Vedtægter. for Grundejerforeningen Hedelyhaven / Søagerparken Side 1 af 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for Grundejerforeningen Hedelyhaven / Søagerparken Side 1 af 18"

Transkript

1 Vedtægter for Grundejerforeningen Hedelyhaven / Søagerparken Side 1 af 18

2 Indholdsfortegnelse: Side nr. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE NR. 2 VELKOMMEN TIL 4 VEDTÆGTER 5 1 NAVN OG OMRÅDE. 5 2 MEDLEMMER, MEDLEMSPLIGT OG MEDLEMSRET. 5 3 FORMÅL. 6 4 HÆFTELSE. 6 5 KONTINGENT 6 6 RESTANCER 6 7 GENERALFORSAMLING M.V. 7 7 A AD-HOC UDVALG 8 7 B UDVALGSBERETNINGER 8 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 9 DAGSORDEN 8 10 STEMMERET 9 11 BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGENS IKRAFTTRÆDEN BESTYRELSEN M.V A HONORERING BESTYRELSENS RÅDEN BESTYRELSESMØDER REGNSKAB BESLUTNING AF SAGER AF STØRRE ØKONOMISK KONSEKVENS A VEDTÆGTSÆNDRINGER ØVRIGE MEDLEMSFORPLIGTIGELSER. 13 Side 2 af 18

3 19 OPLØSNING AF FORENINGEN DISSE VEDTÆGTER VEDTAGET PÅ 14 GREVE KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. 14 FORRETNINGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGER 15 AFSTEMNINGER 16 APPENDIKS: 17 APPENDIKS 1: BESTYRELSE 17 APPENDIKS 10: KORT OVER GHS AREALER 18 Side 3 af 18

4 Velkommen til Grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken Greve kommune Bestyrelsen for Grundejerforeningen skal hermed byde dig /jer velkommen som medlem af grundejerforeningen, og fremsender denne håndbog, som udover foreningens vedtægter, vedtagne forretningsordner m.v. også indeholder en række relevante praktiske oplysninger. Vi gør opmærksom på, at foreningen tillige har en hjemmeside på internettet, hvor der kan findes såvel vedtægter, praktiske oplysninger, såvel som andre relevante serviceoplysninger og funktioner. Adressen er Bestyrelsen håber, at denne håndbog og indholdet på hjemmesiden kan blive til nytte fremover. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem. Emner, der ønskes behandlet af bestyrelsen, kan fremsendes skriftligt til et medlem af bestyrelsen. Navn og adresse på bestyrelsens medlemmer er anført i Appendiks 01 i vedtægterne, samt på hjemmesiden. Ellers henviser vi til det omdelte referat fra seneste Generalforsamling. Hvis du har forslag til eventuelle ændringer og/eller udvidelser til håndbogen, må du meget gerne sende dem til bestyrelsen. Bestyrelsen for Grundejerforeningen Side 4 af 18

5 Vedtægter Grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken Navn og område. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken Foreningens hjemsted er Greve kommune. Stk. 3. Foreningens område er de i lokalplan for Greve kommune, tinglyst 26/4 1979, omhandlede ejendomme, som vist på kortet i Appendiks Medlemmer, medlemspligt og medlemsret. Alle ejere af grunde indenfor det i 1 angivne område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. Medlemspligten gælder dog, jvf. 11 i lokalplan Nr ikke Greve kommune som ejer af arealer til offentlige formål. Stk. 3. Ophører et medlem af grundejerforeningen med at være ejer af en af de omhandlende parceller bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue. Stk. 4. Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer beholder ved indtræden anpartsvis ret til foreningens formue. Stk. 5. Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til foreningen. Stk. 6. Et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance eller i restance med ydelser og bidrag til foreningen, er pligtig til at udrede det skyldige beløb og hæfter solidarisk med sælgeren for de på parcellen påhvilende forpligtelser og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når restancen tillige med påløbne omkostninger er udlignet. Side 5 af 18

6 3 Formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes - eventuelt grupper af medlemmers fælles interesser, herunder navnlig at forestå de opgaver, der er fastlagt i den i 1 nævnte lokal-plan samt den på området den 11/ tinglyste deklaration med hensyn til drift, ren - og vedligeholdelse af veje, stier, fællesarealer og fællesanlæg. 4 Hæftelse. Medlemmerne hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser, medmindre generalforsamlingen har besluttet anden hæftelse. En eventuel solidarisk hæftelse kan ikke overstige det dobbelte af den enkelte ejendoms hæftelse. I forhold til foreningen hæfter medlemmerne pro rata pr. parcel, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer. 5 Kontingent Kontingent fastsættes af den ordinære Budgetgeneralforsamling for et år ad gangen. Kontingentet for regnskabsåret forfalder til forskudsvis betaling i to lige store rater den 1. marts og den 1. september.. Der betales kontingent for hver parcel, et medlem er ejer af. Stk. 3. Bestyrelsen er bemyndiget til i særligt påkrævede tilfælde at udskrive ekstraordinært kontingent, dog max. 20% af det årlige ordinære kontingent. 6 Restancer Er et medlem mere end en måned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives af retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet anbefalet, skriftlig påmindelse om inden 8 dage at betale restancen samt påløbne omkostninger. Påløbne omkostninger beregnes altid som værende 10% af et årligt kontingentbeløb. Side 6 af 18

7 Stk. 3. Er restancen og påløbne omkostninger, samt evt. advokatsalær, ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes det pågældende medlems stemmeret og valgbarhed ved denne generalforsamling. 7 Generalforsamling m.v. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne, jævnfør dog 6 og 10 stk. 3. Foreningen afholder 2 årlige ordinære Generalforsamlinger, henholdsvis: a) Ordinær Regnskabsgeneralforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. b) Ordinær budgetgeneralforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned. Stk. 3. Generalforsamlingerne skal afholdes i Greve kommune. Stk. 4. Indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger sker skriftligt til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel. Det reviderede regnskab for regnskabsåret udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til den ordinære regnskabsgeneralforsamling. Budgetforslag udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til den ordinære budgetgeneral-forsamling. Stk. 5. Generalforsamlinger og møder indkaldes af bestyrelsen. Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges blandt forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem, bestyrelsessuppleant eller revisor i foreningen. Stk. 7. På alle ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den til medlemmerne tilsendte dagsorden. Forslag til behandling på såvel de ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger skal udsendes i kopi sammen med dagsordenen til medlemmerne. Side 7 af 18

8 7 a Ad-hoc udvalg Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte ad-hoc udvalg til løsning af enkeltstående problemer, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være medlem af bestyrelsen. Et sådant udvalg har ikke besluttende myndighed. Ad-hoc udvalgenes kommissorier fastsættes af bestyrelsen. 7 b Udvalgsberetninger De i 7a stk. 1 nedsatte udvalg afgiver på førstkommende ordinære regnskabsgeneralforsamling beretning om arbejdet, jvf. 9 stk. 1 pkt. 4b. 8 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 40 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom og samtidig nærmere angiver, hvilke emner der ønskes behandlet. Bestyrelsen er forpligtet til senest 4 uger herefter at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling, med angivelse af de til forhandling fremsatte emner, jvf. 7 stk. 7. Reglerne i er ligeledes gældende for ekstraordinære generalforsamlinger. 9 Dagsorden For den ordinære regnskabsgeneralforsamling skal der gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af stemmeudvalg (3-5 medlemmer). 4. Beretninger: a) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. b) Beretning fra nedsatte udvalg om deres virksomhed i det forløbne år. 5. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 6. Forslag: a) Forslag fra bestyrelsen. b) Forslag fra medlemmerne. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant. 10. Valg til nedsatte udvalg. 11. Eventuelt. Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning. Side 8 af 18

9 Forslag fra medlemmerne eller sager der af medlemmerne ønskes behandlet på regnskabsgeneralforsamlingen, skal skriftligt tilsendes foreningens formand og skal være denne i hænde senest 1. februar. Stk. 1a. For den ordinære budgetgeneralforsamling skal der gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af stemmeudvalg (3-5 medlemmer). 4. Forslag: a) Forslag fra bestyrelsen. b) Forslag fra medlemmerne. 5. Godkendelse af budget for kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent. 6. Eventuelt. Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning. Stk. 2a. Forslag fra medlemmerne eller sager der af medlemmerne ønskes behandlet på budgetgeneralforsamlingen, skal skriftligt tilsendes foreningens formand og skal være denne i hænde senest 1. august. 10 Stemmeret Alle valg og almindeligt forekommende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Hver parcel har 2 stemmer. Stk. 3. Afstemning kan ske ved håndsoprækning, dog skal afstemningen ske skriftligt, når 1 medlem kræver skriftlig afstemning. Stk. 4. Medlemmerne kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved fuldmagt. Ingen fuldmægtig kan repræsentere mere end 4 parceller = 10 stemmer, inkl. sin egen stemmeandel. Stk. 5. Ved generalforsamlinger er bestyrelsen bemyndiget til skriftligt at meddele det valgte stemmeudvalg om hvem der ikke har stemmeret og valgbarhed på den indkaldte generalforsamling. Stk. 6. Ugyldige stemmer regnes uanset for årsagen for afgivne herunder også blanke stemmer. Side 9 af 18

10 11 Beslutningsreferat Der udarbejdes et skriftligt referat af de på generalforsamlingerne vedtagne beslutninger og behandlede sager. Efter godkendelse af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og dirigenten, underskrives referatet af dirigenten og formanden for bestyrelsen. De underskrevne referater af generalforsamlingerne udsendes til medlemmerne senest 4 uger efter generalforsamlingen. 12 Beslutningens ikrafttræden De af de ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger trufne beslutninger i henhold til nærværende vedtægter er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne. Eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke ophævende virkning. Medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige til at opfylde de i henhold til beslutningerne pålagte pligter - det være sig af økonomisk eller anden art, ligesom foreningen, uanset sagsanlæg eller senere anke, skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse. 13 Bestyrelsen m.v. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges på den ordinære regnskabsgeneralforsamling. Bestyrelsen varetager sit hverv i henhold til vedtægterne umiddelbart efter regnskabsgeneralforsamlingens afslutning. Stk. 3. Formand og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens kasserer og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Stk. 4. Genvalg kan finde sted. Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer, næstformand og sekretær. Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden og fører beslutningsreferat over behandlede emner og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Referatet godkendes af de tilstedeværende medlemmer. Side 10 af 18

11 Stk. 7. Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, for eksempel assistance af revisor, advokat og lign. 13 a Honorering Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Dog kan generalforsamlingen, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt, tillægge formand, kasserer og sekretær et mindre honorar, svarende maximalt til størrelsen af et års kontingent pr. funktionsperiode. Når det er påkrævet, at et bestyrelses- eller udvalgsmedlem repræsenterer foreningen i møder indenfor normal arbejdstid, kan han tilkendes vederlag efter tabt arbejdsfortjeneste. Denne erstatning skal tiltrædes af en samlet bestyrelse. 14 Bestyrelsens råden Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Stk. 3. Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden sammen med 2 af bestyrelsens medlemmer. Stk. 4. Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle anerkendte udgifter. Anerkendelsen skal foreligge skriftligt. Kassereren fører regnskab ved et af bestyrelsen godkendt EDB program, samt medlemsoversigt. Stk. 5. Kassereren underskriver alle kvitteringer, kassebeholdningen skal henstå i et pengeinstitut, og kontoen skal være klausuleret således, at der kun kan hæves på kontoen af kasserer eller formand. Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr ,00. Stk. 6. Formanden er ansvarlig for foreningens arkiv. Side 11 af 18

12 15 Bestyrelsesmøder Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 6 gange årligt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, hvoraf det ene medlem enten er formand eller næstformand. Formanden eller i dennes fravær næstformanden, har i tilfælde af stemmelighed en afgørende stemme. Stk. 3. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af stand til at råde over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt supplere sig med en af de valgte suppleanter. Stk. 4. Dersom formanden i henhold til 15 stk. 3. nævnte skulle udtræde af bestyrelsen, træder næstformanden ind på dennes plads og bestyrelsen konstituerer sig med ny næstformand efter indkaldelse af suppleant. Stk. 4a. Dersom kasserer i henhold til 15 stk. 3. nævnte skulle udtræde af bestyrelsen, vælges kasserer blandt bestyrelsens medlemmer efter indkaldelse af suppleant. Stk. 5. Dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af formand / kasserer eller medlemmer til bestyrelsen. 16 Regnskab Foreningens regnskabsår er 1. januar 31. december Årsregnskab afleveres af kassereren til formanden inden den 31. januar. Stk. 3. Bestyrelsen skal herefter godkende og underskrive det fremlagte årsregnskab, hvorefter det af formanden overgives til de af generalforsamlingen valgte revisorer, der har 14 dage til regnskabets gennemgang og tilbage levering til formanden med eventuelle bemærkninger. Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest 15. februar. Stk. 4. Det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til den ordinære regnskabsgeneralforsamling. Side 12 af 18

13 17 Beslutning af sager af større økonomisk konsekvens. Beslutning om dispositioner, der øger foreningens samlede årlige budgetterede udgifter med mere end 20% af indeværende års budgetterede udgifter kan træffes både på den ordinære budgetgeneralforsamling samt på den ordinære regnskabsgeneralforsamling. Dog kan bestyrelsen, hvis det skønnes formålstjenligt og nødvendigt for foreningen, indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget behandles. Beslutning om større økonomiske dispositioner som beskrevet i stk. 1 fordrer tilslutning af 2/3 af de fremmødte, uanset disses antal. 17a Vedtægtsændringer. Stk. 1 Til beslutning om vedtægtsændringer fordres, at mindst 50% af de stemmeberettigede medlemmer inkl. fuldmagter er fremmødt, og at mindst 2/3 af disse stemmer for. Ugyldige stemmer regnes uanset årsagen for afgivne; herunder også blanke stemmer. Stk. 2 Har ikke mindst 50% af foreningens medlemmer deltaget i beslutningen, udsættes beslutningen til ny behandling på ekstraordinær generalforsamling inden 6 uger, hvor forslaget vedtages endeligt såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Stk. 3 Enhver ændring af vedtægter skal for at være gyldige godkendes af Greve kommune. 18 Øvrige medlemsforpligtigelser. Medlemmerne er pligtige til stedse at holde bebyggede grunde fri for ukrudt. En fuldstændig rensning for ukrudt skal være gennemført inden hvert års 1. juni. Er den fuldstændige rydning ikke sket en måned efter sidste frist, og har medlemmet ikke trods personlig afleveret skriftlig påmindelse ikke foretaget rensningen inden 8 dage, kan bestyrelsen foranledige rensning gjort for medlemmets regning. 19 Opløsning af foreningen Opløsning af foreningen kan ikke ske uden Greve kommunes godkendelse. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens nettoformue Greve kommune til anvendelse til formål indenfor grundejerforeningens område. Side 13 af 18

14 20 Disse vedtægter Disse vedtægtsændringer er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 25. april. 2007, og afløser tidligere vedtægter vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 28. april Vedtægtsændringerne træder i kraft, når de er godkendt af Greve kommune. 21 Vedtaget på den Ekstraordinære Generalforsamling den 25. april 2007 Dirigent Formand Greve kommune, Teknik & Miljø. Vedtægtsændringerne for Grundejerforeningen Hedelyhaven /Søagerparken er hermed godkendt af Greve kommune, Teknik & Miljø. Dato: Stempel/Underskrift: Side 14 af 18

15 Forretningsorden for Generalforsamlinger i Grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken Formanden leder valget af dirigent. 2. Dirigenten konstaterer lovligheden af indkaldelsen; fremlægger dagsorden og eventuel tidsplan. Eventuelle ændringer i dagsorden og tidsplan foretages ved afstemning. 3. Ønsker man ordet rettes der henvendelse til dirigenten. 4. Talerne får ordet i den rækkefølge de har henvendt sig til dirigenten. Ingen må tage ordet uden tilladelse fra dirigenten. 5. Der er principielt ingen begrænsninger i taletiden. Dog kan dirigenten stille forslag om begrænset taletid og/eller afslutning af et dagsordenspunkt. 6. Forslagsstilleren/ordføreren har altid ret til afsluttende bemærkninger, som kan fremsættes, når dirigenten har konstateret, at der ikke er flere bemærkninger til forslaget. 7. Dirigenten har uindskrænket ret til at lede mødet og kan bl.a. I. Påtale anvendte udtryk og fremsatte udtalelser. II. Kalde mødet til orden. III. Fratage en taler ordet. IV. Nægte taleren ordet på ny under behandling af samme dagsordenpunkt. 8. Forretningsordenen kan kun kommenteres, hvis der er tale om procedurespørgsmål i forbindelse med dagsordenen. Eventuelle mistolkninger afgøres af dirigenten. 9. Der kan anmodes om en kort bemærkning, hvis det drejer sig om berigtigelse eller oplysende bemærkninger til det behandlede dagsordenpunkt. 10. Såfremt der stilles mistillidsvotum til dirigenten, overtages mødeledelsen af formanden, der stiller forslaget til afstemning. Formanden leder valget af ny dirigent. Side 15 af 18

16 Afstemninger 11. Ved afstemninger bruges håndsoprækning ledet af dirigenten. 12. Stemmesedler udleveres efter behov. 13. Stemmesedler med overstregninger, forkerte sammenskrivninger af navne og rettelser, bliver erklæret ugyldige. 14. Fuldmægtige skal i deres fuldmagter have præciseret, hvilke afstemninger de evt. må deltage i, ellers mister fuldmagten sin værdi. Der udleveres stemmesedler svarende til fuldmagtens ordlyd. 15. Stemmesedler må ikke udfyldes, før dirigenten har meddelt at valghandlingen er begyndt. 16. Stemmesedlerne optælles af stemmeudvalget. 17. Vedtaget på den Ekstraordinære Generalforsamling Greve den 25.april 2007 Side 16 af 18

17 Appendiks: Appendiks 1: Bestyrelse NAVN ADRESSE TELEFON Formand..: Mogens Henckel Søagerparken Næstformand..: Henriette Jensen Søagerparken 185 Kasserer..: Lynn Søfeldt Søagerparken 167 Sekretær/Referent: Henriette Jensen Søagerparken 185 Bestyrelsesmedlem: Uffe G. Jensen Hedelyhaven 50 Bestyrelsesmedlem: Bjarne Jensen Søagerparken 185 Bestyrelsesmedlem: Dan Panduro Petersen Søagerparken Suppleant..: Anne-Lise Nielsen Søagerparken Suppleant..: Jannie Bak Søagerparken Revisor....: Dorthe Petersen Søagerparken 161 Revisor.....: Sanni Mouritzen Hedelyhaven 8 1. Revisor Suppleant: 2. Revisor Suppleant: Repræsentant i Greve Strandby Fjernvarme Værk : Uffe G Jensen Side 17 af 18

18 Appendiks 10: Kort over GHS arealer Side 18 af 18

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn 1 VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN 1. Navn Foreningens navn er grundejerforeningen Kildegården. Dens område er de af deklaration tinglyst 15/10 1963 omfattende ejendomme, matr. nr. 6 z Greve

Læs mere

VEDTÆGTER. for "GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN" (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området )

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området ) VEDTÆGTER for "GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN" (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området ) Foreningens navn er "Grundejerforeningen Dønnergården". Dens område er parceller, vejarealer og fællesarealer udstykket

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Blomsterhaven

Vedtægter for Grundejerforeningen Blomsterhaven Vedtægter for Grundejerforeningen Blomsterhaven Maj 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1 Grundejerforeningens område... 2 2 Medlemsret og -pligt... 2 3 Formål... 2 4 Hæftelser... 2 5 Kontingent... 2 6 Græsslåning,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOGHVEDEMARKEN VEDTÆGTER

GRUNDEJERFORENINGEN BOGHVEDEMARKEN VEDTÆGTER Vedtægter for grundejerforeningen BOGHVEDEMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOGHVEDEMARKEN VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Boghvedemarken. Dens område er de I deklaration, lyst den 6.9.1977

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen BYHOLMENE. Strøby-, Nørby- og Vedbyholm hvidovre. Vedtaget Sidst ændret

Vedtægter. for. Grundejerforeningen BYHOLMENE. Strøby-, Nørby- og Vedbyholm hvidovre. Vedtaget Sidst ændret Grundejerforeningen Byholmene Vedtægter for Grundejerforeningen BYHOLMENE Strøby-, Nørby- og Vedbyholm 2650 hvidovre Vedtaget 06.05.1975 Sidst ændret 03.03.1998 1 Foreningens navn er: Byholmene. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING 1. Foreningens navn er Snebærhavens Grundejerforening", og dens område er de parceller som er udstykket fra matr. nr. 9 bo Herstedøster by og sogn. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer Forslag til vedtægtsændringer Nuværende Forslag Kommentar samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtræden anpartsvis ret til Meddelelse

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen»HJORTLUND«Vindinge

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen»HJORTLUND«Vindinge Grundejereningen»HJORTLUND«Vindinge 23. november 2012 Grundejereningen»HJORTLUND«Vindinge. 1. Foreningens navn er grundejereningen»hjortlund«. Dens hjemsted er Vindinge, Roskilde Kommune. Foreningen omfatter

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Således vedtaget endeligt på den ekstraordinære generalforsamling den 2. april 2003. Godkendt af Ramsø Kommune den 6/8 2003. 1 Forslaget Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård

Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård Marts 2011 Læg disse vedtægter i Deres skøde Husk at videregive dem til ny ejer 1 1 OMRÅDE Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMGÅRD. Dens område

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER For Grundejerforeningen SANDHØJ

VEDTÆGTER For Grundejerforeningen SANDHØJ VEDTÆGTER For Grundejerforeningen SANDHØJ 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Sandhøj. Dens område begrænses af følgende eksisterende eller projekterede veje: Sandhøjvej Smedegade ældre bebyggelse

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KARBAK.

Vedtægter for Grundejerforeningen KARBAK. Vedtægter for Grundejerforeningen KARBAK. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen KARBAK. Dens område omfatter foruden 64 parceller, vejarealer og fællesarealer udstykket fra matr. nr. 49 A og 45 H samt

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. for Grundejerforeningen "MOSEPARKEN"

VEDTÆGTER. for Grundejerforeningen MOSEPARKEN VEDTÆGTER for Grundejerforeningen "MOSEPARKEN" V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen MOSEPARKEN 1. Foreningens navn er grundejerforeningen Moseparken. Dens område er de i deklaration, lyst den 20/8

Læs mere

Vedtægter. Venø Bugt

Vedtægter. Venø Bugt Vedtægter for Grundejerforeningen Venø Bugt Handbjerg. Udarbejdet af Advokatkontoret, Nørre Snede. Godkendt af byrådet i Vinderup den 2. marts 1978 Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. sept.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen for Hesselbjerg og Korshave område. 1. 2. Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklarationer

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen Karmstensgård

Vedtægter. Grundejerforeningen Karmstensgård Vedtægter 1 stk. 1, Foreningens navn er Grundejerforeningen Karmstensgård, dens område er matr. nr. 2a af Udlejre by, Ølstykke Sogn og samtlige parceller, der udstykkes herfra. Dens hjemsted er Ølstykke

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj

Grundejerforeningen Klithøj Vedtægter for Grundejerforeningen Klithøj. Dejret Klit, 8420 Knebel, Ebeltoft kommune. Grundejerforeningen er stiftet i forbindelse med varetagelse af medlemmernes fælles grundejer-interesser, såvel indadtil

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Teglgården. Området er sommerhusparceller og fælles områder, udstykket fra matr. Nr. 44a m.fl. Hejls by

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN Valmuehaven, Indholdsfortegnelse: l. Foreningens område. 2. Medlemsret og -pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser. 5. Kontingenter.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 1 1.1 Grundejerforeningens navn er Bakkebjerg, og dens hjemsted er Gribskov Kommune, tidligere Græsted Gilleje Kommune. 1.2 Alle nuværende

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN MIKKELHØJ

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN MIKKELHØJ Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN MIKKELHØJ 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mikkelhøj. Dens område er vejarealer, fællesarealer og parceller fra matr.nr. 21 a af Karrebæk by og sogn. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Gartnerparkens Grundejerforening

Vedtægter for Gartnerparkens Grundejerforening Vedtægter for Gartnerparkens Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "GARTNERPARKENS GRUNDEJERFORENING", dens område er vejarealer, fællesarealer og parceller udstykket fra matr.nr. 15æ

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN 2 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN Indholdsfortegnelse: l. Foreningens område. 2. Medlemsret og -pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser. 5. Kontingenter.

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato:

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato: Vedtægter Dato: 15.10.2016 For 1. udgave: 18.04.1981 Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene Side: 1 af 5 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Bestyrelse 5 Tegningsret

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården

Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården Ajourført frem til 25. februar 2010 1 Navn og Omfang Foreningens navn er Grundejerforeningen Søgården, dens område er den syd for Kirke Værløsevej beliggende

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø

VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Strandgården, Enø", og dens område er det på ved-hæftede plan viste areal, omfattende 113 parceller, vejarealer

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Skytteengen Syd

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Skytteengen Syd VEDTÆGTER For Grundejerforeningen Skytteengen Syd 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skytteengen Syd. Dens område omfatter parceller omfattet af lokalplan nr. 36 beliggende vest for henholdsvis

Læs mere

Vedtægter for Ejerlauget Båstrup Park

Vedtægter for Ejerlauget Båstrup Park Vedtægter for Ejerlauget Båstrup Park 1. Ejerlaugets navn, område og hjemsted 1. Ejerlaugets navn er Ejerlauget Båstrup Park. Ejerlaugets medlemmer er de følgende 5 områdeforeningen: Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Traneparken". Dens område er matrikel nr. 4 ar og 4 as, Tranegilde by, Ishøj sogn, og parceller, der er udstykket herfra. Dens hjemsted er Ishøj kommune jf.

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Valg af dirigent Tina Pedersen. K21 Valgt Tina konkluderer at Generalforsamling er lovformligt indkaldt og der er

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen "Lærkensten"

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Lærkensten Grundejerforeningen Lærkensten Slangerup Side 1 af 5 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen "Lærkensten" Som vedtaget på generalforsamling den 6. marts 1981 og med senere ændringer vedtaget på ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975,juni 1984, maj 2011 og maj 2014.

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN 1 Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN (herefter omtalt som Foreningen) er stiftet den 13. juni 1979 og omfatter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingen

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingen VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingen 1. Navn, hjemsted og formål. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Vingen. Grundejerforeningens hjemsted er Helsingør Kommune. Grundejerforeningens område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde

Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde 1. Foreningens navn og jurisdiktion Grundejerforeningens navn er HYRDEHØJ, omfattende del af matr.nr.

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen Åstrupskrænten - Side 1 af 1

Grundejerforeningen Åstrupskrænten - Side 1 af 1 Grundejerforeningen Åstrupskrænten - Side 1 af 1 Index: Navn, hjemsted og område... 2 Formål m.v.... 2 Medlemmerne og disses forhold til foreningen... 3 Bestyrelsen... 4 Regnskab og revision...5 Generalforsamling...

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 18. april 2005

Vedtægter. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 18. april 2005 Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 18. april 2005 1 Formål Stk 1: Foreningens navn er MOGENSTRUP GRUNDEJERFORENING (MGF), og dens område er bebyggelser samt udstykningsområderne

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 2 MEDLEMSFORHOLD 3 GENERALFORSAMLINGEN - 1 -

1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 2 MEDLEMSFORHOLD 3 GENERALFORSAMLINGEN - 1 - 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Kildemarken" og er stiftet 7. maj 1987. 1.2 Foreningens hjemsted er Ringsted kommune. Foreningens adresse er den til enhver tid værende

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Greve Strandby VEDTÆGTER. Juni 1992

Grundejerforeningen Greve Strandby VEDTÆGTER. Juni 1992 Grundejerforeningen Greve Strandby VEDTÆGTER Juni 1992 Afskrift af hæfte udgivet i 1992. Juni 1992 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse: Husorden...3 Forord...4...5 1: Foreningens navn...5 2: Formål og virke...5

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Hagenstrupparkens Grundejerforening

Hagenstrupparkens Grundejerforening Hagenstrupparkens Grundejerforening Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Hagenstrupparkens Grundejerforening 2 Foreningens hjemsted er i Ulstrup, Favrskov Kommune Formål 3 Grundejerforeningens

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen SKOVSGÅRDEN

Vedtægter for grundejerforeningen SKOVSGÅRDEN 1 Navn 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsgården 2 Hjemsted 1. Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 3 Formål 1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975 og juni 1984. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord Vedtægter af 26. marts 2015 Version 1.0.doc Side 1 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebjerglund Nord. 2. Dens hjemsted er Egebjerg i Ballerup kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere