Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1"

Transkript

1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans Vegne Sogne Degnen H.F. Braae med 2 de tiltagne Vurderings Mænd Jørgen Hierm og Christen Mægbeck, begge af bemelte Sogn for i Velbemelte Forvalters Forfald efter vanlig Begiæring at holde og foretage Vurderings forretning efter den forhen (?) 2 27 de November afdøde Kone Kiersten Christensdatter Kielder, som levede i Ægteskab med efterlevende Enkemand Mads Olufsen Galtmose til en Vurdereskiftes Fremme imellem Enkemanden og den afdødes i første Ægteskab avlede og efterlevende 2 de Døttre Karen og Johanne Jensdatter, paa hvis Vegne vare mødte den førstes Ægtemand Velagte Jacob Andersen Skrædergaard og for den anden (?) Johanne Jensdatter, nu tienende S.T. Cancelliraad Hasle til Nørre Vinkel var af hende formaaet at møde Selveijer Peder Andersen Østergaard af meerbemelte Sogn, i hvilken Samtlige Overværelse blev begyndt et registrere og vurdere om følger 1 Kilde: Godsarkivet for Rysensten, Skodborg herred, L. Skifte (G412-2, fol. 243a-244a). Haves i fotokopi 2? i parentes med eller uden bogstaver eller tal betyder at ordet slet ikke eller kun delvist er tydet

2 Endnu engang forsøg.doc, s.2 ( 5 ) Vurdering I Daglig Stuen 1 Jern Kakkelovn Vise Værk i Huus Bord paa Foed og Skuffe Skammel Melke(hakke?) og 3 Hylder (?) Stoel Tallerkener og 1 Kruus Skilderi i Ramme (Ske?) med gl. Jern udi (Kærne?) brætt gl. Fyhr Fad Paa den vestre Sæng 1 blaae og hvid olmerdugs overdyne gammel Vaar gammel Pudder gl. Lagner Paa den østre Sæng 2 gamle Dyne Vaar gl. almindelige Pudder Hølds Klæde gammel ditto Flødebøttte Bøtter og 2 Sætter I Kielderen 1 gl. Bord paa Foed Madskab halv Øll Tønde ringere Ditto Ølltragt og 1 gl. Stoel I den vestre Stue 1 halm Stand Sængested derpaa 1 gammel Dyne Vaar de gl. Pudder Den salig Kones Klæder 1 sort og hvid kaetuns Kaabe blaaestribet Linnet Skiørt sort ulden hiemgjiort Ditto Transport bruun Klædes Trøje Do do Hiemgiort gl. Catuuns (?) sort Klædes Kiol Silke(?) Fløjels (Pand?) Pr bundne Handsker (?) og 2p. (?) blaae og hvid Cattuns Forklæde blaae Lærrets Ditto hvid (Kramlærrits?) Ditto Fyr Bord paa Foed lang Skammel I Vester Kielder 5 Halm Løbe Dosin Melkebøtter gl. Kiærne i 1 Anker Rok og 1 Garn Vinde Hør (?) ringere Ditto pr Haand Qværne Paa Loftet 1 gamel Salt Karr (?) (?) I Kiøekenet i gl. Bord Blad Ildklemme Rist og Jernfod Haand Spande I Bryggerset I Fjerdings Kiedel i Grue Bryggers Karr gl. (?) Tønde (?) og 1 Sold Sold noget gammel over Tøj (?) Ballie Halm Løb Uden Dørs og I Gaarden 1 bruun Hoppe 14 Aar Transport graa broget (?)malke Koe 13 Aar sortbroget sildig bærende do staaer med 2 den kalv sort do do med 5 te Kalv sideskift til fol.243b

3 Endnu engang forsøg.doc, s.3 ( 5 ) 2 unge Væddere Faaer ung Soe Svin Vogn med 2 beslagne Baghiul og 2(tnde?) Do med Harve, Sæddrag?) (Hammelstok?) Ploug med Tilbehør (8t?) (boelskern?) Harve Jern Greeb gammel Spade Sk?) med (?) og Stang møg Skovler (nde?) Greebe Transport Bøjel Spande og Aag Skiær Kiste med 1 gammel Kniv 1 Slibesteen (Pleiel?), 1 (Krat?) og 2 (Knive?) Gang Hamel?) Reeb med (?) og Kobber 1 Skerbog?) 1 Stand?) Sæde Løb gamle (?) Sæcke Summa Enkemanden blev tilspurgt om hand viste meere, inden eller udendørs, levende eller dødt, som kunde antegnes og var denne Stervboe tilhørende, hvorpaa han svarede Nei! Jacob Andersen Skrædergaard meldte sig med Tilbud, hand ønskede intet hellere end at give sit fuldkomne Afkald for nogen Arhvs Nydelse efter denne Salige Afdøde ligesom ogsaa Johanne Jensdatter med sin antagne Formynder Peder Andersen Østergaard igientoeg samme Begiæring, og tilbød een for alle og alle for een (stroppen?) med given Afkald at holde Hr. Skifte Forvalteren baade nu og i Fremtiden aldeles Krav ansvarløs dette Skifte betræffende. De bad derfor den i Dag begyndte Forretning til videre Skiftesholdelse maatte frafaldes uden videre Vidtløftighed til Bekostning og Besværing for Enkemanden, som de i Betragtning af sin kiærlige Omgang imod deres gamle og skrøbelige Moder i sin Sygdom og Alderdom elskede og ærede som en Fader de efter denne vilde være til Hielp og Tieneste i sine fattige Omstændigheder og bad slig maatte tages i Betragtning og der maatte giøres en gunstig Erklæring. Braae ansaae Enkemandens Mads Galtmoses Stifbørn meeget Christelige i Deres fremsatte Tilbud at bevare fuldkommen Afkald for at nyde Arhv efter den Salige Afdøde til Lettelse for Bekostning af et vidtløftig Skifte for Enkemanden og derfor forbandt Jacob Andersen Skrædergaard paa sin Hustrus Vegne, og Johanne Jensdatter med sin antagen Formynder Selvejer Peder Østergaard at (frembere?) Deres Afkald til Siekkerhed i Fremtiden for Hr. SkifteForvalteren til (?) Dagen den 28. Januarij i tilstundende Aar 1788 til hvilken Tid dette Skiftes videre Fremme i denne Andledning blev udsadt og for i Dag sluttet med Hænders Underskrifter. Datum Anno Die et Loco ut supra. (underskrifterne)

4 Endnu engang forsøg.doc, s.4 ( 5 ) Anno 1788 den 28 Januarii indfandt sig atter i Galtmose i Vandborg Sogn paa S.T. Forvalter Lanngs Vegne Sogne Degnen H.F. Braae med tiltagne 2 de Vitterlighedsmænd Jørgen Hiærm Maagaard og Christen Mægbeck begge af Vandborg Sogn, for videre at fremme den forhen den 27. Decbr. forrige Aar begyndte Skifte Forretning efter afdøde Kone Kiersten Christensdatter Kielder forhen i Ægteskab med efterlevende Enkemand Mads Olufsen Galtmose (tilhørende?) tilendebrigelse 4 hvorfor fremkom Jacob Andersen Skrædergaard og Peder Andersen Østergaard og indleverede det sidste Samling tilbudne og til i Dag belovede Afkald som de begierede maatte oplæses og Forretningen tilføres, samme afkald blev antagen, oplæst og lyder saaledes: Kiendes Vi Underskrevne Jacob Andersen Skrædergaard paa min Hustrues Karen Jensdatters Vegne og Peder Andersen Østergaard paa Johanne Jensdatters Vegne og hermed giver Enkemanden Mads Olufsen Galtmose fuldkommen Afkald for mindste Arhvs Indsigelse efter sin afdøde Hustru deres salige afdøde Moder Kiersten Christensdatter Kielder, og hermed ville een for begge og begge for een holde Skifte Forvalteren T.S. Forvalter Lanng frie for mindste Ansvar baade nu og i Fremtiden det begyndte Skifte efter den Salig afdøde betræffende, ligesaa ogsaa ikke vores givne Afkald maa uden nogen os givne (tilvarsel? læses til Tinge om Vedkommende maatte ansee samme fornøden.- Skrædergaard og Østergaard i Vandborg den 24. Januarii 1788 Jacob Skrædergaard Peder Andersen Østergaard I Andledning af dette nu oplæste indleverede Afkald fandt Braae intet videre som kunde hindre at slutte dette Skifte, uden at paalægge Enkemanden at betale Skifte Forvalteren Hr. Forvalter Lanng, sin for dette fuldførte Skifte tilfalden billige Sallarium.- Enkemanden Mads Galtmose svarede: Vel var hand som bekiendt en yderlig Fattig Mand men dog ville og skulle hand i Forhaabning af Hr. Forvalterens Medlidenhed og Billighed, som en Reedelig Mand betale Forvalteren sin Skifte Sallarium. Blev saa i Herrens Navn dette Skifte tilendebragt og sluttet. Datum ut Supra. (Braae og vidners underskrifter) 4 sideskift til fol. 244a

5 Endnu engang forsøg.doc, s.5 ( 5 ) dvs Skifte efter Kiersten Christensdatter Kielder, gift med Mads Olufsen Galtmose. Død d. 27. november 1787 Møder: og Arvinger: enkemanden + 2 døtre af tidligere ægteskab: Karen og Johanne Jensdatter. Boopgørelse Aktiver: Indbo- og udbo, heraf indbo + tøj (ca. 21 rd), 1 hest (10 rd), 3 køer (28 rd), 2 væddere og 2 får (3 rd, 4m), 1 so (2rd.2m). I alt 12. sk. Passiver: Ingen 73 rd.4 m Arvens fordeling De to døtre giver afkald på deres arvedel Formyndere el. lignende Karen er gift med Jacob Andersen Skrædergaard. Formynder for Johanne er selvejer Peder Andersen Østergaard. Vidner og vurderingsmænd er Jørgen Hiærm Maagaard og Christen Mægbeck

6 Endnu engang forsøg.doc, s.6 ( 5 ) Skifteprotokoller fra Rysensten Godsarkiv. Skodborg herred. Skifteprotokol (G 412-1) Skifteprotokol (G 412-2) Skifteprotokol (G 412-3) Skifteprotokol (G 412-4) Bemærkninger: Skifteprotokollen (G412-2) Set hele protokollen igennem. Noteret alle fra Vandborg. Skifterne er til dels samlet under den afdøde, men ikke konsekvent, for de kan også være indført kronologisk. Der er et register, men det stolede jeg ikke på. Skifteprotokollen (G412-3) Protokollen starter fol.2 med 1. skiftedag d , sidste skiftedag er Derefter alfabetisk register fol.31a+b. Ingen personer fra Vandborg. Skifteprotokollen (G412-4) Starter med et skifte den 31. dec. 1790, slutter 21. juni 1802 (fol. 176). Så er protokollen skrevet ud. Set hele protokollen igennem, da jeg ikke stolede på registret. Rammegaard. Skifteprotokol (G417-3) Ikke ret stor og fra Vandborg kun Afkald på arvedel efter Erich Andersen Strande, identisk med det i tingbogen Desuden findes fra den periode fra amtets arkiv: Lundenæs-Bøvling amters arkiv. Register til skifteprotokoller (B8-1084A) Er i 5 dele ( med enkelte ældre Tilføjelser, , , , A (indtil der er Tilslutning til Pakkeregistret) Ingen af de savnede var der. Der var næsten ingen fra Vandborg og kun blandt de ældste Ringkøbing Amtsarkiv. Koncepter til designation over sluttede og uafsluttede skifter ved amtets skiftejurisdiktion (B og pakker. se bemærkninger under kildeoplysninger til herredets protokoller Ribe Stift: Gejstlig Skifteprotokol for Vandfuld Herred (C39D-2)

7 Endnu engang forsøg.doc, s.7 ( 5 ) Skifte 1790 over Bodil Jensdatter Mægbeck 1 Anno 1790 den 25 de Januarii indfandt sig paa ST Forpagter Lanng paa Ryssensteens hans Vegne undertegnede Sogne Degn i Vandborg Hans Frederick Braae i Mægbeck i bemelte Vandborg Sogn at forestaae og vurdere den der forefindende Ind og Udboe efter Enkemanden sammesteds Velagte Christen Andersen Mægbeck (?vigte 2 ) Aars 26 0 Decb. afdøde Hustrue Bodill Jensdatter til at vurdere Skiftes (Frem?) imellem bemelte Enkemand og sine i dette Ægteskab avlede 3 de Døttre nemlig Karen, Anne og Zidsel, alt i Overværelse af Enkemanden Selv, paa sin egen og efter Loven som Føed Værge paa sine 3 Døttres Vegne, samt tiltagne tvende Vitterligheds Mænd velagte Jens Pedersen Mølgaard og Jacob Andersen Skrædergaard begge af Vandborg Sogn og blev da begyndte som følger: Vurdering I Storstuen 1 bruun malet Bord paa Foed 1rd lidet Fur Ditto Skammel I et Skab i Væggen fandtes 2 Hørgarns Lagner (gamel?) Ditto Blaaegarns Ditto Blaaegarns Dreiels Dug Ditto (gammel?) Ditto Hørgarns Pudevaar gl. (gaasøijnet?) Dug blaa malet Kiste med Laas og Nøgle Deruden fandtes 1 blaa Vadmels Skiørt grøn stribet Ditto grøn og røed stribet Do grøn Vadmels (mørke?) Do gl.blaaestribet Ditto sort Vadmels Do grøn (Fronelles?) Do røed Vadmels Ditto Ditto Ditto grøn og rødstribet Do Rød Rije Ditto Ditto Ditto (?) kilde: Godsarkivet for Rysensten, Skodborg herred, L. Skifte (G412-2, fol 244a 246b). Haves i fotokopi. 2? i parentes med eller uden bogstaver eller tal betyder at ordet ikke er tydet helt sikkert

8 Endnu engang forsøg.doc, s.8 ( 5 ) Skifte efter Thomas Jepsen Mølgaard 1 Mandagen den 14 de Februarij 1791 mødte på S.T. Forvalter Lanngs Vegne Pastor Hans Nicolaij Aulum til Vandborg tilligemed 2 de Mænd Jens Møllegaard og Peder Damgaard af bemelte Vandborg Sogn for at holde Registrerings og Vurderings Forretning i Stervboet efter afgl. Thomas Jepsen Mølgaard og blev da af Enken og tilstædeværende følgende angivet Boet tilhørende ( 2 Opgørelse af inventar og klæder i storstue, i dagligstue, køkken og på loftet i alt 63rd-0m-12sk desuden haves følgende dyr: 2 køer: 16rd får og 1 vædder i alt 80rd 3 m 12 sk 3 Da der ikke var mere at angive blev skifteforretning sluttet og skiftet udsat til 30 dagen Underskrifter) Anno 1791 Torsdagen den 10 de Martii som 30 te Dag efter Afgangne Thomas Jepsen der som Afsidder eller Aftægtsmand boede og døde i et paa Mølgaard Grund under Baroniet Ryssensteen opbygget Huus i Vandborg Sogn (indfandt sig skifteforvalter Poul Lanng, de to vidner og vurderingsmænd Jens Pedersen fra Mølgaard og Peder Olesen fra Damgaard, begge fra Vandborg, for at fortsætte skifteforretningen. Tilstede var endvidere enken Ingeborg Nielsdatter med laugværge Niels Nielsen Munch, ejer af Stiegaard i Hou sogn. Da der ingen børn var i ægteskabet) saa var den afdødes Arvinger a) en Broder Jens Jepsen i sin Tiid Beboer af Øster-Lund i Engberg men nu død og efterladt sig en Datter Kirsten Catrine Jensdatter i Øster Lund, - b) en Søster Johanne Jepsdatter død og efterladt sig en myndig Søn Jens Jacobsen, Fæster af Vester Momsgaard under Cabbel her i Sognet, - c) en Søster Anne Jepsdatter i Ægteskab med Jens Paakier Gaardfæster paa Harboeøer, - d) en Søster Bodil Jepsdatter i Ægteskab med Christen Nielsen Kolkenberg i Hygum Sogn, - e) en Søster Maren Jepsdatter i Ægteskab med Christen Marsberg i Ramme Sogn og f) en Søster Kirstine Jepsdatter i Ægteskab med Poul Mikkelsen Fæster af Rønberg i Lem Sogn. Af disse Arvinger var alleene mødt paa den førstes Vegne som ugift og følgelig umyndig hendes føed og efter Loven nærmeste Værge hendes Moder-Broder Jacob Clemmensen Skidenvad Gaardbeboer i Engberg Sogn, for denne Umyndiges Gavn og Beste under Skiftet at (bopagtet? 4 ) der blev begyndt og fremmet som følger. (Skifteretten spurgte enken med værge og Jacob Skidenvad om de vidste om der hørte mere til boet end der var opgjort d.14.feb., og om de havde nogen indvendinger mod den skete vurdering. Det havde de ikke). Dog angav Enkens Laugværge at den afdøde som endnu i Forretningen er anført ejede et liidet støcke Eng paa Harboøer, Laag Eng kaldet, der er af den Størrelse at der paa et got Aar kand avles i højeste halvanden Læs Høe, og i hvorvel samme efter derpaa i Skifteretten foreviste Skiøde og Contract udvisende i Indkøb alleene har koster 42 Rd saa resolverede dog Enken med Laugværge, den nærværende Formynder samt Vurderings Mændene efter 5 denne Tiids Priis paa Jordegods at ansætte samme med og over sin Værdie med 50 Rd. (Mere forsikrede de at den afdøde ikke ejede. Boets værdi bliver derved 130rd, 3 m,12 sk.) 1 kilde: Skifteprotokol for Rysensten Godsarkiv, Skodborg Herred, (G412-4), fol. 2b-4b. Haves i fotokopi. 2 tekst i parentes er resumé af teksten 3 sideskift til fol. 3a 4? i parentes betyder at tydningen er usikker 5 sideskift til fol. 3b

9 Endnu engang forsøg.doc, s.9 ( 5 ) Skifte efter Else Poulsdatter Dahlgaard, gift med Niels Thomasen Haalgaard 1 Anno 1792 den 25 Sept. mødte paa Skifteforvalteren S.T. Hr. Forvalter Lang paa Ryssensteen hans Vegne og Forfald underskrevne Christen Lund fra bemelte Ryssensteen i Stervbogaarden Haalgaard, Vandborg Sogn, paa Baroniets Gods, for sammesteds efter Fæsteren der paa Stedet, Niels Thomasen hans Hustru Else Poulsdatter Dahlgaard /:som sidste 21 de Sept. om Aftenen ved Solens Nedgang døde:/ at foretage en Registrerings og Forseglings Forretning over alt hvad forefandtes i Gaarden til videre i sin Tiid paafølgende Skifte og Deeling imellem Enkemanden ovent e Niels Thomassen, og den salg. Kones efterlevende Arvinger /:siden ingen Livsarvinger ere:/ som blev angivet at være 1. den afdødes Moder Zidsel Poulsdatter, som opholder sig ved sin Søn, Poul 2 Dahlgaard her i Vandborg, 2 den afdødes Søskende, 1 Broder Peder Poulsen Lille Øer paa Harboe Øer, Ditto Poul Poulsen boendes i Dahlgaard Vandborg Sogn, 1 Søster Maren Poulsdatter gift med Gaardmand Poul Christian Nørgaard i Vandborg, Ditto Kirsten Poulsdatter, opholdende sig ved Broderen Poul Dahlgaard. Ved Forretningen var nærværende 2 de Vitterligheds Mænd, nemlig Jens Pedersen af Mølgaard i Vandborg Sogn, og Niels Møller, opholdende sig i Vandborg Mølle. Hvor da i Enkemandens Overværelse blev forrettet som følger (Opgørelse af inventar i Storstuen, kælderen, dagligstuen, køkkenet og bryggerset, på loftet og i gården. Af husdyr: 1 sort Hop med Føl, 1 ditto Hop uden Føl, 1 gl sort Hæst, Kiør 3 gråbroget Kiør, 1 sort hjemlet, 1 sort Ditto, 1 sortbroget Koe, en rød og en grå Quie, 2 Kalve, 5 gl. faar, 1 Vædder, 4 Lam, 1 Soe Sviin, 1 Griis. Enkemanden erklærede at der ikke var mere at angive. Vidnerne erklærede det samme) De foregav tillige, at Boet kunde ikke være i nogen synderlig Stand, da Fæsteren siden sin Tiltrædelse har fristet store Vanheld, som til denne Tiid har (foraarsaget? 3 ), ham en ringe Forfatning. (Næste møde sættes til d. 22. okt. Enkemanden er indtil da ansvarlig for det registrerede) 1 Kilde: Skifteprotokol for Rysensten Godsarkiv, Skodborg Herred, (G412-2), fol. 273b- 274a + 275b-277a. Haves i fotokopi. Desuden arveafkald fol.285b, haves ikke i kopi eller er skrevet af her, men er noteret fra tingbogen 2 sideskift til fol.274a 3? i parentes betyder at tydningen er usikker

10 Endnu engang forsøg.doc, s.10 ( 5 ) Skifte efter Kirsten Simonsdatter, gift med fæster Jens Pedersen, Lille Strande 1 Anno 1793 Løverdagen den 28 Septb. indfandt sig i Stervboegaarden Lille Strande paa Baroniets Gods i Vandborg Sogn hos Fæstebonden Jens Pedersen for efter hans sidst (?) Sept. afdøde Hustru Kirsten Simonsdatter ( 3 for at afholde specifikations og forseglingsforretning på forvalter Langs vegne skriverkarl Niels Alsing Aggerborg fra Ryssensteen). (Arvinger er ) Enkemanden og den afdødes efterladte og endnu levende 2 de Kuld Børn saasom a, af 1. Ægteskab med Gregers Henricksen 1 Søn Hendrick 35 Aar og 1 Datter Mette Catrine 31 Aar og b, af 2 det og sidste Ægteskab med Enkemanden Jens Pedersen 1 Søn Gregers Jensen 20 Aar. (Til stede var enkemanden, der også var født værge for sin søn Gregers. Desuden Gregers og Hendrick på egen og søsters vegne. Desuden 2 vidner: Niels Madsen Agger og Erich Andersen Strande, begge af Vandborg. Senere (fol.293b) nævnes også en formynder for Gregers, nemlig morbroderen Søren Graversen Stiegaard. Registrering af boet, heraf besætning 4 ): I Stalden.- 1 (?) Hop med Føll 9 Aar, 1 Do 3 Aar uden Føll, 1 do brun 2 Aar, 1 gl sort Hæst 9 Aar, og 1 Do (?) 5 aar. I Koehuset. i sort broget Koe faaed 3 Kalve, 1 sort Koe faaed 2 Kalve, 1 Do faaed 6 Kalve, 1 sort broget faaed 10 Kalve, 1 Rød Koe faaed 4 Kalve, 1 sort Koe faaed 1 Kalv, 1 (?) Do faeed 2 Kalve og 1 sort Koe faaed 3 kalve, 2 de sorte 3 aars Stude, 2 de 3 Aars Quier, den ene rød og den anden sort, 2 de 2aarings Stude, graae og sorte, 2 Kalve røde. Faar 10 gl. Faar, 4 Vædder lam og 6 (?) Lam Sviin 1 Galt Griis og 1 Soe Griis. (De tilstedeværende erklærede alle at der ikke var mere et optegne. Hvis der skulle dukke noget op, skulle de angive det på 30-dages skiftedagen). Enkemanden fremstod og tilkiendegav for Skifte Retten at hand med hans Stif Søn Hendrick Gregersen var (kommed?) om Arvs (?tention) efter den afdøde Kirsten Simonsdatter saavel for sig som Søster Mette Catrine, og til den Ende erbød lovformelig Afkald til den Høje Skifte Forvalters Sikkerhed, at aflevere til næste (?) 30 e Dag. Enkemanden egen Søn Gregers fremstod, tilligemed hans antagne Formynder og Morbroder nemlig Søren Graversen Stiegaard og (?immede) at aflevere Afkald af bemelte sin afdøde Moder for ald Arve Retts Nydelse hos sin Fader, imod hvilkets samtlig 5 (eenstemmige?) Begiæring da begiærede dette Skiftes Slutning paa 30 Dag uden at Enkemanden maatte besværes med Synstagelse efter Forordningen Nærværende Skifte Rett kunde icke indlade sig i nogen Afgørelse med Skiftets Slutning (?) Begiæring, men (hen?) samme til Hr. Skifte Forvalterens egen Decision og Resolution. (dvs.: arvingerne beder om at enkemanden må sidde i uskiftet bo, så han sparer udgiften til synsforretning, men skriverkarlen har ikke bemyndigelse til at give lov til det) (underskrifter fra de tilstedeværende). 1 Kilde: Skifteprotokol for Rysensten Godsarkiv, Skodborg Herred, (G412-2), fol. 292b-294a + 297b- 299b + 317a-318a. Haves i fotokopi. 2? i parentes betyder at tydningen er usikker 3 tekst i parentes er resume af teksten. 4 på fol.293b. Herefter er teksten på den side 5 sideskift til fol.294a

11 Endnu engang forsøg.doc, s.11 ( 5 ) Skifte efter Mette Christensdatter, gift med Christen Jensen, fæster af Vester Gaaskiær 1 Aar 1793 den 24 de April indfandt sig ( 2 på skifteforvalter Lanngs vegne sognedegnen i Vandborg Hans Frederick Braae med de 2 vitterlighedsmænd Morten Møller og Jens Mølgaard, begge fra Vandborg,) for at holde en Registrerings og Forsegling Forretning efter den i Gaar Eftermiddag Kl 5 afdøde Kone Mette Christensdatter, der var i Ægteskab med den efterlevende Enke-Mand Christen Jensen Gaaskiær og paa sammes Bud at foretage hvad lovlig kunde ansees, da begges i Ægteskab sammenavlet eeneste Datter med Medarving er død og paa (een? 3 ) Dag /: uagtet 3 Dage før Død :/ begraves til (angi? Tied?) for at fremme et lovlig Skifte Behandling imellem bemeldte Enke-mand og hans Salig Afdødes Hustru rette Arvinger der ere: 1. den afdødes Moder Anna Maria Pedersdatter der er Enke og har sit Ophold i Damgaard i Vandborg Sogn, 2. en Broder Peder Christensen, der er vanvittig og ligeledes bestandig skal nyde Pleije i bemelte Damgaard. 3 Magrethe Christensdatter der lever i Ægteskab med Peder Olufsen Fæster og Beboer af bemelte Damgaard, 4 te Anna Christensdatter der er død, men forhen i Ægteskab med efterlevende Mand Jacob Andersen Skræddergaard har efterladt sig en Datter Anna Kirstine, og 5 te en Halv- Søster Maren Pedersdatter der er død, men efterladt sig følgende Børn: a, en Søn Peder Madsen, Land-Soldat og boendes i Vandborg Sogn i Nørgaard-Huus, b, en do Christen Madsen tienendes i Vestergaard i samme Sogn, c. en do Mads Madsen opholdende sig hos Faderen i Bruunsgaard bemelte Sogn, d, en Datter Magrethe Madsdatter tienende i Dybbe Præstegaard, e, Anna Madsdatter tienende i Mølgaard, f, Anna Marie Madsdatter i Ægteskab med Eskild Eskildsen i Raaberg og g, Johanne Madsdatter tienende i Kirkensgaard alle i bemelte Vandborg Sogn. (Registreringen af ind- og boet blev foretaget, af besætning 4 var der:) a Beester:1 sort Hoppe i 3 die Aar, 1 Bruun do i 4 de Aar, i sort Hoppe i 6 te Aar, 1 gammel Føl-Hoppe; b Køer 2 rødbroget Køer, 1 (rygged?) Koe, 1 hviid do, 1 graae do, 1 sort graamet do, 1 sortbroget do Koe, 1 sorthjelmet do Quie, 2 Quier i 2 det Aar, 3 de Aarings Kalve, 2 spæde Kalve; c Faar 6 Faar med 6 Lamme 4 Vædder og 2 Gimmere. Braae spurgte Enkemanden om der var mere der tilhørte deres fælles bo. Det var der ikke. Skiftet fortsættes med 30 te dages forretningen den (Underskrifter) 1 kilde: Skifteprotokol for Rysensten Godsarkiv, Skodborg Herred, (G412-4), fol. 17a-19b. Haves i fotokopi. 2 tekst i parentes er resumé af teksten 3? i parentes betyder at tydningen er usikker 4 på folio 17b

12 Endnu engang forsøg.doc, s.12 ( 5 ) Skifte efter gårdfæsteren Mads Olesen Galtmose 1 Anno 1795 den 27 Martiie som rette 30 te Dag efter Gaardfæsteren Mads Olesen Beboer af Galtmoese i Vandborg Sogn paa Baroniet Ryssensteens Gods, indfandt ( 2 sig på forvalter Lanngs vegne) Skriverkarl Laurits Høijen fra Rammegaard tilligemed 2 de Vitterligheds 3 og Vurderingsmænd nemlig Peder Laursen Brendgaard og Jens Jensen Nyegaard begge af Vandborg sogn for at holde Registrering og Vurdering over Stervboets tilhørende til Skifte og Deeling imellem Enken Grethe Villadsdatter og den afdødes med hende i Ægteskab avlede Børn: en Datter Kirsten Madsdatter 5 Aar og en Ditto Mette Margrethe Madsdatter 2 Aar begge hjemme i Stervboet. Overværende var Enken med hendes antagne Laugværge og Broder Christen Villadsen af Engberg Sogn og paa Børnenes Vegne var indkaldet og mødte deres fødde Værge den afdødes Broder Peder Olesen Damgaard her af Sognet som af Skifteretten blev paalagt de Umyndiges Rett at observere paa rette Maade under Skiftet. Registrering af boet: ind- og udbo besætning 4 1 sort Hest 4 Aar gl. sort Hoppe 14 Aar sort 2 Aars Hoppe sort hjelmet (?) 5 Koe rød Quie med Kalv sort Quie i 2 det Aar Faar og 1 Vædder besætning i alt I alt 23 rd 5 m 12 sk 52 rd 0 m 0 sk 75rd 5 m 12 sk Der var følgende gæld: 1. Efter den Sl. Mands Quittantz Bog dens (Udestende?) (?) til 1. Aug 1790 i alt Kongl. Skatter og Landgl. 12 Td 4 Skp Byg og Havre og Penge 32 rd 2-11 Aprilii, Julii og Oct Qvart 1794 og Jan Qvrt 1795 samt Landgl. pro ½ Td Byg og Penge Til Peder Brendgaard her i Sognet for den først vurderede Hæst Til Erich Villadsen af Knueborg i Hou Sogn Til Peder Dragesboel her i Sognet Erich Strandes Enke ibid: Christen Høgland i Hou Niels Løgberg ibid Christen Andersen Tienestepige i Lemvig Madame Svindt i Lemvig Hr. Christen Aggerborg ibi efter foreviste Regning Fordrede Peder Damgaard for 4 Skp Rug til Begravelse den afdødes halv Broder Christian Olesen af Lem lod 1 kilde: Skifteprotokol for Rysensten Godsarkiv, Skodborg Herred, (G412-2), fol. 360a-361b. Haves i fotokopi. 2 tekst i parentes er resume af teksten 3 sideskift til fol. 360b 4 på fol. 361a. Herefter er teksten på den side 5? i parentes betyder at tydningen er usikker

13 Endnu engang forsøg.doc, s.13 ( 5 ) Skifte 1796 over Jens Sørensen Blaaberg 1 Anno 1796 den 19 Maii 2 saasnart det var bekiendtgiort at Gaardmand Jens Sørensen i Blaaberg Vandborg Sogn paa Baroniet Ryssensteens Gods sidste afvigte Nat ved Døden var bortkaldet, indfandt sig paa den højie Skifte-Forvalter høivelbaarne Hr. Kammerjunker Baron Juul, hans Vegne S.T. Herr Forvalter Niels Hiersing med Rasmus Christian Schmith fra Ryssensteen for at foretage og fremme een lovlig Forseglings Registrerings og Vurderings Forretning efter fornævnte Afdøde til paafølgende Skifte og Deeling imellem den efterlevende Enke Johanne Pedersdatter og sammen avlede Barn Sidsel Marie Jensdatter paa den eene Side og dette (Møde?) 3 Creti og Debitorer paa den anden Side. Som Lauværge for Enken var nærværende Peder Damgaard og til Værge for den umyndige blev ansat Poul Dahlgaard begge i Vandborg Sogn og som Vitterligheds Vurderings Vidner var medbragt Lars Jensen Kvistgaard og Peder Nørgaard begge af meerbemeldte Sogn og blev da i samtliges Nærværelse begyndt og passeret som følger: 1 kilde: Godsarkivet for Rysensten, Skodborg herred. L: Skifte G412-4, fol. 29b-30a+ 32a-b + 35b-36a +53a-b. Haves i fotokopi Om Jens Sørensen Blaaberg i personregistret: Er stokkemand Retssagen 1792: skylder 56rd. 2m 13½sk. Retssagen : Restancer af landgilde er afregnet med den nye fæster. Folketællingen 1801 Blaabergs husbonde er Laurs Jørgensen, 50 år, daglejer gift med Martha Jensdatter (begge gift første gang). Varelmann køber af Fønss og Schmidten fæstegården Blaaberg (htk ) i 1801 for 280 rd. Sælges straks videre til Christen Christensen for 350 rd. Denne sælger den 1803 til Niels Larsen Bjerum for 299 rd. Jeg har ikke set længere frem Johanne Pedersdatter er død mellem mødet d og mødet d (se oplysningen der) 2 fol. 29b-30a 3? i parentes betyder at ordet kun delvist eller slet ikke er tydet

14 Endnu engang forsøg.doc, s.14 ( 5 ) Skifte efter afbygger og Huusmand Mads Nielsen Schou 1 Skifteforretning efter Afbygger Huusmand Mads Nielsen Schou paa Gaardmand Poul Poulsen Dahlgaard Grund i Vandborg Sogn. Anno 1796 den 30 Juni som rette 30 te Dag efter afgl. Afbygger Huusmand Mads Nielsen Schou som døde hos Gaardmand Poul Poulsen Dahlgaard i Vandborg Baroniet Ryssensteens Gods paa bemelte Gaardmands Grund i det Huus den afdøde der havde (Ophold?) 2 ( 3 indfandt skifteforvalteren sig for at begynde registrering og vurdering til brug for skifte og deling mellem enken og arvinger og boets kreditorer og debitorer. Der var ingen livsarvinger. Der var ingen arvinger tilstede. Tilsynsværge blev degnen Braae, og som lavværge for enken Kirsten Nielsdatter blev antaget hendes broder Peder Nielsen, der boede i Skidengaard. Vurderingsmænd var Morten 4 Mickelsen af Vandborg Mølle og Sognefoged Jens Munksgaard). (Boet inkl. klæder blev registreret og vurderet til 27rd 3 m 0 sk. Der var ingen besætning) Derimod blev angivet følgende Boet til udgivt. 1. Fordrede Enkens Lavværge reede udlagte Penge til den Afdødes Jordefærds Bekostning, som blev som rigtig uimodsagt af Tilsynsværgen ansadt for det opgivede 8rd til Birkeskriver Varelmann som selv var nærværende skylde Enken som hæftede paa Fælles Boe til Poul Dahlgaard i Vandborg laante Penge til Kiøbmand Poul Bruun i Lemvig for Vogn Mod disse 3 de Udgifts Poster vidste Tilsynsværgen intet at indvende 5 5. til Morten Mickelsen i Vandborg Mølle skyldig som Tilsynsværgen vidste at være rigtig.- 6 til Mads (K?ierborg) i Trans /: der ligeledes af Tilsynsværgen blev bifaldt som rigtig:/ skyldig Fordrede Enken lige med hvad den Afdødes Begravelse havde kostet, Gotgiorelse til sin Jordefærd til DavidTommerup skyldig laante Penge til Niels Tudborg, Vandborg Penge som den Afdøde af ham havde laant, og Tilsynsværgen vidste var rigtig da Boet bliver Fallit erlægges til Skifte Revisions Contoiret den befalede P to I alt Udgift 35rd 0m-10 sk Naar Indtægts Summen fradrages med Er Gielden overstigende med 7rd 3m 10 sk hvoraf erfares at intet bliver til Arv, allerhelst da Boets Arvinger skal være en stor Deel. Enken med Laugværge bad desaarsag Skifteforvalteren at Boet maatte hende overdrages naar hun fyldestgiorde de anmelte Creditorer, som og herefter svarede hvad Skatter der er og bliver paabudne, og det med dobbelt Føje, da Creditor Herr Birkeskriver Varelmann i Vestergaard declarerede at holde den høije Skifte Forvalter uden Ansvar for hvad der kunde flyde af dette Skiftes Tilendebringelse, (og endvidere havde han skaffet kvitteringer, fra de arvinger der var i denne egn, på at de ingen arv kunne fordre. De er indført fol. 34. Desuden havde han betalt skifteomkostningerne. Derfor blev skiftet sluttet.) (Underskrifterne) 1 kilde: Skifteprotokol for Rysensten Godsarkiv, Skodborg Herred, (G412-4), fol. 33a-34b. Haves i fotokopi. 2? i parentes betyder at tydningen er usikker 3 tekst i parentes er resume af teksten 4 sideskift til fol. 33b 5 sideskift til fol. 34a

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle.

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Skifte Forrætning Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Anno 1803 den 13 de Julii Indfandt sig Forvalter Møller fra Moltkenborg og medførende 2 de Mænd, nemlig Anders Rasmussen og Hans

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789.

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Skifte-Forretning Efter Anders Andersen som Boede og døde i Roding udi Wildberg Sogn.

Læs mere

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede:

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Ao 1752 dend 2 Juni er efter foregaaende holdte Registrerings og Vurderings Forretning saavelsom lovlig skedte Tillysning til Gisselfelt Birke-Ting

Læs mere

Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren.

Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren. Dokumentoversigt.rtf, 1 Oversigt over dokumenter fra Vandborg Sogn. Indhold: Kort referat af indholdet i sagerne. Det fremgår af noterne om den pågældende sag findes transskriberet på PC og/eller i fotokopi.

Læs mere

Ejendoms- og formueudviklingen i Vandborg 1787-1834 1

Ejendoms- og formueudviklingen i Vandborg 1787-1834 1 Ejendomsudviklingen 1787-1834.rtf, s.1 Ejendoms- og formueudviklingen i Vandborg 1787-1834 1 Ager = Agger 6-7-3-1 2 el. husbond 3 4.9.1786 (1787) stormskade: juli 1787 Niels Madsen, fæstebonde, 65 år 7-6-3-1

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe Kilde: Vallø Lokalhistoriske Arkiv, Hårlev Københavns Universitetsgods i Præstø Amt Skifteprotokol 1755-1818 Film 472 Side 287 Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen

Læs mere

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling Engestofte Gods Skifteprotokol 1719-1774, side 184A 185B Skifte efter Christen Christensen 1753 A o 1753 Dend 26 de Oct: blef af Jørgen Wichmand som Skifte-forvalter fra Engestofte Gaard med sine 2 de

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Historien om Ole Overuhre!

Historien om Ole Overuhre! Historien om Ole Overuhre! Ole Madsen, eller mange steder i kirkebogen for Haderup kaldet Ole Uhr eller Ole Overuhre. Herunder indførslen fra Haderup kirkebog: Her er teksten oversat til noget læsbart:

Læs mere

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts.

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts. Udskrift af Auktionsforretning over Riberhus Ladegårds Jorder samt Fanø, Sønderho og Mandø 1741. (Rigsarkivet. Rentekammeret. Danske Afdeling. 2. Jyske Renteskriverkontor. Journalsager. 1833. Arkivnr.

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg:

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg: Auktionsforretninger 1828 1 ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30.jan. 1828) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a.

Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a. Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a. Anno 1759 den 21de Februarii compagnerede ieg tillige med de opnævnte vurderingsmænd Lænsmanden

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Samfrænde Skiftebrev Copie No 4 C 7tienne Fire og Tyve Skilling 1782

Samfrænde Skiftebrev Copie No 4 C 7tienne Fire og Tyve Skilling 1782 Skøde og Panteprotokollen, Skodborg -Vandfuld herreder. Ringkøbing amt 1827 1831, Nees sogn. Reg. B 77 B sp 8, fol 386, 387, 388, 389, 390a Læst den 10de Februar 1830 Samfrænde Skiftebrev Copie No 4 C

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Nyborg Byfoged Skifte 1747-1789. Fol. 219 b. 223 b. Odense Landsarkiv. Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Anno 1764 dend 27 september indfandt skifte folvalterensig i StelVboet, efter afgangne

Læs mere

Dødsattester og skifter

Dødsattester og skifter Når døden indtræder: Dødsattester og skifter Michael Dupont Hvad kan vi nå Skifter Skifter i København Skifter i provinsen Dødsattester Adgangskrav Eksempler Hvad er et skifte Oprindeligt: At dele eller

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev

Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev Det var skiftedag i Skyum for nu næsten 200 år siden. For udover udskiftningen af jorder og parceller blev i løbet

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling.

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. 26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. Det hele Sogne Kald er efter Matrikelen inddeelt i 6 Qvarterer eller Fierdinger, som ere Øvreog Nedre Sandenfierding, Sembsfierding, Milesvig, Hedenstad og Fiskum-Fierdinger.

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Jensen Skouf og Maren Lauridsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jens Laursen Skou & -datter Lasse Pedersen Kamp & Mette

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md.

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1694 d. 14 jan. Niels Høegs quinde Maren Michelsdatter. 50 År. 1694 d. 18 mar. Jens Hansens quinde. 54 År. 1694 d. 19 sep.

Læs mere

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f:

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f: Brandforsikringsprotokollen for Køge 1801 1810: fol 43, forsikring No.66 Matr. No. 43, Vester Gade Nordre Side Vertshuusholder Hans Jørgen Sonne No. i Taxationsprotokollen 22 1 Bygninger: a. Forhuus 1000

Læs mere

Kirsten Sørensdatter 20 år. deres morbroder af Nørholm

Kirsten Sørensdatter 20 år. deres morbroder af Nørholm REGISTER TIL RESTRUP GODS SKIFTEPROTOKOL 1749 1762 Registeret er udført på Efternavne Enkelte Glemte på siderne 20 til 24. Register til skiftebreve til Restrup Gods 1749 til 1762 Restrup Godsårkiv i Viborg

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Slægten fra Gyldenholm

Slægten fra Gyldenholm Slægten fra Gyldenholm 1. generation Gyldenholms stuehus Gyldenholms gårdsplads 1. Jens Madsen; 1,2 I Asnæs by lå vest for den gamle kirkegård en gård, som beboedes af Niels Jensen og hans hustru Else

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Gård nr. 4 - Egedevej 125

Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 4-a, Frenderup By Areal (1809) Hvedparcel = 620.770 alen 2 4 mseparceller på tilsammen = 47.130 alen 2 Samlet areal = 667.900 alen

Læs mere

Bakkegården eller Nellegården historisk oversigt.

Bakkegården eller Nellegården historisk oversigt. Bakkegården historisk oversigt Side 1 af 35 Bakkegården eller Nellegården historisk oversigt. Gårdens Historie kan føres tilbage til 1719, da kigger man i Københavns Universitets Fæsteprotokol for perioden

Læs mere

Vejledning i kildeindtastning

Vejledning i kildeindtastning Vejledning i kildeindtastning Af Hans Martin Laustsen og Hans Jørgen Marker Baggrund I 1992 blev Vejledning i Kildeindtastning udsendt som DDANyt nr. 65. Denne vejledning var såvel en generel vejledning

Læs mere

oprindeligt kunne kunne kunne

oprindeligt kunne kunne kunne Denne Slægtsbog - er oprindeligt udarbejdet af Dansk Slægtsforskning, Fredericia. - den bør bevares i Slægten og videreføres Generation efter Generation og vil derved give sit Bidrag til at udvikle den

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

JENS KNUDSEN FÆSTER 1688 EFTER JORDEBOGEN.

JENS KNUDSEN FÆSTER 1688 EFTER JORDEBOGEN. . JENS KNUDSEN FÆSTER 1688 EFTER JORDEBOGEN. SØREN IVERSEN. FÆSTER ENDNU I 1744 SØREN IVERSEN. Gift ca 17oo 1737. Dom: 21 post trinitatis den 3o. oktober jordet Sø ren Iversen af Ålsroda SØREN IVERSENS

Læs mere

SKIFTEPROTOKOLLER : AALBORG HOSPITAL

SKIFTEPROTOKOLLER : AALBORG HOSPITAL SKIFTEPROTOKOLLER : AALBORG HOSPITAL Denne bog er et Scannet kopi af en på Skrivemaskine skrevet afskrift af de Originale Skifteprotokoller fra Aalborg Hospital, og alle sidenumre der henvises til er de

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Denne sag er beskrevet af Karl Rasmussen i Aarbog for Odense og Assens Amter 1914 s.128-73. Sagen foreliggger i 4 foliobind på i alt henved 8000 sider,

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard

Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard Fæstebrev Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard Hans Pedersen Fæstebrev Peder Jensen d 1747 Karen Pedersdatter d 12/7 1719 Jngeborg Hansdatter d 6/10 1748 Auktionsskøde 8/10 1755 + Hans Hansen d Birte

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier Ny Søgning Arkivskaber: Baroniet Lehn Fra Til Officielle navne 1920 Lehn Godsarkiv 1781 1930 Baroniet Lehn Arkivnummer: QB046 Arkivinstitution: Landsarkivet for Fyn, Odense Fra Til Arkivserier 1738 1795

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Ole Bergh, Sagføreren (1998). 3

Ole Bergh, Sagføreren (1998). 3 1. Anders Olesen, * 05.09.1854 i Vrensted, 15.12.1929 i Nr. Sundby, bopæl (person) i Møgelbjerg, Hammer, stilling: Sagfører, dødsårsag Ansigtsrosen. Fra internettet om Vrensted. Nord for kirken ligger

Læs mere

Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Københavns Universitets Fæsteprotokol. 1719-1778. Side 244.

Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Københavns Universitets Fæsteprotokol. 1719-1778. Side 244. 1 Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Sengeløse Sogns Kirkebog begynder i året 1672. Og året efter får den første Fæster ( som kan Dokumenteres ), døbt en Datter. 1673. 21. 12 Døbes Mads Pedersens

Læs mere

Slægtsbog for. Gerda Sørensen

Slægtsbog for. Gerda Sørensen Slægtsbog for Gerda Sørensen (1921-2008) Tre søstre Else, Inger og Gerda i 1999. Et ufuldendt studie af Jan Løve Østerbye oktober 2008 Forord Foranlediget af moster Ingers 100 års fødselsdag og Benediktes

Læs mere

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster:

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster: Eierlav. Sterup Sterup Fælled Sterup Svennum Jerslev Nordøstlige del Sterup Fælled Jerslev Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Sterup Fælled Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Jerslev

Læs mere

(Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.)

(Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.) Udskiftning af Harring og Koldby Byer. (Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.) (Ved Lærer A. Christensen, Harring. ANNO 1792, den 15. Oktober mødte Amtmanden og Landvæsenskommissærerne

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Bønder på Vestegnen... I

Bønder på Vestegnen... I Proband 1 Sørine Kirstine Nielsen blev født 9. juli 1884 på Rødegård i Islevmark, Rødovre Sogn, og døbt 7. september 1884 i Rødovre Kirke. Faddere: Moderen, gårdejer Niels Sørensen, Brøndbyvester, gårdejer

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

SKIFTEPROTOKOL FOR STAMHUSET ST.RESTRUP BOG NR. 2. G.141.-85 Mikrofilm NR.10087. BOG NR. 3. G.141.-86 Mikrofilm NR.10088.

SKIFTEPROTOKOL FOR STAMHUSET ST.RESTRUP BOG NR. 2. G.141.-85 Mikrofilm NR.10087. BOG NR. 3. G.141.-86 Mikrofilm NR.10088. 1 SKIFTEPROTOKOL FOR STAMHUSET ST.RESTRUP BOG NR. 2. G.141.-85 Mikrofilm NR.10087. BOG NR. 3. G.141.-86 Mikrofilm NR.10088. Dette hæftes formål er at angive slægtsforhold som er angivet i Skifteprotokollerne.

Læs mere