Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)"

Transkript

1 Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF CHKJ PROJEKTNR Udkast til betinget købsaftale Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm (i det følgende betegnet sælger) sælger herved til - (indsæt købers navn) (i det følgende betegnet køber) følgende: Areal beliggende XX, matrnr XX, 2970 Hørsholm, på vedlagte kortbilag benævnt "sydligt byggefelt", jf bilag XX Arealet er ifølge tingbogen XX m 2 Arealet overtages med de rettigheder, byrder, servitutter og forpligtigelser, der fremgår af arealets blad i tingbogen pr XXXX2013 Efter overdragelsen forpligter køber sig til at bidrage til frembringelsen og opførelsen af det tilbudte projekt, som nærmere kan beskrives således: [Indsættes når det ligger fast, hvem køber er, og hvad dennes bebyggelse nærmere indebærer] 1 Processen for salget Salget sker på baggrund af en offentlig udbudsproces i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr 799 af 24 juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, jf Kommuestyrelseslovens 68 om kommuners salg af fast ejendom

2 2 / 6 Der er tale om et udbud på projekt og pris, hvor køber - sammen med andre interesserede købere - er blevet anmodet om at udarbejde et bebyggelsesforslag til, hvorledes køber agter at benytte arealet, som køber herefter er forpligtet til at realisere Købers bebyggelsesforslag - som skal opføres i henhold til de nedenfor angivne tidsfrister - er vedhæftet som bilag XX til nærværende aftale 2 P-pladser til rådighed for Hørsholm Kommune I forbindelse med byggeriet tilbydes Hørsholm Kommune at købe antal P-pladser som erstatning for de P-pladser, der er blevet nedlagt på terræn i forbindelse med byggeriet P-pladserne skal være frit tilgængelige for beboere, handlende og brugere i Hørsholm Bymidte Parkering på P-pladserne kan tidsbegrænses Beboere og handlende med P-licens skal dog gives tidsubegrænset mulighed for at benytte pladserne Såfremt der indføres betalingsparkering i bymidten, skal pladserne vederlagsfrit være tilgængelige for de bilister, der har en gyldig p-licens til området Betalingen for benyttelse af P-pladserne skal tilpasses betalingen for benyttelse af andre P-pladser i bymidten For etablering af ovennævnte P-pladser betaler Hørsholm Kommune kroner pr plads Omkostninger forbundet med driften af P-pladser, som offentligheden har adgang til, afholdes af kommunen på grundlag af et omkostningsregnskab tilvejebragt af P-anlæggets driftsherre Omkostningerne forbundet med driften af de i byggeprojektet omhandlende P- pladser er i de første fem år efter etableringen fastsat til kr pr plads Beløbet reguleres herefter med et indeks fastlagt af parterne i fællesskab 3 Overtagelsesdagen Parterne har fastsat overtagelsesdagen til ddmmår, hvilket er 1 bankdag efter udløbet af fristen for indbringelse til Natur- og Miljøklagenævnet af den af kommunalbestyrelsen endeligt godkendte lokalplan Indbringes den af kommunalbestyrelsen endeligt godkendte lokalplan for Natur- og Miljøklagenævnet, fastsættes overtagelsesdagen til 1 bankdag efter Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet lokalplanen uden væsentlige ændringer Kan projektet opføres indenfor den gældende LP 140 fastsættes overtagelsesdagen til ddmmår Overdragelsen er betinget af Kort- og Matrikelstyrelsens godkendelse af arealets overførelse og købesummens betaling

3 3 / 6 4 Købesummen Købesummen, ekskl moms, er aftalt til kr XXXXXXXX,XX skriver kr XXXXXXXXXXXX Senest på tidspunktet for sælgers underskrift af købsaftalen, deponerer køber 10 % af købesummen kontant i sælgers bank Renter af deponeringssummen tilfalder sælger fra deponeringstidspunktet Når endeligt skøde er tinglyst - dog tidligst på overtagelsesdagen - stilles restkøbesummen til sælgers disposition på sælgers konto i Danske Bank, Reg 3170 Konto Moms Såfremt det vindende tilbud forudsætter nedrivning af eksisterende bebyggelse, eller købet alene omfatter arealer uden bebyggelse, skal køber betale moms af købesummen 42 Refusionsopgørelse Med overtagelsesdagen som skæringsdag udarbejder købers advokat sædvanlig refusionsopgørelse Hvis saldoen er i købers favør, modregnes saldoen i den deponerede købesum 5 Sanktioner Såfremt købesummen ikke erlægges rettidigt og som anført ovenfor, forbeholder sælger sig ret til straks at ophæve aftalen og sælge arealet til anden side Såfremt køber allerede har indbetalt en del af købesummen, tilbagebetales dette beløb til køber fratrukket 10 % af købesummen Sælger har ikke pligt til at tilbagekøbe arealet i tilfælde af købers manglende rettidige betaling af købesummen I tilfælde af købers konkurs eller anden misligholdelse af købsaftalen, udbudsvilkårene eller på anden vis, har sælger forkøbsret til arealet Sælger har ikke pligt til at tilbagekøbe arealet i tilfælde af købers misligeholdelse

4 4 / 6 6 Vilkår for overdragelsen Arealet sælges som det er og forefindes og som beset af køber med de på arealet værende bygninger, ledninger, installationer, varmeanlæg, hegn, træer, beplantning mv Arealet overdrages med de rettigheder, byrder, servitutter og forpligtigelser, hvormed det har tilhørt sælger, i det omfang denne handel ikke ændrer disse forhold Der henvises til vedlagte tingbogsattest af XXXX Ansvar Arealet overdrages uden ansvar for sælger, bortset fra vanhjemmel Køber kan derfor ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor sælger i andre tilfælde end vanhjemmel 62 Risiko Fra overtagelsesdagen henligger arealet for købers regning og risiko 63 Betingelser Overdragelsen er betinget af, at der vedtages en lokalplan, der giver mulighed for gennemførelse af det valgte projekt, og af købesummens betaling Såfremt betingelsen om endelig lokalplan ikke kan opfyldes, stilles parterne over for hinanden, som om handlen ikke var indgået, og uden erstatningsansvar overfor hinanden Parterne kan undtagelsesvist have et krav mod hinanden, hvis en af parterne kan gøres ansvarlig for, at lokalplanen ikke kan vedtages Køber forestår udarbejdelse af lokalplanen til godkendelse i Hørsholm Kommune, herunder afholder eventuelle udgifter forbundet hermed 64 Pligt til at tage endeligt skøde Når endelig lokalplan er vedtaget, er køber forpligtet til at tage endeligt skøde på arealet Købers advokat berigtiger handlen, og køber afholder samtlige udgifter forbundet hermed 7 Tidsfrister Køber skal have indgivet fyldestgørende anmodning om byggetilladelse til kommunen senest 12 måneder efter overtagelsen af arealet

5 5 / 6 Køber skal senest 18 måneder efter overtagelsen af arealet have påbegyndt de nødvendige bygge- og anlægsarbejder beskrevet i købers tilbud Køber skal senest 42 måneder efter overtagelsen af arealet have tilendebragt bygge- og anlægsarbejderne beskrevet i købers tilbud 71 Manglende overholdelse af tidsfrister Såfremt køber ikke overholder de ovenfor fastsatte tidsfrister for indgivelse af ansøgning om byggetilladelse samt påbegyndelse og færdiggørelse af byggeprojektet, har sælger ret - men ikke pligt - til at kræve arealerne tilbageskødet/tilbagekøbt til sælger, medmindre køber og sælger forinden er blevet enige om at udskyde fristerne Senest 90 dage fra tilbagekøbsrettens indtræden skal sælger give meddelelse til køber om, hvorvidt sælger agter at gøre brug af tilbagekøbsretten Forlænges fristerne for igangsættelse og/eller færdiggørelse af bygge- og anlægsarbejder forlænges sælgers frist til at give meddelelse om tilbagekøb tilsvarende 72 Tilbagekøb af arealet Ved tilbagekøb overtager sælger arealet - såfremt det forsat er ubebygget - til markedsværdien fratrukket 10 % Markedsværdien kan på intet tidspunkt overstige den i henhold til nærværende aftale erlagte købesum Ved tilbagekøb af et delvist bebygget areal overtager sælger arealet på grundlag af en markedsvurdering af værdien af arealet (grund og bygninger) med et fradrag på 20 % af den opgjorte værdi Såfremt sælger benytter sin tilbagekøbsret, skal køber tilbagelevere arealet uden andre hæftelser end dem, der fremgår af tingbogen af XXXX2013 Køber er således forpligtet til at aflyse eventuelle hæftelser på ejendommen Såfremt køber ikke - senest 14 dage efter, at sælger skriftligt har meddelt køber, at sælger ønsker at benytte sin tilbagekøbsret - indfrier og aflyser indestående hæftelser på ejendommen, er sælger - for så vidt det er muligt - berettiget til at indfri og foranledige hæftelserne aflyst Køber meddeler sælger fuldmagt til indfrielse af hæftelserne og på vilkår, at sælger fradrager samtlige udgifter og omkostninger ved indfrielser og aflysning i tingbogen i købesummen Køber (den oprindeligt bydende) afholder alle udgifter til advokat, tinglysning, gebyrer mv i forbindelse med en tilbageskødning af arealet 73 Opgørelse af værdien af arealet i forbindelse med tilbageskødning Kan sælger og køber ikke blive enige om arealets værdi ved tilbagekøb, udpeger sælger og køber hver en vurderingsmand Vurderingsmændene udpeger i fællesskab en opmand, der kan vurdere arealets værdi

6 6 / 6 Har køber ikke senest 14 dage fra modtagelsen af opfordring til at udpege vurderingsmand peget på en vurderingsmand, udpeges denne af Retten i Helsingør Retten i Helsingør udpeger i forbindelse hermed tillige en opmand Køber og sælger afholder hver halvdelen af udgifterne til vurderingsforretningens gennemførelse Udgifterne kan om nødvendigt modregnes i købesummen Bestemmelser i købsaftalen, der pålægger begrænsninger på arealet, skal fremgå af skødet og tinglyses servitutstiftende på arealet Tinglysning af servitutbestemmelserne skal ske samtidig med tinglysing af adkomst for køber 8 Overdragelse af arealet inden færdiggørelse af byggeprojektet Inden købers bebyggelsesprojekt er færdiggjort og idriftsat, kan køber ikke overdrage ejendomsretten til arealet erhvervet på baggrund af nærværende aftale til tredjemand, medmindre køber forinden opnår sælgers samtykke hertil Såfremt sælger måtte give sit samtykket til købers overdragelse af ejendomsretten af arealet til tredjemand inden bebyggelsesprojektets færdiggørelse, kan køber ikke overdrage ejendomsretten uden samtidig derved at overdrage forpligtelsen til at udføre det i denne aftale beskrevne projekt, jf også bilag 3 9 Bilag Bilag 1 Udbudsmateriale Bilag 2 Projektmateriale Bilag 3 Købers tilbud Bilag 4 Organisation - Investor og Rådgiver Bilag 5 Tingbogsattest af XXXX2013 med byrder og hæftelser på arealet Bilag 6 Tinglyste servitutter på arealet Bilag 7 Øvrige dokumenter

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006 Retten i Rødding Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter Navn Johann Christian Boysen Petersen Adresse Solvej 2, 6520 Toftlund Født den 21. april 1913 Død den 26. august 2006 Sagsnummer

Læs mere

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde.

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde. Tvangsauktioner over fast ejendom. Her følger en vejledning om, hvordan tvangsauktioner foregår ved Retten i Roskilde, og hvad man især skal være opmærksom på, navnlig hvis man tænker på at byde på ejendom,

Læs mere