Sagsnr Økonomiudvalget Lukket punkt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt"

Transkript

1 Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes fastholdt, eller om ejendommen skal overdrages til en endnu ikke stiftet selvejende institution, der vil drive en efterskole (Ros Efterskole) fra ejendommen. Beslutningskompetence Økonomiudvalget Sagsfremstilling Med Haraldsborg Plejecenters flytning til Trekroner medio januar 2013 besluttede Økonomiudvalget den 9. maj 2012, at ejendommen Baldersvej 3 skal udbydes til salg, således at en køber kan få tilladelse til at anvende ejendommen til boliger, liberalt erhverv, hotel, kongres, wellnes og restaurant. Udarbejdelse af lokalplan skal afvente udbuddet, og Økonomiudvalget skal have forelagt udbudsmaterialet til godkendelse inden udbud. Ejendommen Ejendommens hovedbygning på 415 m2 blev opført i 1920 til husholdningsskole. Bag hovedbygningen er der i 1967 opført en tilbygning på i alt m2. Der er kælder under alle bygninger, som i øvrigt fremstår meget nedslidte og med et betydeligt vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Hovedbygningen er registreret som værende af høj bevaringsværdi i bydelsatlasset for Roskilde Midtby, og dermed er bygningen også registreret hos Kulturarvsstyrelsen. Styrelsen har dog meddelt, at man ikke vil rejse en fredningssag. Byrådet kan således beslutte, at bygningen må nedrives. Den skrånende grund er anlagt med græsplæner og gamle træer, og beliggenheden er helt unik, tæt på bymidten og med udsigt over Fjorden og til Domkirken. Ejendommens værdi Mægler vurderer ejendommens værdi i niveauet mio. kr., svarende til kr. pr. etagemeter. Han foreslår, at den udbydes til en minimumspris på 26 mio. kr., idet denne pris forudsætter, at ejendommen sælges til boligformål, og at der er tilladelse til at nedrive både hovedbygning og den nyere tilbygning. Endvidere forudsætter prisen, at der vedtages en lokalplan, der tillader en bebyggelsesprocent på minimum 40%, svarende til en byggeret på etagemeter. Mægler forventer ikke at modtage bud på andre anvendelser end boligformål, hvilket også er helt i tråd med den screening af hotelmarkedet, som kommunen fik foretaget i efteråret Udbudsvilkår og proces Ejendommen foreslås i givet fald udbudt og vurderet på pris og projekt. Der er vedhæftet forslag til udbudsvilkår (ret til justering af tidsplanen forbeholdes), hvor udvælgelseskriterierne er følgende: Pris Arkitektur, herunder valg af materialer m.m. Udnyttelse af grunden, herunder udsigt over fjorden, og at projektet anlægges med mindst mulig gene og respekt for den omliggende bebyggelse. Bevaring af park og træer i videst muligt omfang.

2 Der er hermed ikke på forhånd taget stilling til, hvor høje bygningerne må være, byggefelters placering mv., idet det foreslås, at bydere i første omgang får frie tøjler til at skabe byggeprojektet. Hvis der er ønske om at bevare hovedbygningen, kan udbudsmaterialet ændres således, at det er et krav, at den eksisterende hovedbygning indgår i et fremtidigt projekt. Mægler oplyser, at sådan et krav vil reducere værdien af ejendommen betydeligt. Hovedbygningen er i en meget dårlig forfatning, og der vil - hvis den forholdsvis lille bygning skal bevares og ombygges til boligformål - blive tale om meget betydelige udgifter til bl.a. energirenovering, ligesom mulighederne for placering af nybyggeri på grunden vil blive begrænset. Ejeren af naboejendommen Baldersvej 9 har siden 60 erne haft tilladelse til vejadgang over Haraldsborg. Kommunen har med de nye planer for Haraldsborg opsagt denne aftale og anmodet ejeren om at etablere en ny vejadgang direkte fra adressen til Baldersvej. Ejer har protesteret og gør gældende, at der er vundet hævd på færdselsretten. Hvis konflikten ikke løses, inden et eventuelt udbud iværksættes, skal den oplyses i udbudsmaterialet, ligesom et sagsanlæg i så fald må overvejes. Et udbud kan iværksættes således, at ejendommen annonceres straks efter, at der er meddelt bevilling til salget, budfrist 4 uger herefter med efterfølgende politisk forelæggelse af tilbud og indgåelse af købsaftale. Købsaftalen betinges af, at der efterfølgende vedtages en lokalplan, der muliggør det valgte byggeprojekt. Der kan med denne tidsplan forventes overtagelsesdag engang i sommeren I den mellemliggende periode vil ejendommen stå ubenyttet hen. Ro s Efterskole Sideløbende med tilrettelæggelsen af salget af Haraldsborg er kommunen blevet kontaktet af en kreds af borgere, som gerne ser ejendommen benyttet til efterskole. Initiativtagerne påtænker at stifte en selvejende institution, som skal have til formål at eje og drive en efterskole fra adressen. Der er vedhæftet brev fra initiativtagerne af den 9. januar Initiativtagerne har regnet på udgiften til renovering og om- og nybygning, og de anslår, at der skal anvendes omkring 23 mio. kr. incl. moms til at bringe ejendommen til en standard, så den kan anvendes som efterskole. Dette overslag indeholder ingen udgifter til indretning mv. Forvaltningen vurderer, at budgetter og overslag for håndværkerudgifter er udarbejdet på et forholdsvist løst grundlag, og de anslåede udgifter til såvel renoveringsarbejder som nybyggeri er meget optimistiske. Nybyggeriet er budgetteret som pavillonbyggeri, og det kan ikke umiddelbart forventes, at en ny lokalplan vil tillade byggeri af den standard. Budgetter og overslag kan ses i sagen. Kommunal garantierklæring mv. I forbindelse med budgetvedtagelsen besluttede budgetforligspartierne følgende: Vi er enige om at støtte oprettelsen af Ro s Efterskole, der er en selvejende undervisningsinstitution, som gerne vil etablere sig i Roskilde Kommune. Partierne er på den baggrund enige om at stille en garanti på op til 15 mio. kr. til Ro s Efterskole til optagelse af lån til investering i de nødvendige bygninger, for at skolen kan etablere sig i byen. Det er en betingelse, at skolen kan erhverve bygningerne til en pris, der matcher skolens budget og den stillede garanti. Såfremt skolen nedlægges og ophører med at drive efterskolevirksomhed eller går konkurs, skal Roskilde Kommune så længe garantien løber - kunne overtage de erhvervede bygninger for et beløb, der svarer til den oprindeligt stillede garanti. Dette tilsagn er meddelt initiativtagerne, der tidligere har oplyst, at man alene forventer at få økonomi til at forrente og afdrage et lån på maksimalt 15 mio. kr.

3 Med en forventet udgift til renovering, om- og nybygning på minimum 23 mio. kr., hænger skolens økonomi kun sammen, hvis institutionen kan opnå supplerende donationer, herunder erhverver ejendommen som en donation fra kommunen. I den forbindelse bemærkes, at kommunen lovligt kan yde anlægsstøtte til efterskolen, idet det dog er en forudsætning, at der er en kommunal interesse i skolen, herunder at skolen bruges af kommunens borgere. En rent økonomisk eller en mere ubestemt interesse i skolens placering i kommunen er ikke tilstrækkelig. Det forudsættes også, at kommunal støtte supplerer de midler, skolekreds/repræsentskab selv skaffer, og at driften skal være sikret uden kommunal garanti. Krav om lokalplan også hvis fremtidig skoledrift Området er i dag ikke lokalplanlagt, og kommuneplanen for området udlægger ejendommen til offentlige og private fællesanlæg: Skole, børne- og ældreinstitutioner, kirke og kirkegård, bibliotek, sociale institutioner, administration (stat, kommune), sygehus, offentligt værk, universitet, forsøgsanlæg, teater, trafikanlæg, plads o.l. Det vurderes, at skolens planer om opførelse af bl.a. en ny værelsesfløj vil kræve vedtagelsen af en lokalplan. På det foreliggende grundlag vurderes det endvidere, at alene ændringen af anvendelsen fra plejecenter til efterskole med forventede 150 kostskoleelever er så væsentlig en ændring i det bestående miljø, at det også taler for at lave en lokalplan. Økonomi Ud fra en kommunaløkonomisk synsvinkel betyder et salg af Haraldsborg en forventet nettoindtægt på minimum 25,8 mio. kr., mens en overdragelse af ejendommen til Ro s Efterskole omvendt betyder kommunale udgifter og mistede indtægter på anslået 26,5 mio. kr., hvortil kommer 15 mio. kr. i garanti for det optagne lån. Kommunens forventede indtægt ved salg af Haraldsborg: Anslået købesum kr. Hvorfra går: Mæglerhonorar kr. Annoncering, fotografering kr. Landinspektør til afsætning af skel mod Baldersvej 9, anslået kr. Tilstandsrapport på parkens træer m.v kr. Jordbundsundersøgelse kr. Drift af ejendommen i 1 år (varme, el, vand, græsslåning, snerydning m.v.) kr kr. Forventet nettoindtægt kr. Kommunens udgifter og mistede indtægter ved donation af Haraldsborg: Værdi af ejendommen, anslået kr. Registreringsafgift, tinglysning kr. Landinspektør til afsætning af skel mod kr. Baldersvej 9, anslået Tilstandsrapport på parkens træer m.v., kr. anslået Anslået honorar til ejendomsmægler, kr. fotografering m.v., hvis salgssagen sluttes nu Drift af ejendommen i 1 år (varme, el, kr. vand, græsslåning, snerydning m.v.) Forventede kommunale udgifter og mistede indtægter kr.

4 Indstilling Forvaltningen indstiller, at der tages stilling til, om ejendommen skal udbydes til salg på de i vedhæftede udbudsmateriale anførte vilkår, herunder at hovedbygningen kan tillades nedrevet, eller om der skal arbejdes videre med en overdragelse af ejendommen til en selvejende institution, hvis formål bliver at drive efterskole fra ejendommen. Økonomiudvalget, , pkt. 79 Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 27. februar. Henrik Stougaard (L) begærede sagen i byrådet. Fraværende: Annie Larsen.

5

6

7 25. februar 2013 Udbudsvilkår for salg af ejendommen Baldersvej Roskilde Matr.nr. 22bc Klostermarken, Roskilde Jorder Sadolin & Albæk A/S Palægade 2-4, DK-1261 København K Tel: Fax: Web:

8 1 Udbudsteksten er delt op i to afsnit: 1. Ejendommen Beskriver den udbudte ejendom (efterfølgende kaldet ejendommen). 2. Udbudsvilkår Beskriver under hvilke udbuds- og overtagelsesvilkår, ejendommen kan overtages. 1. Ejendommen 1.1 Indledning For Roskilde Kommune, Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, udbydes ejendommen registreret under matr.nr. 22bc Klostermarken, Roskilde Jorder, beliggende Baldersvej 3, 4000 Roskilde, til salg i henhold til Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, se bilag 1. Begrundelsen for salget af ejendommen er, at nuværende aktivitet ophører og Roskilde Kommune ønsker derfor at afhænde ejendommen. 1.2 Matrikelnummer Matr. nr. 22bc Klostermarken, Roskilde Jorder. 1.3 Ejendommen Ifølge Roskilde Kommune udgør ejendommen Matr.nr. 22bc Klostermarken, Roskilde Jorder Baldersvej 3, 4000 Roskilde m². 1.4 Område- og ejendomsbeskrivelse Haraldsborg blev oprindeligt opført i 1920 som husflidsskole for det bedre borgerskabs døtre. Den hvidkalkede bygning med de skulpturelle udsmykninger i træ og det klassiske røde tegltag er fantastisk beliggende på toppen af højdedraget med imponerende udsigt over Roskilde Fjord. Grunden er udlagt til park med velholdte græsplæner og gamle træer, se ortokort over træerne vedlagt som bilag 2. Grundens unikke beliggenhed samt skrånende terræn er med til at give området sin helt specielle karakter, og er den oplagte ramme for spændende arkitektoniske løsninger. Der er her tale om en af regionens mest interessante og attraktive byggegrunde særdeles tæt på bymidten. Hovedejendommen er oprindeligt opført i 1920 med et bebygget areal ifølge BBR-Ejermed-delelsen på 415 m 2, hvortil kommer en tagetage på 340 m 2 og kælder på 174 m 2. Bag hovedbygningen er der i 1967 opført en tilbygning på i alt m 2 med tilhørende kælder på 270 m 2. Ejendommen fremstår generelt nedslidt, og med et ikke ubetydeligt vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Herudover yderligere bebyggelse i form af udhus samt el-tranformator. BBR-Ejermeddelelsen er vedlagt som bilag 9.

9 2 Hovedhuset er omtalt som værende af høj bevaringsværdi i bydels-atlaset for Roskilde midtby. Bygningen er dog ikke registreret af Kulturarvsstyrelsen som værende hverken fredet eller bevaringsværdig. Der er således ikke noget der hindrer, at hovedhuset nedrives. 1.5 Formål og baggrund Da ejendommens nuværende aktivitet ophører, ønsker Roskilde Kommune at afhænde ejendommen. Det er kommunens ønske, at der udvikles et projekt der dels indpasses i området og den omliggende bebyggelse, og dels udnytter grundens fantastiske potentiale, herunder udsigt og parkanlæg. 1.6 Jordbundsforhold Der er udført x geotekniske boringer på grunden jf. rapport udarbejdet af GEO dateret X. januar Rapporten er vedlagt som bilag 3. Kommentar [BA1]: Bilag 3 mangler Budgiver opfordres til at udføre supplerende boringer, som er tilpasset eget projekt. Disse udføres for budgivers egen regning. Ønsker budgiver en geoteknisk undersøgelse af grundarealet gennemført, skal denne finde sted efter aftale med Roskilde Kommune v/sadolin & Albæk. 1.7 Miljøforhold Miljøoplysninger er anført i ejendomsoplysningsskemaet, jf. bilag 4. Kommunen har ikke registreret tidligere miljøsager på ejendommen. Der er ikke kortlagt forurening inden for arealet. I henhold til kommunalt ejendomsoplysningsskema er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet iht. Lov om forurenet jord. Det anbefales imidlertid potentielle budgivere selv, og for egen regning, at foranledige de nødvendige undersøgelser for at tilsikre, at der ikke findes miljømæssig forurening på ejendommen. Ønsker budgiver en miljømæssig undersøgelse af ejendommen gennemført, skal denne finde sted efter aftale med Roskilde Kommune v/sadolin & Albæk. 1.8 Planforhold Ejendommen er pt. ikke omfattet af en lokalplan, og det er i dag Kommuneplanens rammeområde 2.D.2 der er gældende. Der vil, i forbindelse med udvikling af ejendommen, blive udarbejdet en lokalplan. Udarbejdelsen sker i samarbejde mellem køber og Roskilde Kommune, og skal muliggøre det ønskede projekt. De dermed forbundne omkostninger afholdes af køber. Den fremtidige anvendelse åbner mulighed for bolig, hotel, restaurant, kongres og wellness samt kontorvirksomhed og liberale erhverv. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40. Bebyggelsen skal tilpasse sig terrænet og sikre den bedst mulige udsigt for bebyggelsen. Herudover skal bebyggelsen anlægges med mindst mulig gene, og med respekt for den omliggende bebyggelse. Der skal ligeledes tages højde for beplantning i parken, se bilag 2, hvoraf

10 3 fremgår en registrering af parkens træer, idet der endnu ikke er taget stilling eventuel bevaringsværdi. Indkørsel til ejendommen sker via nuværende adgangsveje. 1.9 Forsyning og spildevand Kloak og vand Ejendommen er tilsluttet kommunal kloak og spildevandsanlæg samt vandforsyning. Roskilde Forsyning A/S leverer vand til området. Køber afholder udgifter til ejendommens tilslutningsbetaling i relation til vand og kloak. El DONG Energy A/S forestår levering af den overordnede elforsyning i området. Køber afholder udgifter til ejendommens tilslutningsbetaling. Fjernvarme Ejendommen er pligtig at aftage fjernvarme fra Roskilde Forsyning A/S. Køber betaler uden for købesummen alle eventuelle udgifter til bebyggelsens forsyning med fjernvarme efter Roskilde Forsynings gældende betingelser, herunder investeringsbidrag og stikledningsbidrag Offentlig vurdering Den offentlige vurdering af ejendommen pr. 1. oktober 2011 andrager: Ejendomsværdi kr heraf grundværdi kr Se ligeledes bilag Eksterne lejere Ejendommen overtages frigjort for lejeaftaler af enhver art Overtagelse af ejendommen Ejendommen overtages senest den 1. i måneden efter endelig vedtagelse af ny lokalplan Kommunale ejendomsoplysninger, tingbogen m.v. Kommunale ejendomsoplysninger Der henvises til bilag 4. Tingbogen Der henvises til tingbogsattesten, bilag 6. Der henvises ligeledes til de på ejendommen tinglyste servitutter, bilag Spørgsmål Spørgsmål Eventuelle spørgsmål rettes til direktør Jan Kristensen, Sadolin & Albæk A/S, skriftligt enten i form af brev eller , inden den 11. marts 2013, hvorefter der afgives skriftligt svar inden den 18. marts Samt-

11 4 lige spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive tilsendt alle, som har modtaget udbudsmaterialet. Sadolin & Albæk A/S Palægade København K

12 5 2. Udbudsvilkår 2.1 Udbudsvilkår Ejendommen, matr.nr. 22bc Klostermarken, Roskilde Jorder, beliggende Baldersvej 3, 4000 Roskilde, udbydes til salg i henhold til Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, se bilag 1. Ejendommen på m² ønskes solgt som en helhed og udbydes til en minimumspris på kr. 26 mio. ekskl. moms. Tilbudsgiver skal angive budsummen (købsprisen) inkl. moms. Roskilde Kommune vurderer de indkomne tilbud efter pris og kvalitet ud fra følgende kriterier: Den tilbudte pris Arkitektur, herunder valg af materialer m.m. Udnyttelse af grunden, herunder udsigt over fjorden samt at projektet anlægges med mindst mulig gene og respekt for den omliggende bebyggelse. Park og træer skal i videst muligt omfang bevares. Se ortokort vedlagt som bilag 2 Tilbudsgiver er forpligtet til: At afgive skriftligt tilbud på vedlagte tilbudsblanket, bilag A. Tilbudsblanketten skal være ledsaget af en tegningsudskrift, såfremt tilbudsgiver er et selskab. Tegningsudskriftet må maksimalt være 12 måneder gammelt. At fremsende et skitseforslag indeholdende ovennævnte parametre. At afgive tilbud i en lukket kuvert mærket Matr.nr. 22bc Klostermarken, Roskilde Jorder, beliggende Baldersvej 3, 4000 Roskilde til Sadolin & Albæk, Palægade 2-4, 1261 København K, personligt mod kvittering eller pr. anbefalet post, således at tilbuddet er fremme senest den 8. april 2013, kl Samtlige bilag til udbudsvilkårene er vedlagt, se pkt Garantistillelse ved accept af købstilbud Der kan for den tilbudsgiver, hvis købstilbud indstilles til accept, blive stillet krav om, at denne stiller sikkerhed for 10% af købesummen. Sikkerheden kan bestå af kontant deponering eller anfordringsgaranti stillet af anerkendt bank, sparekasse eller forsikringsselskab. Accept af købstilbud Sælger forbeholder sig ret til at vælge frit mellem tilbuddene og eventuelt forkaste dem alle, jf. Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

13 6 Bindende købstilbud Afgivne købstilbud skal være gældende til og med 31. maj Betinget købsaftale Senest 5 arbejdsdage efter at den udvalgte tilbudsgiver har modtaget meddelelse fra Roskilde Kommune om, at dennes købstilbud indstilles til accept, skal denne, som køber, underskrive en betinget købsaftale jf. bilag 8. Købsaftalen vil alene være betinget af byrådets vedtagelse af endelig lokalplan, der muliggør opførelse af det ønskede projekt. 2.3 Overtagelsesvilkår Overtagelsestidspunktet er fastlagt til den 1. i måneden efter vedtagelse af endelig lokalplan. Ejendommen overtages på nedenstående vilkår: a) Køber er forpligtet til At overtage ejendommen den 1. i måneden efter vedtagelsen af endelig lokalplan. At tage endeligt skøde på ejendommen på de tilbudte og accepterede vilkår senest 3 uger efter overtagelsesdagen. At såfremt køber er et selskab, at erklære, i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 785 af 21. juni 2007 om sommerhuse og campering, at ejendommen erhverves i erhvervsøjemed, der ikke vil være omfattet af lovens 1. At acceptere, at der på ejendommen tinglyses en servitut, hvorefter bebyggelsen skal være påbegyndt inden for 12 måneder fra overtagelsesdagen at regne At der senest i forbindelse med købesummens betaling stilles en uigenkaldelig anfordringsgaranti på 1 mio. kr. til sikkerhed for opfyldelse af ovennævnte bebyggelsesfrist. Hele beløbet tilfalder kommunen, hvis byggeriet ikke er påbegyndt, som ovenfor angivet. Bankgarantien skal løbe 12 måneder efter overtagelsesdagen At anvende bestallingshavende dansk advokat til berigtigelse af handlen. At køber senest i forbindelse med købesummens betaling skal stille uigenkaldelig anfordringsgaranti på 1 mio. kr. til sikkerhed for opfyldelse af forpligtelser, dels til udbedring af skader, der i byggeperioden er forvoldt på veje, anlæg, friarealer mv., dels til færdiggørelse af interne veje, anlæg, friarealer mv. Beløbet frigives, når det samlede byggeri er udført og godkendt af Roskilde Kommune b) Med hensyn til ejendommens servitutter m.v., der skal respekteres af køber, henvises til ejendommens blad i tingbogen, jf. bilag 7. c) Bortset fra vanhjemmel påtager sælger sig intet som helst ansvar for ejendommen, herunder bl.a. jordbundsforhold, miljøforhold og grundens beskaffenhed i øvrigt. Køber accepterer derfor, at der ikke kan gøres mangelindsigelser gældende af nogen art, hverken som erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ved ophævelse af handlen.

14 7 Som følge af denne fuldstændige ansvarsfraskrivelse opfordres tilbudsgiver derfor til, inden afgivelse af tilbud, for egen regning, at gennemgå ejendommen med den nødvendige tekniske og juridiske faglige ekspertise med henblik på konstatering af eventuelle fejl og mangler, herunder eventuel forurening. Ejendommen overtages med samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, herunder eventuelle forpligtelser overfor ejendommens forsyningsselskaber. d) Ejendommen overtages uden gæld til vand, vej, kloak, rensningsanlæg o.l. e) Ejendommen overtages fri for pantehæftelser af en hver art. f) Ejendommen overdrages fri for indgåede lejeaftaler. g) Der udfærdiges ikke refusionsopgørelse, idet køber direkte fra Roskilde Kommunes Ejendomsbeskatning modtager opkrævning på ejendomsskatten. h) Ejendommen henligger fra overtagelsesdagen for købers regning og risiko i enhver henseende, herunder risikoen for ejendommens hændelige undergang. i) Ved Roskilde Byråds accept af den betingede købsaftale stiller køber garanti for den fulde købesum udstedt af anerkendt dansk bank. Ovennævnte betingede købsaftale betinges af, at byrådet endeligt vedtager en lokalplan, der muliggør det aftalte projekt. j) Køber afholder omkostninger til stempel og tinglysning af skøde og dettes udarbejdelse og ekspedition samt samtlige omkostninger til egne rådgivere af enhver art. Sælger afholder udgifter til egne rådgivere. Skøde og øvrige dokumenter i forbindelse med handelen udfærdiges snarest muligt og fremsendes til sælger senest på overtagelsesdagen. 2.4 Yderligere oplysninger Eventuelle spørgsmål rettes til direktør Jan Kristensen, Sadolin & Albæk A/S, skriftligt enten i form af brev eller , inden den 11. marts 2013, hvorefter der afgives skriftligt svar inden den 18. marts Samtlige spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive tilsendt alle, som har modtaget udbudsmaterialet. København, den 25. februar På vegne af Roskilde Kommune Sadolin & Albæk A/S

15 8 Bilagsfortegnelse Bilag A: Tilbudsblanket (udfyldes) Bilag 1. Bekendtgørelse nr. 477 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme 2. Ortokort over træerne på ejendommen 3. Geoteknisk undersøgelse, GEO 4. Kommunale ejendomsoplysninger 5. Offentlig ejendomsværdi 6. Tingbogsattester 7. Servitutter 8. Udkast til betinget købsaftale 9. BBR-Ejermeddelse Samtlige ejendomsdokumenter og bilag indgår som en integreret del af udbudsvilkårene.

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

UDBUD. Resdal Bakke 11, Silkeborg. Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg. 12 ledige boliger til samlet salg. Tilbudsfrist tirsdag mandag. kl. 12.

UDBUD. Resdal Bakke 11, Silkeborg. Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg. 12 ledige boliger til samlet salg. Tilbudsfrist tirsdag mandag. kl. 12. UDBUD Resdal Bakke 11, Silkeborg Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg Samlet Bebygget grundareal 930 893 m 2 Tilbudsfrist tirsdag mandag 20. 26. december august 2013 2011 kl. 12.00 12 ledige boliger til samlet

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Marts 2015 12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Den 10. januar 2014 sendte John Menke 10 spørgsmål om Torveparkeringen og Rådhusgade. Ib Nielsen har sendt 6 spørgsmål om

Læs mere