Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer"

Transkript

1 Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 208 af 8. marts 2016 om uddannelsen til autolakerer. Skolen kan fastsætte overgangsordninger for elever, der er under uddannelse i hovedforløbet ved uddannelsesordningens udstedelse. 2. Ændringer pr. 15. juli 2016: I forhold til den seneste uddannelsesordning er der foretaget følgende ændring: o Præcisering af uddannelsestid for EUV- elever. 3. Uddannelsens formål og opdeling Uddannelsens formål og opdeling fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen for autolakereruddannelsen 4. Uddannelsens struktur Skole: Grundforløb* GF 1 GF 2 20 uger 20 uger Praktik 1 Skole H1 10 uger Hovedforløb Praktik 2 * Eller praktik i henhold til bestemmelser om Ny mesterlære. ** Inklusiv 1 uges uddannelsesspecifikt valgfag samt afsluttende faglige prøve Erhvervsuddannelse for unge (EUD) Uddannelsens hovedforløb har en varighed på 3 år og 3 måneder. Skole H2 9 uger Praktik 3 Skole H3** 6 uger Hvis EUD-eleven har indgået uddannelsesaftale for hele/eller dele af grundforløbet, lægges denne tid til de 3 år og 3 måneder. Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Der er ikke variabel varighed for de voksne, som der er for de unge. Det medfører, at der ofte vil forekomme restlæretid for en euv2-elev. Hovedforløbets varighed skal fastsættes til 2 år 6 måneder, med mindre EUVeleven har opnået standardmerit i henhold til bilag 1 i uddannelsesbekendtgørelsen (og/eller individuel merit, som er godkendt af det faglige udvalg Eleven skal afslutte med svendeprøve så tæt på uddannelsens afslutning som muligt. Derefter vil der som oftest være en restlæretid, indtil datoen for en præcis uddannelsestid på 2 år 6 måneder er opnået, og uddannelsesaftalen udløber. Skoleopholdene varer i alt 22 uger. Hermed bliver praktiktiden under 2 år, da ministeriet regner 20 ugers skoleophold for ½ år. Hvis EUV-eleven har indgået uddannelsesaftale for dele af grundforløbet, lægges denne tid til de 2 år og 6 måneder. EUX Uddannelsens hovedforløb varer for elever i eux-forløb 3 år og 9 måneder. For EUX ere, som har gennemført grundforløbet uden uddannelsesaftale, er længden på uddannelsesaftale på 3 år og 9 måneder

2 Hvis EUX-eleven har indgået uddannelsesaftale for hele/eller dele af grundforløbet, lægges denne tid til uddannelsesaftaletiden på 3 år og 9 måneder. 5. Kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag og uddannelsesspecifikke fag ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og de mellemliggende praktikophold. Det er op til skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg i den lokale undervisningsplan at vedtage den endelige placering af de enkelte fag på skoleperioder. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes sidst i denne udgave af uddannelsesordningen. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en beskrivelse af mål og øvrige rammer i ekendtgørelse nr af 22. september 2014 om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprog dansk i erhvervsuddannelserne. Tilrettelæggelse af skoleundervisning og praktikuddannelsen Det faglige udvalg skal nævne følgende forhold vedrørende de pædagogiske principper for skoleundervisning og praktikuddannelse: Praktiklogbog Gennem hele uddannelsesforløbet skal elev og virksomhed udfylde en praktiklogbog, som er udarbejdet af det faglige udvalg. Praktiklogbogen dokumenterer, hvilke praktikmål og fagdiscipliner, eleven har gennemført samt på hvilket niveau, disse er gennemført. Vurdering og dokumentation fastlægges i et samarbejde mellem elev og praktikvirksomhed og skal underskrives af begge parter ved afslutningen af hver praktikperiode. Udfyldelsen af logbogen er obligatorisk. Logbogen er lig den praktikerklæring, virksomheden i henhold til Hovedbekendtgørelsens 80 er forpligtet til at udfylde ved afslutningen af hver praktikperiode. Logbogen skal medbringes/uploades til elevplan før hvert skoleophold. Projektorienteret undervisning Skolen bør tilrettelægge undervisningen som projektorienteret undervisning. Problemorienteret projektorganisering vil sige, at eleverne arbejder selvstændigt med fastlagte kompetencemål og valgte problemstillinger under skolens vejledning. Inden udførelsen af det praktiske projekt beskriver eleven problemstillingen i projektets emne med angivelse af, hvordan der skal arbejdes med de enkelte kompetencemål. Skolen giver vejledning til den endelige beskrivelse. Når eleven har afsluttet projektet, evaluerer skolen dette i forhold til de angivne kompetencemål og projektets beskrivelse. Skolen tilrettelægger undervisningen sådan, at eleverne har mulighed for at erhverve sig forudgående, relevant viden og færdigheder inden for de kompetencemål, som indgår i projekterne. Praktikum I henhold til uddannelsesbekendtgørelsen ( 4, stk. 1. nr. 13) skal eleven kunne koble fagets teori og praksis ved hjælp af praktikumopgaver. Formålet med praktikum er at give eleven stadigt stigende erfaring i at koble fagets teori og praktik ved planlægning og udførsel af autolakeringsopgaver. Herudover skal praktikum styrke samarbejdet mellem ele

3 ven, virksomheden og skolen, samt udvikle elevens evner og erfaring i at planlægge og udføre selvstændigt autolakererarbejde fagligt korrekt. Virksomhed, elev og skole er forpligtet til at indgå i et praktikumsamarbejde. Der udarbejdes 3 praktikumprojekter: Et i hver praktikperiode (se model) med viderebearbejdning på de efterfølgende skoleophold. En praktikumopgave består altid af en praktisk opgave, som eleven arbejder med, både i virksomhedspraktik og på skoleophold. Der tages udgangspunkt i en praktisk autolakereropgave, som eleven efter aftale med virksomheden udfører. Praktikum udarbejdes som port folio med beskrivelse og billeder/video af processen. Der arbejdes videre med opgaven på det efterfølgende skoleophold. På den måde sammenbindes uddannelsens kompetencemål i praktikuddannelsen og skoleundervisningen til en samlet helhed. Praktikumopgaverne skal oploades til elevplan/afleveres elektronisk inden hvert skoleophold. Hvis der er elever, hvor virksomheden ikke har fremsendt et udkast til praktikum-samarbejde til den fastsatte tid, anmoder skolen det lokale uddannelsesudvalg om at kontakte virksomheden for at få et udkast fremsendt inden for en fornyet tidsfrist. Skolen skal efter afslutning af det enkelte praktikum sikre, at praktikvirksomheden informeres om, hvilke kompetencer eleven har opnået i projektet. I den lokale undervisningsplan beskriver skolen de nærmere retningslinjer for hver af de tre praktikumprojekter. I retningslinjerne indgår hvilke kompetencemål, elev og virksomhed skal inddrage i et udkast til et projekt. Herudover skal indgå en enkel, praktisk anvisning på, hvordan elev og virksomhed kan indsamle relevante informationer til belysning af det praktiske arbejde i virksomheden. De tre praktikum-temaer er kort beskrevet nedenfor: Praktikum 1: fdækning og bundarbejde Placering: Praktikperioden frem til første skoleforløb på hovedforløbet (H1) Skoleophold H1 Praktikdelen af praktikumopgave 1 skal tage udgangspunkt i følgende praktikmål (se de udfoldede praktikmål sidst i denne udgave af uddannelsesordningen): o fdækning o ehandlingsprocesser o Kvalitetssikring o Sikkerhed og miljø Skolen skal i sit introduktionsmateriale til virksomhed og elev vedrørende temaet nærmere præcisere indholdet i praktikmålene, således som de er beskrevet i sidste del af uddannelsesordningen. Herudover skal materialet angive eksempler på praktikumopgaver samt instruktion i aflevering af opgaverne før skoleopholdene. Praktikumopgaven behøver ikke at indeholde samtlige praktikmål. På H1 kommer eleven til at arbejde videre med opgavens praktikmål i forhold til følgende kompetencemål:

4 Nummer 1,3,7,13,14 a, b, g, i De nærmere retningslinjer for afvikling af opgaven skal fremgå af den lokale undervisningsplan. Praktikum 2: undarbejde Placering: Praktikperioden mellem første og andet skoleforløb på hovedforløbet (H1 til H2)) Skoleophold H2 Praktikdelen af praktikumopgave 2 skal tage udgangspunkt i følgende praktikmål: (se de udfoldede praktikmål sidst i denne udgave af uddannelsesordningen): o ehandlingsprocesser o Kvalitetssikring o fdækning o Overfladevurdering o Sikkerhed og miljø Skolen skal i sit introduktionsmateriale til virksomhed og elev vedrørende temaet nærmere præcisere indholdet i praktikmålene, således som de er beskrevet i sidste del af uddannelsesordningen. Herudover skal materialet angive eksemler på praktikumopgaver samt instruktion i aflevering af opgaverne før skoleopholdene. På H2 kommer eleven til at arbejde videre med opgavens praktikmål i forhold til følgende kompetencemål: Nummer: 1,2,4,7,14 a, b, c, g, h, i De nærmere retningslinjer for afvikling af opgaven skal fremgå af den lokale undervisningsplan. Praktikum 3: Skadesreparation Placering: Praktikperioden mellem andet og tredje skoleforløb på hovedforløbet (H2 til H3) Skoleophold H3 o Sikkerhed og miljø o Overfladevurdering o fdækning o ehandlingsprocesser o Farver o Kvalitetssikring o Kundebetjening o Prissætning Praktikdelen af praktikumopgave 3 skal tage udgangspunkt i følgende praktikmål (se de udfoldede praktikmål sidst i denne udgave af uddannelsesordningen): Skolen skal i sit introduktionsmateriale til virksomhed og elev vedrørende temaet nærmere præcisere indholdet i praktikmålene, således som de er beskrevet i sidste del af uddannelsesordningen

5 Herudover skal materialet angive eksempler på praktikumopgaver samt instruktion i aflevering af opgaverne før skoleopholdene. På H3 kommer eleven til at arbejde videre med opgavens praktikmål i forhold til følgende kompetencemål: Nummer: 1,2,3,4,5,6,11,12,13,14 a, b, c, d, e, f, g, h, i De nærmere retningslinjer for afvikling af opgaven skal fremgå af den lokale undervisningsplan. Talentspor Uddannelsen udbydes med talentspor. 6. Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. edømmelse og beviser mv. Praktikerklæringer/logbog Efter hver praktikperiode sørger virksomheden for, at den for praktikperioden udfyldte praktiklogbog medbringes/uploades til skolen, da denne er lig med den obligatoriske praktikerklæring. Ved uddannelsens afslutning fremsendes endelig praktikerklæring til det faglige udvalg. fsluttende faglige prøve En nærmere beskrivelse af den afsluttende faglige prøve findes i censorvejledningen etningslinier for afholdelse af afsluttende faglig prøve i uddannelses til autolakerer Svendebrevet påføres resultatet af den afsluttende svendeprøve. 7-trins-karakterskalaen anvendes, og der tilføjes det bogstav i ECTS-skalaen, som svarer til den pågældende karakter. 02 8,4: Ingen påtegning (kun karakterer) 8,5 9,9: estået med ros 10,0 10,9: estået med bronzemedalje 11,0 12: estået med sølvmedalje

6 SKEM 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Fagnr. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Vejledende tid Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. ntal uger Grundfag 4,0 uger Engelsk 11 F 2, Teknologi F 2,0 Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 20,0 uger utolakering Proces og produkt egynder 5, utolakering Proces og produkt utineret 5, utolakering Proces og produkt vanceret 3, utolakering Farvetilpasning 1 2 egynder 1, utolakering Farvetilpasning 2 2 utineret 1, utolakering Farvetilpasning vanceret 1, utolakering Værkstedsdrift egynder 1, utolakering Værkstedsdrift utineret 1, utolakering Værkstedsdrift vanceret 1,0 Valgfri uddannelsesspecifikke fag 1,0 uger eparation af flerlagslakering 14 vanceret 1, Nye laksystemer og -teknikker 14 vanceret 1, Nye sprøjte- og påføringsteknikker 14 venceret 1, Optimering af slibeprocesser 14 vanceret 1,0 ntal skoleuger i alt 25,0 uger

7 Skema 1a - Fag med valgfrit højere præstationsniveau for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagnr. Fagnavn Præstationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præstationsstandard utolakering Proces og produkt 1 utineret 5,5 uger utolakering Proces og produkt 1 egynder utolakering Proces og produkt 2 vanceret 5,5 uger utolakering Proces og produkt 2 utineret utolakering Proces og produkt 3 Ekspert 3,0 uger utolakering Proces og produkt 3 vanceret utolakering Farvetilpasning 1 utineret 1,0 uger utolakering Farvetilpasning egynder utolakering Farvetilpasning 2 vanceret 1,0 uger utolakering Farvetilpasning utineret utolakering Farvetilpasning 3 Ekspert 1,0 uger utolakering Farvetilpasning C vanceret utolakering - Værkstedsdrift 1 utineret 1,0 uger Værkstedsdrift egynder utolakering - Værkstedsdrift 2 vanceret 1,0 uger Værkstedsdrift utineret

8 SKEM 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagnr. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Vejledende tid Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. ntal uger Grundfag 3,6 uger Engelsk 1,8 F 1, Teknologi 1,8 F 1,8 Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 18 uger utolakering Proces og produkt 1 5,0 egynder 5, utolakering Proces og produkt 2 5,0 utineret 5, utolakering Proces og produkt 3 2,7 vanceret 2, utolakering Farvetilpasning 1 0,9 egynder 0, utolakering Farvetilpasning 2 0,9 utineret 0, utolakering Farvetilpasning 3 0,9 vanceret 0, utolakering Værkstedsdrift 1 0,9 egynder 0, utolakering Værkstedsdrift 2 0,9 utineret 0, utolakering Værkstedsdrift 3 0,9 vanceret 0,9 Valgfri uddannelsesspecifikke fag 0,9 uger eparation af flerlagslakering 0,9 vanceret 0, Nye laksystemer og -teknikker 0,9 vanceret 0, Nye sprøjte- og påføringsteknikker 0,9 vanceret 0, Optimering af slibeprocesser 0,9 vanceret 0,9 ntal skoleuger i alt 22,5 uger

9 Skema 2a - Fag med valgfrit højere præstationsniveau for voksne med standardiseret hovedforløb Fagnr. Fagnavn Præstationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præstationsstandard utolakering Proces og produkt 1 utineret 5,0 uger utolakering Proces og produkt 1 egynder utolakering Proces og produkt 2 vanceret 5,0 uger utolakering Proces og produkt 2 utineret utolakering Proces og produkt 3 Ekspert 2,7 uger utolakering Proces og produkt 3 vanceret utolakering Farvetilpasning 1 utineret 0,9 uger utolakering Farvetilpasning egynder utolakering Farvetilpasning 2 vanceret 0,9 uger utolakering Farvetilpasning utineret utolakering Farvetilpasning 3 Ekspert 0,9 uger utolakering Farvetilpasning C vanceret utolakering - Værkstedsdrift 1 utineret 0,9 uger Værkstedsdrift egynder utolakering - Værkstedsdrift 2 vanceret 0,9 uger Værkstedsdrift utineret

10 SKEM 3 Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/unge. Fagrækken er magen til fagrækken i skema 1, men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Fagnr. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Vejledende tid Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. ntal uger Grundfag 4,0 uger Engelsk 11 F 2, Teknologi F 2,0 Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 20,0 uger utolakering Proces og produkt utineret 5, utolakering Proces og produkt vanceret 5, utolakering Proces og produkt Ekspert 3, utolakering Farvetilpasning 1 2 egynder 1, utolakering Farvetilpasning 2 2 utineret 1, utolakering Farvetilpasning vanceret 1, utolakering Værkstedsdrift egynder 1, utolakering Værkstedsdrift utineret 1, utolakering Værkstedsdrift vanceret 1,0 Valgfri uddannelsesspecifikke fag 1,0 uger eparation af flerlagslakering 14 vanceret 1, Nye laksystemer og -teknikker 14 vanceret 1, Nye sprøjte- og påføringsteknikker 14 venceret 1, Optimering af slibeprocesser 14 vanceret 1,0 ntal skoleuger i alt 25,0 uger

11 Skema 3a - Fag med valgfrit højere præstationsniveau på talentsport for unge og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagnr. Fagnavn Præstationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præstationsstandard utolakering Farvetilpasning 1 utineret 1,0 uger utolakering Farvetilpasning egynder utolakering Farvetilpasning 2 vanceret 1,0 uger utolakering Farvetilpasning utineret utolakering Farvetilpasning 3 Ekspert 1,0 uger utolakering Farvetilpasning C vanceret utolakering - Værkstedsdrift 1 utineret 1,0 uger Værkstedsdrift egynder utolakering - Værkstedsdrift 2 vanceret 1,0 uger Værkstedsdrift utineret

12 SKEM 4 Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/voksen. Fagrækken er magen til fagrækken i skema 2 men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Fagnr. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Vejledende tid Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. ntal uger Grundfag 3,6 uger Engelsk 1,8 F 1, Teknologi 1,8 F 1,8 Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 18 uger utolakering Proces og produkt 1 5,0 egynder 5, utolakering Proces og produkt 2 5,0 utineret 5, utolakering Proces og produkt 3 2,7 vanceret 2, utolakering Farvetilpasning 1 0,9 egynder 0, utolakering Farvetilpasning 2 0,9 utineret 0, utolakering Farvetilpasning 3 0,9 vanceret 0, utolakering Værkstedsdrift 1 0,9 egynder 0, utolakering Værkstedsdrift 2 0,9 utineret 0, utolakering Værkstedsdrift 3 0,9 vanceret 0,9 Valgfri uddannelsesspecifikke fag 0,9 uger eparation af flerlagslakering 0,9 vanceret 0, Nye laksystemer og -teknikker 0,9 vanceret 0, Nye sprøjte- og påføringsteknikker 0,9 venceret 0, Optimering af slibeprocesser 0,9 vanceret 0,9 ntal skoleuger i alt 22,5 uger

13 Skema 4a - Fag med valgfrit højere præstationsniveau på talentsport for voksne med standardiseret hovedforløb Fagnr. Fagnavn Præstationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præstationsstandard utolakering Farvetilpasning 1 utineret 0,9 uger utolakering Farvetilpasning egynder utolakering Farvetilpasning 2 vanceret 0,9 uger utolakering Farvetilpasning utineret utolakering Farvetilpasning 3 Ekspert 0,9 uger utolakering Farvetilpasning C vanceret utolakering - Værkstedsdrift 1 utineret 0,9 uger Værkstedsdrift egynder utolakering - Værkstedsdrift 2 vanceret 0,9 uger Værkstedsdrift utineret

14 SKEM 5 - Eux I skemaet for denne elevtype indgår den gymnasiale fagrække for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, eux. I dette skema fremgår kun den gymnasiale del af eux. Dette skema skal derfor ses i sammenhæng med et af de øvrige skemaer for at få elevens samlede fagrække. Dog skal det bemærkes, at valgfag og grundfag, som indgår på lavere eller samme niveau i fagrækken på gymnasialt niveau, og fag med grundfagslignende indhold, som fremgår på de øvrige skemaer, ikke skal indgå hos en eux elev. Fagnr. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Vejledende tid Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. ntal uger Skoleperiode 1 Skoleperiode 2 Eux gymnasiale fag: Obligatoriske fag (fælles fag fra eux-modellen samt fag målrettet den enkelte erhvervsuddannelse) 3200 Dansk 6,2 x x x 4803 Engelsk 4,8 x x x 7003 Matematik 5,0 x x x 4804 Fysik 3,6 x x x 4931 Kemi C 2,4 x x x 1283 Teknikfag Design og produktion 4,0 x x x 1285 Teknologi 3,0 x x x 8043 Større skriftlig opgave 1,0 x x 8044 Eksamensprojekt 0,6 x Valgfag 4,0 Løft af niveau i et fag x x x (Minimumsudbud: Matematik) ntal skoleuger i alt 34,6 Skoleperiode

15 Skema 6 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Fagnr. Praktikmål ktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål Sikkerhed og miljø Overfladevurdering fdækning ehandlingsprocesser Farver Kvalitetssikring Kundebetjening Prissætning

16 Sagsnr.: Q.571 Praktikmål Tal: Praktikperiode : egynderniveau : utineret niveau : vanceret niveau 1. Sikkerhed og miljø Praktikperiode Mål Eleven kan o ud fra sin viden om brancherådsvejledning for autolakerere indgå i arbejdet med TEX, VOC og vedligeholdelse af PV o vælge og anvende korrekte personlige værnemidler 2. Overfladevurdering Praktikperiode Mål Eleven kan analysere forskellige overflader og vurdere skadeomfang med henblik på procesforløb 3. fdækning Praktikperiode Mål Eleven kan o foretage almindeligt forekommende afdækningsopgaver o foretage afdækningsopgaver i forbindelse med ind- og udvendig lakering

17 Sagsnr.: Q ehandlingsprocesser Praktikperiode Mål Eleven kan o foretage afvaskning o foretage reparation af plastdele o kan vælge og anvende relevante slibeværktøjer og slibematerialer o foretage grunding o foretage spartling o anvende korrosionsbeskyttelse o påføre fylder o påføre non-sanding o foretage sealing o foretage klargøring af emne og kabine til lakering o klargøre produkter til lakering o foretage lakering med fler-lags effektlakker ---- o foretage sammensprøjtning med forskellige tekniker o kan udføre afdækning til flere farver o foretage klargøring til aflevering (herunder polering og lakbeskyttelse)

18 Sagsnr.: Q Farver Praktikperiode Mål Eleven kan foretage farveanalyse, farveblanding og farvetilpasning 6. Kvalitetssikring Praktikperiode Mål Eleven o kan kvalitetssikre eget arbejde (fra planlægning over arbejdsprocesser til slutresultat) o kan arbejde efter tekniske anvisninger o o o har forståelse for afleveringsfrister og workflowet i et autolakereri har forståelse for og indsigt i forskellige kvallitets- og standardnormer kan planlægge sine egne efter- og videreuddannelsesmuligheder gennem en personlig uddannelsesplan 7. Kundebetjening Praktikperiode Mål Eleven kan indgå i samarbejde med samarbejdspartnere og leverandører og indgå i vejledning af værkstedets kunder 8. Prissætning Praktikperiode Mål Eleven har opnået et grundlæggende kendskab til de programmer, som benyttes til at foretage omkostnings- og prisberegning

19 Sagsnr.: Q.571 egrebet elevtyper: Fagrækken for den enkelte elev afhænger af elevens baggrund. Der er oprettet nogle såkaldte elevtyper, som fortæller noget om elevens baggrund. Ved hjælp af disse elevtyper, bliver det muligt at få angivet den enkelte elevs fagrække. I oversigt 1 er angivet de elevtyper, der er oprettet i systemet. I første kolonne er angivet forkortelsen af elevtypen og i anden kolonne er der givet en uddybning af, hvad den enkelte elevtype betyder. De forskellige elevtyper kan kombineres, eksempelvis en elev under 25 år direkte fra 9. kl. (EU9) som gerne vil tage talentsporet (TL). En række af de forskellige elevtypekombinationer kan efterfølgende grupperes, i og med en del af dem skal have samme fag på uddannelsen. I oversigt 2 er vist de forskellige kombinationer af elevtyper samt grupperingen af disse. I den sidste kolonne i oversigt 2 er angivet hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen hører under. f skemaerne 1-5 i uddannelsesordningen fremgår det hvilke fag den enkelte elevtype skal have. Oversigt 1 herunder angiver, hvordan disse elevtyper kan kombineres og efterfølgende grupperes. Grupperingen afhænger som sagt af, om de skal have samme fagrække. I uddannelsesordningen har vi taget udgangspunkt i 5 fagrækker, og de er som følgende: Skema 1: EU9, EU9+ og EUV3 elever Skema 2: EUV1 og EUV2. Ved EUV1 skal praktikmål dog udelades. Skema 3: Talentspor for ungdom og voksne med tilsvarende forløb Skema 4: Talentsport for voksne Skema 5: Eux, kun den gymnasiale del Oversigt 1: Elevtyper Oversigten viser de enkelte elevtyper, samt en uddybning af disse. Elevtype Uddybning EU9 EU9+ EU9X EU9X+ EUV1 EUV2 EUV3 Elever starter direkte fra 9. og 10. klasse. Grundforløbet varer et år. Elever under 25 år, der ikke kommer fra 9. eller 10. klasse, starter direkte på 2. del af grundforløbet, der har en varighed på 20 uger. EU9 elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen EU9+ elever der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. De starter direkte på grundforløbets 2. del. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil udelukkende bestå af et reduceret hovedforløb, og er således uden grundforløb og uden praktikuddannelse. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil bestå af grundforløbets 2. del med en varighed op til 20. uger, samt et reduceret hovedforløb inklusiv praktikuddannelse med en maksimal varighed på 2. år. Voksen-elever, der skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en

20 Sagsnr.: Q.571 Elevtype Uddybning erhvervsuddannelse for unge, dog kun med grundforløbets 2. del. Praktikuddannelsens længde vil svare til praktikperioden for de unge. EUX MEST PEUD EUX Ny mesterlære: 1. år af uddannelsen foregår som praktisk arbejde hos mester. Eleven skal ikke igennem det almindelige grundforløb på skole. Oplæringen hos mester eller i virksomheden erstatter grundforløbet. Produktionsskolebaseret EUD, grundforløbet erstattes helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole efter modellen om ny mesterlære. Den praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave, som indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer. Hovedforløbet gennemføres på normal vis. TL GYM Talentspor med højniveauer i specialefag For elever med en afsluttet gymnasial uddannelse indføres standardmeritter på alle de merkantile uddannelser, så studenterne får merit for dele af grundforløbet og den studiekompetencegivende del af eux-forløbet samt for en del af praktikuddannelsen og skoleundervisningen i hovedforløbet. Oversigt 2: Gruppering af elevtype Oversigten viser de forskellige kombinationsmuligheder af elevtyper samt grupperingen af disse. Dvs. hvilke kombinationer har samme fagrække. Den sidste kolonne angiver hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen henhører til. ELEVTYPE ETEGNELSE Skema EU9 EUD lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+ EUD ikke lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+M EU9 + og mesterlære 1 EU9+P EU9 + og produktionsskolebaseret EUD 1 EU9M EU9 og mesterlære 1 EU9P EU9 og produktionsskolebaseret EUD 1 EUV3 Voksenelever fuldt forløb, ikke 1. del 1 EUV3M EUV3 og mesterlære 1 EUV2 Voksenelever standardiseret forløb, ikke 1. del 2 EUV2M EUV2 og mesterlære 2 EUV1 Voksenelever uden grundforløb og praktik 2 Herudover kommer fag med højere præstationsniveau som fremgå af henholdsvis 1a og 2a. Praktikmålene fremgår af skema

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler. Ikrafttrædelsesdato:. august 05 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af. april 05 om uddannelsen til bygningsmaler..

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

2. Ændringer pr. 15. juli 2016 I forhold til den seneste uddannelsesordning er der foretaget følgende ændringer: Praktik 2. Skole H2.

2. Ændringer pr. 15. juli 2016 I forhold til den seneste uddannelsesordning er der foretaget følgende ændringer: Praktik 2. Skole H2. Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 213 af 8. marts 2016 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skiltetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til skiltetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til skiltetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 16. juli 2016 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 268 af 15. marts 2016 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til vognmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til vognmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til vognmaler Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for vognmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. xx af yy om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 247

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom . Ikrafttrædelsesdato: 5. juli 07 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af. december 06 om uddannelsen til gastronom.

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Trin 2 Serviceassistent

Trin 2 Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 334 af 6.4. 2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1.juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Slagterets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 342 af 06/04/2017 om uddannelsen til gourmetslagter. Skolen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetiker i henhold til bekendtgørelse nr. 246 af 9. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger Udstedt af det faglige udvalg for murer, stenhugger og stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 285 af 15.03.2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for personvognsmekanikeruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.07.2016... 1 2. Der er pr. 01.07.2016 sket følgende ændringer:... 1 3. Uddannelsens formål og opdeling... 1 4. Elevtyper...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen til ortopædist 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Det faglige udvalg for Bolig og ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 433 af 13.april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik. Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Træindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 26. marts 2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016... 2 2. Ændringer... 2 3. Uddannelsens formål og struktur... 3 4. Elevtyper... 4 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Lærlingens navn: Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger

Lærlingens navn: Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger VOGNMALER LOGBOG ens navn: CPR-nr: : CVR-nr.: Praktikum Valgfrit specialefag Aktivitetsoversigt Velkomst Vejledning e- og virksomhedsvurderinger Velkommen som lærling i vognmalerfaget Velkommen som vognmalerlærling

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Træindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 26. marts 2015 om uddannelsen til glarmester. 2. Der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Træindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed 26.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 390 af 09.04.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Sagsnr.: 060.09S.54 Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere