes i timer. En farmakonom, der har været ansat i et helt optjeningsår, har dog optjent mindst 20 dages ferie. Stk. 2. Apoteker og farmakonom kan aftale, at optjent ferie ud over 5 uger konverteres til udbetaling af løn svarende til de faste løndele (ekskl. arbejdsgivers pensionsbidrag). Stk. 3. Apoteker og farmakonom kan skriftligt aftale, at der overføres optjent ferie ud over 4 uger til det følgende ferieår. Kopi af aftalen sendes til Apotekerforeningens lønadministration. Vilkårene for afholdelse af den udskudte ferie følger ferielovens 19. Hvis farmakonomen fratræder, inden den overførte ferie er holdt, men fortsat er ansat inden for overenskomstens område, skal der udbetales et beløb beregnet som beskrevet i stk. 2, svarende til tilgodehavende ferie ud over 6 ugers ferie. Hvis farmakonomen fratræder, inden den overførte ferie er holdt og forlader overenskomstens område, skal feriegodtgørelsen for feriedage udover 222 timer (30 dage/fuldtid) udbetales med et beløb beregnet som beskrevet i stk. 2, svarende til tilgodehavende ferie ud over 6 ugers ferie. 29

30 12 Stk. 4. Enhver farmakonom har efter aftale med apotekeren ret til køb af ekstra ferie af op til 2 ugers varighed pr. ferieår. Stk. 5. Til farmakonomer, der holder ferie med løn, ydes en særlig feriegodtgørelse på 1,5 %, der træder i stedet for det i ferielovens 23, stk. 2 omhandlede ferietillæg på 1 %. Stk. 6. Farmakonomer får udbetalt 15 % i feriegodtgørelse af honorar for tilkaldevagt optjent i optjeningsåret. Denne feriegodtgørelse udbetales samtidig med den særlige feriegodtgørelse. Stk. 7. En farmakonom, der umiddelbart efter afsluttet eksamen tiltræder en stilling under denne overenskomst, er berettiget til sædvanlig løn under ferie optjent som farmakonomelev. Stk. 8. En farmakonom, der på grund af anerkendt arbejdsledighed ikke har ret til sædvanlig løn under ferie, der er optjent som farmakonomelev, kan efter feriens afholdelse søge Lønkassen om at få dækket differencen mellem sædvanlig løn og den afregnede feriegodtgørelse. Stk. 9. Der er pr. 1. januar 1992 oprettet en Ferielønkasse, der administreres af Lønkontoret. Ferielønkassen indestår for ferieforpligtelsen over for den enkelte farmakonom og farmakonomelev. Ved fratrædelse fra dette overenskomstområde udstedes et Feriekort godkendt i henhold til Ferieaftalen. 30

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Falck-reddere i København

Falck-reddere i København Overenskomst 2014-2017 Falck-reddere i København Overenskomst mellem DI Overenskomst II (DSA) for Falck Danmark A/S og Chaufførernes Fagforening i København OVERENSKOMST MELLEM CF OG DI OVERENSKOMST II

Læs mere

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794652 VERENSKOMST 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

Falck-reddere i Provinsen

Falck-reddere i Provinsen Overenskomst 2014-2017 Falck-reddere i Provinsen Overenskomst mellem DI Overenskomst II (DSA) for Falck Danmark A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen OVERENSKOMST MELLEM 3F OG DI OVERENSKOMST

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017 mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet Løn- og tillægssatser

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31.

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Kapitel 1 Gyldighedsområde 5 1... 5 Kapitel 2 Regler for alle medarbejdere 6 2 Almene vilkår i ansættelsesforholdet...

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever Side 1 Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, audiometrister,

Læs mere

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Regler om løn- og arbejdsvilkår for maskinstationer ved udførelse af entreprenørarbejde, arbejde inden for bygge- og anlægsoverenskomstens gyldighedsområde Marts

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Skibsassistenter)

DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Skibsassistenter) DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter) Gældende fra 1. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. På- og afmønstring... 1 2.

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere