Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1"

Transkript

1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans Vegne Sogne Degnen H.F. Braae med 2 de tiltagne Vurderings Mænd Jørgen Hierm og Christen Mægbeck, begge af bemelte Sogn for i Velbemelte Forvalters Forfald efter vanlig Begiæring at holde og foretage Vurderings forretning efter den forhen (?) 2 27 de November afdøde Kone Kiersten Christensdatter Kielder, som levede i Ægteskab med efterlevende Enkemand Mads Olufsen Galtmose til en Vurdereskiftes Fremme imellem Enkemanden og den afdødes i første Ægteskab avlede og efterlevende 2 de Døttre Karen og Johanne Jensdatter, paa hvis Vegne vare mødte den førstes Ægtemand Velagte Jacob Andersen Skrædergaard og for den anden (?) Johanne Jensdatter, nu tienende S.T. Cancelliraad Hasle til Nørre Vinkel var af hende formaaet at møde Selveijer Peder Andersen Østergaard af meerbemelte Sogn, i hvilken Samtlige Overværelse blev begyndt et registrere og vurdere om følger 1 Kilde: Godsarkivet for Rysensten, Skodborg herred, L. Skifte (G412-2, fol. 243a-244a). Haves i fotokopi 2? i parentes med eller uden bogstaver eller tal betyder at ordet slet ikke eller kun delvist er tydet

2 Endnu engang forsøg.doc, s.2 ( 5 ) Vurdering I Daglig Stuen 1 Jern Kakkelovn Vise Værk i Huus Bord paa Foed og Skuffe Skammel Melke(hakke?) og 3 Hylder (?) Stoel Tallerkener og 1 Kruus Skilderi i Ramme (Ske?) med gl. Jern udi (Kærne?) brætt gl. Fyhr Fad Paa den vestre Sæng 1 blaae og hvid olmerdugs overdyne gammel Vaar gammel Pudder gl. Lagner Paa den østre Sæng 2 gamle Dyne Vaar gl. almindelige Pudder Hølds Klæde gammel ditto Flødebøttte Bøtter og 2 Sætter I Kielderen 1 gl. Bord paa Foed Madskab halv Øll Tønde ringere Ditto Ølltragt og 1 gl. Stoel I den vestre Stue 1 halm Stand Sængested derpaa 1 gammel Dyne Vaar de gl. Pudder Den salig Kones Klæder 1 sort og hvid kaetuns Kaabe blaaestribet Linnet Skiørt sort ulden hiemgjiort Ditto Transport bruun Klædes Trøje Do do Hiemgiort gl. Catuuns (?) sort Klædes Kiol Silke(?) Fløjels (Pand?) Pr bundne Handsker (?) og 2p. (?) blaae og hvid Cattuns Forklæde blaae Lærrets Ditto hvid (Kramlærrits?) Ditto Fyr Bord paa Foed lang Skammel I Vester Kielder 5 Halm Løbe Dosin Melkebøtter gl. Kiærne i 1 Anker Rok og 1 Garn Vinde Hør (?) ringere Ditto pr Haand Qværne Paa Loftet 1 gamel Salt Karr (?) (?) I Kiøekenet i gl. Bord Blad Ildklemme Rist og Jernfod Haand Spande I Bryggerset I Fjerdings Kiedel i Grue Bryggers Karr gl. (?) Tønde (?) og 1 Sold Sold noget gammel over Tøj (?) Ballie Halm Løb Uden Dørs og I Gaarden 1 bruun Hoppe 14 Aar Transport graa broget (?)malke Koe 13 Aar sortbroget sildig bærende do staaer med 2 den kalv sort do do med 5 te Kalv sideskift til fol.243b

3 Endnu engang forsøg.doc, s.3 ( 5 ) 2 unge Væddere Faaer ung Soe Svin Vogn med 2 beslagne Baghiul og 2(tnde?) Do med Harve, Sæddrag?) (Hammelstok?) Ploug med Tilbehør (8t?) (boelskern?) Harve Jern Greeb gammel Spade Sk?) med (?) og Stang møg Skovler (nde?) Greebe Transport Bøjel Spande og Aag Skiær Kiste med 1 gammel Kniv 1 Slibesteen (Pleiel?), 1 (Krat?) og 2 (Knive?) Gang Hamel?) Reeb med (?) og Kobber 1 Skerbog?) 1 Stand?) Sæde Løb gamle (?) Sæcke Summa Enkemanden blev tilspurgt om hand viste meere, inden eller udendørs, levende eller dødt, som kunde antegnes og var denne Stervboe tilhørende, hvorpaa han svarede Nei! Jacob Andersen Skrædergaard meldte sig med Tilbud, hand ønskede intet hellere end at give sit fuldkomne Afkald for nogen Arhvs Nydelse efter denne Salige Afdøde ligesom ogsaa Johanne Jensdatter med sin antagne Formynder Peder Andersen Østergaard igientoeg samme Begiæring, og tilbød een for alle og alle for een (stroppen?) med given Afkald at holde Hr. Skifte Forvalteren baade nu og i Fremtiden aldeles Krav ansvarløs dette Skifte betræffende. De bad derfor den i Dag begyndte Forretning til videre Skiftesholdelse maatte frafaldes uden videre Vidtløftighed til Bekostning og Besværing for Enkemanden, som de i Betragtning af sin kiærlige Omgang imod deres gamle og skrøbelige Moder i sin Sygdom og Alderdom elskede og ærede som en Fader de efter denne vilde være til Hielp og Tieneste i sine fattige Omstændigheder og bad slig maatte tages i Betragtning og der maatte giøres en gunstig Erklæring. Braae ansaae Enkemandens Mads Galtmoses Stifbørn meeget Christelige i Deres fremsatte Tilbud at bevare fuldkommen Afkald for at nyde Arhv efter den Salige Afdøde til Lettelse for Bekostning af et vidtløftig Skifte for Enkemanden og derfor forbandt Jacob Andersen Skrædergaard paa sin Hustrus Vegne, og Johanne Jensdatter med sin antagen Formynder Selvejer Peder Østergaard at (frembere?) Deres Afkald til Siekkerhed i Fremtiden for Hr. SkifteForvalteren til (?) Dagen den 28. Januarij i tilstundende Aar 1788 til hvilken Tid dette Skiftes videre Fremme i denne Andledning blev udsadt og for i Dag sluttet med Hænders Underskrifter. Datum Anno Die et Loco ut supra. (underskrifterne)

4 Endnu engang forsøg.doc, s.4 ( 5 ) Anno 1788 den 28 Januarii indfandt sig atter i Galtmose i Vandborg Sogn paa S.T. Forvalter Lanngs Vegne Sogne Degnen H.F. Braae med tiltagne 2 de Vitterlighedsmænd Jørgen Hiærm Maagaard og Christen Mægbeck begge af Vandborg Sogn, for videre at fremme den forhen den 27. Decbr. forrige Aar begyndte Skifte Forretning efter afdøde Kone Kiersten Christensdatter Kielder forhen i Ægteskab med efterlevende Enkemand Mads Olufsen Galtmose (tilhørende?) tilendebrigelse 4 hvorfor fremkom Jacob Andersen Skrædergaard og Peder Andersen Østergaard og indleverede det sidste Samling tilbudne og til i Dag belovede Afkald som de begierede maatte oplæses og Forretningen tilføres, samme afkald blev antagen, oplæst og lyder saaledes: Kiendes Vi Underskrevne Jacob Andersen Skrædergaard paa min Hustrues Karen Jensdatters Vegne og Peder Andersen Østergaard paa Johanne Jensdatters Vegne og hermed giver Enkemanden Mads Olufsen Galtmose fuldkommen Afkald for mindste Arhvs Indsigelse efter sin afdøde Hustru deres salige afdøde Moder Kiersten Christensdatter Kielder, og hermed ville een for begge og begge for een holde Skifte Forvalteren T.S. Forvalter Lanng frie for mindste Ansvar baade nu og i Fremtiden det begyndte Skifte efter den Salig afdøde betræffende, ligesaa ogsaa ikke vores givne Afkald maa uden nogen os givne (tilvarsel? læses til Tinge om Vedkommende maatte ansee samme fornøden.- Skrædergaard og Østergaard i Vandborg den 24. Januarii 1788 Jacob Skrædergaard Peder Andersen Østergaard I Andledning af dette nu oplæste indleverede Afkald fandt Braae intet videre som kunde hindre at slutte dette Skifte, uden at paalægge Enkemanden at betale Skifte Forvalteren Hr. Forvalter Lanng, sin for dette fuldførte Skifte tilfalden billige Sallarium.- Enkemanden Mads Galtmose svarede: Vel var hand som bekiendt en yderlig Fattig Mand men dog ville og skulle hand i Forhaabning af Hr. Forvalterens Medlidenhed og Billighed, som en Reedelig Mand betale Forvalteren sin Skifte Sallarium. Blev saa i Herrens Navn dette Skifte tilendebragt og sluttet. Datum ut Supra. (Braae og vidners underskrifter) 4 sideskift til fol. 244a

5 Endnu engang forsøg.doc, s.5 ( 5 ) dvs Skifte efter Kiersten Christensdatter Kielder, gift med Mads Olufsen Galtmose. Død d. 27. november 1787 Møder: og Arvinger: enkemanden + 2 døtre af tidligere ægteskab: Karen og Johanne Jensdatter. Boopgørelse Aktiver: Indbo- og udbo, heraf indbo + tøj (ca. 21 rd), 1 hest (10 rd), 3 køer (28 rd), 2 væddere og 2 får (3 rd, 4m), 1 so (2rd.2m). I alt 12. sk. Passiver: Ingen 73 rd.4 m Arvens fordeling De to døtre giver afkald på deres arvedel Formyndere el. lignende Karen er gift med Jacob Andersen Skrædergaard. Formynder for Johanne er selvejer Peder Andersen Østergaard. Vidner og vurderingsmænd er Jørgen Hiærm Maagaard og Christen Mægbeck

6 Endnu engang forsøg.doc, s.6 ( 5 ) Skifteprotokoller fra Rysensten Godsarkiv. Skodborg herred. Skifteprotokol (G 412-1) Skifteprotokol (G 412-2) Skifteprotokol (G 412-3) Skifteprotokol (G 412-4) Bemærkninger: Skifteprotokollen (G412-2) Set hele protokollen igennem. Noteret alle fra Vandborg. Skifterne er til dels samlet under den afdøde, men ikke konsekvent, for de kan også være indført kronologisk. Der er et register, men det stolede jeg ikke på. Skifteprotokollen (G412-3) Protokollen starter fol.2 med 1. skiftedag d , sidste skiftedag er Derefter alfabetisk register fol.31a+b. Ingen personer fra Vandborg. Skifteprotokollen (G412-4) Starter med et skifte den 31. dec. 1790, slutter 21. juni 1802 (fol. 176). Så er protokollen skrevet ud. Set hele protokollen igennem, da jeg ikke stolede på registret. Rammegaard. Skifteprotokol (G417-3) Ikke ret stor og fra Vandborg kun Afkald på arvedel efter Erich Andersen Strande, identisk med det i tingbogen Desuden findes fra den periode fra amtets arkiv: Lundenæs-Bøvling amters arkiv. Register til skifteprotokoller (B8-1084A) Er i 5 dele ( med enkelte ældre Tilføjelser, , , , A (indtil der er Tilslutning til Pakkeregistret) Ingen af de savnede var der. Der var næsten ingen fra Vandborg og kun blandt de ældste Ringkøbing Amtsarkiv. Koncepter til designation over sluttede og uafsluttede skifter ved amtets skiftejurisdiktion (B og pakker. se bemærkninger under kildeoplysninger til herredets protokoller Ribe Stift: Gejstlig Skifteprotokol for Vandfuld Herred (C39D-2)

7 Endnu engang forsøg.doc, s.7 ( 5 ) Skifte 1790 over Bodil Jensdatter Mægbeck 1 Anno 1790 den 25 de Januarii indfandt sig paa ST Forpagter Lanng paa Ryssensteens hans Vegne undertegnede Sogne Degn i Vandborg Hans Frederick Braae i Mægbeck i bemelte Vandborg Sogn at forestaae og vurdere den der forefindende Ind og Udboe efter Enkemanden sammesteds Velagte Christen Andersen Mægbeck (?vigte 2 ) Aars 26 0 Decb. afdøde Hustrue Bodill Jensdatter til at vurdere Skiftes (Frem?) imellem bemelte Enkemand og sine i dette Ægteskab avlede 3 de Døttre nemlig Karen, Anne og Zidsel, alt i Overværelse af Enkemanden Selv, paa sin egen og efter Loven som Føed Værge paa sine 3 Døttres Vegne, samt tiltagne tvende Vitterligheds Mænd velagte Jens Pedersen Mølgaard og Jacob Andersen Skrædergaard begge af Vandborg Sogn og blev da begyndte som følger: Vurdering I Storstuen 1 bruun malet Bord paa Foed 1rd lidet Fur Ditto Skammel I et Skab i Væggen fandtes 2 Hørgarns Lagner (gamel?) Ditto Blaaegarns Ditto Blaaegarns Dreiels Dug Ditto (gammel?) Ditto Hørgarns Pudevaar gl. (gaasøijnet?) Dug blaa malet Kiste med Laas og Nøgle Deruden fandtes 1 blaa Vadmels Skiørt grøn stribet Ditto grøn og røed stribet Do grøn Vadmels (mørke?) Do gl.blaaestribet Ditto sort Vadmels Do grøn (Fronelles?) Do røed Vadmels Ditto Ditto Ditto grøn og rødstribet Do Rød Rije Ditto Ditto Ditto (?) kilde: Godsarkivet for Rysensten, Skodborg herred, L. Skifte (G412-2, fol 244a 246b). Haves i fotokopi. 2? i parentes med eller uden bogstaver eller tal betyder at ordet ikke er tydet helt sikkert

8 Endnu engang forsøg.doc, s.8 ( 5 ) Skifte efter Thomas Jepsen Mølgaard 1 Mandagen den 14 de Februarij 1791 mødte på S.T. Forvalter Lanngs Vegne Pastor Hans Nicolaij Aulum til Vandborg tilligemed 2 de Mænd Jens Møllegaard og Peder Damgaard af bemelte Vandborg Sogn for at holde Registrerings og Vurderings Forretning i Stervboet efter afgl. Thomas Jepsen Mølgaard og blev da af Enken og tilstædeværende følgende angivet Boet tilhørende ( 2 Opgørelse af inventar og klæder i storstue, i dagligstue, køkken og på loftet i alt 63rd-0m-12sk desuden haves følgende dyr: 2 køer: 16rd får og 1 vædder i alt 80rd 3 m 12 sk 3 Da der ikke var mere at angive blev skifteforretning sluttet og skiftet udsat til 30 dagen Underskrifter) Anno 1791 Torsdagen den 10 de Martii som 30 te Dag efter Afgangne Thomas Jepsen der som Afsidder eller Aftægtsmand boede og døde i et paa Mølgaard Grund under Baroniet Ryssensteen opbygget Huus i Vandborg Sogn (indfandt sig skifteforvalter Poul Lanng, de to vidner og vurderingsmænd Jens Pedersen fra Mølgaard og Peder Olesen fra Damgaard, begge fra Vandborg, for at fortsætte skifteforretningen. Tilstede var endvidere enken Ingeborg Nielsdatter med laugværge Niels Nielsen Munch, ejer af Stiegaard i Hou sogn. Da der ingen børn var i ægteskabet) saa var den afdødes Arvinger a) en Broder Jens Jepsen i sin Tiid Beboer af Øster-Lund i Engberg men nu død og efterladt sig en Datter Kirsten Catrine Jensdatter i Øster Lund, - b) en Søster Johanne Jepsdatter død og efterladt sig en myndig Søn Jens Jacobsen, Fæster af Vester Momsgaard under Cabbel her i Sognet, - c) en Søster Anne Jepsdatter i Ægteskab med Jens Paakier Gaardfæster paa Harboeøer, - d) en Søster Bodil Jepsdatter i Ægteskab med Christen Nielsen Kolkenberg i Hygum Sogn, - e) en Søster Maren Jepsdatter i Ægteskab med Christen Marsberg i Ramme Sogn og f) en Søster Kirstine Jepsdatter i Ægteskab med Poul Mikkelsen Fæster af Rønberg i Lem Sogn. Af disse Arvinger var alleene mødt paa den førstes Vegne som ugift og følgelig umyndig hendes føed og efter Loven nærmeste Værge hendes Moder-Broder Jacob Clemmensen Skidenvad Gaardbeboer i Engberg Sogn, for denne Umyndiges Gavn og Beste under Skiftet at (bopagtet? 4 ) der blev begyndt og fremmet som følger. (Skifteretten spurgte enken med værge og Jacob Skidenvad om de vidste om der hørte mere til boet end der var opgjort d.14.feb., og om de havde nogen indvendinger mod den skete vurdering. Det havde de ikke). Dog angav Enkens Laugværge at den afdøde som endnu i Forretningen er anført ejede et liidet støcke Eng paa Harboøer, Laag Eng kaldet, der er af den Størrelse at der paa et got Aar kand avles i højeste halvanden Læs Høe, og i hvorvel samme efter derpaa i Skifteretten foreviste Skiøde og Contract udvisende i Indkøb alleene har koster 42 Rd saa resolverede dog Enken med Laugværge, den nærværende Formynder samt Vurderings Mændene efter 5 denne Tiids Priis paa Jordegods at ansætte samme med og over sin Værdie med 50 Rd. (Mere forsikrede de at den afdøde ikke ejede. Boets værdi bliver derved 130rd, 3 m,12 sk.) 1 kilde: Skifteprotokol for Rysensten Godsarkiv, Skodborg Herred, (G412-4), fol. 2b-4b. Haves i fotokopi. 2 tekst i parentes er resumé af teksten 3 sideskift til fol. 3a 4? i parentes betyder at tydningen er usikker 5 sideskift til fol. 3b

9 Endnu engang forsøg.doc, s.9 ( 5 ) Skifte efter Else Poulsdatter Dahlgaard, gift med Niels Thomasen Haalgaard 1 Anno 1792 den 25 Sept. mødte paa Skifteforvalteren S.T. Hr. Forvalter Lang paa Ryssensteen hans Vegne og Forfald underskrevne Christen Lund fra bemelte Ryssensteen i Stervbogaarden Haalgaard, Vandborg Sogn, paa Baroniets Gods, for sammesteds efter Fæsteren der paa Stedet, Niels Thomasen hans Hustru Else Poulsdatter Dahlgaard /:som sidste 21 de Sept. om Aftenen ved Solens Nedgang døde:/ at foretage en Registrerings og Forseglings Forretning over alt hvad forefandtes i Gaarden til videre i sin Tiid paafølgende Skifte og Deeling imellem Enkemanden ovent e Niels Thomassen, og den salg. Kones efterlevende Arvinger /:siden ingen Livsarvinger ere:/ som blev angivet at være 1. den afdødes Moder Zidsel Poulsdatter, som opholder sig ved sin Søn, Poul 2 Dahlgaard her i Vandborg, 2 den afdødes Søskende, 1 Broder Peder Poulsen Lille Øer paa Harboe Øer, Ditto Poul Poulsen boendes i Dahlgaard Vandborg Sogn, 1 Søster Maren Poulsdatter gift med Gaardmand Poul Christian Nørgaard i Vandborg, Ditto Kirsten Poulsdatter, opholdende sig ved Broderen Poul Dahlgaard. Ved Forretningen var nærværende 2 de Vitterligheds Mænd, nemlig Jens Pedersen af Mølgaard i Vandborg Sogn, og Niels Møller, opholdende sig i Vandborg Mølle. Hvor da i Enkemandens Overværelse blev forrettet som følger (Opgørelse af inventar i Storstuen, kælderen, dagligstuen, køkkenet og bryggerset, på loftet og i gården. Af husdyr: 1 sort Hop med Føl, 1 ditto Hop uden Føl, 1 gl sort Hæst, Kiør 3 gråbroget Kiør, 1 sort hjemlet, 1 sort Ditto, 1 sortbroget Koe, en rød og en grå Quie, 2 Kalve, 5 gl. faar, 1 Vædder, 4 Lam, 1 Soe Sviin, 1 Griis. Enkemanden erklærede at der ikke var mere at angive. Vidnerne erklærede det samme) De foregav tillige, at Boet kunde ikke være i nogen synderlig Stand, da Fæsteren siden sin Tiltrædelse har fristet store Vanheld, som til denne Tiid har (foraarsaget? 3 ), ham en ringe Forfatning. (Næste møde sættes til d. 22. okt. Enkemanden er indtil da ansvarlig for det registrerede) 1 Kilde: Skifteprotokol for Rysensten Godsarkiv, Skodborg Herred, (G412-2), fol. 273b- 274a + 275b-277a. Haves i fotokopi. Desuden arveafkald fol.285b, haves ikke i kopi eller er skrevet af her, men er noteret fra tingbogen 2 sideskift til fol.274a 3? i parentes betyder at tydningen er usikker

10 Endnu engang forsøg.doc, s.10 ( 5 ) Skifte efter Kirsten Simonsdatter, gift med fæster Jens Pedersen, Lille Strande 1 Anno 1793 Løverdagen den 28 Septb. indfandt sig i Stervboegaarden Lille Strande paa Baroniets Gods i Vandborg Sogn hos Fæstebonden Jens Pedersen for efter hans sidst (?) Sept. afdøde Hustru Kirsten Simonsdatter ( 3 for at afholde specifikations og forseglingsforretning på forvalter Langs vegne skriverkarl Niels Alsing Aggerborg fra Ryssensteen). (Arvinger er ) Enkemanden og den afdødes efterladte og endnu levende 2 de Kuld Børn saasom a, af 1. Ægteskab med Gregers Henricksen 1 Søn Hendrick 35 Aar og 1 Datter Mette Catrine 31 Aar og b, af 2 det og sidste Ægteskab med Enkemanden Jens Pedersen 1 Søn Gregers Jensen 20 Aar. (Til stede var enkemanden, der også var født værge for sin søn Gregers. Desuden Gregers og Hendrick på egen og søsters vegne. Desuden 2 vidner: Niels Madsen Agger og Erich Andersen Strande, begge af Vandborg. Senere (fol.293b) nævnes også en formynder for Gregers, nemlig morbroderen Søren Graversen Stiegaard. Registrering af boet, heraf besætning 4 ): I Stalden.- 1 (?) Hop med Føll 9 Aar, 1 Do 3 Aar uden Føll, 1 do brun 2 Aar, 1 gl sort Hæst 9 Aar, og 1 Do (?) 5 aar. I Koehuset. i sort broget Koe faaed 3 Kalve, 1 sort Koe faaed 2 Kalve, 1 Do faaed 6 Kalve, 1 sort broget faaed 10 Kalve, 1 Rød Koe faaed 4 Kalve, 1 sort Koe faaed 1 Kalv, 1 (?) Do faeed 2 Kalve og 1 sort Koe faaed 3 kalve, 2 de sorte 3 aars Stude, 2 de 3 Aars Quier, den ene rød og den anden sort, 2 de 2aarings Stude, graae og sorte, 2 Kalve røde. Faar 10 gl. Faar, 4 Vædder lam og 6 (?) Lam Sviin 1 Galt Griis og 1 Soe Griis. (De tilstedeværende erklærede alle at der ikke var mere et optegne. Hvis der skulle dukke noget op, skulle de angive det på 30-dages skiftedagen). Enkemanden fremstod og tilkiendegav for Skifte Retten at hand med hans Stif Søn Hendrick Gregersen var (kommed?) om Arvs (?tention) efter den afdøde Kirsten Simonsdatter saavel for sig som Søster Mette Catrine, og til den Ende erbød lovformelig Afkald til den Høje Skifte Forvalters Sikkerhed, at aflevere til næste (?) 30 e Dag. Enkemanden egen Søn Gregers fremstod, tilligemed hans antagne Formynder og Morbroder nemlig Søren Graversen Stiegaard og (?immede) at aflevere Afkald af bemelte sin afdøde Moder for ald Arve Retts Nydelse hos sin Fader, imod hvilkets samtlig 5 (eenstemmige?) Begiæring da begiærede dette Skiftes Slutning paa 30 Dag uden at Enkemanden maatte besværes med Synstagelse efter Forordningen Nærværende Skifte Rett kunde icke indlade sig i nogen Afgørelse med Skiftets Slutning (?) Begiæring, men (hen?) samme til Hr. Skifte Forvalterens egen Decision og Resolution. (dvs.: arvingerne beder om at enkemanden må sidde i uskiftet bo, så han sparer udgiften til synsforretning, men skriverkarlen har ikke bemyndigelse til at give lov til det) (underskrifter fra de tilstedeværende). 1 Kilde: Skifteprotokol for Rysensten Godsarkiv, Skodborg Herred, (G412-2), fol. 292b-294a + 297b- 299b + 317a-318a. Haves i fotokopi. 2? i parentes betyder at tydningen er usikker 3 tekst i parentes er resume af teksten. 4 på fol.293b. Herefter er teksten på den side 5 sideskift til fol.294a

11 Endnu engang forsøg.doc, s.11 ( 5 ) Skifte efter Mette Christensdatter, gift med Christen Jensen, fæster af Vester Gaaskiær 1 Aar 1793 den 24 de April indfandt sig ( 2 på skifteforvalter Lanngs vegne sognedegnen i Vandborg Hans Frederick Braae med de 2 vitterlighedsmænd Morten Møller og Jens Mølgaard, begge fra Vandborg,) for at holde en Registrerings og Forsegling Forretning efter den i Gaar Eftermiddag Kl 5 afdøde Kone Mette Christensdatter, der var i Ægteskab med den efterlevende Enke-Mand Christen Jensen Gaaskiær og paa sammes Bud at foretage hvad lovlig kunde ansees, da begges i Ægteskab sammenavlet eeneste Datter med Medarving er død og paa (een? 3 ) Dag /: uagtet 3 Dage før Død :/ begraves til (angi? Tied?) for at fremme et lovlig Skifte Behandling imellem bemeldte Enke-mand og hans Salig Afdødes Hustru rette Arvinger der ere: 1. den afdødes Moder Anna Maria Pedersdatter der er Enke og har sit Ophold i Damgaard i Vandborg Sogn, 2. en Broder Peder Christensen, der er vanvittig og ligeledes bestandig skal nyde Pleije i bemelte Damgaard. 3 Magrethe Christensdatter der lever i Ægteskab med Peder Olufsen Fæster og Beboer af bemelte Damgaard, 4 te Anna Christensdatter der er død, men forhen i Ægteskab med efterlevende Mand Jacob Andersen Skræddergaard har efterladt sig en Datter Anna Kirstine, og 5 te en Halv- Søster Maren Pedersdatter der er død, men efterladt sig følgende Børn: a, en Søn Peder Madsen, Land-Soldat og boendes i Vandborg Sogn i Nørgaard-Huus, b, en do Christen Madsen tienendes i Vestergaard i samme Sogn, c. en do Mads Madsen opholdende sig hos Faderen i Bruunsgaard bemelte Sogn, d, en Datter Magrethe Madsdatter tienende i Dybbe Præstegaard, e, Anna Madsdatter tienende i Mølgaard, f, Anna Marie Madsdatter i Ægteskab med Eskild Eskildsen i Raaberg og g, Johanne Madsdatter tienende i Kirkensgaard alle i bemelte Vandborg Sogn. (Registreringen af ind- og boet blev foretaget, af besætning 4 var der:) a Beester:1 sort Hoppe i 3 die Aar, 1 Bruun do i 4 de Aar, i sort Hoppe i 6 te Aar, 1 gammel Føl-Hoppe; b Køer 2 rødbroget Køer, 1 (rygged?) Koe, 1 hviid do, 1 graae do, 1 sort graamet do, 1 sortbroget do Koe, 1 sorthjelmet do Quie, 2 Quier i 2 det Aar, 3 de Aarings Kalve, 2 spæde Kalve; c Faar 6 Faar med 6 Lamme 4 Vædder og 2 Gimmere. Braae spurgte Enkemanden om der var mere der tilhørte deres fælles bo. Det var der ikke. Skiftet fortsættes med 30 te dages forretningen den (Underskrifter) 1 kilde: Skifteprotokol for Rysensten Godsarkiv, Skodborg Herred, (G412-4), fol. 17a-19b. Haves i fotokopi. 2 tekst i parentes er resumé af teksten 3? i parentes betyder at tydningen er usikker 4 på folio 17b

12 Endnu engang forsøg.doc, s.12 ( 5 ) Skifte efter gårdfæsteren Mads Olesen Galtmose 1 Anno 1795 den 27 Martiie som rette 30 te Dag efter Gaardfæsteren Mads Olesen Beboer af Galtmoese i Vandborg Sogn paa Baroniet Ryssensteens Gods, indfandt ( 2 sig på forvalter Lanngs vegne) Skriverkarl Laurits Høijen fra Rammegaard tilligemed 2 de Vitterligheds 3 og Vurderingsmænd nemlig Peder Laursen Brendgaard og Jens Jensen Nyegaard begge af Vandborg sogn for at holde Registrering og Vurdering over Stervboets tilhørende til Skifte og Deeling imellem Enken Grethe Villadsdatter og den afdødes med hende i Ægteskab avlede Børn: en Datter Kirsten Madsdatter 5 Aar og en Ditto Mette Margrethe Madsdatter 2 Aar begge hjemme i Stervboet. Overværende var Enken med hendes antagne Laugværge og Broder Christen Villadsen af Engberg Sogn og paa Børnenes Vegne var indkaldet og mødte deres fødde Værge den afdødes Broder Peder Olesen Damgaard her af Sognet som af Skifteretten blev paalagt de Umyndiges Rett at observere paa rette Maade under Skiftet. Registrering af boet: ind- og udbo besætning 4 1 sort Hest 4 Aar gl. sort Hoppe 14 Aar sort 2 Aars Hoppe sort hjelmet (?) 5 Koe rød Quie med Kalv sort Quie i 2 det Aar Faar og 1 Vædder besætning i alt I alt 23 rd 5 m 12 sk 52 rd 0 m 0 sk 75rd 5 m 12 sk Der var følgende gæld: 1. Efter den Sl. Mands Quittantz Bog dens (Udestende?) (?) til 1. Aug 1790 i alt Kongl. Skatter og Landgl. 12 Td 4 Skp Byg og Havre og Penge 32 rd 2-11 Aprilii, Julii og Oct Qvart 1794 og Jan Qvrt 1795 samt Landgl. pro ½ Td Byg og Penge Til Peder Brendgaard her i Sognet for den først vurderede Hæst Til Erich Villadsen af Knueborg i Hou Sogn Til Peder Dragesboel her i Sognet Erich Strandes Enke ibid: Christen Høgland i Hou Niels Løgberg ibid Christen Andersen Tienestepige i Lemvig Madame Svindt i Lemvig Hr. Christen Aggerborg ibi efter foreviste Regning Fordrede Peder Damgaard for 4 Skp Rug til Begravelse den afdødes halv Broder Christian Olesen af Lem lod 1 kilde: Skifteprotokol for Rysensten Godsarkiv, Skodborg Herred, (G412-2), fol. 360a-361b. Haves i fotokopi. 2 tekst i parentes er resume af teksten 3 sideskift til fol. 360b 4 på fol. 361a. Herefter er teksten på den side 5? i parentes betyder at tydningen er usikker

13 Endnu engang forsøg.doc, s.13 ( 5 ) Skifte 1796 over Jens Sørensen Blaaberg 1 Anno 1796 den 19 Maii 2 saasnart det var bekiendtgiort at Gaardmand Jens Sørensen i Blaaberg Vandborg Sogn paa Baroniet Ryssensteens Gods sidste afvigte Nat ved Døden var bortkaldet, indfandt sig paa den højie Skifte-Forvalter høivelbaarne Hr. Kammerjunker Baron Juul, hans Vegne S.T. Herr Forvalter Niels Hiersing med Rasmus Christian Schmith fra Ryssensteen for at foretage og fremme een lovlig Forseglings Registrerings og Vurderings Forretning efter fornævnte Afdøde til paafølgende Skifte og Deeling imellem den efterlevende Enke Johanne Pedersdatter og sammen avlede Barn Sidsel Marie Jensdatter paa den eene Side og dette (Møde?) 3 Creti og Debitorer paa den anden Side. Som Lauværge for Enken var nærværende Peder Damgaard og til Værge for den umyndige blev ansat Poul Dahlgaard begge i Vandborg Sogn og som Vitterligheds Vurderings Vidner var medbragt Lars Jensen Kvistgaard og Peder Nørgaard begge af meerbemeldte Sogn og blev da i samtliges Nærværelse begyndt og passeret som følger: 1 kilde: Godsarkivet for Rysensten, Skodborg herred. L: Skifte G412-4, fol. 29b-30a+ 32a-b + 35b-36a +53a-b. Haves i fotokopi Om Jens Sørensen Blaaberg i personregistret: Er stokkemand Retssagen 1792: skylder 56rd. 2m 13½sk. Retssagen : Restancer af landgilde er afregnet med den nye fæster. Folketællingen 1801 Blaabergs husbonde er Laurs Jørgensen, 50 år, daglejer gift med Martha Jensdatter (begge gift første gang). Varelmann køber af Fønss og Schmidten fæstegården Blaaberg (htk ) i 1801 for 280 rd. Sælges straks videre til Christen Christensen for 350 rd. Denne sælger den 1803 til Niels Larsen Bjerum for 299 rd. Jeg har ikke set længere frem Johanne Pedersdatter er død mellem mødet d og mødet d (se oplysningen der) 2 fol. 29b-30a 3? i parentes betyder at ordet kun delvist eller slet ikke er tydet

14 Endnu engang forsøg.doc, s.14 ( 5 ) Skifte efter afbygger og Huusmand Mads Nielsen Schou 1 Skifteforretning efter Afbygger Huusmand Mads Nielsen Schou paa Gaardmand Poul Poulsen Dahlgaard Grund i Vandborg Sogn. Anno 1796 den 30 Juni som rette 30 te Dag efter afgl. Afbygger Huusmand Mads Nielsen Schou som døde hos Gaardmand Poul Poulsen Dahlgaard i Vandborg Baroniet Ryssensteens Gods paa bemelte Gaardmands Grund i det Huus den afdøde der havde (Ophold?) 2 ( 3 indfandt skifteforvalteren sig for at begynde registrering og vurdering til brug for skifte og deling mellem enken og arvinger og boets kreditorer og debitorer. Der var ingen livsarvinger. Der var ingen arvinger tilstede. Tilsynsværge blev degnen Braae, og som lavværge for enken Kirsten Nielsdatter blev antaget hendes broder Peder Nielsen, der boede i Skidengaard. Vurderingsmænd var Morten 4 Mickelsen af Vandborg Mølle og Sognefoged Jens Munksgaard). (Boet inkl. klæder blev registreret og vurderet til 27rd 3 m 0 sk. Der var ingen besætning) Derimod blev angivet følgende Boet til udgivt. 1. Fordrede Enkens Lavværge reede udlagte Penge til den Afdødes Jordefærds Bekostning, som blev som rigtig uimodsagt af Tilsynsværgen ansadt for det opgivede 8rd til Birkeskriver Varelmann som selv var nærværende skylde Enken som hæftede paa Fælles Boe til Poul Dahlgaard i Vandborg laante Penge til Kiøbmand Poul Bruun i Lemvig for Vogn Mod disse 3 de Udgifts Poster vidste Tilsynsværgen intet at indvende 5 5. til Morten Mickelsen i Vandborg Mølle skyldig som Tilsynsværgen vidste at være rigtig.- 6 til Mads (K?ierborg) i Trans /: der ligeledes af Tilsynsværgen blev bifaldt som rigtig:/ skyldig Fordrede Enken lige med hvad den Afdødes Begravelse havde kostet, Gotgiorelse til sin Jordefærd til DavidTommerup skyldig laante Penge til Niels Tudborg, Vandborg Penge som den Afdøde af ham havde laant, og Tilsynsværgen vidste var rigtig da Boet bliver Fallit erlægges til Skifte Revisions Contoiret den befalede P to I alt Udgift 35rd 0m-10 sk Naar Indtægts Summen fradrages med Er Gielden overstigende med 7rd 3m 10 sk hvoraf erfares at intet bliver til Arv, allerhelst da Boets Arvinger skal være en stor Deel. Enken med Laugværge bad desaarsag Skifteforvalteren at Boet maatte hende overdrages naar hun fyldestgiorde de anmelte Creditorer, som og herefter svarede hvad Skatter der er og bliver paabudne, og det med dobbelt Føje, da Creditor Herr Birkeskriver Varelmann i Vestergaard declarerede at holde den høije Skifte Forvalter uden Ansvar for hvad der kunde flyde af dette Skiftes Tilendebringelse, (og endvidere havde han skaffet kvitteringer, fra de arvinger der var i denne egn, på at de ingen arv kunne fordre. De er indført fol. 34. Desuden havde han betalt skifteomkostningerne. Derfor blev skiftet sluttet.) (Underskrifterne) 1 kilde: Skifteprotokol for Rysensten Godsarkiv, Skodborg Herred, (G412-4), fol. 33a-34b. Haves i fotokopi. 2? i parentes betyder at tydningen er usikker 3 tekst i parentes er resume af teksten 4 sideskift til fol. 33b 5 sideskift til fol. 34a

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Aar 1814 den 21 May blev holdet Registrering og Vurdering efter Aftægtsmand Peder

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Peder Christensen Møller i Viby. Marselisborg G 322 5. Fol.

Peder Christensen Møller i Viby. Marselisborg G 322 5. Fol. 521 Peder Christensen Møller i Viby. Marselisborg G 322 5. Fol. Skifte forretning efter afgangne Peder Christensen Møller og hustru Maren Jensdatter som boede og døde i Wiibÿe i Anno 1748, lydende saaledes:

Læs mere

Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302

Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302 Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302 Nr. 105 Dødsfaldets anmeldelses dato 24. Juni 1835 Abraham Christensen Aars i Sundbye Husmand Skifte holdt og sluttet udi Designet nr.

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te dito 1753.

Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te dito 1753. Michel Lofts hustru Kirsten Rasmusdatter. Constantinsborg gods G 321 4. Fol. 165. Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859

Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859 Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859 Aar 1859 den 2 December meddelte Indsidder Peder Pedersen af Væggerløse

Læs mere

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle.

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Skifte Forrætning Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Anno 1803 den 13 de Julii Indfandt sig Forvalter Møller fra Moltkenborg og medførende 2 de Mænd, nemlig Anders Rasmussen og Hans

Læs mere

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol.

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Vi Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark og Norge etc: - Giøre vitterlig: at vi, efter Mette Catrine Jespersdatter, Enke efter afgangne

Læs mere

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789.

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Skifte-Forretning Efter Anders Andersen som Boede og døde i Roding udi Wildberg Sogn.

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Nykøbing Falster Rytterdistrikt. Skifteprotokol , side Skifte efter Powel Pedersens Hustru Kirsten Pedersdatter i Gedesby 1753

Nykøbing Falster Rytterdistrikt. Skifteprotokol , side Skifte efter Powel Pedersens Hustru Kirsten Pedersdatter i Gedesby 1753 Nykøbing Falster Rytterdistrikt. Skifteprotokol 1748-1758, side 939-943. Skifte efter Powel Pedersens Hustru Kirsten Pedersdatter i Gedesby 1753 Anno 1753 dend 30 de Novemb r er efter foregaaende tillysning

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Side 442. No. 4 Skifte efter afdøde Gaardmand Christen Hansen i Elmue Fra Rosendahl Gods Ane nr. 66

Side 442. No. 4 Skifte efter afdøde Gaardmand Christen Hansen i Elmue Fra Rosendahl Gods Ane nr. 66 1 Side 442 No. 4 Skifte efter afdøde Gaardmand Christen Hansen i Elmue Fra Rosendahl Gods Ane nr. 66 Anno 1761 Den 24de Februari er efter foregaaende skedte tillysning under Stevens ex Faxøe Herreders

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag )

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag ) Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, 1797 Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina 286-87, (AO-opslag 289-90) N o 6 C7 2½ rdr D o Dato 286 1797. Jeg underskrevne Selvejer Christen Pedersen Overgaard

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK 1690-1697 Indtastet af Peter Ohm-Hieronymussen 2007 efter Max Hansens originale arbejde udført gennem mange år. Gennemset og revideret af Max Hansen og Kirstin Nørgaard-Pedersen.

Læs mere

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede:

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Ao 1752 dend 2 Juni er efter foregaaende holdte Registrerings og Vurderings Forretning saavelsom lovlig skedte Tillysning til Gisselfelt Birke-Ting

Læs mere

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905.

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Syns- og taksationsforretning over Morten Andersens gård i Lille Karleby, Lyndby Sogn, 1792. Johannes Galschiøt Lands

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Folketælling Grene 1787

Folketælling Grene 1787 Grene Bye. 1ste Fam. Ole Jensen, Hosbond, 67, Givt 1ste g., Selveier Anne Henrichsdatter, Hustrue, 62, Givt 1ste g. Jens Ollesen, Deres søn, 26, Ugivt. Anne Marie Ollesdatter, Datter, 16, Ugivt. Grene

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Ejendoms- og formueudviklingen i Vandborg 1787-1834 1

Ejendoms- og formueudviklingen i Vandborg 1787-1834 1 Ejendomsudviklingen 1787-1834.rtf, s.1 Ejendoms- og formueudviklingen i Vandborg 1787-1834 1 Ager = Agger 6-7-3-1 2 el. husbond 3 4.9.1786 (1787) stormskade: juli 1787 Niels Madsen, fæstebonde, 65 år 7-6-3-1

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren.

Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren. Dokumentoversigt.rtf, 1 Oversigt over dokumenter fra Vandborg Sogn. Indhold: Kort referat af indholdet i sagerne. Det fremgår af noterne om den pågældende sag findes transskriberet på PC og/eller i fotokopi.

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller 2 Overskrift Tekst spalte Ord fra - Fæsteprotokoller Om ord i fæsteprotokoller Fæsteprotokoller er en del af godsarkiverne. Godser kan være ejet af enkeltpersoner - en herremand -men der er også andre

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I 1 Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I Karen Rasmusdatter, Hundstrup, I-1, 08-10-1733 ~ Hans Rasmussen arving er hendes søster Mette Rasmusdatter ~ Niels Marqvardsen i Hundstrup. Mette Rasmusdatter

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ D: 26 Octobr begravet Gaardmand Peder Sørensen Sønders Hustrue gl: 42 1786

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe Kilde: Vallø Lokalhistoriske Arkiv, Hårlev Københavns Universitetsgods i Præstø Amt Skifteprotokol 1755-1818 Film 472 Side 287 Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen

Læs mere

Helga Poulsens aner gård nr12, Niels Olsen, hartkorn 12 td, 5 skp. 2 fj. 2 al. 52 fag husrum.

Helga Poulsens aner gård nr12, Niels Olsen, hartkorn 12 td, 5 skp. 2 fj. 2 al. 52 fag husrum. BK 90, HP 54 og HP 58-1700 Niels Olsen, Veksø Kilde Stenløse Lokalarkivs hjemmeside: 1717 gård nr 11, Ole Jensen 1718 Hovedkrigs- og portionsjordebogen: gård nr 12, Ole Jensen Hartkorn 12 td. 5 skp. 2

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a 27.05.1695 fæst Bendt Pedersen halvparten af den otting jord hans Moder bebor, som hun for ham oplod, skal give deraf

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Folketællingen Husbond Hans kone. Deres børn Deres børn. Tjenestefolk Tjenestefolk. Husbond. Hans kone. tjenestepige Mand.

Folketællingen Husbond Hans kone. Deres børn Deres børn. Tjenestefolk Tjenestefolk. Husbond. Hans kone. tjenestepige Mand. Gård-hus: Navn: Stilling: Ald er: Præste Benjamin Fogh Christiane Eines Gundline Petrine Niels Laursen Karen Nielsdatter Karen Jacobsen Laurs Andersen tjenestefolk Gård hus med jord, Præste Degneboligen

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

NIELSTRUP GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL

NIELSTRUP GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL Hans Hansen, Ollerup, 13.01.1719, 4 ~ Anna Pedersdatter, Laugværge Rasmus Rasmussen i Toftegaard Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter 24 Aar, Værge Niels Christensen i Ollerup NIELSTRUP

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Supplement til Kures gårdregister på Bornholm

Supplement til Kures gårdregister på Bornholm Supplement til Kures gårdregister på Bornholm Alle, der beskæftiger sig med lokalhistorie eller slægtshistorie på Bornholm, støder på - og værdsætter - det gårdregister, som Kr. Kure har udarbejdet ud

Læs mere

A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone

A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone Sorenskriveren i Stjør- og Verdal skiftedokumenter 1865 (3Fa62) Aar 1865 den 3de April blev efter foregaaet Bekjendtgjørelse fra

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling Engestofte Gods Skifteprotokol 1719-1774, side 184A 185B Skifte efter Christen Christensen 1753 A o 1753 Dend 26 de Oct: blef af Jørgen Wichmand som Skifte-forvalter fra Engestofte Gaard med sine 2 de

Læs mere

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Andersen Nordbo og Anna Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dote Pedersdatter Rasmus Pedersen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere