S A M E J E O V E R E N S K O M S T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S A M E J E O V E R E N S K O M S T"

Transkript

1 Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Cpr. nr. og medundertegnede Cpr. nr. har d.d. indgået følgende aftale om sameje: EJENDOMMENS KØB OG FORMÅL 1 Vi har med overtagelsesdag den købt ejendommen matr.nr. beliggende. Ejendommen er en byggegrund på Kvm., på hvilken vi ønsker at opføre en bolig. Boligen vil blive finansieret af os med hver en lige stor en andel. Boligen skal være omfattet af nærværende sameje. Ejendommen er købt af os i lige sameje for kr.. Ejendommen er købt for egne midler og gennem optagelse af lån, som vi hæfter for solidarisk. Egen finansiering udgør 30 % af købesummen, som vi hver har betalt halvdelen af. 70 % af erhvervelsen er finansieret ved optagelse af lån, for hvilke vi hæfter i fællesskab. EJENDOMMENS DRIFT 2 Vi er enige om at dele samtlige udgifter i forbindelse med ejendommen i forhold til vores andele i ejendommen. Senest 15. marts hvert år udarbejder vi en opgørelse over samtlige betalte udgifter vedr. ejendommen i det forudgående kalenderår. Jordportalen.dk 1

2 Derudover udarbejder vi en opgørelse til konstatering af, om vi hver især har bidraget til ejendommens udgifter i overensstemmelse med foranstående bestemmelse. Hvis ikke et sådant regnskab begæres aflagt af en af parterne, anses udgifterne for det forløbne år for at være afholdt med hver en halvdel. Viser opgørelsen, at den ene af os har betalt mere end, hvad der i det indbyrdes forhold påhviler den pågældende, har den pågældende krav på at få det overskydende beløb betalt kontant fra den anden ved påkrav. Påkrav skal dog være rejst inden 15. april i opgørelsesåret, idet kravet ellers anses for at være bortfaldet. SAMTYKKE TIL PANTSÆTNING OG SALG Ingen af os er berettiget til uden skriftligt samtykke fra den anden part at sælge eller pantsætte sin andel af ejendommen. 3 BESLUTNINGER Alle væsentlige beslutninger vedrørende ejendommen skal træffes i enighed. 4 HÆFTELSE 5 I forhold til tredjemand hæfter vi solidarisk. I vores indbyrdes forhold hæfter vi pro rata i forhold til vores ejerandel. FORBEDRINGER M.M. 6 Hvis vi foretager forbedringer, om- og tilbygninger skal udgifterne betales af os i forhold til vores andele, med mindre vi træffer anden særskilt aftale i tillæg til denne samejeoverenskomst. OPSIGELSE OG OPHØR 7 Denne samejeoverenskomst kan af enhver af os opsiges med 3 måneders varsel til ophør den 1. i en måned. Opsigelse skal ske skriftligt ved anbefalet brev til den anden eller ved overbringelse mod kvittering for modtagelsen. Jordportalen.dk 2

3 8 Ved uenighed om ejendommens markedsværdi er enhver af os i tilfælde af opsigelse berettiget til at lade hele ejendommen vurdere af en statsaut. ejendomsmægler. I mangel af enighed om ejendomsmægleren udpeges denne af Dansk Ejendomsmæglerforening. Hvis en af os ønsker det og giver skriftlig meddelelse herom til den anden senest 10 kalenderdage efter opsigelsesdagen, skal der som vurderingsmand udpeges to statsaut. ejendomsmæglere, som uafhængigt af hinanden skal vurdere ejendommen. Begge parter skal indkaldes til vurderingsforretningen med mindst 7 kalenderdages varsel. Vurderingsmanden skal opgøre ejendommens markedsværdi ved salg indenfor 2 måneder på sædvanlige vilkår som en kontant pris og med et opgjort salgsprovenu (friværdi). Ved anvendelse af to vurderingsmænd skal markedsværdien opgøres som et gennemsnit af de opgjorte kontante priser. Vurderingsomkostningerne skal betales af parterne med halvdelen til hver. 9 Når vurderingen foreligger, har hver af os ret til at overtage den andens andel af ejendommen mod at overtage samtlige prioriteter og betale den andens forholdsmæssige andel af friværdien eller modtage den andens forholdsmæssige andel af eventuel negativ friværdi. Ved opgørelse af friværdien bortses der fra handelsomkostninger som spares ved, at en af parterne overtager den anden parts andel. Ønsker en af os at gøre brug af køberetten, skal det skriftligt meddeles den anden senest 14 kalenderdage efter, at ejendomsmægleren har udsendt vurderingen. Ønsker begge at gøre brug af køberetten, afgøres det ved lodtrækning hvem der skal erhverve den andens halvdel af ejendommen. 10 Kan lodtrækning jf. ovenstående ikke ske mellem os indbyrdes, skal den lokale kredsbestyrelsesformand for Det Danske Advokatsamfund anmodes om at udpege en praktiserende advokat fra retskredsen, hvori ejendommen er beliggende til at forestå lodtrækningen. Advokaten fastsætter tidspunktet for lodtrækningen og indkalder os med mindst 7 kalenderdages varsel regnet fra afsendelsesdagen pr. anbefalet brev. Advokaten fastsætter vilkårene for lodtrækningen gennemførelse. Den der vinder lodtrækningen, skal have ejendommen overdraget fra den anden (sælgeren) i overensstemmelse med nedenstående retningslinier. Jordportalen.dk 3

4 Efter afholdelse af en lodtrækning er advokaten berettiget til på sælgerens vegne at underskrive samtlige nødvendige dokumenter i forbindelse med tinglysning af skøde. Omkostninger til lodtrækningens afholdelse og handlens berigtigelse deles af parterne med halvdelen til hver. 11 Når det er bestemt hvem der overtager hele ejendommen, skal der udfærdiges et sædvanligt skøde. Som overtagelsesdag fastsættes den dag, hvor samejet ophører efter opsigelse. Der udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant ved påkrav. Alle udgifter vedrørende ejendommen frem til overtagelsesdagen, herunder udgifter til el, vand og varme deles mellem os forholdsmæssigt uanset hvem af os der har benyttet ejendommen i perioden indtil overtagelsesdagen. Har sælgende part alene i det væsentlige benyttet/beboet ejendommen efter overtagelsesdagen, skal der svares køber en rimelig betaling (leje) for perioden fra overtagelsesdagen og indtil ejendommen er fraflyttet/brugen er ophørt. Sælgerens andel af friværdien skal reguleres med eventuelle mellemværender i henhold til det for samejet eksisterende regnskab. Saldoen betales kontant pr. overtagelsesdagen. Den resterende købesum berigtiges ved overtagelse af sælgers andel af den på ejendommen tinglyste pantegæld. Handlen skal derudover være betinget af, at panthaver kan godkende køber som eneste debitor på lånene, således at sælgeren i handlen kan frigøres for sin hæftelse. Eventuelle ejerskifteafdrag på indestående lån betales af køber. Alle omkostninger i forbindelse med handlen, herunder tinglysningsafgift, advokathonorar, gebyrer vedrørende gældsovertagelse og ejerskiftegebyr skal betales af os med halvdelen hver. 12 Hvis ejendommen i stedet sættes til salg ved en statsaut. ejendomsmægler forpligter vi os begge til at acceptere et salg af ejendommen på de vilkår, der er fastsat ved vurderingen, dog tidligst med en overtagelsesdag pr. den dag samejet ophører. Er ejendommen ikke solgt inden 3 måneder efter, at den er blevet udbudt til salg, er ejendomsmægleren berettiget til at nedsætte prisen på baggrund af de aktuelle markedsforhold, og vi forpligter os hermed til i den situation at acceptere et salg på de vilkår. Alle udgifter vedr. ejendommen, herunder udgifter til el, vand og varme frem til den dato, hvor ejendommen overtages af køberen, deles forholdsmæssigt mellem os. Jordportalen.dk 4

5 Bebos ejendommen af en af os alene i en periode efter opsigelsesfristens udløb, skal den pågældende betale samtlige udgifter til el, vand og varme i den periode. Eventuelt sælgerpantebrev skal tilstræbes solgt, således at nettoprovenuet kommer til at foreligge kontant. Nettoprovenuet i forbindelse med salget skal fordeles forholdsmæssigt imellem os efter, at der er foretaget eventuelle indbyrdes reguleringer for mellemværender vedrørende ejendommen. Giver salget ikke noget provenu men kun et tab, skal tabet deles lige forholdsmæssigt mellem os svarende til vores ejerandel. Hvis der på tidspunktet for nettoprovenuets afregning fortsat findes gæld - for hvilken vi begge hæfter skal sådan gæld forlods indfries af nettoprovenuet. DØDSFALD 13 Hvis en af os dør, mens vi ejer ejendommen i fællesskab, betragtes dødsfaldet som en opsigelse af samejet, og i forbindelse med opløsning af samejet, gælder samtlige bestemmelser i denne overenskomst. Hvis længstlevende i testamentet har fået tillagt køberet til afdødes andel af ejendommen på mere favorable vilkår end omtalt i denne kontrakt, kan længstlevende frit vælge at gøre brug af sin testamentariske køberet. TINGLYSNING/ÆGTESKAB 14 Nærværende overenskomst skal tinglyses på ejendommen og kan af enhver af os alene, begæres tinglyst med påtaleret for begge ejere. Omkostninger ved tinglysning betales af os med halvdelen hver. Hvis vi efter denne overenskomsts indgåelse indgår ægteskab med hinanden og den i nærværende kontrakt nævnte ejendom bliver fælleseje, bortfalder bestemmelserne om udtagelsesret og lodtrækning og erstattes af lovgivningens almindelige regler om udtagelsesret og udløsningsret. Denne overenskomst kan herudover kun ændres ved ny skriftlig overenskomst eller et tillæg til denne, og kun hvis overenskomsten og tillæg er forsynet med dato og vores personlige underskrifter. Denne overenskomst og eventuelle senere tillæg opretter vi i to enslydende originaleksemplarer. Hver af os opbevarer et originaleksemplar. Jordportalen.dk 5

6 Dato, Sted, Dato, Sted, Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed samt underskrivernes myndighed: Navn: Stilling: Bopæl: Navn: Stilling: Bopæl: Jordportalen marts 2005 Dette dokument har til formål at give et indblik i nogle af overvejelserne bag køb og salg af jord og grunde. Jordportalen opfordrer til, at der bruges professionelle rådgivere ved køb og salg af jord og grunde. Jordportalen.dk 6

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN 5626-4 V E D T Æ G T E R for ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelskollegiet ved DTU - Kollegiebakken. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN VEDTÆGTER FOR AB SKYDEBANEN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skydebanen. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 2. Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS V E D T Æ G T E R FOR A/B THYGESENS HUS ØSTBANEGADE 55. 2100 KØBENHAVN Ø. TLF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01 NT@ NTADVOKATER.DK. WWW.NTADVOKATER. DK 2/23 N a v n o g h j e m s t e d 1. (1.1) Foreningens

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 Maj 2010 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere