Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats"

Transkript

1 BEK nr 1645 af 27/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften BEK nr 136 af 14/02/2014 BEK nr 147 af 19/02/2014 BEK nr 242 af 17/03/2014 BEK nr 456 af 13/05/2014 BEK nr 573 af 04/06/2014 BEK nr 828 af 27/06/2014 BEK nr 783 af 26/06/2014 BEK nr 981 af 05/09/2014 BEK nr 1564 af 23/12/2014 Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats I medfør af 4, stk. 1 og 2, 4 a, stk. 1 og 3, 8, 10 a, stk. 1 og 2, 10 b, stk. 1 og 3, 10 c, stk. 1, 11, stk. 5, 21, stk. 1 og 2, 21 b, stk. 9, 25, stk. 1, 26, stk. 1, 31, 1. pkt., 31 a, stk. 6, 31 f, 32, stk. 5, 41, 50, 55, stk. 7, 68, 75 i, 75 y, 77, stk. 5, 81 a, stk. 4, 82, stk. 5, 83, stk. 3, 84, stk. 2, 85, stk. 3, 91, 92, stk. 2, 99, stk. 3, 100, stk. 4, 104, stk. 2, 106, 108, 110, stk. 2, 111 og 113 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 415 af 24. april 2013, som ændret ved lov nr. 790 af 28. juni 2013, lov nr. 895 af 4. juli 2013, lov nr af 26. december 2013 og lov nr af 26. december 2013, 13 c i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, og 20 c i integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. september 2013, og efter forhandling med undervisningsministeren, fastsættes: Afsnit I Målgrupper Kapitel 1 Målgrupper 1. Målgrupper for den aktive beskæftigelsesindsats er: 1) ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., 2) personer, der modtager kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som er jobparate, jf. 2, bortset fra kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, 3) personer, der modtager kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som er aktivitetsparate, jf. 2, bortset fra kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, 4) personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer, der er omfattet af nr. 5, 5) personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge, 6) personer under folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet, 1

2 7) personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, 8) personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til, 9) personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats, 10) personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven, 11) personer, der modtager ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a i lov om aktiv socialpolitik, 12) personer, der modtager uddannelseshjælp efter lov om aktiv social politik, og som er uddannelsesparate, jf. 2, og 13) personer, der modtager uddannelseshjælp efter lov om aktiv social politik, og som er aktivitetsparate, jf En person er jobparat efter 1, nr. 2, hvis personen vurderes at være i stand til at påtage sig et ordinært arbejde, som gør pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for tre måneder. Stk. 2. En person er aktivitetsparat efter 1, nr. 3, hvis personen ikke vurderes at være i stand til at påtage sig et ordinært arbejde, som gør den pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for tre måneder. Stk. 3. En person er uddannelsesparat efter 1, nr. 12, hvis personen vurderes - med den rette støtte og aktive indsats - at kunne påbegynde en uddannelse inden for ca. et år og gennemføre denne uddannelse på ordinære vilkår. Vurderes personen ikke at have nogen barrierer, og dermed ikke at have behov for støtte og hjælp i forhold til at starte på en uddannelse, som personen kan gennemføre på almindelige vilkår, er personen åbenlyst uddannelsesparat. Stk. 4. En person er aktivitetsparat efter 1, nr. 13, hvis personen vurderes at have problemer af faglig, social og/eller helbredsmæssig karakter og dermed har behov for ekstra støtte og hjælp i længere tid end ca. et år, inden personen kan påbegynde en uddannelse og gennemføre denne på almindelige vilkår. Stk. 5. Sker der væsentlige ændringer i personens forhold, eller fremkommer der nye oplysninger, der kan have betydning for vurderingen efter stk. 1-4, foretages der en ny vurdering. 3. En person, der modtager kontanthjælp, og som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, modtager kontanthjælp alene på grund af ledighed, hvis personen vurderes som jobparat, det vil sige hvis personen vurderes at være i stand til at påtage sig et ordinært arbejde, som gør den pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for tre måneder. Stk. 2. En person, der modtager kontanthjælp, og som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, modtager kontanthjælp ikke alene på grund af ledighed, hvis personen vurderes som aktivitetsparat, det vil sige, hvis personen vurderes ikke at være i stand til at påtage sig et ordinært arbejde, som gør pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for tre måneder. Stk. 3. Sker der væsentlige ændringer i personens forhold, eller fremkommer der nye oplysninger, der kan have betydning for vurderingen efter stk. 1 og 2, foretages der en ny vurdering. 2

3 Afsnit II Tilmelding, henvisning m.v. Kapitel 2 Tilmelding, cv og afmelding Tilmelding, generelt 4. Jobcenteret kan benyttes af alle arbejdssøgende med henblik på bistand til at finde arbejde. Stk. 2. Arbejdssøgende kan tilmeldes som arbejdssøgende. Tilmeldingen er tilgængelig i alle landets jobcentre med henblik på bistand til at finde arbejde, jf. dog 7, stk. 2 og 5, samt 11, stk. 2. Stk. 3. Arbejdssøgende kan blive tilmeldt som 1) dagpengemodtagere, 2) kontanthjælpsmodtagere, 3) kontanthjælpsansøgere, 4) kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, 5) kontanthjælpsansøgere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, 6) uddannelseshjælpsansøgere, 7) uddannelseshjælpsmodtagere, 8) uden ydelse, eller 9) dimittender. Stk. 4. Den arbejdssøgende anses for tilmeldt, når tilmeldingen er foretaget i det fælles datagrundlag for beskæftigelsesindsatsen, jf. lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. 5. Den arbejdssøgende skal personligt via Jobnet mindst hver 7. dag bekræfte sin aktive jobsøgning ved at tjekke sine jobforslag på Jobnet. Den konkrete frist, der fastsættes under hensyn til helligdage, vil fremgå af Jobnet. Tilmelding som dagpengemodtager 6. Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som ønsker at modtage dagpenge eller er berettiget til dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag, skal på den første ledighedsdag tilmelde sig som arbejdssøgende som dagpengemodtager. Stk. 2. Hvis jobcenteret er lukket på den første ledighedsdag, og den ledige ikke har mulighed for at tilmelde sig digitalt, skal den ledige tilmelde sig den første dag, jobcenteret har åbent. 7. Tilmeldingen som arbejdssøgende kan ske digitalt via selvbetjening på Jobnet eller ved personligt fremmøde på jobcenteret, jf. dog stk. 2-5, og 8. Stk. 2. Den ledige skal tilmeldes som arbejdssøgende i jobcenteret i opholdskommunen, hvilket normalt er der, hvor den ledige har bopæl (folkeregisteradresse), jf. 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk. 3. Ved personligt fremmøde kan tilmeldingen foretages på ethvert jobcenter i landet. Stk. 4. Den ledige kan af jobcenteret få tilladelse til at tilmelde sig som arbejdssøgende telefonisk hos jobcenteret den første ledighedsdag, når 1) den ledige er forhindret i at tilmelde sig som arbejdssøgende, fordi den ledige arbejder på deltid eller søger et bestemt arbejde i jobcenterets åbningstid, 2) den ledige deltager i en uddannelse, der gennemføres i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser, og den ledige i henhold til denne lov skal stå til rådighed for henvist arbejde, eller 3) den ledige i øvrigt af særlige grunde er forhindret i at møde personligt frem. Stk. 5. For ledige, der indgår i en arbejdsfordeling efter reglerne i bekendtgørelse om supplerende dagpenge, kan tilmeldingen ske ved, at arbejdsgiveren anmelder overfor jobcenteret, hvilke ansatte i virk- 3

4 somheden der er omfattet af arbejdsfordelingen. Tilmeldingen foretages af jobcenteret i den kommune, hvor virksomheden er beliggende. 8. Den ledige kan i stedet for tilmelding hos jobcenteret vælge at tilmelde sig ved personligt fremmøde hos sin arbejdsløshedskasse, hvis arbejdsløshedskassen har fået godkendelse af Arbejdsmarkedsstyrelsen til at foretage tilmelding. 9. Ved digital tilmelding modtager den ledige en elektronisk kvittering som dokumentation for tilmelding. 10. Den ledige er fritaget for pligten til tilmelding ved 1) ledighed som følge af en virksomheds lukning mellem jul og nytår, når der er tale om midlertidigt arbejdsophør med angivelse af genoptagelse af arbejdet på førstkommende hverdag efter julelukningen, eller 2) ledighed på en søgnehelligdag, såfremt den ledige genoptager arbejdet umiddelbart efter søgnehelligdagen. Tilmelding som modtager eller ansøger af kontanthjælp eller uddannelseshjælp 11. Personer, der har ansøgt om eller modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som efter jobcenterets vurdering er henholdsvis jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, skal tilmelde sig som arbejdssøgende, og kommunen skal sørge for, at det sker. For jobparate kontanthjælpsmodtagere skal det ske ved første henvendelse til kommunen om hjælp, og for åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere skal det ske senest efter 1 uge fra første henvendelse til kommunen om hjælp. Stk. 2. Den ledige skal tilmeldes som arbejdssøgende i jobcenteret i opholdskommunen, hvilket normalt er der, hvor den ledige har bopæl (folkeregisteradresse), jf. 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk. 3. Personer, der har ansøgt om kontanthjælp eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, kan tilmelde sig digitalt via selvbetjening på Jobnet eller ved personligt fremmøde i jobcenteret. Ved digital tilmelding modtager den ledige en elektronisk kvittering som dokumentation for tilmeldingen. Ved tilmelding på Jobnet skal personen henvende sig personligt i jobcenteret på den første åbningsdag efter tilmeldingen med henblik på at få foretaget en indledende vurdering efter 2. Stk. 4. Personer, der allerede modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp som aktivitetsparate, og som ønsker at blive tilmeldt som arbejdssøgende, skal henvende sig i jobcenteret. Stk. 5. Personer, der modtager kontanthjælp som jobparat eller uddannelseshjælp som åbenlyst uddannelsesparate, og som er afmeldt på grund af manglende bekræftelse af jobsøgning ved tjek af jobforslag på Jobnet, kan dog tilmelde sig via selvbetjening på Jobnet inden for 7 dage efter afmeldingen, hvis personen stadig er registreret som jobparat henholdsvis åbenlyst uddannelsesparat. 12. Ydelsescenteret i kommunen skal give jobcenteret meddelelse om, hvorvidt en ansøger af kontanthjælp eller uddannelseshjælp bevilges kontanthjælp henholdsvis uddannelseshjælp. Fristen for afgivelse af denne meddelelse er 15 hverdage efter første henvendelse til kommunen om hjælp. Cv-oplysninger og øvrige beskæftigelsesrelevante oplysninger for tilmeldte 13. Arbejdssøgende, som ønsker at stå tilmeldt, skal give jobcenteret fyldestgørende og korrekte oplysninger om tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for jobcenterets bistand med at finde arbejde. Stk. 2. Oplysninger, der lægges i cv et, skal følge anvisningen på Jobnet. 14. Personer, der er omfattet af 1, nr. 1 og 2, samt personer, der er omfattet af 1, nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, og som er tilmeldt som arbejdssøgende, skal gøre cv et tilgængeligt for 4

5 søgning i Jobnet og løbende ajourføre beskæftigelsesrelevante oplysninger i Jobnet. Personen skal efter anmodning tillige gøre oplysningerne og sit cv-nummer tilgængeligt for sin arbejdsløshedskasse. 15. Senest tre uger efter tilmelding af personer, der er omfattet af 1, nr. 1, afholdes en personlig samtale med personen, hvor det sikres, at personens oplysninger i Jobnet er fyldestgørende. Stk. 2. Samtalen efter stk. 1 kan afholdes telefonisk, hvis personen alene skal ajourføre sit cv. Stk. 3. Arbejdsløshedskasserne afholder samtalen efter stk. 1 med egne medlemmer, som er omfattet af 1, nr. 1. Efter afholdelse af samtalen overgår ansvaret for at sikre, at den ledige ajourfører cv et til jobcenteret. Afmelding, generelt 16. Ønsker en arbejdssøgende ikke længere at stå tilmeldt som arbejdssøgende, eller påbegynder en arbejdssøgende, bortset fra tilmeldte uden ydelse, fuld beskæftigelse af mindst 14 dages varighed, skal vedkommende afmelde sig. Stk. 2. Når en arbejdssøgende, bortset fra personer ansat med løntilskud, giver jobcenteret meddelelse om sygdom, bliver personen automatisk afmeldt. Personer, der har sygemeldt sig via Jobnet, modtager en elektronisk kvittering som dokumentation for afmeldingen. 17. Hvis en person, der er tilmeldt som arbejdssøgende, ikke bekræfter jobsøgningen ved at tjekke sine jobforslag på Jobnet, jf. 5, vil personen få en skriftlig påmindelse fra jobcenteret om at bekræfte sin jobsøgning ved at tjekke sine jobforslag på Jobnet inden for en ny frist på 7 dage regnet fra udløbet af den første 7 dages frist. Det samme gælder, hvis personen for anden gang inden for 12 måneder undlader at bekræfte sin jobsøgning ved at tjekke sine jobforslag på Jobnet. Hvis personen ikke bekræfter sin jobsøgning ved at tjekke sine jobforslag på Jobnet inden for den nye frist, vil pågældende blive afmeldt umiddelbart efter fristens udløb. Stk. 2. Hvis personen 3 gange inden for 12 måneder undlader at bekræfte sin jobsøgning ved at tjekke sine jobforslag på Jobnet, afmeldes pågældende uden påmindelse og frist. Stk. 3. Hvis personen er omfattet af et midlertidigt forhold, der kan have betydning for muligheden for at blive henvist til et arbejde eller blive indkaldt til jobsamtaler m.v., den dag, bekræftelsen ved tjek af jobforslag på Jobnet senest skulle finde sted, skal bekræftelsen ved tjek af jobforslag på Jobnet foretages senest 7 dage efter forholdets ophør. De i 1. punktum omtalte forhold er: Sygdom, ferie, 14 dages barsel (fædreorlov), fritagelse for rådighed efter 37, borgerligt ombud og midlertidigt arbejde under 14 dage. Stk. 4. Beregning af fristen efter stk. 1 og 3 påbegyndes dagen efter 1) tilmeldingen som arbejdssøgende, 2) seneste bekræftelse ved tjek af jobforslag på Jobnet, 3) personen skulle have bekræftet jobsøgningen ved at tjekke sine jobforslag på Jobnet, eller 4) slutdatoen for det midlertidige forholds ophør. Stk. 5. Perioder, hvor personen ikke er tilmeldt som arbejdssøgende, afbryder ikke optællingen af de 12 måneder. Skift mellem tilmeldekategorier, jf. 3, stk. 3, afbryder optællingen. Stk. 6. Hvis fristen for at bekræfte jobsøgning ved tjek af jobforslag på Jobnet i henhold til 5 eller stk. 1, falder i perioderne fra og med juleaftensdag til og med nytårsdag eller fra og med skærtorsdag til og med 2. påskedag, udskydes fristen med 7 dage. 18. Jobcenteret afmelder en arbejdssøgende, bortset fra personer tilmeldt uden ydelse, når 1) jobcenteret har fået oplyst, at personen har fået ordinær fuldtidsbeskæftigelse, for deltidsforsikrede dog deltidsbeskæftigelse på mindst 30 timer om ugen, såfremt beskæftigelsesperioden er af mindst 14 dages varighed, medmindre personen ønsker at stå tilmeldt uden ydelse, 2) jobcenteret ikke kan få pågældendes adresse oplyst, og en henvendelse til arbejdsløshedskassen henholdsvis kommunen ikke har løst problemet, 5

6 3) personen ikke vil gøre sit cv tilgængeligt for søgning i Jobnet eller ikke i øvrigt vil give jobcenteret beskæftigelsesrelevante oplysninger, 4) jobcenteret har fået oplyst, at personen påbegynder ordinær uddannelse, der ikke er givet i henhold til en jobplan eller et uddannelsespålæg, eller 5) jobcenteret har fået oplyst, at personen påbegynder ordinær uddannelse, der er givet i henhold til et uddannelsespålæg. Stk. 2. Forinden afmelding efter stk. 1, nr. 4, skal jobcenteret underrette personen om, at vedkommende vil blive afmeldt. 19. Ved afmelding underretter jobcenteret personen om afmeldingen og om muligheden for eventuel gentilmelding, herunder som tilmeldt uden ydelse, jf. 24. Dette gælder dog ikke afmelding efter 21. Afmelding og registrering af fritagelse for rådighed for dagpengemodtagere 20. Jobcenteret registrerer personer, der er omfattet af 1, nr. 1, som fritaget for rådighed fra henvist arbejde med start- og slutdato 1) ved iværksættelse af tilbud, når personen i henhold til 37 ikke skal stå til rådighed for henvist arbejde, eller 2) ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering i form af uddannelse i udlandet i tilfælde, hvor personen ikke skal stå til rådighed for henvist arbejde i henhold til bekendtgørelse om rådighed. Stk. 2. Jobcenteret afmelder personer, der er omfattet af 1, nr. 1, som dagpengemodtager, når jobcenteret har fået oplyst, at personen ikke længere er dagpengeberettiget efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Jobcenteret tilmelder i stedet personen som tilmeldt uden ydelse. Stk. 3. Jobcenteret kan afmelde personer, der er omfattet af 1, nr. 1, i tilfælde, hvor der opstår tvivl om personens tilhørsforhold til en arbejdsløshedskasse, og hvor personen ikke reagerer på jobcenterets henvendelse herom. 21. Arbejdsløshedskassen skal afmelde en person, der er omfattet af 1, nr. 1, 1) når vedkommende har anmodet arbejdsløshedskassen herom, 2) såfremt personen overgår til efterløn, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., eller 3) hvis personen ikke vil gøre sit cv tilgængeligt for arbejdsløshedskassen. Afmelding og registrering af fritagelse for rådighed for ansøgere og modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp 22. Jobcenteret registrerer personer, der har ansøgt om eller modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp, og som vurderes henholdsvis jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, som fritaget for rådighed fra henvist arbejde med start- og slutdato ved iværksættelse af tilbud, når personen i henhold til 37 ikke skal stå til rådighed for henvist arbejde, eller når personen er fritaget for rådighedsforpligtelsen efter 13, stk. 7, nr. 2, 4 og 6-8, i lov om aktiv socialpolitik. Registreringen foretages i henhold til kapitel 4 i bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen. 23. Jobcenteret afmelder personer, der har ansøgt om eller modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp, og som vurderes henholdsvis jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, når personen ikke længere skal være tilmeldt som arbejdssøgende som følge af, at personen, 1) ikke længere ansøger om eller modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp eller ikke længere vurderes henholdsvis jobparat eller åbenlyst uddannelsesparat, eller 2) er fritaget for rådighedsforpligtelsen efter 13, stk. 7, nr. 2, 4 og 6-8, i lov om aktiv socialpolitik, jf

7 Gentilmelding 24. Ønsker en arbejdssøgende, som er blevet afmeldt, på ny at stå tilmeldt, skal vedkommende tilmelde sig efter reglerne i 4-12, jf. dog stk. 2. Er afmeldingen sket på grund af jobcenterets fejl, skal jobcenteret tilmelde personen på ny. Stk. 2. Personer omfattet af 1, nr. 1 og 2, samt personer omfattet af 1, nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, og som er blevet afmeldt på grund af sygdom, skal raskmelde sig via selvbetjening på Jobnet. Når personen raskmelder sig, bliver personen automatisk gentilmeldt via Jobnet. Personen modtager en elektronisk kvittering som dokumentation for gentilmeldingen. Kapitel 3 Bistand til at finde arbejde og arbejdskraft Henvisning af arbejdssøgende til arbejdsgiver 25. Ved henvisning af arbejdssøgende til en arbejdsgiver, der har brug for arbejdskraft til et konkret job, skal der ske henvisning af en eller flere arbejdssøgende efter aftale med arbejdsgiveren. Stk. 2. Der skal ved udvælgelsen af egnede arbejdssøgende være overensstemmelse mellem den arbejdssøgendes kvalifikationer og jobprofilen. 26. Henvisningen til arbejdsgiveren skal være skriftlig. I særlige situationer, f.eks. inden for områder, hvor det er sædvane at henvise med kort varsel, kan henvisningen ske telefonisk. Den arbejdssøgende skal gøres bekendt med, at samtalen er en henvisning. 27. Når en arbejdsgiver har fået henvist en arbejdssøgende, har arbejdsgiveren pligt til straks at give jobcenteret meddelelse om resultatet af henvisningen, herunder hvis den arbejdssøgende ikke er blevet ansat, eller hvis arbejdsforholdet afbrydes umiddelbart efter overtagelsen. 28. Jobcenteret kan pålægge personer, der er omfattet af 1, nr. 1 og 2, samt personer, der er omfattet af 1, nr. 12, og som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, at søge konkrete job, hvor arbejdsgiveren ikke har aftalt med jobcenteret, at der sker henvisning af arbejdssøgende. 26 finder tilsvarende anvendelse. Særlige aktiviteter 29. Jobcenteret kan iværksætte særlige aktiviteter, der medvirker til at finde arbejde og arbejdskraft. Særlige aktiviteter er aktiviteter, der er rettet mod de arbejdssøgende, herunder enkeltpersoner eller grupper af ledige, hvor der er behov for en særlig indsats. Stk. 2. Aktiviteterne kan bestå af informationsaktiviteter, der retter sig mod særlige uddannelses- eller arbejdsområder, arbejdssøgende med særlige kvalifikationer eller behov, befordringsgodtgørelse i forbindelse med jobsøgning og lignende. Stk. 3. Personer, der er omfattet af 1, nr. 1 og 2, samt personer, der er omfattet af 1, nr. 12, og som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, har pligt til at møde til særlige aktiviteter på eller arrangeret af jobcenteret, hvis jobcenteret indkalder vedkommende skriftligt og personligt. Stk. 4. Kommunen fastsætter nærmere retningslinjer for muligheden for støtte til befordringsgodtgørelse efter stk. 2, i forbindelse med jobsøgning. 7

8 Afsnit III Individuelt kontaktforløb m.v. Kapitel 4 Individuelt kontaktforløb m.v. Målgrupper og jobsamtaler 30. For personer, der er omfattet af 1, nr. 1-4 og 11-13, tilrettelægges og gennemføres der et individuelt kontaktforløb. Stk. 2. Følgende persongrupper er undtaget fra det individuelle kontaktforløb i stk. 1: 1) Personer over 65 år, som modtager kontanthjælp, alene fordi de ikke opfylder optjeningsbetingelserne for at få folkepension. 2) Personer, som modtager kontanthjælp, alene fordi de ikke opfylder optjeningsbetingelserne for at få førtidspension. 3) Unge under 18 år, som ikke har forældre, der har pligt til at forsørge dem, og som derfor modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp. 4) Personer, der har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der under fravær efter bestemmelserne i barsellovens 6, stk. 1 og 2, 7, 8, stk. 1-6 og 8, 9, 13 og 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption. 5) Personer omfattet af 1, nr. 4, som har en ansættelseskontrakt, hvor ansættelsen begynder inden for 4 uger, eller som skal på barsel inden for 4 uger. 6) Ledige, der deltager i selvvalgt uddannelse på fuld tid som fuldtids- eller deltidsforsikret, jf. bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige. 7) Personer, der deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 31. Den individuelle jobsamtale skal som minimum altid indeholde følgende: 1) For personer, der er omfattet af 1, nr. 1-3, skal der følges op på deres jobsøgning, og den videre jobsøgning skal fastlægges. 2) Personer, der er omfattet af 1, nr. 1 og 2, kan pålægges at søge relevante konkrete job, der f. eks. er indlagt i Jobnet. 3) For personer, der er omfattet af 1, nr. 1-3, skal det påses, at deres cv på Jobnet er fyldestgørende. 4) Muligheden og behovet for tilbud efter kapitel 9 b-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal drøftes. 5) For personer omfattet af 1, nr. 1-4 og 11, aftales det fortsatte kontaktforløb samt andre aktiviteter, som personen eller jobcenteret forventes at gennemføre inden næste jobsamtale. Stk. 2. Kommunen skal for personer, der er omfattet af 1, nr. 2, 3, 7 og 11, og som er helt eller delvist sygemeldte, løbende vurdere, om der er behov for en særlig indsats i form af sygdomsafklaring, behandling, optræning og andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger for at sikre, at personen får den nødvendige hjælp til at opnå eller genvinde tilknytning til arbejdsmarkedet. Vurderingen og den særlige indsats, der iværksættes, samt opfølgningen herpå sker som led i det individuelle kontaktforløb, jf. 16, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Stk. 3. Personer, der er omfattet af 1, stk. 1 og 2, i lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v., skal orienteres om, at de kan være berettiget til at få udbetalt jobpræmie. Orienteringen skal bl.a. indeholde oplysninger om, at personen i perioden fra den 1. marts 2011 til og med 29. februar 2012 i 329 ud af 365 dage helt eller delvist har modtaget en eller flere af de ydelser m.v., der fremgår af lovens 1, stk. 1, og at personen kan optjene en jobpræmie under de betingelser, der fremgår af lovens 1 og 2. 8

9 Stk. 4. Stk. 1 og 3 gælder ikke for syge kontanthjælpsmodtagere, der er i dokumenteret længerevarende behandling på minimum 3 måneder, der udelukker tilbud efter kapitel i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. For denne persongruppe skal indholdet i samtalen opfylde kravene i stk For personer omfattet af 1, nr. 12 og 13, skal den individuelle samtale som minimum altid indeholde følgende: 1) Der følges op på det aktuelle trin i uddannelsespålægget efter 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder tilbud efter kapitel 9 b 12 i samme lov, der er igangsat og gennemført som led i dette trin. 2) Muligheden og behovet for yderligere tilbud efter kapitel 9 b-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats drøftes med henblik på at understøtte det relevante trin i uddannelsespålægget og sikre fremdrift i forhold til uddannelsesmålet. 3) Det videre forløb aftales, herunder frist for det relevante trin i uddannelsespålægget, det videre kontaktforløb samt ansvar for tilmelding til tilbud, test og andre aktiviteter. 4) For personer omfattet af 1, stk. 12, og som er åbenlyst uddannelsesparate, skal det påses, at deres cv på Jobnet er fyldestgørende, og der følges op på deres jobsøgning, og den videre jobsøgning skal fastlægges. Stk. 2. Kommunen skal løbende vurdere, om en person, der er omfattet af 1, nr. 12 eller 13 og som er helt eller delvist sygemeldt, har behov for en særlig indsats i form af sygdomsafklaring, behandling, optræning og andre uddannelsesfremmende foranstaltninger for at sikre, at personen får den nødvendige hjælp til at blive i stand til at påbegynde og gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår. Vurderingen og den særlige indsats, der iværksættes, samt opfølgningen herpå sker som led i det individuelle kontaktforløb, jf. 16, stk. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for syge uddannelseshjælpsmodtagere, der er i dokumenteret længerevarende behandling på minimum 3 måneder, der udelukker tilbud efter kapitel i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. For denne persongruppe skal indholdet i samtalen opfylde kravene i stk. 2. Læse-, skrive- og regnetest 33. For personer, der er omfattet af 1, nr. 1, og som ikke har en ungdomsuddannelse, skal jobcenteret ved den første jobsamtale vurdere, om personen skal læse- og skrivetestes. Læse- og skrivetesten skal afklare, om personen har behov for læse- og skrivekursus for at forbedre sine muligheder for at tage en ordinær uddannelse eller arbejde. Ved jobcenterets vurdering indgår personens forudsætninger, herunder personens hidtidige skoleforløb eller erhvervserfaring. Stk. 2. Vurderer jobcenteret, at en person, der er omfattet af stk. 1, skal gennemføre en læse- og skrivetest, skal jobcenteret aftale, hvornår og hvor testen skal foretages. Stk. 3. Jobcenteret kan senere ændre vurderingen efter stk. 1, hvis der er behov herfor. 34. For personer, der er omfattet af 1, nr. 2 og 3, og som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, skal jobcenteret tilbyde, at de bliver læse-, skrive- og regnetestet. Jobcenteret skal aftale med personen, hvornår og hvor testen skal foretages. Stk. 2. Personer, der er omfattet af 1, nr. 12 og 13, og som ikke har en ungdomsuddannelse, skal læse-, skrive- og regnetestes senest efter en sammenhængende periode på 1 måned fra første henvendelse til kommunen om hjælp. Stk. 3. Testen efter stk. 1 og 2, skal være den obligatoriske test, som Undervisningsministeriet udarbejder, jf. bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning. Testen skal afklare, om personen har behov for læse-, skrive-, regne- og ordblindekursus for at forbedre sine muligheder for at tage en ordinær uddannelse eller opnå varig beskæftigelse. 9

10 Oplysningspligt ved sygdom og ferie m.v. 35. Personer, der er omfattet af 1, nr. 1-3, samt personer, der er omfattet af 1, nr. 12, og som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, har pligt til straks at give jobcenteret besked, hvis personen ikke står til rådighed for henvist arbejde på grund af arbejde, sygdom, deltagelse i kurser eller af anden grund. Stk. 2. Personer, der er omfattet af 1, nr. 1-3 og 11-13, som har optjent ret til ferie med feriegodtgørelse efter ferieloven, har ret til at afholde ferien, når jobcenteret modtager meddelelse herom senest 14 dage før, ferien skal afholdes, og der ikke allerede i ferieperioden er fastsat møder, henvist til arbejde eller afgivet tilbud m.v., som den ledige har pligt til at deltage i. Er der mindre end 14 dage til ferien, kan jobcenteret godkende ferieafholdelsen, såfremt afholdelsen ikke modvirker beskæftigelsesindsatsen for den ledige. Der kan afholdes optjent ferie på enkelte dage, når jobcenteret modtager meddelelse herom, og der de pågældende dage ikke er fastsat møder, afgivet tilbud mv. eller henvist til arbejde, som den ledige har pligt til at deltage i. Stk. 3. Personer, der deltager i tilbud om ansættelse med løntilskud, skal i stedet give meddelelse om sygdom og ferie til arbejdsgiveren. Stk. 4. Personer, der er visiteret til et fleksjob, og som modtager ledighedsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp har pligt til straks at give jobcenteret besked om sygdom, hvis sygdommen forhindrer personen i at påbegynde et fleksjob eller deltage i tilbud. Stk. 5. Jobcenteret skal registrere personens meddelelse om sygdom, raskmelding og ferie. Oplysningspligt ved deltagelse i selvvalgt uddannelse 36. Personer, der er omfattet af 1, nr. 1, og som deltager i selvvalgt uddannelse efter kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal give jobcenteret besked om deltagelsen i uddannelsen. Oplysningen bør gives så tidligt som muligt og senest den dag, hvor uddannelsen starter. Afsnit IV Tilbud Kapitel 5 Rådighed m.v. 37. Personer, der er omfattet af 1, nr. 1-3, samt personer, der er omfattet af 1, nr. 12, og som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, samt kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, og som deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller efter integrationsloven, skal være aktivt arbejdssøgende samt stå til rådighed for henvist arbejde. Det gælder dog ikke unge under 25 år omfattet af 1, nr. 1, som efter lovens 85, stk. 2, har fået tilbud om en uddannelse, hvor tilbuddet ophører, når den unge har haft 26 ugers sammenlagt ledighed. Stk. 2. Jobcenteret kan efter ansøgning i særlige tilfælde fravige stk. 1, 1. pkt., hvis jobcenteret skønner, at tilbuddet medvirker til, at personen kan opnå fast beskæftigelse. Dette kan eksempelvis være tilfældet, når personen har en klar aftale om et konkret, ordinært job, hvor gennemførelse af en forudgående uddannelse, et tilbud om virksomhedspraktik eller en ansættelse med løntilskud er en afgørende forudsætning for ansættelsen. Stk. 3. Jobcenteret kan i perioden frem til 31. december 2014 efter ansøgning fravige bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., hvis jobcenteret skønner, at deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering i form af et læringsforløb for vækstiværksættere medvirker til, at personen kan opnå fast beskæftigelse og blive selvforsørgende som selvstændig. Stk. 4. Jobcenteret kan i perioden frem til 31. december 2014 efter ansøgning fravige bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., hvis jobcenteret skønner, at deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering i form af et brobygningsforløb, som Arbejdsmarkedsstyrelsen har godkendt og givet tilsagn til som led i initiativet Brobygning til Uddannelse, medvirker til, at personen efterfølgende kan påbegynde ordinær uddannelse. 10

11 Stk. 5. Har jobcenteret truffet afgørelse efter stk. 2-4, skal dette meddeles skriftligt til personen. Varighed 38. Tilbud til personer, der er omfattet af 1, nr. 1, kan ikke række ud over den dato, hvortil personen er berettiget til dagpenge eller ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. dog stk. 2. Stk. 2. Det er en betingelse for afgivelse af tilbuddet, at kravet om ledighed er opfyldt på tidspunktet for tilbuddets afgivelse, og at personen er tilmeldt som arbejdssøgende, er dagpengeberettiget og står til rådighed for arbejdsmarkedet, jf. dog 37. Bortfald af pligt til tilbud 39. Hvis personer, der er omfattet af 1, nr. 1, har ordinær beskæftigelse som lønmodtager, der fast udgør 20 timer ugentligt eller mere, bortfalder pligten til tilbud. Stk. 2. Hvis personen har ordinær beskæftigelse som lønmodtager af varierende omfang, bortfalder pligten til tilbud, når den ordinære beskæftigelse gennemsnitligt udgør mindst 20 timer ugentligt. Gennemsnittet beregnes over en måned. Stk. 3. Personen skal oplyse jobcenteret om omfang af og eventuelle ændringer i den ordinære beskæftigelse. Kapitel 6 Jobplan og uddannelsespålæg, m.v. 40. Jobcenteret udarbejder en jobplan sammen med personen. Jobplanen skal være drøftet med personen ved en jobsamtale. Stk. 2. Jobplanen skal indeholde oplysninger om 1) personens beskæftigelsesmål og planer for tilbud, 2) eventuelt aftalte tilbud, 3) ansvar for tilmelding til tilbud, 4) tidspunkt for påbegyndelse af aftalte tilbud og 5) ansvar og dato for opfølgning. Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder også anvendelse ved revision af en jobplan. Stk. 4. Når der for personer, der er omfattet af 1, nr. 1 og 2, er udarbejdet eller revideret en jobplan eller afgivet tilbud uden for en jobplan efter 29, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, gør jobcenteret jobplanen og tilbud tilgængelige for personen digitalt via Jobnet. Personen har pligt til at gøre sig bekendt med og kvittere for jobplan og tilbud digitalt på Jobnet. Tilbud kan tidligst igangsættes med en startdato, der er senere end 8 dage efter, at tilbuddet er gjort tilgængeligt på Jobnet. Tilbud, der er givet i forbindelse med en jobsamtale eller ved, at den ledige er gjort opmærksom på tilbuddets startdato på anden vis, f.eks. ved brev eller telefon, kan dog igangsættes på et tidligere tidspunkt. Stk. 5. Et tilbud uden for en jobplan efter 29, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats anses for afgivet skriftligt, når det er gjort tilgængeligt på Jobnet efter stk. 4. Stk. 6. Når personen har kvitteret på Jobnet for et tilbud uden for en jobplan efter 29, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, fremgår accepten af sagen i det fælles datagrundlag, jf. kap. 11 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Stk. 7. Når der er udarbejdet eller revideret en jobplan for personer, der er omfattet af 1, nr. 3 og 4, skal jobplanen underskrives af personen og jobcenteret. Jobcenteret skal give personen en kopi af den aftalte jobplan. For personer, der har ret til tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan jobcenteret dog under hensyn til personens mulighed for at kunne påbegynde tilbuddet rettidigt fremsende den reviderede jobplan til underskrift til personen uden forudgående samtale. Jobcenteret skal forinden have forsøgt telefonisk at orientere personen om tilbuddet og om fremsendelsen af jobplanen. 11

12 41. Jobcenteret udarbejder et uddannelsespålæg sammen med personer omfattet af 1, nr. 12 og 13. Uddannelsespålægget skal være drøftet med personen ved en samtale. Stk. 2. Uddannelsespålægget skal indeholde oplysninger om 1) personens uddannelsesønsker og planer for tilbud, test og andre aktiviteter, der understøtter det relevante trin i uddannelsespålægget og dermed fremdrift i forhold til uddannelsesmålet, 2) aftalte tilbud og tests, 3) frist for uddannelsespålæggets trin, 4) ansvar for tilmelding til tilbud, test og andre aktiviteter, som påhviler den unge 5) tidspunkt for påbegyndelse af aftalte tilbud, test og andre aktiviteter og 6) ansvar og dato for opfølgning. Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder også anvendelse ved revision af et uddannelsespålæg. Stk. 4. Når der til personer, der er omfattet af 1, nr. 12, og som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, er afgivet tilbud efter 21 b, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, gør jobcenteret tilbud tilgængelige for personen digitalt via Jobnet. Personen har pligt til at gøre sig bekendt med og kvittere for tilbud digitalt på Jobnet. Tilbud kan tidligst igangsættes med en startdato, der er senere end 8 dage efter, at tilbuddet er gjort tilgængeligt på Jobnet. Tilbud, der er givet i forbindelse med en samtale eller ved, at den ledige er gjort opmærksom på tilbuddets startdato på anden vis, f.eks. ved brev eller telefon, kan dog igangsættes på et tidligere tidspunkt. Flytning 42. Hvis en person, der er omfattet af 1, nr. 1-3, 12 eller 13, flytter til en anden opholdskommune, skal jobcenteret i den nye opholdskommune sammen med personen vurdere, om henholdsvis jobplanen og uddannelsespålægget skal revideres. Stk. 2. Hvis personen har en aftale med et jobcenter om et konkret tilbud, bevarer personen så vidt muligt retten til tilbuddet, selv om personen flytter til en anden opholdskommune. Stk. 3. Hvis personen gennemfører et konkret tilbud, der er aftalt med jobcenteret i fraflytningskommunen, skal udgifterne hertil afholdes af jobcenteret i den nye opholdskommune. 43. Hvis en person, der er omfattet af 1, nr. 4, flytter til en anden opholdskommune, bevarer personen retten til et aftalt tilbud efter jobplanen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Jobplanen skal revideres, hvis dette er begrundet i personens situation, eller hvis der er væsentligt ændrede forudsætninger på arbejdsmarkedet, som gør en revision hensigtsmæssig. Integrationskontrakt efter integrationsloven 44. Den beskæftigelsesrettede indsats for personer, der har fået eller skal have en integrationskontrakt efter integrationsloven, skal fremgå ved en henvisning i kontrakten til det aftalte om jobplan og kontaktforløb, medmindre det skrives ind i integrationskontrakten. Kapitel 7 Mentor 45. Med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, kan der gives tilbud om mentorstøtte. Stk. 2. Det er en betingelse for tilbud om mentorstøtte, at den medarbejder i virksomheden som fungerer som mentor, ikke udfører sine sædvanlige arbejdsfunktioner i de timer, hvor vedkommende fungerer som mentor. Stk. 3. Som grundlag for udbetaling af støtte skal arbejdsgiveren henholdsvis uddannelsesinstitutionen redegøre for det faktiske timeforbrug, der er anvendt på mentorfunktionen, samt fremlægge dokumentation for eventuel køb af uddannelse for medarbejderen. 12

13 Kapitel 8 Vejledning og opkvalificering Uddannelser 46. Personer, der er omfattet af 1, nr. 1-5 og 11-13, kan efter 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats få tilbud om vejledning og opkvalificering, der består af uddannelser, der udbydes generelt, og som er omfattet af en af følgende love: 1) Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. og de med hjemmel i denne lov udfærdigede bekendtgørelser. Det er en betingelse, at uddannelserne umiddelbart er rettet mod arbejdsmarkedet. 2) Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 3) Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. 4) Lov om Danmarks Biblioteksskole. 5) Lov om universiteter. Stk. 2. Kravet i stk. 1, nr. 1, om at uddannelsen umiddelbart skal være rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet, gælder ikke for uddannelser omfattet af følgende love: 1) Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx). 2) Lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven). 3) Lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx). 4) Lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. 5) Lov om almen voksenuddannelse. 6) Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse. 7) Lov om forberedende voksenundervisning (FVU). 8) Lov om åben uddannelse. Jobsøgningskurser 47. Personer, der er omfattet af 1, nr. 1-3, kan kun få tilbud om vejledning og opkvalificering i form af et jobsøgningskursus, hvis de ikke har gennemført et sådant tilbud inden for de seneste to kalenderår. Der vil dog altid kunne tilbydes et jobsøgningskursus, hvis en person selv anmoder herom, og jobcenteret skønner, at et sådant tilbud bedst muligt vil kunne hjælpe personen i beskæftigelse. Stk. 2. Ved jobsøgningskursus forstås et standardkursus eller lignende, hvor hovedparten af indholdet består af aktiviteter i form af f.eks. selvstændig jobsøgning, generel undervisning i udarbejdelse af ansøgninger, CV og ansættelsessamtaler og i anvendelse af elektroniske jobdatabaser. Stk. 3. Perioden på 2 år efter stk. 1 regnes fra den dato, hvor personen senest er påbegyndt et jobsøgningskursus. Udlandet 48. Personer, der er omfattet af 1, nr. 1, kan få tilbud om vejledning og opkvalificering i form af uddannelse i udlandet, 1) hvis uddannelsen er oprettet ved lov eller i henhold til lov i det pågældende land eller er anerkendt af det pågældende lands nationale uddannelsesmyndigheder, eller 2) hvis uddannelsen er led i en uddannelse her i landet. Stk. 2. I forbindelse med tilbud om vejledning og opkvalificering i form af uddannelse i udlandet, kan jobcenteret betale for studieafgift, såfremt uddannelsen er et led i en uddannelse her i landet. 49. En person, der er omfattet af 1, nr. 5, og som har ret til sygedagpenge under ophold i udlandet, jf. sygedagpengelovens 3, kan få tilbud om vejledning og opkvalificering i udlandet med henblik på arbejdsfastholdelse og afklaring af arbejdsevnen som led i retten til fortsat at modtage sygedagpenge. 13

14 Danskundervisning 50. Personer, som på grund af manglende danskkundskaber kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse, kan få tilbud om danskundervisning. Danskundervisning kan indgå som en integreret del af et tilbud efter dette kapitel. Stk. 2. Jobcenteret skal ved afgivelse af tilbud om danskundervisning tage udgangspunkt i, om tilbuddet vil kunne forbedre personens mulighed for at opnå ordinær beskæftigelse eller eventuelt deltage i øvrige tilbud efter denne bekendtgørelse. Stk. 3. Til personer med dansk som andetsprog skal jobcenterets tilbud om uddannelse efter stk. 1 gives i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Uddannelsesaktivitet og indberetningspligt 51. Uddannelsesstedet kontrollerer løbende, om en person, der har fået et tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, deltager aktivt i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter m.m. Stk. 2. Uddannelsesstedet skal straks give meddelelse til jobcenteret, hvis 1) personen ikke deltager aktivt i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter m.m., eller 2) begyndelses- eller sluttidspunktet for uddannelsen afviger fra, hvad der er blevet aftalt, jf. dog 52, stk. 1. Stk. 3. Foregår uddannelsen ved flere uddannelsessteder, aftaler disse indbyrdes, hvilket uddannelsessted der varetager opgaverne over for jobcenteret i henhold til stk. 1 og Ved videregående uddannelser, hvor personen ikke har mødepligt, er det alene personen selv, der er forpligtet til straks at meddele jobcenteret og arbejdsløshedskassen, hvis der sker afvigelser i forhold til det oprindeligt oplyste med hensyn til uddannelsens påbegyndelse og endelige afslutning. Personen skal desuden selv straks underrette jobcenteret og arbejdsløshedskassen, såfremt den pågældende ikke længere deltager aktivt i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter m.m. Stk. 2. Jobcenteret og arbejdsløshedskassen kan indhente en erklæring fra personen, hvor denne på tro og love erklærer at deltage aktivt i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter m.m. Stk. 3. Ved deltagelse i uddannelse i udlandet finder stk. 1 og 2 anvendelse. 53. Under korte afbrydelser i undervisningen i forbindelse med ordinære ferieperioder eller under andre korte afbrydelser, der skyldes uddannelsesstedets forhold, anses uddannelsen ikke for afbrudt. Stk. 2. Korte afbrydelser af deltagelse i undervisningen, som skyldes personens forhold, og som kan betegnes som lovligt forfald, medfører heller ikke, at uddannelsen anses for afbrudt. Stk. 3. I tilfælde af længerevarende sygdom eller barsel skal personen selv straks sørge for underretning af både uddannelsesstedet, jobcenteret og arbejdsløshedskassen. 54. Bliver enten jobcenteret eller arbejdsløshedskassen bekendt med omstændigheder, der giver anledning til formodning om, at en person ikke længere aktivt deltager i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter m.m., uden at der dog foreligger underretning fra uddannelsesstedet i henhold til 51, stk. 2, kan jobcenteret eller arbejdsløshedskassen indhente nærmere oplysninger hos uddannelsesstedet om, hvorvidt den pågældende deltager aktivt i uddannelsen, jf. dog 52, stk Hvis jobcenteret bliver bekendt med, at en person ikke længere deltager aktivt i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter m.m., træffer jobcenteret afgørelse om, hvorvidt tilbuddet om vejledning og opkvalificering skal tilbagekaldes. 14

15 Kapitel 9 Virksomhedspraktik og nytteindsats Omfang og underretning m.v. 56. Jobcenteret og virksomheden aftaler formålet med, indholdet i samt varigheden og omfanget af opholdet i virksomhedspraktik, herunder i nytteindsats. Hvis der som led i det individuelle kontaktforløb er kontakt med personen under opholdet, skal jobcenteret inddrage virksomheden heri. Stk. 2. Deltagelse i virksomhedspraktik, herunder i nytteindsats, skal ligge inden for virksomhedens normale arbejdstid og må ikke have et omfang, der overstiger normal, fuld arbejdstid pr. uge. For personer, der er omfattet af 1, nr. 1, og som er deltidsforsikrede, kan deltagelsen ikke have et omfang, der overstiger normal, fuld arbejdstid pr. uge for deltidsforsikrede. Stk. 3. Tilbud om virksomhedspraktik, herunder nytteindsats, kan ikke tilbydes en person i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat, herunder hvis ansættelsen har været med offentligt tilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Stk. 4. Personer uden ansættelsesforhold, som er omfattet af 1, nr. 5, og som er enig i at modtage tilbud i den virksomhed, hvor de senest har været ansat, kan uanset bestemmelsen i stk. 3 tilbydes virksomhedspraktik i denne virksomhed. 57. Når en arbejdsgiver har fået henvist en person i praktik, herunder i nytteindsats, har arbejdsgiveren pligt til straks at give jobcenteret meddelelse om resultatet af henvisningen, herunder hvis personen ikke har fået opholdet, eller hvis opholdet afbrydes umiddelbart efter overtagelsen. Udlandet 58. En person, der er omfattet af 1, nr. 5, og som har ret til sygedagpenge under ophold i udlandet, jf. sygedagpengelovens 3, kan få tilbud om virksomhedspraktik i udlandet med henblik på arbejdsfastholdelse og afklaring af arbejdsevnen som led i retten til fortsat at modtage sygedagpenge. Forholdet til virksomhedens ansatte, høring 59. Ved etablering af virksomhedspraktik i mere end 13 uger skal spørgsmålet om etableringen have været drøftet mellem virksomheden og en medarbejderrepræsentant. Ved etablering af virksomhedspraktik i form af nytteindsats skal spørgsmålet om etableringen have været drøftet mellem arbejdsgiveren og tillidsrepræsentanten, og hvis der ikke er en sådan på virksomheden en medarbejderrepræsentant, uanset varigheden af forløbet. Stk. 2. Det skal fremgå af virksomhedens tilbud om etableringen, at tillidsrepræsentanten henholdsvis medarbejderrepræsentanten, jf. stk. 1, er blevet hørt om ansøgningen. Stk. 3. Forud for etableringen skal der foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren, tillidsrepræsentanten henholdsvis en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt. Forholdet mellem antal ansatte med og uden tilskud 60. Antallet af personer i virksomhedspraktik, herunder nytteindsats, og antallet af ansatte med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats må maksimalt udgøre 1) 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid 1 person, og herudover 2) 1 person for hver 10 ordinært ansatte. Forud for etableringen af virksomhedspraktik skal der foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt dette er opfyldt. Er der tale om virksomhedspraktik i form af nytteindsats, skal tilkendegivelsen foreligge fra arbejdsgiveren og tillidsrepræsentanten, og hvis der ikke er en sådan på virksomheden, en medarbejderrepræsentant. 15

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats I medfør af 4, 4 a, stk. 1 og 3, 8, 10 a, 10 b, stk. 1 og 3, 10 c, stk. 1, 11, stk. 5, 21, 21 b, stk. 9, 25, stk. 1, 26, stk. 1, 31, stk. 1, 1. pkt., 31

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK nr 1003 af 30/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/08202 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK nr 1297 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16382

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. 28. december 2011. Nr. 1404.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. 28. december 2011. Nr. 1404. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 28. december 2011. Nr. 1404. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats I medfør af 4, stk. 1 og 2, 4 a, stk. 3, 8, 11, stk. 4, 21, stk. 1 og 2, 25,

Læs mere

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012 Til kommunerne, jobcentrene m.fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 16. september 2014. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 12. september 2014. Nr. 990.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 16. september 2014. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 12. september 2014. Nr. 990. Lovtidende A 2014 Udgivet den 16. september 2014 12. september 2014. Nr. 990. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Herved bekendtgøres lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 990 af 12/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0025949

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 415 af 24/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0005810 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1029 af 26/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-003139

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Vejledning om obligatorisk selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret og rådighedssamtaler i a-kassen

Vejledning om obligatorisk selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret og rådighedssamtaler i a-kassen VEJ nr 9543 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/08707 Senere

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

18 år de unges forsørgelse og økonomi

18 år de unges forsørgelse og økonomi 18 år de unges forsørgelse og økonomi Regler og betingelser i aktivloven (AKL), beskæftigelsesindsatsloven (LAB) og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB) Visitation og indplacering af

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 807 af 01/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0001366

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige I medfør af 26 a, stk. 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 1342 af 21/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/10910

Læs mere

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 895.

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 895. Lovtidende A 2013 Udgivet den 5. juli 2013 4. juli 2013. Nr. 895. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, og 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven BEK nr 628 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2012-0005558

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilaget er opdateret med de ændringer, som er sket til og med releasen den 10. oktober 2016

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Forsøg med frikommuner

Forsøg med frikommuner Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 1320 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09736

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Bilag 1 til Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Tjek dine jobforslag

Bilag 1 til Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Tjek dine jobforslag Bilag 1 til Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Tjek dine jobforslag Version: 2.0 Oprettet den 7. januar 2014 Spørgsmål eller ændringsforslag til obnet / Det fælles Datagrundlag kan rettes til

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 61 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010690 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Fremsat den xx. zz 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den xx. zz 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0005869 Udkast 15. maj 2013 Lovforslag nr. Udkast til lovforslag Fremsat den xx. zz 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-21-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse.

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Når den 2-årige dagpengeret og retten til midlertidig

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for

Læs mere

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning N O T A T 13. februar, 2014 Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning AFA / ABH /TBI / JBT Baggrund Formålet med kontanthjælpsreformen er, at unge uden en uddannelse skal påbegynde og

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Efter lov om

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud)

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud) Vordingborg Det lokale Beskæftigelsesråd Vordingborg Kommune Februar 2014 Strategi for nytteindsats i Vordingborg Kommune Nytteindsats er et tilbud i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne om virksomhedspraktik,

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Til Byrådsservice 17. maj 2016 Side 1 af 1 Hermed fremsendes besvarelse fra Sociale Forhold og Beskæftigelse på forespørgsel fra Dansk Folkeparti vedrørende sanktioner. SOCIALE

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 701 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Udkast (ny bekendtgørelse)

Udkast (ny bekendtgørelse) Udkast (ny bekendtgørelse) Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager kontantydelse, herunder under ophold i et andet EU/EØS-land I medfør af 10, stk. 7, i lov om kontantydelse

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

Udkast til bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven Udkast til bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 7, 23, stk. 7, og 24 a, stk. 4, i lov om integration af udlændinge

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

indsættes efter»kontanthjælp«:»eller uddannelseshjælp«.

indsættes efter»kontanthjælp«:»eller uddannelseshjælp«. Gældende formulering Lovforslaget 1 I integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7. oktober 2014, som ændret ved 66 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 og 2 i lov nr. 1488 af 23. december 2014,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven BEK nr 1208 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-9956 Senere

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet I medfør af 32, stk. 1 og 6, 39, 45, stk. 3, 49, stk. 2, 50, stk. 1 og 2, 52 i lov nr. 1482 af 23. december

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 16. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 16. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0003788 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29.

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS 1 Formålet med denne lov er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at - bistå arbejdssøgende med at få arbejde - give service til private og offentlige arbejdsgivere,

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Lovoversigt for dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere samt uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

Lovoversigt for dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere samt uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Lovoversigt for dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere samt sparate shjælpsmodtagere Målgruppe definition Kontaktforløb Dagpengemodtagere u. 30 år Ledige, der modtager dagpenge. I de første

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 400 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

225-timers reglen LAS 13 f

225-timers reglen LAS 13 f 225-timers reglen LAS 13 f Formål Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget om 225-timers regel for modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Formålet med bestemmelsen

Læs mere

Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse"

Udmøntning af integrationsudspillet Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 116 Offentligt N O T A T Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse" 19. marts 2015 J.nr.

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages i kommunerne.

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages i kommunerne. ORIENTERINGSSKRIVELSE Visitation - uddannelseshjælpsmodtagere 30. september 2013 Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 30. september 2011

Lovtidende A Udgivet den 30. september 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. september 2011 26. september 2011. Nr. 972. Bekendtgørelse om registrering og indberetning af data på beskæftigelsesområdet til det statistiske datavarehus og det fælles

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere