Virksomhedsplan for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan for"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2011 for Træning og Aktivitet Side 1 af 22

2 Indledning og præsentation Adresse: Trænings- og aktivitetscentret, Vognmandsgade 12, Frederiksværk Administration og Genoptræningen Skovbrynet, Torvegade 10, Frederiksværk Trænings- og aktivitetscentret, Søndergade 81, Hundested Leder : Mette Noble Telefon: Område: Forebyggelse og Sundhed Nærværende virksomhedsplan tager afsæt i virksomhedsaftalen for Træning og Aktivitet, der er indgået mellem byrådet og virksomheden. Virksomhedsplanen er på et overordnet niveau, med særlig fokus på resultatkrav fra virksomhedsaftalen. Virksomheden Træning og Aktivitet består af Genoptræningscentret Skovbrynet og Træningsog aktivitetscentret i Frederiksværk samt Trænings- og aktivitetscentret i Hundested. Virksomheden varetager kommunens demenskonsulentfunktion og har et budgetansvar samt rådgivningsfunktion i forhold til Huset på Syrevej. Virksomhedens ledelse udgøres af en virksomhedsleder og tre områdeledere, der udover ledelsesmæssige opgaver varetager arbejdsopgaver relateret til deres faglige baggrund, det vil sige målrettede aktivitets- og plejeopgaver samt behandlingsopgaver. Der er ansat en faglig koordinator, en udviklingsterapeut samt administrative medarbejdere. Der er ansat ca. 44 medarbejdere i virksomheden. Træning og Aktivitet varetager undersøgelse, behandling, genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til sundhedsloven og serviceloven, behandlingen tilbydes i virksomhedens træningsfaciliteter, men kan også tilbydes i borgerens eget hjem, herunder plejecentre, institutioner og borgerens øvrige omgivelser. Behandlingsindsatsen omfatter alle aldre det vil sige såvel børn som voksne. Genoptræning efter sundhedsloven og serviceloven er en tidsbegrænset samarbejdsproces mellem den/de behandlende ergoterapeuter og fysioterapeuter, en borger, eventuelt pårørende samt andre relevante samarbejdspartnere. Formålet med behandlingen er at borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt. Genoptræningen rettes imod borgerens funktionsnedsættelser, dvs. problemer i kroppens funktioner eller anatomi, samt aktivitets- og deltagelsesbegrænsninger. Vedligeholdelsestræning efter serviceloven defineres som målrettet træning for, at forhindre funktionstab og for at fastholde det hidtidige funktionsniveau. Vedligeholdelsestræning omfatter vedligeholdelse af såvel fysiske som psykiske færdigheder. Side 2 af 22

3 I henhold til sundhedsloven yder Træning og Aktivitet en forebyggende indsats i forhold til børn, denne opgave varetages af henholdsvis ergoterapeut og fysioterapeut. Træning og Aktivitet er en vigtig aktør i form af, at der ydes behandling af ergo- og fysioterapeuter i forhold til De Midlertidige Døgnpladser, hvor der arbejdes med rehabiliteringstankegangen I samarbejde med det øvrige tværfaglige team. Ligeledes er Træning og Aktivitet aktør på planlægningen samt implementeringen af kronikerforløb i kommunen samt i arbejdet med implementering af Sundhedsaftalen version II. I Trænings- og aktivitetscentrene har aktiviteterne til formål at styrke eller vedligeholde den enkelte borgers fysiske, psykiske eller sociale funktionsniveau. Aktiviteterne varetages af social og sundhedshjælpere samt social og sundhedsassistenter m.fl. Demenskonsulentfunktionen har til hensigt at støtte, vejlede og koordinere i relation til de forskellige tilbud for den demente borger. Huset på Syrevej drives af Manganforeningen, formålet er at skabe rammerne for aktiviteter for brugere med senhjerneskade (herunder manganforgiftede). Derudover anvendes Huset til foreningens mødevirksomhed. Det tilstræbes at den enkelte borger oplever en sammenhæng og dermed en helhed i forhold til de forskellige tilbud der ydes på området Træning og Aktivitet. 2. Arbejdet med politikker og resultatkrav For det kommende år er der mellem virksomheden og Byrådet aftalt resultatkrav fordelt på: - 3 tværgående resultatkrav, som gælder alle virksomheder i Halsnæs Kommune - decentrale resultatkrav for området - decentrale resultatkrav som kun gælder for Træning og Aktivitet. Der henvises til bilag 1. Handleplan for Træning og Aktivitet 2011 i forhold til de beskrevne resultatkrav i det følgende. Tværgående resultatkrav for alle kommunens virksomheder: De tværgående resultatkrav er godkendt politisk i Byrådet tirsdag den 9. november Disse vil indgå i alle de kommunale virksomheders virksomhedsaftaler for For emnerne budgetoverholdelse og effektivisering er resultatkravene enslydende for alle virksomheder. For emnet sygefravær er ordlyden ens, men for hver virksomhed er det vurderet, i hvilket omfang den skal bidrage til det kommunale mål om nedbringelse af sygefraværet. Side 3 af 22

4 Rådhuset har som virksomhed særlige forpligtelser i forhold til at sikre indfrielsen af de tværgående politiske mål. Derfor fremgår særskilte resultatkrav for Rådhuset knyttet til de tværgående politiske mål. Budget-overholdelse Politisk mål ( ): De langsigtede økonomiske mål i Budget , herunder en positiv ultimolikviditet og overskud på den skattefinansierede drift, realiseres. Virksomheder, som ikke opnår tillægsaftaler med tilladelse til at overføre underskud mellem budgetår, overholder deres budgetter. Resultatkrav (2011) Virksomheden forventes at overholde sit budget for 2011, og den kan ikke overføre merforbrug fra 2011 til Effektivisering Politisk mål ( ): Som led i vedtagelsen af Budget gennemføres de forudsatte effektiviseringstiltag, herunder ændrede strukturer, sammenlægninger og samdrift på dagpasnings-, ældre- og skoleområdet, fortsættelse af Projekt Aktiv Omsorg, bæredygtige virksomheder, hjemtagelse af misbrugsbehandling, effektiviseringer af rengøringen m.v. Der udarbejdes i 2011 en effektiviseringsstrategi, som indeholder principper for arbejdet med effektiviseringer i Halsnæs Kommune. Et af elementerne i strategien vil være, at der i forbindelse med budgetlægningen for tilvejebringes en række budgethåndtag, som bl.a. omfatter effektiviseringstiltag. Resultatkrav (2011): Virksomheden bidrager aktivt i udmøntningen af de effektiviserings-tiltag, som er indeholdt i Budget Virksomheden Rådhuset: Virksomheden understøtter realiseringen af effektiviseringerne, bl.a. via procesunderstøttelse, og står selv for gennemførelse af en række effektiviseringstiltag, herunder Projekt Aktiv Omsorg, hjemtagelse af misbrugsbehandling og integrering af en række decentrale enheder, herunder Sundhedstjenesten og PPR, med virksomheden Rådhuset. Virksomheden Rådhuset: Virksomheden er ansvarlig for udarbejdelse af effektiviseringsstrategien. Virksomheden står desuden for tilrettelæggelse af budgetarbejdet og sørger i den forbindelse for udarbejdelse af et Side 4 af 22

5 omprioriteringskatalog, som bl.a. skal indeholde forslag til driftsreduktioner, som kan opnås via effektiviseringer. Sygefravær Politisk mål ( ): Halsnæs Kommunes sygefravær er ved udgangen af 2014 på niveau med landsgennemsnittet, dog max. 4,9%, svarende til en reduktion på 20% i forhold til ultimo Resultatkrav (2011): Virksomheden Træning og Aktivitets sygefravær er ved udgangen af 2011 reduceret med X % i forhold til ultimo 2009 svarende til et sygefravær på 5 % Virksomheden har i 2011 anvendt de værktøjer Projekt Aktiv Omsorg tilbyder i forbindelse med nedbringelse af sygefravær og frembringelse af stabilt fremmøde. Resultatkrav som gælder for området Forebyggelse og Sundhed Forebyggelse og Sundhed Politiske mål ( ): At sikre budgetoverholdelse inden for udvalgets område. Resultatkrav (2011): I 2011 tilvejebringes solide budgetgrundlag inden for de enkelte politikområder ved at gennemføre aktivitetsbudgettering, samt prognosegrundlag og gennemarbejdede budgetforudsætninger inden for alle politikområder. Området gennemfører budgetopfølgninger med de enkelte virksomheder min. hvert kvartal. I 2011 forbedres ledelsesinformationen inden for udvalgets politikområder ved at kvalificere LIS-rapporter, nøgletalsrapporter og kommentar-rapport. Side 5 af 22

6 Resultatkrav som kun gælder for Træning og Aktivitet Træning og Aktivitet Politisk mål ( ): At tilbyde ernæringsrigtig kost, jf. det politisk vedtagne kostkoncept, til borgere visiteret til madservice, dvs. borgere i hjemmeplejen og i plejeboliger. Resultatkrav (2011): I 2011 arbejder virksomheden med indfrielse af følgende krav: Ernæring drøftes med de borgere det vurderes relevant for. Der forefindes dokumentationen i IT - journal Uniq -omsorg under søgeord ernæring i henhold til retningslinje for sundhedsfaglig dokumentation. Politisk mål ( ): At skabe evidensbaserede tilbud til demensramte borgere i Halsnæs Kommune, herunder tilbud som udgør et alternativ til hhv. indlæggelse og genindlæggelse. Resultatkrav (2011): I 2011 arbejder virksomheden med indfrielse af følgende krav: At demenskonsulenterne anvendes til at bidrage med vejledning/undervisning i forhold til personale ansat under forebyggelse og sundhed. Antallet af henvendelser til demenskonsulenterne om anmodning om undervisning og vejledning af medarbejdere registreres. Antallet af gennemført undervisning og vejledning af medarbejdere registreres. 3. Arbejdet med egne mål Virksomheden har formuleret 4 resultatkrav og dermed egne mål: 1. At implementerer kroniker forløbsprogram for borgere med KOL i Halsnæs Kommune. At der har været gennemført 2 kroniker rehabiliteringsforløb for borgere med KOL i 2011 i Halsnæs Kommune. 2. Retvisende datatræk til ledelsesinformation Udvikle metode til halvårligt ledelseskontrol Side 6 af 22

7 3. At den grundlæggende ergoterapeutiske praksis er beskrevet og formidlet til relevante samarbejdspartnere At ergoterapeuterne så vidt muligt er kalibreret i vurderingsredskaberne AMPS og AHA. 4. SSA, SSH og Aktivitetsmedarbejdere har modtaget formidling i aktiviteter, herunder i redskab til afdækning af borgernes interesseområder, og derved kan agere som moderator for udvikling af nye aktivitetstilbud til borgerne. Der henvises til Bilag 1 Handleplan for Træning og Aktivitet Arbejdet med værdier Kommunens vision I år 2016 er Halsnæs Kommune en: Naturrig kommune, hvor fastholdelse af naturværdierne tænkes ind i udviklingen. Mangfoldig kommune, hvor variation er en dyd og utraditionelle ideer er en styrke. Kreativ og effektiv udviklingskommune i bevægelse. Kommune, hvor kvalitetsbevidsthed er med i beslutninger, planer og udvikling Kommunens værdier Halsnæs Kommune har følgende værdier for kommunens politikere, medarbejdere og kommunens samarbejde med eksterne parter mod år 2016: Redelighed. Vi er anstændige og kan gøre rede for vore handlinger og valg. Vi har en gensidig respekt og en åben kommunikation mellem kommunens politikere, medarbejdere, borgere og andre samarbejdspartnere. Vi ved, hvad vi kan forvente af hinanden. Mulighed. Vi har en nysgerrig og positiv tilgang til opgaverne. Vi er på forkant og engagerede i kommunens udvikling. Vi skaber kreative løsninger, betræder gerne nye stier og vægter kvalitet højt. Helhed. Vi fremmer tværgående kommunikation, samarbejde og fælles forståelse. Vi søger sammenhængende, balancerede og bæredygtige løsninger. Side 7 af 22

8 Kommunens værdier indgår i Træning og Aktivitets arbejde med de tre niveauer af mål for Sundhedspolitikken vil ligeledes være nærværende i det forebyggende og rehabiliterende perspektiv på de opgaver vi løser hos borgerne. Virksomheden har en nysgerrig og positiv tilgang til løsningen af opgaverne både, når det gælder de enkelte borgerforløb, medarbejderes situation samt i forhold til udvikling af driften. Det tilstræbes at den enkelte borger oplever en sammenhæng og dermed en helhed i forhold til de forskellige tilbud der ydes på området Træning og Aktivitet og de øvrige virksomheder i forbindelse med borgerforløb. 5. Budget Lønudgifterne andrager den største udgift på budgettet, en særlig opmærksomhed vil derfor være rettet på lønstyring. Brugerrelaterede udgifter i forhold til kørsel af borgere holdes fokus kontinuerligt på. Virksomheden har i 2011 fået beskåret kørselsbudgettet med kroner som står angivet som en forventet indtægt. Det er således nødvendigt i forhold til overholdelse af budget 2011, at der indføres brugerbetaling på dette område. Virksomheden er ligeledes beskåret i budgettet med kroner som står angivet som en forventet indtægt for selvtrænere i Trænings- og aktivitetscentret i Hundested. En forudsætning for overholdelse af budgettet vil være at Træning og Aktivitet kan få den anførte forventede indtægt fra brugerbetalingen på selvtrænere. Der er anført ,00 kroner som indtægt i budgettet det hidrører aktiviteter der er forbundet med en tilsvarende udgift. Virksomhedens budget 2011 Budgetramme Kr. (1.000) Personale Øvrige udgifter Side 8 af 22

9 Indtægter -256 I alt budgetramme Opfølgning Der henvises til succeskriterier og målemetoder beskrevet i relation til de enkelte resultatkrav/ mål i bilag 1. Handleplan for Træning og AKtivitet. Arbejdet med opfyldelse af Træning og Aktivitets mål evalueres løbende på bl.a. MED møder, personalemøder og ledermøder med fokus på succeskriterier og evt. behov for ændring af aktiviteter. 7. Medarbejdernes kompetencer Afdækning af den enkelte medarbejders kompetencer samt evt. kompetence gab synliggøres blandt andet i forbindelse med afholdelsen af Medarbejder udviklingssamtaler. Kompetenceplan kan udarbejdes i forbindelse med Medarbejder udviklingssamtaler, dette er frivilligt for den enkelte medarbejder. Virksomheden tilstræber at de enkelte medarbejderes kompetencer og ressourcer anvendes i forbindelse med kompetence udvikling af deres kollegaer. Det gælder både i forhold til at videreformidle ny viden erhvervet i forbindelse med eksternt kursus samt at fungerer som mentor for kollegaer. Træning og Aktivitet har ansat en udviklingsterapeut, hvis funktion er at medvirke til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af den faglige praksis, herunder ydelser til borgerne samt medarbejdernes arbejdsgange og kommunikationsveje. Endvidere varetager udviklingsterapeuten til faglig og pædagogisk udvikling af personalet og varetagelse af supervision i terapeutgruppen. I forhold til Terapeuternes kompetence udvikling, er virksomhedens udviklingsterapeut medlem af den tværkommunale uddannelsesgruppe, hvis formål er at sikre kompetenceudvikling af terapeuterne ansat i såvel kommune som regionen. Gruppen samarbejder med ledende terapeuter fra hospitalerne i regionen. Den tværkommunale arbejdsgruppe afholder en årlig temadag, med et terapeutfagligt indhold. Der er på tværs af regionen og kommunerne i Region Nord nedsat netværksgrupper indenfor specifikke diagnosegrupper. Netværksgrupperne anvendes til faglig refleksion og sparring samt evt. undervisning med henblik på kompetenceudvikling. Virksomheden tilstræber at medarbejderne ansat i Trænings- og aktivitetscentrenes Aktiviteter samt særlige tilbud for demente indgår i samarbejde og mødefora der kan bevirke en kompetence udvikling hos den enkelte medarbejder. Side 9 af 22

10 Træning og Aktivitet har i 2011 et resultatkrav der omhandler at alle medarbejdere der arbejder med borgere med demens skal undervises i demens, virksomheden vil i den forbindelse blandt andet anvende virksomhedens demenskonsulenter til undervisning. Træning og Aktivitet følger retningslinjer for lejring og forflytning i kommunen, hvilket omfatter kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold dertil. Virksomheden har 2 forflytningsinstruktører, der står for kvalitetssikring og udvikling af hele området. Træning og Aktivitet har i 2010 implementeret en ny IT- journal til registrering og dokumentation af behandlingen foretaget af henholdsvis ergoterapeuter og fysioterapeuter. Terapeuterne tilbydes i 2011 en opfølgende undervisningsdag i dette system. Ligeledes skal virksomhedens ledelse have undervisning i forhold til datatræk i selvsamme system. Virksomhedens faglige koordinator er ressourceperson på det nye træningssystem, og forestår undervisning af nye medarbejdere. Ligeledes er den faglige koordinator ansvarlig for indrapportering af fejl til leverandør samt udvikling af systemet i samarbejde med medarbejdere og ledelse samt leverandør. I 2011 får Halsnæs kommune nyt IT system i forhold til mails/kalender samt sager, her skal alle medarbejdere, hvor det er relevant undervises i brugen af det nye system. Den faglige koordinator er superbruger i de nye systemer der implementeres i Træning og Aktivitet deltager med den faglige koordinator i planlægningen af undervisningen omhandlende Rehabilitering. Temadagene afholdes 2 gange årligt på tværs af området Forebyggelse og Sundhed, medarbejdere fra Træning og Aktivitet er repræsenteret. I forhold til de administrative medarbejdere er det vores erfaring at der løbende sker ændringer i administrative arbejdsgange og at nye opgaver bliver lagt ud centralt fra. Dette betyder at der løbende er behov for kompetenceudvikling, dette søges opnået ved undervisning udbudt i Epos samt ved sidemandsoplæring fra andre medarbejdere ansat i kommunen. 8. Mødefora og mødestruktur Interne MED -udvalgsmøder 11 gange årligt Arbejdsmiljø gruppemøder 4 gange årligt Ledelsesmøder 1 gang ugentlig Møde med fagligkoordinator efter behov, men løbende Møde med udviklingsfysioterapeut efter behov, men løbende Administrationsmøde hver 14 dag Møde med Trænings- og aktivitetscentrene ved behov Tillidsrepræsentant/leder møde hver tredje uge. Side 10 af 22

11 Eksterne: Fællesmøde med Budget- og regnskabsafdelingen samt områdechef hver 3. måned Møde i ledelsesgruppen inden for Forebyggelse og Sundhed 1 gang om måneden Lederforum 1 gang om måneden Dialogmøde mellem Voksen- og sundhedsudvalget og leder, medarbejder 1 gang årligt. Styregruppe møder vedr. Budget temaanalyse Træning og Aktivitet 2011 Styregruppe møder vedr. implementering af forløbsprogrammer i Halsnæs kommune Styregruppe møder vedr. MDP - udviklingstiltag implementering af rehabiliteringstankegangen. Projektgruppemøder vedr. Implementering af Sundhedsaftale II Tovholder for arbejdsgruppe 2: Træningsområdet, Forebyggelse og Sundhed Genoptræningsforum for træningsområdet med repræsentanter for regionen og kommunen Netværksgruppe med repræsentanter fra Hillerød og Frederikssund Kommune. 9. Andet Træning og Aktivitet vil i foråret 2011 indgå i planlægningen af rehabiliteringsforløb for kronikere med diabetes 2 i Halsnæs Kommune, som skal gennemføres i Træning og Aktivitet er involveret og har repræsentanter i de nedsatte arbejdsgrupper under sundhedsaftale version 2. Træning og Aktivitet er tovholder på arbejdsgruppen Træning. Det skal bemærkes at virksomheden tager forbehold for eventuelle ændringer der kan have indflydelse på virksomhedsplanens indhold i forbindelse med den endelige godkendelse af Virksomhedsaftalen der finder sted ultimo Oversigt over bilag Bilag 1. Handleplan for Træning og Aktivitet Bilag Side 11 af 22

12 Bilag 1. Handleplan for Træning og Aktivitet 2011 Tværgående resultatkrav for alle kommunens virksomheder Formål De langsigtede økonomiske mål i Budget , herunder en positiv ultimo likviditet og overskud på den skattefinansierede drift, realiseres. Virksomheder, som ikke opnår tillægsaftaler med tilladelse til at overføre underskud mellem budgetår, overholder deres budgetter. Resultatkrav Budgetoverholdelse. Virksomheden forventes at overholde sit budget for 2011, og den kan ikke overføre merforbrug fra 2011 til Aktiviteter Virksomheden følger månedligt forbruget, ændringer i forbruget analyseres og årsager belyses. Virksomheden foretager løbende og minimum månedligt status samt budgetopfølgning som drøftes i ledergruppen og evt. fokus områder formidles til medarbejderne Virksomhedens budget er fast punkt på MED -mødet Virksomheden handler på øget merforbrug, virksomheden iværksætter egne tiltag til at mindske forbruget og/eller informerer chefniveau samt økonomiafdelingen om evt. udfordringer som virksomheden ikke er i stand til at tage handling på. Virksomheden foretager 4 gange årligt status og budgetopfølgning som gennemgås med økonomi/regnskab samt sundhedschef Virksomheden foretager 4 gange årligt status og budgetopfølgning som gennemgås i virksomheds MED Ansvarlige Virksomhedsleder, Områdeledere, Administrativ medarbejder og medarbejdere i Træning og Aktivitet Succeskriterier Virksomheden overholder sit budget for 2011 Målemetoder Månedlig aflæsning af forbrugsprocent samt analyse af årsager til mere /mindre forbrug Side 12 af 22

13 Handleplan for Træning og Aktivitet 2011 Tværgående resultatkrav for alle kommunens virksomheder Formål Politisk mål ( ): Halsnæs Kommunes sygefravær er ved udgangen af 2014 på niveau med landsgennemsnittet, dog max. 4,9%, svarende til en reduktion på 20% i forhold til ultimo Resultatkrav Virksomheden Træning og Aktivitets sygefravær er ved udgangen af 2011 reduceret med X % i forhold til ultimo 2009 svarende til et sygefravær på 5 % Virksomheden har i 2011 anvendt de værktøjer Projekt Aktiv Omsorg tilbyder i forbindelse med nedbringelse af sygefravær og frembringelse af stabilt fremmøde. Aktiviteter I forhold til langtidssygefravær: I forhold til korttidssygefravær: Fokus på hygiejnen med henblik på at begrænse smitte fra borgere / patienter Vurdering af indførelse af arbejdsbeklædning Begrænse tilstedeværelsen af smittebærende borgere / patienter i lokaler der anvendes af flere personer. Ansvarlige Succeskriterier Virksomhedsleder, områdeledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsvalgte samt medarbejdere. 1. Varigheden af sygemeldingen på forventet langstidssygefravær nedbringes 2. Antallet af korttidssygemeldinger nedbringes. Målemetoder 1. Ved samtlige forventede langstidssygefraværs perioder registreres de indgåede aftaler 2. Aflæses af statistik materiale vedrørende registrerede korttidssygemeldinger. Handleplan for Træning og Aktivitet 2011 Tværgående resultatkrav for alle kommunens virksomheder Formål Politisk mål ( ): Som led i vedtagelsen af Budget gennemføres de forudsatte effektiviseringstiltag, herunder ændrede strukturer, Side 13 af 22

14 sammenlægninger og samdrift på dagpasnings-, ældre- og skoleområdet, fortsættelse af Projekt Aktiv Omsorg, bæredygtige virksomheder, hjemtagelse af misbrugsbehandling, effektiviseringer af rengøringen m.v. Der udarbejdes i 2011 en effektiviseringsstrategi, som indeholder principper for arbejdet med effektiviseringer i Halsnæs Kommune. Et af elementerne i strategien vil være, at der i forbindelse med budgetlægningen for tilvejebringes en række budgethåndtag, som bl.a. omfatter effektiviseringstiltag. Resultatkrav Virksomheden bidrager aktivt i udmøntningen af de effektiviserings-tiltag, som er indeholdt i Budget Virksomheden Rådhuset: Virksomheden understøtter realiseringen af effektiviseringerne, bl.a. via procesunderstøttelse, og står selv for gennemførelse af en række effektiviseringstiltag, herunder Projekt Aktiv Omsorg, hjemtagelse af misbrugsbehandling og integrering af en række decentrale enheder, herunder Sundhedstjenesten og PPR, med virksomheden Rådhuset. Virksomheden Rådhuset: Virksomheden er ansvarlig for udarbejdelse af effektiviseringsstrategien. Virksomheden står desuden for tilrettelæggelse af budgetarbejdet og sørger i den forbindelse for udarbejdelse af et omprioriteringskatalog, som bl.a. skal indeholde forslag til driftsreduktioner, som kan opnås via effektiviseringer. Aktiviteter I forhold til udmøntningen af budget er aktiviteterne: Elektronisk registrering af selvtrænere i PCD - food Inkassere og udbetale depositum til selvtrænere Følge indtægter i budgettet tæt Indførsel af brugerbetaling på kørsel til aktivitetscentrene (afhængig af politisk beslutning) Elektronisk registrering i PCD - food Følge indtægter i budgettet tæt Ansvarlige Virksomhedsleder, Områdeledere for Trænings- og aktivitetscentrene Samt ansvarlige medarbejdere for PCD - food Succeskriterier At aktiviteterne er udført Målemetoder At omlægningen i forhold til selvtrænere og kørsel vedrørende Side 14 af 22

15 brugerbetaling er indført Handleplan for Træning og Aktivitet 2011 Resultatkrav som gælder for området Forebyggelse og Sundhed Formål Forebyggelse og Sundhed Politiske mål ( ): At sikre budgetoverholdelse inden for udvalgets område. Resultatkrav I 2011 tilvejebringes solide budgetgrundlag inden for de enkelte politikområder ved at gennemføre aktivitetsbudgettering, samt prognosegrundlag og gennemarbejdede budgetforudsætninger inden for alle politikområder. Området gennemfører budgetopfølgninger med de enkelte virksomheder min. hvert kvartal. I 2011 forbedres ledelsesinformationen inden for udvalgets politikområder ved at kvalificere LIS-rapporter, nøgletalsrapporter og kommentar-rapport. Aktiviteter Virksomheden følger månedligt forbruget, ændringer i forbruget analyseres og årsager belyses. Virksomheden foretager løbende og minimum månedligt status samt budgetopfølgning som drøftes i ledergruppen og evt. fokus områder formidles til medarbejderne Virksomhedens budget er fast punkt på MED -mødet Virksomheden handler på øget merforbrug, virksomheden iværksætter egne tiltag til at mindske forbruget og/eller informerer chefniveau samt økonomiafdelingen om evt. udfordringer som virksomheden ikke er i stand til at tage handling på. Virksomheden foretager 4 gange årligt status og budgetopfølgning som gennemgås med økonomi/regnskab samt sundhedschef Virksomheden foretager 4 gange årligt status og budgetopfølgning som gennemgås i virksomheds MED Ansvarlige Virksomhedsleder, Administrativ medarbejder, Områdeledere og Side 15 af 22

16 medarbejdere i Træning og Aktivitet Succeskriterier Virksomheden overholder sit budget for 2011 Målemetoder Månedlig aflæsning af forbrugsprocent samt analyse af årsager til mer/mindre forbrug Handleplan for Træning og Aktivitet 2011 Resultatkrav som kun gælder for Træning og Aktivitet Formål Politisk mål ( ): At tilbyde ernæringsrigtig kost, jf. det politisk vedtagne kostkoncept, til borgere visiteret til madservice, dvs. borgere i hjemmeplejen og i plejeboliger. Resultatkrav Aktiviteter I 2011 arbejder virksomheden med indfrielse af følgende krav: Ernæring drøftes med de borgere det vurderes relevant for. Der forefindes dokumentationen i IT - journal Uniq -omsorg under søgeord ernæring i henhold til retningslinje for sundhedsfaglig dokumentation. Ud fra borgerens individuelle behov vil der ske en undersøgelse, vurdering og vejledning i forhold til eks.: Tandstatus Fejlsynkning Siddestilling Spiseredskaber Personlige og sociale faktorer Ernæring, herunder behov for beriget kost Kompetence udvikling om den pædagogiske tilgang til borgere med diabetes samt småt og meget spisende. Side 16 af 22

17 Ansvarlige Medarbejdere ansat i Aktiviteterne samt Solskinsforeningen og Solsikkeforeningen Succeskriterier At aktiviteterne er gennemført Målemetoder Der forefindes dokumentationen i IT - journal Uniq -omsorg under søgeord ernæring i henhold til retningslinje for sundhedsfaglig dokumentation. Handleplan for Træning og Aktivitet 2011 Resultatkrav som kun gælder for Træning og Aktivitet Formål Politisk mål ( ): At skabe evidensbaserede tilbud til demensramte borgere i Halsnæs Kommune, herunder tilbud som udgør et alternativ til hhv. indlæggelse og genindlæggelse. Resultatkrav I 2011 arbejder virksomheden med indfrielse af følgende krav: At demenskonsulenterne anvendes til at bidrage med vejledning/undervisning i forhold til personale ansat under Forebyggelse og Sundhed. Antallet af henvendelser om anmodning om undervisning og vejledning af medarbejdere registreres. Antallet af gennemført undervisning og vejledning af medarbejdere registreres. Alle medarbejdere i Træning og Aktivitet der har med demente at gøre har været på et tilrettelagt demenskursus Aktiviteter Der afholdes et kort målrettet kursus til terapeuterne i T & A At undervisning og vejledning af medarbejdere ansat under Side 17 af 22

18 Forebyggelse og Sundhed finder sted efter henvendelse Deltagelse af relevante medarbejdere på kursus arrangeret af området Forebyggelse og Sundhed Ansvarlige Demenskonsulenterne Succeskriterier At der efter henvendelse til demenskonsulenterne har været undervisning og/eller vejledning ved demenskonsulenterne og at dette er registreret At alle relevante medarbejdere har gennemgået det udbudte kursusforløb Målemetoder Antallet af henvendelser om anmodning om undervisning og vejledning af medarbejdere registreres. Antallet af gennemført undervisning og vejledning af medarbejdere registreres. Alle medarbejder der arbejder med demente har deltaget i relevante kurser og dette er registreret. Handleplan for Træning og Aktivitet 2011 Resultatkrav som kun gælder for Træning og Aktivitet Formål Det er aftalt i sundhedsaftalerne mellem regionen og kommunerne, at der skal udarbejdes forløbsprogrammer for kronisk sygdom. Region, kommunerne og almen praksis i Region Hovedstaden og almen praksis i Region Hovedstaden har i fællesskab udarbejdet forløbsprogrammer foreløbigt i forhold til KOL og type 2 diabetes. Et forløbsprogram er en beskrivelse af den samlede tværfaglige tværsektorielle og koordinerede sundhedsfaglige indsats af høj kvalitet for en given kronisk sygdom. Forløbsprogrammet skal sikre anvendelse af evidensbaserede anbefalinger for den sundhedsfaglige indsats, en præcis beskrivelse af opgavefordeling mellem sundhedsvæsenets aktører samt koordinering og kommunikation mellem de involverede parter. Borgere med KOL i Halsnæs Kommune oplever at kunne mestre livet med kronisk sygdom og oplever en meningsfuld hverdag. Side 18 af 22

19 Resultatkrav At implementerer kroniker forløbsprogram for borgere med KOL i Halsnæs Kommune. At der har været gennemført 2 kroniker rehabiliteringsforløb for borgere med KOL i 2011 i Halsnæs Kommune. Aktiviteter Træning og Aktivitet indgår i det tværfaglige samarbejde med Sundhedsservice, Hjemmeplejen, Visitationen og kommunens praksiskonsulent i planlægningen og implementeringen af kroniker rehabiliteringsforløb for borgere med KOL i Halsnæs Kommune. Tilpasning af det kommunale rehabiliterings forløb for borgere med KOL i forhold til det Regionale forløbsprogram Udarbejdelse af holdbeskrivelse og lektionsplan for rehabiliteringsforløb for borgere med KOL Kompetence udvikling af personalet som varetager sundhedsfaglige opgaver i forbindelse med KOL rehabiliteringsforløb Ergoterapeut, fysioterapeut fra Træning og Aktivitet indgår i det tværfaglige samarbejde omkring afvikling af 2 kroniker rehabiliteringsforløb a 10 ugers varighed hvor der indgår undervisning, undersøgelse og behandling Ansvarlige Virksomhedsleder, Områdeleder, Udviklingsterapeut, Fysioterapeuter og ergoterapeuter med en særlig viden om KOL. Succeskriterier Målemetoder At KOL rehabiliteringsforløb implementeres At 2 rehabiliteringsforløb for borgere med KOL i Halsnæs Kommune er afholdt i Handleplan for Træning og Aktivitet 2011 Resultatkrav som kun gælder for Træning og Aktivitet Formål Kvalitetssikrer implementering og udvikling af IT træningssystem CaseFlow - Avaleo Side 19 af 22

20 Resultatkrav Retvisende datatræk til ledelsesinformation Udvikle metode til halvårligt ledelseskontrol Aktiviteter Udarbejde krav til rapporter der kan trækkes i CaseFlow Opstille metode til halvårligt ledelseskontrol Ansvarlige Faglig koordinator Succeskriterier At der foreligger retvisende datatræk. At der foreligger en arbejdsgang for halvårlig ledelseskontrol og at den er foretaget. Målemetoder At data træk foreligger Ledelseskontrollen foreligger i dertil indrettet mappe. Handleplan for Træning og Aktivitet 2011 Resultatkrav som kun gælder for Træning og Aktivitet Formål Fokus på ergoterapi med baggrund i evidensbaserede tilbud således at kommunens borgere og samarbejdspartnere drager størst mulig fordel af ergoterapeutisk intervention. Resultatkrav At den grundlæggende ergoterapeutiske praksis er beskrevet og formidlet til relevante samarbejdspartnere At ergoterapeuterne så vidt muligt er kalibreret i vurderingsredskaberne AMPS og AHA. Side 20 af 22

21 Aktiviteter Fokus på visitation til ergoterapi AMPS kalibrering og implementering i praksis (voksne) AHA kalibrering og implementering i praksis (børn) Behandlingsvejledning(er) på ergoterapi voksne Behandlingsvejledninger på ergoterapi børn Beskrivelse af ergoterapeutiske kompetencer i forbindelse med forløbsprogrammer for kronisk syge borgere. Fastlagte monofaglige fora. Ansvarlige Ledelsen, ergoterapeuterne, udviklingsfysioterapeut. Succeskriterier Alle ergoterapeuter som har fået uddannelsen AMPS eller AHA bevilliget er kalibreret og anvender redskaber i praksis efter behandlingsvejledninger, som i størst mulig grad er opbygget efter evidensbaserede tilbud. Evt. manglende opkvalificeringer i forhold til evidensbaseret praksis synliggøres. Alle borgere med behov for og krav på ergoterapi jævnfør lovgivningen får dette tilbudt. At der er planlagt faste monofaglige fora. Målemetoder Registrering af gennemført uddannelse samt kalibrering. Behandlingsvejledninger på ergoterapi hos voksne og børn foreligger i T & A. Gennemført formidling til relevante samarbejdspartnere om ergoterapi. Beskrevne rammer i T & A for visitation til ergoterapi. Handleplan for Træning og Aktivitet 2011 Resultatkrav som kun gælder for Træning og Aktivitet Formål At styrke personalet i at være moderator frem for igangsætter i relationen til den enkelte borger Side 21 af 22

22 At opnå en højere grad af borger involvering Resultatkrav SSA, SSH og Aktivitetsmedarbejdere har modtaget formidling i aktiviteter, herunder i redskab til afdækning af borgernes interesseområder, og derved kan agere som moderator for udvikling af nye aktivitetstilbud til borgerne. Aktiviteter Ergoterapeuterne formidler viden om aktiviteter og aktiviteters betydning for den enkelte borger Ergoterapeut vejleder SSA, SSH og Aktivitetsmedarbejdere i anvendeligt redskab til afdækning af borgerens interesseområde SSA, SSH og Aktivitetsmedarbejdere anvender redskab til afdækning af borgerens interesseområde Ansvarlige Ledelsen, ergoterapeuterne, SSA, SSH og Aktivitetsmedarbejdere Succeskriterier Målemetoder Formidling og vejledning ved ergoterapeut er gennemført og personalet anvender redskab til afdækning af borgernes interesseområde At borgernes interesseområde afdækkes løbende i dertil indrettet skema og som minimum ved borgerens opstart Nye konkrete aktivitetstilbud udvikles Side 22 af 22

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Træning og Aktivitet og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Træning og Aktivitet Torvegade 10, 3300 Frederiksværk Mette Noble Forebyggelse og Sundhed 1. Beskrivelse

Læs mere

Virksomhedsplan for

Virksomhedsplan for Virksomhedsplan 2012 for Træning og Aktivitet Samt opfølgning på Handleplan Side 1 af 18 Indledning og præsentation Adresse: Trænings- og aktivitetscentret, Vognmandsgade 12, Frederiksværk Administration

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Centralkøkkenet og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Centralkøkkenet Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk Steen M. Knudsen Forebyggelse og Sundhed 1. Beskrivelse

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Døgnbehandlingen og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Døgnbehandlingen Sonnerupvej 5, 3300 Frederiksværk Lisa Culmsee Familieområdet 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Børnehuset Ebbedal og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Børnehuset Ebbedal Ebbedal 14 C, 3300 Frederiksværk Irene Pilegård Nielsen Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Asserbo Børnehave og Vuggestue og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Asserbo Børnehave og Vuggestue Jonnasvej 4, 3360 Liseleje Karen-Marie Jensen Dagtilbudsområdet

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Torvets Børnehus og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Torvets Børnehus Torvegade 10, 3300 Frederiksværk Janie Winkelmann Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Plejecentret Humlehaven og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Plejecentret Humlehaven Bavnager 1, 3310 Ølsted Lene Clausen Forebyggelse og Sundhed 1. Beskrivelse

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Kregme Skole og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Kregme Skole Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1.

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Storebjergskolen og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Storebjergskolen Birkevej 3, 3390 Hundested Helle Simonsen Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Kastaniehuset og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Kastaniehuset Melbyvej 150, 3370 Melby Bente Winum Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af virksomheden Kastaniehuset

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Lerbjerg Børnehus og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Lerbjerg Børnehus Lerbjergvej 17, 3390 Hundested Anne Rosendal Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Magleblikskolen og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Magleblikskolen Sportsvej 15, 3300 Frederiksværk Eva Haahr Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Skole og Dagbehandling og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Skole og Dagbehandling Industrivej 17, 3390 Hundested Tommy Vinther Skole og Undervisning 1.

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: H. C. Andersensvej 10, 3300 Frederiksværk Dorthe V. rude Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af virksomheden er en kommunal

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Natur og Vej og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Natur og Vej Syrevej, 3300 Frederiksværk og Ullerup Skovvej 6, 3390 Hundested Jette Skourup Miljø og Teknik

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Syrevej 4, indgang H, 3300 Frederiksværk Kaj M. Nielsen Kultur og Fritid 1. Beskrivelse af virksomheden Der blev d.

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Plejecentret Løvdalen og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk Tina Lehmann Olsen Forebyggelse og Sundhed

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Plejecentret Solhjem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Plejecentret Solhjem Solhjemsvej 7, 3370 Melby Lis Herand Forebyggelse og Sundhed 1. Beskrivelse

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Tandplejen og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Tandplejen Skolevej 1, 3300 Frederiksværk Lis Rathsach Forebyggelse og Sundhed 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Plejecentret Arresøparken og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Plejecentret Arresøparken Klokkedybet 52, 3300 Frederiksværk Lone Sorth Anderskou Forebyggelse

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Bibliotekerne og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Bibliotekerne Torvet 41, 3300 Frederiksværk Lene Jakobsen Kultur og Fritid 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Liste over resultatkrav 2011 for Udvalget for Voksne og Sundhed. Resultatkrav for virksomheder på Udvalget for Voksne og Sundheds område

Liste over resultatkrav 2011 for Udvalget for Voksne og Sundhed. Resultatkrav for virksomheder på Udvalget for Voksne og Sundheds område Strategi og Organisation Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/14408 Dato: 08-12-2010 Sag: Sagsbehandler: Liste over resultatkrav 2011 for Udvalget for Voksne og Sundhed Lise Åkerman

Læs mere

Samlet opfølgningserklæring vedrørende aftaler mellem Byrådet og virksomhederne under Forebyggelses- og Sundhedsområdet for 2011

Samlet opfølgningserklæring vedrørende aftaler mellem Byrådet og virksomhederne under Forebyggelses- og Sundhedsområdet for 2011 OPFØLGNINGSERKLÆRING Samlet opfølgningserklæring vedrørende aftaler mellem Byrådet og virksomhederne under Forebyggelses- og Sundhedsområdet for 2011 Indsatsområder og politiske mål: Tværgående indsatser:

Læs mere

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder.

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. 7. SUNDHED 7.1 Aktiviteter Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Sundhedsservice Sundhedsservice 2 Træning og Aktivitet Sundhedsuddannelserne for Social-

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Forebyggelse og Sundhed for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Forebyggelse og Sundhed for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Forebyggelse og Sundhed for Chefen for Forebyggelse og Sundhed er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Socialpsykiatrien og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Socialpsykiatrien Valseværksstræde 5, 3300 Frederiksværk Janne Westerdahl Velfærdsservice 1. Beskrivelse

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk Tina Olsen Forebyggelse og Sundhed 1. Beskrivelse af virksomheden s mål at skabe

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Peter Aagsbo Rasmussen Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden Skolen har ca.

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Børnehuset Spodsbjerg og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Børnehuset Spodsbjerg Spodsbjergvej 4, 3390 Hundested Laila Berit Thorsen Dagtilbudsområdet 1.

Læs mere

Notat. Økonomi og Analyse. Til: Udvalget for Voksne og Sundhed. Sagsnr.: 2010/08109 Dato: 03-08-2010. Sag: Forebyggelse og Sundhed - resultatkrav 2011

Notat. Økonomi og Analyse. Til: Udvalget for Voksne og Sundhed. Sagsnr.: 2010/08109 Dato: 03-08-2010. Sag: Forebyggelse og Sundhed - resultatkrav 2011 Økonomi og Analyse Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/08109 Dato: 03-08-2010 Sag: Forebyggelse og Sundhed - resultatkrav 2011 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson Økonomi- og analysekonsulent

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Stillings- og personprofil for Leder af Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune

Stillings- og personprofil for Leder af Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune Stillings- og personprofil for Leder af Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune 2013 1 Halsnæs Kommune tidligere Hundested og Frederiksværk kommuner - har ca. 30.000 indbyggere og ca. 2.700 ansatte. Kommunens Politiske

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Årsrapport 2009 for Træning og Aktivitet

Årsrapport 2009 for Træning og Aktivitet Årsrapport 2009 for Side 1 af 12 1. Sammendrag har i 2009 5 resultatkrav, heraf er 3 fælles for alle kommunens virksomheder og 2 gældende for virksomheden alene samt 4 for virksomhedens interne krav. Virksomheden

Læs mere

Virksomhedsplan for

Virksomhedsplan for Virksomhedsplan 2012 for Børnehuset Arresø Side 1 af 10 1. Indledning og præsentation Børnehuset Arresø er en sammenlagt institution, der nu består af to afdelinger: Ahornvej og Skovfogedlodden. Sammenlægningen

Læs mere

Virksomhedsplan for

Virksomhedsplan for Virksomhedsplan 2012 for LYNÆS BØRNEHAVE Side 1 af 11 1. Indledning og præsentation Faktuelle oplysninger: Lynæs børnehave, Lyngbakken 16, 3390 Hundested, Tlf. nr.: 47988553. Åbningstid: 6 til 17 mandag-fredag

Læs mere

Årsrapport 2010 for Løvdalen

Årsrapport 2010 for Løvdalen Årsrapport 2010 for Løvdalen 1. Sammendrag Løvdalen har i 2009 startet en omfattende forandringsproces, fra en regelstyret til en værdibaseret virksomhed. I første omgang blev der lagt en 3-årig strategiplan,

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem (Sundhed og Omsorg) og (Plejecentrene) 2015 1.1 Fokusområder i aftaleperioden Der tages udgangspunkt i fokusområder og effektmål i budgetstyringsdokumentet Mål og Midler for

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Værdighedspolitik En værdig ældrepleje

Værdighedspolitik En værdig ældrepleje Værdighedspolitik 2018 En værdig ældrepleje Livskvalitet og selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng Mad og ernæring En værdig død Pårørende Ny værdighedspolitik Værdighedspolitik Kommunerne

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning

Kvalitetsstandarder for genoptræning Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundhedsafdelingen Kvalitetsstandarder for genoptræning November 2006 Indledning Fra 2007 er genoptræning efter sygehusophold en opgave som Gladsaxe Kommune

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

REHABILITERING, TRÆNING OG GENOPTRÆNING

REHABILITERING, TRÆNING OG GENOPTRÆNING REHABILITERING, TRÆNING OG GENOPTRÆNING 1 Indhold Kære borger... 3 Rehabilitering... 4 Træning og Aktivitet... 4 Aktivitet og Solskinforeningen... 4 Aktiviteten... 5 Solskinsforeningen... 5 Selvtræning...

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på NOTAT

Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på NOTAT Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på Svendebjerghave og Genoptræningen NOTAT Sammenhængende indsatser i Center for Sundhed og Ældre Center for Sundhed og Ældre har et ønske om, at indsatser

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold 2016 1 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder midlertidigt ophold til borgere med særlige behov. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 27. februar 2019 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 5 Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86.stk 1 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Rehabilitering, træning og genoptræning. Kvalitetsstandarder Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Rehabilitering, træning og genoptræning. Kvalitetsstandarder Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Rehabilitering, træning og genoptræning Kvalitetsstandarder 2019 Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Indhold Kære borger 3 Rehabilitering 4 Træning og Aktivitet 6 Aktivitet og Solskinforeningen 6 Selvtræning

Læs mere

Aftalestyring 2015. Aftale mellem Varde Byråd og Træning og Rehabilitering 2015

Aftalestyring 2015. Aftale mellem Varde Byråd og Træning og Rehabilitering 2015 Aftalestyring 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Træning og Rehabilitering 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Rehabilitering, træning og genoptræning. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Rehabilitering, træning og genoptræning. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Rehabilitering, træning og genoptræning Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Indhold Kære borger 3 Rehabilitering 4 Træning og Aktivitet 6 Aktivitet og Solskinforeningen 6 Selvtræning 9 Vedligeholdende

Læs mere

Værdighedspolitik Visionen i politik for seniorliv

Værdighedspolitik Visionen i politik for seniorliv Værdighedspolitik 2016 Visionen i politik for seniorliv Et aktivt, værdigt, meningsfyldt og trygt seniorliv. Et værdigt liv er altså et af de fem pejlemærker i Varde Kommunes politik for seniorliv. Ny

Læs mere

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 Inddragelse af ICF som referenceramme i kompetenceprogram for træningsområdet Strategi og erfaring med implementeringen Kirsten Piltoft og Henning Holm

Læs mere

Rehabilitering, træning og genoptræning. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Rehabilitering, træning og genoptræning. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Rehabilitering, træning og genoptræning Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Indhold Kære borger 3 Rehabilitering 4 Træning og Aktivitet 6 Aktivitet og Solskinforeningen 6 Aktiviteten 7 Solskinsforeningen

Læs mere

Rehabilitering, træning og genoptræning. Byrådet 19. december Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Rehabilitering, træning og genoptræning. Byrådet 19. december Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Rehabilitering, træning og genoptræning Byrådet 19. december 2017 Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Indhold Kære borger 3 Rehabilitering 4 Træning og Aktivitet 6 Aktivitet og Solskinforeningen 6 Selvtræning

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Center for Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140. Lov om social service 11 og 44. 2019 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til børn,

Læs mere

Træningen kan foregå i hold eller individuelt og tildeles efter konkret individuel vurdering.

Træningen kan foregå i hold eller individuelt og tildeles efter konkret individuel vurdering. Deloitte 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov herfor tilbydes almen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 21 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning*

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Virksomhedsplan 2015/2016 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen

Virksomhedsplan 2015/2016 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen Virksomhedsplan 2015/2016 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen På vej til fremtidens Sundhedscenter Virksomhedsplanen 2015/2016 Sundhedscentret, Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen Det nye Sundhedscenter

Læs mere

Projektbeskrivelse: Styrket koordinering og indsats for borgere med erhvervet hjerneskade.

Projektbeskrivelse: Styrket koordinering og indsats for borgere med erhvervet hjerneskade. 1 Projektbeskrivelse: Styrket. Rehabiliteringsforløbene for borgere med er ofte komplekse. Kompleksiteten kommer til udtryk inden for både det sundhedsfaglige, det socialfaglige og det organisatoriske

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Implementering af AMPS på Træningscenter Gladsaxe Projektbeskrivelse

Implementering af AMPS på Træningscenter Gladsaxe Projektbeskrivelse Implementering af AMPS på Træningscenter Gladsaxe Projektbeskrivelse Lill-Ann Berger og Sarah Rubin Bruncke 24.08.15 Kort introduktion I 2015 fik vi, to af ergoterapeuterne på Træningscenter Gladsaxe,

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2018 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Godkendt i Byrådet den 24. marts 2015. Indledning. Kommunalbestyrelsen skal, ifølge Lov om Social Service 1, mindst én gang om året udarbejde

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering Værdighedspolitik 2018 Sundhed, Handicap og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Gladsaxe Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere