Tilladelse til etablering af 3 undersøgelsesboringer i Silkeborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til etablering af 3 undersøgelsesboringer i Silkeborg Kommune"

Transkript

1 Naturstyrelsen Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Att.: Gudrun Gulbæk 2. januar 2014 Tilladelse til etablering af 3 undersøgelsesboringer i Silkeborg Kommune Naturstyrelsen har den 14. november 2013 ansøgt om etablering af to undersøgelsesboringer henholdsvis ca. 7,5 km VSV og ca. 6 km SV for Them. Begge boringer er placeret i Skærbæk Plantage med en indbyrdes afstand på ca. 2,6 km. Endvidere har Naturstyrelsen den 19. november 2013 ansøgt om etablering af en undersøgelsesboring lige nord for Præstegårdskov ca. 1 km Ø for Nørskovlund. Baggrund Naturstyrelsen er i gang med grundvandskortlægningen af de 2 store kortlægningsområder, Silkeborg Nord og Silkeborg Syd. I denne forbindelse er det besluttet, at der samlet set etableres 6 undersøgelsesboringer inden for disse områder. Alle boringer udføres inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Til projektet er tilknyttet en rådgiver (GEO), som har detailplaceret boringerne og fører tilsyn med boringernes udførelse og de dertil knyttede undersøgelser på de enkelte lokaliteter. Borearbejdet udføres af Søren Pedersen Brøndboring A/S. Boringerne udgør en væsentlig del af de undersøgelser, som Naturstyrelsen gennemfører for at opnå et større kendskab til de geologiske, hydrologiske og kemiske forhold inden for OSD og her indenfor især i områder, hvor den eksisterende datatæthed er lille. Boringerne skal således medvirke til at skabe det bedst mulige grundlag for den kommunale indsatsplanlægning for drikkevandsbeskyttelse. Alle boringer etableres som dybe undersøgelsesboringer typisk med flere filtre på separate forerør og med en borediameter på ca. 15 (ca. 375 mm). Ved hvert borested afsluttes forerørene med en aflåselig boringsafslutning af galvaniseret stålrør ( Århus-afslutning ). Boringerne forventes som udgangspunkt anvendt til monitering ind til ultimo 2015 og kan inden da ved aftale overdrages til Silkeborg Kommune efter en individuel vurdering til overvågning i forbindelse med senere udarbejdede indsatsplaner. Ole Dyrsø Jensen (23857) Teknisk afdeling Søvej 1-3 Søvej Silkeborg Tlf.:

2 Undersøgelsesboringer Borestedernes placeringer fremgår af vedlagte kortbilag for hver boring. For de to boringer, som skal etableres i Silkeborg Syd foretages en fælles besigtigelse den 20. januar Naturstyrelsen skriver et notat inkl. billeder, som omhandler besigtigelsens beslutninger, såsom borestedernes detailplaceringer, hvor der skal udlægges jernplader, hvor færdsel i forbindelse med borearbejdet er tilladt, fjernelse af procesvand fra borestederne, hvor det oppumpede vand må udledes mv.. B1-Silkeborg Syd (DGU nr ): Undersøgelsesboringen etableres på matrikel med følgende ejer: Matr. Nr. 1 a Vipskovgård, Vrads. Ejer: Christian Kjær. Kontaktperson: skytte Jan Callesen Foreløbige, indmålte koordinater i EUREF89: X: , Y: Det er vurderet, at boringen ikke er omfattet af screeningspligt i forhold til VVM, jf. 3, stk. 2 i bekendtgørelse nr af 6. december 2006, da der er tale om en boring, som ikke skal anvendes til indvindingsformål. Der findes ingen V1- eller V2 kortlagte lokaliteter i boringens nærområde. Arealet er et hedeareal, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 som beskyttet natur. Arealet er A-målsat, hvilket er den bedste målsætning. Området er endvidere habitatområde (H49) og fuglebeskyttelsesområde (F34) og er beliggende i Natura 2000-område nr. 53, Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov. Arealet, hvor undersøgelsesboringen ønskes placeret, er kortlagt som tør hede (4030). Det tilstødende areal mod nord og vest er kortlagt som våd hede (4010). Ca. 200 meter nordøst for boringen løber et 3 beskyttet vandløb. Arbejdet må ikke igangsættes, inden der foreligger en dispensation fra 3 (særskilt afgørelse). Med hensyn til nærområdets geologiske opbygning, strukturer i undergrunden og hydrologiske forhold henvises til ansøgningen fra Naturstyrelsen. Boredybden for denne boring er vurderet til ca. 230 m. Der udtages jordprøver for hver meter til nærmere beskrivelse af rådgiver og GEUS. Afhængigt af de gennemborede lag udbygges boringen med op til 3/4 filtre med henblik på, at foretage pejlinger af vandstand og udtage vandprøver i flere niveauer. Der udføres en borehulslogging for at optimere filtersætningen af boringen. Efter filtersætningen foretages en udvidet renpumpning af boringens filtre. De lidt længerevarende renpumpninger forventes udført i de mere regionale grundvandsmagasiner og med en ydelse på ca. 10 m 3 /t i ét døgn, svarende til ca. 700 m 3 ved tre filtre. Vandet fra de foretagne renpumpninger udledes i nærområdet på baggrund af en besigtigelse af alle berørte parter. For yderligere detaljer henvises til ansøgningen. Side 2

3 Der er særskilt ansøgt om dispensation til placering af boringen i fredskov i henhold til Skovloven 38. Boringen forventes udført i løbet af februar B2-Silkeborg Syd (DGU nr ): Matr. Nr. 3 a Vorret by, Them. Ejer: Christian Kjær. Kontaktperson: skytte Jan Callesen Foreløbige, indmålte koordinater i EUREF89: X: , Y: Det er vurderet, at boringen ikke er omfattet af screeningspligt i forhold til VVM, jf. 3, stk. 2 i bekendtgørelse nr af 6. december 2006, da der er tale om en boring, som ikke skal anvendes til indvindingsformål. Der findes én V2 kortlagt lokalitet ca. 630 m mod vest (lok ). Der er ikke registreret V1 kortlagte lokaliteter i boringens nærområde. Arealet er et hedeareal, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 som beskyttet natur. Arealet er A-målsat, hvilket er den bedste målsætning. Området er endvidere habitatområde (H49) og fuglebeskyttelsesområde (F34) og er beliggende i Natura 2000-område nr. 53, Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov. Arealet er ikke kortlagt som habitatnaturtype. Arealet er beliggende umiddelbart udenfor å-beskyttelseslinje afkastet af Salten Å. Arbejdet må ikke igangsættes inden der foreligger en dispensation fra 3 (særskilt afgørelse). Med hensyn til nærområdets geologiske opbygning, strukturer i undergrunden og hydrologiske forhold henvises til ansøgningen fra Naturstyrelsen. Boredybden for denne boring er vurderet til ca. 130 m. Der udtages jordprøver for hver meter til nærmere skrivelse af rådgiver og GEUS. Afhængigt af de gennemborede lag udbygges boringen med op til 3/4 filtre med henblik på, at foretage pejlinger af vandstand og udtage vandprøver i flere niveauer. Der udføres en borehulslogging for at optimere filtersætningen af boringen. Efter filtersætningen foretages en udvidet renpumpning af boringens filtre. De lidt længerevarende renpumpninger forventes udført i de mere regionale grundvandsmagasiner og med en ydelse på ca. 10 m 3 /t i ét døgn, svarende til ca. 700 m 3 ved tre filtre. Vandet fra de foretagne renpumpninger udledes i nærområdet på baggrund af en besigtigelse af alle berørte parter. For yderligere detaljer henvises til ansøgningen. Der er særskilt ansøgt om dispensation til placering af boringen i fredskov i henhold til Skovloven 38. Boringen forventes udført i løbet af februar Side 3

4 B05-Silkeborg Nord, DGU nr : Matr. Nr. 3 h Hinge by, Hinge. Ejer: Erik Døssing Larsen, Nørskovlundvej 60, Hinge, 8620 Kjellerup. Foreløbige, indmålte koordinater i EUREF89: X: , Y: Det er vurderet, at boringen ikke er omfattet af screeningspligt i forhold til VVM, jf. 3, stk. 2 i bekendtgørelse nr af 6. december 2006, da der er tale om en boring, som ikke skal anvendes til indvindingsformål. Præstegårdskov (ca. 160 m mod syd) er V1 kortlagt (lok. Nr ). Området er ikke områdeklassificeret. Ca. 600 m mod nord ses en V2 kortlagt grund (Lok. Nr ). Herudover er der ikke registreret yderligere V1 eller V2 kortlagte grunde inden for en radius af 1000 m af boringen. Området, hvor boringen ønskes etableret, ligger ikke i nærheden af beskyttet natur eller Natura 2000 område. Der er et beskyttet dige umiddelbart syd for boringen, som ikke må beskadiges i forbindelse med borearbejdet. Med hensyn til nærområdets geologiske opbygning, strukturer i undergrunden og hydrologiske forhold henvises til ansøgningen fra Naturstyrelsen. Boringen er forsøgt placeret i en begravet dalstruktur, hvorfor dybden til den prækvartæroverfladen (toppen af de miocæne lag) er usikker. Boredybden for denne boring er vurderet til ca. 180 m. Der udtages jordprøver for hver meter til nærmere skrivelse af rådgiver og GEUS. Afhængigt af de gennemborede lag udbygges boringen med op til 3/4 filtre med henblik på, at foretage pejlinger af vandstand og udtage vandprøver i flere niveauer. Der udføres en borehulslogging for at optimere filtersætningen af boringen. Efter filtersætningen foretages en udvidet renpumpning af boringens filtre. De lidt længerevarende renpumpninger forventes udført i de mere regionale grundvandsmagasiner og med en ydelse på ca. 10 m 3 /t i ét døgn, svarende til ca. 700 m 3 ved tre filtre. Vandet fra de foretagne renpumpninger udledes på den nærliggende mark. For yderligere detaljer henvises til ansøgningen. Boringen forventes udført medio januar Afgørelse Efter Vandforsyningslovens 21 meddeles Naturstyrelsen tilladelse til at etablere de 3 undersøgelsesboringer som ansøgt på følgende vilkår: 1. Boringerne udføres, etableres, indberettes, indmåles og eventuelt sløjfes i overensstemmelse med Brøndborerbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr af 26. juli 2007, om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 2. Silkeborg Kommune skal så tidligt som muligt inden borearbejdet påbegyndes underrettes om tidspunktet for arbejdets påbegyndelse. Side 4

5 3. Der skal udarbejdes borerapporter og lokaliseringsbilag til Silkeborg Kommune. 4. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden den 1. februar De påtænkte boringer er undersøgelsesboringer og må således ikke indrettes som indvindingsboringer. 6. Mindre vandmængder i forbindelse med renpumpninger eller vandprøvetagninger kan bortledes på overfladen uden særskilt tilladelse. En udledning må ikke give anledning til gener på naboarealer eller i eventuelle omkringliggende overfladerecipienter. 7. Såfremt der ønskes foretaget en længerevarende prøvepumpning (flere uger) fra én eller flere af boringerne, skal der ansøges særskilt om udledningstilladelse hertil. En sådan ansøgning skal indeholde oplysninger om anslåede vandmængder, ønskede udledningssteder og angivelser af jernkoncentrationer i vandet. 8. Naturstyrelsen er erstatningspligtig efter reglerne i Vandforsyningslovens 23 for skader, som forvoldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføring i vandløb eller vandstand i søer m.v. under en borings udførelse og drift. I mangel af enighed afgøres et eventuelt erstatningsspørgsmål af Taksationsmyndighederne. 9. En tilladelse til boringernes opretholdelse gælder ind til ultimo Efter vandforsyningslovens 36 skal undersøgelsesboringerne sløjfes, hvis tilladelsen bortfalder eller udløber, eller boringerne bliver overflødige. Sløjfning af boringerne skal ske senest 3 måneder efter, at kortlægningen er afsluttet eller senest ultimo Efter Vandforsyningslovens 76, stk. 2 kan en afgørelse om sløjfning ikke påklages. 11. Boringerne kan dog opretholdes i den udstrækning, som Silkeborg Kommune synes de er anvendelige i kommunens indsatsplanlægning. En eventuel overdragelse af én eller flere af boringerne foregår ved udarbejdelse af et dokument, hvorved Silkeborg Kommune overtager en række forpligtelser vedrørende boringen/-erne, f.eks. tinglysning. Påvirkning af omgivelserne Der er tale om et midlertidigt indgreb ved de pågældende boresteder. Selve boreriggen fylder maksimalt 10 m² og nær denne stilles et skyllebassin i form af en container (de to boresteder i Silkeborg Syd). I forbindelse med borearbejdet anvendes en ca. 25 ton tung borebil. Den står på stedet i hele borefasen og skal kun køre til og fra stedet en gang. Som udgangspunkt arbejdes i et lukket system med vand fra skyllevandsbassinet/containeren. Om nødvendigt tilføres der vand fra tankvogne. Ved arbejdets afslutning køres vand fra containeren væk fra stedet til deponering. De arbejdende (brøndboreren og tilsynet) transporterer sig til og fra stedet i personbiler. I forbindelse med renpumpning anvendes m³ vand. Hvor dette vand skal udledes vil blive anvist i felten i forbindelse med den fælles besigtigelse den 20. januar Forud for boringernes etablering, samt i forbindelse med øvrig trafik med maskiner til borestederne, vil der blive udlagt køreplader Side 5

6 for at undgå skader på jord og adgangsveje. Vurdering i forhold til habitatreglerne Det ansøgte er omfattet af 7 og 8 i habitatbekendtgørelsen. Der skal derfor foretages en vurdering af om etablering af boringen i sig selv, eller i forbindelse med andre grundvandsindvindinger, kan påvirke et Natura-2000 område eller bilag IV-arter væsentligt. Boring B1-Silkeborg Syd Pumpe og bassin etableres i et areal, der er kortlagt som tør hede, samt umiddelbart nord og vest herfor et areal, der er kortlagt som våd hede. Arealerne kortlagt som tør hede og våd hede er et stort sammenhængende areal. Det fysiske omfang af projektet, og dermed påvirkning af de kortlagte arealer, er ubetydelig i forhold til det samlede areal af sammenhængende kortlagt natur i området. Der er ca. 200 meter til nærmeste vandløb beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3. Boring B2-Silkeborg Syd Pumpe og bassin etableres i et område, der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven 3 som hede. Arealerne er ikke kortlagt som habitatnaturtyper. Arealet ligger ca. 150 meter nordøst for Salten Å. B05-Silkeborg Nord Området ligger ikke i nærheden af beskyttet natur eller Natura 2000 område. For alle tre boringer gælder det at: Potentielle Bilag IV arter i områderne er markfirben, odder, spidssnudet frø, stor vandsalamander og flagermusarter. Der er ikke vandløb eller vandhuller tilstede ved borestederne i nærheden, og Silkeborg Kommune vurderer derfor, at der ikke vil ske påvirkning af odder, spidssnudet frø og stor vandsalamander. Da der ikke er vandhuller eller søer i områderne, og da eksisterende træer ikke påvirkes, vurderes yngle- og rasteområder for flagermus ikke at blive påvirket. Der eksisterer ikke nogen konkret viden om, at markfirben findes på arealerne, men det er sandsynligt, at der findes gode veletablerede bestande i områderne ved boring B1 og B2. Klagevejledning Silkeborg Kommunes afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet med en klagefrist på 4 uger. Efter 34, stk. 2 i bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning nr af 11. december 2007 gives der tilladelse til, at etablering af undersøgelsesboringerne kan påbegyndes umiddelbart efter udløb af klagefristerne på 4 uger for dispensationerne for 3 og placering af boringerne i fredskov i henhold til Skovloven 38. Efter 34, stk. 2 i bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning nr af 11. december 2007 kan der ligeledes gives der tilladelse til, at etablering af, at Side 6

7 undersøgelsesboring Silk05-Silkeborg Nord kan påbegyndes inden ankefristens udløb, idet Silkeborg Kommune finder denne boring ubetænkelig. En eventuel klage efter vandforsyningsloven 1 kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald samt interesseorganisationer og myndigheder anført på udsendelseslisten. Klagen skal sendes til Silkeborg Kommune, som sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med sagens akter. Din eventuelle klage bedes sendt til Teknik- og Miljøafdelingen, så vidt muligt elektronisk på Klagen har ikke opsættende virkning, men Natur- og Miljøklagenævnet kan bestemme, at en meddelt tilladelse ikke må udnyttes, samt at et iværksat bygge- og anlægsarbejde skal standses. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis: klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi Klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis: der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. Side 7

8 Kopi er sendt til: Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsvej 8, 8940 Randers SV, Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, Danmarks Sportsfiskerforening, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle, Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K, Statskovdistriktet Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, Naturstyrelsen, Søhøjlandet, Lodsejer, Erik Døssing Larsen, Nørskovlundvej 60, Hinge, 8620 Kjellerup, Skærbæk Plantage A/S Sandbjergvej 11, 2970 Hørsholm, kontaktperson Med venlig hilsen Ole Dyrsø Jensen Geolog Søren Andresen Geolog Bilag 1. Oversigtskort for hver af de tre boringer med angivelse af matrikel nr. og boresteder. 2. Ansøgninger om boretilladelser for hvert af de tre boresteder 3. Forhåndsaftaler med de tre lodsejere Side 8

9 Naturstyrelsen Søhøjlandet Vejsøvej Silkeborg Att.: Ole Juul Andersen Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg Att.: Ole Dyrsø Jensen Ansøgning om 1 undersøgelsesboring og midlertidig udledning af vand i forbindelse med renpumpning. På vegne af Naturstyrelsen Aalborg ansøges hermed om tilladelse til etablering af 1 undersøgelsesboring i Skærbæk plantage, sydvest for Silkeborg med henblik på kortlægning af grundvandsressourcen i området. Boringen forventes anlagt som filtersat boring til 130 m med 3-4 filtre i sandmagasiner afhængig af de geologiske forhold. Naturstyrelsen Aalborg er i gang med at kortlægge grundvandsressourcen i Silkeborg Kommune. Den ansøgte boring er placeret centralt i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), hvor der ikke findes dybe boringer, og der er stor mangel på viden om de dybere geologiske formationer. Boringen er placeret for at få maksimal viden i området og mindske afstanden mellem eksisterende datapunkter. Boringens præcise placering er yderst vigtig for at bekræfte en MRS-måling, som er udført her. MRS-metoden er en ny geofysisk målemetode i Danmark, og det ønskes at bekræfte resultaterne fra denne måling ved sammenligning med en dyb boring på samme sted. Der søges om dispensation til placering af boringen i fredskov i henhold til Skovloven 38. Hvis der gives dispensation i henhold til skovlovens 38 ansøges der i henhold til vandforsyningsloven 21, mens der i henhold til 20 i samme lov ansøges om tilladelse til oppumpning og afledning af vand i forbindelse med renpumpning. Den påtænkte boring forventes placeret som vist på oversigtskortet i figur 1. Boringens geografiske koordinater er indledningsvist indmålt med GPS i EUREF89, zone 32 til: X: ; Y: Boringen har fået tildelt DGU nummer GEO Maglebjergvej Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Vores ref.: CVR-nr:

10 Figur 1: Placering af undersøgelsesboring Baggrund og formål Naturstyrelsen Aalborg er i gang med at kortlægge grundvandsressourcen i Silkeborg kommune. I denne forbindelse ønsker Naturstyrelsen et større kendskab til de geologiske, hydrologiske og kemiske forhold i områder, hvor den eksisterende datatæthed er lille. Undersøgelsesboringen er placeret på baggrund af geofysiske data og efterfølgende MRS undersøgelser for at supplere den eksisterende viden bedst muligt. Naturstyrelsen forventer at beholde boringen i en periode på 2 år, hvorefter den sløjfes efter gældende bekendtgørelse. Boringen forventes filtersat i flere niveauer afhængig af fundne magasiner. Boringen vil efterfølgende indtil efter behov blive anvendt til vandprøvetagninger til vurdering af grundvandsmagasinernes kemiske tilstand og udvikling. Boringsplacering Den planlagte placering af boringen ses på figur 1. Boringen placeres på matrikel 3a Vorret By, Them. Ejeren er Christian Kjær. Kontaktperson er skytte Jan Callesen Natur- og grundvandsinteresser samt øvrige indvindere Til vurdering af natur- og grundvandsinteresser i området er der indhentet oplysninger fra Miljøportalen : Lokaliteten ligger inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), se figur 2. Ca. 150 m mod sydvest ses Salten Å, som er klassificeret som beskyttet vandløb. Vores ref.: 2/5

11 Figur 2: Drikkevandsinteresser. ( Ifølge data fra miljøportalen er der én V2 kortlagt lokaliteter ca. 630 m mod vest (lok. nr ). Der er ikke registreret V1 kortlagte lokaliteter og området er ikke områdeklassificeret. Lokaliteten er klassificeret som beskyttede naturtyper, hedeareal, og ligger inde for fredskovszone, se figur 3. Boringen ligger på kanten til Sø- og Å-beskyttelseslinjerne omkring Salten Ådal. Området er desuden klassificeret som Natura2000 opland, DEVANO kortlægning, EF Habitatsog fuglebeskyttelsesområde og NOVANA artsovervågningsflade. Ca. 200 m mod øst ses et 3 klassificeret naturområde og 400 m mod syd ses et fredet areal. Figur 3: Beskyttet natur. ( Vores ref.: 3/5

12 Forventet geologi og hydrogeologi Der ses enkelte boringer i området, der beskriver den geologiske lagserie, jf. GEUS Jupiterdatabase ( Af boringerne fremgår det, at den geologiske lagserie består af sandede og lerede aflejringer af Kvartær oprindelse. Mægtigheden af lerlagene er overvejende under 10 m i boringerne. Tertiære aflejringer i form af glimmeraflejringer og kvartssand anbores ca. 5 m under terræn, dog i visse boringer ned til 30 m under terræn. Boringen er placeret i en begravet dal, se nedenfor, og det forventes derfor først at anbore Tertære aflejringer ca. 115 m under terræn ved lokaliteten. De omkringliggende boringer har overvejende en dybde på mindre end 50 meter. Placeringen af den nye undersøgelsesboring ligger i en større, begravet dalestruktur (AAR28) under den nuværende Salten Å-dal, ( Dalen beskrives som en delvist begravet tunneldal. Der er udført geofysiske målinger i forbindelse med planlægningen af projektet som viser, at dybden til den gode leder i området findes omkring kote -105, hvilket svarer til ca. 175 m under terræn. Målingerne indikerer, at der findes 2 magasiner ved lokaliteten, adskilt omkring 30 m under terræn. Ifølge det regionale potentialekort fra Miljøcenter Aarhus (2008), er grundvandspotentialet i det primære magasin ca. i kote 51, hvilket svarer til ca. 15 m under terræn, og falder mod syd og sydøst i retning af Salten Ådal, se figur 4. Figur 4: Potentialekort (Miljøcenter Aarhus 2008). Indretning af boringen Undersøgelsesboringen forventes udført som 15 filtersat boring i en dybde på 130 m under terræn. Boringen udbygges med 3-4 filtre i Ø125/Ø110 mm PEH filter og blindrør med en bagfyldning af bentonit til to meter under terræn og derfra sand til terræn. Vores ref.: 4/5

13 Boringen afsluttes med en Aarhusafslutning. Der udtages løbende jordprøver for hvert meter til geologisk beskrivelse, og boringsinformationerne indberettes til GEUS i henhold til boringsbekendtgørelsen. Der udføres en borehulslogging før filtersætning. Prøveboringen renpumpes i alle filtre og der udtages vandprøver til belysning af grundvandets kemiske sammensætning. Vandet fra renpumpning udledes på arealet, hvis lodsejer giver tilladelse til dette. Renpumpningen forventes at udføres med en ydelse på ca. 10 m 3 /t i hvert filter hen over et døgn, svarende til i alt ca. 700 m 3. Hvis renpumpningen startes på en fredag vil forsøget fortsættes til den efterfølgende mandag. I sidstnævnte tilfælde vil den udledte mængde være ca m 3. Vandspejlsændringer i forbindelse med renpumpning følges med tryktransducere suppleret med håndpejlinger i alle filtre. Hvis ikke der foreligger andre aftaler med kommunen sløjfes boringen i henhold til boringsbekendtgørelsen inden Supplerende oplysninger Såfremt der mangler oplysninger eller der er uklarheder i ansøgningen, er vi naturligvis til rådighed for at svare på spørgsmål. Med venlig hilsen GEO Karsten Juul Vores ref.: 5/5

14 Målforhold 1:4535 Korttitel Placering af undersøgelsesboring, DGU nr Beskrivelse Afdeling Initialer Silkeborg Kommune, Natur & Miljø ODJ Silkeborg Kommune, Kort & Matrikelstyrelsen Dato 15/

15

16 Naturstyrelsen Søhøjlandet Vejsøvej Silkeborg Att.: Ole Juul Andersen Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej Silkeborg Att.: Ole Dyrsø Jensen Ansøgning om 1 undersøgelsesboring og midlertidig udledning af vand i forbindelse med renpumpning. På vegne af Naturstyrelsen Aalborg ansøges hermed om tilladelse til etablering af 1 undersøgelsesboring i Skærbæk plantage, sydvest for Silkeborg med henblik på kortlægning af grundvandsressourcen i området. Boringen forventes anlagt som filtersat boring med 3-4 filtre i sandmagasiner afhængig af de geologiske forhold. Naturstyrelsen Aalborg er i gang med at kortlægge grundvandsressourcen i Silkeborg Kommune. Den ansøgte boring er placeret centralt i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), hvor der ikke findes dybe boringer, og der er stor mangel på viden om de dybere geologiske formationer. Boringen er placeret for at få maksimal viden i området og mindske afstanden mellem eksisterende datapunkter. Boringens præcise placering er yderst vigtig for at bekræfte en MRS-måling, som er udført her. MRS-metoden er en ny geofysisk målemetode i Danmark, og det ønskes at bekræfte resultaterne fra denne måling ved sammenligning med en dyb boring på samme sted. Der søges om dispensation til placering af boringen i fredskov i henhold til Skovloven 38. Hvis der gives dispensation i henhold til skovlovens 38 ansøges der i henhold til vandforsyningsloven 21, mens der i henhold til 20 i samme lov ansøges om tilladelse til oppumpning og afledning af vand i forbindelse med renpumpning. Den påtænkte boring forventes placeret som vist på oversigtskortet i figur 1. Boringens geografiske koordinater er indledningsvist indmålt med GPS i EUREF89, zone 32 til: X: ; Y: Boringen har fået tildelt DGU nummer GEO Maglebjergvej Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Vores ref.: CVR-nr:

17 Figur 1: Placering af undersøgelsesboring Baggrund og formål Naturstyrelsen Aalborg er i gang med at kortlægge grundvandsressourcen i Silkeborg kommune. I denne forbindelse ønsker Naturstyrelsen et større kendskab til de geologiske, hydrologiske og kemiske forhold i områder, hvor den eksisterende datatæthed er lille. Undersøgelsesboringen er placeret på baggrund af geofysiske data og efterfølgende MRS undersøgelser for at supplere den eksisterende viden bedst muligt. Naturstyrelsen forventer at beholde boringen i en periode på 2 år, hvorefter den sløjfes efter gældende bekendtgørelse. Boringen forventes filtersat i flere niveauer afhængig af fundne magasiner. Boringen vil efterfølgende indtil efter behov blive anvendt til vandprøvetagninger til vurdering af grundvandsmagasinernes kemiske tilstand og udvikling. Boringsplacering Den planlagte placering af boringen ses på figur 1. Boringen placeres på matrikel 1a Vipskovgård, Vrads. Ejeren er Christian Kjær. Kontaktperson er skytte Jan Callesen Natur- og grundvandsinteresser samt øvrige indvindere Til vurdering af natur- og grundvandsinteresser i området er der indhentet oplysninger fra Miljøportalen : Lokaliteten ligger inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), se figur 2. Ca. 260 m mod nordøst ses Lillebæk, som er klassificeret som beskyttet vandløb. Vores ref.: 2/5

18 Figur 2: Drikkevandsinteresser. ( Ifølge data fra miljøportalen er der ingen V1- eller V2 kortlagte lokaliteter i området. Området er ikke områdeklassificeret. Lokaliteten er klassificeret som beskyttede naturtyper, hedeareal, og ligger inde for fredskovszone, se figur 3. Området er desuden klassificeret som Natura2000 opland, DEVANO kortlægning, EF Habitats- og fuglebeskyttelsesområde og NOVANA artsovervågningsflade. Ca. 750 m mod sydvest ses et 3 klassificeret naturområde. Figur 3: Beskyttet natur. ( Forventet geologi og hydrogeologi Der ses enkelte boringer i området, der beskriver den geologiske lagserie, jf. GEUS Jupiterdatabase ( Vores ref.: 3/5

19 Af boringerne fremgår det, at den geologiske lagserie består af sandede og grusede aflejringer af Kvartær og Tertiær oprindelse. I enkelte boringer ses øverst et lerlag med en mægtighed på ca. 5 m. GEUS jordartskort viser ferskvandsaflejringer omkring vandløbene, hvor der kan findes blødbundsaflejringer. Boringerne har en dybde på mindre end 30 meter. Placeringen af den nye undersøgelsesboring ligger i en større, begravet dalestruktur (AAR28), ( Dalen beskrives som en forlængelse af en tunneldal med et lavmodstandslag mellem kote 20 og 60 m. Der er udført geofysiske målinger i forbindelse med planlægningen af projektet som viser, at dybden til den gode leder i området findes omkring kote -145, hvilket svarer til ca. 220 m under terræn. Dalens bund, med overgang fra Kvartære aflejringer til Tertiære aflejringer er ubestemt, da aflejringerne muligvis udgøres af miocæne glimmeraflejringer. Ifølge det regionale potentialekort fra Miljøcenter Aarhus (2008), er grundvandspotentialet i det primære magasin ca. i kote 71, hvilket svarer til ca. 4 m under terræn, og falder mod sydøst, se figur 4. Figur 4: Potentialekort (Miljøcenter Aarhus 2008). Indretning af boringen Undersøgelsesboringen forventes udført som 15 filtersat boring i en dybde på 230 m under terræn. Boringen udbygges med 3-4 filtre i Ø125/Ø110 mm PEH filter og blindrør med en bagfyldning af bentonit til to meter under terræn og derfra sand til terræn. Boringen afsluttes med en Aarhusafslutning. Der udtages løbende jordprøver for hvert meter til geologisk beskrivelse, og boringsinformationerne indberettes til GEUS i henhold til boringsbekendtgørelsen. Der udføres en borehulslogging før filtersætning. Prøveboringen renpumpes i alle filtre og der udtages vandprøver til belysning af grundvandets kemiske sammensætning. Vandet fra renpumpning udledes på arealet. Renpumpningen forventes at udføres med en ydelse på ca. 10 m 3 /t i hvert filter hen over et døgn, svarende til i alt ca. 700 m 3. Hvis Vores ref.: 4/5

20 renpumpningen startes på en fredag vil forsøget fortsættes til den efterfølgende mandag. I sidstnævnte tilfælde vil den udledte mængde være ca m 3. Vandspejlsændringer i forbindelse med renpumpning følges med tryktransducere suppleret med håndpejlinger i alle filtre. Hvis ikke der foreligger andre aftaler med kommunen sløjfes boringen i henhold til boringsbekendtgørelsen inden Supplerende oplysninger Såfremt der mangler oplysninger eller der er uklarheder i ansøgningen, er vi naturligvis til rådighed for at svare på spørgsmål. Med venlig hilsen GEO Karsten Juul Vores ref.: 5/5

21 Målforhold 1:4535 Korttitel Placering af undersøgelsesboring, DGU nr Beskrivelse Afdeling Initialer Silkeborg Kommune, Natur & Miljø ODJ Silkeborg Kommune, Kort & Matrikelstyrelsen Dato 15/

22

23 Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg Att.: Ole Dyrsø Jensen Ansøgning om 1 undersøgelsesboring og midlertidig udledning af vand i forbindelse med renpumpning. På vegne af Naturstyrelsen Aalborg ansøges hermed om tilladelse til etablering af 1 undersøgelsesboring nord for Silkeborg med henblik på kortlægning af grundvandsressourcen i området. På baggrund af geofysiske data forventes det, at der ikke findes væsentlige grundvandsmagasiner ved lokaliteten, og der ønskes udført en boring til verificering af dette. Hvis der findes magasiner, forventes boringen anlagt som filtersat boring med op til 3-4 filtre. Der ansøges i henhold til vandforsyningsloven 21, mens der i henhold til 20 i samme lov ansøges om tilladelse til oppumpning og afledning af grundvand i forbindelse med renpumpning. Den påtænkte boring forventes placeret som vist på oversigtskortet i figur 1. Boringens geografiske koordinater er indledningsvist indmålt med GPS i EUREF89, zone 32 til: X: ; Y: GEO Maglebjergvej 1 Figur 1: Placering af undersøgelsesboring Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Vores ref.: CVR-nr:

24 Baggrund og formål Naturstyrelsen Aalborg er i gang med at kortlægge grundvandsressourcen i Silkeborg kommune. I denne forbindelse ønsker Naturstyrelsen et større kendskab til de geologiske, hydrologiske og kemiske forhold i områder, hvor den eksisterende datatæthed er lille. Undersøgelsesboringen er placeret på baggrund af geofysiske data og efterfølgende MRS undersøgelser for at supplere den eksisterende viden bedst muligt. Naturstyrelsen forventer at beholde boringen i en periode på 2 år, hvorefter den sløjfes efter gældende bekendtgørelse. Boringen forventes filtersat i flere niveauer afhængig af fundne magasiner. Boringen vil efterfølgende indtil efter behov blive anvendt til vandprøvetagninger til vurdering af grundvandsmagasinernes kemiske tilstand og udvikling. Boringsplacering Den planlagte placering af boringen ses på figur 1. Boringen placeres på matrikel 3h Hinge By, Hinge. Lodsejer er: Erik Døssing Larsen, Nørskovlundvej 60, Kjellerup. Natur- og grundvandsinteresser samt øvrige indvindere Til vurdering af natur- og grundvandsinteresser i området er der indhentet oplysninger fra Miljøportalen : Lokaliteten ligger inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), se figur 2. Ca. 400 m mod øst ses et tilløb til Blindbæk, som er klassificeret som beskyttet vandløb. Figur 2: Drikkevandsinteresser. ( Ifølge data fra miljøportalen fremgår det, at skovområdet mod syd (Præstegårdskov) er V1 kortlagt (lok nr Området er ikke områdeklassificeret. Ca. 600 m mod nord ses en V2 kortlagt grund (lok. nr ). Der er ikke registrerede yderligere V1- eller V2- kortlagte grunde inden for en radius af 1000 m af boringen. Vores ref.: 2/5

25 Det nærmeste areal, der er klassificeret som beskyttet natur ses ca. 520 m mod nordøst. Skovområdet syd for boringsplaceringen (Præstegårdskov) er klassificeret som kategori 3 område og fredskov. I en afstand større end 500 m fra boringen ses flere beskyttede naturtyper, fredede områder og kategori 3 områder, se figur 3. Der er et beskyttet stendige langs skovkanten syd og vest for boringen. Området er desuden klassificeret som Natura2000 opland og NOVANA artsovervågningsflade. Figur 3: Beskyttet natur. ( Forventet geologi og hydrogeologi Der ses enkelte boringer i området, der beskriver den geologiske lagserie, jf. GEUS Jupiterdatabase ( Af boringerne fremgår det, at den geologiske lagserie øverst består af moræneler, hvorunder der ses smeltevandssand, Tertiært kvartssand eller vekslende små lag. Herunder ses i enkelte boringer miocæne aflejringer i form af glimmerler og sand kvartssand. Størstedelen af boringerne har en dybde på mindre end 50 meter og er sjældent velbeskrevet. Placeringen af den nye undersøgelsesboring ligger i en begravet dalstruktur (AAR44), og dybden til prækvartære aflejringer er derfor usikker. Der er ingen velbeskrevede boringer i dalstrukturen i umiddelbar nærhed af lokaliteten. Der er udført geofysiske målinger i forbindelse med planlægningen af projektet, som indikerer, at dalen er fyldt op med lerede eller siltede sedimenter med et højt indhold af glimmer, hvilket resulterer i høje modstande. Boringen ønskes udført for at verificere den begravede dalstruktur samt afklare, om der findes væsentlige grundvandsmagasiner. Ifølge det regionale potentialekort fra Miljøcenter Aarhus (2008), er grundvandspotentialet i det primære magasin ca. i kote 39, hvilket svarer til ca. 30 m under terræn, og falder mod sydøst, se figur 4. Vores ref.: 3/5

26 Figur 4: Potentialekort (Miljøcenter Aarhus, 2008) Indretning af boringen Undersøgelsesboringen forventes udført som 15 filtersat boring i en dybde på 90 m under terræn. Boringerne udbygges op til med 3-4 filtre i Ø125/Ø110 mm PEH filter og blindrør, hvis der findes grundvandsmagasiner med en bagfyldning af bentonit til to meter under terræn og derfra sand til terræn. Boringen afsluttes med en Aarhusafslutning. Der udtages løbende jordprøver for hvert meter til geologisk beskrivelse, og boringsinformationerne indberettes til GEUS i henhold til boringsbekendtgørelsen. Der udføres en borehulslogging før eventuel filtersætning. Hvis boringen filtersættes udføres der efterfølgende en renpumpning. Prøveboringen renpumpes i alle filtre og der udtages vandprøver til belysning af grundvandets kemiske sammensætning. Vandet fra renpumpning udledes på mark. Renpumpningen forventes at udføres med en ydelse på ca. 10 m 3 /t i hvert filter hen over et døgn, svarende til i alt ca. 700 m 3 ved tre filtre. Hvis renpumpningen startes på en fredag vil forsøget fortsættes til den efterfølgende mandag. I sidstnævnte tilfælde vil den udledte mængde være ca m 3. Vandspejlsændringer i forbindelse med renpumpning følges med tryktransducere suppleret med håndpejlinger i alle filtre. Hvis ikke der foreligger andre aftaler med kommunen sløjfes boringen i henhold til boringsbekendtgørelsen inden Supplerende oplysninger Såfremt der mangler oplysninger eller der er uklarheder i ansøgningen, er vi naturligvis til rådighed for at svare på spørgsmål. Med venlig hilsen GEO Vores ref.: 4/5

27 Karsten Juul Vores ref.: 5/5

28 Målforhold 1:4535 Korttitel Placering af undersøgelsesboring, SILK05, DGU nr Beskrivelse Afdeling Initialer Silkeborg Kommune, Natur & MIljø ODJ Silkeborg Kommune, Danmarks Arealinformation, Kort & Matrikelstyrelsen Dato 28/

29

Tilladelse til etablering af én undersøgelsesboring NV for Silkeborg

Tilladelse til etablering af én undersøgelsesboring NV for Silkeborg Naturstyrelsen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Att.: Gudrun Gulbæk 1. oktober 2013 Tilladelse til etablering af én undersøgelsesboring NV for Silkeborg Naturstyrelsen har den 26. september 2013 ansøgt

Læs mere

Ansøgning om 1 prøveboring og midlertidig udledning

Ansøgning om 1 prøveboring og midlertidig udledning Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby 2013-06-13 Ansøgning om 1 prøveboring og midlertidig udledning af vand. GEO ønsker at undersøge muligheden for at erstatte den eksisterende

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej Aalborg Øst Att.: Niels Arne Wahl /

Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej Aalborg Øst Att.: Niels Arne Wahl / Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Att.: Niels Arne Wahl Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte

Læs mere

Der er udelukkende tale om prøveboringer, samt udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med ren- og prøvepumpning.

Der er udelukkende tale om prøveboringer, samt udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med ren- og prøvepumpning. LEGO Højmarksvej 7 7190 Billund Tilladelse til etablering af 2 prøveboringer, midlertidig vandindvinding til prøvepumpning samt midlertidig udledning af oppumpet grundvand på matr. nr. 5cl Billund By,

Læs mere

Bygherre er Naturstyrelsen, Ålborg v/ Gudrun Gulbæk. Boreentreprisen skal udføres af SP Brøndboring, Haurum Byvej 7, 8450 Hammel.

Bygherre er Naturstyrelsen, Ålborg v/ Gudrun Gulbæk. Boreentreprisen skal udføres af SP Brøndboring, Haurum Byvej 7, 8450 Hammel. Naturstyrelsen Aalborg Att. Gudrun Gulbæk Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Byg og Miljø Dato: 20. marts 2014 Reference: Per V. Misser Direkte telefon: 89 59 40 20 E-mail: pvm@norddjurs.dk Acadre nr.:

Læs mere

Grontmij A/S Att.: Hans-Henrik Clausen Kokbjerg 5 6000 Kolding. Tilladelse til miljøboringer 9 moniteringsboringer på 4 ejendomme i Kolding Kommune.

Grontmij A/S Att.: Hans-Henrik Clausen Kokbjerg 5 6000 Kolding. Tilladelse til miljøboringer 9 moniteringsboringer på 4 ejendomme i Kolding Kommune. Grontmij A/S Att.: Hans-Henrik Clausen Kokbjerg 5 6000 Kolding Tilladelse til miljøboringer 9 moniteringsboringer på 4 ejendomme i Kolding Kommune. Kolding Kommune har d. 8. august 2012 modtaget fire ansøgninger

Læs mere

Tilladelse til grundvandsovervågningsboring på matr. nr. 2l, Gårdbo, Råbjerg

Tilladelse til grundvandsovervågningsboring på matr. nr. 2l, Gårdbo, Råbjerg Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Att.: Ulrich Thue Jacobsen Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Tilladelse til etablering af undersøgelsesboring matr. 5 b Morsbøl By, Grindsted Dato: 18. november 2014

Tilladelse til etablering af undersøgelsesboring matr. 5 b Morsbøl By, Grindsted Dato: 18. november 2014 Naturstyrelsen, Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Att.: Kurt Jacobsen Tilladelse til etablering af undersøgelsesboring matr. 5 b Morsbøl By, Grindsted Dato: 18. november 2014 Naturstyrelsen, Vadehavet

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Assendrup og Hovedgård

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Assendrup og Hovedgård Ansøgning om tilladelse til boringer ved Assendrup og Hovedgård Ansøgt kommune Horsens Kommune, Natur & Miljø Rådhustorvet 4 8700 Horsens Att.: Rasmus Rønde Møller og Gitte Bjørnholt Brok Oplysninger om

Læs mere

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring Center Natur og Miljø SKØRPING VANDVÆRK Jyllandsgade 1 9520 Skørping Sendt på mail til lars_bols@andersen.mail.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Tilladelse til etablering af overvågningsboring på matr. nr. 10d, Hvidbjerg By, Hvidbjerg

Tilladelse til etablering af overvågningsboring på matr. nr. 10d, Hvidbjerg By, Hvidbjerg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 09-06-2016 Naturstyrelsen, Aalborg Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Att: Ulrich Tue Jacobsen

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted Ansøgt kommune Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Grøndalsvej 1C 8260 Viby J miljoeogenergi@aarhus.dk Oplysninger om rådgiver Janni Thomsen,

Læs mere

Denne tilladelse er givet i henhold til 21 i Bekendtgørelse af lov om vandforsyning nr af 10. december 2015.

Denne tilladelse er givet i henhold til 21 i Bekendtgørelse af lov om vandforsyning nr af 10. december 2015. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 19-05-2016 Naturstyrelsen, Aalborg Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Att: Niels Arne Wahl

Læs mere

Tilladelse til etablering af overvågningsboring på matr. 28e Jegindø By, Jegindø

Tilladelse til etablering af overvågningsboring på matr. 28e Jegindø By, Jegindø POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 02-05-2016 Naturstyrelsen, Aalborg Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Att: Niels Arne Wahl

Læs mere

INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding. 18. november 2014

INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding. 18. november 2014 INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding Tilladelse i henhold til Vandforsyningslovens 26 og Miljøbeskyttelseslovens 19 til midlertidig grundvandssænkning med oppumpning og efterfølgende

Læs mere

Afgørelse Norddjurs Kommune giver hermed tilladelse til at forøge den årligt indvundne vandmængde til 8500 m 3. 1 Øvrige vilkår er uændrede.

Afgørelse Norddjurs Kommune giver hermed tilladelse til at forøge den årligt indvundne vandmængde til 8500 m 3. 1 Øvrige vilkår er uændrede. Søby Vandværk v. Mogens Junker Larsen Søbyvej 41 8570 Trustrup Byg og Miljø Dato: 6. maj 2015 Reference: Peter Thastum Direkte telefon: 89 59 40 06 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 12/5464 Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

SIEMENS WIND POWER A/S Borupvej Brande 20. december 2016 Tilladelse til at etablere og renpumpe ny moniteringsboring

SIEMENS WIND POWER A/S Borupvej Brande 20. december 2016 Tilladelse til at etablere og renpumpe ny moniteringsboring Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande SIEMENS WIND POWER A/S Borupvej 16 7330 Brande 20. december 2016 Tilladelse til at etablere og renpumpe ny moniteringsboring Boringens placering Boringen

Læs mere

Tilladelse til etablering af markboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand.

Tilladelse til etablering af markboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 30. januar 2014 Tilladelse til etablering af markboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand. Du har den 20. januar 2014, ansøgt om tilladelse til etablering af markboring, samt

Læs mere

Tilladelse til etablering og indvinding fra 2 vandindvindingsboringer ved Ovnstrupvej 6, 9352 Dybvad

Tilladelse til etablering og indvinding fra 2 vandindvindingsboringer ved Ovnstrupvej 6, 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Total E&P Denmark B.V. Att: Henrik Nicolaisen Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 17.oktober 2012

Læs mere

Tilladelse til etablering af. samt. Ansøgning. Afgørelse. Kaj D. Bugge. Bærsholmvej 23 Bærsholm. 7800 Skive. 26. maj 2015

Tilladelse til etablering af. samt. Ansøgning. Afgørelse. Kaj D. Bugge. Bærsholmvej 23 Bærsholm. 7800 Skive. 26. maj 2015 Kaj D. Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive 26. maj 2015 Bærsholmvej 23 - Foreløbig tilladelse til vandindvinding Foreløbig tilladelse til etablering af 1 boring til vanding og foreløbig tilladelse

Læs mere

Boretilladelse til grundvandsovervågningsboring, Årupvej 20, 8722 Hedensted, matr. nr. 3a, Årup, Hedensted

Boretilladelse til grundvandsovervågningsboring, Årupvej 20, 8722 Hedensted, matr. nr. 3a, Årup, Hedensted Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Haraldsgade 53 2100 København Ø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: +4579755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-8-16

Læs mere

skal tilbagepejles efter pumpestart, flere gange de første 10 minutter og derefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet

skal tilbagepejles efter pumpestart, flere gange de første 10 minutter og derefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54 7330 Brande 1. april 2014 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring - Vejlevej 54, Brande Boringens beliggenhed

Læs mere

Ansøgning/anmeldelse om tilladelse til udførelse af 51 miljøtekniske boringer af 24. marts 2015.

Ansøgning/anmeldelse om tilladelse til udførelse af 51 miljøtekniske boringer af 24. marts 2015. Lyngby-Taarbæk Forsyning Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Att.: Peer Skaarup, pes@ltf.dk Dato: 01-06-2015 Ref: CHSE J.nr.: 20150430136 Tilladelse til etablering af 27 miljøtekniske boringer i Fæstningskanalen,

Læs mere

Boretilladelse til grundvandsovervågningsboring ved Palsgaard a/s P-plads vest for bygningerne. Palsgårdvej 10, 7130 Juelsminde

Boretilladelse til grundvandsovervågningsboring ved Palsgaard a/s P-plads vest for bygningerne. Palsgårdvej 10, 7130 Juelsminde Palsgaard A/S v/jan Hauge Andersen Palsgårdvej 10 7130 Juelsminde Mail: jha@palsgaard.dk Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Peter Svane-Knudsen Dir: 79755693 Mob: e-mail: peter.svane @hedensted.dk Sagsnr.

Læs mere

Løvbjergvej 23B, 7361 Ejstrupholm. 10au, Hallundbæk gde., Ejstrup

Løvbjergvej 23B, 7361 Ejstrupholm. 10au, Hallundbæk gde., Ejstrup EJSTRUPHOLM DAMBRUG A/S Løvbjergvej 23 Hallundbæk, 7361 Ejstrupholm 25. januar 2011 Indvindingstilladelse - Ejstrupholm Dambrug Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til dambrugsdrift Beliggenhed

Læs mere

1. Boringen må placeres på matr. nr. 1 Eldrup, Gjesing, jævnfør ansøgningsmateriale. Se kortbilag 1.

1. Boringen må placeres på matr. nr. 1 Eldrup, Gjesing, jævnfør ansøgningsmateriale. Se kortbilag 1. Løvenholmfonden l Løvenholmvej 66, Gjesing 8963 Auning Byg og Miljø Dato: 22. november 2013 Reference: Per V. Misser Direkte telefon: 89 59 40 20 E-mail: pvm@norddjurs.dk Sagsnr.: 13/18760 Boretilladelse

Læs mere

Lovliggørende dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og 35 i Planloven til fjernelse af del af overdrev og etablering af dige - Stausholmvej 27.

Lovliggørende dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og 35 i Planloven til fjernelse af del af overdrev og etablering af dige - Stausholmvej 27. Gunnar Krarup Andersen Stausholmvej 27 7673 Harboøre 16. juni 2015 Lovliggørende dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og 35 i Planloven til fjernelse af del af overdrev og etablering af dige - Stausholmvej

Læs mere

Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus, erstatter eksisterende, ny placering, Grædstrupvej 56, 8740 Brædstrup

Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus, erstatter eksisterende, ny placering, Grædstrupvej 56, 8740 Brædstrup Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Tom Jensen Grædstrupvej 54 8740 Brædstrup Byggesag Sagsbehandler: Hanne Lind Direkte: 76292572 Mobil: 7629 2572 Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus,

Læs mere

Jørn Neigaard Pedersen Agerskovvej 3, 7441 Bording 4. april 2014

Jørn Neigaard Pedersen Agerskovvej 3, 7441 Bording 4. april 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jørn Neigaard Pedersen Agerskovvej 3 7441 Bording 4. april 2014 Tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding fra DGU-nr. 76.1224 Beliggenhed Agerskovvej

Læs mere

fornyet indvindingstilladelse fra anlæg beliggende Kastbjergvej 9A

fornyet indvindingstilladelse fra anlæg beliggende Kastbjergvej 9A Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 23-05-2016 Reference: Peter Thastum Tlf.: 41815608 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 13/6263 fornyet indvindingstilladelse

Læs mere

1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21.

1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21. Mathias Robert Bech Jessen Lovtrup Vestermark 25 6360 Tinglev Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 20-04-2015 Sagsnr.: 14/36635 Dok.løbenr.: 36055/15 Kontakt: Gitte Bojesen Lund Direkte

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Tillæg til vandindvindingstilladelse - Them Vandværk, Smedebakken. Matr. nr. 10ao, 21z og 23i alle Them By, Them Smedebakken 10, 8653 Them

Tillæg til vandindvindingstilladelse - Them Vandværk, Smedebakken. Matr. nr. 10ao, 21z og 23i alle Them By, Them Smedebakken 10, 8653 Them Them Vandværk Toftegårdsparken 3 8653 Them Att.: Bent Hollegaard 5. maj 2014 Tillæg til vandindvindingstilladelse - Them Vandværk, Smedebakken. Anlægs ID: 749-20-0021-00 Jupiter ID: 00080419 Beliggenhed:

Læs mere

Silkeborg Kommune giver tilladelse til etablering af 2 indvindingsboringer på matr. nr. 2a Tandskov, til vask og vådsortering af råstoffer.

Silkeborg Kommune giver tilladelse til etablering af 2 indvindingsboringer på matr. nr. 2a Tandskov, til vask og vådsortering af råstoffer. #brevflet# #cpr# Morten Bak A/S Tandskovvej 19 8600 Silkeborg 17. marts 2014 Tilladelse til etablering af 2 boringer og indvinding af grundvand til vask af råstoffer til Morten Bak A/S matr. nr. 1ø Tandskov,

Læs mere

Mølleåværket A/S Hjortekærbakken Kgs. Lyngby

Mølleåværket A/S Hjortekærbakken Kgs. Lyngby Mølleåværket A/S Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Dato: 21-06-2016 Ref.: METMO J.nr.: 13.02.17-P19-3-16 Tilladelse til midlertidig bortledning af grundvand i forbindelse med etablering af AnitaMox-anlæg,

Læs mere

AnlægsID: 779-V

AnlægsID: 779-V Steen Sørensen Majgårdvej 7 Majgårde 7840 Højslev 11. juli 2016 Majgårdvej 7, Majgård, 7840 Højslev - TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND TIL MARKVANDING AnlægsID: 779-V40-62625 AFGØRELSE Skive Kommune

Læs mere

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt Hjørring Kommune Arne Larsen Melbækvej 90 9870 Sindal Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 05-12-2016

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding og etablering af ny boring

Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding og etablering af ny boring Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 10-12-2014 Sagsnr.: 14/34755 Dok.løbenr.: 342007/14 Kontakt: Gitte Bojesen Lund Direkte tlf.: 73767110 E-mail: gblu@aabenraa.dk Digital annonce Tilladelse

Læs mere

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Rougsøvej 186, 8950 Ørsted

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Rougsøvej 186, 8950 Ørsted Lone Foged Bertelsen Rougsøvej 186 8950 Ørsted Byg & Miljø Dato: 15.01.2015 Reference: Mai Hansen Direkte telefon: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 07/21230 Fornyet tilladelse til vanding

Læs mere

CHRISTENSEN/KROMANN ApS Baldersvej Bjerringbro

CHRISTENSEN/KROMANN ApS Baldersvej Bjerringbro CHRISTENSEN/KROMANN ApS Baldersvej 10 8850 Bjerringbro Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mariane Eduardsen Direkte 7257 7696

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1. Center Natur og Miljø Søren Otte Sørupgårdsvej 4, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-8-13 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til drift af gartneri

Tilladelse til indvinding af grundvand til drift af gartneri GARTNER FINN VANG KNUDSEN Ebeltoftvej 28 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1644 jan.hansen@randers.dk www.randers.dk 27-08-2015 /

Læs mere

5450 Otterup Sendt pr. mail: lkjh@123dk.dk

5450 Otterup Sendt pr. mail: lkjh@123dk.dk TEKNIK, ERHVERV OG KULTUR Leif Knudsen Hjadstrupvej 28 5450 Otterup Sendt pr. mail: lkjh@123dk.dk Dato: 3. april 2014 Sagsnr. 480-2014-6928 Dok.nr. 480-2014-32181 8553 Indvinding af grundvand på ejendommen

Læs mere

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg.

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg. Dato: 23-11-2015 Sagsnr.: 09/21960 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Skodborg Vandværk Gejlager 6A 6630 Rødding Sendt pr. mail til: post@skodborgvandvaerk.dk Regulering af vandindvindingstilladelse

Læs mere

Tilladelse til etablering og indvinding fra 2 vandindvindingsboringer ved Ovnstrupvej 4, 9352 Dybvad

Tilladelse til etablering og indvinding fra 2 vandindvindingsboringer ved Ovnstrupvej 4, 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Total E&P Denmark B.V. Att: Henrik Nicolaisen Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. september 2014

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

779-V og 779-V Sæbyvej 10, Sæby, 7870 Roslev. 2h (38.393) og 3d (38.474), Sæby By, Sæby.

779-V og 779-V Sæbyvej 10, Sæby, 7870 Roslev. 2h (38.393) og 3d (38.474), Sæby By, Sæby. Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11B Sæby 7870 Roslev 6. august 2014 TILLADELSE Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding på ejendommen Sæbyvej 10, Sæby. AnlægsID: 779-V40-62552 og 779-V40-62553

Læs mere

Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde. Tilladelse til erstatningsboring.

Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde. Tilladelse til erstatningsboring. Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 52548 JUP Tilladelse til erstatningsboring. Varde Kommune giver tilladelse til etablering af en ny markvandingsboring

Læs mere

FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND. NB: Brøndborer og ansøger skal gennemgå tilladelsen før boringen udføres

FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND. NB: Brøndborer og ansøger skal gennemgå tilladelsen før boringen udføres Hotel Kommandørgården Havnebyvej 201 6792 Rømø Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Direkte tlf.: 74929203 Mail: nib@toender.dk Sags id.: 13.02.01-P19-31-13 Ks: dl17lk 28-08-2013 FORELØBIG TILLADELSE

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Nordfyns Kommune finder, at der er givet tilfredsstillende begrundelse for formålet med og behovet for den ansøgte boring.

Nordfyns Kommune finder, at der er givet tilfredsstillende begrundelse for formålet med og behovet for den ansøgte boring. Orbicon v/ Henrik Andersen Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J Mail sendt til: hand@orbicon.dk; taj@vandcenter.dk; Henning Emil Kvisthøj-Hansen Kopi sendt til: sesyd@sst.dk; mst@mst.dk; dn@dn.dk; fbr@fbr.dk;

Læs mere

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk Bonnet Vandværk Sendt på e-mail til bestyrelsen på hanneogleif4243@gmail.com britmo37@vip.cybercity.dk aasborg@city.dk jensjogmerete@privat.tdcadsl.dk langgaard-pj@adslhome.dk 22. december 2014 Tilladelse

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Aalborg/Vestjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Øst

Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Aalborg/Vestjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Øst Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Aalborg/Vestjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst 7. april 2016 Sverrig 6 / Præstegårdsbakken 21 - Tilladelse til etablering af overvågningsboring. Tillladelse

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen Ringkøbing Rindumgaards Allé 3 DK-6950 Ringkøbing Att.: Lotte Banke Knudsen 13. juni 2014

Miljøministeriet Naturstyrelsen Ringkøbing Rindumgaards Allé 3 DK-6950 Ringkøbing Att.: Lotte Banke Knudsen 13. juni 2014 Miljøministeriet Naturstyrelsen Ringkøbing Rindumgaards Allé 3 DK-6950 Ringkøbing Att.: Lotte Banke Knudsen 13. juni 2014 Tilladelse til Etablering af 1 kontrolboring (undersøgelsesboring/prøveudtagningsboring)

Læs mere

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt Hjørring Kommune Klaus Poulsen Løkkensvej 440 9800 Hjørring Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET.

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Notat UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Hydrogeologiske vurderinger 16. januar 2012 Projekt nr. 206383 Udarbejdet af HEC Kontrolleret af JAK

Læs mere

skal tilbagepejles flere gange de første 10 minutter og herefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet er genetableret.

skal tilbagepejles flere gange de første 10 minutter og herefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet er genetableret. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Kristian Sørensen Christianshedevej 21 7441 Bording 25. august 2014 Tilladelse til at etablere og prøvepumpning ny boring Christianshedevej 23, 7441 Bording

Læs mere

Legalisering af tilladelse til at indvinde grundvand til husholdning og husdyrbrug på Gammelholmvej 8, Sønderup, 9541 Suldrup

Legalisering af tilladelse til at indvinde grundvand til husholdning og husdyrbrug på Gammelholmvej 8, Sønderup, 9541 Suldrup Center Natur og Miljø Per Møller Kristiansen Gammelholmvej 8 Sønderup 9541 Suldrup Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-14182-10 Ref.: Grethe

Læs mere

Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54, 7330 Brande 11. august 2016

Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54, 7330 Brande 11. august 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54 7330 Brande 11. august 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 104.2951 Ansøger har

Læs mere

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en VVM-proces.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en VVM-proces. Teknik og Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 ENERGI VIBORG VAND A/S Bøssemagervej 8 8800 Viborg dek@viborg.dk Foreløbig tilladelse til overboring af indvindingsboring B6

Læs mere

Dispensation fra 3 til oprensning og udvidelse af vandhul - Bækmarksbrovej 95.

Dispensation fra 3 til oprensning og udvidelse af vandhul - Bækmarksbrovej 95. Kristian Villensgård Bækmarksbrovej 95 7660 Bækmarksbro 10. februar 2015 Dispensation fra 3 til oprensning og udvidelse af vandhul - Bækmarksbrovej 95. Med ansøgning af den 30. januar 2015, har du ansøgt

Læs mere

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Pindstrupvej 5, 8963 Auning,

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Pindstrupvej 5, 8963 Auning, Henrik Thuesen Allingkærvej 1 8963 Auning Teknik og Miljø Dato: 12. juli 2013 Reference: Per V. Misser Direkte telefon: 89 59 40 20 E-mail: pvm@norddjurs.dk Journalnr.: 09/11564 Fornyet tilladelse til

Læs mere

BJERRINGBRO VARMEVÆRK AMBA Realskolevej Bjerringbro

BJERRINGBRO VARMEVÆRK AMBA Realskolevej Bjerringbro Teknik og Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg BJERRINGBRO VARMEVÆRK AMBA Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Tlf.: 87 87 87 87 dek@viborg.dk Foreløbig tilladelse til etablering af prøveboringer

Læs mere

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-706-12 31-01-2013 Landzonetilladelse

Læs mere

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt,

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Martin Alstrup Jensen Toftlundvej 11 7430 Ikast 17. august 2015 Tilladelse til oppumpning af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 95.2573 Boringens beliggenhed

Læs mere

Naturstyrelsen, Ribe Hans Guldager Sorsigvej Ribe

Naturstyrelsen, Ribe Hans Guldager Sorsigvej Ribe Naturstyrelsen, Ribe Hans Guldager Sorsigvej 35 6760 Ribe Bore- og indvindingstilladelse til prøvepumpning og monitering Kolding Kommune har d. 21. maj 2012 modtaget ansøgning om tilladelse til etablering

Læs mere

Der er ikke gennemført naboorientering, fordi det ansøgte skønnes at være af underordnet betydning for naboer, jf. planlovens 35 stk. 6.

Der er ikke gennemført naboorientering, fordi det ansøgte skønnes at være af underordnet betydning for naboer, jf. planlovens 35 stk. 6. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Per Yde Kristensen Hellerødvej 17 Hellerød 7790 Thyholm Landzonetilladelse til indretning af to ferielejligheder

Læs mere

#split# Tilladelse til etablering af boring og endelig vandindvindingstilladelse til markvanding på Hvilshøjvej 294, 9700 Brønderslev.

#split# Tilladelse til etablering af boring og endelig vandindvindingstilladelse til markvanding på Hvilshøjvej 294, 9700 Brønderslev. #split# PROPRIETÆR NIELS P ANDERSEN Sindholtvej 55 9381 Sulsted Plan og Miljø Dato: 13-05-2015 Sags. nr.: 13.02.01-P19-15-15 Sagsbeh.: Anja K Gunvald Lokaltlf.: +4599455501 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Sendt pr. mail til: bomholtvestergaard@hotmail.com

Sendt pr. mail til: bomholtvestergaard@hotmail.com POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Birgitte Vestergaard og Kent Harndahl Baggesensvej 18 8600 Silkeborg Sendt pr. mail til: bomholtvestergaard@hotmail.com

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Boretilladelse til 3 moniteringsboringer

Natur, Miljø og Trafik Boretilladelse til 3 moniteringsboringer H. LUNDBECK A/S Ottiliavej 9 2500 Valby Den 28. juni 2017 Natur, Miljø og Trafik Boretilladelse til 3 moniteringsboringer Odsherred Kommune giver her tilladelse til at H. Lundbeck A/S kan etablere 3 moniteringsboringer

Læs mere

og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug Thomas Voldby Tyrstingvej 36, Klovborg 26. juni 2014

og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug Thomas Voldby Tyrstingvej 36, Klovborg 26. juni 2014 Thomas Voldby Tyrstingvej 36 8765 Klovborg 26. juni 2014 Tilladelse til indvinding af grundvand til Skade Dambrug Skade Dambrug har december 2012 søgt om miljøgodkendelse efter dambrugsbekendtgørelsens

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej Bramming Sendt via

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej Bramming Sendt via Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej 5 6740 Bramming Sendt via e-mail post@kajlykkegolfklub.dk Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13-07-2015 Sagsbehandler Jakob Top Jørgensen Telefon direkte 76 16 51 32 E-mail

Læs mere

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri.

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri. Alterna Huse Nr. Hostrupvej 20 6230 Rødekro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-164-12 10-09-2012 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslinje

Læs mere

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt,

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, Jan Hedegaard Hygildvej 6 Hallundbæk 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 96.1876 Boringens beliggenhed Hygildvej6, 7361 Ejstrupholm (Se

Læs mere

Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast. 3. oktober 2013

Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast. 3. oktober 2013 Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast 3. oktober 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ståhal - Tyvkærvej 33, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse af en stålhal

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Jelling Skovvej 2, 7300 Jelling

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Jelling Skovvej 2, 7300 Jelling JELLING GOLFKLUB Jelling Skovvej 2 7300 Jelling Sendt på mail: mail@jellinggk.dk 8. september 2017 Fornyelse af tilladelse til markvanding på Jelling Skovvej 2, 7300 Jelling Vejle Kommune giver dig hermed

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra Regionalvandværket Lem

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra Regionalvandværket Lem Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra Regionalvandværket Lem Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Afløbet fra Vejby Skive

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til markvanding ved Sdr. Egsgårdvej 15,

Fornyelse af tilladelse til markvanding ved Sdr. Egsgårdvej 15, Hans Peter Jensen Høgelundvej 44 Langelund 7323 Give Sendt på mail: hans.peter.jensen2@mvb.net 17-05-2017 Fornyelse af tilladelse til markvanding ved Sdr. Egsgårdvej 15, 7323 Give Vejle Kommune giver dig

Læs mere

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt,

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Steen Bak Tøttrup Buelundvej 37 Blåhøj 7330 Brande 28. maj 2015 Tilladelse til oppumpning af grundevand til markvanding fra DGU. Nr. 104.1402. Boringens

Læs mere

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Billund Kommune har den 16. juni 2015 modtaget anmeldelse om etablering af plansilo iht. 28

Læs mere

Det vandede areal udgør ca. 57 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen.

Det vandede areal udgør ca. 57 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Jens K S Andersen Sandfeldvej 19 7330 Brande 5. februar 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 95.2429 Boringens beliggenhed Sandfeldvej 19, 7330 Brande (Se bilag 2) Koordinater

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Billund Vand A/S (Billund Bio Refinery) Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted

Billund Vand A/S (Billund Bio Refinery) Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Billund Vand A/S (Billund Bio Refinery) Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 65.000 m³ grundvand 4. august 2014 Billund Kommune meddeler hermed Billund

Læs mere

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende.

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende. Grundejerforeningen 126 Tornby v/ Poul Erik Pedersen email: pepkir90@gmail.com Aalborg natur J.nr. NST-4122-860-00047 Ref. anand Den 1. juli 2011 Dispensation fra klitfredningen til at til renovere trappen

Læs mere

Tilladelse til etablering af 2 prøveboringer og pumpeforsøg på Bohus Boulevard 7

Tilladelse til etablering af 2 prøveboringer og pumpeforsøg på Bohus Boulevard 7 TMC - Natur og Miljø Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk GEO København Maglebjergvej 1 2800 Kgs. Lyngby Att.: Lars Hjortshøj Jacobsen Sendt pr. mail til: lja@geo.dk Dir.tlf.:

Læs mere

skal tilbagepejles flere gange de første 10 minutter og herefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet er genetableret.

skal tilbagepejles flere gange de første 10 minutter og herefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet er genetableret. Louise Theilgaard Nikolajsen Ny Sandfeldvej 106 7330 Brande 23. juni 2015 Tilladelse til at etablere og prøvepumpning ny boring Ny Sandfeldtvej 106, 7330 Brande Boringens beliggenhed Ny Sandfeldtvej 106,

Læs mere

Vurdering af natur og recipienter.

Vurdering af natur og recipienter. 1 of 10 Vurdering af natur og recipienter. Novopan har søgt om etablering af et nyt grundvandskølingsanlæg på 800.000 m3/år. Hertil kommer, at virksomhedens nuværende indvindingstilladelse til proces-

Læs mere

Tilladelse til at indvinde grundvand til forsyning af husholdning og husdyrbrug på Røde Møllevej 18, Oplev, 9520 Skørping

Tilladelse til at indvinde grundvand til forsyning af husholdning og husdyrbrug på Røde Møllevej 18, Oplev, 9520 Skørping Center Natur og Miljø Niels Moes Røde Møllevej 18,st., Oplev 9520 Skørping Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-K08-51-14 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Det vandede areal udgør ca. 46 ha.

Det vandede areal udgør ca. 46 ha. Johannes Eybye Højvangsvej 3 7441 Bording 10. september 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 86.1169 Boringens beliggenhed Højvangsvej 3, 7441 Bording (Se bilag 2) Koordinater

Læs mere

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm Regionshuset Holstebro Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej 24 7790 Thyholm Afslag på ansøgning om dispensation til at tilfører

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af mobilt UV-behandlingsanlæg på Dronningborg Vandværk

Tilladelse til midlertidig opsætning af mobilt UV-behandlingsanlæg på Dronningborg Vandværk DRONNINGBORG VANDVÆRK v/ Preben Johannesen Østre Boulevard 4 8930 Randers NØ E-mail: preben@johannesen.net Miljø og Teknik Miljø Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1644 jan.hansen@randers.dk

Læs mere

TEKNIK, ERHVERV OG KULTUR. Dato: 22. maj 2014 Sagsnr Dok.nr Otterup

TEKNIK, ERHVERV OG KULTUR. Dato: 22. maj 2014 Sagsnr Dok.nr Otterup TEKNIK, ERHVERV OG KULTUR SOGNEFOGEDGÅRDEN ApS c/o Stiftelsen Hofmansgave Hofmansgavevej 27 5450 Otterup Dato: 22. maj 2014 Sagsnr. 480-2013-30299 Dok.nr. 480-2014-45454 4619 Indvinding af grundvand på

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Langelund Skolevej 7,

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Langelund Skolevej 7, Kirsten Skov Johansen Langelund Skolevej 7 Langelund 7323 Give Sendt på mail: skovjohansen@hotmail.com 14-06-2017 Fornyelse af tilladelse til markvanding på Langelund Skolevej 7, 7323 Give Vejle Kommune

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Tilløb til

Læs mere

samt afgørelse om ingen VVM-pligt. Kodallundvej

samt afgørelse om ingen VVM-pligt. Kodallundvej Verner Sørensen Kodallundvej 6 8763 Rask Mølle Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-14 3.7.2014

Læs mere

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013 Knud Jensen Over Isen Vej 10 7430 Ikast 4. november 2013 Anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 8. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes Hans Chr Riggelsen Kummerlev 7 6261 Bredebro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-71-13 22. august 2013 Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg

Læs mere