GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven Nødkald NOTAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT"

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven Nødkald NOTAT Dato: August 2014 Ansvarlig: Inge-Lise Stenum, Lisbeth Alstrøm og Visitationen Lovgrundlag: Serviceloven 112 Målgruppe: Personer (primært enlige) med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, funktionsniveau: Høj risiko for fald eller gentagne faldepisoder hos borger, der ikke kan rejse sig efter fald Livstruende anfald (lægeligt dokumenteret hjerte-, astma- eller insulintilfælde, der kræver hurtig hjælp) Tale- høre- eller synshandicap, der gør det vanskeligt at kalde hjælp over telefon. Ved demente personer skal det vurderes, om personen kan betjene nødkaldeanlæg. Kriterier Et nødkaldeanlæg skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne. Borgeren skal være ude af stand til at tilkalde hjælp på anden vis fx fra mobiltelefon. Borgeren er ikke berettiget til bevilling af nødkaldeanlæg, hvis det vurderes, at behovet kan løses med andre hjælpeforanstaltninger fx trådløs telefon eller telefon med store taster. Borgeren skal være indstillet på at have mini-senderen på sig og at få etableret elektronisk lås. Utryghed er ikke alene et kriterium for bevilling af nødkaldeanlæg. Kørsel ved Falcks vagtcentral bevilges kun til personer, der har behov for akut hjælp fx ambulance, og ikke fordi borgeren er for tung for plejepersonale. Formålet er, at borgeren får mulighed for at blive længst muligt i eget hjem. (jf. gældende kvalitetsstandarder for rehabilitering, træning, pleje og praktisk hjælp) Indholdsbeskrivelse: Der findes tre typer nødkald: 1. Nødkaldeanlæg + mini-sender i halssnor (til døgnplejens vagtcentral). Kaldet besvares af sygeplejerske hurtigst muligt. 2. GSM Nødkaldeanlæg koblet til et SIM-kort, bruges i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at etablere en fastnetlinje. Nødkald + minisender i halssnor som ovenfor. Se specifik arbejdsgang for denne type nødkald længere nede i denne arbejdsgang. 3. Nødkaldeanlæg + mini-sender i halssnor (til Falcks vagtcentral). Kaldet besvares med ambulance med udrykning (kørsel 1). Tilbehør: Særligt udstyr til nødkaldeanlæg, epileptikeralarm, særlig følsom mini-sender eller røgalarm. Ved røgalarm skal man være opmærksom på, at det kan give en falsk tryghed, da alarmen ikke går til brandvæsenet, men til Gladsaxe Kommunes vagtcentral.

2 Bevillingen omfatter: Oprettelse af telefonlinje (i de tilfælde, hvor borgeren ikke i forvejen har telefon) dog ikke til betaling af telefonabonnementet eller selve telefonapparatet. Borgeren skal selv anskaffe ekstra telefonlinje kun til nødkald, hvis telefonlinjen er optaget af pc, tyverialarm eller andre former for alarmer. Det er meget vigtigt, at visitatorerne er opmærksomme på, at borgeren har en fastnettelefon med en total ren analog linje. En linje uden telefonsvarer, viderestilling eller DUET, ingen ISDN, ADSL eller IP-telefoni på. Nødkaldet må ikke sættes på en trådløs telefon, da denne telefon sender nogle bølger ud, som forstyrrer nødkaldet. Hvis borgeren har pc, er det vigtigt, at der er en passende afstand mellem pc en og nødkaldet / fastnet telefonen. Hvis der er flere telefoner tilsluttet samme linje, skal nødkaldet tilsluttes primærstikket og inderst ved stikket inden den almindelige telefon, for så kan nødkaldet kalde op, selvom telefonrøret er lagt på. Dette primærstik findes ved at løfte rør fra alle telefoner, og den med højest klartone er tilknyttet primærstikket. Kompetence: Visitator har kompetencen til bevilling af nødkald. Regionen skal godkende visitation til nødkald, der går til Falck = Kørsel 1. Sagsbehandlerergoterapeut i TOP kan bevilge oprettelse af telefonlinje i de tilfælde, hvor borgeren ikke i forvejen har telefon, men ikke til betaling af telefonabonnementet eller selve telefonapparatet (borgeren skal selv anskaffe ekstra telefonlinje, hvis telefonlinjen er optaget af pc eller tyverialarm). Sagsbehandlerergoterapeuten vurderer på foranledning af visitator behov for særligt udstyr, epileptikeralarm eller særlig følsom sender. Området koder, og assistent opsætter nødkaldet hos borgeren når der er en bevilling. Tryghedscentralen koder og opretter nødkald til Falck. Arbejdsgang: Ansøgning / bevilling, alle typer nødkald Visitator: modtager ansøgning (skriftligt eller mundtligt) og vurderer behovet for nødkald. informerer samtidig borgeren om elektronisk lås og får underskrift på opsætning af elektronisk lås evt. med hjælp fra hjemmeplejen (skabelon findes i KMD Care) samt oplysning om ejerforhold (ejer-, leje-, andelsbolig etc.) hvis det drejer sig om leje- eller andelsbolig, indhenter Bekey tilladelse til opsætning af nøgleboks på visitators opfordring. undersøger om borgeren har en fastnettelefon uden tilknyttet pc eller tyverialarm og bevilger nødkald, endeligt udstyr/tilbehør. vurderer, om der er behov for kigge besøg, indtil elektronisk lås er opsat af firma, og nødkald kan opsættes. sender brev med afgørelse til borgeren. bestiller opsætning hos udfører. Indikation for bevilling beskrives kort i KMD Care og der sendes advis til adm. af nødkald. Visitation særligt ved Falck nødkald Visitator skal udfylde ansøgningsskema som findes på følgende link (link til Ansøgning), og sende det sammen med lægelige oplysninger til, når der

3 ansøges om Falck nødkald 1. Regionen giver svar på ansøgning til visitator, som skal udfylde en forholdsordre og sende denne sammen med Regionens godkendelse til Vurdering, alle typer nødkald Visitator foretager ved løbende vurdering af, om borgeren fortsat opfylder kriterierne for bevilling af nødkaldeanlægget. Nedtagning af nødkald Visitator og udfører Visitatoren skal sende en advis om nedtagning af nødkald til adm. af nødkald Ansvarlige medarbejder for vagtcentralen i Hjemmeplejen, sørger for at slette nødkaldet i vagtcentralen. Assistent i området nedtager nødkald Ansvarlig administrativ i området mailer til hjælpemiddeldepotet om afhentning af nødkald til rengøring og opbevaring. Opsætning og drift, Nødkald til egen vagtcentral På visitators opfordring bestiller området elektronisk lås hos Bekey. Visitator skal sikre, at borger har accepteret opsætning af elektronisk lås. Hjemmeplejen sørger for at have ledige nødkald til dækning af behovet ledige nødkald rekvireres fra hjælpemiddeldepotet via fælles postkasse Hjælpemidler Postkasse. Administrativ medarbejder i området er ansvarlig for at registrere i KMD Care stamdata oversigt: nødkalds nr. + Elektronisk lås. Den ansvarlige medarbejder for vagtcentralen i Hjemmeplejen indkoder oplysningerne i vagtcentralen under oversigt: Elektronisk lås. Assistenten tager ud i hjemmet, opsætter nødkaldet og afprøver det sammen med borgeren. Borger underskriver brev på modtagelse af nødkald. Assistenten udleverer informationsmateriale og underviser borgeren i, hvordan nødkaldet virker. Systematisk og periodisk test af alle nødkald foretages to gange årligt med opkald til samtlige nødkaldsborgere. Dette foregår fra uge 10 og fra uge 38. Borgeren anmodes om at trykke på sit nødkald. Hvis nødkaldet ikke virker, sendes en medarbejder ud for at gennemgå de mulige fejl, der kan være årsag til, at apparatet ikke fungerer. Hvis borgeren er ude af stand til at betjene sit nødkald, sendes en sosu-assistent ud for at afprøve, om borgeren rent faktisk kan anvende sit nødkald. Er sosuassistenten i tvivl, retter sosu-assistent via advis henvendelse til visitationen med henblik på en revurdering af borgeren. Der kan være tilstødt kognitive problemer hos borgeren, der er årsag til, at vedkommende ikke længere kan betjene nødkaldet.

4 Ved opsætning i hjemmet samles apparatet på følgende måde: Sæt telefonledningen i apparatet og tilslut den anden ende til telefonstikket i væggen. Nødkaldet skal sidde inderst og telefonen yderst. Sæt net ledning (strømforsyning) i apparatet og derefter i stikkontakten, hvis der ikke er strøm, vil apparatet hyle som en brandbil. De røde lamper lyser efter et øjeblik, hvorefter de slukkes igen. Nødkaldet er nu klar til afprøvning det er en god ide at lade borgeren afprøve senderen. Tjek om lille lampe lyser, når der trykkes på sender Hvis apparatet opfører sig mærkeligt kan man prøve at tage den sorte ledning ud af apparatet, dette skulle genstarte apparatet. Start derefter forfra. Et batteriskift kan også afhjælpe nogle problemer, ellers se fejlliste. Ved tvivl kontakt administrativ medarbejder i området. Driftsforstyrrelser / batterisvigt på nødkald og sender: Hvis der er fejl på nødkald og fejlen ikke kan rettes på stedet, sender området anlægget til reparation hos Tunstall. Nyt nødkald opsættes. Ved batterisvigt på sender, udskifter assistent batteriet eller, hvis dette ikke er muligt, udskiftes den oprindelige sender med en ny. Området kan bestille ekstra sendere hos Tunstall. Ved batterisvigt på nødkalds boksen udskifter assistent batteriet. Området rekvirerer det nødvendige antal batterier gennem hjælpemiddeldepotet. Vær opmærksom på CL22 SKAL have genopladelige batterier. Driftsforstyrrelser på vagtcentralen i Hjemmeplejen. Den ansvarlige i Hjemmeplejen tager kontakt til Tunstall, og afklarer om fejlen kan rettes over telefonen eller teknikker skal tilkaldes. Opsætning og drift, nødkald til Falcks vagtcentral: Visitator Opsætning af nødkald til Falcks vagtcentral: Anmodning sendes til regionen Regionen giver besked Tryghedscentralen) samtidig med at visitationen får besked om godkendelse, skriv i mailen til regionen i forbindelse med ansøgning om godkendelse, at der skal gives besked til Tryghedscentralen /TUNSTALL Driftsforstyrrelser, nødkald til Falcks vagtcentral: Tryghedscentralen/TUNSTALL tilser selv Falck nødkald. Ved opsætning eller service kan Jan Nielsen kontaktes på eller mobil Nedtagning alle typer nødkald se ovenfor Ved Falck-anlæg skal Tryghedscentralen/Tunstall have en skriftlig besked om, at

5 denne borger ikke længere skal have nødkald gøres af visitator Bemærkning: For nødkald hos borgere med private leverandører gælder samme arbejdsgange. Bevilling / afslag: Visitator vurderer ved afslag, om der skal gives partshøring. Der er krav om partshøring i de tilfælde, hvor borgeren ikke er bekendt med, hvilke oplysninger visitator lægger til grund for afslaget. Visitator formulerer eventuelt afslag på DAFOLO blanket nr. 1023, Afslag på ansøgning om hjælpemiddel/ forbrugsgode/ boligindretning til borger med begrundelse og lovgrundlag. Klagevejledning er indeholdt i blanketten. Hvis borgeren anker afslaget, vurderer visitator om anken giver anledning til ændring af afgørelsen, i modsat fald sendes sagen til Det Sociale Nævn, til afgørelse inden 4 uger. Kontering: Nødkald: Udgiften til udskiftning eller nye nødkald betales i Anlæg og Regnskab på den centrale konto til hjælpemidler. Evt. vedlagte supplerende bilag: Bilag 1 - batteritest.doc Bilag 2 - CL22 brugervejledning til kunden.doc Bilag 3 - CL22 personale manual.doc Bilag 4 - CL22 teknisk manual.doc CL21_fejl_beskrivelse.doc CL_Nyttige_funktioner.doc CL_Sender_udskiftning.doc Gladsaxe_CL_opsætning.doc Arbejdsgange for systemnøgler Nøgleboksarbejdsgangs notat Cirius/sagsbehandler: Mette Røjskær Christensen, Sag: 2006/

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen!

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen! Version 1.32 2010 Servicemanual Skal opbevares ved terminalen!! Før du ringer til support skal du prøve at løse dit problem, via denne servicemanual så du undgår unødige telefonopkald, mens kunderne venter..

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere