1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade København V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V"

Transkript

1 Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. ( Købers bopæl : Vesterbrogade København V Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade København V BETINGET SKØDE Underskrevne Enemærke & Petersen A/S Køgevej Ringsted. sælger, skøder og overdrager herved betinget og til senere fuldbyrdelse ved endeligt skøde til medunderskrevne DEN SELVEJENDE INSTITUTION EGV-CENTRENE I VALLØ c/o EGV-Boligfonden, Vesterbrogade 97,1620 København V, den del af den kommunen ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom, del af matr.nr. 53 b, Strøby by. Tinglysningsrids udarbejdet af landinspektør E. Nieland Andersen. Areal 3600 m2. Med hensyn til ejendommens påhvilende byrder og servitutter henvises til de respektive blade i tingbogen. VILKÅR 1. Ejendommen overdrages fri for bygninger eller bygningsdele (herunder evt. nedgravede fundamenter m.v.), der foranlediges nedrevet og bortfjernet af sælger. Eventuelle omkostninger herved bæres af sælger alene _AC_47 A A 1111 uii.)267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

2 2 ;:runden overdrages løvrigt med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælgerne og tidligere ejere og hvorunder der bl.a. henvises til ejendommens respektive blad i tingbogen. Tillige med RvPntuelle forpligtelser overfor ejendommens forsyningsselkaljer og grundejerforening. 2. Ejendommen overtages den l.september 1986 og henstår fra og med denne dato for købers risiko. Ejendommen overdrages fri for lejemål af nogen art og i rydeliggjort stand på overtagelsesdagen. 3. Købesummen er aftalt til kr ,- skriver tohundredeog femoghalvfjerstusinde 00/100 kroner. Købesummen forfalder på overtagelsesdagen. Indtil køber har modtaget endeligt skøde uden præjudicerende retsanmærkninger deponeres købesummen hos pengeinstitut eller advokat. Beløbet frigives, når køber modtager skødet, lyst endelig og uden præjudicerende retsanmærkninger. Sælger har på købers opfordring pligt til uden ugrundet ophold at tiltræde et ejerpantebrev til sikkerhed for byggelån med pant i nærværende ejendom som p.t. værende endelig adkomsthavere mod at købesummen forlods deponeres/betales til sælger. 5. Uden for købesummen overtages ingen gæld. Al anden gæld indfries af sælger i forbindelse med berigtigelsen.

3 P 3 g. ø a. c 6. Da parcellen ikke er selvstændigt vurderet, erklærer parterne på tro og love, at værdien af det solgte ikke overstiger den aftalte købesum. Sælger erklærer på tro og love, at der ikke på den solgte parcel findens skov eller fredskovpligtigt areal. Under henvisning til lov nr. 495 af S 8 erklærer køberen, at parcellen er erhvervet med opførelse af helårsbeboelse som lette kollektivboliger for øje. 7. Nærværende skøde er betinget af købesummens berigtigelse og udstykningsapprobation. Parterne meddeler samtidig hermed advokat Steen Hvidt, Ringsted, på sælgers vegne og cand.jur. Bent Myhre i forening på købers vegne, fuldmagt til på deres vegne at udstede endeligt skøde, når betingelserne herfor er opfyldt. 8. Nærværende handel berigtiges af EGV.-Boligfonden uden vederlag for sælger. Stempleomkostninger deles mellem parterne. Omkostninger for ejendommens udstykning afholdes af sælger. Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

4 4 ti Som sælger : den, 14. januar J. Pedersen Som køber : den, 16. januar 1987 Den selvejende institution EGV-centrene i Vallø Bjarne Kjems Jacobsen Hanne Nisted Hans C. Beck Flemming Boe Jacobsen Helge Madsen Helle Høyen --ICrSten R. Petersen Tiltrædes af Vallø kommune i henhold til den selvejende, institutions vedtægter og evt. som tinglyst adkomhaver, Vallø kommune, den Jens P. Kure B. Winge Hansen kommunaldirektør I henhold til den selvejende institutions vedtægter EGV-Fonden, den Bjarne Hastrup Peter Kauffeldt Til vitterlighed om underskrifternes athed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighe:4 : BENT MYHRE Fuldmægtig, cand. jur. Randruovej Rødovre WrÈRETE JU'LjN Chefsekretær Frederiksberg Bredegade 7 B 2000 Kbh. F

5 FORES/1 Forannævnte parcel af matr nr 5 3- $',,-ø ejerlav er ikke særskilt matrikuleret og ej heller særskilt vurderet. Matr.nr År" ejerlav 5 T-12, "2 øl /er ikke noteret som landbrug. Matr.nr. ejerlav udgør i forening med Matr.nr. ejerlav en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den y /2v 1987 Jannl Kuske Ass. ll\10f,2 1RT I DAGBOGEN RETT I KØGE da INDF.:::RT 1 DAGBOGEN RETTE.:N. KØGE LYST som betinget adkomst --.,-Fletsanmærkning: Ejd. er ydl. pantebehæftet Foreløbig indført med frist tit - l?" for Landbrugsministeriets ap7robation

6 Akt: Skab nr. (udfyldes el dommerkontoret) pc m br.sti pc. 1 Rids i 1:500 vedr. parcel 12 af matr.nr. 53 b, Strøby By, Strøby Udfærdiget i november 1986 som kortbilag ved tinglyshing af betinget skøde. sign. E. Nieland Andersen 13 landinspektør j.nr tre C 13 a) _c 53 r c a) ø ti.13 Blanketnr. 295 ca Den danske Landinspektørforening Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K E. NIELAND ANDERSEN GUNNAR RALKOV BENT M. NIELSEN ARNE HJORTSHØJ LAND I NSPEKTØRER NØRREGADE 39, 4100 RINGSTED-TLF

7 a / a 0 E J.nr.: /an KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT MATR.NR.: 53-b Strøby by, Strøby BELIGGENDE: Stevnsvej 4671 Strøby Forelagt til stempelprøve. Kan passe med det betalte stempel. ROSKILDE STATSAMT, den 23/4-84/ 7/ Jonna Waage (sign.) fm. Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) KØBERS BOPÆL: Køgevej Ringsted ANMELDER: Steen Hvidt re Advokat (L) Nørregade Ringsted tlf. (03) BETINGE T SKØDE Undertegnede Vallø kommune. Hovedgaden:46, 4652 Hårlev, sælger og betinget skøder herved til medundertegnede: Eneæærke a Petersen A/S, reg.nr Røgevej 41, 4100 Ringsted kiamffli~,, en del af den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 53-b Strøby by, Strøby, benævnt "Solgården", beliggende Stevnsvej 26, Strøby Egede, 4600 Køge._ Det solgte areal udgør ca kvadratme'ter som angivet på vedhæftede skitse, hvor arealet benævnes parcel 1, 2 og 3. Arealet fastlægges endeligt ved lokalplanog udstykning, idet Vallø kommune beholder den del af matr.nr. 53+b.Strøby, som er park og den del, som er strandgrund. Der skal etableres gangareal, som kan forbinde park med strandareal via Stevnsvej. Med hensyn til de på ejendommen hvilende byrder, servitutter og hæftelser henvises til ejendommens blad i tingbogen For overdragelsen gælder følgende VILKÅR: 1. Ejendommen overtages den ,. fra hvilken dato den henligger for købers regning og risiko.

8 Såfremt ejendommens bygninger går til grunde helt eller delvist forud for overtagelsesdagen, berettiger dette ikke til afslag i købesummen eller at handlen kan hæves. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse. Ejendommen overdrages fri for lejemål og pantehæftelser af nogen art. 2. Ejendommen overtages i den stand, hvori den nu er og forefindes og uden ansvar for sælger med hensyn til de på ejendommen værende bygninger samt ejendommens øvrige faciliteter og ejendommens bundforhold. Vallø kommune forbeholder sig ret til at fjerne de fire ørne på hovedbygningen. -Nedbrydningsmaterialer tilhører iøvrigt køberen. 3. Køber er bekendt med, at der kun kan forventes tilladelse til bebyggelse på et areal som angivet i lokalpianforslag, således at det eksisterende egentlige parkareal aldrig må bebygges. Sælger oplyser iøvrigt, at der skal betales bidrag til kloak og rensningsanlæg i henhold til den for området gældende betalingsvedtægt. Der er betalt et å contobidrag på kr ,00, hvilket beløb vil være at godskrive det påtænkte EGV/kollektiv-byggeri. Evt. kommende tilslutningsafgifter for vand og el skal betales af køber udenfor købesummen. 4. Nærværende handel er fra købere side betinget af: >21:1Q4d:( ~~1~~/~~~KxtKia(YOPrettnnec^ ent< x Tr.~~~..1 kx ~d x Nekt< x Mtsy tf x )tiftwac xplå x )(15 600( xt/t%c x )ftlizi IldbYeit~t~«xifilattiMilitidi4t x påx xttx xa~t xpit x e ziz x /?,»X 5)011x>11,)!Xx Attl~ec xf~tititk»11~w mit& )V5k4aP~ Xxix xtdfm~

9 c E Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) af, 4 x wpywn""wri~x ~tnt x ~kx w x g usfs x ~1,x)W x~ticick42~ x Y4/~~±~ xiffird~c xikey"~axiiiid61w x~l xictit~/cdff x12~9141wsic. Z2( fiffiiicn~tfficie~ xffåiaff 41~1(W ( 4cif)9( &sfipcia~k~ x lx xzz x wintwfmtwi.,x ffilu, j5 ~1~ x x ff Ii14#a x«,daic«x#411.4 x/~1~xc xtik~iff. atmatrikeldirektoratet approberer udstykningen af parcellerne atder bortset fra efterstående indskrænkninger ikke pålægges det købte nogen begrænsninger f.s.v. angår anvendelse, salg m.v. at principgodkendelse fra Hovedstadsrådet foreligger senest den 1/6 1986, at en af kommunalbestyrelsen i princippet godkendt lokalplan forelægges til offentlig høring senest den 12. juni 1986, samt at byggetilladelser meddeles senest 4 uger efter, at kondi- -- tionsmæssigt andragende er modtaget i kommunen. Fra sælgers side er det en betingelse: at køber straks efter underskrift af betinget skøde ansøger de respektive myndigheder om fornødne tilladelser til førnævnte byggeri, at andragende om byggetilladelse til opførelse af kursuscenter skal foreligge senest den 31/ , at nedrivning af hovedbygningen påbegyndes senest 1/1 1987,' at byggeri af kursuscenter skal være igangsat senest 1/1 1988, at der foreligger underskrevet aftale med EGV om opførelse af 24 lette kollektiv-boliger i EGV-regi, og som opføres efter gældende regler for sådant byggeri, at købesummen betales som nedenfor anført, samt at ejendommen pålægges en deklaration som anført i 9. Såfremt et eller flere af de ovenfor anførte projekter ikke gennemføres i overensstemmelse med det anførte, skal den pågældende parcel tilbageskødes til Vallø kommune, og Enemærke & Petersen A/S betaler samtidig dermed en bod på kr ,00 for hver af de 3 parceller. Såfremt en af de anførte betingelser ikke kan opfyldes, har den part, der har sat betingelsen, ret til at hæve handlen helt eller delvist. 5-1 Hæves handlen, er sælger i så fald forpligtet til straks at frigive den deponerede del af købesummen, hhv. tilbagebetale erlagt betaling eller frigive en eventuel bankgaranti uden at køber kan kræve forrentning af evt. erlagt betaling eller 1376

10 afholdte omkostninger. Af hensyn til hel eller delvis ophævelse af handlen, værdisættes de enkelte parceller som nedenstående. 5. Købesummen for de 3 arealer er fastsat til kr ,00, hvilke ni millioner femhundredetusinde kroner oo/loo fordeler sig således: 3. Areal til kursuscenter kr ,00 2. Areal til 24 lette EGV/kollektiv-boliger kr, ,00 3. Areal til 22 privatfamilie-boliger kr ,00 der berigtiges således: 1. Ved underskrift af betinget skøde, dog senest 1/ betales 2. Restkøbesummen betales kontant forholdsmæssigt for de pågældende arealer, når samtlige myndig- 'hedstilladelser foreligger for det pågældende areal - dog senest 1/ Samtidig med restkøbesumens betaling meddeles endeligt skøde. Købesum ialt kr ,00 =0*~~~========~====== kr ,00 kr ,00 KØBESUM 'ALT kr ,00 Beløb, der ikke er betalt eller deponeret senest 1/ i sælgers pengeinstitut forrentes med diskontoen.1-4% fra samme dato. 6. Af hensyn til stempelpligten erklærer parterne på tro og love, at ejendommens værdi ikke overstiger ovennævnte købesum. 7. Sælger erklærer, at der på den solgte ejendom ikke findes skov eller fredskovapligtigt areal. 8. Sælger har ret til at tinglyse nærværende skøde' eller en

11 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) ekstrakt heraf som servitut på ejendommen, jfr Der må ikke rejses noget hegn eller sættes nogen, begrænsende beplantning mellem parcellerne indbyrdes eller ind til parkområdet uden godkendelse af Vallø kommune. Området skal stedse se ud som om det er sammenhængende med parken. Omlægning af parkarealet må ikke finde sted uden forudgående godkendelse af Valle kommune. Ingen del af de m a, som påtænkes bebygget, må videresælges i ubebygget stand uden Vallø kommunes samtykke. Vallø kommune har således tilbagekøbsret til den eller de ubebyggede parceller, mod kontant betaling af den af køberen erlagte købesum uden tillæg af renter samt uden godtgørelse for nogen. SCM,jhelst, udgift afholdt af køber. Undtaget er dog salg af parcellen til kursuscenter, idet denne del af ejendommen kan videresælges Med et af Vallø kommune godkendt byggeprojekt som en samlet helhed. 10. Køber erklærer, at den erhvervede ejendom skal anvendes ' i et erhvervsøjemed, nemlig til bebyggelse'med 'Videresalg for øje, således at tilladelse af miljøministeren til erhvervelse er ufornøden. Samtlige de med nærværende handels ber1gtigiise forbundne omkostninger til stempel og tinglysningsafgift på skødet samt salær til advokat Steen Hvidt,.Nørregadt; 11, 4100 Ringsted, der berigtiger handlen, betales af køberen. 1376

12 Tf' Omkostninger i forbindelse med udstykning betales af køberen udenfor købesummen. Sælger betaler for udfærdigelse og oprettelse af den i. 9 nævnte deklaration samt for egen sagkyndig bistand. ooooo Hårlev, den 26/ Ringsted, den Som sælger: Som køber: 21/ Jens P. Kure (sign.) B. Winge Hansen (sign.) Jørgen Petersen (sign.) Vallø kommune Enemærke 8 Petersen A/S Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens myndighed, f.s.v. angår køber: NAVN: NAVN: STEEN HVIDT STILLING: STILLING: ADVOKAT(L) BOPÆL: BOPÆL: degade ~1 TH' "."5 "4 CA *ørt INDFØRT I D GGOGEN *00302 RE. EN I KØGE J INCF"P,T ne?.cr3r.:r RETTEN I KØGE, LYST ~betinget adkomst Foreløbig indført med frist til 7/ for Landbrugsmintstel4ets approbation Retuinmærkning: EM.. er Øl, pantehehgeftet

13 J.nr.: /an y,0 PÅTEGNING på betinget skøde af21/5-86 på del af matr.nr. 53-b Strøby by, Strøby, lyst betinget den 27/ ENDELIGT SKØDE ********************************* Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Anmelder: STEEN HVIDT ADVOKAT (L) Narregade Ringsted 1 ft e" 7n Da betingelserne i foranstående betingede skødes 4 nu er opfyldt, så skøder og endeligt overdrager undertegnede herved til Enemærke & Petersen A/S, reg.nr Søgevej 41, 4100 Ringsted den omhandlede del af matr.nr. 53-b Strøby by, Strøby, benævnt "Solgården", der nu ifølge Landbrugsministeriets approbationsskrivelse af 26/ er matrikuleret således: matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. 53-t Strøby by, Strøby, af areal n Strøby by, Strøby, af areal v Strøby by, Strøby, af areal x Strøby by, Strøby, af areal y Strøby by, Strøby, af areal z Strøby by, Strøby, af areal æ Strøby by, Strøby, af areal ø Strøby by, Strøby, af areal aa Strøby by, Strøby, af areal, ab Strøby by, Strøby, af areal ac Strøby by, Strøby, af areal ad Strøby by, Strøby, af areal ae Strøby by, Strøby, af areal af Strøby by, Strøby, af-areal ag Strøby by, Strøby, af areal ah Strøby by, Strøby, af areal ai Strøby'by, Strøby, af areal ak Strøby by, Strøby, af areal al Strøby by, Strøby, af areal 201 matr.nr. 53-am Strøby by, matr.nr. 53-an Strøby by, matr.h.3) Strøby by, Strøby, af areal 184 Strøby, Af.:axealf Strøby, af-areal-t'199 Di s m2 Bi a s Di a ID, III a In a 812 # a 111 Di a raa, a, Dis, L0 1 4, M a g, M M, a m 1375

14 matr.nr. Tavh matr..71k. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. 53 -ap Strøby by, Strøby, af areal aq Strøby by, Strøby, af areal ar Strøby by, Strøby, af areal as Strøby by, Strøby, af areal at Strøby by, Strøby, af areal au Strøby by, Strøby, af areal av Strøby by, Strøby, af areal ax Strøby by, Strøby, af areal ay Strøby by, Strøby, af areal az Strøby by, Strøby, af areal aae Strøby by, Strøby, af areal aø Strøby by, Strøby, af areal ba Strøby by, Strøby, af areal bb Strøby by, Strøby, af areal bc Strøby by, Strøby, af areal a /R Di a, M a Di a M a p Ift a Di a ml In a ma ra l la a ma ma Di a samt heraf vej. Med hensyn til de ejendommene påhvilende servitutter henvises til den af landinspektør. E. Nieland Andersen udfærdigede servituterklæring af 30. juni Overdragelsen sker iøvrigt på de i det betingede skøde anførte vilkår, idet bemærkes, at det i det betingede skøde omtalte areal til kursuscenter i h.t. skødets 4 er tilbageskødet Vallø kommune ved skøde af 18. marts oo0oo Hårlev, den q//0-87. Som sælger: 1/ KOfrifrfuit)E N599RZE,V p«4? irzuze_ id/frz,t_ g4~~- (4-e.9*) Ringsted, den /.2/20 /9477 Som køber: 5feem. #vid 4. &A,,,,,6474~ (7,.) Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens-rigtighed samt underskriverens myndighed, f.s.v. angår køber: NAVN: STILLING: NAVN: ANNI NIELSEN STILLING: Advokatsekretær Øksebjergvej 24 BOPÆL: 4100 R ingsted, BOPÆL: JYTTE ANDERSEN ADVOKATSEKRETÆR B JERGVEJ 43, KVÆRKEBY 4100 RINGSTED

15 rs 5_ c Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af 2( udgør arealet af matr.nr e ejerlav o m2 Ejendommen, der ikke er ens palt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller no2ee del ef en e2d.en og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den /,(7 19 :57 7 Anni ^usxe' A8$. Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af 2 /, udgør arealet ef matr nr 5 3- ejerlav 7 y m2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den / j o 19 Y7 Janni Kuske Aes. Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af -a &,/c, 193=-7-4- udgør arealet af matr nr. 5 - ejerlav m2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den //o 19 Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af ), 19 udgør arealet af matr.nr ejerlav c, m2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den '7 Janni Kuske Ass. Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af.2 (., / <, 19 (:?7 udgør arealet af matr.nr. 5.3 ejerlav _rn2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den // 0 19 g J<A46e Janni Kuske Aes. 1375

16 '4 1 Mg. matrikeldirektoratets godkendelse af 2(-9 /6 19.??7 udgør arealet af matr.nr. `; 3 z_ ejerlav 5,5??7,&-z_A m2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den '10 19 J 7 3 ^ygnni aske Ass. Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af 2 (, / G, 19 j'7- udgør arealet af matr.nr. 3- ae ejerlav / m2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen dal ef en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den fo 19 å, huske Aes matrikeldirektoratets godkendelse af 19''7- udgør arealet af matr nr. ejerlav -/ 7- m 2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen de! af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den ) o 19,77--= C -)jåg-l"<tt-si\ d" Aras. Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af -2 (c 19:377 udgør arealet ef matr.nr. t3-3 a- 0,1 ejerlav m2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den ' 5 / 19 Janni Kuske Ass. Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af 7 19 E7 udgør arealet af matr.nr. 5.3 ejerlav 2, (9" m2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller noaen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den // Janni Kuske Aw.

17 c cn E ti Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af k, 19 udgør arealet -tr af matr.nr O.-.' ejerlav.5=k-40 i g3 ma Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den /5 /, c) Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Aes ::uske Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af / 19 5) 7. udgør arealet af matr.nr. 53- ejerlav (,?3 m2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del ef en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en sernlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den / / ( c, 19,?-7 3 CC1',5'anni Kuske Ms. Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af /c,,, 19 S' -Il udgør arealet af matr.nr cf- Lz-, ejerlav c) m2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen ci:el af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet el::-,:ndeirn. VALLØ KOMMUNE, r.:jendc.ịfasskattekontoret, den / JaW. 1 Kusk --IrA--(--5 Aes. Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af 19 c327 udgør arealet af matr.nr ejerlav 0 1 m 2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den / /ic, 19 (?7 Janni Kuske Aes. Ifig. matrikeldirektoratets godkendelse af Z /c, udgør arealet af matr.nr -0-"" -) ejerlav - S''-/ r.n2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den /` /, 0 19 P7 Janni Kuske Ass. 1375

18 Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af -2 & c, 19 J 7- udgør arealet af matr nr. -; 3 ejerlav 595.-Ø>c,2), zoo m2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den I J //c _ 3 Ms. Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af 269k, 19 e'97 udgør arealet af matr nr. 5 3 ejerlav -tlej q rn 2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del afen sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOWSSKATTEKONTORET, den / 'S // Ass. Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af 2- G7 c, 19 ).-7 udgør arealet af matr nr. ejerlav g m2 Ejendommen, der ikke er særel-,ilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nee.een d& af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den / /i Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af (-'7/ c, 19?7 udgør arealet af matr.nr. 5 3 c';..(4, ejerlav 5 Z3 0 m2 Ejendommen, der ikke er særs'eilt vueieeet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den f5/ 0 19 g7 A. 3 - ejerlav I '7- m2 Janni Kuske Ass. Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af /G, 19 E7- udgør arealet af matr.nr. Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den / / e, 19 ' 3,, 3.?. -.1<, Janni Kuske Ass.

19 a. c E Akt: Skab nr. es Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af i (9 / c, udgør areuaiet af matr.nr. S. 3- ejerlav 5~5,L3 m2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VAU.G) EJENDOMSSKATTEKONTORET, den //c) 19 g af dommerkontoret) u tr7('4"' -A-r s. Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af ( "/ udgør arealet af matr nr ejerlav i 69 3 m' Ejendommen, der ikke er sære:kilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den / o Js K Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af 2("/<, 1987 udgør arealet af matr nr. 5 '3- ejerlav 57,, m2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, ud g ør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den /5 // 19 j Janni Kuske Ass. Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af e: udgør arealet af matr nr. - ejerlav /--&/ rri2 Ejendommen, der ikke er ses, rskit vurderet, udtør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den / Janni Kuske A. Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af 2(9/ c udgør arealet af matr.nr ctx., ejerlav `--/Z m2 Ejendommen, der ikke er særski lt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den 0 19 g Janni Kuske Ms.

20 Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af 2C., I 19?? 7. udgør arealet af matr.nr. 5 ta, ejerlav 5 c-1w m= Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den /5 1 o 19 r..c.ske 5Ç e j Mrs. Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af 2C /c, 19?7 udgør arealet. af matr.nr. GC.7-- ejerlav 5O m2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den /)0 19?7 e' Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af -- G/v c 19 7 udgør arealet af matr.nr cç_ (-22CrI557:9 / 3 m2 ". Ejendommen, der ikke er sær kilt./irderet,?udger ikke en landbrugsejendom eller nogen dal af en sådan og er ikke i rnatr.jilen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den i // c) 19 Janni Kuske Ass. e-- Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af udgør arealet af matr.nr Ø ejerrev 'm2' Ejendommen, der ikke er se skilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan cg er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKAT TEKONTORET, den `-) / 19?7 lz. Janni ulke Ms. Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af 2(, /c, 19 <?7 udgør arealet af matr.nr. ejerlav 3 m2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den (5 lim, 19?.7 7/,..C? e_-- Ass.

21 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af 2 G, / ( udgør arealet af matr.nr. S '3- ejerlav 3L-/ m2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den o Janni. As9. Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af * G.'1 1.., 19 ;397 udgør arealet af matr nr. -3" 'k» ejerlav 1--(:3g_) m2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurdsret, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den 19 3 Janni Kuske Ae.s INDFØRT I DAGBOGEN RETTEN I KØGE LYST som endelig adkomst. Endeligt indført i tingbogen Retsanmærkningen gentages 1375

22 Matr.nr.: 53-t Strøby by, Strøby Akt: Skab nr. (udfyld af do kontoret) es nmeloer: STEEN HVIDT ADVOKAT (L) Nørregade Ringsted Tlf. (03) t1):7:'2, PÅTEGpIN'G'': på betinget skøde af 14. januar 1987 på del af matr.nr. 53-b Strøby by, Strøby. Sælger: Enemærke 8," Peteren'A/S, Køgevej 41, 4100 Ringsted. Køber: Den selvejende institution EGV-Centrene i Vallø. Endeligt skøde Da den købte parcel ifølge landbrugsministeriets udstykningsskrivelse af 26. juni 1987 nu er udstykket under matr.nr. 53-t Strøby by, Strøby og betingelserne iøvrigt opfyldt, meddeles herved køberen endeligt skøde, jf. skødets 7 og vedlagte fuldmagtsskrivelse. København, den 18. november 1987 Egon Peter Thomsen (sign.) Steen Hvidt (sign.) direktør advokat Til vitterlighed om underskrifternes ægtehed, dateringens rigtighed samt underskrivernes mynådghed: NAVN: NAVN: ANNI NIELSEN JYTTE ANDERSEN STILLING: Advokatsekretær STILLING: ADVOKATSEKRETÆR BJERGVEJ 43, KVÆRKEBY BOPÆL: øksebjergvej 24 BOPÆL: 4100 RINGSTED 4100 Ringsted,

23 INDFØRT I DAGBOGEN 22 /7_. Y/2, RETTEN I KØGE LYST som endelig adkomst Endeligt indført i tingbogen Retsanmærkningen annulleres ifl"%!,-

24 Matr. nr.:. Parcel 12 af matr. nr. Matr. nr. ' Gade og husnr.: STEVNV STRY (ueri~rd) til stempling erklx,res, at pantets værdi ikke overstiger QKlen5v011t,- PANTEBREV (INDEKSLÅN) DEN SI. LVEJENDE INSTITUTION Debitors 1:GV-'CE N TR ENE -. I VALLE navn og bopæl: Vz1:.: STERROGADE KInENHAVN V Stempel kr. Akt: Skab nr. 53-b Strøby by G6by (Udfyldes af dornir'telrkqitor 11)--;.L`th 1- realkredit 20 /b Journ. nr. Anmelder Anmeid grivatbanken A'S Haarlev Afdeling Hovedgaden Hårlev Tlf Kreditors navn: Lånets størrelse: K R cl»c RIE e» oerw i i EsaLrbi mie,arxec 2-KRIG 35. SERIE KONTANTLÅN MED INI-31".:KSUL,-RING OG REFINANSIERINGSKLAUSUL L',DEKS'FOR RESTGÆLD PR : 141,5C2 INDEKS FOR HOVEDS -ML OG AFDRAG PR : 1?.1.72 Rente og betalingsvilkår: Se i øvrigt side 2 Betalingstidspunkter og opsigelse: 3,66 LI(; ENT s DER?T:R LIF ANSAT. R'--- SFRVF"NOS- IDRAGET lidr 1, :=RENET AF R'ÆNTE'OG AF=. AFDRAG UOGR 2,4 -AT DEN RGULFRED.::-.. HOVFOSTOL. INDEKSPECULERINCEN SKER EFTER NETTOPRISIND2:KS TIV:- 1;!!NS1NDEKS FOR INDUSTRIENS A:JDERE.JF.P.. LOV 1 AF 17e UANS!,, T 1P1-5D-: 2 rsiks LNT HELT 1/E1-LF"E ; fllh:2 TILSVARNDE YE, L5L 11. JUNI FOR PER.WDEN I. J. - JOI. 11,. DEC. FOR PERJODEN 1. JULI - Se i e~e20g3- ÅNET AFGAGLS.V:R :V\KS1ALT 35 AR, 4VOREFTr'-t KKL~ KAN /PSI(, ES Den pantsatte ejendom: Matr. nr. parcel 12 af' matr. nr. 53-b Strøby. by, Strøby STEMPELMÆRKE KØGE Oprykkende panteret efter: KUN GYLDIGT MED ATSTEMMINO.AF DDLINKRKONTORETS KASSEKONTRO~MT B : SM Respekterede ALLk.s L Y "s: T P J I; AF S servitutter m.v.: P. SPEX T. 1" NGEIS E R.. BopælMorandring skal meddeles k kre4tm. Veg forsinket betaling af renter g afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3 pkt. 9 a

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006 Retten i Rødding Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter Navn Johann Christian Boysen Petersen Adresse Solvej 2, 6520 Toftlund Født den 21. april 1913 Død den 26. august 2006 Sagsnummer

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere