OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN"

Transkript

1 OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN gældende fra 1. april 2015

2 Grafisk design Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S April 2015

3

4 INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE 9 Parterne 9 Gyldighedsområde 9 Begrænsning for elever 9 2. ANSÆTTELSE 10 Fastansættelse 10 Vikaransættelse 10 Tidsbegrænset ansættelse KOMPETENCE LØN 12 Skalaløn 12 Souscheftillæg 13 Filialledertillæg 13 Vikarløn NY LØN UDDANNELSESFOND TJENESTEDRAGT PENSION 16

5 9. ARBEJDSTID 17 Arbejdsskemaet og varsler heraf 17 Almindelig tid 18 Forskudt tid 19 Pauser 20 Uddannelse uden for normal åbningstid 21 Overarbejde optjening og honoreringsformer 21 Lokale aftaler om arbejdstid 23 Plustid TILKALDEVAGT 25 Tilrettelæggelse og afholdelse 25 Vagtkategorier og honorering ELEVUNDERVISNING FERIE 29 Optjening 29 Varsling 29 Konvertering til løn 30 Overførsel til næste ferieår 30 Nyuddannedes særlige ferierettigheder 30 Ferieberegning ved fratrædelse SYGDOM 33 Dokumentation af sygdom 33 Opsigelse på grund af sygdom 33 Beregning af samlet sygdomsperiode 33 Barnets 1. og 2. sygedag GRAVIDITET OG ADOPTION 36 Varsling 36 Graviditetsundersøgelser 36 Barselsorlov med løn 37 Adoptionsorlov med løn 37 Registreret partneres orlovsrettigheder 37 Udskydelse af barselsorloven ved moderens alvorlige sygdom 37 Pensionsret under ulønnet orlov 38

6 15. TJENESTEFRI 40 Orlov fra apoteket 40 Omsorgsdage 40 Orlov til pasning af alvorligt syge børn 40 Ret til fravær ved barns indlæggelse 40 Orlov til pasning af terminal syg nærtstående OPSIGELSE 42 Gensidige opsigelsesvarsler 42 Fratrædelsesgodtgørelse KOMPETENCEUDVIKLING 45 Årlige udviklingssamtaler 45 Kompetenceudviklingsfonden EFTERUDDANNELSE UDVIKLINGSPULJE EFTERINDTÆGT FORSIKRING OG SUNDHEDSORDNING TAVSHEDSPLIGT SAMARBEJDE TILLIDSREPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT FAGLIGT OMBUD INFORMATION FARMAKONOMELEVER 50 Løn 50 Overarbejde 50 Lørdagsarbejde 51 Læseferie 51 Barselsorlov 51

7 29. KRISEHJÆLP ANCIENNITET FAGLIG VOLDGIFT GYLDIGHED 54 BILAG 1. TILLIDSREPRÆSENTANTAFTALE 56 BILAG 2. PROTOKOLLAT OM JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR 60 BILAG 3. PROTOKOLLAT OM SENIORPOLITIK 61 BILAG 4. BARSEL OG ADOPTION 63 VEJLEDNING OM NY LØN FOR FARMAKONOMER (gældende til 1. oktober 2015) 66 AFTALE OM LOKAL LØN (gældende fra 1. oktober 2015) 78 For at tydeliggøre og forklare overenskomstens tekst er der udarbejdet fælles kommentarer. Kommentarerne er derfor bindende for begge organisationers medlemmer.

8

9 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Stk. 1. Denne overenskomst er indgået mellem Danmarks Apotekerforening, i det følgende kaldet Apotekerforeningen, og Farmakonomforeningen. 1 Stk. 2. Overenskomsten omfatter farmakonomer, som ansættes i farmakonomstillinger på privat apotek og i Apotekerforeningens sekretariat. Stk. 3. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af overenskomsten eller kommentarerne omfatter overenskomsten også defektricer, farmakonomelever. Følgende personalegrupper betragtes som defektricer under ansættelse på dansk apotek: a. Defektricer, der har gennemgået en godkendt defektriceuddannelse efter de til enhver tid gældende regler. b. Defektricer uden nærmere fastsat uddannelse betragtes som defektricer og bevarer de overenskomstmæssige rettigheder, såfremt ansættelsen fortsætter ud over 1. november Stk. 4. Apotekerforeningen og Farmakonomforeningen kan i fællesskab lade andre personer omfatte af overenskomsten end dem, der er nævnt under stk. 2. 9

10 1 Kommentarer til 1 Stk. 3. Farmakonomelever er kun omfattet af følgende af overenskomstens paragraffer: 7 9 A, D, F, stk. 3 og 4, 12, stk. 1, 13, stk. 1, 2, og 7, 14, dog ikke stk. 10 og 11, 15, stk. 4, 5 og 6, a. Denne bestemmelse omfatter personer, der har gennemgået en læretid på apotek. Antagelse af defektriceelever ophørte ved udgangen af b. Forud for 1. november 1977 var det muligt at blive ansat som defektrice uden en defektriceuddannelse. Efter 1. november 1977 er der kun mulighed for ansættelse som defektrice uden egentlig defektriceuddannelse efter stk. 4 (se bemærkningerne til denne bestemmelse). Stk. 4. Dispensation efter denne bestemmelse sker efter ansøgning til en af foreningerne. 2. ANSÆTTELSE Stk. 1. Ansættelse sker enten i fast stilling, som vikar eller i tidsbegrænset ansættelse. Ansættelse som vikar kan kun finde sted i indtil 3 måneder inden for 12 på hinanden følgende måneder. Vikaransættelse af længere varighed end 3 måneder finder sted efter reglerne for fast ansættelse. Tidsbegrænset ansættelse kan kun benyttes ved stillinger som følge af ferie, sygdom, graviditet, anden form for orlov samt i øvrigt ved tidsbegrænsede opgaver. 10

11 2 Kommentarer til 2 Stk. 1. Vikaransættelse kan kun ske i op til 3 måneder inden for 12 på hinanden følgende måneder. Såfremt man på ansættelsestidspunktet ved, at ansættelsen vil strække sig ud over 3 måneder, skal ansættelsen være en fast ansættelse fra 1. dag. Nyuddannede farmakonomer, der fortsætter på uddannelsesapoteket i 3 måneder, kan ikke ansættes som vikar. 3. KOMPETENCE Stk. 1. I Bekendtgørelse om apoteker og apotekspersonale omtales det i 33 hvilke opgaver, som kun må udføres af faglært personale. Det defineres med farmakonomer, defektricer og farmaceuter. Det fremgår af bekendtgørelsen, at kun ovennævnte personalegrupper må ekspedere og kontrollere recepter og medicinrekvisitioner samt udlevere, vejlede og informere om lægemidler. Andre opgaver som naturligt kan udføres af farmakonomer: Sundhedsydelser samt rådgivning om lægemiddelanvendelse, sundhed og forebyggelse Tværfagligt samarbejde Klinisk farmaci Produktion af lægemidler Kvalitetssikring Undervisning Logistik Ledelse 11

12 4 4. LØN Stk. 1. Lønelementer Den overenskomstaftalte løn kan bestå af skalaløn, Ny Løn (pr. 1. oktober 2015 Lokal løn), souscheftillæg og filialledertillæg. Stk. 2. Skalaløn Skalaløn ved ansættelse i fuld tjeneste. SKALALØN PR Skalatrin Farmakonomer Def. (ikke udd.) Kr. Kr Udgået Skalatrinene 1-7 er toårige med undtagelse af trin 4, som er fireårigt, og trin 7, som er otteårigt. Indplacering på trin 8 sker efter 20 års lønanciennitet. Stk. 3. For deltidsansatte farmakonomer reduceres den i stk. 2. nævnte løn i forhold til den nedsatte arbejdstid. Stk. 4. Ledende farmakonom med særligt ansvar Definition: En farmakonom, der i henhold til stillingsbeskrivelse har et særligt ledelsesansvar (souschef), som har til opgave at forestå administrativ ledelse, herunder arbejdets organisering, for andre farmakonomer og eventuelt andet personale, og som refererer til apotekeren. 12

13 4 Det månedlige pensionsgivende tillæg udgør: Pr. 1. april kr. Tillægget ydes uanset tjenestegrad. Stk. 5. Filialleder En farmakonom, der i henhold til stillingsbeskrivelse er leder af en apoteksfilial, får et pensionsgivende tillæg. Det månedlige tillæg udgør: Pr. 1. april kr. Tillægget ydes uanset tjenestegrad. Stk. 6. Timeløn for vikarer er skalaløn jf. stk. 2 + arbejdsgivers pensionsbidrag, jf. 8, stk Stk. 7. Lønnen udbetales den sidste arbejdsdag i hver måned. Stk. 8. Inden udbetaling af løn fratrækkes pensionsbidrag til Pensionskassen for Farmakonomer. Stk. 9. Lønafregning finder sted gennem Danmarks Apotekerforenings Lønadministration. 13

14 4 Stk. 10. Bruttolønsordning Personalegoder Det kan mellem apotekeren og farmakonomen individuelt aftales, at der ydes farmakonomen følgende personalegoder: Togkort, buskort, broafgift, parkeringsplads, hjemmepc, Tlf/ADSL, avishold, madordning, massage, fitness, kompetenceudvikling udover faglig kompetenceudvikling og andre goder med relation til arbejdspladsen, idet der trækkes tilsvarende i bruttolønnen. Et træk i bruttolønnen vil ikke have indflydelse på pensionsindbetalingerne eller beregningen af feriegodtgørelse. Aftaler kan af såvel farmakonomen som apotekeren opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, dog først til udløbet af en eventuel bindings- eller abonnementsperiode. Såfremt der sker ændringer i lovgivningen i overenskomstperioden, skal nærværende bestemmelse revideres af overenskomstens parter. Kommentar til 4. Stk. 2. Alle skalatrin er toårige bortset fra trin 4, der er fireårigt, og trin 7, der er otteårigt. Eksempler: i) En farmakonom, der den 1. juli 2008 blev indplaceret på trin 3, rykker til trin 4 pr. 1. januar Den 1. juli 2012 rykker farmakonomen til trin 5. ii) En farmakonom, der den 1. juli 2007 blev indplaceret på trin 4, rykker til trin 5 pr. 1. juli Lønancienniteten fremgår af lønsedlen. Stk. 6. Ansættelse som vikar kan maksimalt finde sted 3 måneder inden for et år (12 på hinanden følgende måneder), jf. 2, stk. 7. Stk. 10. Det er farmakonomen og apotekeren, der indgår aftale om bruttolønsordningen. Inden aftalen underskrives, bør parterne selv undersøge om personalegodet kan blive godkendt af skattevæsenet som et ubeskattet personalegode. Dette kan ske ved kontakt til det lokale skattekontor. 14

15 5. NY LØN 5 Stk. 1. Ny Løn består af kvalifikationsløn, funktionsløn, engangsvederlag og arbejdstidsbestemte tillæg. Anvendelsen af Ny Løn aftales mellem apotekeren og tillidsrepræsentanten. På apoteker, hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, fordeles Ny Løn af apotekeren. Pr. 1. oktober 2015 konverteres Ny løn til Lokal løn. Kommentar til 5 Stk. 1. Der henvises til den fælles vejledning om Ny Løn, som er optrykt sammen med overenskomsten. De afsatte midler svarer pr. 1. april 2015 til kr. pr. fuldtidsfarmakonom. Pr. 1. oktober 2015 gælder Aftale om Lokal løn, der er optrykt sammen med overenskomsten. 6. UDDANNELSESFOND Stk. 1. Der er oprettet en uddannelsesfond, hvortil arbejdsgiverbidraget er 0,25 kr. pr. farmakonomtime. Uddannelsesfonden skal bidrage til faglig uddannelse og faglig udvikling af apoteksfarmakonomer. Kommentar til 6 Stk. 1. Der er aftalt retningslinjer for anvendelse af uddannelsesfondens midler. Fondens midler kan også anvendes til farmakonomelever. 15

16 7 7. TJENESTEDRAGT Stk. 1. Der ydes fri tjenestedragt til farmakonomer. Kommentar til 7 Stk. 1. Der henvises til apotekets personalepolitik. 8. PENSION Stk. 1. Enhver fastansat farmakonom omfattes af Pensionskassen for Farmakonomer. Stk. 2. Pensionssatsen er 16,42 %. Arbejdsgiverbidraget på 2 / 3 af den samlede sats af overenskomstlønnen, jf. 4, stk. 1, og tilkaldevagthonorarerne, jf. 10, stk. 5, ydes af Lønkassen. Egetbidraget på 1 / 3 af den samlede sats fratrækkes lønnen. Stk. 3. Lønkassen overfører det samlede pensionsbidrag til Pensionskassen for Farmakonomer senest ved følgende måneds udgang. Kommentar til 8 Stk. 1. Alle fastansatte farmakonomer har pligt til at være medlem af pensionskassen. Stk. 2. Skalaløn, tillæg til ledende farmakonom med særligt ansvar, filialledertillæg, tilkaldevagthonorar og Ny løn er pensionsgivende lønelementer. 16

17 9 9. ARBEJDSTID A. ARBEJDSSKEMA Stk. 1. Fuld arbejdstid er 37 timer pr. uge svarende til 160 timer pr. måned. Ansættelsestiden fremgår af ansættelsesbeviset. Stk. 2. Det gennemsnitlige antal arbejdstimer i arbejdsskemaet skal stemme overens med ansættelsestiden på ansættelsesbeviset. Stk. 3. Arbejdsskemaet må højst dække 6 uger. Ved lokal aftale kan skemaperioden fastsættes fra 4 til 12 uger. Skemaperioden kan dog i juni, juli og august måned fastsættes fra 4 til 12 uger uden lokalaftale Stk. 4. Det faste arbejdsskema og varige ændringer heri meddeles farmakonomen 4 uger forud. Ikke-varige ændringer i skemaet meddeles farmakonomen 2 uger forud. Kortere varsel for ændringer kan fastsættes ved lokalaftale Kommentar til 9 A Stk Arbejdstid på færre timer end 37 er deltid. Ønske om ansættelse på deltid skal så vidt muligt imødekommes og så vidt muligt være på mindst halv tid. Arbejdstidens placering skal fremgå af arbejdsskemaet. Er timetallet opført som timer pr. måned, findes det ugentlige gennemsnit på følgende måde: Time pr. måned x 12 = timer pr. år. Det ugentlige timetal findes ved at dividere med 52 uger. Eks.: 160 X 12 = 37 timer pr. uge 52 17

18 9 Regnestykket kan også tage udgangspunkt i det samlede timetal for en skemaperiode: I et arbejdsskema på fx 6 uger med en samlet arbejdstid på fx 222 timer er den gennemsnitlige arbejdstid pr. uge: 222 timer = 37 timer svarende til fuld tid. 6 uger Varige ændringer er ændringer i det faste arbejdsskema. Ikke-varige ændringer er midlertidige ændringer, der ikke har konsekvens for det faste arbejdsskema Skemaændringer må ikke medføre varige ændringer i det gennemsnitlige timetal. Ved ændringer i det gennemsnitlige timetal er farmakonomer berettiget til et varsel svarende til opsigelsesvarslet, medmindre farmakonomen frafalder varslet. Der skal i den situation udfærdiges et nyt ansættelsesbevis. 9 B. ALMINDELIG TID Stk. 1. Arbejdsskemaet skal være tilrettelagt således, at arbejdstiden er sammenhængende og på mindst 3 timer den enkelte dag. Ved arbejde på søndage kan arbejdstiden dog begrænses til 2 timer. Stk. 2. Der kan ikke pålægges delt arbejde (møde mere end én gang pr. dag). Stk. 3. Inden for en skemaperiode kan farmakonomer højst pålægges at arbejde 2 aftener pr. uge i gennemsnit (arbejde til efter kl ). Stk. 4. Farmakonomer kan kun pålægges én lang lørdag i en 4 ugers periode (arbejde til efter kl. 14). Arbejde lørdage ud over kl skal udgøre mindst 6 timer regnet fra arbejdstidens begyndelse. Farmakonomer kan kun pålægges at arbejde 2 weekender i en 4 ugers periode. 18

19 9 Stk. 5. Farmakonomer har ret til et ugentligt fridøgn. Yderligere fritid placeres så vidt muligt samlet. Stk. 6. Den ugentlige arbejdstid inklusive overarbejde må ikke overstige 48 timer i gennemsnit over 4 måneder. Stk. 7. Som almindelig tid indregnes arbejde i tidsrummet: Mandag til fredag mellem kl og kl Lørdage mellem kl og kl (en lørdag i en 4-ugers periode mellem kl og kl ). Kommentar til 9 B Stk. 5. Søndagen medregnes i det ugentlige fridøgn 9 C. FORSKUDT TID Stk. 1. Timerne mandag til fredag mellem kl og kl næste morgen indregnes i arbejdsskemaet med et tillæg på 50 %. Stk. 2. Timerne lørdage fra kl , dog én lørdag hver 4. uge fra kl , og søndage indregnes i arbejdsskemaet med et tillæg på 75 %. Stk. 3. Juleaftensdag, nytårsaftensdag fra kl. 13, nytårsdag, grundlovsdag og helligdage, der falder på en hverdag, er fridage med løn. Arbejde på disse dage honoreres med et tillæg på 150 %. Stk. 4. Ved arbejde på følgende dage indregnes timerne i arbejdsskemaet med et tillæg på 100 %: 1. påskedag, 1. pinsedag samt grundlovsdag, juleaftensdag, 1. juledag og 2. juledag, nytårsaftensdag fra kl. 13, nytårsdag, hvis de falder på en søndag. 19

20 9 Kommentar til 9 C Stk. 1 og 2. Skemalagt arbejdstid på forskudte tidspunkter honoreres enten ved timereduktion eller ved timetillæg. Vælges timereduktion er fremgangsmåden for hver arbejdstime, der ydes på forskudte tidspunkter: Timetillæg indregnes i arbejdstiden med Arbejdstiden reduceres 50 % ½ time 75 % ¾ time 100 % 1 time Der vil da i arbejdsskemaet figurere færre timer end anført på ansættelsesbeviset. Vælges timetillæg honoreres der for hver times arbejde et timetillæg på henholdsvis 50 % / 75 % / 100 % og 150 % af timelønnen foruden, at timerne tælles med i arbejdsskemaet time for time. Her svarer timerne i arbejdsskemaet til det antal timer, der er anført på ansættelsesbeviset. Stk. 3. Kun farmakonomer ansat på vagtapotek kan pålægges tjeneste på juleaftensdag og grundlovsdag. Farmakonomen får sin normale løn og derudover et tillæg på 150 %. Honoreringen vil derfor reelt udgøre i alt 250 %, hvis der arbejdes de skemalagte timer. 9 D. PAUSER Stk. 1. Når den daglige arbejdstid er på mindst 6 timer, har farmakonomer ret til en frokostpause på indtil 30 min. Frokostpausen indgår ikke i arbejdstiden. Stk. 2. Ved alenearbejde på et apoteksudsalg aftales det mellem apoteker og farmakonom, hvis arbejdet tillader det, at frokostpausen regnes som arbejdstid. Stk. 3. Når den daglige arbejdstid er på mindst 4 timer, har farmakonomer og farmakonomelever på ugens 6 første dage ret til pause af 15 minutters varighed pr. dag. Pausen indgår i arbejdstiden. 20

21 9 Stk. 4. Såfremt en farmakonom efter mindst 6 timers forudgående tjeneste fortsætter denne efter kl , har farmakonomen ret til ½ times spisepause, der regnes som arbejdstid. Pausen placeres efter kl Kommentar til 9 D Stk. 2. Hvis farmakonomen på apoteksudsalget ikke står til rådighed i forbindelse med frokostpausen, indregnes pausen ikke i arbejdstiden. Stk. 3. Pauserne må ikke erstatte eller indgå i den almindelige frokostpause. 9 E. UDDANNELSE M.V. Stk. 1. Honorering for deltagelse i fælles kurser uden for normal arbejdstid aftales mellem apoteker og tillidsrepræsentant. Der kan dog afholdes indtil to årlige aftenmøder med time for time -honorering. Møderne skal have personalemæssig eller faglig karakter. Ved en enkelt farmakonoms deltagelse aftales honoraret direkte mellem apoteker og farmakonom. Stk. 2. I forbindelse med ét årligt fælles weekendarrangement sker honorering med time for time, dog højst 8 timer pr. dag. 9 F. OVERARBEJDE Stk. 1. Overarbejde er ekstraordinært arbejde i tilfælde af sygdom eller andet lovligt forfald. Farmakonomen er pligtig at påtage sig overarbejde, når forholdene på apoteket gør det påkrævet. Overarbejdet skal så vidt muligt varsles dagen før. Stk. 2. Der er tale om overarbejde, når arbejdstiden overstiger det i ansættelsesbeviset anførte samt eventuel aftale om plustid. Der kan ikke træffes fast aftale om overarbejde. 21

22 9 Stk. 3. Overarbejde udført mandag til fredag mellem kl og kl samt lørdage mellem kl og kl honoreres med tillæg på 50 %. Det drøftes mellem apoteker og den enkelte farmakonom, om honoreringen skal ske ved afspadsering eller ved betaling, jf. dog stk. 6. Stk. 4. Overarbejde udført uden for tidsrummene nævnt i stk. 3 honoreres med tillæg på 100 %. Overarbejde udført på de særlige dage, jf. C, stk. 3 og 4, med tillæg på 150 %. Det drøftes mellem apoteker og den enkelte farmakonom, om honoreringen skal ske ved afspadsering eller ved betaling, jf. dog stk. 6. Stk. 5. Ved overarbejdet skal der ydes betaling for mindst 3 timer på hverdage, 2 timer på søndage og mindst 6 timer på lange lørdage (lørdage med arbejde efter kl. 14). Der skal mindst honoreres for de nævnte mindstetimer, men der skal kun betales overarbejdstillæg for de ydede timer. Stk. 6. Afspadsering af overarbejde skal ske inden for 3 måneder efter den måned, hvori overarbejdet er udført. Såfremt dette ikke er sket, finder betaling sted i henhold til stk. 3, 4 og 5. Stk. 7. Parterne er enige om, at opsamling af overarbejdstimer bør begrænses til en rimelig størrelse, og at problemet belyses i apotekets personalepolitik. Stk. 8. Såfremt den enkelte farmakonom ønsker det, kan der mellem apotekeren og farmakonomen træffes forudgående aftale om, at farmakonomen uden overarbejdstillæg yder overarbejde i et antal timer ud over normal arbejdstid, imod at få et tilsvarende antal timers samlet fritid på et af farmakonomen valgt tidspunkt. 22

23 9 Kommentar til 9 F Stk Overarbejde kan kun pålægges ved sygdom eller lignende og må ikke være et fast element i skemalægningen. Overarbejde honoreres afhængigt af tidspunktet (se stk. 3 og stk. 4) med et tillæg på 50 % eller 100 %. Ved beregning af tillægget indgår skalaløn, souscheftillæg, filialledertillæg samt Ny Løn, dog uden engangsvederlag og arbejdsbestemte tillæg. Deltidsansatte har krav på overarbejdsbetaling, selv om overarbejdet ydes inden for 37 timer om ugen. Stk. 5. Ved overarbejde på fridage skal farmakonomen have løn svarende til timetallet og for mindst 3 timer, uanset om overarbejdet eventuelt udgør færre timer. Der betales dog kun overarbejdstillæg for de ydede timer og almindelig timeløn for resten. 9 G. LOKALE AFTALER OM ARBEJDSTID Stk. 1. Der kan mellem apoteker og tillidsrepræsentant indgås skriftlige aftaler om at fravige bestemmelserne i A, stk. 3 og 4, B, stk. 1-4, C, stk. 1-4 og E, stk. 1 og 2. Eventuel begrænsning i den lokale aftaleret fremgår af bestemmelserne. Stk. 2. Lokale aftaler kan opsiges af såvel apoteker som tillidsrepræsentant med 8 ugers varsel. Stk. 3. Lokale aftaler samt opsigelser heraf skal indsendes til Apotekerforeningen og Farmakonomforeningen. Kommentar om 9 G Stk. 1. Lokal aftale kan kun indgås, såfremt der er enighed om det. Stk. 2. De 8 uger regnes fra det tidspunkt varslet er afgivet. Stk. 3. Indsendelsen er alene til orientering. 23

24 9 9 H. PLUSTID Stk. 1. Der kan individuelt aftales en ugentlig arbejdstid op til 42 timer svarende til 182 timer pr. måned. Lønnen forhøjes forholdsmæssigt på grundlag af det aftalte timetal. Stk. 2. Den forhøjede løn udbetales under fravær, hvor der er ret til løn, f.eks. sygdom, barselsorlov og ferie. Fratrædelsesgodtgørelse beregnes ligeledes af den forhøjede løn. Stk. 3. En individuel aftale om plustid kan opsiges af såvel farmakonomen som apotekeren med 2 måneders varsel til udgangen af en måned. Efter varslets udløb vender farmakonomen tilbage til den beskæftigelsesgrad, som gjaldt før indgåelsen af aftalen om plustid. Stk. 4. Efter henvendelse fra den ansatte farmakonom kan Farmakonomforeningen annullere den individuelle aftale om plustid, såfremt der konstateres at være udøvet et utilbørligt pres for at indgå aftalen om plustid. Stk. 5. Der må ikke annonceres med plustidsansættelse. 24

25 10. TILKALDEVAGT 10 Stk. 1. Ifølge Sundhedsministeriets bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste uden for den almindelige åbningstid er der indført tilkaldevagt på apoteker i de i stk. 4 nævnte byer. Stk. 2. Såfremt apoteket ønsker at gøre brug af farmakonomer på tilkaldevagterne, skal apoteket tilstræbe en passende fordeling af vagterne mellem medarbejderne. Stk. 3. Hvor en farmakonom har ansættelse både på apotek med tilkaldevagt og apotek uden tilkaldevagt, skal farmakonomens arbejdsskema begge steder tilrettelægges under hensyntagen til lovgivningen om hviletid og fridøgn. Stk. 4. Apoteker med tilkaldevagt i de nedennævnte byer er opdelt i kategori 2-3 efter det gennemsnitlige antal tilkald. Kategori 3 betegner det største antal tilkald. Kategori 2 Fredericia, Grindsted, Helsingør, Holbæk, Horsens, Kalundborg, Kolding, Køge, Lemvig, Løgstør, Nakskov, Nykøbing Sj., Ringsted, Skagen, Tønder, Vejle, Vordingborg. Kategori 3 Aabenraa, Frederikshavn, Grenaa, Herning, Hjørring, Hobro, Holstebro, Marstal, Nykøbing F., Nykøbing M., Næstved, Ringkøbing, Rønne, Rudkøbing, Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Viborg 25

26 10 Stk. 5. Der ydes følgende honorarer for tilkaldevagt, der begynder inden for følgende tidspunkter: KATEGORI 2 - PR. 1. APRIL 2015 Nat, alle dage (kl ) kr. (kl ) kr. (kl ) kr. Lørdage, dagvagt (kl ) 633 kr. Søndag, dagvagt (kl ) kr. Særlige dage* (kl ) kr. Nytårsaftensdag (kl ) 728 kr. KATEGORI 3 - PR. 1. APRIL 2015 Nat, alle dage (kl ) kr. (kl ) kr. (kl ) kr. Lørdage, dagvagt (kl ) 806 kr. Søndag, dagvagt (kl ) kr. Særlige dage* (kl ) kr. Nytårsaftensdag (kl ) 937 kr. * Særlige dage er: Nytårsdag, Skærtorsdag, Landfredag, 1. påskedag, 2. påskedag, 1. pinsedag, 2. pinsedag, Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, Juleaftensdag, 1. juledag og 2. juledag. Stk. 6. Apoteker og farmakonom kan aftale, at tilkaldevagthonoraret helt eller delvis veksles til afspadseringstimer. En afspadseringstime svarer til den enkeltes skalatimeløn. Stk. 7. Farmakonomers deltagelse i fastvagt følger overenskomstens 9. Den farmakonom, der har tilkaldevagten under fastvagt, er dog ikke omfattet af reglerne om delt arbejde og minimumsarbejdstid. Stk. 8. Efter enhver nattevagt har farmakonomen ret til at få skemalagt to timers fritid, dog ikke på søn- og helligdage. 26

27 10 Stk. 9. Farmakonomer med tilkaldevagt har ret til at få refunderet betalte udgifter til taxakørsel inden for en afstand af 7 km fra apoteket i forbindelse med tilkald i følgende tidsrum: 1. oktober marts fra kl april september fra kl Farmakonomer med tilkaldevagt har derudover ret til fra apoteket at få refunderet betalte udgifter til taxakørsel i tidsrummet fra kl til kl Kommentar til 10 Stk. 3. Lovgivningen om hviletid og fridøgn stiller krav om, at farmakonomen inden for et døgns tilkaldevagt skal have en samlet hvileperiode på mindst 8 sammenhængende timer. De 8 timer regnes fra hjemkomsten fra et tilkald. Hvis tilkaldevagten ligger umiddelbart før en skemalagt tjenestetid f.eks. tilkaldevagt søndag nat med tjenestetid mandag, skal farmakonomen, umiddelbart inden have haft mindst 8 sammenhængende timers hvileperiode. Er dette ikke opfyldt ved tjenestetidens begyndelse må farmakonomen ikke møde, før kravet om mindst 8 sammenhængende timers hvileperiode er opfyldt, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder. Det anbefales, at der ved skemalægningen tages højde herfor. Det kan ske ved, at skemalægge en fridag for farmakonomen i forlængelse af vagten eller om nødvendigt aftale, at konvertere honoraret helt eller delvist til afspadseringstimer, jf. stk. 6. Stk. 4. Tilkaldevagtapotekerne indplaceres hver den 1. april i kategorier på baggrund af apotekernes omsætningsindberetninger til Lægemiddelstyrelsen vedrørende forudgående kalenderår eller senest tilgængelige sammenhængende 12-månedersperiode. 27

28 10 Stk. 6. En skalatimeløn beregnes således: skalaløn, jf. 4, stk Eksempel på konvertering, kategori 2 Søndag, dag kl : 992 kr. Søndag, nat kl : kr. I alt kr. En farmakonom på fx skalatrin 4 har den 1. april ,38 kr. i skalatimeløn. Honorar for tilkaldevagten fra søndag morgen til mandag morgen kan veksles således: kr. divideret med 165,38 kr. giver 12,8 afspadseringstimer. Stk. 7. I en fastvagt kan der, ud over den farmaceut/farmakonom, der har tilkaldevagten, være brug for, at der deltager yderligere en farmakonom. For denne farmakonom gælder reglerne om delt tjeneste og minimumsarbejdstid, jf. 9 B, stk. 1 og 2. Stk. 8. Retten gælder alene placeringen af 2 timers fritid. Der ydes ikke løn i de 2 timer. Stk. 9. Det kan aftales mellem apoteker og farmakonom at farmakonomen kører i egen bil. I så fald benyttes statens regler om km-godtgørelse. 11. ELEVUNDERVISNING Stk. 1. Forberedelse til undervisning indgår i farmakonomens arbejdstid jf. 9. Kommentar til 11 Stk. 1. Den tid, som farmakonomen efter aftale med apotekeren bruger til forberedelse til undervisning af elever, skal ligesom den egentlige undervisning indgå i farmakonomens arbejdstid efter reglerne i 9. 28

29 12. FERIE 12 Stk. 1. Farmakonomer er omfattet af ferielovens bestemmelser. Farmakonomen har ret til 6 ugers ferie med løn. Med virkning fra optjeningsåret 1992 har Farmakonomforeningen indgået en Ferieaftale med Danmarks Apotekerforening. Der er indgået en supplerende aftale gældende fra 2001 Ansættelse under denne overenskomst betragtes som ét ansættelsessted i relation til ferieloven Løn under ferie svarer til den gældende løn på ferietidspunktet. Ved ændret tjenestetid på ferietidspunktet i forhold til den gennemsnitlige tjenestetid i optjeningsåret udbetales lønnen i forhold til det gennemsnitlige timetal i optjeningsåret. Ved ansættelse i dele af optjeningsåret optjenes ret til en forholdsmæssig andel af ferietimer i overensstemmelse med den indgåede ferieaftale med senere ændringer. Ferie optjenes og afholdes i timer. En farmakonom, der har været ansat i et helt optjeningsår, har dog optjent mindst 20 dages ferie. Stk. 2. Apoteker og farmakonom kan aftale, at optjent ferie ud over 5 uger konverteres til udbetaling af løn svarende til de faste løndele (ekskl. arbejdsgivers pensionsbidrag). Stk. 3. Apoteker og farmakonom kan skriftligt aftale, at der overføres optjent ferie ud over 4 uger til det følgende ferieår. Kopi af aftalen sendes til Apotekerforeningens lønadministration. Vilkårene for afholdelse af den udskudte ferie følger ferielovens 19. Hvis farmakonomen fratræder, inden den overførte ferie er holdt, men fortsat er ansat inden for overenskomstens område, skal der udbetales et beløb beregnet som beskrevet i stk. 2, svarende til tilgodehavende ferie ud over 6 ugers ferie. Hvis farmakonomen fratræder, inden den overførte ferie er holdt og forlader overenskomstens område, skal feriegodtgørelsen for feriedage udover 222 timer (30 dage/fuldtid) udbetales med et beløb beregnet som beskrevet i stk. 2, svarende til tilgodehavende ferie ud over 6 ugers ferie. 29

30 12 Stk. 4. Enhver farmakonom har efter aftale med apotekeren ret til køb af ekstra ferie af op til 2 ugers varighed pr. ferieår. Stk. 5. Til farmakonomer, der holder ferie med løn, ydes en særlig feriegodtgørelse på 1,5 %, der træder i stedet for det i ferielovens 23, stk. 2 omhandlede ferietillæg på 1 %. Stk. 6. Farmakonomer får udbetalt 15 % i feriegodtgørelse af honorar for tilkaldevagt optjent i optjeningsåret. Denne feriegodtgørelse udbetales samtidig med den særlige feriegodtgørelse. Stk. 7. En farmakonom, der umiddelbart efter afsluttet eksamen tiltræder en stilling under denne overenskomst, er berettiget til sædvanlig løn under ferie optjent som farmakonomelev. Stk. 8. En farmakonom, der på grund af anerkendt arbejdsledighed ikke har ret til sædvanlig løn under ferie, der er optjent som farmakonomelev, kan efter feriens afholdelse søge Lønkassen om at få dækket differencen mellem sædvanlig løn og den afregnede feriegodtgørelse. Stk. 9. Der er pr. 1. januar 1992 oprettet en Ferielønkasse, der administreres af Lønkontoret. Ferielønkassen indestår for ferieforpligtelsen over for den enkelte farmakonom og farmakonomelev. Ved fratrædelse fra dette overenskomstområde udstedes et Feriekort godkendt i henhold til Ferieaftalen. 30

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

SÁTTMÁLI MILLUM FÍGGJARMÁLASTÝRIÐ OG FARMAKONOMFORENINGEN

SÁTTMÁLI MILLUM FÍGGJARMÁLASTÝRIÐ OG FARMAKONOMFORENINGEN SÁTTMÁLI MILLUM FÍGGJARMÁLASTÝRIÐ OG FARMAKONOMFORENINGEN 1 Ansættelse Stk. 1. Denne overenskomst omfatter farmakonomer og defektricer ansat i det færøske apotekervæsen. Stk. 2. Apoteket er forpligtet

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR

GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR PÅ DET KOMMUNALE OG REGIONALE ARBEJDSMARKED DANSKE REGIONER, KL OG FORHANDLINGSFÆLLESSKABET SEPTEMBER 2016 INDHOLD KEND DINE RETTIGHEDER OG PLIGTER....3 DEN DANSKE MODEL....4 DIN

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

SÁTTMÁLI MILLUM FARMAKONOMFORENINGEN OG FÍGGJARMÁLARÁÐIÐ 2002

SÁTTMÁLI MILLUM FARMAKONOMFORENINGEN OG FÍGGJARMÁLARÁÐIÐ 2002 SÁTTMÁLI MILLUM FARMAKONOMFORENINGEN OG FÍGGJARMÁLARÁÐIÐ 2002 1 Ansættelse Stk. 1. Denne overenskomst omfatter farmakonomer og defektricer ansat i det færøske apotekervæsen. Stk. 2. Apoteket er forpligtet

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr.

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr. OVERENSKOMST mellem FOA og Arriva Danmark A/S for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) 1.marts 2012-28.februar 2014 DI nr. 794557 1 2 Indhold 1. Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

stk. 2 Overenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31.03.2014.

stk. 2 Overenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31.03.2014. Nedenfor følger en oversigt over de aftalte ændringer for overenskomsten mellem PenSam og AC organisationerne i forbindelse med forlængelse af overenskomsten pr. 01.04.2012. 21 Ikrafttræden og ophør...

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2007 Cirkulære af 8. januar 2007 Perst. nr. 002-07 PKAT nr. J.nr. 06-524-108 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension.

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension. ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk 1. 1.1 område Denne lokalaftale gælder for de hos Energinet.dk ansatte medarbejdere med en akademisk uddannelse, som er eller kunne være blevet

Læs mere