Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1"

Transkript

1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans Vegne Sogne Degnen H.F. Braae med 2 de tiltagne Vurderings Mænd Jørgen Hierm og Christen Mægbeck, begge af bemelte Sogn for i Velbemelte Forvalters Forfald efter vanlig Begiæring at holde og foretage Vurderings forretning efter den forhen (?) 2 27 de November afdøde Kone Kiersten Christensdatter Kielder, som levede i Ægteskab med efterlevende Enkemand Mads Olufsen Galtmose til en Vurdereskiftes Fremme imellem Enkemanden og den afdødes i første Ægteskab avlede og efterlevende 2 de Døttre Karen og Johanne Jensdatter, paa hvis Vegne vare mødte den førstes Ægtemand Velagte Jacob Andersen Skrædergaard og for den anden (?) Johanne Jensdatter, nu tienende S.T. Cancelliraad Hasle til Nørre Vinkel var af hende formaaet at møde Selveijer Peder Andersen Østergaard af meerbemelte Sogn, i hvilken Samtlige Overværelse blev begyndt et registrere og vurdere om følger 1 Kilde: Godsarkivet for Rysensten, Skodborg herred, L. Skifte (G412-2, fol. 243a-244a). Haves i fotokopi 2? i parentes med eller uden bogstaver eller tal betyder at ordet slet ikke eller kun delvist er tydet

2 Endnu engang forsøg.doc, s.2 ( 5 ) Vurdering I Daglig Stuen 1 Jern Kakkelovn Vise Værk i Huus Bord paa Foed og Skuffe Skammel Melke(hakke?) og 3 Hylder (?) Stoel Tallerkener og 1 Kruus Skilderi i Ramme (Ske?) med gl. Jern udi (Kærne?) brætt gl. Fyhr Fad Paa den vestre Sæng 1 blaae og hvid olmerdugs overdyne gammel Vaar gammel Pudder gl. Lagner Paa den østre Sæng 2 gamle Dyne Vaar gl. almindelige Pudder Hølds Klæde gammel ditto Flødebøttte Bøtter og 2 Sætter I Kielderen 1 gl. Bord paa Foed Madskab halv Øll Tønde ringere Ditto Ølltragt og 1 gl. Stoel I den vestre Stue 1 halm Stand Sængested derpaa 1 gammel Dyne Vaar de gl. Pudder Den salig Kones Klæder 1 sort og hvid kaetuns Kaabe blaaestribet Linnet Skiørt sort ulden hiemgjiort Ditto Transport bruun Klædes Trøje Do do Hiemgiort gl. Catuuns (?) sort Klædes Kiol Silke(?) Fløjels (Pand?) Pr bundne Handsker (?) og 2p. (?) blaae og hvid Cattuns Forklæde blaae Lærrets Ditto hvid (Kramlærrits?) Ditto Fyr Bord paa Foed lang Skammel I Vester Kielder 5 Halm Løbe Dosin Melkebøtter gl. Kiærne i 1 Anker Rok og 1 Garn Vinde Hør (?) ringere Ditto pr Haand Qværne Paa Loftet 1 gamel Salt Karr (?) (?) I Kiøekenet i gl. Bord Blad Ildklemme Rist og Jernfod Haand Spande I Bryggerset I Fjerdings Kiedel i Grue Bryggers Karr gl. (?) Tønde (?) og 1 Sold Sold noget gammel over Tøj (?) Ballie Halm Løb Uden Dørs og I Gaarden 1 bruun Hoppe 14 Aar Transport graa broget (?)malke Koe 13 Aar sortbroget sildig bærende do staaer med 2 den kalv sort do do med 5 te Kalv sideskift til fol.243b

3 Endnu engang forsøg.doc, s.3 ( 5 ) 2 unge Væddere Faaer ung Soe Svin Vogn med 2 beslagne Baghiul og 2(tnde?) Do med Harve, Sæddrag?) (Hammelstok?) Ploug med Tilbehør (8t?) (boelskern?) Harve Jern Greeb gammel Spade Sk?) med (?) og Stang møg Skovler (nde?) Greebe Transport Bøjel Spande og Aag Skiær Kiste med 1 gammel Kniv 1 Slibesteen (Pleiel?), 1 (Krat?) og 2 (Knive?) Gang Hamel?) Reeb med (?) og Kobber 1 Skerbog?) 1 Stand?) Sæde Løb gamle (?) Sæcke Summa Enkemanden blev tilspurgt om hand viste meere, inden eller udendørs, levende eller dødt, som kunde antegnes og var denne Stervboe tilhørende, hvorpaa han svarede Nei! Jacob Andersen Skrædergaard meldte sig med Tilbud, hand ønskede intet hellere end at give sit fuldkomne Afkald for nogen Arhvs Nydelse efter denne Salige Afdøde ligesom ogsaa Johanne Jensdatter med sin antagne Formynder Peder Andersen Østergaard igientoeg samme Begiæring, og tilbød een for alle og alle for een (stroppen?) med given Afkald at holde Hr. Skifte Forvalteren baade nu og i Fremtiden aldeles Krav ansvarløs dette Skifte betræffende. De bad derfor den i Dag begyndte Forretning til videre Skiftesholdelse maatte frafaldes uden videre Vidtløftighed til Bekostning og Besværing for Enkemanden, som de i Betragtning af sin kiærlige Omgang imod deres gamle og skrøbelige Moder i sin Sygdom og Alderdom elskede og ærede som en Fader de efter denne vilde være til Hielp og Tieneste i sine fattige Omstændigheder og bad slig maatte tages i Betragtning og der maatte giøres en gunstig Erklæring. Braae ansaae Enkemandens Mads Galtmoses Stifbørn meeget Christelige i Deres fremsatte Tilbud at bevare fuldkommen Afkald for at nyde Arhv efter den Salige Afdøde til Lettelse for Bekostning af et vidtløftig Skifte for Enkemanden og derfor forbandt Jacob Andersen Skrædergaard paa sin Hustrus Vegne, og Johanne Jensdatter med sin antagen Formynder Selvejer Peder Østergaard at (frembere?) Deres Afkald til Siekkerhed i Fremtiden for Hr. SkifteForvalteren til (?) Dagen den 28. Januarij i tilstundende Aar 1788 til hvilken Tid dette Skiftes videre Fremme i denne Andledning blev udsadt og for i Dag sluttet med Hænders Underskrifter. Datum Anno Die et Loco ut supra. (underskrifterne)

4 Endnu engang forsøg.doc, s.4 ( 5 ) Anno 1788 den 28 Januarii indfandt sig atter i Galtmose i Vandborg Sogn paa S.T. Forvalter Lanngs Vegne Sogne Degnen H.F. Braae med tiltagne 2 de Vitterlighedsmænd Jørgen Hiærm Maagaard og Christen Mægbeck begge af Vandborg Sogn, for videre at fremme den forhen den 27. Decbr. forrige Aar begyndte Skifte Forretning efter afdøde Kone Kiersten Christensdatter Kielder forhen i Ægteskab med efterlevende Enkemand Mads Olufsen Galtmose (tilhørende?) tilendebrigelse 4 hvorfor fremkom Jacob Andersen Skrædergaard og Peder Andersen Østergaard og indleverede det sidste Samling tilbudne og til i Dag belovede Afkald som de begierede maatte oplæses og Forretningen tilføres, samme afkald blev antagen, oplæst og lyder saaledes: Kiendes Vi Underskrevne Jacob Andersen Skrædergaard paa min Hustrues Karen Jensdatters Vegne og Peder Andersen Østergaard paa Johanne Jensdatters Vegne og hermed giver Enkemanden Mads Olufsen Galtmose fuldkommen Afkald for mindste Arhvs Indsigelse efter sin afdøde Hustru deres salige afdøde Moder Kiersten Christensdatter Kielder, og hermed ville een for begge og begge for een holde Skifte Forvalteren T.S. Forvalter Lanng frie for mindste Ansvar baade nu og i Fremtiden det begyndte Skifte efter den Salig afdøde betræffende, ligesaa ogsaa ikke vores givne Afkald maa uden nogen os givne (tilvarsel? læses til Tinge om Vedkommende maatte ansee samme fornøden.- Skrædergaard og Østergaard i Vandborg den 24. Januarii 1788 Jacob Skrædergaard Peder Andersen Østergaard I Andledning af dette nu oplæste indleverede Afkald fandt Braae intet videre som kunde hindre at slutte dette Skifte, uden at paalægge Enkemanden at betale Skifte Forvalteren Hr. Forvalter Lanng, sin for dette fuldførte Skifte tilfalden billige Sallarium.- Enkemanden Mads Galtmose svarede: Vel var hand som bekiendt en yderlig Fattig Mand men dog ville og skulle hand i Forhaabning af Hr. Forvalterens Medlidenhed og Billighed, som en Reedelig Mand betale Forvalteren sin Skifte Sallarium. Blev saa i Herrens Navn dette Skifte tilendebragt og sluttet. Datum ut Supra. (Braae og vidners underskrifter) 4 sideskift til fol. 244a

5 Endnu engang forsøg.doc, s.5 ( 5 ) dvs Skifte efter Kiersten Christensdatter Kielder, gift med Mads Olufsen Galtmose. Død d. 27. november 1787 Møder: og Arvinger: enkemanden + 2 døtre af tidligere ægteskab: Karen og Johanne Jensdatter. Boopgørelse Aktiver: Indbo- og udbo, heraf indbo + tøj (ca. 21 rd), 1 hest (10 rd), 3 køer (28 rd), 2 væddere og 2 får (3 rd, 4m), 1 so (2rd.2m). I alt 12. sk. Passiver: Ingen 73 rd.4 m Arvens fordeling De to døtre giver afkald på deres arvedel Formyndere el. lignende Karen er gift med Jacob Andersen Skrædergaard. Formynder for Johanne er selvejer Peder Andersen Østergaard. Vidner og vurderingsmænd er Jørgen Hiærm Maagaard og Christen Mægbeck

6 Endnu engang forsøg.doc, s.6 ( 5 ) Skifteprotokoller fra Rysensten Godsarkiv. Skodborg herred. Skifteprotokol (G 412-1) Skifteprotokol (G 412-2) Skifteprotokol (G 412-3) Skifteprotokol (G 412-4) Bemærkninger: Skifteprotokollen (G412-2) Set hele protokollen igennem. Noteret alle fra Vandborg. Skifterne er til dels samlet under den afdøde, men ikke konsekvent, for de kan også være indført kronologisk. Der er et register, men det stolede jeg ikke på. Skifteprotokollen (G412-3) Protokollen starter fol.2 med 1. skiftedag d , sidste skiftedag er Derefter alfabetisk register fol.31a+b. Ingen personer fra Vandborg. Skifteprotokollen (G412-4) Starter med et skifte den 31. dec. 1790, slutter 21. juni 1802 (fol. 176). Så er protokollen skrevet ud. Set hele protokollen igennem, da jeg ikke stolede på registret. Rammegaard. Skifteprotokol (G417-3) Ikke ret stor og fra Vandborg kun Afkald på arvedel efter Erich Andersen Strande, identisk med det i tingbogen Desuden findes fra den periode fra amtets arkiv: Lundenæs-Bøvling amters arkiv. Register til skifteprotokoller (B8-1084A) Er i 5 dele ( med enkelte ældre Tilføjelser, , , , A (indtil der er Tilslutning til Pakkeregistret) Ingen af de savnede var der. Der var næsten ingen fra Vandborg og kun blandt de ældste Ringkøbing Amtsarkiv. Koncepter til designation over sluttede og uafsluttede skifter ved amtets skiftejurisdiktion (B og pakker. se bemærkninger under kildeoplysninger til herredets protokoller Ribe Stift: Gejstlig Skifteprotokol for Vandfuld Herred (C39D-2)

7 Endnu engang forsøg.doc, s.7 ( 5 ) Skifte 1790 over Bodil Jensdatter Mægbeck 1 Anno 1790 den 25 de Januarii indfandt sig paa ST Forpagter Lanng paa Ryssensteens hans Vegne undertegnede Sogne Degn i Vandborg Hans Frederick Braae i Mægbeck i bemelte Vandborg Sogn at forestaae og vurdere den der forefindende Ind og Udboe efter Enkemanden sammesteds Velagte Christen Andersen Mægbeck (?vigte 2 ) Aars 26 0 Decb. afdøde Hustrue Bodill Jensdatter til at vurdere Skiftes (Frem?) imellem bemelte Enkemand og sine i dette Ægteskab avlede 3 de Døttre nemlig Karen, Anne og Zidsel, alt i Overværelse af Enkemanden Selv, paa sin egen og efter Loven som Føed Værge paa sine 3 Døttres Vegne, samt tiltagne tvende Vitterligheds Mænd velagte Jens Pedersen Mølgaard og Jacob Andersen Skrædergaard begge af Vandborg Sogn og blev da begyndte som følger: Vurdering I Storstuen 1 bruun malet Bord paa Foed 1rd lidet Fur Ditto Skammel I et Skab i Væggen fandtes 2 Hørgarns Lagner (gamel?) Ditto Blaaegarns Ditto Blaaegarns Dreiels Dug Ditto (gammel?) Ditto Hørgarns Pudevaar gl. (gaasøijnet?) Dug blaa malet Kiste med Laas og Nøgle Deruden fandtes 1 blaa Vadmels Skiørt grøn stribet Ditto grøn og røed stribet Do grøn Vadmels (mørke?) Do gl.blaaestribet Ditto sort Vadmels Do grøn (Fronelles?) Do røed Vadmels Ditto Ditto Ditto grøn og rødstribet Do Rød Rije Ditto Ditto Ditto (?) kilde: Godsarkivet for Rysensten, Skodborg herred, L. Skifte (G412-2, fol 244a 246b). Haves i fotokopi. 2? i parentes med eller uden bogstaver eller tal betyder at ordet ikke er tydet helt sikkert

8 Endnu engang forsøg.doc, s.8 ( 5 ) Skifte efter Thomas Jepsen Mølgaard 1 Mandagen den 14 de Februarij 1791 mødte på S.T. Forvalter Lanngs Vegne Pastor Hans Nicolaij Aulum til Vandborg tilligemed 2 de Mænd Jens Møllegaard og Peder Damgaard af bemelte Vandborg Sogn for at holde Registrerings og Vurderings Forretning i Stervboet efter afgl. Thomas Jepsen Mølgaard og blev da af Enken og tilstædeværende følgende angivet Boet tilhørende ( 2 Opgørelse af inventar og klæder i storstue, i dagligstue, køkken og på loftet i alt 63rd-0m-12sk desuden haves følgende dyr: 2 køer: 16rd får og 1 vædder i alt 80rd 3 m 12 sk 3 Da der ikke var mere at angive blev skifteforretning sluttet og skiftet udsat til 30 dagen Underskrifter) Anno 1791 Torsdagen den 10 de Martii som 30 te Dag efter Afgangne Thomas Jepsen der som Afsidder eller Aftægtsmand boede og døde i et paa Mølgaard Grund under Baroniet Ryssensteen opbygget Huus i Vandborg Sogn (indfandt sig skifteforvalter Poul Lanng, de to vidner og vurderingsmænd Jens Pedersen fra Mølgaard og Peder Olesen fra Damgaard, begge fra Vandborg, for at fortsætte skifteforretningen. Tilstede var endvidere enken Ingeborg Nielsdatter med laugværge Niels Nielsen Munch, ejer af Stiegaard i Hou sogn. Da der ingen børn var i ægteskabet) saa var den afdødes Arvinger a) en Broder Jens Jepsen i sin Tiid Beboer af Øster-Lund i Engberg men nu død og efterladt sig en Datter Kirsten Catrine Jensdatter i Øster Lund, - b) en Søster Johanne Jepsdatter død og efterladt sig en myndig Søn Jens Jacobsen, Fæster af Vester Momsgaard under Cabbel her i Sognet, - c) en Søster Anne Jepsdatter i Ægteskab med Jens Paakier Gaardfæster paa Harboeøer, - d) en Søster Bodil Jepsdatter i Ægteskab med Christen Nielsen Kolkenberg i Hygum Sogn, - e) en Søster Maren Jepsdatter i Ægteskab med Christen Marsberg i Ramme Sogn og f) en Søster Kirstine Jepsdatter i Ægteskab med Poul Mikkelsen Fæster af Rønberg i Lem Sogn. Af disse Arvinger var alleene mødt paa den førstes Vegne som ugift og følgelig umyndig hendes føed og efter Loven nærmeste Værge hendes Moder-Broder Jacob Clemmensen Skidenvad Gaardbeboer i Engberg Sogn, for denne Umyndiges Gavn og Beste under Skiftet at (bopagtet? 4 ) der blev begyndt og fremmet som følger. (Skifteretten spurgte enken med værge og Jacob Skidenvad om de vidste om der hørte mere til boet end der var opgjort d.14.feb., og om de havde nogen indvendinger mod den skete vurdering. Det havde de ikke). Dog angav Enkens Laugværge at den afdøde som endnu i Forretningen er anført ejede et liidet støcke Eng paa Harboøer, Laag Eng kaldet, der er af den Størrelse at der paa et got Aar kand avles i højeste halvanden Læs Høe, og i hvorvel samme efter derpaa i Skifteretten foreviste Skiøde og Contract udvisende i Indkøb alleene har koster 42 Rd saa resolverede dog Enken med Laugværge, den nærværende Formynder samt Vurderings Mændene efter 5 denne Tiids Priis paa Jordegods at ansætte samme med og over sin Værdie med 50 Rd. (Mere forsikrede de at den afdøde ikke ejede. Boets værdi bliver derved 130rd, 3 m,12 sk.) 1 kilde: Skifteprotokol for Rysensten Godsarkiv, Skodborg Herred, (G412-4), fol. 2b-4b. Haves i fotokopi. 2 tekst i parentes er resumé af teksten 3 sideskift til fol. 3a 4? i parentes betyder at tydningen er usikker 5 sideskift til fol. 3b

9 Endnu engang forsøg.doc, s.9 ( 5 ) Skifte efter Else Poulsdatter Dahlgaard, gift med Niels Thomasen Haalgaard 1 Anno 1792 den 25 Sept. mødte paa Skifteforvalteren S.T. Hr. Forvalter Lang paa Ryssensteen hans Vegne og Forfald underskrevne Christen Lund fra bemelte Ryssensteen i Stervbogaarden Haalgaard, Vandborg Sogn, paa Baroniets Gods, for sammesteds efter Fæsteren der paa Stedet, Niels Thomasen hans Hustru Else Poulsdatter Dahlgaard /:som sidste 21 de Sept. om Aftenen ved Solens Nedgang døde:/ at foretage en Registrerings og Forseglings Forretning over alt hvad forefandtes i Gaarden til videre i sin Tiid paafølgende Skifte og Deeling imellem Enkemanden ovent e Niels Thomassen, og den salg. Kones efterlevende Arvinger /:siden ingen Livsarvinger ere:/ som blev angivet at være 1. den afdødes Moder Zidsel Poulsdatter, som opholder sig ved sin Søn, Poul 2 Dahlgaard her i Vandborg, 2 den afdødes Søskende, 1 Broder Peder Poulsen Lille Øer paa Harboe Øer, Ditto Poul Poulsen boendes i Dahlgaard Vandborg Sogn, 1 Søster Maren Poulsdatter gift med Gaardmand Poul Christian Nørgaard i Vandborg, Ditto Kirsten Poulsdatter, opholdende sig ved Broderen Poul Dahlgaard. Ved Forretningen var nærværende 2 de Vitterligheds Mænd, nemlig Jens Pedersen af Mølgaard i Vandborg Sogn, og Niels Møller, opholdende sig i Vandborg Mølle. Hvor da i Enkemandens Overværelse blev forrettet som følger (Opgørelse af inventar i Storstuen, kælderen, dagligstuen, køkkenet og bryggerset, på loftet og i gården. Af husdyr: 1 sort Hop med Føl, 1 ditto Hop uden Føl, 1 gl sort Hæst, Kiør 3 gråbroget Kiør, 1 sort hjemlet, 1 sort Ditto, 1 sortbroget Koe, en rød og en grå Quie, 2 Kalve, 5 gl. faar, 1 Vædder, 4 Lam, 1 Soe Sviin, 1 Griis. Enkemanden erklærede at der ikke var mere at angive. Vidnerne erklærede det samme) De foregav tillige, at Boet kunde ikke være i nogen synderlig Stand, da Fæsteren siden sin Tiltrædelse har fristet store Vanheld, som til denne Tiid har (foraarsaget? 3 ), ham en ringe Forfatning. (Næste møde sættes til d. 22. okt. Enkemanden er indtil da ansvarlig for det registrerede) 1 Kilde: Skifteprotokol for Rysensten Godsarkiv, Skodborg Herred, (G412-2), fol. 273b- 274a + 275b-277a. Haves i fotokopi. Desuden arveafkald fol.285b, haves ikke i kopi eller er skrevet af her, men er noteret fra tingbogen 2 sideskift til fol.274a 3? i parentes betyder at tydningen er usikker

10 Endnu engang forsøg.doc, s.10 ( 5 ) Skifte efter Kirsten Simonsdatter, gift med fæster Jens Pedersen, Lille Strande 1 Anno 1793 Løverdagen den 28 Septb. indfandt sig i Stervboegaarden Lille Strande paa Baroniets Gods i Vandborg Sogn hos Fæstebonden Jens Pedersen for efter hans sidst (?) Sept. afdøde Hustru Kirsten Simonsdatter ( 3 for at afholde specifikations og forseglingsforretning på forvalter Langs vegne skriverkarl Niels Alsing Aggerborg fra Ryssensteen). (Arvinger er ) Enkemanden og den afdødes efterladte og endnu levende 2 de Kuld Børn saasom a, af 1. Ægteskab med Gregers Henricksen 1 Søn Hendrick 35 Aar og 1 Datter Mette Catrine 31 Aar og b, af 2 det og sidste Ægteskab med Enkemanden Jens Pedersen 1 Søn Gregers Jensen 20 Aar. (Til stede var enkemanden, der også var født værge for sin søn Gregers. Desuden Gregers og Hendrick på egen og søsters vegne. Desuden 2 vidner: Niels Madsen Agger og Erich Andersen Strande, begge af Vandborg. Senere (fol.293b) nævnes også en formynder for Gregers, nemlig morbroderen Søren Graversen Stiegaard. Registrering af boet, heraf besætning 4 ): I Stalden.- 1 (?) Hop med Føll 9 Aar, 1 Do 3 Aar uden Føll, 1 do brun 2 Aar, 1 gl sort Hæst 9 Aar, og 1 Do (?) 5 aar. I Koehuset. i sort broget Koe faaed 3 Kalve, 1 sort Koe faaed 2 Kalve, 1 Do faaed 6 Kalve, 1 sort broget faaed 10 Kalve, 1 Rød Koe faaed 4 Kalve, 1 sort Koe faaed 1 Kalv, 1 (?) Do faeed 2 Kalve og 1 sort Koe faaed 3 kalve, 2 de sorte 3 aars Stude, 2 de 3 Aars Quier, den ene rød og den anden sort, 2 de 2aarings Stude, graae og sorte, 2 Kalve røde. Faar 10 gl. Faar, 4 Vædder lam og 6 (?) Lam Sviin 1 Galt Griis og 1 Soe Griis. (De tilstedeværende erklærede alle at der ikke var mere et optegne. Hvis der skulle dukke noget op, skulle de angive det på 30-dages skiftedagen). Enkemanden fremstod og tilkiendegav for Skifte Retten at hand med hans Stif Søn Hendrick Gregersen var (kommed?) om Arvs (?tention) efter den afdøde Kirsten Simonsdatter saavel for sig som Søster Mette Catrine, og til den Ende erbød lovformelig Afkald til den Høje Skifte Forvalters Sikkerhed, at aflevere til næste (?) 30 e Dag. Enkemanden egen Søn Gregers fremstod, tilligemed hans antagne Formynder og Morbroder nemlig Søren Graversen Stiegaard og (?immede) at aflevere Afkald af bemelte sin afdøde Moder for ald Arve Retts Nydelse hos sin Fader, imod hvilkets samtlig 5 (eenstemmige?) Begiæring da begiærede dette Skiftes Slutning paa 30 Dag uden at Enkemanden maatte besværes med Synstagelse efter Forordningen Nærværende Skifte Rett kunde icke indlade sig i nogen Afgørelse med Skiftets Slutning (?) Begiæring, men (hen?) samme til Hr. Skifte Forvalterens egen Decision og Resolution. (dvs.: arvingerne beder om at enkemanden må sidde i uskiftet bo, så han sparer udgiften til synsforretning, men skriverkarlen har ikke bemyndigelse til at give lov til det) (underskrifter fra de tilstedeværende). 1 Kilde: Skifteprotokol for Rysensten Godsarkiv, Skodborg Herred, (G412-2), fol. 292b-294a + 297b- 299b + 317a-318a. Haves i fotokopi. 2? i parentes betyder at tydningen er usikker 3 tekst i parentes er resume af teksten. 4 på fol.293b. Herefter er teksten på den side 5 sideskift til fol.294a

11 Endnu engang forsøg.doc, s.11 ( 5 ) Skifte efter Mette Christensdatter, gift med Christen Jensen, fæster af Vester Gaaskiær 1 Aar 1793 den 24 de April indfandt sig ( 2 på skifteforvalter Lanngs vegne sognedegnen i Vandborg Hans Frederick Braae med de 2 vitterlighedsmænd Morten Møller og Jens Mølgaard, begge fra Vandborg,) for at holde en Registrerings og Forsegling Forretning efter den i Gaar Eftermiddag Kl 5 afdøde Kone Mette Christensdatter, der var i Ægteskab med den efterlevende Enke-Mand Christen Jensen Gaaskiær og paa sammes Bud at foretage hvad lovlig kunde ansees, da begges i Ægteskab sammenavlet eeneste Datter med Medarving er død og paa (een? 3 ) Dag /: uagtet 3 Dage før Død :/ begraves til (angi? Tied?) for at fremme et lovlig Skifte Behandling imellem bemeldte Enke-mand og hans Salig Afdødes Hustru rette Arvinger der ere: 1. den afdødes Moder Anna Maria Pedersdatter der er Enke og har sit Ophold i Damgaard i Vandborg Sogn, 2. en Broder Peder Christensen, der er vanvittig og ligeledes bestandig skal nyde Pleije i bemelte Damgaard. 3 Magrethe Christensdatter der lever i Ægteskab med Peder Olufsen Fæster og Beboer af bemelte Damgaard, 4 te Anna Christensdatter der er død, men forhen i Ægteskab med efterlevende Mand Jacob Andersen Skræddergaard har efterladt sig en Datter Anna Kirstine, og 5 te en Halv- Søster Maren Pedersdatter der er død, men efterladt sig følgende Børn: a, en Søn Peder Madsen, Land-Soldat og boendes i Vandborg Sogn i Nørgaard-Huus, b, en do Christen Madsen tienendes i Vestergaard i samme Sogn, c. en do Mads Madsen opholdende sig hos Faderen i Bruunsgaard bemelte Sogn, d, en Datter Magrethe Madsdatter tienende i Dybbe Præstegaard, e, Anna Madsdatter tienende i Mølgaard, f, Anna Marie Madsdatter i Ægteskab med Eskild Eskildsen i Raaberg og g, Johanne Madsdatter tienende i Kirkensgaard alle i bemelte Vandborg Sogn. (Registreringen af ind- og boet blev foretaget, af besætning 4 var der:) a Beester:1 sort Hoppe i 3 die Aar, 1 Bruun do i 4 de Aar, i sort Hoppe i 6 te Aar, 1 gammel Føl-Hoppe; b Køer 2 rødbroget Køer, 1 (rygged?) Koe, 1 hviid do, 1 graae do, 1 sort graamet do, 1 sortbroget do Koe, 1 sorthjelmet do Quie, 2 Quier i 2 det Aar, 3 de Aarings Kalve, 2 spæde Kalve; c Faar 6 Faar med 6 Lamme 4 Vædder og 2 Gimmere. Braae spurgte Enkemanden om der var mere der tilhørte deres fælles bo. Det var der ikke. Skiftet fortsættes med 30 te dages forretningen den (Underskrifter) 1 kilde: Skifteprotokol for Rysensten Godsarkiv, Skodborg Herred, (G412-4), fol. 17a-19b. Haves i fotokopi. 2 tekst i parentes er resumé af teksten 3? i parentes betyder at tydningen er usikker 4 på folio 17b

12 Endnu engang forsøg.doc, s.12 ( 5 ) Skifte efter gårdfæsteren Mads Olesen Galtmose 1 Anno 1795 den 27 Martiie som rette 30 te Dag efter Gaardfæsteren Mads Olesen Beboer af Galtmoese i Vandborg Sogn paa Baroniet Ryssensteens Gods, indfandt ( 2 sig på forvalter Lanngs vegne) Skriverkarl Laurits Høijen fra Rammegaard tilligemed 2 de Vitterligheds 3 og Vurderingsmænd nemlig Peder Laursen Brendgaard og Jens Jensen Nyegaard begge af Vandborg sogn for at holde Registrering og Vurdering over Stervboets tilhørende til Skifte og Deeling imellem Enken Grethe Villadsdatter og den afdødes med hende i Ægteskab avlede Børn: en Datter Kirsten Madsdatter 5 Aar og en Ditto Mette Margrethe Madsdatter 2 Aar begge hjemme i Stervboet. Overværende var Enken med hendes antagne Laugværge og Broder Christen Villadsen af Engberg Sogn og paa Børnenes Vegne var indkaldet og mødte deres fødde Værge den afdødes Broder Peder Olesen Damgaard her af Sognet som af Skifteretten blev paalagt de Umyndiges Rett at observere paa rette Maade under Skiftet. Registrering af boet: ind- og udbo besætning 4 1 sort Hest 4 Aar gl. sort Hoppe 14 Aar sort 2 Aars Hoppe sort hjelmet (?) 5 Koe rød Quie med Kalv sort Quie i 2 det Aar Faar og 1 Vædder besætning i alt I alt 23 rd 5 m 12 sk 52 rd 0 m 0 sk 75rd 5 m 12 sk Der var følgende gæld: 1. Efter den Sl. Mands Quittantz Bog dens (Udestende?) (?) til 1. Aug 1790 i alt Kongl. Skatter og Landgl. 12 Td 4 Skp Byg og Havre og Penge 32 rd 2-11 Aprilii, Julii og Oct Qvart 1794 og Jan Qvrt 1795 samt Landgl. pro ½ Td Byg og Penge Til Peder Brendgaard her i Sognet for den først vurderede Hæst Til Erich Villadsen af Knueborg i Hou Sogn Til Peder Dragesboel her i Sognet Erich Strandes Enke ibid: Christen Høgland i Hou Niels Løgberg ibid Christen Andersen Tienestepige i Lemvig Madame Svindt i Lemvig Hr. Christen Aggerborg ibi efter foreviste Regning Fordrede Peder Damgaard for 4 Skp Rug til Begravelse den afdødes halv Broder Christian Olesen af Lem lod 1 kilde: Skifteprotokol for Rysensten Godsarkiv, Skodborg Herred, (G412-2), fol. 360a-361b. Haves i fotokopi. 2 tekst i parentes er resume af teksten 3 sideskift til fol. 360b 4 på fol. 361a. Herefter er teksten på den side 5? i parentes betyder at tydningen er usikker

13 Endnu engang forsøg.doc, s.13 ( 5 ) Skifte 1796 over Jens Sørensen Blaaberg 1 Anno 1796 den 19 Maii 2 saasnart det var bekiendtgiort at Gaardmand Jens Sørensen i Blaaberg Vandborg Sogn paa Baroniet Ryssensteens Gods sidste afvigte Nat ved Døden var bortkaldet, indfandt sig paa den højie Skifte-Forvalter høivelbaarne Hr. Kammerjunker Baron Juul, hans Vegne S.T. Herr Forvalter Niels Hiersing med Rasmus Christian Schmith fra Ryssensteen for at foretage og fremme een lovlig Forseglings Registrerings og Vurderings Forretning efter fornævnte Afdøde til paafølgende Skifte og Deeling imellem den efterlevende Enke Johanne Pedersdatter og sammen avlede Barn Sidsel Marie Jensdatter paa den eene Side og dette (Møde?) 3 Creti og Debitorer paa den anden Side. Som Lauværge for Enken var nærværende Peder Damgaard og til Værge for den umyndige blev ansat Poul Dahlgaard begge i Vandborg Sogn og som Vitterligheds Vurderings Vidner var medbragt Lars Jensen Kvistgaard og Peder Nørgaard begge af meerbemeldte Sogn og blev da i samtliges Nærværelse begyndt og passeret som følger: 1 kilde: Godsarkivet for Rysensten, Skodborg herred. L: Skifte G412-4, fol. 29b-30a+ 32a-b + 35b-36a +53a-b. Haves i fotokopi Om Jens Sørensen Blaaberg i personregistret: Er stokkemand Retssagen 1792: skylder 56rd. 2m 13½sk. Retssagen : Restancer af landgilde er afregnet med den nye fæster. Folketællingen 1801 Blaabergs husbonde er Laurs Jørgensen, 50 år, daglejer gift med Martha Jensdatter (begge gift første gang). Varelmann køber af Fønss og Schmidten fæstegården Blaaberg (htk ) i 1801 for 280 rd. Sælges straks videre til Christen Christensen for 350 rd. Denne sælger den 1803 til Niels Larsen Bjerum for 299 rd. Jeg har ikke set længere frem Johanne Pedersdatter er død mellem mødet d og mødet d (se oplysningen der) 2 fol. 29b-30a 3? i parentes betyder at ordet kun delvist eller slet ikke er tydet

14 Endnu engang forsøg.doc, s.14 ( 5 ) Skifte efter afbygger og Huusmand Mads Nielsen Schou 1 Skifteforretning efter Afbygger Huusmand Mads Nielsen Schou paa Gaardmand Poul Poulsen Dahlgaard Grund i Vandborg Sogn. Anno 1796 den 30 Juni som rette 30 te Dag efter afgl. Afbygger Huusmand Mads Nielsen Schou som døde hos Gaardmand Poul Poulsen Dahlgaard i Vandborg Baroniet Ryssensteens Gods paa bemelte Gaardmands Grund i det Huus den afdøde der havde (Ophold?) 2 ( 3 indfandt skifteforvalteren sig for at begynde registrering og vurdering til brug for skifte og deling mellem enken og arvinger og boets kreditorer og debitorer. Der var ingen livsarvinger. Der var ingen arvinger tilstede. Tilsynsværge blev degnen Braae, og som lavværge for enken Kirsten Nielsdatter blev antaget hendes broder Peder Nielsen, der boede i Skidengaard. Vurderingsmænd var Morten 4 Mickelsen af Vandborg Mølle og Sognefoged Jens Munksgaard). (Boet inkl. klæder blev registreret og vurderet til 27rd 3 m 0 sk. Der var ingen besætning) Derimod blev angivet følgende Boet til udgivt. 1. Fordrede Enkens Lavværge reede udlagte Penge til den Afdødes Jordefærds Bekostning, som blev som rigtig uimodsagt af Tilsynsværgen ansadt for det opgivede 8rd til Birkeskriver Varelmann som selv var nærværende skylde Enken som hæftede paa Fælles Boe til Poul Dahlgaard i Vandborg laante Penge til Kiøbmand Poul Bruun i Lemvig for Vogn Mod disse 3 de Udgifts Poster vidste Tilsynsværgen intet at indvende 5 5. til Morten Mickelsen i Vandborg Mølle skyldig som Tilsynsværgen vidste at være rigtig.- 6 til Mads (K?ierborg) i Trans /: der ligeledes af Tilsynsværgen blev bifaldt som rigtig:/ skyldig Fordrede Enken lige med hvad den Afdødes Begravelse havde kostet, Gotgiorelse til sin Jordefærd til DavidTommerup skyldig laante Penge til Niels Tudborg, Vandborg Penge som den Afdøde af ham havde laant, og Tilsynsværgen vidste var rigtig da Boet bliver Fallit erlægges til Skifte Revisions Contoiret den befalede P to I alt Udgift 35rd 0m-10 sk Naar Indtægts Summen fradrages med Er Gielden overstigende med 7rd 3m 10 sk hvoraf erfares at intet bliver til Arv, allerhelst da Boets Arvinger skal være en stor Deel. Enken med Laugværge bad desaarsag Skifteforvalteren at Boet maatte hende overdrages naar hun fyldestgiorde de anmelte Creditorer, som og herefter svarede hvad Skatter der er og bliver paabudne, og det med dobbelt Føje, da Creditor Herr Birkeskriver Varelmann i Vestergaard declarerede at holde den høije Skifte Forvalter uden Ansvar for hvad der kunde flyde af dette Skiftes Tilendebringelse, (og endvidere havde han skaffet kvitteringer, fra de arvinger der var i denne egn, på at de ingen arv kunne fordre. De er indført fol. 34. Desuden havde han betalt skifteomkostningerne. Derfor blev skiftet sluttet.) (Underskrifterne) 1 kilde: Skifteprotokol for Rysensten Godsarkiv, Skodborg Herred, (G412-4), fol. 33a-34b. Haves i fotokopi. 2? i parentes betyder at tydningen er usikker 3 tekst i parentes er resume af teksten 4 sideskift til fol. 33b 5 sideskift til fol. 34a

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 MAREN RASMUSDATTER. Maren Rasmusdatter er død før kirkebogen star ter i 17o8. Hun var gift 3 gange som det fremgår af skiftet efter hendes sidste mand Rasmus Rasmussen

Læs mere

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE.

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. BIND V. Skifter fra Lenvik 1805-1806. Transkribert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. «Naar nogen ved Døden afgaar og efterlader sig enten Umyndige, eller fraværende, eller udlændiske,

Læs mere

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede:

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Ao 1752 dend 2 Juni er efter foregaaende holdte Registrerings og Vurderings Forretning saavelsom lovlig skedte Tillysning til Gisselfelt Birke-Ting

Læs mere

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg.

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om Degnen Michel Lauridtzøn af Skjoldborg hedder det i en gammel Indberetning til Biskoppen

Læs mere

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Nr. 28 Efterår 2008 Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Billedet viser den gamle tiggerske Memme liggende syg i sit hus

Læs mere

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 1 Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 Camilla Luise Dahl Fig. 1 Epitafiet i Vordingborg over Eiler Jacobsen med familie. Epitafiet i Vor Frue Kirke i Vordingborg over

Læs mere

Side 160 B (Fortsat) Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013

Side 160 B (Fortsat)  Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013 Side 160 B (Fortsat) 2 District Øxenhede Bye, Tamholt, Gadensgaard, Gedebjerg med Huse, Foelhaven. 3 District Skjølstrup, Krættrup, Ottostrup, Steenshede, og Anders Jacobsen i Øxenhede. 4 District Vo(l)strup

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Søbrækker til fiskerleiet Boderne

Søbrækker til fiskerleiet Boderne Uddrag 1 af Forhandlinger og regnskaber Vedrørende Bygningen af en Søbrækker For Fiskerleiet Boderne i Aaker sogn 1 Dette er en renskrift af en håndskrevet renskrift af de oprindelige notater. Den håndskrevne

Læs mere

Medisinalmeldingene 1804

Medisinalmeldingene 1804 ET TILBAKEBLIKK PÅ FØRSTE ÅRGANG AV EN TRADISJONSRIK RAPPORT Medisinalmeldingene 1804 tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2004 APRIL 2004 Rapport fra Helsetilsynet 6/2004 Medisinalmeldingene

Læs mere

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN.

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. 1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. ET SOGN FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN 2-33 3-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. FORORD. Egnen omkring Herning blev i mange

Læs mere

Beskrivelse over Thye

Beskrivelse over Thye Physisk, oeconomisk og topografisk Beskrivelse over Thye beliggende i Thisted Amt, Aalborg Stift et Forsøg af Knud Aagaard Sognepræst til Skjoldborg og Kallerup Menigheder Viborg, 1802 Trykt hos P. S.

Læs mere

Alt blev godt betalt udkom i 2000 (forlaget Holkenfeldt 3), og til den her foreliggende online-udgave senest opdateret 28. juni 2014 er føjet en

Alt blev godt betalt udkom i 2000 (forlaget Holkenfeldt 3), og til den her foreliggende online-udgave senest opdateret 28. juni 2014 er føjet en Alt blev godt betalt udkom i 2000 (forlaget Holkenfeldt 3), og til den her foreliggende online-udgave senest opdateret 28. juni 2014 er føjet en række ændringer, korrektioner og præciseringer. For at bevare

Læs mere

KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV

KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV VED JUSTITSMINISTERIETS FORANSTALTNING UDGIVET PAA GRUNDLAG AF DEN AF DR. JUR. V. A. SECHER MED KILDEHENVISNINGER FORSYNEDE UDGAVE AF 1911 G. E. C. GADS FORLAG - KØBENHAVN

Læs mere

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN INDTIL REFORMATIONEN 1536 hørte Hindsels hovedgård som bekendt til Børglum bispestol og var som andet bispegods, f.eks. Irup og Todbøl, bortforlenet,

Læs mere

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han 1 I skole. Først i maj måned 1871 begyndte jeg at gå i skole. Der var dengang kun een skole i Mygdal. Den lå oppe i den gamle Mygdal by på matr. nr. 1 af Mygdal sogns sydlige del, der hvor nu (1942) Ejner

Læs mere

Kallsbok for Vågå prestegjeld 1722-1822 (utdrag)

Kallsbok for Vågå prestegjeld 1722-1822 (utdrag) Kallsbok for Vågå prestegjeld 7- (utdrag) Transkripsjon og redigering: Ivar Teigum assistert av Aud Sandbu. Sokneprestens kallsbok var ein protokoll der prestane skreiv inn diverse opplysningar til orientering

Læs mere

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859.

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. 188 JENS ANDREAS KROQH JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. BISKOP MATHIAS BONSACH KROGH, fød 1754 paa Vadsø.

Læs mere

Betænkning over den nu regierende Qvæg=Syge

Betænkning over den nu regierende Qvæg=Syge s. 1 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Kvægsygen Ludvig Holberg's overvejelser om kvægpest, 1745 Version 1.7-21.07.2009 Indledende note om sygdommen: Om kvægsyge eller kvægpest kan

Læs mere

Min oprindelse gennem min far.

Min oprindelse gennem min far. C. J. Kjærsgaards erindringer, del 1 AAA Skrevet 2005-2010, senest rettet 6. oktober 2011. Min oprindelse gennem min far. Min far Niels Julius Nielsen Kjærsgaard blev født den 14.august 1894 i Brylle ca.

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier,

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, 15. maj 1747 Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, saavel for dem, som allerede have nedsat sig i Kongens Riger og Lande, som dem, hvilke agte sig derind at begive (*). [Cancell]. p. 159. (*) See

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

LILLE ORDBOG FOR SLÆGTSFORSKERE FREMMEDORD OG GAMLE UDTRYK ÆLDRE MÅL- OG VÆGTANGIVELSER PENGEVÆSEN ROMERTAL

LILLE ORDBOG FOR SLÆGTSFORSKERE FREMMEDORD OG GAMLE UDTRYK ÆLDRE MÅL- OG VÆGTANGIVELSER PENGEVÆSEN ROMERTAL LILLE ORDBOG FOR SLÆGTSFORSKERE FREMMEDORD OG GAMLE UDTRYK ÆLDRE MÅL- OG VÆGTANGIVELSER PENGEVÆSEN ROMERTAL Ordbog 7bris... 8bris... 9bris... 10bris... september oktober november december A A latin - efter

Læs mere

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Mor og Far flytter på Østerlide Besøg af Mor på Kochsvej Mors og Fars Mærkedage Far dør i foråret 1978 Fars Beretning Gittes Far dør i efterået 1978 Mors alderdom og

Læs mere

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG.

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. EN af Dansk Folkemindesamlings største Skatte er Sv. Grundtvigs store Samling af Folkeminder fra alle Landets Egne,

Læs mere

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant.

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16 Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. - Bemærkninger angaaende Storthingets Medlemmers Tilstædeværelse under Odelsthingets Forhandlinger... Juli

Læs mere

www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer

www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer Nibe tb. www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer familierelationer. 1631.01.22 9a Jens Siguardsens mor i Nibe var Maren Jensdatter. 1631.02.05 12b Chr. Ged var søn af afd. Laust Ged,

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere