Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering"

Transkript

1 Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere i Faaborg- Midtfyn. I arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel vil der blive arbejdet med synlig og dokumenteret kvalitet, synlig sikring af systemer, systematisk læring og faglig udvikling i de ydelser, der leveres til borgerne i kommunen. Det overordnede mål er akkreditering efter den Danske Kvalitetsmodel af Tandplejen, Sundhedsplejen og Børne- Ergo og fysioterapi. Det er en akkreditering, der opnåes gennem et uafhængigt nævn på baggrund af en survey foretaget af eksterne personer. Afrapportering Orientering til Sundhedsudvalget om arbejdet 1-2 gange årligt samt orientering, når akkreditering foreligger På hvert område skal der vælges tovholder. Tovholder og ledere skal på kursus og gøre forarbejdet med at få indsigt i den aktuelle version af Den Danske Kvalitetsmodel og de akkrediteringsstandarder, der er aktuelle for områderne. -MED-udvalg og medarbejdere inddrages løbende. -Der skal udarbejdes procesplan, standarder, sparring fra anden kommune, - Når alt foreligger aftale Survey med IKAS ( Institut for Kvalitetssikring og Akkreditering i Sundhedsvæsenet) I første halvår af 2015 vælges tovholder, forberedelse igangsættes. I andet halvår af 2015 starter arbejdet med standardbeskrivelser. Målet er en akkreditering i starten af evt. første område med de øvrige umiddelbart efter. - Herefter skal der foretages ny survey og akkreditering hvert 3 år. Tandplejen :29 Side 1 af 7

2 Fastholdelse af borgeres funktionsniveau under aflastningsophold type: Aftaleenhed Aktivitetsmedarbejderne i TAR oplever, at borgere der har været i aflastningsophold får forringet funktionsniveau i løbet af den tid de er i aflastning. Medarbejderne oplver eksempelvis at borgerne pludselig har svært ved at rejse sig, når de kommer tilbage i heldagstilbud i Aktivitetscenteret.Borgerne er typisk i et 3 ugers aflastningsrul og der er dermed risiko for et generelt fald i funktionsniveau, da det kan være svært at nå at generhverve funktionsniveaut inden borgerne skal på aflastningsophold igen. Et fald i funktionsevne har både menneskelige og økonomiske konsekvenser. At borgerne vedligeholder deres funktionsniveau mens de er i aflastningsophold. Afrapportering Der afrapporteres på lederforum på ældreområdet i juni og december 2015 Dialog med Pleje omsorg (de centre der har aflastning) omkring indsats, afklaring og muligheder ift. at fastholde borgernes funktionsniveau under aflastningsophold. At der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem aflastningscentre i Pleje Omsorg og TAR i 1. kvartal At medarbejderne i TAR oplever at borgerne har samme funktionsniveau efter et aflastningsophold - der evalueres på personalemøder i maj og november :29 Side 2 af 7

3 Genoptræningsplaner fra psykiatrien type: Aftaleenhed Borgere med psykiske lidelser kan få svære fysiske funktionstab i forbindelse med deres sygdom, bl.a. i forbindelse med langvarige indlæggelser. Fremover vil vi se at psykiatriske borgere udskrives med en Genoptræningsplan, jf. den nye generations Sundhedsaftaler. Indsatsen skal sikre, at borgerne med sindslidelser tilbydes genoptræning samt et koordineret rehabiliteringsforløb for dermed at genvinde fysisk funktionsevne og medvirke til at reducere antallet af indlæggelser og genindlæggelser. Afrapportering Status til Sundhedsudvalget ved udgangen af Genoptræning af borgere med en psykisk lidelse vil i mange tilfælde foregå individuelt (ikke på hold og ofte i eget hjem) og forløbene vil være langvarige. Indsatsen planlægges og koordineres i tæt samarbejde med Det Mobile Sundhedscenter samt fagsekretariat Social og Arbejdsmarked. Afklaring af hvilke terapeuter der skal varetage opgaven og evt. ansættelse af ny medarbejder. Kompetenceudvikling ift. opgaven. En mulighed ift. kompetenceudvikling kunne være praktik på psykiatrisk afdeling i Middelfart. Der skal afklares test og evalueringsform ift. den enkelte borgers genoptræningsplan. Under forudsætning at det politiske niveau beslutter at afsætte midler jf. økonomiaftalen til den nye opgave - svarende til kr årligt kan Træning, Aktivitet og Rehabilitering varetage 10 genoptræningsforløb årligt Tilbuddet kan iværksættes ca 3 måneder efter at der er truffet politisk beslutning - der skal ansættes medarbejder til opgaven - det skal sikres at medarbejderen / medarbejderne har de rette kompetencer / tid til kompetenceudvikling Der følges op på antal forløb og antal træningsydelser pr. forløb ift. den estimerede økonomi - via registrering i CARE :29 Side 3 af 7

4 KOL-rehabilitering type: Aftaleenhed KOL medfører såvel menneskelige som økonomiske omkostninger gennem øget antal forebyggelige indlæggelser samt genindlæggelser. Faaborg-Midtfyn kommune har indtil nu varetaget KOL-rehabilitering af borgere med let til moderat KOL. Kommunen har gennem flere år arbejdet på at overtage den samlede KOL-rehabilitering fra Region Syddanmark. Obs.: Der arbejdes aktuelt med et projekt omkring "Tidlig indsats efter udskrivelse fra sygehus pga. opblussen af KOL-sygdom". Projektet foregår i et samarbejde mellem Center for kvalitet i Middelfart, OUH i Svendborg samt Faaborg-Midtfyn kommune. Dette betyder at der inden 4 uger (jf. de nationalle retningslinier) skal iværksættes rehabilitering af borgerne omfattende vejledning, undervisning, støtte, træning (herunder telesundhed KOL) m.m. Ovenstående projekt vil blive beskrevet særskilt og styres af Center for kvalitet. At forbedre borgernes funktionsevne og livskvalitet. At reducere antal indlæggelser og genindlæggelser. Afrapportering Der afrapporteres på møderne i Styregruppen for kronikkere og derudover til Sundhedsudvalget ved udgangen af Derudover kan der være tale om individuelle forløb i eget hjem. Indsatsen tilrettelægges i samarbejde med fagsekretariat Pleje/Omsorg og vil indebære brug af digitaliserede løsninger/tele-kol. Under forudsætning af at der afsættes midler kr - jf. økonomiaftalen til KOL-rehabilitering til borgere med svær/ meget svær KOL kan der etableres 4 hold årligt med patientuddannelse og træning -ud over de 4 hold vi har nu til borgere med let-moderat KOL. Hvert kursusforløb varer 8 uger. Første hold for borgere med svær KOL/ meget svær KOL vil kunne starte 4-5 måneder efter politisk vedtagelse, idet der skal anættes såvel sygeplejersker og fysioterapeuter til opgaven Borgerne oplever øget sygdomsforståelse og mestringsevne - dette indberettes til KOALA-databasen efter hvert kursusforløb blandt de inkluderede borgere. Reduktion i antal indlæggelser/genindlæggelser følges via 3 mdr. s opfølgningen efter afsluttet holdtilbud i kommunen. Fagsekretariat Pleje Omsorg Fagsekretariat Sundhed og Handicap :29 Side 4 af 7

5 Optimeret faldudredning type: Aftaleenhed Fald medfører såvel menneskelige som økonomiske omkostninger. Et hoftebrud koster samfunndsmæssigt ,-, hvoraf de ,- er kommunale udgifter. Nuværende faldudredningsteam består af en sygeplejerske, en social- og sundhedsassistent samt en terapeut i plejen. De foretager faldudredning af udvalgte borgere, der har været faldet. Ved at udvide faldudredningsteamet med en fysioterapeut fra Træningsafdelingen styrkes den tværfaglige tilgang og det træningsmæssige aspekt. Det anslås at en fysioterapeut skal bruge 1 dag om ugen til faldudredning samt mødevirksomhed med det øvrige faldudredningsteam- svarende til en årlig udgift på kr. Det er en politisk beslutning om der skal afsættes midler jf. økonomiaftalen til en optimeret faldudredning. Via optimeret faldudrening at øge antallet af forebyggelige indlæggelser samt genindlæggelser. Afrapportering Der afrapporteres til styregruppen for fald i forbindelse med audit i Det vurderes derfor, at teamet bør udvides med en fysioterapeut fra Træning, Aktivitet og Rehabilitering, svarende til 7 timer om ugen + afledt mødevirksomhed / audits mv. Baggrunden er at øge fokus på den fysioterapeutiske træningsindsats i faldudredningasforløbene. Tilbuddet kan iværksættes med 1-2 måneders varsel. Det er formålet med indsatsen, at reducere antallet af hoftebrud med 5 % :29 Side 5 af 7

6 Patientuddannelse i osteoporose type: Aftaleenhed Sundhedsstyrelsen estimerer, at danskere, primært kvinder, lider af osteoporose (knogleskørhed). Samtidig estimeres det, at der årligt sker hoftebrug i Danmark. Osteoporose er en væsentlig årsag til at borgere får brud i forbindelse med fald. Herudover kan osteoporose medføre sammenfald af ryghvivlerne med smertefulde tilstande til følge. Mange får behov for hjælpemidler og hjemmehjælp. Udviklingen af sygdommen kan til en vis grad forebygges med korrekt medicin, kost og rygestop og træning. Indsatsen skal medvirke til at forebygge indlæggelser- herunder forebyggelse af brud samt bidrage til øget sygdomsforståelse og mestring blandt de inkluderede borgere. Afrapportering Efter et år fremlægges status/evaluering på sundhedsudvalgsmødet i 1. kvartal Der evalueres på møderne for Styregruppen på kroniker-området Der etableres en patientuddannelse på hold med deltagelse af fysioterapeuter, evt. ergoterapeuter, diætist og sygeplejerske. Indsatsen etableres i dialog mellem Træning, Aktivitet og Rehabilitering, fagsekretariat Pleje/Omsorg samt Det Mobile Sundhedscenter med tæt involvering af såvel borgere, patientforeninger, sygehus samt almen praksis. Planlægning og implementering skønnes at tage minimum ½ år. Det forelås at der etableres fire hold årligt med 8 kursusgange pr. hold. Tilbudet iværksættes i efteråret under forudsætning af at der afsættes midler jf. økonomiaftalen - svarende til kr årligt Planlægningsprocessen vil kunne starte i februar/ marts, såfemt det politiske niveau i januar beslutter om der skal afsættes midler hertil. Borgerne oplever øget sygdomsforståelse og mestring sevne - dette måles via spørgeskemaundersøgelse efter hvert kursusforløb blandt de inkluderede borgere. For de borgere der kan foregår dette elektronisk via survey. Fagsekretariat Pleje Omsorg Fagsekretariat Sundhed og Handicap :29 Side 6 af 7

7 Styrkelse af rygrehabiliteringen (1) type: Aftaleenhed Jf. patientforløbsprogram for rygområdet bør kommunen have tilbud til den kroniske rygpatient, som er defineret som patienten med varige rygproblemer, og som er socialt og arbejdsmæssigt truet af disse problemer. Der er ved budget 2013 afsat kr årligt på Træningsafdelingens budget til styrkelse af rygrehabiliteringen af ovennævnte målgruppe. Det er i efteråret 2013 afklaret mellem Jobcenter, TAR og Det Mobile Sundhedscenter at tilbuddet om rygrehabilitering af borgere med kroniske rygsmerter foregår i TAR-regi. Begrundelsen for dette er at tilbuddet jf. Forløbsprogram på rygområdet hidrører under Sundhedslovgivningen ( 119) - og dermed er den praktiserende læge tovholder og skal henvise til tilbuddet. Mange af henvisningerne kommer fra Rygcenter Lillebælt. Det tilstræbes at tilbuddet starter i januar 2014 med to fysioterapeuter som ansvarlige for tilbuddet, der skal foregå som kursustilbud 4 gange årligt a 8 uger. Indsatsområdet er overført fra 2013 Målet er at borgere, der socialt og arbejdsmæssigt truet af deres kroniske ryglidelse, får værktøjer til at leve med deres kroniske rygsmerter, således at de opnår en forbedret livskvalitet i hverdagen og om muligt en forbedret funktionsevne - herunder bliver mere arbejdsmarkedsparate. Afrapportering Sundhedsudvalget informeres om model og starttidspunkt for opgaven Sundhedsudvalget informeres om evaluteringen efter ½ år og efter 1 år 1. Udarbejdelse af endeligt koncept for tilbuddet 2. Der skal findes lokaler på to matrikler ( øst og vest) 4. Udarbejdelse af information om tilbudet til lægerne og sygehuset ( Sundhed.dk) samt jobcenter 5. Afklaring af behov for dokumention i Care 6. Afklaring af evaluteringskoncept Tilbudet påbegyndes i januar/ februar 2014 Det evalueres 1. gang efter ½ år, dvs. juni :29 Side 7 af 7

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.2 Udviklingsstrategi det sociale område 2015...2 Bilag 1: Udkast til udviklingsstrategi 2015...2 2.4 International Citizen Service...14 Bilag

Læs mere

Ansøgning fra Svendborg Kommune

Ansøgning fra Svendborg Kommune Svendborg Kommunes ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om økonomisk tilskud fra puljen til forstærket indsats overfor patienter med kronisk sygdom i 2010-2013 Sags nr. 0905670 Ansøger:

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 08-10-2009 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, lokale138/139

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 08-10-2009 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, lokale138/139 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 08-10-2009 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, lokale138/139 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Medhat Khattab, Jørgen Pless, Grete Schødts, Arne Ebsen,

Læs mere

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Baggrund Der er aktuelt i Danmark omkring 1,7 mio. mennesker, som lider af kronisk sygdom,

Læs mere

Herning. Midtjylland. I Region Midtjylland har kommuner og region valgt at udarbejde en frivillig aftale på økomiområdet.

Herning. Midtjylland. I Region Midtjylland har kommuner og region valgt at udarbejde en frivillig aftale på økomiområdet. Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Dato 9. december 2013 Slettet: 4. november 2013 Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Udkast til referencegruppen med indarbejdede kommentarer fra høringen 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Afrapportering: Frikommuneforsøgstemaet "En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats"

Afrapportering: Frikommuneforsøgstemaet En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1. november 2012 Afrapportering: Frikommuneforsøgstemaet "En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats" Lov om frikommuner, der skal tilvejebringe

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Side/Farve Bind? Sundhedsudvalget - serviceområde???? 1 - Sundhedsudvalget Politikområder (serviceområde) Beløb Sundhed & Forebyggelse 133.119 Visitation & Rehabilitering

Læs mere

Skive. Region Midtjylland

Skive. Region Midtjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side

Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side Udvalg Social og Sundhed Nr.: 1 Politikområde Ældre Kort titel for løft af indsats Opklassificering af sygeplejen på

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Valgperiode 2010-13 Version 1 Godkendt af byrådet 24. januar 2011 Godkendt af regionsrådet 31. januar 2011 Ikrafttrædelse 1.

Læs mere

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Status rapport Juli 2014 Udarbejdet af: Projektleder Anne Ganner Bech 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

(Første indsendelse af sundhedsaftalen har versionsnummer 1. Efterfølgende fremsendelser af ændrede versioner nummereres fortløbende)

(Første indsendelse af sundhedsaftalen har versionsnummer 1. Efterfølgende fremsendelser af ændrede versioner nummereres fortløbende) Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Forløbsprogram for lænderygsmerter

Forløbsprogram for lænderygsmerter Forløbsprogram for lænderygsmerter Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 26. juni 2012 Godkendt af Regionsrådet den 22. august 2012 Region Midtjylland Nære Sundhedstilbud Opdateret 15. maj 2013

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2015 VELKOMMEN TIL BALLERUP KOMMUNE

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/23065 Høring om Sundhedsaftalen 2015-2018...1. 3. 13/31305 Ledelsesinformation sundhedsøkonomi juli 2014...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/23065 Høring om Sundhedsaftalen 2015-2018...1. 3. 13/31305 Ledelsesinformation sundhedsøkonomi juli 2014... Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 1. oktober 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/23065 Høring om Sundhedsaftalen

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Pleje. Overordnede mål. Socialudvalget

Pleje. Overordnede mål. Socialudvalget Overordnede mål Politikområdet pleje afløser det tidligere politikområde ældre. Navnet er ændret som følge af en række organisationsændringer i 2008, der betyder at det tidligere ældreområde nu primært

Læs mere

2. Fastlæggelse af patientmålgruppe... 13 2.1. Generelt... 13 2.2. Definition og omfang... 13

2. Fastlæggelse af patientmålgruppe... 13 2.1. Generelt... 13 2.2. Definition og omfang... 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Målgruppe for forløbsprogrammets anbefalinger... 5 1.3. Organisering og medlemmer... 5 1.4. Forløbsprogrammets opbygning... 5 1.5. Baggrund...

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Sundhedsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder:

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: Sundhed og Handicap Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Transport, infrastruktur, kollektiv

Læs mere