Vestfyns Bank A/S' resultat for 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestfyns Bank A/S' resultat for 2009"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postbox 1040 Nikolaj Plads 6 Dato: 4. februar København K Fondsbørsmeddelelse nr.: 1/2010 Vestfyns Bank A/S' resultat for 2009 Resultat efter skat på 1,4 mio.kr. mod 11,2 mio.kr. i Vækst i nettorente- og gebyrindtægterne på 3 % til 100,2 mio.kr. Basisindtjening stiger 3 % til 27,7 mio.kr. Kursgevinster på 10,8 mio.kr. mod 3,1 mio.kr. i Omkostningsvækst på 3 %. Garantibetaling for Bankpakke I på 6,6 mio.kr. Nedskrivninger på 30,7 mio.kr. heraf 4,3 mio. kr. til Bankpakke I. Samlede udgifter til Bankpakke I på 10,9 mio.kr. Indlånsvækst på 4 % til mio.kr. Udlånsvækst på 2 % til mio.kr. Solvens på 16,9 % og Kernekapital på 14,4 %. Udlånsprocent på 88 % og likviditetsoverdækning på 175 %. Positiv kundevækst på godt 500 nye kunder eller netto 3,4 %. Vestfyns Bank deltager ikke i Bankpakke II. Beskedent positivt resultat historisk god solvens og likviditet - flere kunder og forretninger. Vestfyns Bank har i 2009 realiseret et beskedent, men positivt resultat på 1,2 mio.kr. før skat og 1,4 mio. kr. efter skat. Resultatet forrenter årets gennemsnitlige egenkapital med 0,6 % henholdsvis før og efter skat. Resultatet, der er inden for de udmeldte forventninger ved årets start og løbende over året, skal ses på baggrund af den fortsat markante økonomiske lavkonjunktur, som har været fremherskende i 2009 og som har medført behov for væsentligt øgede nedskrivninger. Basisindtjeningen før Bankpakke I viser en vækst på 3 % til 27,7 mio.kr. Med betaling af 6,6 mio.kr. for Bankpakken i 2009 udgør basisindtjeningen herefter 21,1 mio.kr. mod 25,0 mio.kr. i 2008, hvor betalingen for statsgarantien i bankpakken alene omfattede et kvartal med 1,8 mio.kr. Nedskrivningerne på udlån udgør for året 30,7 mio.kr., mod 14,0 mio.kr. i Nedskrivninger på garantien overfor Finansiel Stabilitet udgør heraf 4,3 mio.kr. Kursreguleringerne er positive med 10,8 mio.kr. mod 3,1 mio.kr. forrige år. Omkostningerne er øget med 2,2 mio.kr. svarende til 3 %. Betalingen for og nedskrivninger på Bankpakke I har direkte påvirket bankens driftsresultat med ca. 10,9 mio.kr. i 2009, fordelt med 4,3 mio.kr. til nedskrivninger på garantier overfor Finansiel Stabilitet og 6,6 mio.kr. til provision for statsgarantien i bankpakken. Banken har en god solvens, der pr. årsskiftet er opgjort til 16,9 % mod et opgjort solvensbehov på 9,1 % efter Finanstilsynet netop offentliggjorte vejledning herom. Kernekapitalen udgør 14,4 % efter optagelse af ny hybrid privat lånekapital på 50 mio.kr. i 4. kvartal 2009 til sikring af bankens fortsatte udvikling. Udlånsprocenten er beregnet til 88 % af indlånet, der dermed finansierer alle bankens udlån, og likviditeten er meget tilfredsstillende med en overdækning på 175 % i forhold til lovens krav. Side 1 af 12

2 Bestyrelsen og ledelsen i banken betegner - med baggrund i de aktuelle markedsforhold og den markante lavkonjunktur - årets basisindtjening som tilfredsstillende og resultatet som mindre tilfredsstillende. Loven om finansiel stabilitet (Bankpakke I), som banken er tilsluttet, medfører at der ikke udbetales udbytte i årene 2009 og Vestfyns Bank har i 2009 oplevet en god og tilfredsstillende kundetilgang, hvor kundebasen netto er øget med 3,4 % til godt kunder, med størst relativ vækst i antal erhvervskunder. Indlånsvæksten på 4 % og udlånsvæksten på 2 % anses som tilfredsstillende i et marked med faldende volumener. Banken imødekommer fortsat alle velbegrundede låneforespørgsler. Årets resultat Udvalgte driftsposter (mio.kr.) Indeks Netto rente- og gebyrindtægter 100,2 97,4 103 Andre ordinære indtægter 0,2-0,1 - Samlede omkostninger 72,7 70,5 103 Andre driftsudgifter (Bankpakke I) 6,6 1,8 - Basisindtjening 21,1 25,0 90 Nedskrivninger på udlån m.v. 30,7 14,0 228 Kursreguleringer 10,8 3,1 344 Resultat før skat 1,2 14,1 9 Skat -0,2 2,9 - Årets resultat 1,4 11,2 12 Netto rente- og gebyrindtægterne er steget med 2,8 mio.kr. eller 3 %, der er fordelt med en vækst på 4,8 mio.kr. i nettorenteindtægter og et fald på 2,0 mio.kr. i gebyrindtjeningen. Væksten i renteindtjeningen kan henføres til en stigning i de gennemsnitlige indlån over året på 7 %, et marginalt fald i de gennemsnitlige udlån på 1 %, et bedre likviditetsafkast samt en forbedret rentemarginal. Nedgangen i gebyrindtjeningen har baggrund i 1,6 mio.kr. lavere udbyttegevinster af bankens aktiebeholdninger samt svagt faldende handelsindtjening fra investeringsområdet. Andre ordinære indtægter på 0,2 mio.kr. vedrører primært gevinster fra salg af anlægsaktiver samt drift af bankens domicilejendomme. Bankens samlede omkostningsudvikling viser en vækst på 2,2 mio.kr. eller 3 % i Omkostningsvæksten er moderat og dækker bl.a. overenskomstmæssige lønstigninger samt vækst i generelle drifts- og markedsføringsomkostninger. Andre driftsudgifter på 6,6 mio.kr. i 2009 mod 1,8 mio.kr. dækker over bankens betaling til Det Private Beredskab, som provision for statsgarantien i Bankpakke I. I 2008 blev alene betalt for 4. kvartal. I 2010 vil betalingen omfatte de 3 første kvartaler. Nedskrivninger og hensættelser i 2009 er opgjort til 30,7 mio.kr. svarende til 1,7 % af bankens udlån og garantier mod sidste års nedskrivninger på 14,0 mio.kr. Det ekstraordinære høje nedskrivningsbehov kan henføres til den markante økonomiske lavkonjunktur, som har været fremherskende i Nettonedskrivninger fordeler sig med 24 % på privatkunder, 59 % på erhvervskunder, 3 % til forøgede gruppevise nedskrivninger og 14 % til nedskrivninger i forhold til Finansiel Stabilitet. Af nettonedskrivningerne på erhvervskunder kan halvdelen henføres til enkeltstående større ejendomsengagement. Nedskrivninger på privatkunder skyldes primært ledighed, skilsmisser eller faldende aktivværdier på boligmarkedet. Kursreguleringerne udgjorde 10,8 mio.kr. i 2009 mod 3,1 mio.kr. i 2008, der tillige indeholdt en efterregulering af salget af Totalkredit på 8,1 mio.kr. Kursreguleringerne fordeler sig med kursgevinster på obligationer med 6,0 mio.kr., kursgevinster på aktiebeholdningen på 3,7 mio.kr. og på valuta samt finansielle instrumenter på 1,1 mio.kr. Af kursgevinsterne på aktiebeholdningen kan 2,0 mio.kr. henføres til bankens sektoraktier. Side 2 af 12

3 Skatten er opgjort som en indtægt på 0,1 mio.kr. med baggrund i bl.a. skattemæssig restafskrivning af indretning af lejede lokaler samt skattefrie kursreguleringer af sektoraktier. Balance Udvalgte balanceposter (mio.kr.) Indeks Samlede aktiver Udlån Indlån Efterstillet kapitalindskud Egenkapital Garantier m.v Balancen er øget med 115 mio. kr. til mio.kr. svarende til 6 % ultimo Fremgangen kan primært henføres til væksten i bankens indlån på 60 mio.kr. samt optagelsen af hybrid lånekapital som efterstillet kapital med 50 mio.kr. Væksten i indlån kan henføres til generelle stigninger i bankens almindelige indlån. De samlede indlån er fordelt med 59 % fra private kunder og 41 % fra erhvervskunder og offentlige institutioner. Bankens udlån er øget med 2 % eller til mio.kr. Udlånsbalancen er fordelt med 56 % til erhvervslivet med god branche- og engagementsmæssig spredning samt 44 % til vores privatkunder. På erhvervsområdet udgør bankens største enkeltbranche landbrug, jagt og skovbrug, der samlet har aftaget 13 % af bankens udlån og garantier eller ca. 235 mio.kr. Heraf andrager ca. 60 % engagementer med egentlige produktionslandbrug (plante-, svine- og kvægavl). Garantiporteføljen er reduceret til 459 mio.kr. fra 502 mio.kr. i 2008 primært som følge af lavere byggeaktivitet (forhåndslånsgarantier) og færre ejendomshandler (kontanthandelsgarantier). Andelen af arbejds- og entreprisegarantier er øget med 82 % i årets løb, overvejende fra tilgang af nye kunder. Bankens andel af store engagementer, hvor enkeltengagementer udgør mere end 10 % af bankens basiskapital efter fradrag, er i årets løb reduceret fra 104 % til 70 % ved årets udgang. Heri indgår engagement med realkreditinstitut, som følge af bankens aktie og obligationsplaceringer. Under Aktiver i midlertidig besiddelse er bogført overtagne ejendomme for 1,3 mio.kr. mod 37,1 mio.kr. i Banken har i 2009 afhændet 22 nyopførte parcelhuse i en samlet ejendomsportefølje til en pris, der tilnærmelsesvis modsvarer bankens købesum. Banken har i november måned 2009 optaget ny privat hybrid lånekapital på 50,0 mio.kr. som efterstillet kernekapital. Den samlede efterstillede kapital udgør herefter 100 mio.kr. Reserverne udgør inkl. årets konsolidering 187 mio.kr. af en samlet egenkapital på 212 mio.kr. ultimo 2009, og den samlede ansvarlige kapital inkl. de efterstillede kapitalindskud udgør herefter 312 mio.kr. Solvens, kernekapital, likviditet og renterisiko Basiskapitalen og solvensen er opgjort efter kapitaldækningsbekendtgørelsen og reglerne i Basel II, hvor basiskapitalen efter fradrag ultimo 2009 er opgjort til 291 mio.kr. og de vægtede poster til mio.kr., hvorefter solvensen er beregnet til 16,9 % og kernekapitalen til 14,4 %. Solvensudviklingen er dels påvirket af bankens optagelse af ny hybrid lånekapital og dels af udviklingen i bankens forretningsomfang og konsolideringen af årets resultat. Bankens udlånsprocent er opgjort til 88 % og likviditeten har en overdækning på 175 % i forhold til lovens krav. Udlånet har således gennem hele året været finansieret fuldt ud med indlån og udviklingen i indlånsoverdækningen samt kapitaltilførslen har tillige medvirket til en styrkelse af bankens likviditet. Endvidere er likviditeten tillige sikret med længere løbende kreditlines. Side 3 af 12

4 Bankens renterisiko, der er udtryk for det tab eller den gevinst, der opnås ved en renteændring på 1 procentpoint, er ultimo 2009 opgjort til 1,2 % af kernekapitalen efter fradrag, svarende til 3,1 mio.kr. Banken fører en forsigtig investerings- og rentepolitik og styrer løbende størrelsen af bankens samlede renterisiko, ligesom alle væsentlige valutapositioner normalt afdækkes. Ultimo 2009 er de åbenstående valutapositioner (indikator 1) opgjort til 3,3 mio.kr. svarende til 1,3 % af kernekapitalen. Det gennemsnitlige antal medarbejdere er reduceret med 1,4 til 71,9 omregnet til heltidsbeskæftigede. Der henvises til øvrige aktienøgletal på 5 års oversigten. Forventningerne til 2010 Den markante økonomiske lavkonjunktur, der har ramt de store ledende økonomier samt i særlig grad den danske økonomi, forventes kun gradvist afløst af stigende vækst. Vi forudser derfor fortsat lave private investeringer, svagt stigende forbrug og stigende ledighed. Den økonomiske udvikling er fortsat meget usikker og vil påvirke de finansielle markeder med lav efterspørgsel og fortsat høje tab. Vestfyns Bank forventer, med baggrund i turbulensen i den finansielle sektor, at kunne øge markedsandelene. Vi forventer derfor et højere aktivitetsniveau og en øget volumenudvikling. Vi oplever fortsat tilgang af nye kunder og forretninger ikke mindst som følge af vores værdier og relative forsigtige politik. Vi forventer derfor at kunne fastholde vores basisindtjening før udgifterne til den såkaldte Bankpakke I, der i 2010 for Vestfyns Bank vil medføre en provisionsudgift på 5,1 mio.kr. Vi budgetterer samtidig med moderate positive kursreguleringer på bankens valuta- og værdipapirbeholdning primært fra vores valutaomsætning og aktier, idet vi forventer svagt stigende renter i løbet af året. Som følge af det markante konjunkturomslag og flere branchers fortsatte indtjeningskrise, forventes bankens nedskrivninger af udlån og garantier på et fortsat højt niveau, om end lavere i forhold til nedskrivningerne i Vestfyns Bank forventer herefter et resultatniveau i 2010, der er højere end resultatet for 2009, men fortsat begrænset. Usikkerheden om vores forventninger er ganske betydelige som følge af fortsat høj usikkerhed om varigheden og de afledte effekter af den økonomiske afmatning samt ustabiliteten på de finansielle markeder. Der er ikke siden afslutning af 2009 truffet beslutninger eller indtrådt hændelser, der i væsentligt omfang kan påvirke bankens resultat og økonomiske stilling. Regnskabsbekendtgørelse og risikooplysninger Vestfyns Bank aflægger års- og delårsrapporter efter Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. Reglerne indeholder bl.a. principper for nedskrivninger af udlån mod tab efter såkaldte objektive indikationer, som bl.a. medfører opsamling af flere års statistiske data. Bankens gruppevise nedskrivninger af udlån m.v. er i regnskabsåret foretaget med baggrund i en segmenteringsmodel, som er udviklet af foreningen Lokale Pengeinstitutter. Hertil kommer, at banken i lighed med sidste år, har foretaget en ledelsesmæssig vurdering af modellens beregningsgrundlag og justeret beregningsfaktorerne efter indikationer om den fremadrettede udvikling heri. Bankens har samtidig - i henhold til Basel II, søjle 3 kravene - udarbejdet en samlet risikorapport, der ikke er omfattet af den eksterne regnskabsrevision. Denne risikorapport vil blive offentliggjort på bankens hjemmeside investor relations, samtidig med den endelige årsrapport, hvortil henvises for yderligere information om bankens risikooplysninger. Side 4 af 12

5 Bestyrelsesbeslutninger og forslag til generalforsamlingen Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årets resultat efter skat på 1,4 mio.kr. henlægges til bankens reserver, idet der ikke kan udbetales udbytte for året med baggrund i bankens tilslutning til aftalen mellem Staten og Det Private Beredskab jfr. lov om Finansiel Stabilitet af 10. oktober Vestfyns Banks finanskalender for 2010 er planlagt således: Mandag, den 1. marts 2010, generalforsamling i Assens. Tirsdag, den 2. marts 2010, aktionærmøde Assens. Onsdag, den 3. marts 2010, aktionærmøde Glamsbjerg. Torsdag, den 4. marts 2010, aktionærmøde Middelfart. Tirsdag, den 27. april 2010, kvartalsorientering. Torsdag den 12. august 2010, halvårsrapport. Tirsdag den 26. oktober 2010, kvartalsorientering. Herudover vil banken give de meddelelser, der skønnes nødvendige i henhold til anbefalinger om god selskabsledelse og retningslinierne fra OMX/Københavns Fondsbørs. Generalforsamlingen afholdes i Tobaksgården, Tobaksgården 7, Assens, mandag den 1. marts 2010 kl Den trykte årsrapport ventes at foreligge senest 8 dage før generalforsamlingen. Der henvises i øvrigt til vedlagte 5 års oversigt, resultatopgørelse, overskudsfordeling, balance og finansieringsanalyse, ligesom der henvises til bankens hjemmeside - investor relations. Assens, den 4. februar 2010 VESTFYNS BANK A/S Georg Gundersen Bestyrelsesformand Arne Jakobsen Bankdirektør Side 5 af 12

6 Hovedtal (1.000 kr.) ÅRETS RESULTAT Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter 158 (118) Udgifter til personale og administration m.v Afskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Basisindtjening før kursregulering og nedskrivninger Nedskrivning på udlån og tilgodehavender m.v Kursreguleringer Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat (126) Årets resultat UDVALGTE BALANCEPOSTER OG GARANTIER Udlån Indlån Aktiver Aktiekapital Egenkapital Garantier m.v NØGLETAL Solvensprocent 1) 16,9 13,8 13,5 14,9 13,6 Egenkapitalforrentning før skat 2) 0,6 6,8 15,3 20,4 17,6 Indtjening pr. omkostningskrone ekskl. kursregulering, nedskrivninger og andre driftsudgifter 1,38 1,38 1,41 1,44 1,42 Årets resultat pr. aktie, kr. 5,5 44,7 91,4 110,9 80,6 Børskurs Indre værdi pr. aktie 3) Udbytte pr. aktie, pct ) Solvensprocenten fra og med 2007 er opgjort i henhold til de nye kapitaldækningsregler. Sammenligningstallene er ikke korrigeret. 2) Egenkapitalen indgår i beregningen som gennemsnit af primo/ultimo. 3) Ekskl. beholdning af egne aktier. Side 6 af 12

7 Resultatopgørelse Note ( kr ) Indeks Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter (Bankpakke I ) Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat før skat Skat Årets resultat FORSLAG TIL OVERSKUDSFORDELING I alt til disposition Henlagt til egenkapital Foreslået udbytte 0 0 I alt anvendt Årets resultat pr. aktie, kr. 5,5 44,7 12 Årets resultat pr. aktie ( udvandet ) kr. 5,5 44,7 12 Side 7 af 12

8 Balance Note ( kr ) Indeks AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelse Overført overskud Egenkapital i alt Passiver i alt Side 8 af 12

9 Egenkapital ( kr.) EGENKAPITALBEVÆGELSER Aktiekapital inkl. overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser Overført overskud Egenkapital i alt Egenkapital primo Kapitalbevægelser 2008 Udbetalt udbytte Udbytte af egne aktier 40 Regulering af udskudt skat af egenkapitalposteringer -133 Køb af egne aktier, stk Salg af egne aktier, stk Overført resultat Egenkapital primo Kapitalbevægelser 2009 Kursregulering af egne aktier 117 Regulering af udskudt skat af egenkapitalposteringer -150 Køb af egne aktier, stk Salg af egne aktier, stk Overført resultat Egenkapital i alt ultimo Egne aktier Indeks Primo Antal egne aktier i stk Pålydende værdi I pct. af aktiekapitalen 0,9 0,6 Tilgang Antal egne aktier i stk Pålydende værdi I pct. af aktiekapitalen 3,6 4,5 Afgang Antal egne aktier i stk Pålydende værdi I pct. af aktiekapitalen 4,0 4,3 Ultimo Antal egne aktier i stk Pålydende værdi I pct. af aktiekapitalen 0,5 0,9 Aktier i omløb ultimo, stk Egne aktier er købt og solgt som led i bankens almindelige bankforretninger. Aktiekapitalen er fordelt på stemmeberettigede aktier med en pålydende værdi af kr. 100 eller i alt 25 mio. kr. Side 9 af 12

10 Solvens - kapitaldækning ( kr.) Indeks SOLVENS Egenkapital Heraf opskrivningshenlæggelser medregnet under supplerende kapital Kernekapital Primære fradrag i kernekapital til solvens Udskudte skatteaktiver Kernekapital efter primære fradrag Hybrid kernekapital Kernekapital incl. hybrid kernekapital efter primære fradrag Fradrag i.h.t. FIL 139, stk. 1, nr Kernekapital incl. hybrid kernekapital efter fradrag Ansvarlig lånekapital Opskrivningshenlæggelse Fradrag i.h.t FIL 139, stk. 1, nr Basiskapital efter fradrag Vægtede poster Vægtede aktiver og ikke balanceførte poster Vægtede poster med markedsrisiko m.v Vægtede poster med operationel risiko Vægtede poster i alt Solvens procent Kernekapitalsprocent 14,4% 11,3% 127 Solvensprocent 16,9% 13,8% 122 Solvensbehov Solvensbehov i pct. opgjort i.ht til FIL 124, stk. 4 *) 9,1% 8,1% Opgjort kapitalbehov Heraf udgør kapital til dækning af - kreditrisici markedsrisici operationelle risici øvrige risici Kapitalkrav i henhold til 124, stk. 2 i Lov om finansiel virksomhed, 5 mio. Euro *) Solvensbehov 2009 opgjort i.ht Finanstilsynets bekendtgørelse om kapitaldækning samt Finanstilsynets vejledning af om opgørelse af solvensbehovet. Sammenligningstal er ikke korrigeret. Side 10 af 12

11 Pengestrømsopgørelse ( kr.) Indeks Driftsaktivitet Resultat før skat Afskrivning på ejendomme og inventar Betalte skatter I alt Forskydning i driftskapital Udlån Indlån Handelsportefølje Kreditinstitutter, netto Andre aktiver og passiver Hensatte forpligtelser Forskydning i driftskapital i alt Pengestrømme fra driftsaktivitet Finansiering og investering Køb og salg af egne aktier Tilgang af materielle aktiver, netto Efterstillede kapitalindskud Udbytte Pengestrømme fra finansiering og investering Årets pengestrøm Likvider, primo Ændringer over året Likvider, ultimo Side 11 af 12

12 Nøgletal ( Pct.) INDTJENING Indtjening pr. omkostningskrone 1,01 1,16 1,44 1,58 1,45 Indtjening pr. omkostningskrone ekskl. kursregulering, nedskrivn./hens. og andre driftsudgifter 1,38 1,38 1,41 1,44 1,42 Egenkapitalforrentning før skat 1) 0,6 6,8 15,3 20,4 17,6 Egenkapitalforrentning efter skat 1) 0,7 5,4 11,6 15,7 12,9 AFKAST Årets resultat pr. aktie, kr. 5,5 44,7 91,4 110,9 80,6 Årets resultat pr. gennemsnitlig aktie, kr. 5,5 45,0 91,8 111,2 81,0 Børskurs pr. aktie, kr Indre værdi pr. aktie, kr. 2) Børskurs / årets resultat pr. aktie, kr. 108,0 13,2 13,1 11,6 11,7 Børskurs / indre værdi pr. aktie, kr. 0,7 0,7 1,5 1,7 1,4 Udbytte pr. aktie, kr SOLVENS Solvensprocent 3) 16,9 13,8 13,5 14,9 13,6 Kernekapitalsprocent 3) 14,4 11,3 9,8 10,7 11,1 MARKEDSRISIKO Renterisiko i pct. af kernekapital efter fradrag 1,2 2,0 0,5 1,2 1,7 Valutaindikator 1 i pct. af kernekapital efter fradrag 1,3 1,1 2,7 3,5 4,4 LIKVIDITET Udlån inkl. nedskrivninger / indlån 88,1 89,3 101,2 103,2 88,5 Overdækning i forhold til krav om likviditet 174,7 112,3 65,9 81,0 105,9 KREDITRISIKO Nedskrivning og hensættelser / udlån og garantier 3,2 2,0 1,6 2,2 2,5 Årets nedskrivningsprocent 1,7 0,8 0,1 0,2 0,3 Store engagementer / basiskapital efter fradrag 69,9 103,7 98,7 65,8 53,2 Udlån med nedsat rente / udlån og garantier 3,5 1,0 0,4 0,9 0,9 Årets udlånsvækst 1,8 (1,8) 20,8 18,8 16,6 Udlån / egenkapital ultimo 5,9 5,9 6,1 5,5 5,3 1 ) Egenkapitalen indgår i beregningen som gennemsnit af primo/ultimo. 2 ) Ekskl. beholdning af egne aktier. 3 ) Solvensprocenten fra og med 2007 er opgjort i henhold til de nye kapitaldækningsregler. Sammenligningstallene er ikke korrigeret. Side 12 af 12

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postbox 1040 Nikolaj Plads 6 Dato: 12. august 2010 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.: 11/2010 Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 Resultat før skat på 5,7 mio.kr.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 23. februar 2011 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 3/ 2011 Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2008

Årsregnskabsmeddelelse for 2008 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 25. februar 2009 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 3/ 2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Meddelelse nr. 1/2005.

Meddelelse nr. 1/2005. Meddelelse nr. 1/2005. Skive, den 25. januar 2005 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2004 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer året: Årets resultat før skat udgør 20,2 mio.

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 5. februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør 57,9 mio.kr.

Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør 57,9 mio.kr. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Tønder, den 21. februar 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2012 Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for

Årsregnskabsmeddelelse for NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. februar 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2012 Årsregnskabsmeddelelse for 2011.. Østjydsk Bank kom ud af 2011 med et overskud på

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2012

Årsregnskabsmeddelelse for året 2012 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 27. februar 2013 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2013 Årsregnskabsmeddelelse for året 2012 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere