IT-Vest Nyt. NR. 5 Efterår Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra presseen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-Vest Nyt. NR. 5 Efterår 2002. Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra presseen"

Transkript

1 NR. 5 Efterår 2002 Artikler Studiemetroen - en støtte til opgaveskrivningen Aarhus Universitet har udviklet en internetbaseret studieguide, hvor de studerende kan hente støtte til skriveprocessen og studie- og eksamensteknik. Side 2 Kan man virkelig skrive 100 sider om links på WWW? Iben Vergmann fra Aarhus Universitet fortæller om sine erfaringer med at skrive speciale. Side 3 Udvikling af fremtidens læringsformer En gruppe studerende fra Aalborg Universitet laver specialeprojekt i KMD. Side 4 På vej mod første job De første IT-Vest kandidater i multimedier på Aarhus Universitet har ikke haft nogen problemer med at finde arbejde. Side 6 Problemknuserne De studerende på kandidatuddannelsen i it, kommunikation og organisation gør status efter første år på uddannelsen. Side 7 Nye uddannelser Kandidatuddannelse i it, kommunikation og organisation har succes på andet år. En videreudvikling af kandidatuddannelsen i it, kommunikation og organisation har resulteret i en ny toårig masteruddannelse med studiestart i februar Side 9 Nyheder og Aktiviteter Side 10 Nyt fra direktionen Side 12 Klip fra presseen Side 11 IT-Vest Nyt udgives af IT-Vest direktionen Fuglesangs Allé 20, 8210 Århus V Redaktion: Anne Bøgh Hansen (IT-Vest) (ansv.) Lillian Hasslund (Handelshøjskolen i Århus) Dorte Larsen (Aalborg Universitet) Bo Kristiansen (Syddansk Universitet) Lone Koefoed Hansen (Aarhus Universitet) Næste Deadline: 15. november 2002

2 Studiemetroen - en støtte til opgaveskrivningen IT-Vest masterstuderende på Aarhus Universitet fik fra semesterstart i år adgang til en Studiemetro. Studiemetroen er en internetressource hvor man som studerende kan få kendskab til hvad der forlanges af opgaver på universitetsniveau. Der kan også hentes støtte til informationssøgningen, skriveprocessen og studie- og eksamensteknik. Studiemetroen kan ses på IT-Vest studerende ved AU er tidligere blevet tilbudt kortere kurser om forskellige aspekter af opgaveskrivning i forbindelse med et projekt igangsat af midler fra IT-Vest. Studie-metroen er i modsætning hertil et permanent tilbud som den studerende kan bruge gennem hele sit uddannelsesforløb. I år blev de masterstuderende på to forskellige studieretninger introduceret til Studiemetroen og dens indhold ved et kursus af 6 timers varighed. Fælles referenceramme Masterstuderende kommer med mange forskellige uddannelsesbaggrunde og studiekulturer. Derfor har de i særlig grad gavn af initiativer der kan støtte dem i at reflektere over deres praksis som studerende, og som en del af et nyt fagligt fællesskab. Men også kandidatstuderende kan få udbytte af initiativet. Studiemetroen og supplerende kurser kan være med til at skabe en fælles referenceramme for de studerende, fx for hvordan man kan skrive en opgave sammen. Et af målene med Studiemetroen er at eksplicitere kravene til skriftlige opgaver, så frustrationer minimeres og misforståelser undgås. I forhold til at udfærdige et skriftligt produkt er viden om hvad der kræves af produktet ikke nok - at sætte fokus på skriveprocessen er ligeledes vigtigt. Det er en kernekompetence for alle studerende at mestre forskellige skriveteknikker bl.a. for derigennem at kunne effektivisere skriveprocessen og undgå skriveblokeringer. Interaktive øvelsesmoduler Studiemetroen har et operationelt sigte idet indholdet angår noget, den studerende aktivt skal gøre i modsætning til blot at vide. Indholdet skal altså ikke forveksles med en teoretisk gennemgang af de præsenterede emner. En konsekvens af det operationelle sigte er Studiemetroens øvelsesmoduler. Interaktive moduler introducerer den studerende til nonstopskrivning, en argumentationsmodel og udarbejdelsen af problemformuleringer. De to første øvelsesmoduler er skabt til Studiemetroen af ansatte ved AU hvorimod det sidste er et indkøbt produkt. Der findes desværre endnu ikke mange produkter af den type på det danske marked. Studiemetroen udgør en fleksibel struktur der kan indoptage kommende interaktive programmer, og den kan tilrettes fremtidige behov på de forskellige IT-Vest uddannelser ved AU. Gennem feedback fra de studerende vil den efterhånden blive forbedret og udbygget, så den også dækker fremtidige IT-Vest studerendes behov. Tine W. Jensen, projektansat, Aarhus Universitet

3 Kan man virkelig skrive 100 sider om links på WWW Jeg satte for knap en måned siden det sidste punktum i mit speciale, og undervejs i forløbet er jeg ikke sjældent blevet mødt med ovenstående spørgsmål. Titlen på mit speciale er "Links på World Wide Web" og målet er at identificere årsagen til de brugbarhedsproblemer, der kan føres tilbage til specielt to linkfunktioner: Udformningen af linkteksten, hvor linket optræder som overskrift for den destination, det henviser til, og det at linket er det synlige udtryk for strukturen. Jeg har valgt denne vinkel, fordi det er et reelt og meget omtalt problem, at brugere mister orienteringen på WWW. Samtidig er det en forenklet anskuelse på et komplekst problem alene at skyde skylden på dårligt webdesign. Jeg arbejdede ud fra den formodning, at der er gode grunde til, at det er svært at lede brugerne på rette vej. Målet var at identificere de gode grunde, ikke mindst fordi jeg gerne vil arbejde med brugbarhed og fordi det i alle henseender er gavnligt at have viden inden for det område. jeg taget kurser i. Min forventning holdt ikke stik - litterært orienteret hypertekstteori og lingvistisk teori har bidraget til de vigtigste konklusioner i mit speciale. Mit kendskab til disse områder var før specialeprocessen meget begrænsede. Sammenlignet med at holde sig til teoretiske områder, som man har et vist kendskab til i forvejen, er det mere krævende at sætte sig ind i helt ukendte områder. Når man befinder sig midt i processen, er det svært at få overblik over, hvad det betyder for arbejdsbyrden. I mit tilfælde var de ukendte teorier en nødvendighed for at kunne besvare mine spørgsmål, og jeg har ikke overvejet muligheden af at skifte emne til noget mere sikkert, men også for mig mindre interessant. Postitivt at kaste sig over noget helt nyt Min erfaring er, at inddragelsen af de ukendte fagområder ikke tidsmæssigt gør den store forskel - jeg kunne ikke have gjort det hurtigere, selv om jeg havde holdt mig til kendte områder. Specialeskrivning er en proces, der følger bestemte mønstre, uanset hvilket niveau man befinder sig på, og man kan ikke undgå at lære noget. Det, der ændrer sig, er arten af det, man lærer. Forskellen på at beskæftige sig med et uefterforsket område og et, der er bedre undersøgt, er usikkerheden: Er der stof nok til et helt speciale? Kan man konkludere noget relevant på baggrund af materialet? Jeg kender alt til usikkerheden, men den er en del af det at lære og forholde sig fordomsfrit til det, man møder. Man kan ikke (og bør ikke kunne) eliminere den ved at holde sig inden for et kendt område. Pragmatisk udvælgelse af teori Det er meget begrænset, hvad der findes af teori, som retter sig mod netop denne vinkel. Det har for mit vedkommende resulteret i en meget pragmatisk tilgang til det at finde teori - jeg har således brugt teori fra flere områder end oprindeligt forventet. Indtil et stykke inde i læseprocessen havde jeg en forventning om at svarene på mine spørgsmål skulle findes inden for hypermedie- og menneske-maskine-interaktion- områderne.begge fagområder havde Derfor kan jeg afsløre, at mit svar på overskriftens spørgsmål i lang tid var "Det tror jeg". Efterhånden blev det et mere og mere klart ja. Og sådan skal det være. Jeg vil hermed anbefale kommende specialestuderende at kaste sig ud på det dybe vand og ikke lade sig hindre af ikke at kunne svare ja til et lignende spørgsmål fra første dag. Iben Vergemann Cand.It., Aarhus Universitet

4 Udvikling af fremtidens læringsformer E-learning bliver ofte beskrevet som 'fremtidens uddannelse'. Men fremtiden behøver vi ikke vente på, for mulighederne er der i dag. En gruppe studerende har lavet specialeprojekt i virksomheden KMD. Hvad er E-learning Begrebet e-learning er et relativt nyt fænomen, når vi taler om læring og undervisning. Den danske pendant er ordet 'e-læring', som blev optaget i det danske sprog i slutningen af 90'erne. E-learning, som vi dog vælger at kalde det, er derfor et nyt bekendtskab i den pædagogiske begrebsverden, som allerede er rig på termer. Kort fortalt drejer e-learning sig om, at læring kan foregå på andre måder, end ved at deltagerne mødes med en underviser i et undervisningslokale på bestemte tidspunkter. E-learning dækker over to centrale begreber, nemlig 'electronic' og 'learning'. Det elektroniske består i, at elektronikken på en eller anden facon indgår i læringen. Elektronikken kan bestå af formidling af fagstof f.eks. gennem cd-rom, video, animation eller Internet og kan være kombineret med kommunikation gennem elektroniske chat rooms eller . Det andet centrale begreb er 'learning' eller læring. Læringen står for, at der er fokuseret på udviklingen af faglige og personlige kvalifikationer og kapaciteter. Deltagerne er blevet gjort mere selvstyrende og selvbestemmende i forhold til at påvirke egen videnstilegnelse og færdighedstræning. En af de største fordele ved e-learning er den fleksibilitet, som opnås. Kommunikationen foregår ofte i asynkrone konferencesystemer, hvilket vil sige, at de deltagende og underviseren ikke behøver at være koblet på systemet på samme tid. Uddannelsen kan gennemføres, når og hvor det passer deltagerne. Og den kan gentages så ofte og i det tempo, deltagerne ønsker. En af de helt store trækheste inden for dansk e-learning er helt klart pc-kørekortet, der giver deltagerne grundlæggende færdigheder i pc, Internet og almindelige kontorprogrammer. Dette CD-ROM baserede e-learningforløb har været utrolig succesfyldt, og mange tusinde danskere har taget kurset. Grunden til populariteten skal nok findes i, at programmet er nemt at gå til, og teknikken har ikke været en hindring. Samtidig kan man tage en lektion, når man har tid, og man har mulighed for at certificere sig i stoffet. Pc-kørekortet er dog blot en måde at afvikle e-learning på. E-learning skal understøtte social interaktion Vi har i vores virke som specialestuderende på KMD undersøgt forskellige former for e-learning, og der eksisterer et hav af varianter i forhold til form, indhold og metode. Det ene udelukker ikke det andet, for man kan sammensætte elementerne, som man vil, og så de tilgodeser målgruppen bedst muligt. Man kan endog kombinere e-learning med klasseundervisning. Noget stof er imidlertid nemmere at omsætte til det digitale medie end andet. Det gælder for eksempel ved træning af hard skills, altså fag, hvor der er tale om formidling af faktuel viden eller teknisk træning. Her er pc-kørekortet et godt

5 Udvikling af fremtidens læringsformer, forsat eksempel. Sværere bliver det straks, når man prøver at overføre de mere 'bløde' fag til det elektroniske univers. De bløde fag vil ofte berøre de deltagendes holdninger og følelser, hvorfor social interaktion ofte er vigtig. Gennem vores tætte samarbejde med KMD søger vi at angribe feltet e-learning fra primært tre vinkler. Vores afsæt er KMDs Learning Management System, som vi bygger tre indfaldsvinkler op omkring. Vi ser tre hovedkomponenter i enhver successfuld e-learning strategi; pædagogik, indhold og teknologi. Når en virksomhed påtænker e-learning initiativer i organisationen, er disse tre parametre fantastisk vigtige at fokusere på fra første færd. Gennem vores speciale, med KMD som case, ønsker vi at undersøge disse elementer til bunds og udstikke retningslinier for, hvordan virksomheden bedst muligt udnytter potentialet i e-learning. Med andre ord, netlæringspædagogik, indholdsformer og tekniske løsninger bliver kardinalpunkter, når vi taler erhvervsrelateret læring og kompetenceudvikling. Udvikling af nye metoder E-læring kræver grundig afgrænsning af målgruppen, herunder det faglige niveau, formidlingsform og pædagogisk metode. At overføre alt fra 'den gamle klasse' uden at bearbejde det er derfor utopisk. Det er en fin balancegang mellem elektronik og læring. Vi arbejder selv med et e-learningkursus og er bevidste om, at man naturligvis ikke kan stoppe al undervisning ned i den ternede maskine og forvente at få et vellykket e-learningprodukt ud i den anden ende. Der er begrænsninger og store udfordringer for den materialeudvikler og underviser, der vil anvende det. Men udviklingen gør, at vi er nødt til at kigge på andre former for læring, da samfundet konstant opfordrer til hurtigere og mere fleksibel læring. En ting er sikker - mulighederne er der i dag, og det er om at udnytte det multimediale klaviatur og drage nytte af den vante undervisningsform for på den måde at gøre undervisning så effektiv og varieret som muligt. Hans Peter Bjørn Lars Bjerregaard Multimedier, Aalborg Universitet

6 På vej mod første job Med en samfundsvidenskabelig grunduddannelse og en cand.it titel i på eksamensbeviset var starten på en karriere som IT specialister begyndt for de tre første IT-Vest kandidater i Multimedier ved Aarhus Universitet Kasper Buus, Anders Keis Hansen og Claus Skallerup. Kun få uger efter trioen havde afleveret deres speciale kunne Anders Keis Hansen og Claus Skallerup uddele visitkort med titler som henholdsvis systemudvikler og projektleder. Kasper Buus fik ikke alene en titel som cand.it, han fik umiddelbart efter specialeafleveringen også titel som far. Kasper har nu overstået en velfortjent barselsorlov, er flyttet til København og påbegyndt jobsøgningen. Kompetencer der giver job Og der er masser af håb for Kaspers jobchancer, når han ser på sine studiekammeraters karriereforløb. Claus Skallerup fik allerede efter anden ansøgning job ved Ecco sko, som projektleder med ansvar for retail IT i ca. 300 Eccobutikker world wide. Anders Keis Hansen startede for 1½ år siden sit eget IT-firma med to andre daværende studerende. Efter specialet var afleveret arbejdede Anders fuld tid i sit firma Dynamic Knowledge Structure. "I juni startede jeg imidlertid hos EUC-Nord, hvor jeg er IT portaludvikler. Jeg skulle have noget at leve af" fortæller Anders, der i 2 år ved siden af studiet har arbejdet for EUC-Nord i forbindelse med fjernundervisning. Gode teoretiske redskaber fra uddannelsen, personlige kontakter og jobs ved siden af studiet har derfor været adgangsbilletten til Anders Keis Hansens nuværende job. Claus Skallerup derimod har primært fået job på de kompetencer multimedieuddannelsen har givet ham. "Jeg gør stor brug af de redskaber, jeg har fået på kurserne i projektledelse og menneske-maskine interaktion, som jeg har haft på Aarhus Universitet" siger Claus Skallerup. Retningsskifte i studietiden Både Kasper, Anders og Claus har en bachelor indenfor det samfundsvidenskabelige område, men ingen af dem var i tvivl om, at overbygningen skulle handle om IT. "Jeg har altid haft interessen for IT, men da jeg startede med at læse, fandtes der ikke så mange IT-uddannelser", siger Claus Skallerup, der har en bachelor i historie fra Aalborg Universitet. For alle tre blev valget af en IT-Vest uddannelse i Multimedie et retningsskift, der fik konsekvenser for deres karriere, da både Anders og Claus er beskæftiget i IT-branchen. Kasper, der tilmed har en baggrund som bankassistent vil gerne kombinere sin ITviden med sine økonomiske kompetencer. "Jeg vil gerne arbejde på projekter, hvor det er en fordel at have teknisk og økonomisk indsigt, godt overblik og gode formidlingsevner, så jeg kan fungere som bindeled mellem udviklere og kunder", fortæller Kasper Buus. Nedgangstider i IT-brachen er ikke noget Anders og Claus har mærket til. Det har heller ikke været en hindring for deres jobchancer, at de var nyuddannede og tilmed kom med en ny titel som cand.it. Det ser derfor lovende ud for Kasper, som også allerede har været til jobsamtaler, og de øvrige nye kandidater, der udklækkes i løbet af efteråret. Eva Kvistgaard Arent Netværkskoordinator IT-Vest, Aarhus Universitet

7 Problemknuserne It-afdelingen tænker med den ene hjernehalvdel, mens personalet i de kreative led benytter den anden. Kommende kandidater skal være bindeleddet. De første dage skulle de hjælpe hinanden gennem en forhindringsbane. Kravle over en telefonpæl i 10 meters højde, mens de havde bind for øjnene, og en kammerat guidede fra jorden. Rulle rundt i en såkaldt grønlands-vending i en havkajak. Eller sætte et stort kompliceret puslespil sammen, efter at de forinden havde lavet en plan over, hvem af dem der samlede de enkelte dele. ting var, at den første uge på cand.it-uddannelsen ved Syddansk Universitet i Odense definitivt manede hendes frygt i jorden - uddannelsen var ikke blot for computerfreaks, som hun udtrykker det. En anden ting var, at hun allerede lærte meget af de første dage. - Det var helt fantastisk. Emnet var teambuilding, og vi skulle afprøve teorierne i praksis. I virkeligheden handlede det om at teste sig selv og lære sin egne grænser. Samt at finde ud af, hvordan man fungerer i et team. Hvilken rolle man påtager sig, siger Maria Hardt-Madsen. Øvelserne foregik på et center ved Viborg, og var introduktionen til en overbygningsuddannelse i it, kommunikation, og organsisation, som sidste år begyndte på Syddansk Universitet. Uddannelsen tager blandt andet sigte på, at kandidaterne kan være et slags bindeled mellem afdelingerne i virksomheden. Og at de typisk skal lede en række projekt-arbejder. Derfor læren om teambuilding. - Det var en rigtig god start. Også fordi, vi fik en række praktiske opgaver. Og vi fandt ud af, at vi hurtigt påtog os de samme roller i grupperne. At det var de samme, som straks forsøgte at tage initiativet. I stedet for at overveje, om der var andre, som måske havde bedre idéer, fortæller en anden af de studerende på uddannelsen, Jonas Hedegaard Knudsen. Selv om de er ved at tage en akademisk uddannelse, tiltaler det Maria Hardt-Madsen og Jonas Hedegaard Knudsen, at indgangen til studiet er uhyre praktisk anlagt. Maria Hardt-Madsen smiler lidt ved minderne. Én Såvel han som Maria Hardt-Madsen understreger, at alle øvelser var frivillige, og at det mere var hjernen end fysikken, der blev udfordret. - Man må ikke forveksle det med et eller andet kanin-dræber-kursus. Og en af de ting, vi erfarede, var, man ikke skal fokusere på begrænsningerne, når man får udstukket en opgave. Man skal tværtimod koncentrere sig om mulighederne, lyder det fra dem begge to.

8 Problemknuserne, forsat Ingen nørder De er nu netop startet på andet år, og begejstringen er fortsat den samme. - Studiet har et godt indhold, og hver gang vi har lært noget nyt, får vi en opgave, hvor vi skal afprøve det i praksis. Det tiltaler mig, siger Maria Hardt-Madsen. Med sine 22 år var hun netop ved at være færdig som bachelor i spansk og engelsk, da hun hørte om den ny kandidatuddannelse. - Jeg følte, at jeg ville mangle nogle færdigheder, hvis jeg kun kunne sprog. Derfor tiltalte cand.it-uddannelsen mig. Den er bygget op om organistation, kommunikation og it, som er tre vigtige komponenter. Men jeg må indrømme, at it-delen gjorde mig usikker. Skulle jeg på forhånd vide en masse om computere, og ville jeg blive omgivet af nørder, siger Maria Hardt-Madsen. I dag kan hun konstatere, at svaret på begge spørgsmål er nej. Og hendes kæreste er omsider ved at finde ud af, at han ikke skal forvente, at hun bliver i stand til at skille parrets computer i smådele, reparere den, og samle den igen. - Den slags interesserer mig heller ikke. Men på uddannelsen er itdelen sat i sammenhæng med andre fag, og det gør det spændende. Vi skal ikke mestre det operationelle ved edb, men det strategiske, understreger hun. Som cand.it. bliver man den, der bygger bro mellem programmører og brugere. Og som kan lede et team, der for eksempel skal finde ud af, hvordan it bedst anvendes i forbindelse med, at firmaet vil udvikle ny forretningsområder og markeder. Eller som skal analysere, om firmaet bør ændre sin lagerstyring, og om det i givet fald kræver nyt edb-udstyr. Eller som skal komme med et bud på, hvordan it bedst understøtter en ny organisationsform. Skal kitte afdelingerne sammen - Vi har startet uddannelsen, fordi de virksomheder vi talte med, efterspurgte kandidater med et helhedssyn. Tidligere har der nok været en tendens til at betragte it som en trylleformular. Man troede, at når virksomhederne indførte it, ville alting automatisk falde på plads i organisationen. Men det blev meget teknisk orienteret, og selv om der naturligvis fortsat er brug for hårde teknikere, ønsker virksomhederne arbejdskraft, der også kan forstå, analysere og komme med forslag til, hvordan kommunikationen og organisationen skal bygges op - også i forhold til it, forklarer Karsten Boye Rasmussen. Han er lektor og en af ankermændene bag det forholdsvis ny studium.- Generelt kan man sige, at vores kandidater skal kunne kitte de forskellige afdelinger i organisationerne sammen. De skal kunne stå i spidsen for et projekt og vide, hvilke af firmaets eksperter de skal trække på for at løse en bestemt opgave, siger Karsten Boye Rasmussen. Det er jobs som marketingskoordinatorer, kommunikationsmedarbejdere, it-koordinatorer, konsulenter, Key Account Managers og projekterlededere, de kommende kandidater ventes at besætte. Uddannelsen er to-årig, og den er bygget op om tre grundstammer - it, kommunikation og organistation. Studiet forudsætter, at deltagerne har en viden på bachelorniveau i en række bestemte fag, men derudover kan de i princippet have vidt forskellig baggrund. - Det er med til at gøre studiet spændende. På vores hold er der blandt andet en, som har læst filosfi, og en anden, der har studeret historie. Vi kan udnytte vores forskellighed, siger Jonas Hedegaard Knudsen. Selv har den 27-årige studerende en baggrund som bachelor i informationsvidenskab. - Det var under det humanistiske fakultet. Derfor passer det mig glimrende, at jeg nu bygger en samfundsvidenskabelig uddannelse ovenpå. Kombinationen af henholdsvis et reflekterende samt et mere erhvervsrettet studium er med til at styrke min muligheder, vurderer Jonas Hedegaard Knudsen. Kent Kristensen Syddansk Universitet

9 Nye uddannelser Kandidatuddannelse i it, kommunikation og organisation har succes på andet år En videreudvikling af kandidatuddannelsen i it, kommunikation og organisation har resulteret i en ny toårig masteruddannelse med studiestart i februar Cand.it.-uddannelsen i it, kommunikation og organisation (ITKO) går nu med succes ind i sit andet år. ITKO, der er en kandidatuddannelse under IT-Vest udviklet af Handelshøjskolen i Århus og Syddansk Universitet, havde studiestart første gang med optag begge steder i Da var antallet af studerende i Århus på 13. Optaget i år er på 18 - absolut maksimum med de nuværende lokaleforhold - og heraf er de 13 kommet med bacheloruddannelser fra andre videregående uddannelsesinstitutioner. It på teknisk, organisatorisk og strategisk niveau Det bliver stadig vigtigere, at it-kompetencer bliver suppleret med kompetencer inden for organisation, markedsføring og kommunikation. Den toårige cand.it.-uddannelse fokuserer derfor netop på disse kompetencer. Samtidig tilbyder man nye pædagogiske former og brug af den mest avancerede teknologi. Det kan lade sig gøre, fordi IT-Vest har givet ekstra bevillinger til uddannelsen sammenlig net med bevillinger til ordinære uddannelser. Reelt får holdet tildelt nøglekort til deres eget lokale, der er udstyret med bærbare og stationære computere. Her foregår al aktivitet undervejs i studiet - både teamwork, projektarbejde og undervisning. Holdet får desuden adgang til et lokale med permanent videolink og portabelt videolinkudstyr i bedste, professionelle kvalitet. Ny masteruddannelse i 2003 Succesen med ITKO har resulteret i, at ITKO's styregruppe nu også har udviklet efteruddannelsen MITKO - en ny toårig master inden for it, kommunikation og organisation. MITKO har studiestart i februar 2003, og der er allerede stor interesse for uddannelsen. Den henvender sig først og fremmest til erfarne erhvervsfolk med solid it-baggrund, som ønsker at integrere informationsteknologi med kommunikationsløsninger i en organisatorisk forankring baseret på en personlig, faglig kompetence. Lillian Hasslund Handelshøjskolen i Århus

10 Nyheder og Aktiviteter Undersøgelse om IT-efteruddannelse Virksomhederne råber på højtuddannede IT-medarbejdere. Men helt nøjagtigt hvilke nye IT-kompetencer, virksomhederne ønsker hos deres medarbejdere er uklart. Derfor er IT-Højskolen i København og Teknologisk Instituts afdeling for Informationsteknologi nu gået sammen om at lave en internetbaseret undersøgelse, der skal klarlægge behovet for IT-efteruddannelse i Danmark. Undersøgelsen har fået navnet IT-radaren og forsøger at identificere de konkrete IT-faglige områder og niveauer, hvor der inden for de næste to år vil være behov for efteruddannelse. Spørgeskemaet for undersøgelsen findes på: og løber frem til den 1. oktober Masteruddannelsen i IKT og læring på Aalborg Universitet Masteruddannelsen er fra i år reduceret fra at være en tre-årig uddannelse (90 ECTS) til en to-årig (60 ECTS). Reduktionen ændrer ikke på uddannelsens fokus eller kærneområder, men vil få den konsekvens, at projektarbejdet på 2. år erstattes af masterspecialet. Der er optaget 53 nye studerende på uddannelsen pr. 1. september Blandt de 53 nye studerende er der folk, der kommer så langvejs fra som Norge, Schweiz og Bruxelles. Der starter 33 mænd og 20 kvinder på uddannelsen. NordiCHI konference, oktober 2002 Det nordiske forum for menneske-maskin interaktion afholder til efteråret en konference med temaet Tradition and Transcendence. Læs mere om konferencen på: IST 2002-konferencen, november, København Danmark er vært for årets største europæiske konference om IT-forskning og -teknologiudvikling, under overskriften IST Partnerships for the Future. Konferencen - der arrangeres af Europa- Kommissionen og Videnskabsministeriet - vil tiltrække mindst 2000 deltagere fra hele Europa. Primært IT-forskere og -industrifolk, men også politikere, embedsmænd, venture-kapitalister og journalister. Læs mere om konferencen på E-skills Summit, Bella Center, København Det danske EU-formandsskab afholder en stor konference om IKT og e-business skills. På konferencen vil ledende repræsentanter fra både den offentlige og den private sektor diskutere strategier og muligheder for at styrke udviklingen inden for E-business i Europa Deltagelse er gratis!

11 Klip fra pressen Esbjerg er et hit Det vestjyske tiltrækker mange københavnere, som vil læse til cand.it., en ny uddannelse under IT-Vest i Esbjerg. Multimediestudiet er en kanditatuddannelse, som bachelore kan søge ind på. Ud af de 105 ansøgere var de 80 fra Københavnsområdet, skriver Berlingske Tidende. IT-Vest er et samarbejde mellem Handelshøjskolen i Århus, Syddansk Universitet, Århus Universitet og Aalborg Universitet Søndagsavisen/2 Øst, d. 24. august 2002 For få IT-eksperter i København Manglen på IT-eksperter kan på sigt betyde at ITvirksomhederne vælger at rykke væk fra hovedstaden. Hver anden IT-virksomhed mangler kvalificeret arbejdskraft, fastslår en undersøgelse fra IT- Brancheforeningen. Problemet er særligt stort i Hovedstaden. Der uddannes og efteruddannes alt for få med IT-kompetencer. Selv om de fleste udviklingsorienterede virksomheder bor i København, er der kun få IT-uddannelsespladser på videregående niveau til rådighed i storbyen. Com on, d. 22. august 2002 Unge vælger lange uddannelser De unges studievalg bekræfter, at de lange ITuddannelser er blevet attraktive. De unge har endnu engang været kloge, det mener IT-Brancheforeningen, som med tilfredshed konstaterer, at flere i år har fulgt det gode råd om at tage en lang videregående uddannelse med IT-indhold. De mange avisoverskrifter om krise i branchen har ikke skræmt de unge, det er stadig et meget sikkert valg med de lange IT- og teknologisk orienterede uddannelser siger vicedirektør Jørgen Staunstrup fra IT-Brancheforeningen. Han bekræftes af Hasse Clausen, studieleder på Datalogisk institut på Københavns Institut i at IT-uddannelse er et sikker valg i forhold til fremtidige jobmuligheder. De øgede optag kan dog ikke mærkes på hans institut. Datalogi holder positionen og har gjort det gennem flere år. Problemet er de mange der hopper fra igen efter kort tid. Ud af et optag på mellem opnår kun ca. 45 en bachelorgrad. Dette bekymre dog ikke Hasse Clausen. Efter 2 års studier her har vores studerende en god ballast. Og så er der mange virksomheder, der gerne vil ansætte dem. IT-Højskolen har derimod øget sit optag - men da den kun har eksisteret siden 1999 er det svært at vurdere det øgede antal ansøgere som en tendens. Com on, d. 5. september 2002

12 Nyt fra direktionen Besøg af vejledere fra Vejle Amt IT-Vest direktionen får d. 6. november besøg af en gruppe vejledere fra Vejle Amt. Ud over konkret information om IT-Vest og uddannelserne, vil deltagerne se og opleve, hvordan et moderne IT-uddannelsesmiljø tager sig ud og møde og komme i dialog med såvel undervisere som studerende på en konkret IT-Vest uddannelse. Ny adresse IT-Vest direktionen er pr. 1. august flyttet i nyindrettede lokaler på Handelshøjskolen i Århus. Den nye adresse er: Fuglesangs Allé Århus V Tlf.: International evaluering af IT-Vest IIT-Vest er, sammen med IT-højskolen i København, i slutningen af august blevet internationalt evalueret. Det internationale evalueringspanel, bestående af forskere og erhvervsfolk fra USA, Holland og Sverige, har mødt IT-Vests ledelse og repræsentanter fra universiteterne, og på baggrund af dette er panelet netop nu ifærd med at udarbejde en evalueringsrapport. Resultatet af evalueringen vil blive offentliggjort, så snart det foreligger.

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af kandidatstuderende fra BSS ved Aarhus Universitet.

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab

Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab DUN konference 2012 Charlotte Albrechtsen & Tine Wirenfeldt Jensen Program 1. Studiekompetenceområdet:

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Indledning HELLE MATHIASEN

Indledning HELLE MATHIASEN Indledning HELLE MATHIASEN Denne antologi skal betragtes som et bidrag til didaktiske og pædagogiske diskussioner om de videregående uddannelsers brug af digitale medier og netbaserede kommunikationsfora

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lektor Lise Lyngbye, Studieleder for Master i Journalistik Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation eller formidling?

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering, udviklingskonsulent UCN act2learn SUNDHED University College Nordjylland - UCN act2learn 2 Udgangspunkt for oplæg Erfaringer fra Akademiuddannelse

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Kommunikation Skat IT Samfundsøkonomi Arbejdskulturforståelse Projektarbejde Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Deltag i Jobbankens undervisning Forløbet

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: SOSU-Uddannelsen som e-læring 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Poul M. Christensen E-mail: poc@aarhus.dk Telefon: 51186460

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

MASTER i. evaluering

MASTER i. evaluering E f t e r u d d a n n e l s e MASTER i evaluering f or sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse Grib kvalificeret ind 2 Vi lever i et samfund, hvor evaluering får stigende betydning. På masteruddannelsen

Læs mere

Argumentation der overbeviser

Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Vær skarpere i din argumentation Overbevisende og målrettet argumentation Mange virksomhedspræsentationer har en uklar argumentation. Det kan

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt d e t n at u rv i d e n s k a b e l i g e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Idræt en tværvidenskabelig uddannelse Idræt 1 2 KATAPULT Idræt Bidrag til en sundere og mere fysisk aktiv

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe Projektbeskrivelse Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe I denne undersøgelse sætter EVA fokus på, hvilke erfaringer danske og udenlandske universiteter har med at håndtere de udfordringer,

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer Team Optimering Ledergrupper og teams på alle niveauer Teamoptimering hvordan kommer dit team til at præstere på topniveau. Uddannelsen handler om at optimere et team til at yde det bedste, skabe bevidsthed

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks eneste konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af dygtige cand.merc.- og cand.oecon.studerende

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere