OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN"

Transkript

1 OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN gældende fra 1. april 2015

2 Grafisk design Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S April 2015

3

4 INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE 9 Parterne 9 Gyldighedsområde 9 Begrænsning for elever 9 2. ANSÆTTELSE 10 Fastansættelse 10 Vikaransættelse 10 Tidsbegrænset ansættelse KOMPETENCE LØN 12 Skalaløn 12 Souscheftillæg 13 Filialledertillæg 13 Vikarløn NY LØN UDDANNELSESFOND TJENESTEDRAGT PENSION 16

5 9. ARBEJDSTID 17 Arbejdsskemaet og varsler heraf 17 Almindelig tid 18 Forskudt tid 19 Pauser 20 Uddannelse uden for normal åbningstid 21 Overarbejde optjening og honoreringsformer 21 Lokale aftaler om arbejdstid 23 Plustid TILKALDEVAGT 25 Tilrettelæggelse og afholdelse 25 Vagtkategorier og honorering ELEVUNDERVISNING FERIE 29 Optjening 29 Varsling 29 Konvertering til løn 30 Overførsel til næste ferieår 30 Nyuddannedes særlige ferierettigheder 30 Ferieberegning ved fratrædelse SYGDOM 33 Dokumentation af sygdom 33 Opsigelse på grund af sygdom 33 Beregning af samlet sygdomsperiode 33 Barnets 1. og 2. sygedag GRAVIDITET OG ADOPTION 36 Varsling 36 Graviditetsundersøgelser 36 Barselsorlov med løn 37 Adoptionsorlov med løn 37 Registreret partneres orlovsrettigheder 37 Udskydelse af barselsorloven ved moderens alvorlige sygdom 37 Pensionsret under ulønnet orlov 38

6 15. TJENESTEFRI 40 Orlov fra apoteket 40 Omsorgsdage 40 Orlov til pasning af alvorligt syge børn 40 Ret til fravær ved barns indlæggelse 40 Orlov til pasning af terminal syg nærtstående OPSIGELSE 42 Gensidige opsigelsesvarsler 42 Fratrædelsesgodtgørelse KOMPETENCEUDVIKLING 45 Årlige udviklingssamtaler 45 Kompetenceudviklingsfonden EFTERUDDANNELSE UDVIKLINGSPULJE EFTERINDTÆGT FORSIKRING OG SUNDHEDSORDNING TAVSHEDSPLIGT SAMARBEJDE TILLIDSREPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT FAGLIGT OMBUD INFORMATION FARMAKONOMELEVER 50 Løn 50 Overarbejde 50 Lørdagsarbejde 51 Læseferie 51 Barselsorlov 51

7 29. KRISEHJÆLP ANCIENNITET FAGLIG VOLDGIFT GYLDIGHED 54 BILAG 1. TILLIDSREPRÆSENTANTAFTALE 56 BILAG 2. PROTOKOLLAT OM JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR 60 BILAG 3. PROTOKOLLAT OM SENIORPOLITIK 61 BILAG 4. BARSEL OG ADOPTION 63 VEJLEDNING OM NY LØN FOR FARMAKONOMER (gældende til 1. oktober 2015) 66 AFTALE OM LOKAL LØN (gældende fra 1. oktober 2015) 78 For at tydeliggøre og forklare overenskomstens tekst er der udarbejdet fælles kommentarer. Kommentarerne er derfor bindende for begge organisationers medlemmer.

8

9 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Stk. 1. Denne overenskomst er indgået mellem Danmarks Apotekerforening, i det følgende kaldet Apotekerforeningen, og Farmakonomforeningen. 1 Stk. 2. Overenskomsten omfatter farmakonomer, som ansættes i farmakonomstillinger på privat apotek og i Apotekerforeningens sekretariat. Stk. 3. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af overenskomsten eller kommentarerne omfatter overenskomsten også defektricer, farmakonomelever. Følgende personalegrupper betragtes som defektricer under ansættelse på dansk apotek: a. Defektricer, der har gennemgået en godkendt defektriceuddannelse efter de til enhver tid gældende regler. b. Defektricer uden nærmere fastsat uddannelse betragtes som defektricer og bevarer de overenskomstmæssige rettigheder, såfremt ansættelsen fortsætter ud over 1. november Stk. 4. Apotekerforeningen og Farmakonomforeningen kan i fællesskab lade andre personer omfatte af overenskomsten end dem, der er nævnt under stk. 2. 9

10 1 Kommentarer til 1 Stk. 3. Farmakonomelever er kun omfattet af følgende af overenskomstens paragraffer: 7 9 A, D, F, stk. 3 og 4, 12, stk. 1, 13, stk. 1, 2, og 7, 14, dog ikke stk. 10 og 11, 15, stk. 4, 5 og 6, a. Denne bestemmelse omfatter personer, der har gennemgået en læretid på apotek. Antagelse af defektriceelever ophørte ved udgangen af b. Forud for 1. november 1977 var det muligt at blive ansat som defektrice uden en defektriceuddannelse. Efter 1. november 1977 er der kun mulighed for ansættelse som defektrice uden egentlig defektriceuddannelse efter stk. 4 (se bemærkningerne til denne bestemmelse). Stk. 4. Dispensation efter denne bestemmelse sker efter ansøgning til en af foreningerne. 2. ANSÆTTELSE Stk. 1. Ansættelse sker enten i fast stilling, som vikar eller i tidsbegrænset ansættelse. Ansættelse som vikar kan kun finde sted i indtil 3 måneder inden for 12 på hinanden følgende måneder. Vikaransættelse af længere varighed end 3 måneder finder sted efter reglerne for fast ansættelse. Tidsbegrænset ansættelse kan kun benyttes ved stillinger som følge af ferie, sygdom, graviditet, anden form for orlov samt i øvrigt ved tidsbegrænsede opgaver. 10

11 2 Kommentarer til 2 Stk. 1. Vikaransættelse kan kun ske i op til 3 måneder inden for 12 på hinanden følgende måneder. Såfremt man på ansættelsestidspunktet ved, at ansættelsen vil strække sig ud over 3 måneder, skal ansættelsen være en fast ansættelse fra 1. dag. Nyuddannede farmakonomer, der fortsætter på uddannelsesapoteket i 3 måneder, kan ikke ansættes som vikar. 3. KOMPETENCE Stk. 1. I Bekendtgørelse om apoteker og apotekspersonale omtales det i 33 hvilke opgaver, som kun må udføres af faglært personale. Det defineres med farmakonomer, defektricer og farmaceuter. Det fremgår af bekendtgørelsen, at kun ovennævnte personalegrupper må ekspedere og kontrollere recepter og medicinrekvisitioner samt udlevere, vejlede og informere om lægemidler. Andre opgaver som naturligt kan udføres af farmakonomer: Sundhedsydelser samt rådgivning om lægemiddelanvendelse, sundhed og forebyggelse Tværfagligt samarbejde Klinisk farmaci Produktion af lægemidler Kvalitetssikring Undervisning Logistik Ledelse 11

12 4 4. LØN Stk. 1. Lønelementer Den overenskomstaftalte løn kan bestå af skalaløn, Ny Løn (pr. 1. oktober 2015 Lokal løn), souscheftillæg og filialledertillæg. Stk. 2. Skalaløn Skalaløn ved ansættelse i fuld tjeneste. SKALALØN PR Skalatrin Farmakonomer Def. (ikke udd.) Kr. Kr Udgået Skalatrinene 1-7 er toårige med undtagelse af trin 4, som er fireårigt, og trin 7, som er otteårigt. Indplacering på trin 8 sker efter 20 års lønanciennitet. Stk. 3. For deltidsansatte farmakonomer reduceres den i stk. 2. nævnte løn i forhold til den nedsatte arbejdstid. Stk. 4. Ledende farmakonom med særligt ansvar Definition: En farmakonom, der i henhold til stillingsbeskrivelse har et særligt ledelsesansvar (souschef), som har til opgave at forestå administrativ ledelse, herunder arbejdets organisering, for andre farmakonomer og eventuelt andet personale, og som refererer til apotekeren. 12

13 4 Det månedlige pensionsgivende tillæg udgør: Pr. 1. april kr. Tillægget ydes uanset tjenestegrad. Stk. 5. Filialleder En farmakonom, der i henhold til stillingsbeskrivelse er leder af en apoteksfilial, får et pensionsgivende tillæg. Det månedlige tillæg udgør: Pr. 1. april kr. Tillægget ydes uanset tjenestegrad. Stk. 6. Timeløn for vikarer er skalaløn jf. stk. 2 + arbejdsgivers pensionsbidrag, jf. 8, stk Stk. 7. Lønnen udbetales den sidste arbejdsdag i hver måned. Stk. 8. Inden udbetaling af løn fratrækkes pensionsbidrag til Pensionskassen for Farmakonomer. Stk. 9. Lønafregning finder sted gennem Danmarks Apotekerforenings Lønadministration. 13

14 4 Stk. 10. Bruttolønsordning Personalegoder Det kan mellem apotekeren og farmakonomen individuelt aftales, at der ydes farmakonomen følgende personalegoder: Togkort, buskort, broafgift, parkeringsplads, hjemmepc, Tlf/ADSL, avishold, madordning, massage, fitness, kompetenceudvikling udover faglig kompetenceudvikling og andre goder med relation til arbejdspladsen, idet der trækkes tilsvarende i bruttolønnen. Et træk i bruttolønnen vil ikke have indflydelse på pensionsindbetalingerne eller beregningen af feriegodtgørelse. Aftaler kan af såvel farmakonomen som apotekeren opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, dog først til udløbet af en eventuel bindings- eller abonnementsperiode. Såfremt der sker ændringer i lovgivningen i overenskomstperioden, skal nærværende bestemmelse revideres af overenskomstens parter. Kommentar til 4. Stk. 2. Alle skalatrin er toårige bortset fra trin 4, der er fireårigt, og trin 7, der er otteårigt. Eksempler: i) En farmakonom, der den 1. juli 2008 blev indplaceret på trin 3, rykker til trin 4 pr. 1. januar Den 1. juli 2012 rykker farmakonomen til trin 5. ii) En farmakonom, der den 1. juli 2007 blev indplaceret på trin 4, rykker til trin 5 pr. 1. juli Lønancienniteten fremgår af lønsedlen. Stk. 6. Ansættelse som vikar kan maksimalt finde sted 3 måneder inden for et år (12 på hinanden følgende måneder), jf. 2, stk. 7. Stk. 10. Det er farmakonomen og apotekeren, der indgår aftale om bruttolønsordningen. Inden aftalen underskrives, bør parterne selv undersøge om personalegodet kan blive godkendt af skattevæsenet som et ubeskattet personalegode. Dette kan ske ved kontakt til det lokale skattekontor. 14

15 5. NY LØN 5 Stk. 1. Ny Løn består af kvalifikationsløn, funktionsløn, engangsvederlag og arbejdstidsbestemte tillæg. Anvendelsen af Ny Løn aftales mellem apotekeren og tillidsrepræsentanten. På apoteker, hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, fordeles Ny Løn af apotekeren. Pr. 1. oktober 2015 konverteres Ny løn til Lokal løn. Kommentar til 5 Stk. 1. Der henvises til den fælles vejledning om Ny Løn, som er optrykt sammen med overenskomsten. De afsatte midler svarer pr. 1. april 2015 til kr. pr. fuldtidsfarmakonom. Pr. 1. oktober 2015 gælder Aftale om Lokal løn, der er optrykt sammen med overenskomsten. 6. UDDANNELSESFOND Stk. 1. Der er oprettet en uddannelsesfond, hvortil arbejdsgiverbidraget er 0,25 kr. pr. farmakonomtime. Uddannelsesfonden skal bidrage til faglig uddannelse og faglig udvikling af apoteksfarmakonomer. Kommentar til 6 Stk. 1. Der er aftalt retningslinjer for anvendelse af uddannelsesfondens midler. Fondens midler kan også anvendes til farmakonomelever. 15

16 7 7. TJENESTEDRAGT Stk. 1. Der ydes fri tjenestedragt til farmakonomer. Kommentar til 7 Stk. 1. Der henvises til apotekets personalepolitik. 8. PENSION Stk. 1. Enhver fastansat farmakonom omfattes af Pensionskassen for Farmakonomer. Stk. 2. Pensionssatsen er 16,42 %. Arbejdsgiverbidraget på 2 / 3 af den samlede sats af overenskomstlønnen, jf. 4, stk. 1, og tilkaldevagthonorarerne, jf. 10, stk. 5, ydes af Lønkassen. Egetbidraget på 1 / 3 af den samlede sats fratrækkes lønnen. Stk. 3. Lønkassen overfører det samlede pensionsbidrag til Pensionskassen for Farmakonomer senest ved følgende måneds udgang. Kommentar til 8 Stk. 1. Alle fastansatte farmakonomer har pligt til at være medlem af pensionskassen. Stk. 2. Skalaløn, tillæg til ledende farmakonom med særligt ansvar, filialledertillæg, tilkaldevagthonorar og Ny løn er pensionsgivende lønelementer. 16

17 9 9. ARBEJDSTID A. ARBEJDSSKEMA Stk. 1. Fuld arbejdstid er 37 timer pr. uge svarende til 160 timer pr. måned. Ansættelsestiden fremgår af ansættelsesbeviset. Stk. 2. Det gennemsnitlige antal arbejdstimer i arbejdsskemaet skal stemme overens med ansættelsestiden på ansættelsesbeviset. Stk. 3. Arbejdsskemaet må højst dække 6 uger. Ved lokal aftale kan skemaperioden fastsættes fra 4 til 12 uger. Skemaperioden kan dog i juni, juli og august måned fastsættes fra 4 til 12 uger uden lokalaftale Stk. 4. Det faste arbejdsskema og varige ændringer heri meddeles farmakonomen 4 uger forud. Ikke-varige ændringer i skemaet meddeles farmakonomen 2 uger forud. Kortere varsel for ændringer kan fastsættes ved lokalaftale Kommentar til 9 A Stk Arbejdstid på færre timer end 37 er deltid. Ønske om ansættelse på deltid skal så vidt muligt imødekommes og så vidt muligt være på mindst halv tid. Arbejdstidens placering skal fremgå af arbejdsskemaet. Er timetallet opført som timer pr. måned, findes det ugentlige gennemsnit på følgende måde: Time pr. måned x 12 = timer pr. år. Det ugentlige timetal findes ved at dividere med 52 uger. Eks.: 160 X 12 = 37 timer pr. uge 52 17

18 9 Regnestykket kan også tage udgangspunkt i det samlede timetal for en skemaperiode: I et arbejdsskema på fx 6 uger med en samlet arbejdstid på fx 222 timer er den gennemsnitlige arbejdstid pr. uge: 222 timer = 37 timer svarende til fuld tid. 6 uger Varige ændringer er ændringer i det faste arbejdsskema. Ikke-varige ændringer er midlertidige ændringer, der ikke har konsekvens for det faste arbejdsskema Skemaændringer må ikke medføre varige ændringer i det gennemsnitlige timetal. Ved ændringer i det gennemsnitlige timetal er farmakonomer berettiget til et varsel svarende til opsigelsesvarslet, medmindre farmakonomen frafalder varslet. Der skal i den situation udfærdiges et nyt ansættelsesbevis. 9 B. ALMINDELIG TID Stk. 1. Arbejdsskemaet skal være tilrettelagt således, at arbejdstiden er sammenhængende og på mindst 3 timer den enkelte dag. Ved arbejde på søndage kan arbejdstiden dog begrænses til 2 timer. Stk. 2. Der kan ikke pålægges delt arbejde (møde mere end én gang pr. dag). Stk. 3. Inden for en skemaperiode kan farmakonomer højst pålægges at arbejde 2 aftener pr. uge i gennemsnit (arbejde til efter kl ). Stk. 4. Farmakonomer kan kun pålægges én lang lørdag i en 4 ugers periode (arbejde til efter kl. 14). Arbejde lørdage ud over kl skal udgøre mindst 6 timer regnet fra arbejdstidens begyndelse. Farmakonomer kan kun pålægges at arbejde 2 weekender i en 4 ugers periode. 18

19 9 Stk. 5. Farmakonomer har ret til et ugentligt fridøgn. Yderligere fritid placeres så vidt muligt samlet. Stk. 6. Den ugentlige arbejdstid inklusive overarbejde må ikke overstige 48 timer i gennemsnit over 4 måneder. Stk. 7. Som almindelig tid indregnes arbejde i tidsrummet: Mandag til fredag mellem kl og kl Lørdage mellem kl og kl (en lørdag i en 4-ugers periode mellem kl og kl ). Kommentar til 9 B Stk. 5. Søndagen medregnes i det ugentlige fridøgn 9 C. FORSKUDT TID Stk. 1. Timerne mandag til fredag mellem kl og kl næste morgen indregnes i arbejdsskemaet med et tillæg på 50 %. Stk. 2. Timerne lørdage fra kl , dog én lørdag hver 4. uge fra kl , og søndage indregnes i arbejdsskemaet med et tillæg på 75 %. Stk. 3. Juleaftensdag, nytårsaftensdag fra kl. 13, nytårsdag, grundlovsdag og helligdage, der falder på en hverdag, er fridage med løn. Arbejde på disse dage honoreres med et tillæg på 150 %. Stk. 4. Ved arbejde på følgende dage indregnes timerne i arbejdsskemaet med et tillæg på 100 %: 1. påskedag, 1. pinsedag samt grundlovsdag, juleaftensdag, 1. juledag og 2. juledag, nytårsaftensdag fra kl. 13, nytårsdag, hvis de falder på en søndag. 19

20 9 Kommentar til 9 C Stk. 1 og 2. Skemalagt arbejdstid på forskudte tidspunkter honoreres enten ved timereduktion eller ved timetillæg. Vælges timereduktion er fremgangsmåden for hver arbejdstime, der ydes på forskudte tidspunkter: Timetillæg indregnes i arbejdstiden med Arbejdstiden reduceres 50 % ½ time 75 % ¾ time 100 % 1 time Der vil da i arbejdsskemaet figurere færre timer end anført på ansættelsesbeviset. Vælges timetillæg honoreres der for hver times arbejde et timetillæg på henholdsvis 50 % / 75 % / 100 % og 150 % af timelønnen foruden, at timerne tælles med i arbejdsskemaet time for time. Her svarer timerne i arbejdsskemaet til det antal timer, der er anført på ansættelsesbeviset. Stk. 3. Kun farmakonomer ansat på vagtapotek kan pålægges tjeneste på juleaftensdag og grundlovsdag. Farmakonomen får sin normale løn og derudover et tillæg på 150 %. Honoreringen vil derfor reelt udgøre i alt 250 %, hvis der arbejdes de skemalagte timer. 9 D. PAUSER Stk. 1. Når den daglige arbejdstid er på mindst 6 timer, har farmakonomer ret til en frokostpause på indtil 30 min. Frokostpausen indgår ikke i arbejdstiden. Stk. 2. Ved alenearbejde på et apoteksudsalg aftales det mellem apoteker og farmakonom, hvis arbejdet tillader det, at frokostpausen regnes som arbejdstid. Stk. 3. Når den daglige arbejdstid er på mindst 4 timer, har farmakonomer og farmakonomelever på ugens 6 første dage ret til pause af 15 minutters varighed pr. dag. Pausen indgår i arbejdstiden. 20

21 9 Stk. 4. Såfremt en farmakonom efter mindst 6 timers forudgående tjeneste fortsætter denne efter kl , har farmakonomen ret til ½ times spisepause, der regnes som arbejdstid. Pausen placeres efter kl Kommentar til 9 D Stk. 2. Hvis farmakonomen på apoteksudsalget ikke står til rådighed i forbindelse med frokostpausen, indregnes pausen ikke i arbejdstiden. Stk. 3. Pauserne må ikke erstatte eller indgå i den almindelige frokostpause. 9 E. UDDANNELSE M.V. Stk. 1. Honorering for deltagelse i fælles kurser uden for normal arbejdstid aftales mellem apoteker og tillidsrepræsentant. Der kan dog afholdes indtil to årlige aftenmøder med time for time -honorering. Møderne skal have personalemæssig eller faglig karakter. Ved en enkelt farmakonoms deltagelse aftales honoraret direkte mellem apoteker og farmakonom. Stk. 2. I forbindelse med ét årligt fælles weekendarrangement sker honorering med time for time, dog højst 8 timer pr. dag. 9 F. OVERARBEJDE Stk. 1. Overarbejde er ekstraordinært arbejde i tilfælde af sygdom eller andet lovligt forfald. Farmakonomen er pligtig at påtage sig overarbejde, når forholdene på apoteket gør det påkrævet. Overarbejdet skal så vidt muligt varsles dagen før. Stk. 2. Der er tale om overarbejde, når arbejdstiden overstiger det i ansættelsesbeviset anførte samt eventuel aftale om plustid. Der kan ikke træffes fast aftale om overarbejde. 21

22 9 Stk. 3. Overarbejde udført mandag til fredag mellem kl og kl samt lørdage mellem kl og kl honoreres med tillæg på 50 %. Det drøftes mellem apoteker og den enkelte farmakonom, om honoreringen skal ske ved afspadsering eller ved betaling, jf. dog stk. 6. Stk. 4. Overarbejde udført uden for tidsrummene nævnt i stk. 3 honoreres med tillæg på 100 %. Overarbejde udført på de særlige dage, jf. C, stk. 3 og 4, med tillæg på 150 %. Det drøftes mellem apoteker og den enkelte farmakonom, om honoreringen skal ske ved afspadsering eller ved betaling, jf. dog stk. 6. Stk. 5. Ved overarbejdet skal der ydes betaling for mindst 3 timer på hverdage, 2 timer på søndage og mindst 6 timer på lange lørdage (lørdage med arbejde efter kl. 14). Der skal mindst honoreres for de nævnte mindstetimer, men der skal kun betales overarbejdstillæg for de ydede timer. Stk. 6. Afspadsering af overarbejde skal ske inden for 3 måneder efter den måned, hvori overarbejdet er udført. Såfremt dette ikke er sket, finder betaling sted i henhold til stk. 3, 4 og 5. Stk. 7. Parterne er enige om, at opsamling af overarbejdstimer bør begrænses til en rimelig størrelse, og at problemet belyses i apotekets personalepolitik. Stk. 8. Såfremt den enkelte farmakonom ønsker det, kan der mellem apotekeren og farmakonomen træffes forudgående aftale om, at farmakonomen uden overarbejdstillæg yder overarbejde i et antal timer ud over normal arbejdstid, imod at få et tilsvarende antal timers samlet fritid på et af farmakonomen valgt tidspunkt. 22

23 9 Kommentar til 9 F Stk Overarbejde kan kun pålægges ved sygdom eller lignende og må ikke være et fast element i skemalægningen. Overarbejde honoreres afhængigt af tidspunktet (se stk. 3 og stk. 4) med et tillæg på 50 % eller 100 %. Ved beregning af tillægget indgår skalaløn, souscheftillæg, filialledertillæg samt Ny Løn, dog uden engangsvederlag og arbejdsbestemte tillæg. Deltidsansatte har krav på overarbejdsbetaling, selv om overarbejdet ydes inden for 37 timer om ugen. Stk. 5. Ved overarbejde på fridage skal farmakonomen have løn svarende til timetallet og for mindst 3 timer, uanset om overarbejdet eventuelt udgør færre timer. Der betales dog kun overarbejdstillæg for de ydede timer og almindelig timeløn for resten. 9 G. LOKALE AFTALER OM ARBEJDSTID Stk. 1. Der kan mellem apoteker og tillidsrepræsentant indgås skriftlige aftaler om at fravige bestemmelserne i A, stk. 3 og 4, B, stk. 1-4, C, stk. 1-4 og E, stk. 1 og 2. Eventuel begrænsning i den lokale aftaleret fremgår af bestemmelserne. Stk. 2. Lokale aftaler kan opsiges af såvel apoteker som tillidsrepræsentant med 8 ugers varsel. Stk. 3. Lokale aftaler samt opsigelser heraf skal indsendes til Apotekerforeningen og Farmakonomforeningen. Kommentar om 9 G Stk. 1. Lokal aftale kan kun indgås, såfremt der er enighed om det. Stk. 2. De 8 uger regnes fra det tidspunkt varslet er afgivet. Stk. 3. Indsendelsen er alene til orientering. 23

24 9 9 H. PLUSTID Stk. 1. Der kan individuelt aftales en ugentlig arbejdstid op til 42 timer svarende til 182 timer pr. måned. Lønnen forhøjes forholdsmæssigt på grundlag af det aftalte timetal. Stk. 2. Den forhøjede løn udbetales under fravær, hvor der er ret til løn, f.eks. sygdom, barselsorlov og ferie. Fratrædelsesgodtgørelse beregnes ligeledes af den forhøjede løn. Stk. 3. En individuel aftale om plustid kan opsiges af såvel farmakonomen som apotekeren med 2 måneders varsel til udgangen af en måned. Efter varslets udløb vender farmakonomen tilbage til den beskæftigelsesgrad, som gjaldt før indgåelsen af aftalen om plustid. Stk. 4. Efter henvendelse fra den ansatte farmakonom kan Farmakonomforeningen annullere den individuelle aftale om plustid, såfremt der konstateres at være udøvet et utilbørligt pres for at indgå aftalen om plustid. Stk. 5. Der må ikke annonceres med plustidsansættelse. 24

25 10. TILKALDEVAGT 10 Stk. 1. Ifølge Sundhedsministeriets bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste uden for den almindelige åbningstid er der indført tilkaldevagt på apoteker i de i stk. 4 nævnte byer. Stk. 2. Såfremt apoteket ønsker at gøre brug af farmakonomer på tilkaldevagterne, skal apoteket tilstræbe en passende fordeling af vagterne mellem medarbejderne. Stk. 3. Hvor en farmakonom har ansættelse både på apotek med tilkaldevagt og apotek uden tilkaldevagt, skal farmakonomens arbejdsskema begge steder tilrettelægges under hensyntagen til lovgivningen om hviletid og fridøgn. Stk. 4. Apoteker med tilkaldevagt i de nedennævnte byer er opdelt i kategori 2-3 efter det gennemsnitlige antal tilkald. Kategori 3 betegner det største antal tilkald. Kategori 2 Fredericia, Grindsted, Helsingør, Holbæk, Horsens, Kalundborg, Kolding, Køge, Lemvig, Løgstør, Nakskov, Nykøbing Sj., Ringsted, Skagen, Tønder, Vejle, Vordingborg. Kategori 3 Aabenraa, Frederikshavn, Grenaa, Herning, Hjørring, Hobro, Holstebro, Marstal, Nykøbing F., Nykøbing M., Næstved, Ringkøbing, Rønne, Rudkøbing, Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Viborg 25

26 10 Stk. 5. Der ydes følgende honorarer for tilkaldevagt, der begynder inden for følgende tidspunkter: KATEGORI 2 - PR. 1. APRIL 2015 Nat, alle dage (kl ) kr. (kl ) kr. (kl ) kr. Lørdage, dagvagt (kl ) 633 kr. Søndag, dagvagt (kl ) kr. Særlige dage* (kl ) kr. Nytårsaftensdag (kl ) 728 kr. KATEGORI 3 - PR. 1. APRIL 2015 Nat, alle dage (kl ) kr. (kl ) kr. (kl ) kr. Lørdage, dagvagt (kl ) 806 kr. Søndag, dagvagt (kl ) kr. Særlige dage* (kl ) kr. Nytårsaftensdag (kl ) 937 kr. * Særlige dage er: Nytårsdag, Skærtorsdag, Landfredag, 1. påskedag, 2. påskedag, 1. pinsedag, 2. pinsedag, Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, Juleaftensdag, 1. juledag og 2. juledag. Stk. 6. Apoteker og farmakonom kan aftale, at tilkaldevagthonoraret helt eller delvis veksles til afspadseringstimer. En afspadseringstime svarer til den enkeltes skalatimeløn. Stk. 7. Farmakonomers deltagelse i fastvagt følger overenskomstens 9. Den farmakonom, der har tilkaldevagten under fastvagt, er dog ikke omfattet af reglerne om delt arbejde og minimumsarbejdstid. Stk. 8. Efter enhver nattevagt har farmakonomen ret til at få skemalagt to timers fritid, dog ikke på søn- og helligdage. 26

27 10 Stk. 9. Farmakonomer med tilkaldevagt har ret til at få refunderet betalte udgifter til taxakørsel inden for en afstand af 7 km fra apoteket i forbindelse med tilkald i følgende tidsrum: 1. oktober marts fra kl april september fra kl Farmakonomer med tilkaldevagt har derudover ret til fra apoteket at få refunderet betalte udgifter til taxakørsel i tidsrummet fra kl til kl Kommentar til 10 Stk. 3. Lovgivningen om hviletid og fridøgn stiller krav om, at farmakonomen inden for et døgns tilkaldevagt skal have en samlet hvileperiode på mindst 8 sammenhængende timer. De 8 timer regnes fra hjemkomsten fra et tilkald. Hvis tilkaldevagten ligger umiddelbart før en skemalagt tjenestetid f.eks. tilkaldevagt søndag nat med tjenestetid mandag, skal farmakonomen, umiddelbart inden have haft mindst 8 sammenhængende timers hvileperiode. Er dette ikke opfyldt ved tjenestetidens begyndelse må farmakonomen ikke møde, før kravet om mindst 8 sammenhængende timers hvileperiode er opfyldt, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder. Det anbefales, at der ved skemalægningen tages højde herfor. Det kan ske ved, at skemalægge en fridag for farmakonomen i forlængelse af vagten eller om nødvendigt aftale, at konvertere honoraret helt eller delvist til afspadseringstimer, jf. stk. 6. Stk. 4. Tilkaldevagtapotekerne indplaceres hver den 1. april i kategorier på baggrund af apotekernes omsætningsindberetninger til Lægemiddelstyrelsen vedrørende forudgående kalenderår eller senest tilgængelige sammenhængende 12-månedersperiode. 27

28 10 Stk. 6. En skalatimeløn beregnes således: skalaløn, jf. 4, stk Eksempel på konvertering, kategori 2 Søndag, dag kl : 992 kr. Søndag, nat kl : kr. I alt kr. En farmakonom på fx skalatrin 4 har den 1. april ,38 kr. i skalatimeløn. Honorar for tilkaldevagten fra søndag morgen til mandag morgen kan veksles således: kr. divideret med 165,38 kr. giver 12,8 afspadseringstimer. Stk. 7. I en fastvagt kan der, ud over den farmaceut/farmakonom, der har tilkaldevagten, være brug for, at der deltager yderligere en farmakonom. For denne farmakonom gælder reglerne om delt tjeneste og minimumsarbejdstid, jf. 9 B, stk. 1 og 2. Stk. 8. Retten gælder alene placeringen af 2 timers fritid. Der ydes ikke løn i de 2 timer. Stk. 9. Det kan aftales mellem apoteker og farmakonom at farmakonomen kører i egen bil. I så fald benyttes statens regler om km-godtgørelse. 11. ELEVUNDERVISNING Stk. 1. Forberedelse til undervisning indgår i farmakonomens arbejdstid jf. 9. Kommentar til 11 Stk. 1. Den tid, som farmakonomen efter aftale med apotekeren bruger til forberedelse til undervisning af elever, skal ligesom den egentlige undervisning indgå i farmakonomens arbejdstid efter reglerne i 9. 28

29 12. FERIE 12 Stk. 1. Farmakonomer er omfattet af ferielovens bestemmelser. Farmakonomen har ret til 6 ugers ferie med løn. Med virkning fra optjeningsåret 1992 har Farmakonomforeningen indgået en Ferieaftale med Danmarks Apotekerforening. Der er indgået en supplerende aftale gældende fra 2001 Ansættelse under denne overenskomst betragtes som ét ansættelsessted i relation til ferieloven Løn under ferie svarer til den gældende løn på ferietidspunktet. Ved ændret tjenestetid på ferietidspunktet i forhold til den gennemsnitlige tjenestetid i optjeningsåret udbetales lønnen i forhold til det gennemsnitlige timetal i optjeningsåret. Ved ansættelse i dele af optjeningsåret optjenes ret til en forholdsmæssig andel af ferietimer i overensstemmelse med den indgåede ferieaftale med senere ændringer. Ferie optjenes og afholdes i timer. En farmakonom, der har været ansat i et helt optjeningsår, har dog optjent mindst 20 dages ferie. Stk. 2. Apoteker og farmakonom kan aftale, at optjent ferie ud over 5 uger konverteres til udbetaling af løn svarende til de faste løndele (ekskl. arbejdsgivers pensionsbidrag). Stk. 3. Apoteker og farmakonom kan skriftligt aftale, at der overføres optjent ferie ud over 4 uger til det følgende ferieår. Kopi af aftalen sendes til Apotekerforeningens lønadministration. Vilkårene for afholdelse af den udskudte ferie følger ferielovens 19. Hvis farmakonomen fratræder, inden den overførte ferie er holdt, men fortsat er ansat inden for overenskomstens område, skal der udbetales et beløb beregnet som beskrevet i stk. 2, svarende til tilgodehavende ferie ud over 6 ugers ferie. Hvis farmakonomen fratræder, inden den overførte ferie er holdt og forlader overenskomstens område, skal feriegodtgørelsen for feriedage udover 222 timer (30 dage/fuldtid) udbetales med et beløb beregnet som beskrevet i stk. 2, svarende til tilgodehavende ferie ud over 6 ugers ferie. 29

30 12 Stk. 4. Enhver farmakonom har efter aftale med apotekeren ret til køb af ekstra ferie af op til 2 ugers varighed pr. ferieår. Stk. 5. Til farmakonomer, der holder ferie med løn, ydes en særlig feriegodtgørelse på 1,5 %, der træder i stedet for det i ferielovens 23, stk. 2 omhandlede ferietillæg på 1 %. Stk. 6. Farmakonomer får udbetalt 15 % i feriegodtgørelse af honorar for tilkaldevagt optjent i optjeningsåret. Denne feriegodtgørelse udbetales samtidig med den særlige feriegodtgørelse. Stk. 7. En farmakonom, der umiddelbart efter afsluttet eksamen tiltræder en stilling under denne overenskomst, er berettiget til sædvanlig løn under ferie optjent som farmakonomelev. Stk. 8. En farmakonom, der på grund af anerkendt arbejdsledighed ikke har ret til sædvanlig løn under ferie, der er optjent som farmakonomelev, kan efter feriens afholdelse søge Lønkassen om at få dækket differencen mellem sædvanlig løn og den afregnede feriegodtgørelse. Stk. 9. Der er pr. 1. januar 1992 oprettet en Ferielønkasse, der administreres af Lønkontoret. Ferielønkassen indestår for ferieforpligtelsen over for den enkelte farmakonom og farmakonomelev. Ved fratrædelse fra dette overenskomstområde udstedes et Feriekort godkendt i henhold til Ferieaftalen. 30

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

SÁTTMÁLI MILLUM FARMAKONOMFORENINGEN OG FÍGGJARMÁLARÁÐIÐ 2002

SÁTTMÁLI MILLUM FARMAKONOMFORENINGEN OG FÍGGJARMÁLARÁÐIÐ 2002 SÁTTMÁLI MILLUM FARMAKONOMFORENINGEN OG FÍGGJARMÁLARÁÐIÐ 2002 1 Ansættelse Stk. 1. Denne overenskomst omfatter farmakonomer og defektricer ansat i det færøske apotekervæsen. Stk. 2. Apoteket er forpligtet

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-1734-009 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danmarks Apotekerforening. Pharmadanmark. angående tjenesteforhold og lønvilkår for

Overenskomst. mellem. Danmarks Apotekerforening. Pharmadanmark. angående tjenesteforhold og lønvilkår for Overenskomst mellem Danmarks Apotekerforening og Pharmadanmark angående tjenesteforhold og lønvilkår for farmaceuter beskæftigede på apotekerne i Danmark samt angående tjenesteforhold og lønvilkår for

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002 0.0.0.0 Side 1 Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Protokollatet er gældende til og med den 25. juni 20031, hvorefter det ophæves. Ansatte

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere