Vejtransporten. - i tal og tekst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejtransporten. - i tal og tekst"

Transkript

1 Vejtransporten - i tal og tekst De Danske Bilimportører, september årgang 2010

2 Vejtransporten - i tal og tekst 1

3 Vejtransporten i tal og tekst 2010 Udgivet af De Danske Bilimportører September 2010 Oplag: ca. 500 udkommer som e-bog Pris: gratis Design og produktion: KathArt ISBN Publikationen kan hentes via De Danske Bilimportører hjemmeside Publikationen kan citeres med kildeangivelse De Danske Bilimportører Rådhuspladsen København V 2

4 Forord/Preface Dansk Den årlige publikation Vejtransporten i tekst og tal indeholder statistiske oplysninger og indikatorer om udviklingen i vejtransportsektoren i Danmark. I år er et nyskabende år i Vejstransportens historie, da den for første gang kun udkommer i PDF. Formatet er således fulgt med tiden, men oplysninger og tabeller er de samme som tidligere år. En del af de statistiske oplysninger i publikationen er baseret på udtræk fra De Danske Bilimportørers database med oplysninger om både bestanden af køretøjer og nyregistrering af køretøjer i Danmark. Vejtransporten i tekst og tal indeholder dog også en række statistiske oplysninger fra andre kilder, og belyser således udviklingen på områder som blandt andet bilejerskab, miljø og trafiksikkerhed. I år udkommer Vejtransporten i tekst og tal dog med færre mindre tabeller end normalt ud fra ønsket om en tidligere udgivelsesdato. De øvrige tabeller vil kunne findes på i løbet af efteråret. Tallene i publikationen er indsamlet i perioden april til juli 2010, og afspejler dermed de data som forelå i denne periode. København, august 2010 English The annual report Road transport in text and figures contains statistical information and indicators that illustrate the development in the road transport sector in Denmark. This years publication, marks an historic event since it is the first time Road Transport is published exclusively as a PDF. Part of the statistical information contained in the report is based on extracts from The Danish Car Importers Association s database, which contains information about both the motor vehicles in use and the new registrations of motor vehicles in Denmark. Road transport in text and figures also contains statistical information from other sources, and illustrates the development in such areas as car ownership, environment and traffic safety. This year however Road transport - in text and figures is published, with fewer tables than normal in the interest of an earlier publication date. The other tables will be available on in the autumn. The numbers in the publications have been collected in the period from April to July 2010 and therefore reflect the data that was available at that time. Copenhagen, august

5 Indholdsfortegnelse Forord 3 I: Nyregistreringer 9 Introduktion til nyregistreringer 10 Tabel 1.1 Nyregistrerede motorkøretøjer siden Figur 1.1 Nyregistrerede person-, vare- og lastbiler 14 Tabel 1.2 De månedlige nyregistreringer af personbiler 14 Tabel 1.3 Nyregistrerede person- og varebiler fordelt efter mærke 15 Tabel 1.4 Nyregistrerede varebiler fordelt efter totalvægt 16 Tabel 1.5 Nyregistrerede varebiler fordelt på privat og erhverv 17 Tabel 1.6 Nyregistrerede lastbiler fordelt efter totalvægt 17 Tabel 1.7 Nyregistrerede lastbiler fordelt efter mærke og totalvægt, Tabel 1.8 Nyregistrerede motorcykler fordelt efter mærke 19 Tabel 1.9 Nyregistrerede køretøjer i de enkelte amter 20 Tabel 1.10 Nyregistrerede køretøjer i de enkelte regioner 21 Figur 1.10 Nyregistrerede køretøjer i de enkelte regioner 21 Tabel 1.11 Top 20 over mest solgte mærker for personbiler 22 Tabel 1.12 Top 20 over mest solgte modeller for personbiler 22 Tabel 1.13 Top 20 over mest solgte mærker for varebiler 23 Tabel 1.14 Top 20 over mest solgte modeller for varebiler 23 Tabel 1.15 Top 10 over mest solgte mærker for lastbiler 24 Tabel 1.16 Beregnet årlig afgang (ophugning) af indregistrerede biler 25 Tabel 1.17 Årlig ophugning af person- og varebiler via Miljøordning for Biler 26 Figur 1.17 Årlig ophugning af person- og varebiler via Miljøordning for Biler 27 Tabel 1.18 Gennemsnitsalderen på ophuggede person- og varebiler via Miljøordning for Biler 27 Tabel 1.19 Import af nye køretøjer til personbefordring 27 II: Bilparken 29 Introduktion til bilparken 30 Tabel 2.1 Det samlede antal køretøjer i Danmark pr. 31. december Tabel 2.2 Bilparken i forhold til befolkningstallet pr. 31 december Tabel 2.3 Bestanden af personbiler fordelt efter mærke pr. 31. december 36 Tabel 2.4 Bestanden af vare- og lastbiler fordelt efter mærke pr. 31. december 37 Tabel 2.5 Aldersfordelingen for bestanden af personbiler pr. 31. december 38 Figur 2.5 Udviklingen i aldersfordelingen for bestanden af personbiler, Tabel 2.6 Bestanden af personbiler efter 1. registreringsår og mærke/model 39 Tabel 2.7 Aldersfordelingen for bestanden af varebiler pr. 31. december 46 Figur 2.7 Aldersfordelingen for bestanden af varebiler, Tabel 2.8 Aldersfordelingen for bestanden af lastbiler pr. 31. december 47 Figur 2.8 Udviklingen i aldersfordelingen for bestanden af lastbiler,

6 Tabel 2.9 Den samlede bilpark i udvalgte lande 48 Figur 2.9 Antal indbyggere pr. køretøj i udvalgte lande 48 Tabel 2.10 Personbilparken i udvalgte lande 49 III: Bilbeskatning 51 Introduktion til bilbeskatning 52 De danske regler for bilbeskatning 54 Tabel 3.1 Provenu fra bilafgifterne 64 Tabel 3.2 Bilbeskatning i udvalgte lande 64 Tabel 3.3 Afgifter i forbindelse med køb af ny personbil 65 IV: Bilejerskab og trafikarbejde 67 Introduktion til bilejerskab og trafikarbejde 68 Tabel 4.1 Familiernes bilrådighed pr. 1. januar Tabel 4.2 Andel af familier med bil efter indkomst pr. 1. januar 69 Figur 4.2 Andel af familier med bil efter indkomst pr. 1. januar 69 Tabel 4.3 Udvikling i biltrafikkens omfang 70 Figur 4.3 Indeks over biltrafikkens omfang 70 Tabel 4.4 Persontransport efter transportmiddel 71 Tabel 4.5 Personkilometer pr. personbil i udvalgte lande 71 Figur 4.5 Personkilometer pr. personbil i udvalgte lande 71 V: Miljø, energi og trafiksikkerhed 73 Introduktion til miljø, energi og trafiksikkerhed 74 Tabel 5.1 Nyregistrerede person- og varebiler fordelt efter drivkraft, Figur 5.1 Nyregistrerede personbiler fordelt efter drivkraft, Tabel 5.2 Bestanden af person- og varebiler fordelt efter drivkraft pr. 31. december 76 Tabel 5.3 Endeligt energiforbrug i transportsektoren og andre sektorer 77 Tabel 5.4 Udviklingen i de løbende benzinpriser i kr. pr. liter ved årets udgang i udvalgte år 78 Figur 5.4 Udviklingen i de løbende benzinpriser i kr. pr. liter ved årets udgang 78 Tabel 5.5 Gennemsnitlig CO 2 -emission for nyregistrerede personbiler 78 Tabel 5.6 Luftforurening i de større byer målt i µg/m 3 partikler 79 Figur 5.6 Luftforurening i København, Aalborg og Odense målt i µg/m 3 partikler 79 Tabel 5.7 Antal færdselsuheld 80 Tabel 5.8 Antal personskader ved færdselsuheld 81 Tabel 5.9 Antallet af trafikdræbte i udvalgte lande, Figur 5.9 Antallet af trafikdræbte per mio. personbiler i udvalgte lande 82 Tabel 5.10 Andel af personbiler, der er mere end 10 år gamle i udvalgte lande 83 Figur 5.10 Andel af personbiler, der er mere end 10 år gamle i udvalgte lande 83 5

7 Table of Contents Preface 3 I: New registrations 9 Introduction to new registrations 10 Table 1.1 New registrations of motor vehicles since Figure 1.1 New registrations of passenger cars, vans and trucks 14 Table 1.2 Monthly new registrations of passenger cars 14 Table 1.3 New registrations of passenger cars and vans by marque 15 Table 1.4 New registrations of vans by gross weight 16 Table 1.5 Private and commercial new registrations of vans 17 Table 1.6 New registrations of trucks by gross weight 17 Table 1.7 New registrations of trucks by marque and gross weight, Table 1.8 New registrations of motorcycles by marque 19 Table 1.9 New registrations of vehicles by county 20 Table 1.10 New registrations of vehicles by region 21 Figure 1.10 New registrations of vehicles by region 21 Table 1.11 Top 20 over the most sold marques for passenger cars 22 Table 1.12 Top 20 over the most sold models for passenger cars 22 Table 1.13 Top 20 over the most sold marques for vans 23 Table 1.14 Top 20 over the most sold models for vans 23 Table 1.15 Top 10 over the most sold marques for trucks 24 Table 1.16 Estimated annual breaking up of registered cars 25 Table 1.17 Annual breaking up of cars by Miljøordning for Biler 26 Figure 1.17 Annual breaking up of passenger cars and vans by Miljøordning for Biler 27 Table 1.18 The average age of passenger cars and vans broken up by Miljøordning for Biler 27 Table 1.19 Import of new vehicles for passenger transport 27 II: Motor vehicles in use 29 Introduction to motor vehicles in use 30 Table 2.1 Total number of vehicles in Denmark per December 31, Table 2.2 Number of vehicles in proportion to the number of inhabitants per December 31, Table 2.3 Number of passenger cars in use by marque per December Table 2.4 Number of vans and trucks in use by marque per December Table 2.5 Age distribution of the passenger car fleet per December Figure 2.5 Development in the age distribution of the passenger car fleet, Table 2.6 Passenger car fleet by first year of registration and marque/model 39 Table 2.7 Age distribution of the fleet of vans per December Figure 2.7 Development in the age distribution of the fleet of vans, Table 2.8 Age distribution of the fleet of trucks per December Figure 2.8 Development in the age distribution of the fleet of trucks,

8 Table 2.9 Total number of vehicles in use in selected countries 48 Figure 2.9 Number of inhabitants per vehicle in selected countries 48 Table 2.10 Passenger cars in use in selected countries 49 III: Motor taxation 51 Introduction to motor taxation 52 The Danish motor taxation 54 Table 3.1 Revenue from motor taxation 64 Table 3.2 Motor taxation in selected countries 64 Table 3.3 Taxes on registration of new passenger cars at different prices 65 IV: Car ownership and traffic 67 Introduction to car ownership and traffic 68 Table 4.1 Car ownership by families per January 1, Table 4.2 Share of families with car by income per January 1 69 Figure 4.2 Share of families with car by income per January 1 69 Table 4.3 Development in car traffic 70 Figure 4.3 Development in car traffic 70 Table 4.4 Passenger transport by mode 71 Table 4.5 Passenger kilometres per passenger car in selected countries 71 Figure 4.5 Passenger kilometres per passenger car in selected countries, V: Environment, energy and traffic safety 73 Introduction to environment, energy and traffic safety 74 Table 5.1 New registrations of passenger cars and vans by fuel type, Figure 5.1 New registrations of passenger cars by fuel type, Table 5.2 Number of passenger cars and vans in use by fuel type per December Table 5.3 Final energy consumption in the transport sector and other sectors 77 Table 5.4 Development in current petrol prices in DKK/litre at the end of the year 78 Figure 5.4 Development in current petrol prices in DKK/litre at the end of the year 78 Table 5.5 Average CO 2 emissions for new registrations of passenger cars 78 Table 5.6 Air pollution in the larger cities measured in µg/m 3 particles 79 Figure 5.6 Air pollution in Copenhagen, Aalborg and Odense measured in µg/m 3 particles 79 Table 5.7 Number of road accidents 80 Table 5.8 Number of person injuries in road accidents 81 Table 5.9 Number of road fatalities in selected countries, Figure 5.9 Number of road fatalities per mio. passenger cars in selected countries 82 Table 5.10 Share of passenger cars that are more than 10 years old in selected countries 83 Figure 5.10 Share of passenger cars that are more than 10 years old in selected countries 83 7

9 8

10 I: Nyregistreringer 9

11 Introduktion til nyregistreringer Indregistrering af personbiler på højt niveau 2009 var et hårdt år for bilsalget. Årets var præget meget markant af finanskrisen, og krisen kunne tydeligt ses på salget sammenlignet med de foregående år. Ved årets udgang var der dog samlet set blevet indregistreret personbiler. En nedgang på 25% i forhold til 2008, men i lyset af krisen var salget pænt set i en historisk sammenhæng. Rekorden for indregistreringer er fortsat fra 1986, hvor der blev indregistreret knapt personbiler Antal indregistrerede personbiler Top 10 for personbiler Nedenfor ses top-10 listen over de mest solgte modeller for personbiler i MODEL ANTAL TOYOTA AVENSIS TOYOTA AYGO FORD FIESTA PEUGEOT CITROEN C PEUGEOT SUZUKI ALTO OPEL INSIGNIA SKODA FABIA FORD MONDEO

12 Fald i indregistrering af varebiler Varebilsmarkedet var i meget kraftigt omfang påvirket af krisen. Samlet set blev der indregistreret varebiler i 2009, hvilket er under halvdelen af antallet i Antal indregistrerede varebiler Knap lastbiler blev indregistreret i 2008 Lastbilmarkedet var ligeledes påvirket af den finansielle krise og faldt til nye indregistrerede lastbiler. I 2009 blev der indregistreret nye lastbiler, hvilket er lidt under halvdelen af niveauet fra Antal indregistrerede lastbiler Bilerne er ældre når de skrottes I 2009 blev der skrottet ca personbiler via Miljøordning for Biler og varebiler. De biler, som skrottes er fortsat meget gamle. I 2009 var gennemsnitsalderen for de personbiler, der blev skrottet via Miljøordning for Biler 16,7 år, mens personbiler fem år tidligere i snit var 16,4 år gamle når de blev skrottet. 11

13 Tabel 1.1 Nyregistrerede motorkøretøjer siden 1953 Personbiler 1 Varebiler 2 Lastbiler 2 Busser Motorcykler/ scootere

14 Personbiler 1 Varebiler 2 Lastbiler 2 Busser Motorcykler/ scootere Personbiler inkluderer også campere, dog ikke i perioden Fra og med 1986 er vægtgrænserne mellem vare- og lastbiler ændret. Før 1986 er den øvre vægtgrænse for varebiler kg, fra 1986 er den øvre vægtgrænse kg. Tilsvarende for lastbiler er den nedre vægtgrænse før kg og fra kg. Kilde: De Danske Bilimportører og Motorcykelbranchens Landsforbund Tallene i tabellen er fra den 27. april

15 Figur 1.1 Nyregistrerede person-, vare- og lastbiler, Personbiler Varebiler Lastbiler Tabel 1.2 De månedlige nyregistreringer af personbiler Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Personbiler inkluderer også campere. Kilde: De Danske Bilimportører Tallene i tabellen er fra den 28. april 2010.

16 Tabel 1.3 Nyregistrerede person- og varebiler fordelt efter mærke Personbiler Varebiler MÆRKE Alfa Romeo Audi BMW Cadillac Chevrolet Chrysler Citroën Fiat Ford Honda Hyundai Iveco Jaguar Jeep Kia Lada Land Rover LDV Lexus Mazda Mercedes-Benz MG Mini Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Rover Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Suzuki Toyota Volkswagen Volvo Andre mærker I alt Heraf diesel Pct. 27,9 40,0 46,8 45,5 90,6 91,3 93,8 93,9 Personbiler inkluderer også campere. Kilde: De Danske Bilimportører Tallene i tabellen er fra den 3. maj

17 Tabel 1.4 Nyregistrerede varebiler fordelt efter totalvægt TOTALVÆGT højst 2 t 2-3,5 t I alt Fra og med 1995 er varebilernes øvre og lastbilernes nedre totalvægtsgrænse ændret fra 3 til 3,5 t. Kilde: De Danske Bilimportører Tallene i tabellen er fra den 4. maj

18 Tabel 1.5 Nyregistrerede varebiler fordelt på privat og erhverv Privat Erhverv I alt Andel private ,7% ,2% ,9% ,1% ,7% ,2% ,1% ,9% Kilde: De Danske Bilimportører Tallene i tabellen er fra den 4. maj Tabel 1.6 Nyregistrerede lastbiler fordelt efter totalvægt LASTBILER over I alt Kilde: De Danske Bilimportører Tallene i tabellen er fra den 6. maj

19 Tabel 1.7 Nyregistrerede lastbiler Fordelt efter mærke og totalvægt kg kg kg Over kg I ALT DAF Ford Iveco M.A.N Mercedes-Benz Mitsubishi Nissan Renault Scania Toyota Volvo Volkswagen Andre I alt Kilde: De Danske Bilimportører Tallene i tabellen er fra den 6. maj

20 Tabel 1.8 Nyregistrerede motorcykler fordelt efter mærke Aprilia Baotian BMW Dadyw Ducati Geely Harley Davidson Honda Hyosung Jinlun Kawasaki Kinroad Lifan PGO Suzuki Triumph Yamaha Andre I alt Kilde: ND Data 19

21 Tabel 1.9 Nyregistrerede køretøjer i de enkelte amter Personbiler Varebiler Bornholms amt Frederiksberg Kommune Frederiksborg Amt Fyns Amt Københavns Amt Københavns Kommune Nordjyllands Amt Ribe Amt Ringkøbing Amt Roskilde Amt Storstrøms Amt Sønderjyllands Amt Vejle Amt Vestsjællands Amt Viborg Amt Århus Amt Grønland I alt Lastbiler Busser Bornholms amt Frederiksberg Kommune Frederiksborg Amt Fyns Amt Københavns Amt Københavns Kommune Nordjyllands Amt Ribe Amt Ringkøbing Amt Roskilde Amt Storstrøms Amt Sønderjyllands Amt Vejle Amt Vestsjællands Amt Viborg Amt Århus Amt I alt Personbiler inkluderer også campere. Kilde: De Danske Bilimportører Tallene i tabellen er fra den 20. maj

22 Tabel 1.10 Nyregistrerede køretøjer i de enkelte regioner Personbiler Varebiler Hovedstaden Sjælland Midtjylland Nordjylland Syddanmark Grønland I alt Lastbiler Busser Hovedstaden Sjælland Midtjylland Nordjylland Syddanmark Grønland I alt Personbiler inkluderer også campere. Kilde: De Danske Bilimportører Tallene i tabellen er fra den 20. maj Figur 1.10 Nyregistrerede køretøjer i de enkelte regioner Syddanmark Nordjylland Midtjylland Sjælland Hovedstaden Personbiler Varebiler Lastbiler 21

23 Tabel 1.11 Top 20 over mest solgte mærker for personbiler Placering Mærke Antal Mærke Antal Mærke Antal 1. PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT VOLKSWAGEN TOYOTA FORD TOYOTA CITROËN TOYOTA CITROËN VOLKSWAGEN CITROËN FORD FORD SUZUKI OPEL OPEL OPEL SUZUKI SUZUKI VOLKSWAGEN SKODA SKODA HYUNDAI HYUNDAI MAZDA SKODA FIAT KIA FIAT KIA FIAT MAZDA MAZDA HYUNDAI HONDA AUDI AUDI AUDI VOLVO BMW KIA BMW VOLVO RENAULT RENAULT RENAULT BMW CHEVROLET CHEVROLET MERCEDES-BENZ MITSUBISHI MITSUBISHI NISSAN MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ MITSUBISHI SEAT NISSAN SEAT Kilde: De Danske Bilimportører Tallene i tabellen er fra den 26. maj Tabel 1.12 Top 20 over mest solgte modeller for personbiler Placering Model Antal Model Antal Model Antal 1. VOLKSWAGEN PASSAT TOYOTA AYGO TOYOTA AVENSIS PEUGEOT SKODA FABIA TOYOTA AYGO SKODA FABIA PEUGEOT FORD FIESTA TOYOTA AVENSIS OPEL CORSA PEUGEOT SUZUKI SWIFT KIA CEED CITROËN C OPEL CORSA SUZUKI SWIFT PEUGEOT SKODA OCTAVIA VOLKSWAGEN PASSAT SUZUKI ALTO FORD MONDEO CITROËN C OPEL INSIGNIA CITROËN C4 PICASSO AUDI A SKODA FABIA PEUGEOT PEUGEOT FORD MONDEO FIAT PUNTO TOYOTA YARIS VOLKSWAGEN GOLF PEUGEOT MAZDA PEUGEOT PEUGEOT MAZDA OPEL CORSA TOYOTA YARIS FORD MONDEO HONDA ACCORD CITROËN C PEUGEOT SUZUKI SPLASH OPEL ASTRA KIA PICANTO MAZDA PEUGEOT VOLKSWAGEN GOLF FORD FOCUS FORD FOCUS FIAT PUNTO HYUNDAI I HYUNDAI GETZ TOYOTA AVENSIS HYUNDAI I KIA CEED FORD FOCUS PEUGEOT Kilde: De Danske Bilimportører Tallene i tabellen er fra den 26. maj

24 Tabel 1.13 Top 20 over mest solgte mærker for varebiler Placering Mærke Antal Mærke Antal Mærke Antal 1. VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN FORD FORD FORD TOYOTA OPEL TOYOTA OPEL TOYOTA OPEL CITROËN CITROËN PEUGEOT MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ CITROËN RENAULT PEUGEOT MERCEDES-BENZ PEUGEOT FIAT FIAT SEAT RENAULT RENAULT FIAT SEAT NISSAN HONDA NISSAN IVECO SUZUKI IVECO SEAT IVECO SUZUKI 518 SUZUKI NISSAN HONDA 398 MAZDA HYUNDAI 695 HYUNDAI 378 HYUNDAI MAZDA 657 BMW 279 SKODA LAND ROVER 604 MAZDA 255 AUDI KIA 549 SKODA 162 HONDA MITSUBISHI 544 KIA 161 MITSUBISHI BMW 430 AUDI 111 BMW 54 Kilde: De Danske Bilimportører Tallene i tabellen er fra den 28. maj Tabel 1.14 Top 20 over mest solgte modeller for varebiler Placering Model Antal Model Antal Model Antal 1. FORD TRANSIT FORD TRANSIT FORD TRANSIT VOLKSWAGEN TRANSPORTER VOLKSWAGEN TRANSPORTER VOLKSWAGEN TRANSPORTER VOLKSWAGEN TOURAN OPEL VIVARO MERCEDES-BENZ SPRINTER OPEL VIVARO MERCEDES-BENZ SPRINTER OPEL VIVARO SEAT ALTEA FIAT DUCATO TOYOTA HIACE SUZUKI GRAND VITARA IVECO DAILY RENAULT TRAFIC FIAT DUCATO RENAULT TRAFIC IVECO DAILY MERCEDES-BENZ SPRINTER SEAT LEON FIAT DUCATO IVECO DAILY CITROËN JUMPER 954 PEUGEOT BOXER RENAULT TRAFIC MERCEDES-BENZ VITO 945 FORD TRANSIT CONNECT TOYOTA HIACE TOYOTA HIACE 921 MERCEDES-BENZ VITO TOYOTA COROLLA SPORTSVAN VOLKSWAGEN TOURAN 848 CITROËN JUMPER CITROËN JUMPER PEUGEOT BOXER 771 VOLKSWAGEN TOURAN VOLKSWAGEN CADDY CITROËN JUMPY 746 PEUGEOT BIPPER HONDA FR-V OPEL ZAFIRA 700 CITROËN JUMPY OPEL ZAFIRA VOLKSWAGEN TIGUAN 683 OPEL ZAFIRA TOYOTA RAV NISSAN PRIMASTAR 620 VOLKSWAGEN TIGUAN MERCEDES-BENZ VITO PEUGEOT EXPERT 527 NISSAN PRIMASTAR FORD FOCUS C-MAX TOYOTA YARIS 515 VOLKSWAGEN GOLF FORD TRANSIT CONNECT 982 FORD FOCUC C-MAX 508 FORD FOCUC C-MAX 236 Kilde: De Danske Bilimportører Tallene i tabellen er fra den 28. maj

25 Tabel 1.15 Top 10 over mest solgte mærker for lastbiler Placering Mærke Antal Mærke Antal Mærke Antal 1. VOLVO VOLVO VOLVO SCANIA SCANIA SCANIA MAN MAN MAN MERCEDES-BENZ 901 MERCEDES-BENZ 893 MERCEDES-BENZ DAF 677 IVECO 618 IVECO IVECO 489 DAF 530 DAF RENAULT 145 RENAULT 145 RENAULT VOLKSWAGEN 17 MITSUBISHI FUSO 25 VOLKSWAGEN TOYOTA 15 NISSAN 17 MITSUBISHI FUSO MITSUBISHI FUSO 11 VOLKSWAGEN 16 FORD 7 Kilde: De Danske Bilimportører Tallene i tabellen er fra den 2. juni

26 Tabel 1.16 Beregnet årlig afgang (ophugning) af indregistrerede biler PERSONBILER SMÅ VAREBILER (HØJST 2 t) Nyregistrering Nettotilvækst Beregnet afgang Nyregistrering Nettotilvækst Beregnet afgang STORE VAREBILER (2-3,5 t) LASTBILER (OVER 3,5 t) Nyregistrering Nettotilvækst Beregnet afgang Nyregistrering Nettotilvækst Beregnet afgang Tallene er usikre som følge af variationer i antallet af midlertidigt afmeldte vogne. Opgørelsen for personbiler inkluderer ikke campere. Kilde: De Danske Bilimportører og Miljøordning for Biler Tallene i tabellen er fra den 2.juni

27 Tabel 1.17 Årlig ophugning af person- og varebiler via Miljøordning for Biler Personbiler Varebiler Årstal for første registrering Årstal for første registrering Før Før Total Total Miljøordningen startede 1. juli Autoophuggere skal efter denne dato være registreret af Miljøstyrelsen og være miljøcertificerede. Kilde: Miljøordning for Biler 26

28 Figur 1.17 Årlig ophugning af person- og varebiler via Miljøordning for Biler Varebiler Antal Personbiler Tabel 1.18 Gennemsnitsalderen på ophuggede person- og varebiler via Miljøordning for Biler År Personbiler 16,4 16,6 16,7 16,7 16,8 16,7 Varebiler 14,7 15,2 15,3 15,7 15,5 15,7 Kilde: Miljøordning for Biler Tabel 1.19 Import af nye køretøjer til personbefordring Data ikke tilgængelig ved redaktionens slutning. Tabellen kan findes på 27

29 28

30 II: Bilparken 29

31 Introduktion til bilparken Mere end 2,6 mio. køretøjer Ved udgangen af 2009 var der samlet set mere end 2,6 mio. køretøjer i Danmark, idet bestanden var på knap køretøjer. Bestanden af køretøjer har været støt stigende siden de første biler kom til landet og i 1990 rundede bestanden 2 mio. køretøjer, men oplevede fra 2008 til 2009 et sjældent fald på ca køretøjer. En udvikling der må tilskrives den internationale finanskrise. Bestanden af køretøjer i Danmark

32 Mere end 40 % af personbilerne er over 10 år gamle Ultimo 2009 var andelen af personbiler, der var mere end 10 år gamle 43,6%. Varebiler og lastbiler er yngre end personbiler Bestanden af varebiler og lastbiler er i gennemsnit yngre end bestanden af personbiler. Ultimo 2009 var andelen af varebiler, der var mere end 10 år gamle på 26,5 %. For lastbilernes vedkommende var det 24,1 %, som var mere end 10 år gamle. Aldersfordelingen på personbiler i Mange indbyggere per personbil Danmark har samlet set fortsat en relativt lille bilpark sammenlignet med andre lande også når man tager højde for antallet af indbyggere år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år Mere end 10 år Personbiler udgør mere end tre fjerdedele af bilparken Personbiler udgør langt den største del af bestanden af køretøjer. Ultimo 2009 var der ca personbiler i Danmark. Bestanden af varebiler udgjorde ca køretøjer, mens der var ca lastbiler i Danmark. Personbiler Varebiler Lastbiler Busser og campere

33 Tabel 2.1 Det samlede antal optalte køretøjer i Danmark pr. 31. dec KØRETØJER I alt Personbiler Busser 1 Campere 2 Varebiler Varebiler 3 Lastbiler 4 ÅRSTAL kg totalvægt over 2000 kg totalvægt over 3500 kg totalvægt

34 KØRETØJER I alt Personbiler Busser 1 Campere 2 Varebiler Varebiler 3 Lastbiler 4 ÅRSTAL kg totalvægt over 2000 kg totalvægt over 3500 kg totalvægt Efter 2001 er opgørelsen af busser ændret. 2 Indtil 1994 indgik campere i personbiler. Tal for ikke tilgængelige. 3 Indtil 1994 totalvægt kg. 4 Indtil 1994 totalvægt > 3000 kg. Kilde: Centralregisteret for Motorkøretøjer, derefter De Danske Bilimportører Tallene i tabellen er fra den 7. juni

35 Tabel 2.2 Bilparken i forhold til befolkningstallet pr. 31. december ÅRSTAL Befolkning x 1000 Antal pr indb. KØRETØJER I ALT PERSONBILER VARE- OG LASTBILER Antal indb. pr. køretøj Antal pr indb. Antal indb. pr. køretøj Antal pr indb. Antal indb. pr. køretøj ,6 15,2 43,8 22,8 21,1 47, ,8 13,7 49,6 20,2 22,5 44, ,6 12,4 55,5 18,0 24,3 41, ,5 11,2 62,3 16,1 25,7 38, ,4 10,3 68,4 14,6 28,2 35, ,4 9,1 77,4 12,9 32,2 31, ,9 7,9 88,9 11,2 36,3 27, ,2 7,0 101,4 9,9 40,0 25, ,4 6,2 117,4 8,5 43,2 23, ,9 5,7 128,7 7,8 45,4 22, ,3 5,2 142,4 7,0 48,1 20, ,4 4,9 155,8 6,4 48,7 20, ,1 4,5 168,8 5,9 50,5 19, ,4 4,2 183,0 5,5 51,5 19, ,9 4,0 195,9 5,1 52,1 19, ,0 3,9 208,6 4,8 52,4 19, ,4 3,7 217,5 4,6 49,9 20, ,9 3,6 230,5 4,3 43,2 23, ,1 3,6 240,2 4,2 39,7 25, ,3 3,4 247,2 4,1 43,0 23, ,2 3,4 248,6 4,0 42,5 23, ,8 3,3 255,6 3,9 44,9 22,3 34

36 KØRETØJER I ALT PERSONBILER VARE- OG LASTBILER ÅRSTAL Befolkning x 1000 Antal pr indb. Antal indb. pr. køretøj Antal pr indb. Antal indb. pr. køretøj Antal pr indb. Antal indb. pr. køretøj ,9 3,2 263,5 3,8 49,2 20, ,5 3,1 269,7 3,7 51,5 19, ,6 3,0 275,4 3,6 51,9 19, ,8 3,0 277,9 3,6 51,5 19, ,0 3,1 271,2 3,7 49,3 20, ,9 3,2 267,0 3,7 47,4 21, ,2 3,2 265,5 3,8 46,2 21, ,8 3,1 272,0 3,7 46,3 21, ,2 3,0 281,7 3,5 47,9 20, ,6 2,9 293,4 3,4 50,7 19, ,2 2,8 304,0 3,3 53,7 18, ,9 2,7 309,5 3,2 55,8 17, ,0 2,7 311,1 3,2 57,2 17, ,0 2,7 311,0 3,2 57,4 17, ,8 2,7 309,1 3,2 57,1 17, ,2 2,7 308,8 3,2 57,9 17, ,2 2,7 309,9 3,2 58,8 17, ,6 2,7 311,3 3,2 60,2 16, ,9 2,7 310,0 3,2 61,9 16, ,3 2,6 320,9 3,1 63,7 15, ,8 2,5 330,7 3,0 64,6 15, ,6 2,5 337,6 3,0 67,0 14, ,2 2,4 342,6 2,9 67,4 14, ,2 2,5 346,5 2,9 60,7 16, ,8 2,5 345,3 2,9 60,5 16, ,1 2,4 349,3 2,9 74,8 13, ,3 2,3 351,0 2,8 76,3 13, ,3 2,3 350,9 2,8 78,2 12, ,5 2,3 353,8 2,8 82,4 12, ,4 2,2 361,4 2,8 88,3 11, ,5 2,1 369,7 2,7 93,6 10, ,2 2,1 378,0 2,6 100,3 10, ,2 2,1 379,1 2,6 96,6 10, ,0 2,1 381,2 2,6 91,9 10,9 Kilde: Danmarks Statistik og De Danske Bilimportører Tallene i tabellen er fra den 7. juni

37 Tabel 2.3 Bestanden af personbiler fordelt efter fabrikationsmærke pr. 31. dec Alfa Romeo Audi BMW Chevrolet Chrysler Citroën Daihatsu Fiat Ford Honda Hyundai Jaguar Kia Lada Lancia Land Rover Lexus Mazda Mercedes-Benz MG Mini Mitsubishi Nissan/Datsun Opel Peugeot Porsche Renault Rover Saab Seat Skoda Subaru Suzuki Toyota Volkswagen Volvo Andre mærker I alt Chevrolet omfatter også Chevrolet EU og Daewoo. 2 Til og med 1999 omfatter Chrysler også Sunbeam. 3 Mini er indregnet i Andre mærker i de år, hvor der ikke er opgivet nogen særskilt. 4 Fra 2000 er Rover og Land Rover skilt i to mærker. Personbiler inkluderer ikke campere. Kilde: De Danske Bilimportører Tallene i tabellen er fra den 7. juni

38 Tabel 2.4 Bestanden af vare- og lastbiler fordelt efter fabrikationsmærke pr. 31. dec. FORDELING EFTER TOTALVÆGT Ikke over 2 t 2-3,5 t Over 3,5 t Audi BMW Chevrolet Chrysler Citroën DAF Daihatsu Dodge Fiat Ford Honda Hyundai Iveco Jeep KIA Land Rover MAN Mazda Mercedes-Benz Mitsubishi Nissan/Datsun Opel Peugeot Renault Saab Scania Seat Skoda Ssangyong Subaru Suzuki Toyota Volkswagen Volvo Andre mærker I alt Chevrolet omfatter også Chevrolet EU og Daewoo. Kilde: De Danske Bilimportører Tallene i tabellen er fra den 9. juni

39 Tabel 2.5 Aldersfordelingen for bestanden af personbiler pr. 31. december år år år år år år år år år år Mere end 10 år I alt Andel over 10 år 39,6% 40,7% 42,2% 43,6% Personbiler inkluderer ikke campere. Kilde: De Danske Bilimportører Tallene i tabellen er fra den 9.juni 2010 Figur 2.5 Udviklingen i aldersfordelingen for bestanden af personbiler, år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år Mere end 10 år 38

40 Tabel 2.6 Bestanden af personbiler efter 1. registreringsår og model FORDELING EFTER 1. REGISTRERINGSÅR OG MODEL Model Før Total ALFA ROMEO 145/ GT Øvrige AUDI A A A A A ALLROAD QUATTRO Q TT Øvrige BMW 1'ER w 'ER 'ER 'ER X X Z Z Øvrige CHEVROLET ALERO CAPTIVA EPICA KALOS LACETTI MATIZ NUBIRA TACUMA Øvrige CHRYSLER C GRAND VOYAGER PT CRUISER STRATUS VOYAGER Øvrige CITROEN BERLINGO C C tabellen fortsættes på næste side... 39

41 FORDELING EFTER 1. REGISTRERINGSÅR OG MODEL Model Før Total C C C4 PICASSO C C EVASION JUMPER JUMPY SAXO XANTIA XSARA XSARA PICASSO Øvrige DAIHATSU CUORE SIRION Øvrige FIAT BRAVA BRAVO DOBLO DUCATO IDEA MAREA MULTIPLA PALIO PANDA PUNTO SCUDO SEICENTO STILO Øvrige FORD C-MAX COUGAR ESCORT FIESTA FOCUS FOCUS C-MAX FUSION GALAXY KA MONDEO PUMA S-MAX TRANSIT Øvrige HONDA ACCORD CIVIC CR-V FR-V HR-V LOGO

42 FORDELING EFTER 1. REGISTRERINGSÅR OG MODEL Model Før Total SHUTTLE STREAM Øvrige HYUNDAI ACCENT ATOS COUPE ELANTRA GETZ I MATRIX SANTA FE SONATA TRAJET TUCSON Øvrige JAGUAR S-TYPE X-TYPE Øvrige JEEP GRAND CHEROKEE Øvrige KIA CARENS CARNIVAL CEED CERATO CLARUS MAGENTIS PICANTO PRIDE RIO SEPHIA SHUMA SORENTO SPORTAGE Øvrige LADA Øvrige LANCIA Øvrige LAND ROVER DISCOVERY FREELANDER RANGE ROVER Øvrige LEXUS IS Øvrige MAZDA tabellen fortsættes på næste side... 41

43 FORDELING EFTER 1. REGISTRERINGSÅR OG MODEL Model Før Total DEMIO MPV MX PREMACY Øvrige MERCEDES- A-KLASSE BENZ B-KLASSE C-KLASSE CL CLK CLS E-KLASSE M-KLASSE R-KLASSE S-KLASSE SL SLK SPRINTER VIANO VITO V-KLASSE Øvrige MG ZT Øvrige MINI COOPER COOPER S ONE Øvrige NISSAN ALMERA ALMERA TINO MAXIMA QX MICRA NOTE PRIMERA QASHQAI X-TRAIL Øvrige OPEL AGILA ASTRA COMBO CORSA MERIVA MOVANO OMEGA TIGRA

44 FORDELING EFTER 1. REGISTRERINGSÅR OG MODEL Model Før Total VECTRA VIVARO ZAFIRA Øvrige PEUGEOT BOXER PARTNER Øvrige PORSCHE BOXSTER CAYENNE Øvrige RENAULT CLIO ESPACE GRAND SCENIC KANGOO LAGUNA MASTER MEGANE MODUS SCENIC TRAFIC TWINGO Øvrige ROVER 'ER 'ER 'ER Øvrige SEAT ALHAMBRA ALTEA ALTEA XL AROSA CORDOBA IBIZA LEON tabellen fortsættes på næste side... 43

45 FORDELING EFTER 1. REGISTRERINGSÅR OG MODEL Model Før Total TOLEDO Øvrige SKODA FABIA FELICIA OCTAVIA ROOMSTER SUPERB Øvrige SMART FORTWO Øvrige SUBARU FORESTER IMPREZA LEGACY Øvrige SUZUKI ALTO BALENO GRAND VITARA IGNIS JIMNY LIANA SWIFT SX WAGON R WAGON R Øvrige SAAB Øvrige TOYOTA AURIS AVENSIS AVENSIS VERSO AYGO CAMRY CELICA COROLLA COROLLA VERSO HIACE LAND CRUISER PICNIC PREVIA RAV STARLET YARIS YARIS VERSO Øvrige VOLKSWAGEN BORA CADDY

46 FORDELING EFTER 1. REGISTRERINGSÅR OG MODEL Model Før Total EOS FOX GOLF GOLF PLUS JETTA LT LUPO MULTIVAN NEW BEETLE PASSAT POLO SHARAN TOUAREG TOURAN TRANSPORTER Øvrige VOLVO C C S S S S V V V XC XC Øvrige Andre mærker TOTALBESTAND Kilde: De Danske Bilimportører 45

47 Tabel 2.7 Aldersfordelingen for bestanden af varebiler pr. 31. december år år år år år år år år år år Mere end 10 år I alt Andel over 10 år 23,5% 23,7% 24,7% 26,5% Kilde: De Danske Bilimportører Tallene i tabellen er fra den 10. juni Figur 2.7 Udviklingen i aldersfordelingen for bestanden af varebiler, år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år Mere end 10 år 46

48 Tabel 2.8 Aldersfordelingen for bestanden af lastbiler pr. 31. december år år år år år år år år år år Mere end 10 år I alt Andel over 10 år 23,8% 23,7% 23,3% 24,1% Kilde: De Danske Bilimportører Tallene i tabellen er fra den 10. juni Figur 2.8 Udviklingen i aldersfordelingen for bestanden af lastbiler, år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år Mere end 10 år 47

49 Tabel 2.9 Den samlede bilpark i udvalgte lande Samlet antal pr. 31. dec. (1.000 stk.) Antal indbyggere pr. bil/køretøj Belgien ,9 1,9 1,9-1,9 1,9 1,8 Danmark ,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 Finland ,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,9 Frankrig ,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Italien ,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Japan ,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Holland ,0 2,0 2,0-2,0 2,0 Norge ,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 Schweiz ,8 1,8 1,8 1,8-1,8 1,8 Spanien ,8 1,8 1,7-1,7 1,7 1,7 Storbritannien ,8 1,8 1,8 1,8-1,8 1,7 Sverige ,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 Tyskland ,7 1,7 1,7 1,7 1,9 1,9 1,8 USA ,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 Østrig ,8 1,8 1,8 1,8-1,8 1,8 Campere er ikke inkluderet i opgørelsen af det samlede antal køretøjer. Kilde: Branchestatistik indsamlet af BIL Sweden Figur 2.9 Antal indbyggere pr. køretøj i udvalgte lande Danmark Finland Frankrig Italien Japan Nederlandene Norge Storbritannien Sverige Tyskland U.S.A. 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 48

50 Tabel 2.10 Personbilparken i udvalgte lande Antal personbiler pr. 31. dec i 1000 stk. Antal indbyggere pr. personbil Belgien ,2 2,2 2,1-2,1 2,1 2,1 Danmark ,8 2,8 2,8 2,7 2,6 2,6 2,6 Finland ,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 1,9 Frankrig ,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Italien ,7 1,7 1,7 1,7-1,7 1,7 Japan ,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Holland ,3 2,3 2,3-2,3 2,3 Norge ,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 Schweiz ,9 1,9 1,9 1,9-1,9 1,9 Spanien ,2 2,2-2,2 2,1 2,1 Storbritannien ,1 2,0 2,0 2,0-2,0 2,0 Sverige ,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Tyskland ,8 1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 USA ,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 Østrig ,0 2,0 1,9-1,9 1,9 1,9 Campere er ikke inkluderet i opgørelsen af det samlede antal personbiler. Kilde: Branchestatistik indsamlet af BIL Sweden 49

51 50

52 III: Bilbeskatning 51

53 Introduktion til bilbeskatning Den danske registreringsafgift Ved indregistrering af en ny personbil skal der betales både moms og registreringsafgift. Registreringsafgiften udgør som udgangspunkt 105 % af de første kr. og 180 % af den resterende del af bilens værdi. Der er dog en række fradrag/tillæg. Dels er der fradrag/ tillæg afhængig af, hvor brændstof-økonomisk bilen er, og dels er der fradrag for dieselbiler med partikelfilter. Derudover gives fradrag for biler, hvis de har flere end 2 airbags, ESP, ABS, radioanlæg, selealarm og har fået 5 stjerner i EURO NCAP crash-testen. For varebiler betales ikke registreringsafgift af de første kr., mens der betales 50 % af resten. For egentlige kassevogne og pick-up er betales dog kun 30 % i registreringsafgift. Der betales ikke registreringsafgift for lastbiler. Grøn ejerafgift og vægtafgift For personbiler, der er indregistreret efter 1. juli 1997 og varebiler der er registreret efter 16. marts 2010 betales grøn ejerafgift. Afgiften, der betales hvert halve år, afhænger af bilens brændstofforbrug. For personbiler, der er indregistreret før 1. juli 1997, og for varebiler solgt før 16. marts 2010 betales vægtafgift. Afgiften afhænger af bilens vægt. Lastbiler betaler vægtafgift og de fleste betaler også vejbenyttelsesafgift. 52

54 Provenuet fra bilafgifterne I 2008 var provenuet fra registreringsafgiften 12,0 mia. kr., mens provenuet fra vægtafgiften og den grønne ejerafgift var på i alt 9,8 mia. kr. Provenuet fra benzinafgiften var på 8,7 mia. kr. Derudover fik staten også et provenu fra ansvarsforsikringsafgiften, nummerpladegebyret og vejbenyttelsesafgiften. Det samlede provenu fra motorbeskatningen udgjorde i mia. kr. Provenu fra bilbeskatning, mia. kr Registreringsafgift Grøn ejerafgift m.v. Benzinafgift International bilbeskatning De danske bilafgifter er unikke i en international sammenhæng. I mange lande opkræves ingen registreringsafgift, og i de lande, som har en sådan afgift, er den væsentligt lavere end den danske afgift, jf. også nedenstående oversigt over registreringsafgifter i en række af vores nabolande. Bilbeskatning i nabolande: Registreringsafgift Danmark Holland Sverige Storbritannien Tyskland 105% op til kr. 180% af resten Ca. 27 procent samt CO2-afgift Ingen Ingen Ingen 53

55 De danske regler for bilbeskatning Alle tal gældende pr. 1. juli 2009 (Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer) Registreringsafgift Bestemmelserne om registreringsafgift findes i lovbekendtgørelse nr. 305 af 26. marts 2007 med senere ændringer i lov nr. 541 af 6. juni Køretøjernes afgiftspligtige værdi er forhandlerens salgspris (inkl. min. 9 % avance) inkl. moms. A: Personbiler A.1 For almindelige private personbiler er afgiftssatserne følgende Afgiftspligtig værdi: Afgift: Personbiler: ikke over kr. 105% af værdien over kr. 105% af kr. og 180% af resten Korrektion af satser for personbiler gældende fra den 1. juni 2003, vil blive offentliggjort ca. den 15. i hver måned for den efterfølgende måned. Korrektionen fratrækkes i begge knæksatser. A.2 Campere: Køretøjer, der er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, afgiftsberigtiges som personbiler. For køretøjer med en tilladt totalvægt på mindst 2 t, der er indrettet med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 4 personer, kan der dog ved afgiftsberigtigelsen ses bort fra udgiften til beboelsesindretning samt fortjeneste og moms heraf. Afgiften skal for køretøjets samlede værdi eksklusive afgift dog udgøre mindst 0 kr. af de første kr. og 60 % af resten (minimumsafgift). 54

56 A.3 For personbiler er der er en række fradrag i henholdsvis den afgiftspligtige værdi og i selve registreringsafgiften: Brændstoføkonomi: For benzindrevne personbiler nedsættes afgiften med kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 16 km pr. liter brændstof, mens afgiften forhøjes med kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 16 km pr. liter brændstof. For dieseldrevne personbiler nedsættes afgiften med kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 18 km pr. liter brændstof, mens afgiften forhøjes med kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 18 km pr. liter brændstof. Partikelfilter: For nye dieseldrevne person- og varebiler med lav partikelemission nedsættes den afgiftspligtige værdi i årene med kr. Endvidere nedsættes afgiften med kr. i årene 2007 indtil og med 2011 for nye dieseldrevne personbiler, hvor emissionen af partikler højst udgør 5 mg pr. kilometer. Sikkerhedsudstyr: For personbiler uden airbag eller med kun én airbag forhøjes den afgiftspligtige værdi med henholdsvis og kr. Derudover er der følgende fradrag for sikkerhedsudstyr: Udstyr Fradrag i afgiftspligtig værdi Pr. airbag kr. (dog kun for airbag) ABS-bremser kr. Radioanlæg kr. 5 stjerner i Euro NCAP kr. ESP kr. Udstyr Pr. selealarm Fradrag i registreringsafgiften 200 kr. (dog kun for maks. 3 selealarmer) B: Motorcykler Afgiftspligtig værdi: Afgift: Motorcykler: Mellem og kr. 105% af beløbet kr. over kr. 180% af resten For motorcykler er der et fradrag i den afgiftspligtige værdi på kr. for ABS bremser og kr. for radioanlæg. 55

57 C: Vare- og lastbiler C.1 Der betales 0 kr. af de første kr. af den afgiftspligtige værdi og 50 % af resten for: 1. biler med en tilladt totalvægt ikke over 4 tons 2. biler der utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport C.2 For nye biler med tilladt totalvægt over 2,5 tons, som er enten åbne eller uden sideruder bag førersædet i bilens venstre side, herunder uden udskæring til sideruder bag førersædet i bilens venstre side (kassevogne og pick-up er), udgør afgiften 0 kr. af de første kr. af den afgiftspligtige værdi og 30 % af resten. C.3 For kassevogne og pick-up er med en tilladt totalvægt over 3 tons kan afgiften dog højst udgøre kr. C.4 Køretøjer over 4 tons: Ingen afgift. C.5 For de ovennævnte varebiler er der er en række fradrag i henholdsvis den afgiftspligtige værdi og i selve registreringsafgiften. Brændstoføkonomi: For benzindrevne varebiler nedsættes afgiften med kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 16 km pr. liter brændstof, mens afgiften forhøjes med kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 16 km pr. liter brændstof. For dieseldrevne varebiler nedsættes afgiften med kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 18 km pr. liter brændstof, mens afgiften forhøjes med kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 18 km pr. liter brændstof. Partikelfilter: For nye dieseldrevne varebiler med lav partikelemission nedsættes den afgiftspligtige værdi i årene med kr. Endvidere nedsættes afgiften med kr. i årene 2007 indtil og med 2011 for nye varebiler i kategori N1, hvor emissionen af partikler højst udgør 5 mg pr. kilometer. Sikkerhedsudstyr: For varebiler på 50 % afgift uden airbag eller med kun én airbag forhøjes den afgiftspligtige værdi med henholdsvis og kr. Derudover er der en række fradrag for sikkerhedsudstyr, som angivet i boksen nedenfor. For varebiler på 30 % afgift gælder de samme sikkerhedsfradrag. Der er dog ikke nogen forhøjelse af den afgiftspligtige værdi, hvis køretøjet kun har én eller slet ikke har nogen airbags. D: Busser En afgift på 60 % af den del af den afgiftspligtige værdi, der er over kr., betales for busser (køretøjer indrettet til befordring af mere end 9 personer, føreren indbefattet). Busser får de samme sikkerhedsfradrag som personbiler. For busser uden airbag eller med kun én airbag forhøjes den afgiftspligtige værdi med henholdsvis og kr. Fradrag for sikkerhedsudstyr i varebiler: Udstyr Pr. airbag ABS-bremser Radioanlæg ESP Pr. selealarm Fradrag i afgiftspligtig værdi kr. (dog kun for airbag) kr kr kr. 200 kr. (dog kun for maks. 3 selealarmer) 56

58 Der gives ikke fradrag eller tillæg for brændstofforbrug for busser, men for nye dieseldrevne busser med lav partikelemission nedsættes den afgiftspligtige værdi i årene med kr. Endvidere nedsættes afgiften med kr. i årene 2007 indtil og med 2010 for nye dieseldrevne busser, hvor emissionen af partikler højst udgør 5 mg pr. kilometer. E: Hyrevogne En afgift på 20 % af den del af den afgiftspligtige værdi, der er over kr., betales for køretøjer, der anvendes til hyrekørsel. Ved omregistrering af hyrevogne til alm. personbil, skal der ikke betales afgift, hvis køretøjerne har været anvendt i min. 3 år og kørt min km eller har været anvendt i min. 2 år og kørt min km. Hyrevogne får de samme sikkerhedsfradrag som personbiler.. For hyrevogne uden airbag eller med kun én airbag forhøjes den afgiftspligtige værdi med henholdsvis og kr. Der gives ikke fradrag eller tillæg for brændstofforbrug for hyrevogne, men for nye dieseldrevne hyrevogne med lav partikelemission nedsættes den afgiftspligtige værdi i årene med kr. Endvidere nedsættes afgiften med kr. i årene 2007 indtil og med 2010 for nye dieseldrevne hyrevogne, hvor emissionen af partikler højst udgør 5 mg pr. kilometer. F: Fritaget for afgift Eldrevne personbiler med en totalvægt på ikke over 2 t, som anmeldes til registrering efter færdselsloven inden udgangen af år Køretøjer, der er omfattet af lov om buskørsel. Køretøjer godkendt til befordring af en eller flere personer siddende i kørestol. Køretøjer, der tilhører de personer, som normalt er fritaget for skatter og afgifter (kongehuset, fremmede magters gesandtskaber m.v.). Lastbiler med en totalvægt over 4 t, der opfylder visse krav. Campingvogne, traktorer og arbejdsredskaber. Brandbiler, ambulancer, sygetransportvogne og rustvogne. Mandskabsvogne, der opfylder visse krav. G: Køretøjer med tilladelse til delvis betaling af registreringsafgift Udenlandske firmabiler: Afgift: 3 % i kvartalet af den samlede afgift. Tillæg: 1,5 % i kvartalet af det afgiftstilsvar, som resterer efter opkrævning af det pågældende kvartals registreringsafgift. Dagsafgift: Køretøjer omfattet af 4: 60 kr. pr. dag. Køretøjer omfattet af 5: 30 kr. pr. dag. Udenlanske leasingbiler: Afgiften af udenlandske leasingbiler m.v. berigtiges forholdsmæssigt svarende til den periode, køretøjet befinder sig i landet. Afgift af ansvarsforsikring for motorkøretøjer m.v. Bestemmelserne om ansvarsforsikringsafgift findes i Lovbekendtgørelse nr. 216 af 12. marts 2007 om afgift af ansvarsforsikringer af motorkøretøjer mv. Busser, der alene udfører turist- og bestillingskørsel med tilladelse efter lov om buskørsel: Knallerter samt trehjulede eldrevne motorcykler: Øvrige motorkøretøjer omfattet af loven: 34,4 % af forsikringssummen 230 kr./år 42,9 % af forsikringssummen 57

59 Grøn ejerafgift, vægt- og udligningsafgift I. Af alle afgiftspligtige personbiler, der er førstegangsregistreret d. 1. juli 1997 eller senere, betales der afgift af bilens brændstofforbrug. Bestemmelserne herom findes i lovbekendtgørelse nr. 217 af 12. marts Brændstof forbruget oplyses og måles af producenten, ud fra retningslinier angivet i EU direktiv nr. 93/116/EF. Brændstofforbruget måles ved blandet kørsel, dvs. by-, landevejs- og motorvejskørsel. Koldstarter indgår ligeledes i målingen af brændstofforbruget. Den årlige grønne ejerafgift for benzin- og dieselbiler i 2009 Benzindrevne personbiler m.v. Dieseldrevne personbiler m.v. Kilometer pr. liter benzin Afgift i kr. pr. halvår Kilometer pr. liter diesel Afgift i kr. pr. halvår Minimum 20,0 260 Under 20,0 men ikke under 18,2 510 Under 18,2 men ikke under 16,7 760 Under 16,7 men ikke under 15, Under 15,4 men ikke under 14, Under 14,3 men ikke under 13, Under 13,3 men ikke under 12, Under 12,5 men ikke under 11, Under 11,8 men ikke under 11, Under 11,1 men ikke under 10, Under 10,5 men ikke under 10, Under 10,0 men ikke under 9, Under 9,1 men ikke under 8, Under 8,3 men ikke under 7, Under 7,7 men ikke under 7, Under 7,1 men ikke under 6, Under 6,7 men ikke under 6, Under 6,3 men ikke under 5, Under 5,9 men ikke under 5, Under 5,6 men ikke under 5, Under 5,3 men ikke under 5, Under 5,0 men ikke under 4, Under 4,8 men ikke under 4, Under 4, Minimum 32,1 80 Under 32,1 men ikke under 28,1 370 Under 28,1 men ikke under 25,0 660 Under 25,0 men ikke under 22,5 980 Under 22,5 men ikke under 20, Under 20,5 men ikke under 18, Under 18,8 men ikke under 17, Under 17,3 men ikke under 16, Under 16,1 men ikke under 15, Under 15,0 men ikke under 14, Under 14,1 Men ikke under 13, Under 13,2 men ikke under 12, Under 12,5 men ikke under 11, Under 11,9 men ikke under 11, Under 11,3 men ikke under 10, Under 10,2 men ikke under 9, Under 9,4 men ikke under 8, Under 8,7 men ikke under 8, Under 8,1 men ikke under 7, Under 7,5 men ikke under 7, Under 7,0 men ikke under 6, Under 6,6 men ikke under 6, Under 6,2 men ikke under 5, Under 5,9 men ikke under 5, Under 5,6 men ikke under 5, Under 5,4 men ikke under 5, Under 5,

60 II. For køretøjer, der ikke er omfattet af loven om afgift efter brændstofforbrug, betales der vægtafgift og udligningsafgift efter bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 978 af 4. december 2003 med senere ændringer. Det gælder blandt andet personbiler, der er indregistreret første gang før 1. juli III. For personkøretøjer, herunder kombinerede vare- og personkøretøjer, beregnes afgiften efter køretøjets egenvægt. Hyrevogne er fritaget for vægtafgift, men der skal dog betales en såkaldt udligningsafgift for dieseldrevne hyrevogne. For vare- og lastbiler beregnes afgiften efter den størst tilladte totalvægt. Diesel-, gas- og eldrevne biler er yderligere pålagt en udligningsafgift. Almindelige personbiler m.v. Tillæg for dieseldrevne i kr. (Udligningsafgift) Vægtafgift i kr. Motorkøretøj Påhængsvogn Egenvægt indtil 600 kg - Motorcykler, 12 måneder Andre personkøretøjer, 6 måneder Egenvægt kg måneder Egenvægt kg måneder Egenvægt kg måneder Egenvægt kg - 6 måneder måneder Egenvægt kg - 6 måneder måneder Egenvægt over kg - afgift pr. 100 kg, 3 måneder Busser (bortset fra rutebiler) Udligningsafgift i kr. Vægtafgift i kr. Motorkøretøj Påhængsvogn Egenvægt indtil kg, 12 måneder Egenvægt kg, 12 måneder Egenvægt kg, 12 måneder Egenvægt kg, 12 måneder Egenvægt kg, 12 måneder Egenvægt kg, 12 måneder Egenvægt kg, 12 måneder Egenvægt kg, 12 måneder Egenvægt kg, 12 måneder Egenvægt kg, 12 måneder Egenvægt over kg, afgift pr. 100 kg, 12 måneder Busser med flere end 2 aksler Udligningsafgift i kr. Vægtafgift i kr. Motorkøretøj Påhængsvogn Afgift pr. 100 kg, 12 måneder

61 Hyrevogne og sygetransportbiler (kun dieseldrevne) Udligningsafgift i kr. Egenvægt indtil 800 kg, 12 måneder Egenvægt kg, 12 måneder Egenvægt kg, 12 måneder Egenvægt kg, 12 måneder Egenvægt kg, 12 måneder Egenvægt over kg, 12 måneder Varebiler Vægtafgift i kr. Udligningsafgift i kr. Tillæg for privat anvendelse Tillæg for privat anvendelse Motorkøretøj Motorkøretøj Påhængskøretøj Påhængskøretøj Registreret første gang før 25. april 2007 Registreret første gang 25. april 2007 eller derefter Indtil 500 kg kg kg kg kg kg Anm. Ved delvis privat anvendelse udgør tillægget for privat anvendelse 50 % af de ovennævnte beløb. 60

62 Lastbiler m.v., der ikke er afgiftspligtige efter lov om vejbenyttelsesafgift Vægtafgift i kr. Udligningsafgift i kr. Motorkøretøj Påhængskøretøj Motorkøretøj Påhængskøretøj Totalvægt kg, 12 måneder Totalvægt kg, 12 måneder Totalvægt kg, 12 måneder Totalvægt kg, 12 måneder Totalvægt kg, 12 måneder Totalvægt kg, 12 måneder Totalvægt kg, 12 måneder Totalvægt kg, 12 måneder Totalvægt kg, 12 måneder Totalvægt kg, 12 måneder Totalvægt kg, 12 måneder Totalvægt over kg - Afgift pr. 200 kg totalvægt, 12 måneder Lastbiler med flere end 2 aksler: Totalvægt indtil kg - Afgift pr. 200 kg totalvægt, 12 måneder Totalvægt kg, 12 måneder Totalvægt kg, 12 måneder Totalvægt over kg - Afgift pr. 200 kg totalvægt, 12 måneder

63 Lastbiler m.v., der er afgiftspligtige efter lov om vejbenyttelsesafgift Luftaffjedrede m.v., kr. Med anden affjedring, kr. Lastbiler m.v. a) med 2 aksler Totalvægt indtil kg, 12 måneder Totalvægt kg, 12 måneder Totalvægt kg, 12 måneder Totalvægt over kg, 12 måneder b) med 3 aksler Totalvægt indtil kg, 12 måneder Totalvægt kg, 12 måneder Totalvægt kg, 12 måneder Totalvægt kg, 12 måneder Totalvægt over kg, 12 måneder c) med 4 aksler og derover Totalvægt indtil kg, 12 måneder Totalvægt kg, 12 måneder Totalvægt kg, 12 måneder Totalvægt over kg, 12 måneder Last- og sættevognstog a) Lastbil med 2 aksler 1) Påhængs- eller sættevogn med 1 aksel Totalvægt indtil kg - afgift pr. vogntog, 12 måneder - - Totalvægt kg - afgift pr. vogntog, 12 måneder Totalvægt kg - afgift pr. vogntog, 12 måneder Totalvægt kg - afgift pr. vogntog, 12 måneder Totalvægt kg - afgift pr. vogntog, 12 måneder Totalvægt kg - afgift pr. vogntog, 12 måneder Totalvægt over kg - afgift pr. vogntog, 12 måneder ) Påhængs- eller sættevogn med 2 aksler Totalvægt indtil kg - afgift pr. vogntog, 12 måneder Totalvægt kg - afgift pr. vogntog, 12 måneder Totalvægt kg - afgift pr. vogntog, 12 måneder Totalvægt kg - afgift pr. vogntog, 12 måneder Totalvægt kg - afgift pr. vogntog, 12 måneder Totalvægt kg - afgift pr. vogntog, 12 måneder Totalvægt over kg - afgift pr. vogntog, 12 måneder

64 Luftaffjedrede m.v., kr. Med anden affjedring, kr. 3) Påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler Totalvægt indtil kg - afgift pr. vogntog, 12 måneder Totalvægt over kg - afgift pr. vogntog, 12 måneder b) Lastbil med 3 eller flere aksler 1) Påhængs- eller sættevogn med 1 aksel Totalvægt indtil kg - afgift pr. vogntog, 12 måneder Totalvægt kg - afgift pr. vogntog, 12 måneder Totalvægt kg - afgift pr. vogntog, 12 måneder Totalvægt kg - afgift pr. vogntog, 12 måneder Totalvægt kg - afgift pr. vogntog, 12 måneder Totalvægt kg - afgift pr. vogntog, 12 måneder Totalvægt over kg - afgift pr. vogntog, 12 måneder ) Påhængs- eller sættevogn med 2 aksler Totalvægt indtil kg - afgift pr. vogntog, 12 måneder Totalvægt kg - afgift pr. vogntog, 12 måneder Totalvægt over kg - afgift pr. vogntog, 12 måneder ) Påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler Totalvægt indtil kg - afgift pr. vogntog, 12 måneder Totalvægt kg - afgift pr. vogntog, 12 måneder Totalvægt over kg - afgift pr. vogntog, 12 måneder Vejbenyttelsesafgift Der opkræves vejbenyttelsesafgift for lastbiler til godstransport med totalvægt på 12 ton og derover. Afgiftssatser 2009 Udstødningsklasse Ikke euro Euro I Euro II og renere Køretøjer med: Højst 3 aksler, kr. 4 aksler eller mere, kr. Højst 3 aksler, kr. 4 aksler eller mere, kr. Højst 3 aksler, kr. 4 aksler eller mere, kr. Pr. år Pr. måned Pr. uge Pr. dag

65 Tabel 3.1 Provenu fra bilafgifterne Vægtafg./grøn ejerafgift Benzinafgift Nummerpladegebyr Registreringsafgift Ansvarsforsikringsafgift Vejbenyttelsesafgift I alt ÅR mio. kr Provenu ikke oplyst for nummerpladegebyr Kilde: Skatteministeriet og Politiet. Tabel 3.2 Bilbeskatning i udvalgte lande Moms Registreringsafgift Danmark 25% 105% op til kr 180% af resten Holland 19% 27%. Rabat samt CO2-afgift. Dertil fradrag på 1288 for benzinbiler samt tillæg på 1076 for dieselbiler Sverige 25% Ingen Storbritannien 17,5% Ingen Tyskland 19% Ingen Kilde: ACEA 64

66 Tabel 3.3 Afgifter i forbindelse med køb af ny personbil Værdi uden moms og reg. afgift Moms 25% Registreringsafgift Moms og registreringsafgift Pris inkl. afgifterne Afgifternes andel af den samlede pris kr. kr. kr. kr. % kr. % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Fradrag/tillæg efter brændstofforbrug samt for airbags, selealarmer, ABS, ESP, partikelfilter m.v. indgår ikke i beregningerne. Kilde: Egne beregninger 65

67 66

68 IV: Bilejerskab og trafikarbejde 67

69 Introduktion til Bilejerskab og trafikarbejde 40,7 % af danske familier har ikke bil Målt i antal er der fortsat flere danske familier der får bil, men primo 2010 var der dog stadig 40,7 % af de danske familier, som ikke havde bil. En svag stigning i procent fra Sammenligningen med årene før 2008 er dog lidt usikker, da Danmarks Statistik har ændret definitionen af en familie ved udarbejdelsen af tallene for Andel af familier med 0, 1, 2 eller 3+ biler, primo 2009 Familier med 3 biler eller flere Familier med 2 biler Familier med 1 bil Familier uden bil i alt Biltrafikken stiger Biltrafikken er stigende. I perioden 2000 til 2009 er biltrafikkens omfang steget med 11 %. I samme periode er antallet af motorkøretøjer i Danmark steget med 18 %. Trafikken faldt dog med ca. 1% fra 2008 til Indeks over biltrafikkens omfang, år 2000 = Vi transporterer os mere både i bil og med tog I perioden 2000 til 2008 har der været en stigning i transportarbejdet i personbiler på 3,2 %, hvilket er betydeligt mindre end stigningen i person-transportarbejdet med tog, som i samme periode er steget med 17 %. Der er altså en tendens til, at vi transporterer os mere dels i bil, men især også med andre transportmidler. 68

70 Tabel 4.1 Familiernes bilrådighed pr. 1. januar, * Familier i alt Familier uden bil i alt Familier med bil i alt Andel af famlier uden bil 46,2% 46,0% 45,6% 44,7% 43,9% 40,6% 40,4% 40,7% Andel af familier med bil 53,8% 54,0% 54,4% 55,3% 56,1% 59,4% 59,6% 59,3% Familier med 1 bil Familier med 2 biler Familier med 3 biler Familier med mere end 3 biler Andel af familier med 2 eller flere biler 8,9% 9,0% 9,4% 10,2% 11,1% 13,1% 13,5% 13,3% Kilde: Danmarks Statistik * N.B Familiedefinationen er ændret fra 2007 til 2008 og tallene er defor ikke umiddelbart sammenlignelige Tabel 4.2 Andel af familier med bil efter indkomst pr. 1. januar Data ikke tilgængelig ved redaktionens slutning. Tabellen kan findes på Figur 4.2 Andel af familier med bil efter indkomst pr. 1. januar Data ikke tilgængelig ved redaktionens slutning. Tabellen kan findes på 69

71 Tabel 4.3 Udvikling i biltrafikkens omfang, år 2000=100 ÅR Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Hele året Kilde: Vejdirektoratet Figur 4.3 Udviklingen i biltrafikkens omfang, år 2000=

72 Tabel 4.4 Persontransport efter transportmiddel Mio. personkm Personbiler og varebiler under 2 tons Varebiler over 2 tons Taxier Motorcykler Knallert Cykler/knallert Rutebusser Turistbusser Køretøjer på veje i alt Tog Skib Fly Samlet antal personkilometer Kilde: Danmarks Statistik Tabel 4.5 Personkilometer pr. personbil i udvalgte lande Data ikke tilgængelig ved redaktionens slutning. Tabellen kan findes på Figur 4.5 Personkilometer pr. personbil i udvalgte lande Data ikke tilgængelig ved redaktionens slutning. Tabellen kan findes på 71

73 72

74 V: Miljø, energi og trafiksikkerhed 73

75 Introduktion til Miljø, energi og trafiksikkerhed Flere diselbiler Andelen af dieselbiler blandt de nye personbiler fortsatte ikke med at stige i Det blev derimod til et lille dyk så dieselandelen endte på 45,4 mod 46,7 i Niveauet er dog historisk set fortsat meget højt. I 2006 var det således kun lidt mere end hver fjerde, nemlig 26,8 procent af de nye personbiler, der var dieseldrevne. El Diesel Benzin 2009 Antallet af personbiler ældre end 10 år primo 2009 Danmark Sverige Tyskland Holland Storbritannien Danmark har relativt mange gamle biler Danmark har relativt mange gamle biler, hvilket bl.a. påvirker trafiksikkerheden, da gamle biler ikke er nær så sikre som nye biler. Sverige har dog også en stor andel ældre biler, men disse biler tegner sig for en meget lille andel af den samlede kørsel i Sverige. Faldende CO2-emissioner I 2009 var den gennemsnitlige CO2-emission fra nye personbiler i Danmark 139 gram CO2 pr. km. Den gennemsnitlige CO2- emission er dermed reduceret fra 176 g/km i

76 Luftforurening i København målt i µg/m 3 partikler Mindre partikelforurening På trods af væksten i transportsektoren, er partikelforureningen i de større byer løbende blevet reduceret Reduktionen i partikelforureningen skyldes primært, at nye biler forurener betydeligt mindre end ældre biler. Efterhånden som bilparken udskiftes med nye og mere miljøven- 10 lige modeller, reduceres luftforureningen således Tabel 5.1 Nyregistrerede person- og varebiler fordelt efter drivkraft, Personbiler Benzin Diesel El Uoplyst 1 I alt Dieselandel 22,7% 24,0% 24,1% 26,8% 38,8% 46,7% 45,4% Varebiler Benzin Diesel El I alt Dieselandel 86,5% 86,6% 87,8% 90,6% 91,3% 93,8% 93,9% Personbiler inkluderer ikke campere. Kilde: De Danske Bilimportører Tallene i tabellen er fra den 10. juni 2010 Figur 5.1 Nyregistrerede personbiler fordelt efter drivkraft, 2000 og 2008 El El Diesel Diesel Benzin Benzin

77 Tabel 5.2 Bestanden af person- og varebiler fordelt efter drivkraft pr. 31. december Personbiler Benzin Diesel El Gas Uoplyst 19 I alt Dieselandel 12,7% 15,3% 18,0% 20,1% Varebiler Benzin Diesel El Gas Uoplyst 8 I alt Dieselandel 79,2% 80,9% 82,0% 82,8% Personbiler inkluderer ikke campere. Kilde: De Danske Bilimportører Tallene er fra den 10. juni

78 Tabel 5.3 Endeligt energiforbrug i transportsektoren og andre sektorer Direkte energiinhold [TJ] Transport i alt Vejtransport Jernbanetransport Søtransport, indenrigs Luftfart Forsvarets transport Produktionserhverv i alt Handels- og serviceerhverv i alt Husholdninger i alt Ikke energiformål Endeligt energiforbrug i alt1) Transportens andel af samlet energiforbrug 28,2% 29,0% 30,7% 32,2% 32,3% 32,8% 32,9% Vejtransportens andel af samlet energiforbrug 21,5% 22,0% 23,7% 24,4% 24,9% 25,4% 25,3% 1) Klimakorrigeret forbrug Kilde: Energistyrelsen 77

79 Tabel 5.4 Udviklingen i de løbende benzinpriser i kr. pr. liter ved årets udgang i udvalgte år Benzin (95 oktan) Løbende priser 7,5 8,4 8,1 8,3 9,5 9,4 10,5 8,0 10,4 Kilde: energi- og olieforum.dk Figur 5.4 Udviklingen i de løbende benzinpriser i kr. pr. liter ved årets udgang, kr/liter 10 kr/liter 8 kr/liter 6 kr/liter 4 kr/liter 2 kr/liter 0 kr/liter Benzin - 98 oktan til 1985 og derefter blyfri 95. Tabel 5.5 Gennemsnitlig CO2-emission for nyregistrerede personbiler Benzinbiler Dieselbiler Personbiler i alt Kilde: Færdselsstyrelsen 78

80 Tabel 5.6 Luftforurening i de større byer målt i µg/m3 partikler København Aalborg Odense Århus ,6 63,5 62, ,8 61,1 56, ,4 56,1 53, ,3 68,9 62, ,8 53,7 61, ,6 50,7 45, ,2 51,3 48, ,7-44, ,2 29,0 30,9 31, ,0 31,8 33,2 29, ,9 31,2 36,7 29, ,0 27,0 31,0 23, ,0 32,9 34,1 29, ,3 39,1 40,4 31, ,3 32,8 34,7 26, Kilde: Danmarks Miljøundersøgelser Figur 5.6 Luftforurening i de større byer målt i µg/m3 partikler København Aalborg Odense Århus

81 Tabel 5.7 Antal færdselsuheld ANTAL UHELD Med personskade Alene med materiel skade I alt Kilde: Færdselsstyrelsen 80

Vejtransporten. - i tal og tekst

Vejtransporten. - i tal og tekst Vejtransporten - i tal og tekst De Danske Bilimportører, september 2009-51. årgang 2009 Vejtransporten - i tal og tekst 1 Vejtransporten - i tal og tekst 2009 Udgivet af De Danske Bilimportører Forord/Preface

Læs mere

Vejtransporten. - i tal og tekst

Vejtransporten. - i tal og tekst Vejtransporten - i tal og tekst De Danske Bilimportører, september 2007-49. årgang 2007 Vejtransporten - i tal og tekst Vejtransporten - i tal og tekst 2007 Udgivet af De Danske Bilimportører September

Læs mere

Anerkendelse hos andre. Holdbarhed. Design. Støjniveau i kabinen Holdbarhed Sikkerhedsudstyr Holdbarhed. Pris ift. kvalitet

Anerkendelse hos andre. Holdbarhed. Design. Støjniveau i kabinen Holdbarhed Sikkerhedsudstyr Holdbarhed. Pris ift. kvalitet Bilejernes vurdering af den enkelte bilmodel er omregnet til en skala på 0 1000 indekspoint. De tre parametre, der forholdsvis har scoret mest og mindst, står i prioriteret rækkefølge i skemaet. Kilde:

Læs mere

MÅNEDS- STATISTIK. Februar Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER

MÅNEDS- STATISTIK. Februar Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER MÅNEDS- STATISTIK Februar 2014 Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER Forord De Danske Bilimportørers månedlige statistik udarbejdes på grundlag af oplysninger

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 233 Offentligt J.nr. 2008-518-004040 Dato: 29. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april.

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

ADVANCEDTECHNOLOGY CMT ADVANCED

ADVANCEDTECHNOLOGY CMT ADVANCED ADVANCEDTECHNOLOGY CMT ADVANCED CARS ADVANCEDTECHNOLOGY CARS er en professionel diagnostisk værktøj til work-shops. Det har en omfattende database med en meget god dækning af alle bilmærker på det danske

Læs mere

Kabelinterface anvendes til hovedenheder med "mini jack" kabelforbindelse bagpå. Clarion ref / Pris IR interface. PLACERING I BIL MAKE MODEL Årgang

Kabelinterface anvendes til hovedenheder med mini jack kabelforbindelse bagpå. Clarion ref / Pris IR interface. PLACERING I BIL MAKE MODEL Årgang Alfa Romeo 147 01> RCE-103W / 688,- CCE-133 / 213,- RCE-103F / 688,- VOL+ VOL- PRE+ PRE- A Hovedenhed 156 03> RCE-103W / 688,- CCE-133 / 213,- RCE-103F / 688,- VOL+ VOL- PRE+ PRE- A Hovedenhed GT 03> RCE-103W

Læs mere

Kabelinterface anvendes til hovedenheder med "mini jack" kabelforbindelse bagpå. Altenativ reference. Nødvendig VOL+ VOL- PRE+ PRE- BAND MUTE SOURCE

Kabelinterface anvendes til hovedenheder med mini jack kabelforbindelse bagpå. Altenativ reference. Nødvendig VOL+ VOL- PRE+ PRE- BAND MUTE SOURCE Til nogle skal der også anvendes CCE-xxx. (KUN HVIS ADAPTER ER NÆVNT)!! Alfa Romeo 147 99>09 RCE-103W / 688,- CCE-133 / 213,- CTSAR001 VOL+ VOL- PRE+ PRE- A Hovedenhed 156 99>07 RCE-103W / 688,- CCE-133

Læs mere

Ratbetjeningsinterfaces for Parrot Mki serie

Ratbetjeningsinterfaces for Parrot Mki serie Ratbetjeningsinterfaces for Parrot Mærke/Model Alfa Romeo 146 2004> Ikke forstærkede systemer 147 2004> 156 2004> 15CTUNIPAR06 GT 2004> 15CTUNIAR01 159 2005> Brera 2005> 15CTUNIPAR05 Mito 2008> Audi A3

Læs mere

BLITZ - APRIL 2008. Faldende forventninger til nybilsalget. Ny metode giver større præcision. Fortsat fald i forbrugernes forventninger

BLITZ - APRIL 2008. Faldende forventninger til nybilsalget. Ny metode giver større præcision. Fortsat fald i forbrugernes forventninger April 2008 Indhold - Faldende forventninger til nybilsalget - Fortsat fald i forbrugernes forventninger - Er der et marked for privatleasing? - Københavnerne mest åbne over for privatleasing - 60 pct.

Læs mere

MÅNEDS- STATISTIK. August Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER

MÅNEDS- STATISTIK. August Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER MÅNEDS- STATISTIK August 2014 Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER Forord De Danske Bilimportørers månedlige statistik udarbejdes på grundlag af oplysninger

Læs mere

MÅNEDS- STATISTIK. November 2013. Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER

MÅNEDS- STATISTIK. November 2013. Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER MÅNEDS- STATISTIK November 2013 Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER Forord De Danske Bilimportørers månedlige statistik udarbejdes på grundlag af oplysninger

Læs mere

MÅNEDS- STATISTIK. November Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER

MÅNEDS- STATISTIK. November Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER MÅNEDS- STATISTIK November 2014 Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER Forord De Danske Bilimportørers månedlige statistik udarbejdes på grundlag af oplysninger

Læs mere

MÅNEDS- STATISTIK. August 2013. Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER

MÅNEDS- STATISTIK. August 2013. Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER MÅNEDS- STATISTIK August 2013 Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER Forord De Danske Bilimportørers månedlige statistik udarbejdes på grundlag af oplysninger

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Center for Grøn Transport Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Den 25. august 2009 blev der indført energi- og miljøkrav til taxier jf. bekendtgørelse

Læs mere

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler REGISTRERINGSAFGIFT: Registreringsafgiften vil falde, i takt med at brændstoføkonomien bliver bedre. Det er konklusionen på en analyse af

Læs mere

Energiinformation om nye danske personbiler Udvikling 1998-2006

Energiinformation om nye danske personbiler Udvikling 1998-2006 Energiinformation om nye danske personbiler Udvikling 1998-2006 August 2007 Udgivet af: Færdselsstyrelsen Adelgade 13 Postboks 9039 1304 København K Udgivet august 2007 ISBN nr.: 87-90661-45-1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MÅNEDS- STATISTIK. Juni 2014. Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER

MÅNEDS- STATISTIK. Juni 2014. Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER MÅNEDS- STATISTIK Juni 2014 Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER Forord De Danske Bilimportørers månedlige statistik udarbejdes på grundlag af oplysninger som

Læs mere

MÅNEDSSTATISTIK MARTS 2016. Personbiler - Varebiler - Lastbiler - Busser - Nye - Brugte - Bestand

MÅNEDSSTATISTIK MARTS 2016. Personbiler - Varebiler - Lastbiler - Busser - Nye - Brugte - Bestand MÅNEDSSTATISTIK MARTS 2016 Personbiler - Varebiler - Lastbiler - Busser - Nye - Brugte - Bestand Forord DBI IT s månedsstatistik udarbejdes på grundlag af vores egne tekniske data samt registreringsdata

Læs mere

Hyundai Getz årgang 2002-2009 Alu-fælge (4x100 Et 37) monteret med 195/50R15 Kormoran helt NYE dæk. Kr. 2500.-

Hyundai Getz årgang 2002-2009 Alu-fælge (4x100 Et 37) monteret med 195/50R15 Kormoran helt NYE dæk. Kr. 2500.- Vi har over 100 sæt brugte hjul på lager til forskellige biler. Herunder er blot et lille udvalg. Audi 80/90 årg. 90-00 - 4 brugte sommerhjul Alufælge (4x108 Et 35) monteret med 205/50R15 Budget sommerdæk

Læs mere

ALFA AUDI CHEVROLET CITROËN FIAT FORD HONDA HYUNDAI KIA MAZDA NISSAN OPEL PEUGEOT RENAULT SAAB SEAT SKODA SUZUKI TOYOTA VOLVO VW

ALFA AUDI CHEVROLET CITROËN FIAT FORD HONDA HYUNDAI KIA MAZDA NISSAN OPEL PEUGEOT RENAULT SAAB SEAT SKODA SUZUKI TOYOTA VOLVO VW ALFA AUDI CHEVROLET CITROËN FIAT FORD HONDA HYUNDAI KIA MAZDA NISSAN OPEL PEUGEOT RENAULT SAAB SEAT SKODA SUZUKI TOYOTA VOLVO VW BETJENINGSENHEDER El-værkstedet tlf. +45 8741 8020 fax. +45 8617 4444 ALFA

Læs mere

BAGAGERUM BEDSTE. xxx. Se her de. sider. MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

BAGAGERUM BEDSTE. xxx. Se her de. sider. MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus xxx MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus BEDSTE Se her de BAGAGERUM Stor oversigt og 5 anmeldser Så meget er der plads til 8 sider De bedste bagagerum INDHOLD I DETTE HÆFTE: Plads i

Læs mere

Skatteudvalget L 205 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L 205 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 205 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt J.nr. 2009-511-0035 Dato: 12. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 205 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

1. Gældende krav. Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier

1. Gældende krav. Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Direkte 4189 1877 Fax 3338 1439 pjl@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 7. februar /John Fuhrmann

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 7. februar /John Fuhrmann Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 193 Offentligt J.nr. 2006-518-0170 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 193-196 af 7. februar 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Bilbestanden i København 1998

Bilbestanden i København 1998 Nr. 22. 23. september 1998 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Bilbestanden i 1998... 1 Peter Krygell... 33 66 28 17 Bilbestanden i 1998 Pr. 1.1. 1998 var der i indregistreret i alt næsten

Læs mere

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Lyngbyvej 24 DK2100 København Ø

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Lyngbyvej 24 DK2100 København Ø DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN - i tal og tekst 2001 DE DANSKE BILIMPORTØRER Lyngbyvej 24 DK2100 København Ø Telefon +45 3916 2323 Telefax +45 3916 2424 E-mail: dbi@bilimp.dk Hjemmeside: www.bilimp.dk

Læs mere

Håndbremse* Bremse* Kobling* Info om montering af CAN-bus. 0 Bruges ikke 1.00

Håndbremse* Bremse* Kobling* Info om montering af CAN-bus. 0 Bruges ikke 1.00 Alle uden CAN-bus 0 Bruges ikke 1.00 Audi A1 ( TDI 2011/12) 4 X X X X X X X Der bruges 100 kbit/s komfort CAN-bus 1.02 bag på radioen. OR/SO- CAN_L OR//LI-CAN_H Audi A3 Limosine A3 46 X X X X X X Radio

Læs mere

Ankerplader. november 2014. www.klokkerholm.com

Ankerplader. november 2014. www.klokkerholm.com Ankerplader november 2014 www.klokkerholm.com ALFA ROMEO 155 (167) 199201 199712 2022377 0000060815366 Stænkskærm, bremseskive, venstre foraksel, Diameter 1/Diameter 2 [mm]: 247/95 0000b 0009378 n/a Stænkskærm,

Læs mere

Kabelinterface anvendes til hovedenheder med "mini jack" kabelforbindelse bagpå. Clarion ref / Pris IR interface. PLACERING I BIL MAKE MODEL Årgang

Kabelinterface anvendes til hovedenheder med mini jack kabelforbindelse bagpå. Clarion ref / Pris IR interface. PLACERING I BIL MAKE MODEL Årgang Clarion ratbetjeningsinterfaces (ej til HDD navigation med CAN BUS)!! Alle priser er vejl. incl. moms per 15. juni 2008 Kabelinterface anvendes til hovedenheder med "mini jack" kabelforbindelse bagpå.

Læs mere

Håndbremse* Version nr: Biltype Model Protocol. Info om montering af CAN-bus. Bremse* Kobling* 0 Bruges ikke 1.00

Håndbremse* Version nr: Biltype Model Protocol. Info om montering af CAN-bus. Bremse* Kobling* 0 Bruges ikke 1.00 Alle uden CAN-bus 0 Bruges ikke 1.00 Audi A1 ( TDI 2011/12) 4 X X X X X X X Der bruges 100 kbit/s komfort CAN-bus 1.02 bag på radioen. OR/SO- Audi A3 Limosine A3 46 X X X X X X CAN_L OR//LI-CAN_H Radio

Læs mere

23"%)'%3")4+53(,-$%).(/)&+,6778)% 9'('"&'"&:+,6)'63!"#$%&'()*%)+"+,-$%).(/)+0111 ;3<+0=<++>=<+(848&'+0111

23%)'%3)4+53(,-$%).(/)&+,6778)% 9'('&'&:+,6)'63!#$%&'()*%)++,-$%).(/)+0111 ;3<+0=<++>=<+(848&'+0111 23"%)'%3")4+53(,-$%).(/)&+,6778)% 9'('"&'"&:+,6)'63!"#$%&'()*%)+"+,-$%).(/)+0111 ;3

Læs mere

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN - i tal og tekst 2004 DE DANSKE BILIMPORTØRER Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V Telefon +45 3916 2323 Telefax +45 3916 2424 E-mail:

Læs mere

Interface løsning til flere mærker. (kræver adapterkabel). Se på de sidste sider.

Interface løsning til flere mærker. (kræver adapterkabel). Se på de sidste sider. Interface løsning til flere mærker. (kræver adapterkabel). Se på de sidste sider. Alternativ løsning Mærke MODEL Årgang Varenummer Telefonknap support * CAN BUS Original radio / info Alternativ Nødvendig

Læs mere

Søren Cajus. DI Bilbranchen

Søren Cajus. DI Bilbranchen Elbiler og det danske Søren Cajus Chefkonsulent DI Bilbranchen www.bil.di.dk dk Personlig profil Karriere - DI Bilbranchen siden 2005 - DI siden 2000 - Danmarks Statistik 1998-2000 - Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN - i tal og tekst 2003 DE DANSKE BILIMPORTØRER Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V Telefon +45 3916 2323 Telefax +45 3916 2424 E-mail:

Læs mere

Guide: Her er Danmarks billigste biler

Guide: Her er Danmarks billigste biler Guide: Her er Danmarks billigste biler Klassekamp i mikro og mini med tre og fem døre. Konkurrencen på det danske bilmarked er benhård, og nærmest diamanthård blandt de små biler. Af Hans Uffe Christensen,

Læs mere

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN - i tal og tekst 2005 DE DANSKE BILIMPORTØRER Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V Telefon +45 3916 2323 Telefax +45 3916 2424 E-mail:

Læs mere

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN - i tal og tekst 2002 DE DANSKE BILIMPORTØRER Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V Telefon +45 3916 2323 Telefax +45 3916 2424 E-mail:

Læs mere

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN - i tal og tekst 2006 DE DANSKE BILIMPORTØRER Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V Telefon +45 3916 2323 Telefax +45 3916 2424 E-mail:

Læs mere

Thule Professional Købsguide Heavy Duty lastholdersæt 2009

Thule Professional Købsguide Heavy Duty lastholdersæt 2009 Thule Professional Købsguide Heavy Duty lastholdersæt 2009 Den dynamiske platform til professionel anvendelse Thule Professional er et fuldt integreret system, der nemt kan skræddersyes til lige netop

Læs mere

De bedste bilkøb. guide MPV SMÅ BILER STATIONCAR MELLEMKLASSE. Se listerne: 202 modeller. sider. Flere guider på bt.dk/plus FÆRREST FEJL

De bedste bilkøb. guide MPV SMÅ BILER STATIONCAR MELLEMKLASSE. Se listerne: 202 modeller. sider. Flere guider på bt.dk/plus FÆRREST FEJL FEBRUAR 2012 guide 16 Flere guider på bt.dk/plus sider FÆRREST FEJL De bedste bilkøb MPV SMÅ BILER STATIONCAR MELLEMKLASSE BEDSTE GARANTI BEDSTE TOTALØKONOMI Se listerne: 202 modeller Vælg bil med tegnebogen

Læs mere

SAMSØ FOSSILFRI Ø GAS TIL FÆRGE OG VEJTRANSPORT. Bilag

SAMSØ FOSSILFRI Ø GAS TIL FÆRGE OG VEJTRANSPORT. Bilag SAMSØ FOSSILFRI Ø GAS TIL FÆRGE OG VEJTRANSPORT Bilag September 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bilag A katalog gaskøretøjer... 2 2 Bilag B katalog el køretøjer... 39 Side 1 af 61 1 Bilag A katalog gaskøretøjer

Læs mere

Der bruges 100 kbit/s CAN-bus CAN_H (Orange ledning) Der bruges 50 kbit/s CAN-bus. CAN_H monteres på CAN_B

Der bruges 100 kbit/s CAN-bus CAN_H (Orange ledning) Der bruges 50 kbit/s CAN-bus. CAN_H monteres på CAN_B Alle uden CAN-bus 0 Bruges ikke 1.00 A1 ( TDI 2011/12) 4 X X X X X X X Der bruges 100 kbit/s komfort CAN-bus A3 4 X X X X X X X Der bruges 100 kbit/s komfort CAN-bus A4 2004 18 X X X X X X Der bruges 100

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Bilbestanden i København 1999

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Bilbestanden i København 1999 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Bilbestanden i København 1999 Nr. 31. 20. december 1999 Bilbestanden i København 1999 Lotte Buchbjerg Petersen Tlf.: 33 66 28 23 1. Indledning Statistisk

Læs mere

Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK?

Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK? Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK? Indhold Prolog...4 Indledning...6 Effektivisering af vognparken?...8 Konklusion...12 Disclaimer Som en del af Energihjulsordningen har e optimo udarbejdet

Læs mere

Danskerne i Skåne kører i tyske biler

Danskerne i Skåne kører i tyske biler Ø-analyse N R. 3 M A J 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Danskerne i Skåne kører i tyske biler Tyske biler fylder godt op i garagerne hos de danskere, der er flyttet

Læs mere

Transport. Transport. 1. Vejtransport. Statistisk Årbog 2004 Transport 351

Transport. Transport. 1. Vejtransport. Statistisk Årbog 2004 Transport 351 Transport Transport 1. Vejtransport Figur 1 Vejnettet Der var 71.951 km offentlig vej i Danmark pr. 1. januar 2003, hvoraf 84 pct. var kommuneveje. Længden af det offentlige vejnet er steget med næsten

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 93 Offentligt J.nr. 2006-518-0200 Dato: 19. December 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. (Alm.

Læs mere

Løbskalender: xx/xx 201x Baner og løbsdatoer følger Stephans 1:32 Classic-serie.

Løbskalender: xx/xx 201x Baner og løbsdatoer følger Stephans 1:32 Classic-serie. Regler 1:32 Special Saloon Sjælland Løbskalender: xx/xx 201x Baner og løbsdatoer følger Stephans 1:32 Classic-serie. 6 runder årligt, 3 i foråret (marts-maj) og 3 i efteråret (september-november). Serien

Læs mere

Universalprodukter. Pladeclips. Varenr. Form Skruestr. Pladetykkelse L X B BC 2145-25 BC 2057-25 BC 2146-25 BC 2053-25 BC 3016-25

Universalprodukter. Pladeclips. Varenr. Form Skruestr. Pladetykkelse L X B BC 2145-25 BC 2057-25 BC 2146-25 BC 2053-25 BC 3016-25 Universalprodukter Pladeclips Varenr. Form Skruestr. Pladetykkelse L X B BC 2050-25 U 2,9 0,7-1,2 11 X 8 BC 2145-25 U 2,9 0,5-1,7 13 X 11 BC 2057-25 U 3,5 0,7-1,5 10 X 8 BC 2050-25 BC 2145-25 BC 2057-25

Læs mere

NanoDiag LILLE MEN KRAFTFULD! TOTAL DIAGNOSE HURTIG OG ENKEL PROFESSIONEL REDUCERET STØRELSE OMSKOSTNINGSEFFEKTIV

NanoDiag LILLE MEN KRAFTFULD! TOTAL DIAGNOSE HURTIG OG ENKEL PROFESSIONEL REDUCERET STØRELSE OMSKOSTNINGSEFFEKTIV NanoDiag NanoDiag LILLE MEN KRAFTFULD! TOTAL DIAGNOSE HURTIG OG ENKEL PROFESSIONEL Hver dag konfronteres bilværksteder med flere og flere køretøjer med avanceret elektronisk teknologi, som producenterne

Læs mere

Bilindustrien og bilforhandlernes syn på elbiler og fremtidens transport

Bilindustrien og bilforhandlernes syn på elbiler og fremtidens transport René Tønder Nielsen Bilindustrien og bilforhandlernes syn på Branchedirektør René Tønder Nielsen Indhold DI Bilindustrien; hvor er vi så nu? Bilmarkedet Kunderne Fremtiden? (også gerne undervejs) 2 DI

Læs mere

Nybilsalg: Yderligere fald i vente

Nybilsalg: Yderligere fald i vente Nybilsalg: Yderligere fald i vente Priserne stagnerer på eftermarkedet Bilforhandlernes omsætning styrtdykker Finanskrisen rammer populære mærker hårdest Det europæiske bilmarked i bakgear Forbrugerne

Læs mere

Kampagneavis. Sortimo Car-Safety. Sortimo bilindretning den perfekte løsning til alle brancher. www.sortimo.dk. Kr. 7.995, Kr. 139, Kr.

Kampagneavis. Sortimo Car-Safety. Sortimo bilindretning den perfekte løsning til alle brancher. www.sortimo.dk. Kr. 7.995, Kr. 139, Kr. Kampagneavis Sortimo bilindretning den perfekte løsning til alle brancher Komplet indretningsforslag fra Kr. 7.995, Ekskl. moms, fragt og montage Sortimo Car-Safety i-boxx 72 Car-Safety I-72 CS Art.-Nr.

Læs mere

Priser fra kr ,- til maks. kr ,- (priser inkl. moms)

Priser fra kr ,- til maks. kr ,- (priser inkl. moms) Vi har på denne modelliste undladt at påføre priser, da der løbende sker ændringer på bilernes motorstyringer. Det medfører, at der på nogen bilmodeller skal bruges forskellige typer af chiptuningsudstyr.

Læs mere

TERMO- KONTROL Produktnyheder Første kvartal 2015

TERMO- KONTROL Produktnyheder Første kvartal 2015 TERMO- KONTROL Produktnyheder Første kvartal 2015 BEHR HELLA SERVICE TERMOKONTROLEKSPERTEN FOR PERSON- OG ERHVERVSKØRETØJER Med mere end 6.500 kvalitetsartikler fordelt på over 20 produktgrupper tilbyder

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Oversigt: Her er de sikreste biler

Oversigt: Her er de sikreste biler Oversigt: Her er de sikreste biler Euro NCAP har inden for det seneste år crashtestet 36 nye bilmodeller. Nu er de mest sikre i hver klasse udpeget. Se her, hvilke biler, der er de sikreste. Af Morten

Læs mere

NanoDiag LILLE MEN KRAFTFULD! TOTAL DIAGNOSE HURTIG OG ENKEL PROFESSIONEL REDUCERET STØRELSE KOMPLET OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV DIAGNOSE

NanoDiag LILLE MEN KRAFTFULD! TOTAL DIAGNOSE HURTIG OG ENKEL PROFESSIONEL REDUCERET STØRELSE KOMPLET OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV DIAGNOSE NanoDiag NanoDiag LILLE MEN KRAFTFULD! IDC4 softwaren er specialdesignet til CAR brugermiljøet og giver adgang til et komplet udvalg af diagnose funktioner via NanoDiag. SERVICE OG SySTEM NULSTILLING UDLæS

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. UDKAST Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 www.trafikstyrelsen.dk Sagsnummer:TS20703-00028 Sagsbehandler: PJL Dato 30.04.2013 Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse

Læs mere

KØBSGUIDE personbiler

KØBSGUIDE personbiler Alfa Romeo 156 SW 5 2000 042 210 048 210 042 110 620 520 600 159 5 2005 Normal 607 507 500 238 159 SW 5 2005 042 210 048 210 042 110 620 520 600 159 SW 5 2006 Normal 607 507 500 238 Giulietta 5 2010 Normal

Læs mere

Nupris. Ford. Nupris. Priser incl. moms og montering. Vandpumper drevet af tandremmen, skiftes også.

Nupris. Ford. Nupris. Priser incl. moms og montering. Vandpumper drevet af tandremmen, skiftes også. Audi Audi A3 1,6 årgang 05-2003> HK102 3280,00 Audi A3 1,6 årgang 09-1996/08-2000 HK101 3280,00 Audi A3 1,8 årgang 09-1996> HK125 4191,00 Audi A3 1,8T årgang 12-1996> HK150 4191,00 Audi A3 2,0 TDI 16v

Læs mere

Bilindretning med fuld musik

Bilindretning med fuld musik Vinterkampagne 2016/17 (gældende til 31.3.2017) Bilindretning med fuld musik Her er 4 gode forslag på indretning til din nye varebil, fra én af Europas ældste producenter af bilindretning til professionelle

Læs mere

Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 Guide: sider Næsten samme bil - bare billigere Hvorfor betale 130.000 kr. for en Fiat 500, når du kan få en Ford Ka til 70.000 kr.?»fordi

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Test: Biler der kører længst på literen

Test: Biler der kører længst på literen Test: Biler der kører længst på literen De nye regler om energimærkning har gjort det lettere for normalforbrugeren at se, hvilke biler, der tilbyder den bedste brændstoføkonomi. Af Hans Uffe Christensen,

Læs mere

ALFA BMW CASE/IH CITROËN FIAT FORD HYUNDAI ISUZU-BEDFORD IVECO JOHN DEERE KIA

ALFA BMW CASE/IH CITROËN FIAT FORD HYUNDAI ISUZU-BEDFORD IVECO JOHN DEERE KIA ALFA BMW CASE/IH CITROËN FIAT FORD Aktieselskabet BG Service Center Grenåvej 148 8240 Risskov Tlf. +45 8741 8010 Fax. +45 8741 8019 Mail. diesel@bgdk.com Web. www.bgdk.com HYUNDAI ISUZU-BEDFORD IVECO JOHN

Læs mere

Hvor langt på literen?

Hvor langt på literen? Hvor langt på literen? Nye personbilers energiklasse 2009 Findes på www.bilviden.dk 2009 HLPL 01_06_48.indd 1 14/03/09 10:42:27 Indhold Vælg en energieffektiv bil og spar penge Side 3 Miljø og biler Side

Læs mere

PRISLISTE TRANSPORT 3.0

PRISLISTE TRANSPORT 3.0 Citroen Berlingo Skap 03-08 Normal høyrerygg 134018 1 498 kr Citroen Berlingo Skap 08-134534 1 498 kr Citroen Berlingo Skap 08-134531 2 247 kr Citroen Jumper 02-06 Utfellbart bord på 2-seteren 134017 1

Læs mere

Ved køb af KAMPAGNE 1-6 får du 1 stk. ProSafe surringsstrop med gratis AUTOKONTOR

Ved køb af KAMPAGNE 1-6 får du 1 stk. ProSafe surringsstrop med gratis AUTOKONTOR Kampagneavis SORTIMO BILINDRETNING nu med ProSafe lastsikring som standard INTEGRERET FASTSURRING Det nye ProSafe fastsurringssystem er integreret i stolperne på indretningen som standard. ProSafe systemet

Læs mere

Andersen & Martini Husmandsvej 3 2630 Taastrup 36 93 15 39 Fra 80,00 -> Jan Würtz jw@a-m.dk Chevrolet US

Andersen & Martini Husmandsvej 3 2630 Taastrup 36 93 15 39 Fra 80,00 -> Jan Würtz jw@a-m.dk Chevrolet US SJÆLLAND Skadesværksted Adresse Post nr. By Tlf. nr. Vilkår Kontaktperson Mail adresse Bilmærke Incl. 50 km.pr.dag Bo Kjeldsmark Islevdalsvej 2610 Rødovre 44 91 04 00 u/b Andy Baüerlein ab@rodovre.peugeot.dk

Læs mere

Europcar Leasing. Flådeliste, vejl.

Europcar Leasing. Flådeliste, vejl. Europcar Leasing Skattegrundlag: 160.000-200.000 2015 2015 Renault Clio IV TCe 90 Expression 5gear 5-dørs, benzin Metal+AC+radio/BT/usb/aux/autoStreaming+ESP5*+4ab+2-elRuder/el-spejle(v)+Medianav 7 navi(norden)+

Læs mere

SJÆLLAND+ LOLLAND & FALSTER Serviceværksted Adresse Post nr. By Tlf. nr. Bilmærke

SJÆLLAND+ LOLLAND & FALSTER Serviceværksted Adresse Post nr. By Tlf. nr. Bilmærke SJÆLLAND+ LOLLAND & FALSTER Serviceværksted Adresse Post nr. By Tlf. nr. Bilmærke Bilhuset Birkerød Kongevejen 86 3460 Birkerød 45 81 13 43 Alfa-Romeo Nellemann Roskilde Betonvej 1 4000 Roskilde 46 75

Læs mere

Husstande og familier. Households and families

Husstande og familier. Households and families Husstande og familier Households and families 172 - Husstande og familier Tabel 87. Husstande 1. januar 1980-2000 Households 1 January 1980-2000 En enlig mand med/uden En enlig kvinde med/uden Husstande

Læs mere

Husstande og familier

Husstande og familier Husstande og familier Households and families ((Side 169)) 170 - Husstande og familier Tabel 89. Husstande 1. januar 1980-1998 Households 1 January 1980-1998 En enlig mand En enlig kvinde Husstande med

Læs mere

Rally Centeret lagersalg 2008 bestilling skal ske skriftligt til jens@rallycenteret.dk tilbud er gældende så længe lager haves

Rally Centeret lagersalg 2008 bestilling skal ske skriftligt til jens@rallycenteret.dk tilbud er gældende så længe lager haves VareNr Tekst Tekst2 Tekst3 Vejl udsalg PåLager Tilbud inkl. Moms 42587,0504 REMUS, Audi 80 type 89 Bagpotte 2 Rør Ø 76 mm 2.792,50 1 1498 46003,0566 REMUS, Audi A3 fra 03- Bagpotte 2 Rør Ø 76 mm RD **TILBUD**

Læs mere

Indhold BILBRANCHEN SEPTEMBER 2011

Indhold BILBRANCHEN SEPTEMBER 2011 BILBRANCHEN SEPTEMBER 211 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Bilpriserne falder mens værkstedspriserne stiger... 2 Afmatning i omsætningen... 2 Lave konkurstal i branchen... 3 Forbrugerne forventer

Læs mere

Karrossericlips - Audi / VW / Seat / Skoda. Karrossericlips - Audi / VW / Seat / Skoda BC 1065-25 BC 1093-25 BC 1051-25 BC 1049-25 BC 2010-25

Karrossericlips - Audi / VW / Seat / Skoda. Karrossericlips - Audi / VW / Seat / Skoda BC 1065-25 BC 1093-25 BC 1051-25 BC 1049-25 BC 2010-25 Karrossericlips - Audi / VW / Seat / Skoda Karrossericlips - Audi / VW / Seat / Skoda BC 1015-25 BC 1029-25 BC 1031-25 BC 1048-25 BC 1049-25 BC 1051-25 BC 1058-25 BC 1059-25 BC 1065-25 BC 1093-25 BC 1094-25

Læs mere

Bilindretning. Ved du hvem du er og hvad du kører i - så har vi løsningen! Den perfekte arbejdsplads på 4 hjul er en raaco løsning

Bilindretning. Ved du hvem du er og hvad du kører i - så har vi løsningen! Den perfekte arbejdsplads på 4 hjul er en raaco løsning Bilindretning Ved du hvem du er og hvad du kører i - så har vi løsningen! Den perfekte arbejdsplads på 4 hjul er en raaco løsning indhold Introduktion... side 2-5 Minimumsmål... side 6 Tjek at modellerne

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler.

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Abstract: I dette projekt har vi undersøgt effekten af to forskellige former for lempelser i registreringsafgiften for personbiler: a)

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Der bliver kørt flere kilometer Medlemmerne har i 2016 svaret, at de gennemsnitligt kører 32.900 erhvervskilometer årligt, hvilket er en lille stigning i forhold til 2015. Den private kørsel ligger på

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Nr. 1.05 April 1997 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Folketallet i Århus Kommune steg fra 1. januar 1996 til 31. december 1996 med 1.637 personer. Dette er en fremgang på 0,6 %. Tilvæksten i Århus har

Læs mere

Guide. brugte biler BILLIGSTE. Gør et godt køb. sider. Se hvor i landet det er billigst. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. brugte biler BILLIGSTE. Gør et godt køb. sider. Se hvor i landet det er billigst. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Gør et godt køb De BILLIGSTE brugte biler Se hvor i landet det er billigst Her finder du de bil Københavnerne kører

Læs mere

Nyhedsbrev. Nu er vi gået ind i efteråret 2013 og mange er ved at bestille biler for resten af året og til levering i begyndelsen af det nye år.

Nyhedsbrev. Nu er vi gået ind i efteråret 2013 og mange er ved at bestille biler for resten af året og til levering i begyndelsen af det nye år. ALM. BRAND Leasing Alm. Brand Leasing A/S Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 70 03 Telefax 35 47 70 04 www.almbrandleasing.dk Oktober 2013 Nyhedsbrev Kære kunde Nu er vi gået ind i efteråret

Læs mere

Værksteder der tilbyder lånebil i forbindelse med skader

Værksteder der tilbyder lånebil i forbindelse med skader Værksteder der tilbyder lånebil i forbindelse med skader MÆRKE POSTNR. BY ADRESSE VÆRKSTED TELEFONNUMMER Alfa Romeo 5260 Odense S Svendborgvej 90 Autohuset Vestergaard A/S 66141414 Alfa Romeo 6800 Varde

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Der bliver kørt flere kilometer Medlemmerne har gennemsnitligt kørt 32.200 erhvervskilometer i 2015, hvilket er et lille fald i forhold til 2014, men ellers på niveau med de foregående år. Den private

Læs mere

Forsøgsordning med elbiler 5. runde Analyse af potentialet for el-køretøjer i offentlige flåder

Forsøgsordning med elbiler 5. runde Analyse af potentialet for el-køretøjer i offentlige flåder Forsøgsordning med elbiler 5. runde Analyse af potentialet for el-køretøjer i offentlige flåder Energistyrelsen Marts 2014 v.2 Catalyst Strategy Consulting Nordre Fasanvej 113, 2. 2000 Frederiksberg Denmark

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Kampagneavis. GLOBELYST M den nye generation bilindretning. LS-BOXXe. Kr. 6.995, Lav vægt Høj sikkerhed ProSafe system Made in Germany. Kr.

Kampagneavis. GLOBELYST M den nye generation bilindretning. LS-BOXXe. Kr. 6.995, Lav vægt Høj sikkerhed ProSafe system Made in Germany. Kr. Kampagneavis GLOBELYST M den nye generation bilindretning Lav vægt Høj sikkerhed ProSafe system Made in Germany Komplet håndværkerløsning priser fra Kr. 6.995, Ekskl. moms, fragt og montering LS-BOXXe

Læs mere

BILINDRETNING VED DU HVEM DU ER OG HVAD DU KØRER I - SÅ HAR VI LØSNINGEN!

BILINDRETNING VED DU HVEM DU ER OG HVAD DU KØRER I - SÅ HAR VI LØSNINGEN! BILINDRETNING VED DU HVEM DU ER OG HVAD DU KØRER I - SÅ HAR VI LØSNINGEN! Den perfekte arbejdsplads på 4 hjul er en raaco løsning INDHOLD Introduktion... side 2-5 Minimumsmål... side 6 Tjek at modellerne

Læs mere

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør.

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør. Importørundersøgelsen 2013 Danmarks Automobilforhandler Forening har i samarbejde med analysebureauet Loyalty Group A/S gennemført en undersøgelse blandt landets nybilforhandlere. Undersøgelsens formål

Læs mere

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month Fødsler Births 54 - Fødsler Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996 Samtlige fødte børn Heraf født uden for ægteskab Levendefødte uden for Levendefødte Dødfødte I alt Levendefødte Dødfødte I alt ægteskab

Læs mere

SanCo Chiptuning. Nm m/chip Abarth Punto 1.4 16V MultiAir 120 kw 163 PS 163 196 250 300. Bilmærke. Alfa 156 1.9 JTD 85 kw 116 PS 116 139 275 330

SanCo Chiptuning. Nm m/chip Abarth Punto 1.4 16V MultiAir 120 kw 163 PS 163 196 250 300. Bilmærke. Alfa 156 1.9 JTD 85 kw 116 PS 116 139 275 330 Side 1 af 40 Vi har på denne modelliste undladt at påføre priser, da der løbende sker ændringer på bilernes motorstyringer. Det medfører, at der på nogen bilmodeller skal bruges forskellige typer af chiptuningsudstyr.

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere