Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige"

Transkript

1 Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 4. På Gribskov Skole skal børnene i lighed med den offentlige skole have opnået de fælles mål, der står beskrevet i Undervisningsministeriets Fælles Mål. Overordnet følger vi de fælles mål, der er sat op af Undervisningsministeriet, men derudover har vi forsøgt at beskrive det praktiske arbejde med de tre fag, der foreløbig skal ligge fagbeskrivelser for (dansk, matematik og engelsk). Mål for danskundervisningen på Gribskov Skole. Formålet med danskundervisningen i hold 1 og hold 2 er: At børnene får og bevarer lyst og glæde ved at lære dansk. At børnene lærer at forstå fiktive og faglige tekster på et rimeligt niveau. At børnene lærer at stave, skrive og kommunikere alderssvarende. At børnene lærer at udtrykke sig med fantasi, indlevelse og forståelse. At børnene lærer at anvende computeren som skriveredskab. At børnene lærer at løse konflikter på børneniveau. Hold 1. (Børnehaveklasse og 1. Klasse). Via det talte sprog, bogstaver, lyde, rim og remser arbejders der med børnenes opmærksomhed på sproget. Denne øves gennem leg, fortælling, modellering, tegning, sang og forskellige opgaver, hvor igennem også samarbejde og evnen til at lytte og forstå trænes Vi fortsætter med det talte sprog, bogstavgenkendelse (logografi), børnestavning (lydering) og arbejder nu også med sammenhængen mellem bogstaver og ord. Der læses lettere tekster, og der læses højt i klassen. Via arbejdshæfte og skriveøvelser trænes skrivning og der leges med bogstaver på tavlen og ved spil. Hver dag skrives op på tavlen og i arbejdshæfter, og der tegnes en lille tegning til hver dag. Hold 2. (Anden og tredje klasse). Vi arbejder videre med udviklingen af læse-, skrive- og stavefærdigheder. Langt de fleste børn læser nu allerede, og skriver korte tekster. Der øves helhedsforståelse (syntese), stavelsesdeling, alfabetisk orden og bogstavernes anatomi. Der øves opmærksomhed på undtagelser i lyd og stavning, og børnene bevæger sig fra børnestavning til konventionel stavning. Der trænes elementær retskrivning og grammatik (syntaks, semantik og morfologi). Sproget motioneres gennem lege, ordspil, vittigheder, gåder, fortællinger, samtaler, dialog og oplæsning og der øves samtaleog dialogkultur. Børnene læser frilæsningsbøger og lettere fagbøger, og producerer små egne tekster. Der foregår

2 både holdundervisning, fællesundervisning, differentieret undervisning samt selvstændigt og individuelt arbejde. Arbejdet med skrivning på computer introduceres. Vi fortsætter linien året før og øger kravene. Læsehastighed øges, stavning systematiseres med diktatøvelser og retskrivning indarbejdes. Computeren anvendes bl.a. til procesorienteret differentieret skrivning. Der leges med sproget, lyttes til og skrives digte. Børnene udformer egne produktioner indenfor givne emner f.eks. nordiske dyr. Formålet med danskundervisningen i hold 3 og 4 er: At børnene får øvet evnen til at undre sig og udvikle deres nysgerrighed. At børnene lærer at læse og forstå fiktive og faglige tekster. At børnene får øvet at søge informationer både teknisk og med kritisk sans. At børnene får øvet at administrere større skriftlige opgaver. At børnene lærer at anvende forskellige formidlingsteknikker og retoriske virkemidler. At børnene får øvet at forholde sig bevidst og kritisk til litteratur indenfor alle genrer. At børnene får opmærksomhed på grafiske virkemidlers indvirkning på forståelsen af tekster. At børnene lærer om forskellige mediers virkemidler. At børnene får bevidsthed om og øvelse i forskellige læseteknikker. At børnene lærer at udtrykke sig dramatisk bl.a. om egne følelser og oplevelser. At børnene lærer at samarbejde om løsning af opgaver. At børnene får øvet at formidle overfor et publikum, f.eks. forældre, lærere og elever. Hold 3. (Fjerde og femte klasse). Overordnet er fokus her, at børnenes evne til at udtrykke sig mundtligt i små forsamlinger øves. Øvelsen sker bl.a. igennem mundtlige boganmeldelser, teater, højtlæsning i klassen. Danskteknisk er fokus på at få automatiseret skrivning og læsning og få styrket læsevaner og læselyst. Eleverne skal lære at skrive procesorienteret. Grammatisk arbejdes der med navneord, udsagnsord og tillægsord. Eleverne skal blive bevidst om forskellen på fag- og skønlitteratur. Relevante programmer på computeren introduceres og øves. Her fokuseres på at raffinere det indlærte stof fra fjerde klasse, samt en større spredning og variation i de stillede opgaver. Grammatisk arbejdes der med tegnsætning, og det øves at skrive disposition og opslagsteknik. Der arbejdes videre med computerprogrammer, der er relevante for undervisningen. Hold 4. (Sjette og syvende klasse). Eleverne skal nu få det mundtlige og skriftlige til at hænge sammen, og blikket vendes mod den omgivende verden. Der arbejdes i større grad med samfundsrelaterede emner såsom alkohol, rygning, forurening, reklamer, pubertet mv. De grammatiske færdigheder trænes, og der forventes en rimelig sikker stavning.

3 Forskellige læseteknikker skal kendes, så de kan anvendes. Eleverne har udviklet en sproglig kunnen, der sætter dem i stand til at udtrykke og kommunikere det, de sanser, føler, tænker og forestiller sig både mundtligt og skriftligt til forskellige slags mennesker, og de forventes at være i stand til at modtage det, andre mennesker udtrykker. De skal kunne skelne mellem forskellige genrer og synsvinkler og de forventes at have en sproglig sikkerhed i både mundtlig og skriftlig fremstilling. I 7. Klasse kommer eleverne i skolepraktik på Den Alternative Skole, og de tager på en tur til et andet skandinavisk land, hvor de skal interviewe lokalbefolkningen og samle oplysninger om det sted, de besøger. Mål for matematikundervisningen på Gribskov Skole. Formålet med matematikundervisningen i hold 1 og 2 er: At børnene bliver fortrolige med tital systemet. At børnene bliver fortrolige med plus og minus (addition og subtraktion). At børnene lærer 10 er overgange. At børnene kan ordne ting efter antal, størrelse, form og vægt. At børnene øves i klokken, pengesystemet, datosystemet, rumfang og vægt. At børnene forstår matematik som en naturlig del af os selv og verden. Hold 1. (Børnehaveklasseog første klasse). Vi træner at tælle og leger forskellige lege, hvor det at tælle indgår. Gennem fortælling, tegning og maling stifter børnene bekendtskab med at ordne ting i grupper. Hverdagen i familien inddrages som udgangspunkt for matematik som en integreret del af livet; det kan være fortællinger om, hvor stor ens familie er, hvor mange dyr man har, hvor mange plakater man har, hvor mange gryder der er i køkkenet osv Vi fortsætter den legende og naturlige indlæring, så forståelsen af matematik som en naturlig del af tilværelsen øves. Vi øver at skrive tal og mindre plus-stykker. Børnene skal også begynde at bruge det matematiske sprog, så det falder dem naturligt at sige et regnestykke på den rigtige måde. Tabeltræning påbegyndes. Hold 2. (Anden og tredje klasse). Børnene skal blive fortrolige med tital systemet, og vi øver at læse tal i hundrede og tusind. Vi arbejder videre med plus og minus. Børnene bliver introduceret til minus med ti er-overgange, samt simple gangestykker og træning i den lille tabel. Der arbejdes med tilfældighed, spil, eksperimenter og simple geometriske figurer. -

4 Der lægges vægt på træning i plus, minus og gange. Desuden arbejdes der på at børnene bliver yderligere fortrolige med klokken, pengesystemet, datosystemet, og simple termer indenfor rumfang og vægt. Der arbejdes videre med geometri. Børnene bliver introduceret til division. Desuden bliver der arbejdet med simpel problemløsning med matematikken som redskab. Formålet med matematikundervisningen i hold 3 og 4 er: At børnene bliver fortrolige med hele, decimaltal og brøk. At børnene bliver fortrolige med de 4 regningsarter. At børnene bliver i stand til hovedregning, overslagsregning og skriftlige udregninger. At børnene bliver i stand til at vurdere, hvornår hvilken slags regning er relevant. At børnene lærer at anvende lommeregner og computer. At børnene øves i formler, ligninger og funktioner. At børnene øves i at tegne og aflæse koordinatsystemer, tabeller og diagrammer. At børnene bliver i stand til at udregne areal, omkreds og rumfang. At børnene øves i procentregning. At børnene øves i simpel sansynlighedsregning. At børnene bliver bekendte med det at eksperimentere og undersøge med et mål. Hold 3. (Fjerde og femte klasse). Vi øver den lille tabel, gange og division. Vi øver metersystemet, mål, vægt og tid. Desuden øves koordinatsystemet. Der arbejdes med kroner og ører, afrunding og budget. Indenfor geometrien arbejder vi med firkanter og vinkler. Division og gennemsnit øves yderligere, og indenfor geometrien udvider vi med cirklen, omkreds og areal. Funktioner og ligninger introduceres og øves. Vi øver procentregning og brøker og arbejder desuden med decimaltal: Eleverne lærer at tegne og at aflæse diagrammer. Hold 4. (Sjette og syvende klasse). Vi regner med decimaltal, brøker. Vi fortsætter med procenttal og forholdstal, og vi arbejder med valuta. Geometrien udvides med rumfang og diagonaler. Der arbejdes med handelsregning, og eleverne lærer at beregne rente. Arbejdet med koordinatsystemet udvides. I geometrien regnes der nu med pi. Begreber som kvadratrod og potens indføres. Forståelsen for procenttal, forholdstal, brøkregning og regning med decimaltal udvides. Der arbejdes videre med rentesregning, og der udregnes budgetter i forhold til klasens udlandslejrskole. Der arbejdes endvidere med problemregning.

5 Mål for engelskundervisningen på Gribskov Skole. Formålet med engelskundervisningen i hold 1 og 2 er: At børnene får skabt en nysgerrighed omkring det engelske sprog. At børnene bliver bekendte med lyden af det engelske sprog. At børnene får fornemmelse for det sprogets lyde og får øvet at udtale disse lyde. At børnene får et lille engelsk ordforråd. At børnene kommer til at opleve engelsk som en naturlig del af deres værktøjskasse. Der er ikke egentlig engelsk undervisning i hold 1, men i hold 2 læres der engelske ord og sætninger, primært gennem sang. Faget hedder på Gribskov Skole engelsk/musik, og her lægger sangen op til drama, leg, rim og remser, hvorigennem sprogets særlyde og enkelte ord indøves Formålet med engelskundervisningen i hold 3 og hold 4 er: At børnene lærer de engelske særlyde og alfabetet generelt. At børnene får og vedligeholder en nysgerrighed og et mod på det nye sprog. At børnene får øvet såvel det talte som det skrevne engelsk. At børnene får kendskab til engelske ordstillinger og simpel grammatik. At børnene bliver i stand til at tale engelsk med et begrænset ordforråd. At børnene bliver i stand til at læse mindre tekster. At børnene bliver i stand til at anvende en ordbog. Hold 3. (Fjerde og femte klasse). Det er primært det mundtlige engelsk, der øves i starten. Gennem enkle rim og remser, samt sange øves udtale og rytme. Enkle sætninger læses højt, og de første samtaler øves. Undervisningen veksler imellem individuel højtlæsning sammen med læreren og fælleslæsning. Vægten ligger stadigvæk på mundtlig øvelse, og børnene begynder så småt at øve at skrive på engelsk. Der arbejdes med tegneserier, små sætninger og enkel grammatik såsom nutids- og datidsendelser. Læreren læser mindre tekster op med efterfølgende samtale, og poptekster fra børnenes egne musikunivers gennemgås og samtales om. Der synges og spilles små rollespil, og der arbejdes med mundtlige beretninger f.eks. fortælles om en ferieoplevelse eller lign.

6 Hold 4. (Sjette og syvende klasse). Det skrevne sprog kommer nu til at fylde mere. Børnene skriver en lille historie, svarer på spørgsmål, både mundtligt og skriftligt, og der arbejdes med oversættelsesopgaver. Der øves ordbogsopslag med skelnen til et ords eventuelle flere forskellige betydninger, og vi ser på specielle engelske vendinger, ordsprog og lignende. Grammatisk arbejdes der med uregelmæssige verbers og navneords bøjninger, udover nutids- og datidsbøjningerne. Der arbejdes videre i skolens indkøbte engelsksprogede bøger og med lidt sværere tekster fra popsange og lignende. Det skriftlige fylder nu meget. Der arbejdes videre med det grundlag, der nu er skabt for at eleverne kan forstå og udtrykke sig på engelsk. Grammatisk arbejdes der med før nutid og før datids formerne. Der arbejdes hele tiden på at udvide ordforrådet og på at raffinere det skriftlige udtryk. På dette niveau skulle eleverne være i stand til at kunne slå op i en ordbog, og kunne formulere sig med et rimeligt ordforråd på engelsk, såvel mundtligt som skriftligt.

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Hvorfor IT i skolens matematik?

Hvorfor IT i skolens matematik? INFA-Småtryk 1999-2 Hvorfor IT i skolens matematik? Til INFA-skolernes forældre Indhold 1. Skolelov og læseplaner... 3 2. Skolens matematik i et IT-samfund... 6 3. Samspil mellem IT og matematik... 9 4.

Læs mere

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion A 2 Dansk september 2002 Formålet for undervisningen i dansk (Jf. 9 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for

Læs mere

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab for såvel dansklærere som lærere i andre fag, hvori læsning indgår som et vigtigt element. Dermed ekspliciteres, at det

Læs mere

Hjælp dit barn til at blive en god læser

Hjælp dit barn til at blive en god læser Hjælp dit barn til at blive en god læser Hvordan udvikler du dit barns læsning, og hvad kan I som forældre gøre for at understøtte skolens arbejde? Folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Forældreinformation

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

Handleplan for læsning Gug skole

Handleplan for læsning Gug skole qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Handleplan for læsning Gug skole

Læs mere

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7 Årsplanssamling Fag Side Matematik FSA 1 Matematik Basis 3 4 Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6 boglig undervisning på hold 1 7 dansk og matematik hold 5 8 Dansk basis 3 9 Wellness 10 Jagttegnsundervisning.

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness

Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness Birthe Lund - Annie Aarup Jensen Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Hvert år laver biblioteket ansøgninger

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015

Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015 Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015 Ulla Hass Hansen juli 2014 Litteraturundervisning Der anvendes materialet Fandango for 3. klasse, som er et dansksystem til mellemtrinnet med skønlitteratur i fokus.

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Dansk. 1. forløb 1.-2. klassetrin side 3 Faglige aktiviteter Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster

Dansk. 1. forløb 1.-2. klassetrin side 3 Faglige aktiviteter Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster Dansk Indledning Dansk og tysk i indskolingsfasen side 2 1. forløb 1.-2. klassetrin side 3 Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster 2. forløb 3.-6. klassetrin side 5 Fagligt stof Sprog og tekster

Læs mere