Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over ansættelser på særlige vilkår"

Transkript

1 Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet beskrives bl.a. de forskellige målgrupper, løn- og ansættelsesvilkår, medindflydelse/forhandling, merbeskæftigelseskrav mv., som gælder i henhold til lovgivning og Rammeaftale om det sociale kapitel Målgrupper/personer som er omfattet af de forskellige ordninger, jf. lov om aktiv beskæftigelse: 1) Dagpengemodtagere: Ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. lab 2, nr. 1. 2) Jobparate kontanthjælpsmodtagere: Personer, der modtager kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som er jobparate, bortset fra kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, jf. lab 2, stk. 2. 3) Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere: Personer, der modtager kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som er aktivitetsparate, bortset fra kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, jf. lab 2, stk. 3. 4) Revalidender: Personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer, der er omfattet af nr. 5, jf. lab 2, nr. 4. 5) Sygedagpengemodtagere: Personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge, jf. lab 2, nr. 5. 6) Førtidspensionister i løntilskudsjob: Personer under folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet, jf. lab 2, nr. 6. 7) Fleksjobbere: Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, jf. lab 2, nr. 7. 8) Nyuddannede personer med handicap: Personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv mv., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i 1

2 en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til, jf. lab 2, nr. 8. 9) Personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats: Personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats, jf. lab 2, nr ) Selvforsørgende: Personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv., kontanthjælp eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om Statens Uddannelsesstøtte, samt personer der ikke kan få tilbud efter integrationsloven, jf. lab 2, nr ) Ressourceforløbsydelsesmodtagere: Personer, der modtager ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer, der er omfattet af nr. 14, jf. lab 2, nr ) Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere: Personer, der modtager uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som er uddannelsesparate, jf. lab 2, nr ) Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere: Personer, der modtager uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som er aktivitetsparate, jf. lab 2, nr ) Ressourceforløbsydelsesmodtagere i jobafklaringsforløb: Personer, der som led i et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b modtager ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 b i lov om aktiv socialpolitik, jf. lab 2, nr ) Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesmodtagere: Midlertidig ordning for personer, der har opbrugt dagpengeperioden, jf. lab kapitel 13 d. Målgrupper, jf. anden lovgivning A) Kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, lov nr af 7. oktober B) Personer i seniorjob er omfattet af lov om seniorjob, lov nr af 20. december

3 Løntilskud Hjemmel LBK og BEK om aktiv beskæftigelsesindsats (pt. nr. 990 og 1645 med ændringer). Der er desuden en vejledning (VEJ 9621). Rammeaftale om det sociale kapitel. Løntilskud omfattet af Rammeaftalen om det sociale kapitel, kap. 5. Løntilskud, der ikke er omfattet af Rammeaftalen, kap. 5. Målgruppe Dagpengemodtagere, nr. 1 Jobparate kontanthjælpsmodtagere, nr. 2 Revalidender, nr. 4 og Førtidspensionister i løntilskudsjob, nr. 6 Formål Løn- og ansættelses-vilkår Dagpengemodtagere, nr. 1, jobpara-te kontanthjælpsmodtagere, nr. 2 og revalidender, nr. 4: Oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer. Førtidspensionister i løntilskudsjob, nr. 6: Opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, nr. 3 Sygedagpengemodtagere, nr. 5 (dog ikke sygedagpengemodtagere i ansættelsesforhold) Nyuddannede personer med handicap, nr. 8 Ressourceforløbsydelsesmodtagere, nr. 11 Uddannelsesparate og aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, nr. 12 og 13, (dog ikke åbenlyst uddannelsesparate) Ressourceforløbsydelsesmodtagere i jobafklaringsforløb, nr. 14 og Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere, nr. 15 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, nr. 3, sygedagpengemodtagere, nr. 5 og ressourceforløbsmodtagere, nr. 11, uddannelsesparate og aktivitets-parate uddannelseshjælpsmodtagere, nr. 12 og 13, (dog ikke åbenlyst uddan-nelsesparate) og ressourceforløbs-ydelsesmodtagere i jobafklaringsforløb, nr. 14: Oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer. Nyuddannede personer med handicap, nr. 8: indslusning på arbejdsmarkedet. For: Dagpengemodtagere, nr. 1 Jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, nr. 2 og 3 Sygedagpengemodtagere, nr. 5 Nyuddannede personer med handicap Ressourceforløbsydelsesmodtagere, nr. 11 Uddannelsesparate og aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, nr. 12 og 13 3

4 Løntilskud Ressourceforløbsydelsesmodtagere i jobafklaringsforløb, nr. 14 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesmodtagere, nr. 15 skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige. Lønnen kan højst udgøre 121,47 kr. pr. time (1. januar 2015) ekskl. feriepenge. Dette gælder for hele målgruppen. For dagpengemodtagere, nr. 1 skal lønnen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens individuelle dagpenge, dog min. 82% af max. dagpenge for henholdsvis fuldtids- og deltidsforsikrede (max. dagpenge er pr. 6. januar 2014 henholdsvis 815 kr./543 kr. pr. dag). For: Jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, nr. 2 og 3 Ressourceforløbsydelsesmodtagere, nr. 11 Uddannelsesparate og aktivitetsparate uddannelsesmodtagere, nr. 12 og 13 Ressourceforløbsydelsesmodtagere i jobafklaringsforløb, nr. 14 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesmodtagere, nr. 15 skal lønnen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens samlede individuelle hjælp. Arbejdstiden fastsættes af arbejdsgiveren under hensyn til lønnen, hensyn til timeløn og tillæg mv. For revalidender, nr. 4, skal lønnen som minimum svare til den mindste overenskomstmæssige på det aktuelle ansættelsestidspunkt eller for det tilsvarende arbejde gældende. For sygedagpengemodtagere, nr. 5, skal lønnen være overenskomstmæssig og højst udgøre 121,47 kr. pr. time. Arbejdstiden fastsættes efter aftale mellem kommunen, arbejdsgiveren og personen. For førtidspensionister, nr. 6, er der ikke krav om, at løn- og ansættelsesvilkår er overenskomstmæssige. Løn og arbejdsvilkår, herunder arbejdstid, fastsættes ved aftale mellem arbejdsgiveren og personen i samarbejde med de faglige organisationer. For nyuddannede med handicap, nr. 8, skal løn og arbejdsvilkår være overens-komstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende. Alle personer, der ansættes med løntilskud, er i øvrigt omfattet af den lovgivning, der gælder for lønmodtagere. 4

5 Løntilskud Varighed Løntilskud Ja, der er 5 forskellige satser. Op til 1 år for: Sygedagpengemodtagere, nr. 5 Nyuddannede med handicap, nr. 8 og Ressourceforløbsydelsesmodtagere, nr. 11 samt Ressourceforløbsydelsesmodtagere i jobafklaringsforløb, nr. 14. Dog kun op til 6 måneder for: Dagpengemodtagere, nr. 1 Kontanthjælpsmodtagere, nr. 2 og 3 og Uddannelseshjælpsmodtagere, nr. 12 og 13. Ud over 1 år for: Revalidender, nr. 4, og Førtidspensionister i løntilskudsjob, nr. 6. Merbeskæftigelseskrav Højst 13 uger for: Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesmodtagere, nr. 15. Ja Ansættelse af personer med løntilskud skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte hos vedkommende arbejdsgiver for dagpengemodtagere, nr. 1, kontanthjælpsmodtagere, nr. 2 og 3, sygedagpengemodtagere, nr. 5, ressourceforløbsmodtagere, nr. 11, uddannelseshjælpsmodtagere, nr. 12 og 13, ressourceforløbsydelsesmodtagere i jobafklaringsforløb, nr. 14 og arbejdsmarkedsydelsesmodtagere, nr. 15. Betingelsen påses af arbejdsgiver og ansatte i fællesskab. Det skal fremgå af arbejdsgiverens tilbud, om der er enighed mellem arbejds-giver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. Rimelighedskrav Medindflydelse, jf. Rammeaftalen om det sociale kapitel For revalidender, nr. 4, førtidspensionister i løntilskudsjob, nr. 6 og nyuddan-nede med handicap, nr. 8 skal ansættelse enten medføre en nettoudvidelse,eller stillingen skal være blevet ledig som følge af frivillig afgang, afgang pga. alder, frivillig reduktion af arbejdstiden eller afskedigelses pga. forseelse. Ja Der skal ske en generel og overordnet drøftelse i Hoved-MED med henblik på bl.a. at fastlægge retningslinjer jf. 3. Der kan fastlægges retningslinjer på arbejdspladsen jf. 4. 5

6 Forhandling med TR/organisation, jf. Rammeaftalen om det sociale kapitel, kap. 5 Løntilskud Løntilskud omfattet af Rammeaftalen om det sociale kapitel, kap. 5. Ja, rammeaftalen kap. 5 gælder for: Dagpengemodtagere, nr. 1 Jobparate kontanthjælpsmodtagere, nr. 2 Revalidender, nr. 4, og Førtidspensionister i løntilskudsjob, nr. 6 Ved ansættelsen skal arbejdsgiveren og lokale repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation forhandle om: Løntilskud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, kap. 5. Nej Medbestemmelse ifølge lovgivningen 1. formålet med ansættelsen 2. Tilrettelæggelse af forløbet, herunder jobbeskrivelse og uddannelseselementer. 3. Et særligt introduktionsbehov, herunder en evt. mentorordning. 4. Opkvalificeringsbehov og/eller behov for opfølgning. 5. Antallet af ansatte med løntilskud. 6. Merbeskæftigelsesforudsætninger. Forud for ansættelse med løntilskud skal spørgsmålet om etableringen have været drøftet mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten, jf. ovenfor. Forud for ansættelse med løntilskud skal spørgsmålet om etableringen have været drøftet mellem virksomheden og repræsentanter for virksomhedens ansatte. Det skal af arbejdsgiverens tilbud om at ansætte en person med løntilskud fremgå, at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøg-ningen, og om de ansatte er positive over for at medvirke til opfyldelse af formålet med ansættelsen, og om der er enighed om, at merbeskæftigelseskravet er opfyldt. 6

7 Typer af virksomhedspraktik Virksomhedspraktik Nytteindsats Hjemmel LBK og BEK om aktiv beskæftigelsesindsats (pt. nr. 990 og 1645 med ændringer). Rammeaftale om det sociale kapitel. Målgruppe Dagpengemodtagere, nr. 1 Kontanthjælpsmodtagere, nr. 2 og 3 Revalidender, nr. 4 Sygedagpengemodtagere nr. 5 Ressourceforløbsmodtagere, nr. 11 Uddannelseshjælpsmodtagere, nr. 12 og 13 Ressourceforløbsydelsesmodtagere i jobafklaringsforløb, nr. 14 Førtidspensionister i løntilskudsjob nr. 6 Personer, der skal visiteres til fleksjob Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesmodtagere, nr. 15 Formål Afdække eller optræne faglige, sproglige eller sociale kompetencer. Løn- og ansættelsesvilkår Kontanthjælpsmodtagere, nr. 2 og 3 Uddannelseshjælpsmodtagere nr. 12 og 13 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesmodtagere, nr. 15 Personen skal arbejde for sin ydelse. Afklare beskæftigelsesmål. Personer i virksomhedspraktik er ikke ansat, og der udbetales ikke løn. Den enkelte oppebærer hidtidig individuel hjælp. Løntilskud Varighed op til Personer i virksomhedspraktik og nytteindsats er ikke omfattet af de for lønmodtagere gældende regler fastsat i henhold til eller ved lov eller ved kollektiv overenskomst mv., men er dog omfattet af arbejdsmiljølovgivning og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Der gives ikke tilskud til virksomhedspraktik. Nr. 1 og 15: 4 uger. Nr. 2: 4 og 13 uger. Nr. 3 og 4: Fra 13 uger og op til 26 uger eller længere tid efter konkret individuel vurdering. Nr. 11 og 14: 13 uger. Nr. 6 og 7: 13 uger. Nr. 12: 4 eller 13 uger. Nr. 13: 13 uger. Nytteindsats kan have en varighed på op til 13 uger. For arbejdsmarkedsydelsesmodtagere, nr. 15, skal antallet af timer i nytteindsatsen udgøre 20 timer ugentligt. 7

8 Typer af virksomhedspraktik Merbeskæftigelseskrav Nej Under tilbuddet kan personen varetage arbejdsfunktioner, der ellers ville blive udført som almindeligt lønnet arbejde. Nej For nytteindsats gælder, at indholdet i opgaverne skal ligge udover det normerede niveau for opgaveløsningen hos de pågældende offentlige arbejdsgivere. Nytteindsats kan ud over de opgaver, der efter gældende regler udføres af kommunen, bestå af servicearbejde for borgere under bestemte betingelser. Rimelighedskrav Ja Ja Det lokale beskæftigelsesråd kan dispensere fra rimelighedskravet. Medindflydelse, jf. Rammeaftalen om det sociale kapitel Forhandling med TR/organisation, jf. Rammeaftalen om det sociale kapitel, kap. 6 Der skal ske en generel og overordnet drøftelse i Hoved-MED med henblik på bl.a. at fastlægge retningslinjer jf. 3. Der kan fastlægges retningslinjer på arbejdspladsen jf. 4. Ja, rammeaftalen, kap. 6 gælder for disse målgrupper. Forud for etablering af virksomhedspraktik i mere end 13 uger skal arbejdsgiveren og (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation have drøftet, hvorledes tilbuddet tilrettelægges. Medbestemmelse ifølge lovgivningen Forud for etablering af virksomhedspraktik i mere end 13 uger skal spørgsmålet om etableringen have været drøftet mellem virksomheden og repræsentanter for virksomhedens ansatte. Det skal fremgå af virksomhedens tilbud om etableringen, at medarbejderrepræsentanten er blevet hørt om ansøgningen. Forud for etableringen skal der foreligge skrift-lig erklæring fra arbejdsgiveren og medarbejderrepræsentanten om, hvorvidt betingelserne om drøftelse samt høring om ansøgningen er opfyldt. Forud for etablering af virksomheds-praktik i form af nytteindsats skal etab-leringen have været drøftet mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten. Forud for etableringen skal der foreligge skriftlig erklæring fra arbejdsgiveren og tillidsrepræsentanten om, hvorvidt betingelserne om drøftelse samt høring om ansøgningen er opfyldt. 8

9 Hjemmel Fleksjob efter 1. januar 2013 LBK om aktiv beskæftigelsesindsats (pt. nr. 990 med ændringer). BEK om fleksjob (pt. nr. 809). Der er desuden en vejledning (VEJ 9602). Seniorjob LBK og BEK om seniorjob (nr og 1450 med ændringer). Der er desuden en vejledning (VEJ 9071). Målgruppe Fleksjob, nr. 7. (B) Ledige medlemmer af arbejdsløshedskasse, hvis dagpengeperiode udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen, har ret til seniorjob, når dagpengeperioden er udløbet. Formål Løn- og ansættelsesvilkår Fastholde eller opnå beskæftigelse for personer med varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension. Arbejdsgiveren betaler løn til den ansatte i fleksjob, for det arbejde der bliver udført. Lønnen suppleres med et fleksløntilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten og udbetales af kommunen til den ansatte. KTO og KL har ikke indgået en aftale vedrørende løn og ansættelsesvilkår i fleksjob efter 1. januar Det er derfor alene lovgivningens bestem-melser, der gælder for denne gruppe. Det betyder, at der indgås aftale om løn mellem den ansatte og arbejdsgiveren, således at bestemmelser i overenskomsten om løn og arbejdstid kan fraviges, i det omfang det er nødvendigt for at fastsætte en løn, der er i overensstemmelse med den ansattes arbejdsevne i fleksjobbet. Betingelser for seniorjob: Man skal være ledig, fortsat være medlem af en A-kasse, fortsat indbetale efterlønsbidrag, kunne opfylde anciennitetskravet for at få efterløn, have brugt dagpengeretten op til tidligst fem år, før man når efterlønsalderen og have ansøgt om seniorjob senest 2 måneder efter udløb af dagpengeretten. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet. Løn- og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde gældende. 9

10 Løntilskud Varighed Merbeskæftigelseskrav Fleksjob efter 1. januar 2013 Den overenskomstbærende faglige organisation modtager efter aftale med den ansatte kopi af aftalen om fleksjob. Tvister om anvendelse af overenskomsterne mv. og om løn og arbejdsvilkår afgøres ved fagretlig behandling og endeligt ved arbejdsretten. Alle fleksjobansatte er omfattet af funktionærloven. Ja, kommunen udbetaler fleksløntilskud til personer i fleksjob. Tilskuddet kan højst udgøre et beløb, der svarer til 98% af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb for henholdsvis fuldtids- og deltidsforsikrede (max. dagpenge er pr. 6. januar 2014 henholdsvis 815 kr./543 kr. pr. dag). Fleksjobansættelsen er som udgangspunkt varig. Nej Seniorjob Kommunen får et årligt tilskud fra staten på kr. (2014) pr. helårsstilling i et seniorjob. Indtil dato hvor personen når efterlønsalderen, med mindre betingelser ikke overholdes. Ja Ansættelse af personer i seniorjob skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte hos vedkommende arbejdsgiver. Betingelsen påses af ansættelsesmyndigheden og de ansatte i fællesskab. Uenighed afgøres efter de gældende fagretslige regler om mægling og evt. voldgift. Rimelighedskrav Medbestemmelse, jf. Rammeaftalen om det sociale kapitel Af arbejdsgiverens tilbud skal det fremgå, om der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen for merbeskæftigelse er opfyldt. Se også BEK Nej Der skal ske en generel og overordnet drøftelse i Hoved-MED med henblik på bl.a. at fastlægge retningslinjer, jf. 3 Der kan fastlægges retningslinjer på arbejdspladsen, jf. 4 10

11 Omfattet af Rammen om det sociale kapitel udover 3 og 4 Medbestemmelse ifølge lovgivning Fleksjob efter 1. januar 2013 Nej Rammeaftalen om det sociale kapitel, kap. 4, omfatter IKKE den nye fleksjobordning pr. 1. januar Se løn- og ansættelsesforhold ovenfor. Nej Seniorjob Nej, seniorjob er reguleret af lov om seniorjob. Repræsentanter for de ansatte deltager i fastlæggelsen af indholdet af seniorjobbet for at sikre, at jobbet har et rimeligt indhold. 11

12 Bilag 2. Protokollat om pensionsforhold - ny fleksjobordning KL Kommunale Tjenestemmænd og Overenskomstansatte Protokollat til rammeaftalen om det sociale kapitel om pensionsforhold for fleksjobansatte ansat den 1. januar 2013 eller senere 1 Protokollatet finder anvendelse for personer, der ansættes i fleksjob den 1. januar 2013 eller senere, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der er dækket af overenskomst eller aftale indgået mellem KL og de forhandlingsberettigede organisationer. Aftalen omfatter ikke tjenestemænd, tjenestemandspensionister eller andre ansatte/pensionister med en tjenestemandslignende pensionsordning. 2 Formålet med aftalen er at muliggøre, at personer ansat i fleksjob i kommunerne kan videreføre deres arbejdsmarkedspensionsordning fra en anden ansættelse, hvis overførsel til en ny pensionsordning indebærer, at den ansatte ikke kan opnå risikodækning på normale vilkår. Videreførslen sker på de vilkår, pensionsinstituttet har fastsat. 3 I situationer som beskrevet i 2 kan personen i forbindelse med ansættelse i fleksjob aftale med ansættelsesmyndigheden, at pensionsbidrag indbetales til den arbejdsmarkedspensionsordning, der sidst er indbetalt til. Pensionsbidraget indbetales med frigørende virkning til den hidtidige arbejdsmarkedspensionsordning. Personer, der ansættes i fleksjob, som ikke kan eller vil videreføre en arbejdsmarkedspensionsordning fra den hidtidige ansættelse, eller som ikke tidligere har haft en arbejdsmarkedspensionsordning som led i et ansættelsesforhold, skal optages i den arbejdsmarkedspensionsordning, som er bestemt af overenskomsten, og på de vilkår der gælder i arbejdsmarkedspensionsordningen. 4 Pensionsbidrag, der indbetales til den hidtidige arbejdsmarkedspensionsordning, udgør det beløb, der følger af det overenskomstforhold, aftale eller lignende, der gælder for ansættelsen i fleksjobbet. 12

13 5 Protokollatet har virkning fra 1. april Stk. 2 Personer ansat i fleksjob i perioden 1. januar 2013 til og med 31. marts 2014 kan anmode deres arbejdsgiver om at få pensionsbidrag indbetalt til deres tidligere arbejdsmarkedspensionsordning efter aftalens 2. Overførsel af tidligere indbetalt pensionsbidrag fra den overenskomstmæssige pensionskasse kan kun ske, hvis arbejdsgiveren accepterer dette. Stk. 3 Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts København den 19. maj 2014 For KL Michael Ziegler / Marianne Brinch-Fischer For Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Anders Bondo Christensen / Helle Basse 13

14 Bilag 3. KL s brev til jobcentre Til Jobcentre Beskæftigelsesudvalg Beskæftigelsesforvaltningen HR- og personalechef Tidsbegrænset ansættelse i fleksjob Resumé Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) har rettet henvendelse til KL vedrørende kommunernes ansættelse af fleksjobbere i tidsbegrænsede stillinger. KL skal på den baggrund præcisere administrationsgrundlaget for sådanne stillinger. Sagen Udgangspunktet er, at medarbejdere i fleksjob ansættes varigt. ADMINISTRATIV INFORMATION Den 16. december 2010 Info nr P19 Sagsid Ref NSK Dir En fleksjobber kan dog i samme omfang som ordinært ansatte ansættes tidsbegrænset, såfremt der foreligger en saglig begrundelse for ikke at ansætte vedkommende varigt. Hvorvidt, der foreligger en saglig begrundelse beror på en konkret vurdering af forholdene på ansættelsestidspunktet. Det er KL s opfattelse, at fleksjobbere ikke kan ansættes tidsbegrænset med den generelle begrundelse, at kommunerne herved opnår refusion fra staten. KL er bekendt med, at en række kommuner har oprettet et antal tidsbegrænsede fleksjob med henblik på at få borgere, som har en meget væsentlig nedsat arbejdsevne ind på arbejdsmarkedet igen. Der er typisk tale om borgere, som har så væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen, at de er meget tæt på en førtidspension, og hvor arbejdsevnen er så lille, at der ikke er nogen arbejdsgiver, som har ønsket at ansætte dem. Det er KL s opfattelse, at det - efter en konkret vurdering - kan være sagligt at ansætte en fleksjobber tidsbegrænset i denne situation. Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax /15 14

15 Såfremt der ved udløbet af en tidsbegrænset ansættelsesperiode er behov for at forlænge ansættelsesperioden, finder Rammeaftalen om tidsbegrænset ansættelse anvendelse, jf. bilag 1 til rammeaftalen, hvoraf det fremgår, at fleksjobbere er omfattet af aftalen. Det betyder, at der skal foreligge en objektiv omstændighed, som konkret begrunder forlængelsen. KL skal henstille til kommunerne, at tidsbegrænset ansættelse af fleksjobbere i kommunen vurderes i forhold til ovenstående udmelding. KL skal bemærke, at KL ikke med ovenstående har forholdt sig til konsekvenserne af evt. fremtidige lovændringer mv. på området, herunder eventuelle ændringer som følge af Regeringens reformudspil om førtidspension og fleksjob. Kontaktperson i KL Eventuelle spørgsmål vedrørende denne information kan rettes til KL s forhandlingssekretariat v/susan Jannsen Brandt, eller v/nanna Kolze, 15

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 08.41 O.11 25/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 08.41 O.11 25/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Sundhedskartellet 08.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Hvem er omfattet af aftalen... 5 2

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område og

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

VEJLEDNING om LØNTILSKUD

VEJLEDNING om LØNTILSKUD 7. juni 2012 VEJLEDNING om LØNTILSKUD Vejledningens disposition: Sidetal på alle afsnit i disposition 1. Vejledningens opbygning 2. Personkreds + krav om forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20 HR/Personalecentret 2011 Håndbog om specielle jobtyper Det sociale kapitel og Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger integrations- og oplæringsstillinger Indhold Forord 3 Regler og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB JANUAR 2014 INDHOLD S. 02 1. BORGER I SENIORJOB S. 02 Fuldtid/deltidsbeskæftigelse S. 02 Refusion for ansat i seniorjob S. 03 2. REGLER FOR

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Vejledning om fleksjob

Vejledning om fleksjob Vejledning om fleksjob Dokument nr: 216040 December 2004 (Nedenstående vejledning er en bearbejdning af afsnittet om fleksjob i Personalstyrelsen og CFU: Vejledning om socialt kapitel i staten - juni 2004.

Læs mere

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv.

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen Att.: Birgitte S. Staffeldt Njalsgade 72A 2300

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bemærkninger

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

TR NYT udgives af: OK 2015 2. Løntrin kommuner og regioner. Jobordninger 4. Test ved ansættelser. Frihed 1. maj og Grundlovesdag.

TR NYT udgives af: OK 2015 2. Løntrin kommuner og regioner. Jobordninger 4. Test ved ansættelser. Frihed 1. maj og Grundlovesdag. Nummer 1 marts 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Arkitektforbundet. Layout: Per Rehfeldt, Arkitektforbundet

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet I medfør af 32, stk. 1 og 6, 39, 45, stk. 3, 49, stk. 2, 50, stk. 1 og 2, 52 i lov nr. 1482 af 23. december

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side l Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formå1..... 5 1 Aftalens

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Bekendtgørelse om seniorjob

Bekendtgørelse om seniorjob Kapitel 1 Fastsættelse af kompensation Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Arbejde, der medfører fradrag i kompensationen Kapitel 3 Indtægter Kapitel 4 Fradrag i kompensationen Kapitel 5 Ferie med

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen I medfør af 61, 65 og 66 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Udgiver: De Samvirkende Invalideorganisationer (fra 1.1.2008: Danske Handicaporganisationer) Redaktør: Charlotte Kirstine

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk Beskæftigelseslovgivningssystemet LAB -2008 www.finkelstein.dk Styring og sagsbehandling Ansvars- og styringsloven Retssikkerhedsloven Forvaltningsloven Persondataloven Offentlighedsloven VEJ nr. 73 af

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

9.1 Overførselsudgifter

9.1 Overførselsudgifter 9.1 Overførselsudgifter Budget 2015 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2015 UU, ungdomsuddannelser U 9.597.500 kr. I -119.400 kr. Tilbud til voksne med særlige behov Bomi beskyttet U 6.728.000

Læs mere

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten.

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten. (For)revalidering - antal Revalidering www.finkelsten.dk FINKELSTEIN 3 BM: Konjunktur og arbejdsmarked - Uge 23 Aktuelle tal LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6 FINKELSTEIN 4 FINKELSTEIN 21 1 Regler

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Særlige ansættelser. Med på vognen

Særlige ansættelser. Med på vognen Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Med på vognen Med på vognen er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte i afdelingerne og til de tillidsvalgte, som arbejder

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Ansæt en medarbejder i fleksjob

Ansæt en medarbejder i fleksjob Om Job på Særlige Vilkår (JSV) JSV er Københavns Kommunes videns- og servicecenter for job på særlige vilkår. Vi kan vejlede din virksomhed om job på særlige vilkår, hvad enten det drejer sig om fleksjob

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere