H$ o. matr.nr. 124 ux, Horne by, Hirtshals, beliggende Hans Jensens Allé 63, 9850 Hirtshals.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H$ o. matr.nr. 124 ux, Horne by, Hirtshals, beliggende Hans Jensens Allé 63, 9850 Hirtshals."

Transkript

1 Matr.nr. 124 ux, Horne by, Hirtshals Beliggende: Hans Jensens Allé 63, 9850 Hirtshals H$ o J.nr; : 1360 f\(x Anmelder: Byfornyelsesselskabet DANMARK s.m.b.a. Danmarksgade Aalborg H.JAN.1988*Q GGS BESLUTNINGSDOKUMENT I medfør af lov om byfornyelse og boligforbedring - lovbekendtgørelse nr. 501 af 21. juli 1987 har Hirtshals kommunalbestyrelse truffet følgende boligforbedringsbeslutning for ejendommen matr.nr. 124 ux, Horne by, Hirtshals, beliggende Hans Jensens Allé 63, 9850 Hirtshals. Tagbeklædningen udskiftes til røde, vingetegl. Tagrender og tagnedløb fornyes. 11 FFS 1Qi fi*n firårs* Facaderne istandsættes i fornøt omfang. ' * nfl0^w O 4 50 Ydervægge og tagkonstruktionen varmeisoleres. Vinduer udføres som dannebrogsvinduer med 2 lag glas. Gulve og lofter fornyes i fornøt omfang. Etageadskillelsen renoveres i nødvendigt omfang. Der installeres baderum med wc og håndvask. Køkkenet fornyes og istandsættes. Centralvarmeanlægget renoveres og termostat reguleres. El-installationen fornyes i fornøt omfang. Afløbsledningerne fornyes. Der foretages fornø retablering af udearealerne. Der udføres en gennemgribende indvendig istandsættelse. STEMPELMÆRKE HJØRRING ; CIVILRET yflirtshals, 23 HOV ' KUN GYUXGT MED AFSTEMNING AF ' - DOMMERKONTORETS KAS5f r> "' r TOLA*, PARAT C " 105*3' O-OQ G88392 SU - ' 22. oktober 1987 ps/bs Otto B. Wrobiewski, Nytorv 19, 1450 København K

2 Indført l dagbogen for 1 *<)AN XIMTSMX Afvist fra t ingbogen, p. g'. a. ut ilstr underskrift. : " :J ;: )orthe Petersen Indført i dagbogen for 1 I F B. J988 Dorthe Petersen Genpartens rigtighed bekrssftes. i Hjørring, \t/? Dorthe Petersen

3 Matr.nr.: l z^ u x HQm% SY HIRTSHALS ucnc ijcuilcuiev Kan ikke overarages til eje eller pant/ eller gøres til genstand for individuel retsforfølgning. Gadeoghusnr.: HA^s J N S N A L L 6 3 hj] t Akt.: Skab (udfyldes af dommerkontoret) Journ. nr. realkredit stempelfri i h.t. 81, stk. 1, nr. 1 Anmelder: Indeks for. restgæld pr* 1.1«1989: 153*140 Indeks for hovedstol og afdrag pr* i»1.1989» 129?184 Pantebrev Debitors HIRTSHALS KOMMUNE navn og bopæl: RK0HUS T 9350 HIRTSHALS Kreditors navn: ^^W^ ^ ^ ^ Lånets størrelse: Indekslån Kreditforeningen Danmark _~~ 05APR.1989*OO7OO9 35 i/2-årigt 35* serie kontantlån med indeksregulering og refinansieringsklausul Kr« enteog ^ ^ 2»58 % årlig rente? å&r er foreløbig ansat Reservefondsbetalingsvilkår:^. ^ r a^ e t u d g ø r x f 9Q % beregnet af rente og afdrag* Første eiøvngtslde2 afdrag udgør 2*4 % af regulerede hovedstola Indeksreguleringen sker efter nettoprisindeks eller tiir.elønsindeks for industriens arbejdere* jfr«lov nr«81 af 17«3»i982«Uanset det på side 2 anførte sikres lenet helt eller delvis Betalings- v<5 j offentlig garanti eller tilsvarende sikker ned* tidspunkter Ydelsen forfalder 11a juni for perio 1* jan - 30<» junit ogopsigeise: ^m $ ec^ fqf perio 1-8 juli - 31* dec* se i øvrigt side 2 og s n e t afdrages over maksimalt 35 r* hvorafter en eventuel restgæld af kreditor kan opsiges med 1 måneds varsel«.' * Den pantsatte Matr. nr. ejendom: X24 UK HORNE SY? HIRTSHALS. Oprykkende panteret efter: I n g e n..w.wyi -yi.k,'- Respekterede Qe f ør i2«02«1988 lyste med undtagelse af sådanne? der efter servitutter m.v.: c, ares j nohol d respekterer foreningens pamerot* Bopælsforandring skål meddeles* til'kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3 pkt. 9 a.

4 1. For lånet gælder de ai nestyreisen ui emivoi nu. ia.=.uoa^v- ^.-. Lånet er ydet u supplerende lovbestemt sikkerhed, medmindre det er ydet som forhåndslån. Kreditor kan forlange forhåndslån helt euer aeivis IIKUUBI, såfremt det ikke in 2 år fra udbetalingsdagen dokumenteres, at ejendommen yder forudsatte sikkerhed. 2. Lån u indeksregulering afvikles som enten annuitetslån eller serielån eller som en kombination heraf (mix-lån), hvilket vil være anført på side 1. Ydelsen.erlægges kontant med sidste rettidige betalingsdag sidste dag i terminsmåne, som ikke er en lørdag, søndag eller helligdag, og anvendes til renter af restgæl, afdrag på ne og reservefondsbidrag. Bidraget kan hedsættes eller forhøjes efter bestyrelsens beslutning.. ' > Ved kontantlån er foran ansatte rente foreløbig. Kreditor fastsætter for lån u indeksregulering senest 2 måneder efter udbetaling endelige rente og er bemyndiget til at give pantebrevet påtegning herom og til at lade ne tinglyse. 3. Første ydelse beregnes forholdsmæssigt fra udbetalingsdagen og forfalder i første terminsmåned, der indtræder.efter ^kreditforeningen registrerede udbetalingsdag. For obligationslån beregnes dog rente for hele terminsperio. I øvrigt erlægges i lånets sidste termin til fuld afvikling fornødne ydelse. ' ' ' ' ' 4. Lån u indeksregulering forfalder til fuld indfrielse efter fastsatte afdragstid 11. i måned, hvori lånet er udbetalt. Der erlægges rente indtil udgangen af måne. Stående lån forfalder til fuld indfrielse efter fastsatte løbetid, men kan efter kreditors accept refinansieres med et 10 årigt amortisabelt realkreditlån efter gælde regler, således at refinansieringslånet respekteres af samtlige efterstående panthavere. 5. Debitor overtager samtidig med sin underskrift på nærværende pantebrev det personlige gældsansvar for ældre lån til kreditor med pant i ejendommen, medmindre sådan overtagelse allerede har fundet sted. 6. Overgår ejendommen in 2.år efter lånets udbetaling til en anvendels'e, der. ville have medført en lavere lånegrænse, eller kortere løbetid end, hvortil lånet er ydet, eller sker der væsentlige indskrænkninger i produktionsgrundlaget for bedriften i ejendomme, hvor der er ydet stående jordbrugslån, forfalder lånet til indfrielse. Debitor skal underrette kreditor om en sådan ændret anvendelse eller indskrænkning i produktionsgrundlaget. Lån ydet ud ovei en lånegrænse på 45 % i forbindelse med jordbrugslån forfalder til indfrielse, såfremt jordbrugslånene ekstraordinært indfries. Lån ydet til refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme, jfr. lov nr. 372 og 374 af forfalder ved ejerskifte, bortforpagtning og væsentlige indskrænkninger i produktionsgrundlaget for bedriften. Debitor skal underrette kreditor i disse tilfælde. 7. Såfremt lånet er udbetalt, in samtlige vilkår for udbetalingen er opfyldt, har kreditor håndpanteret i lånet helt eller delvis til sikkerhed for, at opfyldelse sker in en nærmere angiven frist. 8. SÆRLIGT OM LÅN MED VARIABEL RENTE: Renten beregnes af kreditor med binde virkning for debitor som simpel gennemsnitsrente i en 3 måneders periode, sluttende 11. i måne forud for periode, betalingen dækker. Renten fastlægges efter gennemsnitlige effektive helårsrente før beskatning for gruppen af statspapirer med restløbetid under 3 år, således som beregnet af Københavns Fondsbørs og dagligt meddelt i kurslisten. I helårsrenten indregnes renterentesvirkningen af kvartårlig tilskrivning, og renten pr. termin udgør en fjerdedel heraf SÆRLIGT OM INDEKSLÅN: Afvikling af indekslån er baseret på serielånsprincippet, såfremt andet ikke er anført på side 1. Som grundlag for betaling efterfølgende juni/dec. termin reguleres bogførte værdi af hovedstol og restgæld hver 1. januar og 1. juli på grundlag af halvårlige procentvise ændring i nettoprisindekset for foregående maj, henholdsvis november måned. Er lånet med reallønsklausul, reguleres ydelsen dog højst op efter procentvise stigning i timelønsindekset for industriens arbejdere. Ved fald reguleres efter det indeks, der falder ellerfalder'mest. Ydelsen skal dog excl. bidrag mindst udgøre rentebetalingen på obligationerne. For lån i 35. serie forhøjes afdraget højst med 75% af stigningen i nettoprisindekset eller timelønsindekset for industriens arbejdere, hvis dette stiger procentvis mindre. Falder timelønsindekset, nedsættes afdraget med 100% af det procentvise fald. Jordbrugslån med afdragsbidrag reguleres afhængig af afdragsbidragets størrelse, som det fremgår af side 1, med 70%, 75% eller 85% af halvårlige procentvise stigning i nettoprisindekset i afdragsbidragsperio (højst 15 år). Ved fald reguleres med hele faldets størrelse. Debitor forbeholder sig ret til ved afdragsperios slutning at refinansiere en eventuel opsagt restgæld med et nyt indekslån i h. t. lov om indeksregulerede realkreditlån. Jordbrugslån forfalder ved ejerskifte og stående jordbrugslån tillige efter fastsatte løbetid - regnet fra låneoptagelsen eller sidste refinansiering - men kan refinansieres med et nyt lån med indtil 30Va års løbetid, idet de ved lånets optagelse udstedte pantebreve indestår med bevarelse af hidtidige prioritetsstilling. Hensid i uskiftet, bo betragtes ikke som ejerskifte.-samtlige efterstående panthavere forpligter sig til at respektere eventuelle refinansieringslån. Vilkår for refinansieringslån, herunder effektiv rente, fastsættes efter markedsvilkårene på refinansieringstidspunktet. Restgæl, der forfalder, er restgæl for de modstående obligationer. løvrigt erlægges i lånets sidste termin til fuld afvikling fornødne ydelse. 10. SÆRLIGT OM INDFRIELSE: Indfrielse af lån skal foretages enten ved aflevering til kreditor af en til restgæl svarende andel af de i anledning af lånet udstedte obligationer - eller kontant med det beløb, der kræves til udtrækning og indløsning af obligationsbeløbet til pari. Kontantindfrielse kan dog kun ske med 6 måneders varsel (for lån med 4 årlige kreditorterminer dog 3 måneder) til en betalingstermin. Ved indfrielse af mix-lån skal begge låneandele nedbringes samtidig og således, at forholdet mellem restgæle er det samme før og efter nedbringelsen. Kreditor kan forlange, at der stilles sikkerhed for beløbet. Indfrielse af stående lån og indekslån kan kun ske med obligationer. Dette kan også gælde andre lånetyper, men vil så være angivet på side 1. Indfrielse af jordbrugslån ved ejerskifte og refinansiering kan dog ske kontant, se ovenfor. Ved delvis indfrielse af lån på basis af inkonvertible obligationer sker der forholdsmæssig nedsættelse af ydelsen. Beregning af indfrielsesbeløb foretages af kreditor med binde virkning for debitor. 11. I øvrigt underkaster jeg mig de på side 3 trykte bestemmelser(justitsministeriets pantebrevsformular B). For så vidt pantebrevet alene underskrives af debitor, erklærer ne samtidig at være ugift, eller at ejendommen ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger 18. Knud...Størup. borgmester Hirtshals ' 28/3. 1Q89..."/.'.: 19, Kurt..Sortkjær For så vidt debitor er gift, erklærer medunderskrevne ægtefælle samtykke i pantsætningen. Er ægtefællen medejer underskrives som debitor og pantsætter. kommunaldirektør For så vidt en an end debitor har endelig adkomst til pantsatte ejendom, tiltræder adkomsthaver herved pantsætningen. Til vitterlighed om underskriftens(ernes) ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens(nes) myndighed: Navn: 9!.... Ranch Navn: Stilling:.A4Y.9.K. a.!!r. Stilling: Bopæl:..^J-borg Bopæl:., Tinglysningspåtegning: indført i dagbogen for Jeanette Jensen Genoartens rigtigrigta fcsscrasftes. j. Civitøem^s-r.-tt&T&VD.^ n ^>' ^ m * 7 Jeanette Jensen dfm«

5 vie: i ILC. KL iuaryiaea ar commerkontoretl Mtr.nr. 124 UX Horne by, Hirtshals Gade ag hus nr.: Hans Jensen Alle 63 Anmelder Genpart af påtegning på pantebrev tii Realkredit Danmark A/S reg. nr , København, foropr kr. lyst H Nærværende pantebrev kvitteres hermed til aflysning for kr ,37, hvorefter hovedstolen andrager kr ,63 Realkredit Danmark A/S, reg. nr , København Aalborg, Mogens Gøttler Marianne Jensen indført i dagbogen for 1 3 MAJ 1994 Heile Buus icttm. kco\. Q^>3 Helle Buus kt. fm. 3

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. ( Købers bopæl : Vesterbrogade 97 1620 København V Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V BETINGET SKØDE Underskrevne Enemærke & Petersen A/S

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 * v -.- *** * *** Side: 11 * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 Påtegning på Skøde. Dkk 5.3 00.000 Vedrørende matr.nr. 5 CP, Fårvang By, Tvilum Ejendomsejer:

Læs mere

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k "" 0 - ENDELIGT SKØDE

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k  0 - ENDELIGT SKØDE a a,,.,giødesen, advokat (H) :-Iella Hammerby, advokat NICOLAI GIØDESEN C _ 257 I. C. Mortensens Eftf. Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Ç to Tlf. 33 15 84 45 R cl A c) c, Fax 33 13 79 20 4-( cru

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) 20 tr eller (i de sønderjydske lands- Hvidovre.by, dele)bd. og bl. I tingbogen, Strandmarks sogn. art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: 3K kr. Øfure Gade og hus

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

PANTEBREV. Navn: BG Bank Adr. : HjorringAfdeting @stergade ZE Tlf.nr.: 9800Hjorring. Trf.45 120100 Fax 451e 01 Ol. Kontantlin med rentetilpasning

PANTEBREV. Navn: BG Bank Adr. : HjorringAfdeting @stergade ZE Tlf.nr.: 9800Hjorring. Trf.45 120100 Fax 451e 01 Ol. Kontantlin med rentetilpasning i D.tt. ptntlbtw!alr lkk. ov.rdng.r fll.r..ll.r p.!rt I I ollrr gsro tll grnrt rrd tor lndlvldud rrtrlortclgnlrrg i Afgif t: DKK / 4o o - E jerlav: Fre j lev By, Fre j I;- Hatr. nr.: 1 A Frejlev By, Frejlev

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010 Sag 265/2009 Amanah Kredit A/S (advokat Kristian Elvang-Gøransson) mod Københavns Byret (tidligere Retten i Tårnby) I tidligere instanser har tinglysningsdommeren

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår Juni 2015 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs administration eller DLRs låneformidlende

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. Åboulevard 41, 41 A, 43, 43 A, B; 1960 Frederiksberg C Svanemosegårdsvej 2A, B og C; 1967 Frederiksberg C Gældende fra

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Ryknings- og Relaksationsvejledning. for. statslån. statsgaranterede lån

Ryknings- og Relaksationsvejledning. for. statslån. statsgaranterede lån Ryknings- og Relaksationsvejledning for statslån og statsgaranterede lån 2014 Statens Administration Landgreven 4 Postboks 2191 1017 København K Telefon 33 92 98 00 E-post: statens-adm@statens-adm.dk Hjemmeside:

Læs mere