1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade København V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V"

Transkript

1 Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. ( Købers bopæl : Vesterbrogade København V Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade København V BETINGET SKØDE Underskrevne Enemærke & Petersen A/S Køgevej Ringsted. sælger, skøder og overdrager herved betinget og til senere fuldbyrdelse ved endeligt skøde til medunderskrevne DEN SELVEJENDE INSTITUTION EGV-CENTRENE I VALLØ c/o EGV-Boligfonden, Vesterbrogade 97,1620 København V, den del af den kommunen ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom, del af matr.nr. 53 b, Strøby by. Tinglysningsrids udarbejdet af landinspektør E. Nieland Andersen. Areal 3600 m2. Med hensyn til ejendommens påhvilende byrder og servitutter henvises til de respektive blade i tingbogen. VILKÅR 1. Ejendommen overdrages fri for bygninger eller bygningsdele (herunder evt. nedgravede fundamenter m.v.), der foranlediges nedrevet og bortfjernet af sælger. Eventuelle omkostninger herved bæres af sælger alene _AC_47 A A 1111 uii.)267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

2 2 ;:runden overdrages løvrigt med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælgerne og tidligere ejere og hvorunder der bl.a. henvises til ejendommens respektive blad i tingbogen. Tillige med RvPntuelle forpligtelser overfor ejendommens forsyningsselkaljer og grundejerforening. 2. Ejendommen overtages den l.september 1986 og henstår fra og med denne dato for købers risiko. Ejendommen overdrages fri for lejemål af nogen art og i rydeliggjort stand på overtagelsesdagen. 3. Købesummen er aftalt til kr ,- skriver tohundredeog femoghalvfjerstusinde 00/100 kroner. Købesummen forfalder på overtagelsesdagen. Indtil køber har modtaget endeligt skøde uden præjudicerende retsanmærkninger deponeres købesummen hos pengeinstitut eller advokat. Beløbet frigives, når køber modtager skødet, lyst endelig og uden præjudicerende retsanmærkninger. Sælger har på købers opfordring pligt til uden ugrundet ophold at tiltræde et ejerpantebrev til sikkerhed for byggelån med pant i nærværende ejendom som p.t. værende endelig adkomsthavere mod at købesummen forlods deponeres/betales til sælger. 5. Uden for købesummen overtages ingen gæld. Al anden gæld indfries af sælger i forbindelse med berigtigelsen.

3 P 3 g. ø a. c 6. Da parcellen ikke er selvstændigt vurderet, erklærer parterne på tro og love, at værdien af det solgte ikke overstiger den aftalte købesum. Sælger erklærer på tro og love, at der ikke på den solgte parcel findens skov eller fredskovpligtigt areal. Under henvisning til lov nr. 495 af S 8 erklærer køberen, at parcellen er erhvervet med opførelse af helårsbeboelse som lette kollektivboliger for øje. 7. Nærværende skøde er betinget af købesummens berigtigelse og udstykningsapprobation. Parterne meddeler samtidig hermed advokat Steen Hvidt, Ringsted, på sælgers vegne og cand.jur. Bent Myhre i forening på købers vegne, fuldmagt til på deres vegne at udstede endeligt skøde, når betingelserne herfor er opfyldt. 8. Nærværende handel berigtiges af EGV.-Boligfonden uden vederlag for sælger. Stempleomkostninger deles mellem parterne. Omkostninger for ejendommens udstykning afholdes af sælger. Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

4 4 ti Som sælger : den, 14. januar J. Pedersen Som køber : den, 16. januar 1987 Den selvejende institution EGV-centrene i Vallø Bjarne Kjems Jacobsen Hanne Nisted Hans C. Beck Flemming Boe Jacobsen Helge Madsen Helle Høyen --ICrSten R. Petersen Tiltrædes af Vallø kommune i henhold til den selvejende, institutions vedtægter og evt. som tinglyst adkomhaver, Vallø kommune, den Jens P. Kure B. Winge Hansen kommunaldirektør I henhold til den selvejende institutions vedtægter EGV-Fonden, den Bjarne Hastrup Peter Kauffeldt Til vitterlighed om underskrifternes athed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighe:4 : BENT MYHRE Fuldmægtig, cand. jur. Randruovej Rødovre WrÈRETE JU'LjN Chefsekretær Frederiksberg Bredegade 7 B 2000 Kbh. F

5 FORES/1 Forannævnte parcel af matr nr 5 3- $',,-ø ejerlav er ikke særskilt matrikuleret og ej heller særskilt vurderet. Matr.nr År" ejerlav 5 T-12, "2 øl /er ikke noteret som landbrug. Matr.nr. ejerlav udgør i forening med Matr.nr. ejerlav en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den y /2v 1987 Jannl Kuske Ass. ll\10f,2 1RT I DAGBOGEN RETT I KØGE da INDF.:::RT 1 DAGBOGEN RETTE.:N. KØGE LYST som betinget adkomst --.,-Fletsanmærkning: Ejd. er ydl. pantebehæftet Foreløbig indført med frist tit - l?" for Landbrugsministeriets ap7robation

6 Akt: Skab nr. (udfyldes el dommerkontoret) pc m br.sti pc. 1 Rids i 1:500 vedr. parcel 12 af matr.nr. 53 b, Strøby By, Strøby Udfærdiget i november 1986 som kortbilag ved tinglyshing af betinget skøde. sign. E. Nieland Andersen 13 landinspektør j.nr tre C 13 a) _c 53 r c a) ø ti.13 Blanketnr. 295 ca Den danske Landinspektørforening Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K E. NIELAND ANDERSEN GUNNAR RALKOV BENT M. NIELSEN ARNE HJORTSHØJ LAND I NSPEKTØRER NØRREGADE 39, 4100 RINGSTED-TLF

7 a / a 0 E J.nr.: /an KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT MATR.NR.: 53-b Strøby by, Strøby BELIGGENDE: Stevnsvej 4671 Strøby Forelagt til stempelprøve. Kan passe med det betalte stempel. ROSKILDE STATSAMT, den 23/4-84/ 7/ Jonna Waage (sign.) fm. Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) KØBERS BOPÆL: Køgevej Ringsted ANMELDER: Steen Hvidt re Advokat (L) Nørregade Ringsted tlf. (03) BETINGE T SKØDE Undertegnede Vallø kommune. Hovedgaden:46, 4652 Hårlev, sælger og betinget skøder herved til medundertegnede: Eneæærke a Petersen A/S, reg.nr Røgevej 41, 4100 Ringsted kiamffli~,, en del af den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 53-b Strøby by, Strøby, benævnt "Solgården", beliggende Stevnsvej 26, Strøby Egede, 4600 Køge._ Det solgte areal udgør ca kvadratme'ter som angivet på vedhæftede skitse, hvor arealet benævnes parcel 1, 2 og 3. Arealet fastlægges endeligt ved lokalplanog udstykning, idet Vallø kommune beholder den del af matr.nr. 53+b.Strøby, som er park og den del, som er strandgrund. Der skal etableres gangareal, som kan forbinde park med strandareal via Stevnsvej. Med hensyn til de på ejendommen hvilende byrder, servitutter og hæftelser henvises til ejendommens blad i tingbogen For overdragelsen gælder følgende VILKÅR: 1. Ejendommen overtages den ,. fra hvilken dato den henligger for købers regning og risiko.

8 Såfremt ejendommens bygninger går til grunde helt eller delvist forud for overtagelsesdagen, berettiger dette ikke til afslag i købesummen eller at handlen kan hæves. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse. Ejendommen overdrages fri for lejemål og pantehæftelser af nogen art. 2. Ejendommen overtages i den stand, hvori den nu er og forefindes og uden ansvar for sælger med hensyn til de på ejendommen værende bygninger samt ejendommens øvrige faciliteter og ejendommens bundforhold. Vallø kommune forbeholder sig ret til at fjerne de fire ørne på hovedbygningen. -Nedbrydningsmaterialer tilhører iøvrigt køberen. 3. Køber er bekendt med, at der kun kan forventes tilladelse til bebyggelse på et areal som angivet i lokalpianforslag, således at det eksisterende egentlige parkareal aldrig må bebygges. Sælger oplyser iøvrigt, at der skal betales bidrag til kloak og rensningsanlæg i henhold til den for området gældende betalingsvedtægt. Der er betalt et å contobidrag på kr ,00, hvilket beløb vil være at godskrive det påtænkte EGV/kollektiv-byggeri. Evt. kommende tilslutningsafgifter for vand og el skal betales af køber udenfor købesummen. 4. Nærværende handel er fra købere side betinget af: >21:1Q4d:( ~~1~~/~~~KxtKia(YOPrettnnec^ ent< x Tr.~~~..1 kx ~d x Nekt< x Mtsy tf x )tiftwac xplå x )(15 600( xt/t%c x )ftlizi IldbYeit~t~«xifilattiMilitidi4t x påx xttx xa~t xpit x e ziz x /?,»X 5)011x>11,)!Xx Attl~ec xf~tititk»11~w mit& )V5k4aP~ Xxix xtdfm~

9 c E Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) af, 4 x wpywn""wri~x ~tnt x ~kx w x g usfs x ~1,x)W x~ticick42~ x Y4/~~±~ xiffird~c xikey"~axiiiid61w x~l xictit~/cdff x12~9141wsic. Z2( fiffiiicn~tfficie~ xffåiaff 41~1(W ( 4cif)9( &sfipcia~k~ x lx xzz x wintwfmtwi.,x ffilu, j5 ~1~ x x ff Ii14#a x«,daic«x#411.4 x/~1~xc xtik~iff. atmatrikeldirektoratet approberer udstykningen af parcellerne atder bortset fra efterstående indskrænkninger ikke pålægges det købte nogen begrænsninger f.s.v. angår anvendelse, salg m.v. at principgodkendelse fra Hovedstadsrådet foreligger senest den 1/6 1986, at en af kommunalbestyrelsen i princippet godkendt lokalplan forelægges til offentlig høring senest den 12. juni 1986, samt at byggetilladelser meddeles senest 4 uger efter, at kondi- -- tionsmæssigt andragende er modtaget i kommunen. Fra sælgers side er det en betingelse: at køber straks efter underskrift af betinget skøde ansøger de respektive myndigheder om fornødne tilladelser til førnævnte byggeri, at andragende om byggetilladelse til opførelse af kursuscenter skal foreligge senest den 31/ , at nedrivning af hovedbygningen påbegyndes senest 1/1 1987,' at byggeri af kursuscenter skal være igangsat senest 1/1 1988, at der foreligger underskrevet aftale med EGV om opførelse af 24 lette kollektiv-boliger i EGV-regi, og som opføres efter gældende regler for sådant byggeri, at købesummen betales som nedenfor anført, samt at ejendommen pålægges en deklaration som anført i 9. Såfremt et eller flere af de ovenfor anførte projekter ikke gennemføres i overensstemmelse med det anførte, skal den pågældende parcel tilbageskødes til Vallø kommune, og Enemærke & Petersen A/S betaler samtidig dermed en bod på kr ,00 for hver af de 3 parceller. Såfremt en af de anførte betingelser ikke kan opfyldes, har den part, der har sat betingelsen, ret til at hæve handlen helt eller delvist. 5-1 Hæves handlen, er sælger i så fald forpligtet til straks at frigive den deponerede del af købesummen, hhv. tilbagebetale erlagt betaling eller frigive en eventuel bankgaranti uden at køber kan kræve forrentning af evt. erlagt betaling eller 1376

10 afholdte omkostninger. Af hensyn til hel eller delvis ophævelse af handlen, værdisættes de enkelte parceller som nedenstående. 5. Købesummen for de 3 arealer er fastsat til kr ,00, hvilke ni millioner femhundredetusinde kroner oo/loo fordeler sig således: 3. Areal til kursuscenter kr ,00 2. Areal til 24 lette EGV/kollektiv-boliger kr, ,00 3. Areal til 22 privatfamilie-boliger kr ,00 der berigtiges således: 1. Ved underskrift af betinget skøde, dog senest 1/ betales 2. Restkøbesummen betales kontant forholdsmæssigt for de pågældende arealer, når samtlige myndig- 'hedstilladelser foreligger for det pågældende areal - dog senest 1/ Samtidig med restkøbesumens betaling meddeles endeligt skøde. Købesum ialt kr ,00 =0*~~~========~====== kr ,00 kr ,00 KØBESUM 'ALT kr ,00 Beløb, der ikke er betalt eller deponeret senest 1/ i sælgers pengeinstitut forrentes med diskontoen.1-4% fra samme dato. 6. Af hensyn til stempelpligten erklærer parterne på tro og love, at ejendommens værdi ikke overstiger ovennævnte købesum. 7. Sælger erklærer, at der på den solgte ejendom ikke findes skov eller fredskovapligtigt areal. 8. Sælger har ret til at tinglyse nærværende skøde' eller en

11 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) ekstrakt heraf som servitut på ejendommen, jfr Der må ikke rejses noget hegn eller sættes nogen, begrænsende beplantning mellem parcellerne indbyrdes eller ind til parkområdet uden godkendelse af Vallø kommune. Området skal stedse se ud som om det er sammenhængende med parken. Omlægning af parkarealet må ikke finde sted uden forudgående godkendelse af Valle kommune. Ingen del af de m a, som påtænkes bebygget, må videresælges i ubebygget stand uden Vallø kommunes samtykke. Vallø kommune har således tilbagekøbsret til den eller de ubebyggede parceller, mod kontant betaling af den af køberen erlagte købesum uden tillæg af renter samt uden godtgørelse for nogen. SCM,jhelst, udgift afholdt af køber. Undtaget er dog salg af parcellen til kursuscenter, idet denne del af ejendommen kan videresælges Med et af Vallø kommune godkendt byggeprojekt som en samlet helhed. 10. Køber erklærer, at den erhvervede ejendom skal anvendes ' i et erhvervsøjemed, nemlig til bebyggelse'med 'Videresalg for øje, således at tilladelse af miljøministeren til erhvervelse er ufornøden. Samtlige de med nærværende handels ber1gtigiise forbundne omkostninger til stempel og tinglysningsafgift på skødet samt salær til advokat Steen Hvidt,.Nørregadt; 11, 4100 Ringsted, der berigtiger handlen, betales af køberen. 1376

12 Tf' Omkostninger i forbindelse med udstykning betales af køberen udenfor købesummen. Sælger betaler for udfærdigelse og oprettelse af den i. 9 nævnte deklaration samt for egen sagkyndig bistand. ooooo Hårlev, den 26/ Ringsted, den Som sælger: Som køber: 21/ Jens P. Kure (sign.) B. Winge Hansen (sign.) Jørgen Petersen (sign.) Vallø kommune Enemærke 8 Petersen A/S Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens myndighed, f.s.v. angår køber: NAVN: NAVN: STEEN HVIDT STILLING: STILLING: ADVOKAT(L) BOPÆL: BOPÆL: degade ~1 TH' "."5 "4 CA *ørt INDFØRT I D GGOGEN *00302 RE. EN I KØGE J INCF"P,T ne?.cr3r.:r RETTEN I KØGE, LYST ~betinget adkomst Foreløbig indført med frist til 7/ for Landbrugsmintstel4ets approbation Retuinmærkning: EM.. er Øl, pantehehgeftet

13 J.nr.: /an y,0 PÅTEGNING på betinget skøde af21/5-86 på del af matr.nr. 53-b Strøby by, Strøby, lyst betinget den 27/ ENDELIGT SKØDE ********************************* Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Anmelder: STEEN HVIDT ADVOKAT (L) Narregade Ringsted 1 ft e" 7n Da betingelserne i foranstående betingede skødes 4 nu er opfyldt, så skøder og endeligt overdrager undertegnede herved til Enemærke & Petersen A/S, reg.nr Søgevej 41, 4100 Ringsted den omhandlede del af matr.nr. 53-b Strøby by, Strøby, benævnt "Solgården", der nu ifølge Landbrugsministeriets approbationsskrivelse af 26/ er matrikuleret således: matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. 53-t Strøby by, Strøby, af areal n Strøby by, Strøby, af areal v Strøby by, Strøby, af areal x Strøby by, Strøby, af areal y Strøby by, Strøby, af areal z Strøby by, Strøby, af areal æ Strøby by, Strøby, af areal ø Strøby by, Strøby, af areal aa Strøby by, Strøby, af areal, ab Strøby by, Strøby, af areal ac Strøby by, Strøby, af areal ad Strøby by, Strøby, af areal ae Strøby by, Strøby, af areal af Strøby by, Strøby, af-areal ag Strøby by, Strøby, af areal ah Strøby by, Strøby, af areal ai Strøby'by, Strøby, af areal ak Strøby by, Strøby, af areal al Strøby by, Strøby, af areal 201 matr.nr. 53-am Strøby by, matr.nr. 53-an Strøby by, matr.h.3) Strøby by, Strøby, af areal 184 Strøby, Af.:axealf Strøby, af-areal-t'199 Di s m2 Bi a s Di a ID, III a In a 812 # a 111 Di a raa, a, Dis, L0 1 4, M a g, M M, a m 1375

14 matr.nr. Tavh matr..71k. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. matr.nr. 53 -ap Strøby by, Strøby, af areal aq Strøby by, Strøby, af areal ar Strøby by, Strøby, af areal as Strøby by, Strøby, af areal at Strøby by, Strøby, af areal au Strøby by, Strøby, af areal av Strøby by, Strøby, af areal ax Strøby by, Strøby, af areal ay Strøby by, Strøby, af areal az Strøby by, Strøby, af areal aae Strøby by, Strøby, af areal aø Strøby by, Strøby, af areal ba Strøby by, Strøby, af areal bb Strøby by, Strøby, af areal bc Strøby by, Strøby, af areal a /R Di a, M a Di a M a p Ift a Di a ml In a ma ra l la a ma ma Di a samt heraf vej. Med hensyn til de ejendommene påhvilende servitutter henvises til den af landinspektør. E. Nieland Andersen udfærdigede servituterklæring af 30. juni Overdragelsen sker iøvrigt på de i det betingede skøde anførte vilkår, idet bemærkes, at det i det betingede skøde omtalte areal til kursuscenter i h.t. skødets 4 er tilbageskødet Vallø kommune ved skøde af 18. marts oo0oo Hårlev, den q//0-87. Som sælger: 1/ KOfrifrfuit)E N599RZE,V p«4? irzuze_ id/frz,t_ g4~~- (4-e.9*) Ringsted, den /.2/20 /9477 Som køber: 5feem. #vid 4. &A,,,,,6474~ (7,.) Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens-rigtighed samt underskriverens myndighed, f.s.v. angår køber: NAVN: STILLING: NAVN: ANNI NIELSEN STILLING: Advokatsekretær Øksebjergvej 24 BOPÆL: 4100 R ingsted, BOPÆL: JYTTE ANDERSEN ADVOKATSEKRETÆR B JERGVEJ 43, KVÆRKEBY 4100 RINGSTED

15 rs 5_ c Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af 2( udgør arealet af matr.nr e ejerlav o m2 Ejendommen, der ikke er ens palt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller no2ee del ef en e2d.en og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den /,(7 19 :57 7 Anni ^usxe' A8$. Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af 2 /, udgør arealet ef matr nr 5 3- ejerlav 7 y m2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den / j o 19 Y7 Janni Kuske Aes. Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af -a &,/c, 193=-7-4- udgør arealet af matr nr. 5 - ejerlav m2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den //o 19 Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af ), 19 udgør arealet af matr.nr ejerlav c, m2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den '7 Janni Kuske Ass. Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af.2 (., / <, 19 (:?7 udgør arealet af matr.nr. 5.3 ejerlav _rn2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den // 0 19 g J<A46e Janni Kuske Aes. 1375

16 '4 1 Mg. matrikeldirektoratets godkendelse af 2(-9 /6 19.??7 udgør arealet af matr.nr. `; 3 z_ ejerlav 5,5??7,&-z_A m2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den '10 19 J 7 3 ^ygnni aske Ass. Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af 2 (, / G, 19 j'7- udgør arealet af matr.nr. 3- ae ejerlav / m2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen dal ef en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den fo 19 å, huske Aes matrikeldirektoratets godkendelse af 19''7- udgør arealet af matr nr. ejerlav -/ 7- m 2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen de! af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den ) o 19,77--= C -)jåg-l"<tt-si\ d" Aras. Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af -2 (c 19:377 udgør arealet ef matr.nr. t3-3 a- 0,1 ejerlav m2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den ' 5 / 19 Janni Kuske Ass. Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af 7 19 E7 udgør arealet af matr.nr. 5.3 ejerlav 2, (9" m2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller noaen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den // Janni Kuske Aw.

17 c cn E ti Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af k, 19 udgør arealet -tr af matr.nr O.-.' ejerlav.5=k-40 i g3 ma Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den /5 /, c) Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Aes ::uske Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af / 19 5) 7. udgør arealet af matr.nr. 53- ejerlav (,?3 m2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del ef en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en sernlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den / / ( c, 19,?-7 3 CC1',5'anni Kuske Ms. Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af /c,,, 19 S' -Il udgør arealet af matr.nr cf- Lz-, ejerlav c) m2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen ci:el af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet el::-,:ndeirn. VALLØ KOMMUNE, r.:jendc.ịfasskattekontoret, den / JaW. 1 Kusk --IrA--(--5 Aes. Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af 19 c327 udgør arealet af matr.nr ejerlav 0 1 m 2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den / /ic, 19 (?7 Janni Kuske Aes. Ifig. matrikeldirektoratets godkendelse af Z /c, udgør arealet af matr.nr -0-"" -) ejerlav - S''-/ r.n2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den /` /, 0 19 P7 Janni Kuske Ass. 1375

18 Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af -2 & c, 19 J 7- udgør arealet af matr nr. -; 3 ejerlav 595.-Ø>c,2), zoo m2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den I J //c _ 3 Ms. Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af 269k, 19 e'97 udgør arealet af matr nr. 5 3 ejerlav -tlej q rn 2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del afen sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOWSSKATTEKONTORET, den / 'S // Ass. Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af 2- G7 c, 19 ).-7 udgør arealet af matr nr. ejerlav g m2 Ejendommen, der ikke er særel-,ilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nee.een d& af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den / /i Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af (-'7/ c, 19?7 udgør arealet af matr.nr. 5 3 c';..(4, ejerlav 5 Z3 0 m2 Ejendommen, der ikke er særs'eilt vueieeet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den f5/ 0 19 g7 A. 3 - ejerlav I '7- m2 Janni Kuske Ass. Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af /G, 19 E7- udgør arealet af matr.nr. Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den / / e, 19 ' 3,, 3.?. -.1<, Janni Kuske Ass.

19 a. c E Akt: Skab nr. es Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af i (9 / c, udgør areuaiet af matr.nr. S. 3- ejerlav 5~5,L3 m2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VAU.G) EJENDOMSSKATTEKONTORET, den //c) 19 g af dommerkontoret) u tr7('4"' -A-r s. Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af ( "/ udgør arealet af matr nr ejerlav i 69 3 m' Ejendommen, der ikke er sære:kilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den / o Js K Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af 2("/<, 1987 udgør arealet af matr nr. 5 '3- ejerlav 57,, m2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, ud g ør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den /5 // 19 j Janni Kuske Ass. Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af e: udgør arealet af matr nr. - ejerlav /--&/ rri2 Ejendommen, der ikke er ses, rskit vurderet, udtør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den / Janni Kuske A. Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af 2(9/ c udgør arealet af matr.nr ctx., ejerlav `--/Z m2 Ejendommen, der ikke er særski lt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den 0 19 g Janni Kuske Ms.

20 Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af 2C., I 19?? 7. udgør arealet af matr.nr. 5 ta, ejerlav 5 c-1w m= Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den /5 1 o 19 r..c.ske 5Ç e j Mrs. Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af 2C /c, 19?7 udgør arealet. af matr.nr. GC.7-- ejerlav 5O m2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den /)0 19?7 e' Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af -- G/v c 19 7 udgør arealet af matr.nr cç_ (-22CrI557:9 / 3 m2 ". Ejendommen, der ikke er sær kilt./irderet,?udger ikke en landbrugsejendom eller nogen dal af en sådan og er ikke i rnatr.jilen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den i // c) 19 Janni Kuske Ass. e-- Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af udgør arealet af matr.nr Ø ejerrev 'm2' Ejendommen, der ikke er se skilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan cg er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKAT TEKONTORET, den `-) / 19?7 lz. Janni ulke Ms. Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af 2(, /c, 19 <?7 udgør arealet af matr.nr. ejerlav 3 m2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den (5 lim, 19?.7 7/,..C? e_-- Ass.

21 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af 2 G, / ( udgør arealet af matr.nr. S '3- ejerlav 3L-/ m2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den o Janni. As9. Iflg. matrikeldirektoratets godkendelse af * G.'1 1.., 19 ;397 udgør arealet af matr nr. -3" 'k» ejerlav 1--(:3g_) m2 Ejendommen, der ikke er særskilt vurdsret, udgør ikke en landbrugsejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. VALLØ KOMMUNE, EJENDOMSSKATTEKONTORET, den 19 3 Janni Kuske Ae.s INDFØRT I DAGBOGEN RETTEN I KØGE LYST som endelig adkomst. Endeligt indført i tingbogen Retsanmærkningen gentages 1375

22 Matr.nr.: 53-t Strøby by, Strøby Akt: Skab nr. (udfyld af do kontoret) es nmeloer: STEEN HVIDT ADVOKAT (L) Nørregade Ringsted Tlf. (03) t1):7:'2, PÅTEGpIN'G'': på betinget skøde af 14. januar 1987 på del af matr.nr. 53-b Strøby by, Strøby. Sælger: Enemærke 8," Peteren'A/S, Køgevej 41, 4100 Ringsted. Køber: Den selvejende institution EGV-Centrene i Vallø. Endeligt skøde Da den købte parcel ifølge landbrugsministeriets udstykningsskrivelse af 26. juni 1987 nu er udstykket under matr.nr. 53-t Strøby by, Strøby og betingelserne iøvrigt opfyldt, meddeles herved køberen endeligt skøde, jf. skødets 7 og vedlagte fuldmagtsskrivelse. København, den 18. november 1987 Egon Peter Thomsen (sign.) Steen Hvidt (sign.) direktør advokat Til vitterlighed om underskrifternes ægtehed, dateringens rigtighed samt underskrivernes mynådghed: NAVN: NAVN: ANNI NIELSEN JYTTE ANDERSEN STILLING: Advokatsekretær STILLING: ADVOKATSEKRETÆR BJERGVEJ 43, KVÆRKEBY BOPÆL: øksebjergvej 24 BOPÆL: 4100 RINGSTED 4100 Ringsted,

23 INDFØRT I DAGBOGEN 22 /7_. Y/2, RETTEN I KØGE LYST som endelig adkomst Endeligt indført i tingbogen Retsanmærkningen annulleres ifl"%!,-

24 Matr. nr.:. Parcel 12 af matr. nr. Matr. nr. ' Gade og husnr.: STEVNV STRY (ueri~rd) til stempling erklx,res, at pantets værdi ikke overstiger QKlen5v011t,- PANTEBREV (INDEKSLÅN) DEN SI. LVEJENDE INSTITUTION Debitors 1:GV-'CE N TR ENE -. I VALLE navn og bopæl: Vz1:.: STERROGADE KInENHAVN V Stempel kr. Akt: Skab nr. 53-b Strøby by G6by (Udfyldes af dornir'telrkqitor 11)--;.L`th 1- realkredit 20 /b Journ. nr. Anmelder Anmeid grivatbanken A'S Haarlev Afdeling Hovedgaden Hårlev Tlf Kreditors navn: Lånets størrelse: K R cl»c RIE e» oerw i i EsaLrbi mie,arxec 2-KRIG 35. SERIE KONTANTLÅN MED INI-31".:KSUL,-RING OG REFINANSIERINGSKLAUSUL L',DEKS'FOR RESTGÆLD PR : 141,5C2 INDEKS FOR HOVEDS -ML OG AFDRAG PR : 1?.1.72 Rente og betalingsvilkår: Se i øvrigt side 2 Betalingstidspunkter og opsigelse: 3,66 LI(; ENT s DER?T:R LIF ANSAT. R'--- SFRVF"NOS- IDRAGET lidr 1, :=RENET AF R'ÆNTE'OG AF=. AFDRAG UOGR 2,4 -AT DEN RGULFRED.::-.. HOVFOSTOL. INDEKSPECULERINCEN SKER EFTER NETTOPRISIND2:KS TIV:- 1;!!NS1NDEKS FOR INDUSTRIENS A:JDERE.JF.P.. LOV 1 AF 17e UANS!,, T 1P1-5D-: 2 rsiks LNT HELT 1/E1-LF"E ; fllh:2 TILSVARNDE YE, L5L 11. JUNI FOR PER.WDEN I. J. - JOI. 11,. DEC. FOR PERJODEN 1. JULI - Se i e~e20g3- ÅNET AFGAGLS.V:R :V\KS1ALT 35 AR, 4VOREFTr'-t KKL~ KAN /PSI(, ES Den pantsatte ejendom: Matr. nr. parcel 12 af' matr. nr. 53-b Strøby. by, Strøby STEMPELMÆRKE KØGE Oprykkende panteret efter: KUN GYLDIGT MED ATSTEMMINO.AF DDLINKRKONTORETS KASSEKONTRO~MT B : SM Respekterede ALLk.s L Y "s: T P J I; AF S servitutter m.v.: P. SPEX T. 1" NGEIS E R.. BopælMorandring skal meddeles k kre4tm. Veg forsinket betaling af renter g afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3 pkt. 9 a

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

H$ o. matr.nr. 124 ux, Horne by, Hirtshals, beliggende Hans Jensens Allé 63, 9850 Hirtshals.

H$ o. matr.nr. 124 ux, Horne by, Hirtshals, beliggende Hans Jensens Allé 63, 9850 Hirtshals. Matr.nr. 124 ux, Horne by, Hirtshals Beliggende: Hans Jensens Allé 63, 9850 Hirtshals H$ o J.nr; : 1360 f\(x Anmelder: Byfornyelsesselskabet DANMARK s.m.b.a. Danmarksgade 33 9000 Aalborg H.JAN.1988*Q01

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== PANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev)

PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev) Tinglysningsafgift: kr. 95.900,00 PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev) Anmelder: Advokat Peer B. Petersen Vognmagergade 7 1120 København K Tlf. 33 13 11 12 Debitors navn og bopæl og CPR/CVR-or.: CVR-nr. 24

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00661 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Hellebæk Ledhus Tidligere skovløberbolig beliggende Bøssemagergade 72, 3150 Hellebæk 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som KØBSAFTALE l. PARTERNE Underskrevne sælger til lohn Staaling Eksport ApS CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg * * * 2. ElENDOMMEN 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som Matr.nr.: * af areal ifølge

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Salg af erhvervsarealer

Salg af erhvervsarealer Salg af erhvervsarealer matr.nr. 69 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 52 matr.nr. 74 b Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 53 matr.nr. 74 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 55 4780 Stege 73

Læs mere

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum.

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum. Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I BRAMMING, ØST Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.:

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.: Sag nr. 24.009 Parcel nr. : K Ø B S A F T A L E Undertegnede SennenBolig A/S Cvr.nr. 3314 4660 Kolding Åpark 1, 4. sal 6000 Kolding (herefter kaldet sælger) sælger herved til medundertegnede, Navn: Stilling:

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Navn, hjemsted og formål:

Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Ejerlauget Vildholm Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er " Ejerlauget Vildholm". 2. Ejerlaugets hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune under Hjørring der er laugets værneting.

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00735 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Abildholthus Tidligere skovløberbolig beliggende Abildholtvej 10, 7500 Holstebro 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. marts 2014. Herning Kommune.

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00683 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Faunebjerggaard Lystejendom beliggende Smørum Bygade 17, 2765 Smørum 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C Oktober 2013 NSP KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.:

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding.

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Tilbud om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Ejendommens areal udgør 45.300 m 2, heraf vej 0 m 2. Ejendommen sælges som

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Natur- og landejendom ved Sneum Å Nedlagt dambrug beliggende Møllevej 42, 6818 Årre 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 3h og 3l Ålunde Gde.,

Læs mere

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø an Sp n ge ve j Ca. 14.250 m2 rgv ej st ve d Ny Es bje vej Møn Næ Industrivej Humlevej Rosagervej

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Jægerhytten Tidligere skovløberbolig beliggende Koldingvej 5, 6630 Rødding 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære

Læs mere

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom FINANSTILSYNET - ÅRHUSGADE 110-2100 KØBENHAVN 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom Garantien er udstedt på foranledning af (købers navn) ("køber")

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Nærværende købsaftale med bilag og salgsinformation udgør tilsammen købsaftalen.

Nærværende købsaftale med bilag og salgsinformation udgør tilsammen købsaftalen. Nærværende købsaftale er indgået den ( ) mellem Egedal Kommune Center for Ejendomme og Intern Service Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke (herefter benævnt Sælger og [ ] (herefter benævnt Køber ) Nærværende

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere