F O R O R D. Redaktionen er afsluttet den 1. oktober Rigsombudsmanden på Færøerne. Søren Christensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F O R O R D. Redaktionen er afsluttet den 1. oktober 2005. Rigsombudsmanden på Færøerne. Søren Christensen"

Transkript

1 1 F O R O R D I en årrække udgav Færøernes landsstyre og Rigsombudsmanden på Færøerne i fællesskab en årbog om Færøerne, der i tekst og tal indeholdt en beskrivelse af de færøske samfundsforhold i det forløbne år. Da landsstyrets statistiske afdeling (Hagstova Føroya) i 1990 begyndte udgivelsen af en omfattende, færøsksproget statistisk årbog, ophørte denne fællesudgivelse. Rigsombudet har derfor siden 1989 udgivet årsberetninger med et indhold svarende til denne 2005-udgave. Den færøsksprogede statistiske årbog udkommer ikke i 2005, ikke mindst på denne baggrund er der - ikke mindst i Danmark og i de øvrige nordiske lande - behov for en sammenskrevet, ajourført samfundsbeskrivelse af Færøerne. Det er Rigsombudets håb, at årsberetningen kan fungere som et nyttigt opslagsværk og samtidig give læseren en rimeligt dækkende beskrivelse af hovedtrækkene i de færøske samfundsforhold. Uden bistand fra en lang række offentlige og private institutioner på Færøerne ville det ikke være muligt at udgive de årlige beretninger med ajourførte og relevante oplysninger. Rigsombudet takker alle, der igen i år har stillet sig velvilligt til rådighed og bidraget med oplysninger til beretningen. Redaktionen er afsluttet den 1. oktober Rigsombudsmanden på Færøerne Søren Christensen

2 2 BILAGSFORTEGNELSE GEOGRAFI OG HISTORIE GEOGRAFI...10 Areal...10 Undergrund...10 Klima...11 Plantevækst...11 Dyreliv...11 Fisk og hvaler m.v HISTORIE POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD STATSRETLIGE OG UDENRIGSPOLITISKE FORHOLD...14 Forholdet til udlandet FÆRØERNES LAGTING...19 Lagtingets sammensætning...20 Lagtingets sekretariat DE POLITISKE PARTIER...22 Folkeflokken...22 Sambandspartiet...23 Socialdemokratiet...24 Selvstyrepartiet...25 Det republikanske parti...25 Centerpartiet FOLKETINGSVALG...28 Folketingsmedlemmer FÆRØERNES LANDSSTYRE ADMINISTRATION...30 Internationale organisationer med hovedkontor på Færøerne INSTITUTIONER UNDER STATEN...33 Rigsombudet...33 Færøernes Kommando...33 Farvandsvæsenet...34 Øvrige statslige institutioner KOMMUNALE FORHOLD...35 Antal kommuner...36 Valg til kommunestyret...36 Den kommunale styrelsesordning...37 Kommunale opgaver...38

3 3 3. BEFOLKNINGS- OG BOLIGFORHOLD INDLEDNING BEFOLKNINGENS STØRRELSE OG GEOGRAFISKE FORDELING BEFOLKNINGENS BEVÆGELSE BEFOLKNINGENS FORDELING PÅ ALDER OG KØN BOLIGFORHOLD ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD BEFOLKNINGENS ERHVERVSFORHOLD EJERFORMER OG ERHVERVSLIVETS GEOGRAFISKE FORDELING...48 Ejerformer...48 Erhvervslivets geografiske fordeling FISKERI, FISKEINDUSTRI OG FISKEOPDRÆT, M.V Indledning...51 Internationale reguleringer og fiskeriaftaler...52 Sammensætningen af fiskerflåden...55 Færøske skibes fangster...57 Fangster ved Færøerne...60 Fangsttryk og fangstregulering...62 Fiskeriordninger i færøsk farvand...64 Fiskeriinspektion og redningstjeneste...66 Fiskeristøtte...67 Finansiering af fiskefartøjer...68 Fiskernes aflønning...71 Fiskepriser...72 Fiskerflådens driftsresultater...74 Fiskeindustri...76 Fiskeopdræt...79 Fangst i øvrigt...82 Offentligt tilsyn fiskeindustriområdet LANDBRUG...85 Produktionen af landbrugsvarer...85 Offentlig støtte...86 Offentlig tilsyn m.v.- fødevarer, miljø og lakseopdræt HÅNDVÆRK, INDUSTRI, BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED...87 De industrielle forudsætninger...87 Virksomheder og lønudbetalinger...87 Finansiering af industri, håndværk m.v Landets Udviklingskontor HANDEL, SERVICE OG TRANSPORT...90 Handel og service...90 Transport m.v...90 Virksomheder og lønudbetalinger...91

4 OLIEEFTERFORSKNING udbudsrunde udbudsrunde FINANSIERINGSVIRKSOMHED...98 Penge- og valutaforhold...98 Penge- og kapitalmarkedet...99 Pengeinstitutter m.v...99 Pengeinstitutternes resultater Fondsmæglervirksomhed Obligationsudstedende institutter Kapitalforvaltende institutioner Offentlige udlånsinstitutioner Færøernes Landsbank FORSIKRINGSVIRKSOMHED ARBEJDSMARKEDSFORHOLD Indledning Det private arbejdsmarked Det offentlige arbejdsmarked Generelle arbejdsmarkedsordninger LØNNINGER OG PRISER Lønninger Priser ØKONOMI AKTUELLE ØKONOMISKE FORHOLD NATIONALREGNSKABET FOR FÆRØERNE Produktionen UDENRIGSØKONOMI Færøernes handels- og valutapolitiske stilling Færøerne og europæisk integration Handelsaftalen mellem EF og Danmark/Færøerne Andre handelsaftaler Eksport Import Handelsbalancen Betalingsbalancen Udlandsgælden OFFENTLIGE FINANSER INDLEDNING STATENS UDGIFTER M.V. PÅ FÆRØERNE Bloktilskuddet Statens drifts- og anlægsudgifter...142

5 5 Statens og andre offentlige institutioners udlån og garantier LANDSKASSENS ØKONOMI Indledning Det samlede landskassebudget (Drifts- og anlægsbudget) Landskassens indestående i Færøernes Landsbank Landskassens udlån og garantier DE FÆRØSKE UDLÅNSFONDE KOMMUNERNES ØKONOMI DEN SAMLEDE OFFENTLIGE ØKONOMI Byrdefordelingen mellem staten og hjemmestyret SKATTER OG AFGIFTER INDLEDNING DIREKTE SKATTER Personbeskatning Skattereformen Ændringer af skatteskalaen Personlige skatteydere og skattepligtige indkomster Selskabsbeskatningen Kapitalvindingsskattereformen Udskrevne skatter INDIREKTE SKATTER Merværdiafgift (MVG) Fremstillingsafgifter Lønsumsafgift Vejskat (vægtafgift) Registreringsafgift (motorkøretøjer) Arveafgift Olieafgift Rejseafgift OPKRÆVEDE SKATTER OG AFGIFTER SKATTE- OG AFGIFTSTRYKKET TRAFIK, KOMMUNIKATION OG TURISME INDLEDNING VEJE OG VEJTRANSPORT Vejnettet Motorkøretøjer HAVNE OG SKIBSFART Havneudbygningen Skibsflåden Søtransport LUFTFART...175

6 EL-FORSYNING RADIO- OG TELEKOMMUNIKATION Telekommunikationsloven Liberalisering af markedet Koncessioner i medfør af telekommunikationsloven Telekommunikationstjenester Mobiltelefoni Satellittjenester Transmissionsvirksomhed m.m Færøernes forbindelse med udlandet Nummer/adresseforhold Internationale forhold POSTVÆSEN TURISME SOCIALE FORHOLD INDLEDNING DE ENKELTE YDELSER Dagpenge ved sygdom, fødsel og ulykkestilfælde Hjælp efter forsorgsloven Børnetilskud mv Støtte til betaling af underholdsbidrag Isoleringstilskudslån m.v. til pensionister Vederlag for pasning af plejepatienter i hjemmet Adoptionstilskud Sygekasser INSTITUTIONER SUNDHEDSVÆSEN INDLEDNING DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTE Kommunelægeordningen Skolelægeordningen Tandlægeordningen Sundhedsplejerskeordningen Hjemmesygeplejerskeordningen Apotekervæsenet SYGEHUSVÆSENET Indledning Sygehusenes administration Færøske patienters behandling udenfor Færøerne Jordemodervæsenet LANDSLÆGEN...203

7 7 11. UNDERVISNINGSVÆSEN INDLEDNING Hvad undervisningsvæsenet omfatter Særanliggender og fællesanliggender Administrationen af undervisningsvæsenet GRUNDUDDANNELSER M.V Folkeskolen Privat skole og forskole Specialpædagogisk og psykologisk arbejde Pædagogisk psykologisk rådgivning/specialundervisning i folkeskolen UNGDOMSUDDANNELSER Almene gymnasie- og HF-uddannelser Basisuddannelser Lærlingeuddannelser Erhvervsgymnasiale uddannelser Andre uddannelser/kurser VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Navigationsskoler (Sjómansskúlar) Maskinmesterskole Færøernes sygeplejeskole Færøernes seminarium Efteruddannelse af folkeskolelærere HØJERE UDDANNELSER Fróðskaparsetur Føroya (Færøernes Universitet) ANDEN UNDERVISNING UDDANNELSESSTØTTE RETS- OG POLITIVÆSEN SAMT OVERØVRIGHEDEN FÆRØERNES RETSVÆSEN FÆRØERNES POLITIVÆSEN Politiets organisation og opgaver Personaleforhold Den frie kriminalforsorg Kriminalitet Narkotika Færdsel Anden særlovgivning Politiets regelgrundlag FÆRØERNES OVERØVRIGHED (RIGSOMBUDET) Indledning Indgåelse og opløsning af ægteskab Børnebidrag Adoption...224

8 8 Umyndiges retshandler Ægtepagter Navnesager Fri proces Indfødsret (Statsborgerskab) KIRKELIV FOLKEKIRKEN ORGANISATIONER OG FORENINGER TILSLUTTET FOLKEKIRKEN KRISTNE TROSSAMFUND OG ANDRE TROSAMFUND UDEN FOR FOLKEKIRKEN KULTURELLE FORHOLD Radio og TV (Kringvarp Føroya) Aviser Bogudgivelser Biblioteksvæsen Landsarkivet Museum Nordens Hus Teatervirksomhed Musikliv Billedkunst Idræt Ítróttarsamband Føroyar (ÍSF) Dansk-færøsk Kulturfond BILAG...239

9 9 Bilagsfortegnelse Side Bilag 0. Oversigt over aktuelle rapporter m.v. om færøske forhold 239 Bilag 2.1. Lov nr. 137 af 23. marts 1948 om Færøernes Hjemmestyre 244 Bilag 2.2. Sagsområder overtaget af de færøske myndigheder 250 Bilag 2.3. Lov nr. 578 af 24. juni 2005 om de færøske myndigheders overtagelse 255 af sager og sagsområder Bilag 2.4. Fælles principerklæring mellem Danmarks Regering og Færøernes 257 Landsstyre om Færøernes medvirken og inddragelse i udenrigs- og sikkerhedspolitikken Bilag 2.5. Administrativ samarbejdsaftale mellem Udenrigsministeriet og 259 Lagmandens Kontor Bilag 2.6 Lov nr. 579 af 24. juni 2005 om Færøernes landsstyres indgåelse af 263 folkeretlige aftaler Bilag 3.1. Befolkningsudviklingen i 2003 i de enkelte kommuner. 265 Bilag 4.1. Antallet af arbejdsledige i perioden jan juli Bilag 4.2. Færøernes fiskekvoter i fremmed søterritorium og fremmede landes fiskekvoter ved Færøerne Bilag 4.3. Gennemsnitshyrer i fiskerflåden fordelt på skibstyper Bilag 5.1. Værdien af Færøernes eksport (mio. kr.) med opdeling 273 på fiskearter Bilag 6.1. Specifikation af Statens udgifter (netto) på Færøerne Bilag 9.1. Landskassens udgifter til socialvæsen i hovedposter i årene Bilag Sygehusenes kapacitet og belægning Bilag 10.2 Sygehusenes samlede udgifter og indtægter Bilag 10.3 Sygehusenes nettoudgifter pr. sygedag Bilag Sygehusenes personale Bilag 12.1 Oversigt over anmeldte overtrædelser af straffeloven Bilag Oversigt over andre anmeldelser til kriminalpolitiet samt over politiets virksomhed i øvrigt Bilag Behandlingsmåden for straffesager o.a. lovovertrædelser

10 10 1. GEOGRAFI OG HISTORIE 1.1. Geografi Færøernes beliggenhed i det nordlige Atlanterhav, omtrent midtvejs mellem Skotland, Island og Norge, er isoleret, idet der er godt 300 km til det nærmeste beboede område, Shetlandsøerne. Til Island er afstanden ca. 450 km og til Norge ca. 675 km, mens sejlafstanden til København er ca km. Beliggenheden er 62 N bredde og 7 V længde. Disse koordinater krydser hinanden på den lille ø Koltur ud for Streymoys vestkyst. Færøernes befolkning udgjorde pr. 1. januar personer. Heraf boede i Tórshavn kommune og i Klaksvík, som er den næststørste by. Areal Færøerne består af 18 øer adskilt af smalle sunde. 17 af øerne er beboede. Det samlede areal er på 1399 km², hvilket er lidt større end svarende til Lolland. Den største af øerne er Streymoy (373,5 km²) med hovedstaden Tórshavn. Fra Færøernes nordligste punkt til det sydligste punkt er der en afstand på 118 km, og afstanden øst-vest er 79 km. Øernes højeste punkt, Slættaratindur, er 882 m. Landet ligger gennemsnitlig mere end 300 m over havoverfladen. Den samlede kystlinie er 1117 km. Undergrund Færøerne er en del af det nordatlantiske basaltområde, der i øvrigt omfatter Nordøstirland, Vestskotland, Island, Jan Mayen samt dele af Øst- og Vestgrønland. Øerne er et gammelt vulkansk område og består udelukkende af udbrudsprodukter fra vulkansk virksomhed i tertiærtiden. Derved har øerne fået en karakteristisk profil, idet de er opbygget af skiftende lag af lava og tuf. Lavaen danner stejle klippeskrænter, der på Færøerne kaldes "hamre", medens tuf'en eroderes hurtigere og danner jævne skråninger, hvorved fjeldene får deres karakteristiske terrasseform. Enkelte steder på øerne, først og fremmest på Suðuroy, forekommer tynde kullag, der er rester af sumpskove fra tiden mellem de vulkanske udbrudsperioder. De fleste øer har en langstrakt form, adskilt af snævre sunde. Øerne og sundene er hovedsagelig orienteret i nordvestlig - sydøstlig retning, svarende til bevægelserne hos istidens gletschere, der har omskabt det oprindelige plateau til et ørige med høje fjelde, dybe dale og snævre fjorde.

11 11 De mange stejle klippesider ud mod havet viser ofte, hvordan bjergarterne er opbygget. De horisontale lag består af grå basalt, dannet af lava fra tertiærtidens vulkaner, og af den blødere, rødbrune tuf, som stammer fra de sammenpressede rester af den mægtige askeregn, som er gået forud for vulkanudbruddene. Klima Klimaet er udpræget oceanisk, mildt, fugtigt, ustadigt, tåget og stormfuldt. Færøerne omskylles af den lune Golfstrøm, hvilket medfører ringe temperaturforskel mellem vinter og sommer. I Tórshavn er gennemsnitstemperaturen således i koldeste og varmeste måned henholdsvis omkring 3º C og omkring 11º C. Is på havet er ukendt ved Færøerne, og selv det indre af vigene fryser kun yderst sjældent til. Færøerne ligger tæt ved hovedbanerne for de lavtryk, der i østlig retning bevæger sig hen over den nordlige del af Atlanterhavet, og lufttrykket er derfor underkastet hyppige og store forandringer. I årets løb er sydvestlige vinde de hyppigst forekommende. Vindstille kan indtræffe i sommermånederne, men varer som regel kun kort tid. Stormende vinde kan optræde på alle tider af året, men er hyppigst i efterårs- og vintermånederne. Middelvindstyrken er stor, gennemsnitligt svarende til frisk til stiv kuling. Tåge forekommer hyppigst i sommermånederne. Den gennemsnitlige nedbørsmængde er stor, omkring 1500 mm om året i Tórshavn. Årets korteste dag er 5 timer lang, og den længste dag er godt 19 timer lang. Plantevækst Plantevæksten er sparsom, præget af øernes beliggenhed og klima, men også af de ca får, der græsser på øerne. Almindeligst er græsheder og fjeldmoser. Der vokser ikke skov, men i områder, der ligger i læ, og som er hegnet af for fårene, kan buske og enkelte træer gro. Vandet langs kysten er næringsrigt, og der gror tætte, brune tangskove. Kun en lille del af landet er opdyrket, resten tjener til græsning for får. Dyreliv På grund af øernes isolerede beliggenhed siden seneste istid er dyrelivet ret sparsomt. Der findes som nævnt en bestand på ca får, som tidligere var grundlaget for beboernes eksistens. Derudover findes kvæg og heste. Egentlige ferskvandsfisk, padder, krybdyr og fritlevende landpattedyr mangler, dog bortset fra mus og rotter, som er indslæbt, og sneharen, som er indført fra Norge omkring Der er et rigt fugleliv, især af søfugle.

12 12 Fisk og hvaler m.v. I elve og søer kan der fanges havørred og enkelte steder fjeldørred og laks. Blandt de kendteste fiskearter i havet omkring Færøerne kan nævnes torsk, kuller, sej, rødfisk, brosme, lange og blåhvilling samt fladfiskene helleflynder, rødtunge og rødspætte. Foruden fisk er der sæler og hvaler i farvandene omkring Færøerne. Grindehvalerne, der kan optræde i flokke på op til flere hundrede dyr, er genstand for en traditionsrig jagt, se nærmere herom under kap. 4.3, Fangst i øvrigt Historie Ifølge overleveringen var det irske munke, der som de første - angivelig i det 8. århundrede - opdagede og bosatte sig på Færøerne, medbringende de første får. Der er dog ikke hidtil fundet mindesmærker eller andet, der kan understøtte denne overlevering. Vor tids færinger er efterkommere af nordmænd, der koloniserede øerne fra omkring år 800. Allerede omkring år 900 etableredes en lovgivende og dømmende forsamling, Lagtinget, der anses for at være Europas ældste fortsat fungerende parlament. Kristendommen blev indført omkring år Omkring år 1035 ophørte øernes uafhængighed, og Færøerne blev norsk skatland. Fra 1380 var Færøerne sammen med Norge forenet med Danmark gennem mere end 400 år. Øerne beholdt længe et lokalt selvstyre, men indlemmedes i 1709 i Danmark som en del af Sjællands Stiftamt. Ved freden i Kiel 1814, da den dansk-norske union blev ophævet, forblev Færøerne ligesom Island og Grønland forenet med Danmark. Færøerne fik i 1816 status som et amt i det danske kongerige, og Færøernes lagting blev ophævet, men genoprettedes som et amtsråd i I middelalderen foregik Færøernes handel mest i Bergen. Handelen blev imidlertid i løbet af 1500-årene overdraget til et privat monopol og i 1709 til et statsmonopol, der først blev ophævet i Denne liberalisering af handelen havde stor betydning for overgangen fra naturalie- til pengeøkonomi og for fremvæksten af et færøsk erhvervsliv. Senere i det 19. århundrede voksede en færøsk nationalbevægelse frem, der primært sigtede mod at bevare færøsk sprog og kultur. Den nationale vækkelse resulterede i stiftelsen af de første politiske partier på Færøerne i Det ene parti, Selvstyrepartiet, ønskede, at det færøske folk skulle have større indflydelse på egne anliggender. Det andet parti, Sambandspartiet, ønskede at bevare de bestående forhold inden for riget.

13 13 Landbruget, som i århundreder havde været hovederhvervet, måtte før århundredeskiftet vige pladsen til fordel for fiskeriet, som i dag indtager den helt dominerende rolle i det færøske erhvervsliv. Under anden verdenskrig blev Danmark besat af tyskerne og Færøerne af briterne. Færøerne blev dermed afskåret fra dansk myndighedsudøvelse. Man etablerede derfor en midlertidig styrelsesordning, hvorefter Lagtinget sammen med amtmanden overtog den fulde lovgivende magt. Da krigen sluttede, stod det klart, at en tilbagevenden til den tidligere status som dansk amt var udelukket. I erkendelse heraf blev der optaget forhandlinger med den danske regering og den danske rigsdag, og disse forhandlinger resulterede i 1948 i etableringen af en hjemmestyreordning for Færøerne. For mere om hjemmestyreordningen henvises til kap. 2.1.

14 14 2. POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD 2.1. Statsretlige og udenrigspolitiske forhold Den færøske hjemmestyreordning blev etableret ved lov nr. 137 af 23. marts 1948 om Færøernes Hjemmestyre (bilag 2.1). I henhold til lovens 1 er Færøerne et selvstyrende folkesamfund i det danske rige. To af Folketingets medlemmer vælges på Færøerne. Hovedformålet med indførelsen af hjemmestyre har været at overføre kompetence og dermed ansvar fra danske politiske myndigheder til færøske politiske myndigheder. De færøske myndigheder forvalter således de samfundsopgaver, som overtages fra staten, fastsætter de regler, der skal gælde for forvaltningen og har det økonomiske ansvar for opgavernes løsning. Hjemmestyremyndighederne på Færøerne består af en folkevalgt forsamling - Lagtinget - samt en af denne oprettet forvaltning: Landsstyret. Hjemmestyreloven indeholder i øvrigt ikke nærmere regler om disse organers sammensætning, men har overladt det til hjemmestyret selv at fastsætte bestemmelser herom. Efter hjemmestyreloven anses den, der har dansk statsborgerret og er hjemmehørende på Færøerne, for at være færing. Valgret og valgbarhed til organer, der hører under det færøske hjemmestyre, kan gøres afhængig af, at vedkommende er færing. I øvrigt kan der ikke i lovgivning eller forvaltning gøres forskel på færinger og andre danske statsborgere. I hjemmestyreloven anerkendes det færøske sprog som hovedsproget, men dansk skal læres godt og omhyggeligt. Dansk kan lige så vel som færøsk anvendes i offentlige forhold. Endvidere anerkendes det færøske flag. Hjemmestyret har siden hjemmestyrets indførelse i 1948 overtaget den lovgivende og administrative myndighed på en væsentlig del af de områder, som berører den færøske borgers dagligdag. I bilag 2.2 er medtaget oversigt over de sagsområder, der er overtaget af de færøske myndigheder. Af sagsområder, som hjemmestyret ikke har overtaget, kan nævnes: retsvæsenet, politiet, kriminalforsorgen, strafferetten, det formueretlige område, det person-, familie- og arveretlige område, udlændingeområdet, områderne vedrørende den finansielle sektor, selskabsret, civilt beredskab, det immaterialretlige område, medieansvarsområdet og luftfartsområdet.

15 15 Med lov nr. lov nr. 578 af 24. juni 2005 om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder (bilag 2.3), der trådte i kraft den 29. juli 2005, blev de muligheder, som de færøske myndigheder havde i medfør af hjemmestyreloven for at overtage sagsområder (hjemmestyrelovens liste A og B), udvidet. L 578/2005 åbner således mulighed for, at de færøske myndigheder kan overtage samtlige sager og sagsområder, bortset fra statsforfatningen, statsborgerskab, Højesteret, udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik samt valuta- og pengepolitik. Loven omfatter således også de sager og sagsområder, der er opført på liste A og B til hjemmestyreloven, og som endnu ikke er overtaget af de færøske myndigheder. Sådanne sagsområder (f.eks. sagsområdet folkekirken) vil således skulle overtages i medfør af bestemmelserne i L 578/2005. Det er de færøske myndigheder, der beslutter tidspunktet for overtagelse af sagsområder mv. efter L 578/2005. Visse sagsområder, der er opregnet i et bilag til loven (bl.a. politi, retsvæsen, folkekirken, udlændingeområdet), forudsætter i særlig grad forudgående forberedelser, hvorfor tidspunktet for overtagelse af disse sagsområder mv. fastsættes af de færøske myndigheder efter forhandling med de danske myndigheder. De færøske myndigheder har den lovgivende og udøvende magt inden for de sager og sagsområder, der er overtaget, dog begrænset af de til enhver tid bestående traktatmæssige og andre internationale rettigheder og forpligtelser. De love, der vedtages af Lagtinget og stadfæstes af landsstyrets formand på sagsområder under de færøske myndigheder, benævnes lagtingslove. De anliggender, som ikke i medfør af hjemmestyreloven fra 1948 eller L 578/2005 er overtaget af de færøske myndigheder, henhører under rigsmyndighederne (regering og Folketing). Det er således fortsat dansk lovgivning, der regulerer disse anliggender på Færøerne. Hjemmestyreloven indeholder en række høringsmekanismer og samarbejdsprocedurer, som skal sikre varetagelsen af Færøernes interesser. Efter praksis forelægges regeringens forslag til love, der omfatter eller vil kunne sættes i kraft for Færøerne for de færøske myndigheder til udtalelse inden fremsættelsen for Folketinget. Tilsvarende høringsprocedurer gælder for administrative forskrifter og udkast til traktater. Ifølge lov nr. 735 af 6. december 1989 om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne, skal de nævnte forskrifter kundgøres på Færøerne for at få gyldighed der. Kundgørelsen af disse forskrifter i Lovtidende suppleres således med kundgørelse på Færøerne i landsstyrets kundgørelsestidende, Kunngerðablaðið. I modsætning til lovgivning, hvor kundgørelse er en forudsætning en forskrifts ikrafttræden, har kundgørelse ingen retlig betydning for en traktats ikrafttræden og gyldighed på

16 16 det folkeretlige plan. Kundgørelse af traktater i Lovtidende C tjener forskellige principielle formål dels officielt at kundgøre de folkeretlige traktatregler, der kan tænkes at have betydning for privates retsstilling og som administrativ forskrift, dels at sikre offentlighed om rigets folkeretlige forpligtelser, dels at gøre historisk kildemateriale alment tilgængeligt. Relevante traktater kundgøres også på Færøerne i Kunngerðablaðið, og kundgørelsen har på samme måde som kundgørelse af traktater i Lovtidende C ingen retlig betydning for traktatens ikrafttræden for Færøerne. Kundgørelse i Kunngerðablaðið sker således ud fra de samme principielle formål, som gør sig gældende for kundgørelse af traktater i Lovtidende C. Efter aftale med Færøernes landsstyre og i henhold til lov udbetaler staten tilskud til sagsområder, der er overtaget i medfør af hjemmestyrelovens 9 (dvs. indenfor social- og sundhedsområderne). De årlige bloktilskud ydes som et samlet, generelt tilskud, der således ikke er øremærket til bestemte områder. Herved har de færøske myndigheder, med de summariske begrænsninger, der ligger i de rammelove, hvorved social- og sundhedsområderne er overført til hjemmestyret, betydelig frihed i prioriteringen af sine samlede opgaver. For de sager og sagsområder, som de færøske myndigheder overtager i medfør af L 578/2005, overtager Færøerne samtidig de udgifter og reale aktiver, der er direkte forbundet med området. Det vil således ikke være muligt i medfør af loven at yde statslig medfinansiering til varetagelse af disse sagsområder mv. De sager og sagsområder, som allerede er overtaget i medfør af hjemmestyrelovens 9, berøres ikke af L 578/2005, og regeringen (finansministeren) og landsstyret vil således også fremover kunne aftale bloktilskud til de nævnte områder med henblik på fastsættelse ved lov. Forholdet til udlandet Rigsmyndighederne har kompetencen til at indgå folkeretlige forpligtelser (traktatkompetencen) samt ansvaret for udenrigspolitikkens førelse. Færøernes udenrigspolitiske interessevaretagelse er vokset i takt med den tiltagende globalisering og de færøske myndigheders ønske om inddragelse i disse anliggender. Et væsentligt element i denne udvikling har været, at Færøerne har valgt at stå uden for EU. Færøernes særlige status og erhvervsstruktur medfører, at Færøerne ikke umiddelbart på alle områder kan have samme interesser og synspunkter som Danmark i det internationale samarbejde eller ved indgåelse af bi- eller multilaterale aftaler med andre lande.

17 17 I samarbejdet mellem regeringen og landsstyret på udenrigsområdet er der søgt taget højde for denne situation. På det multilaterale område har Færøernes landsstyre således adgang til at gøre særlige interesser gældende i forbindelse med internationale forhandlinger og herunder mulighed for at deltage i danske delegationer på embedsmands- eller politisk niveau ved diplomatiske konferencer. Både for bilaterale og multilaterale aftaler, som omfatter Færøerne, høres det færøske landsstyre endvidere, forinden disse aftaler ratificeres. Bortset fra en række særlige områder, f.eks. vedrørende menneskerettigheder, vil det normalt også være muligt at tiltræde aftaler med virkning alene for Danmark, således at Færøerne selvstændigt kan træffe beslutning om, hvorvidt den pågældende aftale ønskes anvendt i forhold til Færøerne. Regeringen og landsstyret underskrev i foråret 2005 en fælles principerklæring om Færøernes medvirken og inddragelse i udenrigs- og sikkerhedspolitikken, jf. bilag 2.4, som bekræftede samarbejdet mellem regeringen og landsstyret. Endvidere blev der samtidig underskrevet en administrativ samarbejdsaftale med det formål at lette og fremme samarbejdet mellem Udenrigsministeriet og Lagmandens Kontor, jf. bilag 2.5. Som et yderligere tiltag til styrkelse af selvstændig færøsk udenrigspolitisk interessevaretagelse har landsstyret med lov nr. 579 af 24. juni 2005 om Færøernes landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler (bilag 2.6), der trådte i kraft den 29. juli 2005, fået mulighed for på rigets vegne at forhandle og indgå folkeretlige aftaler med fremmede stater og mellemfolkelige organisationer, som fuldt ud angår sagsområder, der er overtaget af de færøske myndigheder. En tilsvarende fuldmagtsordning er gennemført for Grønlands vedkommende. Ordningen omfatter ikke folkeretlige aftaler, som berører forsvars- og sikkerhedspolitikken, samt folkeretlige aftaler, som skal gælde for Danmark eller som forhandles inden for en mellemfolkelig organisation, hvoraf Kongeriget Danmark er medlem. Færøernes landsstyre og Grønlands landsstyre kan beslutte at handle i forening ved folkeretlige aftaler, som vedrører både Færøerne og Grønland, når lovenes øvrige betingelser er opfyldt. Loven giver endvidere mulighed for, at Færøerne i eget navn kan søge medlemskab (typisk associeret medlemskab) af internationale organisationer, der åbner adgang for medlemskab af andre enheder end stater og sammenslutning af stater, hvor dette er foreneligt med Færøernes forfatningsmæssige status. Regeringens og Folketingets forfatningsmæssige beføjelser på det udenrigspolitiske område begrænses ikke af bestemmelserne i fuldmagtsloven ( L 579/2005.)

18 18 Loven giver endvidere mulighed for, at repræsentanter for Færøernes landsstyre kan ansættes på Kongeriget Danmarks udenrigsrepræsentationer til varetagelse af Færøernes interesser, som fuldt ud angår overtagne sagsområder. Færøernes landsstyre har for tiden ansat en repræsentant ved den danske ambassade i London og på det færøske repræsentationskontor i Bruxelles, der er placeret i tilknytning til den danske EU-repræsentation. Der er endvidere ansat en særlig sagkyndig i færøske forhold i Udenrigsministeriet til at bistå ministeriet ved behandling af sager vedrørende Færøernes særlige interesser. Færøerne er selvstændigt toldområde. Indførselsafgifter og reglerne for import- og eksportkontrol fastsættes af hjemmestyret. Danmark og Grønland betragtes derfor i disse henseender på linie med udlandet. Danmarks tilslutning til de internationale økonomiske sammenslutninger har ikke i alle tilfælde medført en samtidig færøsk tilslutning, og der har derfor ofte efter Danmarks tilslutning været ført forhandlinger om Færøernes forhold, hvorunder især hensynet til erhvervsstrukturen og det færøske indførselsafgiftssystem har spillet en rolle. Disse forhold har bevirket, at Færøerne ofte er blevet tilsluttet flere år senere end Danmark. Dette gjaldt således GATT og EFTA. Færøerne udtrådte af den sidstnævnte organisation, som følge af Danmarks udtræden i Færøerne valgte ikke at blive tilsluttet EF sammen med Danmark. I stedet blev der indgået en aftale om et særligt handelsarrangement med fællesskaberne samt en fiskeriaftale. På EU-kommissionens initiativ blev der i begyndelsen af 1989 indledt drøftelser om indgåelse af en ny aftale til afløsning af Færøernes hidtidige handelsaftale med EU. Efter ønske fra færøsk side sigtede disse drøftelser mod indgåelse af en frihandelsaftale med EU, der i videst muligt omfang sikrer toldfrihed for den færøske eksport af fisk og fiskerivarer til EU-landene. Med virkning fra 1992 blev der i 1991 indgået en handelsaftale mellem Færøerne og EU. En genforhandling førte til, at aftalen ved årsskiftet 1998/99 blev fornyet, og aftalen er fra foråret 2000 blevet udvidet til også at omfatte veterinærområdet. (Der henvises til afsnit 5.4, hvor aftalerne er nærmere omtalt). Pr. 25. marts 2001 indtrådte Færøerne i Schengen-samarbejdet sammen med de øvrige medlemmer af den nordiske pasunion. På fiskeriområdet er Færøerne medlem af NAFO (Konventionen om fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav) og NEAFC (Konventionen om fiskeriet i den nordøstlige Atlanterhav). Danmark er medlem via sit medlemskab af EU. Færøerne er endvidere medlem af NASCO (North Atlantic Salmon Conservation Organization) samt NAMMCO (North Atlantic Marine Mammal Commission). Færøerne har formandsskabet i NAMMCO til 2006 med mulig forlængelse til 2008.

19 19 Færøerne deltager i lighed med Ålandsøerne og Grønland i de nordiske regeringers samarbejde i Nordisk Ministerråd. Til det parlamentariske samarbejde i Nordisk Råd er der endvidere, som en del af Danmarks riges delegation, udpeget en særlig færøsk delegation, bestående af medlemmer valgt af Færøernes Lagting og Færøernes landsstyre. Færøerne har med virkning fra den 3. december 2002 fået associeret medlemskab af den internationale søfartsorganisation IMO (International Maritime Organisation) Færøernes Lagting Ifølge lagtingslov nr. 103 af 26. juli 1994 om Færøernes styrelse 2 udgør Lagtinget en forsamling bestående af højst 33 medlemmer. De 27 medlemmer er kredsvalgte, mens der kan vælges indtil 5 medlemmer med henblik på en regulering, der skal tilgodese en forholdsmæssig repræsentation (tillægsmandater). Endvidere har rigsombudsmanden efter Hjemmestyrelovens 15 adgang til tinget og til at deltage i forhandlinger om alle fællesanliggender, dog uden stemmeret. Valg til Lagtinget foregår hvert 4. år. Herudover kan såvel Lagtinget som lagmanden til enhver tid udskrive nyvalg, jfr. styrelseslovens 6, stk. 2. Tabel 2.1. Procentvis stemmefordeling samt mandatfordeling (i parentes) ved lagtingsvalgene i Parti Juli 1994 April 1998 April 2002 Januar 2004 Folkeflokken 16,0 (6) 21,3 (8) 20,8 (7) 20,6 (7) Sambandspartiet 23,4 (8) 18,0 (6) 26,0 (8) 23,7 (7) Socialdemokratiet 15,4 (5) 21,9 (7) 20,9 (7) 21,8 (7) Selvstyrepartiet 5,6 (2) 7,7 (2) 4,4 (1) 4,6 (1) Republikanske parti 13,7 (4) 23,8 (8) 23,7 (8) 21,7 (8) Kristeligt Folkeparti 6,3 (2) 2,5 (-) - - Det færøske parti 2,4 (-) Centerpartiet 5,8 (2) 4,1 (1) 4,2 (1) 5,2 (2) Arbejdersammenslutningen 9,5 (3) 0,8 (-) - - Det Morsomme Parti ,3 (0) Antal gyldige stemmer (samlet mandatantal) (32) (32) (32) (32) Valgdeltagelse % 81,5 85,7 91,6 92,3 Kilde: Valgbogen for Færøerne

20 20 Tabel 2.2. Afgivne stemmer ved lagtingsvalget den 20. januar 2004 fordelt på partier og områder. Partier Norð- Eystu- Nord- Suður- Vágar Sand- Suð- I oyar roy strey. strey. oy uroy alt Folkeflokken Sambandspartiet Socialdemokratiet Selvstyrepartiet Rep. parti Centerpartiet Det Mors. Parti I alt Kilde: Valgbogen for Færøerne. Lagtingets sammensætning Partibetegnelse: F.= Folkeflokken, Sb.= Sambandspartiet, S.= Socialdemokratiet, St.= Selvstyrepartiet, Rep.= Det republikanske parti, Cen.= Centerpartiet Lagtingets formandsskab: Edmund Joensen lagtingsformand, Sb. Hergeir Nielsen 1. næstformand, Rep. Vilhelm Johannesen 2. næstformand, S. Óli Breckmann 3. næstformand, F. Nordøernes Valgkreds: Anfinn Kallsberg, fhv. lagmand F. Karsten Hansen, fhv. sysselmand Rep. Vilhelm Johannesen, postbud S. Jógvan við Keldu, fhv. borgmester F. / suppleant Jákup Mikkelsen Østerø Valgkreds: Alfred Olsen, kommunesekr. Sb. Andrias Petersen, kommunelæge S. Tórbjørn Jacobsen, skibsfører Rep.

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre Forslag til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og

Læs mere

Rigsfællesskabet set fra grønlandsk side AF JAKOB JANUSSEN

Rigsfællesskabet set fra grønlandsk side AF JAKOB JANUSSEN Rigsfællesskabet set fra grønlandsk side AF JAKOB JANUSSEN Grønlands geografiske beliggenhed tæt ved Nordpolen og som en del af det nordamerikanske kontinent og landets enorme udstrækning og lille befolkningsunderlag

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler

Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler Kvanefjeld Lett Advokatfirma DCE - Nationalt Center for

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

Den 31. juli 1961 fremlagde Jens Otto

Den 31. juli 1961 fremlagde Jens Otto 60 Et overnationalt Europa Valget havde ikke været let, fordi det var et valg mellem følelser og forstand. De europæiske Fællesskaber var 25. marts 1957 blevet etableret af Benelux-landene, Frankrig, Tyskland

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer

til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer indhold forord...4 rapportens opbygning...5 indledning...6 en samfundsgavnlig udnyttelse af grønlands råstoffer...8

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

BETÆNKNING. om FORBUD MOD RACEDISKRIMINATION. Afgivet af det af justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg

BETÆNKNING. om FORBUD MOD RACEDISKRIMINATION. Afgivet af det af justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg BETÆNKNING om FORBUD MOD RACEDISKRIMINATION Afgivet af det af justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 553 1969 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Kap.

Læs mere

Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020

Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Foto: Per Arnesen Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Kongeriet Danmarks Strategi

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Dansk Samlings grundsyn

Dansk Samlings grundsyn Dansk Samlings grundsyn Vedtaget af Dansk Samlings landsråd, Nyborg den 2. oktober 2010 Dansk Samling forkynder ingen -isme og repræsenterer ingen ideologi. Dansk Samling kender sig hverken som højre-

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974

Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974 Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974 Afgivet til Statsministeriet d. 1. juni 2011 Udarbejdet af Ph.d. Jens Heinrich Ph.d., adjunkt Sniff Andersen Nexø

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Rettelsesliste til betænkning 1954 om realkreditinstitut på Færøerne,

Rettelsesliste til betænkning 1954 om realkreditinstitut på Færøerne, Rettelsesliste til betænkning 1954 om realkreditinstitut på Færøerne, Side 27 Tabel 12,sidste linie: 117 skal være 119. 30 1. linie f.o.: 3 mill. skal være 2 1/3 mill. 33 midt afsn.,1.linie:side 13 skal

Læs mere

Grænsehindringer i Norden på social- og arbejdsmarkedsområdet. Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag

Grænsehindringer i Norden på social- og arbejdsmarkedsområdet. Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag Grænsehindringer i Norden på social- og arbejdsmarkedsområdet Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag Grænsehindringer i Norden 1 2 Grænsehindringer i Norden Grænsehindringer

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Integration gennem voksen- og efteruddannelse

Integration gennem voksen- og efteruddannelse Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark Tinne Geiger og Karen Lund TemaNord 2010:561 Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark TemaNord 2010:561 Nordisk

Læs mere