Uddannelse og ansættelse 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse og ansættelse 2007"

Transkript

1 Juli nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005 adspurgt panelet om uddannelse og ansættelse, dels for at følge med på området, men også for at vurdere, om der sker en holdningsændring over tid. Undersøgelsen giver således et indblik i it-chefernes holdning til it-uddannelserne, de it-studerende samt it-chefernes rolle som aftagere af de studerende. Resume: Efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft har generelt været stor blandt it-cheferne, og det ser ikke ud til at det er blevet nemmere med tiden. Ej heller ser det ud til, at der er nok kvindelige it-medarbejdere. Til gengæld mener it-cheferne, at itkarrierevejen er blevet mere klar i dag end for 2 år siden og at de som aftagere har en betydelig rolle at spille i opgaven med at gøre valget af en it-uddannelse mere attraktiv. Konklusion: Undersøgelsen giver anledning til følgende hovedkonklusioner: Et stigende antal it-chefer begrunder den manglende søgning til it-uddannelserne med, at it har et kedeligt image. Der er størst efterspørgsel på it-folk med forretningsforståelse. It-cheferne oplever at det bliver svært at få nyuddannet og kvalificeret arbejdskraft. It-cheferne er mere positive stemt over de nyuddannede it-folks evner end de var i 2005 og It-cheferne påtager selv et ansvar for at være med til at øge interessen for it-uddannelserne. It-cheferne appellerer til kvinderne om, at se positivt på mulighederne i it-jobs.

2 Kvalitet & efterspørgsel Der er stor efterspørgsel efter it-folk, hvorfor det er afgørende at tiltrække så mange til it-uddannelserne som muligt. Det er dog ligeledes væsentligt at være opmærksom på, hvilke typer af it-folk, erhvervslivet efterspørger samt i hvilken udstrækning uddannelserne er gode nok til at klæde de studerende på i forhold hertil. Forretningsforståelse Undersøgelsen viser, ligesom sidste år, at it-folk med forretningsmæssig forståelse er de mest efterspurgte, efterfulgt af tekniske specialister med primært erfaringsbaseret viden. Dette hænger også sammen med, at 90% af itcheferne mener, at hvis deres it-medarbejdere havde en højere grad af forretningsforståelse, ville det medføre en højnelse af deres afdeling og virksomhed. På spørgsmålet om hvem it-cheferne primært vil efterspørge i fremtiden, er det igen it-folk med forretningsforståelse, hvorimod de tekniske specialister med erfaringsbaseret viden ikke vil være så efterspurgte som i dag. Her kommer teknisk funderede mellem- eller kortuddannede i stedet ind på en 2. plads. Typer it-medarbejdere efterspørger du i dag? Typer it-professionelle du primært vil efterspørge de kommende år 7% 1% 20% 9% 2% 18% 29% 21% 32% 24% 22% Teknisk funderede højtuddannede Teknisk funderede mellemuddannede/kortuddannede Tekniske specialister med primært erfaringsbaseret viden It-folk med forretningsmæssig forståelse 15% Teknisk funderede højtuddannede Teknisk funderede mellemuddannede/kortuddannede Tekniske specialister med primært erfaringsbaseret viden It-folk med forretningsmæssig forståelse Folk med it-kompetencer såvel som kompetencer inden for andet relevant fagområde, med snitflade til it Andet Stort behov for flere it-studerende At få fat i kvalificeret arbejdskraft er fortsat en markant udfordring. Hvor 61% af it-cheferne i 2005 tilkendegav, at det ville blive svært at få nyuddannet og kvalificeret arbejdskraft til løsning af deres opgaver, er tallet i 2007 vokset til 65%. 2

3 Er det blevet lettere eller sværere at få nyuddannet og kvalificeret arbejdskraft til løsning af dine opgaver? Kampen om de nyuddannede: 61% af it-cheferne tilkendegiver, at det bliver svært at få kvalificeret arbejdskraft. Meget lettere Lettere Det ved jeg ikke Meget sværere Sværere Selvom uddannelsesniveauet hos ansøgeren ikke er den afgørende faktor, betyder uddannelse alligevel en del. Næsten alle it-cheferne vurderer således, at det er vigtigt for Danmarks konkurrenceevne, at antallet af it-studerende ikke falder. 66% af it-cheferne mener, vi har brug for flere, mens der slet ikke er nogen der mener, at der ikke er brug for så mange it-studerende som der er nu. Hvordan vurderer du erhvervslivets og Danmarks konkurrenceevne, hvis antallet af it-studerende fastholdes på nuværende niveau i de nærmeste år? 66% Erhvervslivets konkurrenceevne: 66% af it-cheferne vurderer, at der er brug for flere it-studerende for at opretholde niveauet. 17% 18% 0% Det er et problem, vi har brug for flere Det betyder ikke noget, det er fint med det antal der er nu Vi har slet ikke brug for så mange som der er nu Det ved jeg ikke It-cheferne er med tiden blevet mere tilfredse med de nyuddannede it-folk. I 2005 var der 69% af it-cheferne der ikke mente, de nyuddannede var klædt ordentligt på til arbejdslivets udfordringer, mens tallet i dag er faldet til 52%. Som en it-chef udtrykker det: jeg ved ikke om der mangler noget det er mere en konstatering af, at man skal ud og have noget praktisk, for de er egentlig klædt godt på. Image Uheldig imageudvikling Når det handler om at tiltrække flere studerende til it-uddannelserne, er det væsentligt at se nærmere på, hvorvidt der er særlige forhold ved it som gør, at de studerende fravælger netop disse uddannelser. Undersøgelsen har derfor forsøgt at klarlægge hvad it-chefernes gængse forestillinger og fordomme er om it og disses betydning for uddannelserne. 3

4 At it fører til en uklar karrierevej har været den gængse overbevisning de sidste par år, idet der i 2005 og 2006 var henholdsvis 46% og 50% af it-cheferne der mente, at forestillingen om, at it fører til en uklar karrierevej, er den væsentligste årsag til it-uddannelsernes vanskelige kår i konkurrencen med andre uddannelser. Ikke desto mindre ser det ud til at karrierevejen, ifølge itcheferne, er blevet mere tydelig med tiden, idet tallet i dag er faldet til 33%. I stedet har forestillingen om, at it har et kedeligt image vundet indpas, idet 11% af it-cheferne mente det kedelige image var årsagen i 2006 mens der er 20% der mener det i dag. Hvad tror du, er den primære årsag til at det kan være vanskeligt at tiltrække studerende til it-uddannelserne? It fører til en uklar karrierevej 33% It har et kedeligt image It appellerer ikke til kvinder 20% 19% It er for teknisk Fordomme Andet 8% 9% 10% It-cheferne påtager sig ansvaret for at være med til at øge interessen It-cheferne er af den opfattelse, at de selv kan være med til at øge interessen for it-overbygningsuddannelserne blandt de studerende. Fra 65% og 68% i henholdsvis 2005 og 2006 mener 78% af it-cheferne i dag, at de i nogen eller i høj grad kan være med til at øge interessen. Som konkrete eksempler erklærer en del af it-cheferne sig parate til en højere grad af integration mellem uddannelsesmiljøerne og deres arbejdspladser. Itcheferne nævner bl.a. muligheden for at indgå samarbejder i relation til opgaveskrivning, gæsteforelæsninger og muligheden for at tage studerende i praktik. Tror du, at du og dine it-chef-kollegaer - som aftagere af it-studerende - kan være med til at øge interessen for it-overbygningsuddannelserne blandt studerende på bachelorniveau? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nej, slet ikke Nej, kun i ringe grad Ja, i nogen grad Ja, i høj grad Ændring af it-uddannelserne kan være løsningen Undersøgelsen påviser, at it-cheferne ikke kun efterspørger snævre itkompetencer, men derimod efterspørger mere alsidige studerende evt. med en kombineret uddannelse. Således tilkendegiver 56% af it-cheferne at de ville 4

5 drage nytte af, at der blev ændret på it-uddannelserne f.eks. ved at de blev kombineret med design, kommunikation, forretningsforståelse, økonomi m.m. Det kunne eventuelt også medvirke til en øget interesse for it uddannelserne. Har du behov for, at der bliver ændret på it-uddannelserne, således at de f.eks. bliver kombinerede med f.eks. design, kommunikation, forretningsforståelse, økonomi mv.? 32% 9% 2% 21% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Måske 36% Nej Nej, slet ikke Ændring af it-uddannelserne: Over halvdelen af it-cheferne har behov for at it-uddannelserne bliver ændret. Appel til kvinderne fra it-cheferne 81% af it-cheferne vil gerne have flere kvindelige it-medarbejdere. De fremhæver de betydelige forretningsmæssige og menneskelige aspekter ved moderne it-jobs som midlerne til at tiltrække kvinderne samt behovet for at fremhæve kvindelige rollemodeller for den yngre generation. Digitale kompetencer Hvem skal løfte danskernes digitale kompetencer? CIO Innovation Forum mener, at digitale kompetencer i dag næsten betragtes som generiske færdigheder på linje med det at kunne læse og skrive. Digitale kompetencer vil derfor være en forudsætning for, at borgeren i fremtiden kan begå sig i samfundslivet. 70% af it-cheferne finder det uacceptabelt, at 40% af danskerne har få eller ingen it-færdigheder og 85% af it-cheferne mener, at de som arbejdsgivere har et ansvar for at give danskerne de fornødne digitale kompetencer. Hvordan forholder du dig til, at 40 % af danskerne har få eller ingen it-færdigheder, mens 60% har nogenlunde eller gode itfærdigheder? 17% 2% 21% 7% Det er helt acceptabelt Det er acceptabelt Det er der ikke noget at gøre ved Det er uacceptabelt Det er total uacceptabelt It-færdigheder: It-cheferne mener det er uacceptabelt at en stor del af danskerne har få eller ingen itfærdigheder 53% 5

6 Om CIOViewPoint CIO ViewPoint er baseret på en undersøgelse i DANSK IT's It-chef-panel. Undersøgelsen er gennemført i perioden juni It-chef-panelet består af 184 it-chefer i små og store virksomheder i både den private og den offentlige sektor. I denne undersøgelse har 96 it-chefer deltaget. DANSK IT er en leverandøruafhængig interesseorganisation for de, der arbejder professionelt med it samt andre med interesse for teknologien. Gennem bl.a. netværk, certificeringer, konferencer og På-Vej- Hjem møder udveksles erfaringer blandt medlemmerne. DANSK IT søger at fremme it-udviklingen i samfundet. Det sker gennem en aktiv indsats over for beslutningstagerne i den offentlige administration og i de relevante politiske organer. For yderligere oplysninger om undersøgelsen eller om brug af It-chef-panelet, kontakt: Politisk konsulent Katja Krabbe tlf , 6

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Undersøgelse om jobsøgning

Undersøgelse om jobsøgning Undersøgelse om jobsøgning Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse omkring jobsøgning og hvilke erfaringer jobsøgerne har. I alt har

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rekrutteringsanalysen 2014

Rekrutteringsanalysen 2014 Rekrutteringsanalysen 2014 www.ballisager.com Indhold BAGGRUND Side 3 RESUMÉ Side 4 KAPITEL 1 - VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGSKANALER Side 5 KAPITEL 2 - SÅDAN VIRKER UOPFORDRET JOBSØGNING Side 12 KAPITEL

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af håndtering og erfaringer

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne

Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne Juli 2010 Resume Den universitetsbaserede forskning er et af grundelementerne i vidensamfundet. For det første skal den nyeste viden være en

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Kampen om kompetencerne

Kampen om kompetencerne Kampen om kompetencerne Udgivet af Finansrådet, DEA og CBS Marts 2009 Trykt hos Baurs offset i 250 antal ex. Layout: Finansrådet/Maja Blarke ISBN 978-87-918-8726-0 INDHOLD Indholdsfortegnelse KAPITEL

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

LEDERKARRIEREN ANNO 2012

LEDERKARRIEREN ANNO 2012 LEDERKARRIEREN ANNO 2012 Juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Resumé side 3 Lederkarrieren i gennemsnit side 6 Efteruddannelse i ledelse side 9 Ledighed side 11 Erfaring som opsagt Årsag til

Læs mere

Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010

Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010 Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010 Denne undersøgelse handler om lederne i Danske Fysioterapeuters lederuddannelser, deres erfaringer

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere