Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje"

Transkript

1 O p g a v e k r i t e r i e r Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Udarbejdet af arbejdsgruppe nedsat af Landsudvalget vedr. Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje maj 2006, revideret og godkendt i De Regionale Råd og Landsudvalget forår Senest revideret og godkendt af Landsudvalget marts 2013

2 Opgavekriterier skriftlig afsluttende opgave Marts 2013 Indledning... 1 Formål med opgavekriterier... 1 Formål med skriftlig afsluttende opgave... 1 Mål... 1 Kriterier for den afsluttende opgave... 2 Introduktion... 2 Hoveddelen... 3 Afslutning... 5 Kriterier for bedømmelse... 5 Vilkår for udarbejdelse af afsluttende opgave... 7 Kvalifikationskrav til opgavevejledere... 7 Kvalifikationskrav til censorer... 7 Rammer for censurering af opgave... 7 Vurdering af skriftlig afsluttende opgave... 8 Retningslinjer ved ikke-bestået opgave... 8 Ophavsret og snyd... 9 Procedure og forholdsregler ved klager... 9 Behandling af klagesag...9 Ankemuligheder Anvendt litteratur

3 Indledning Det kliniske uddannelsesforløb afsluttes med en opgave omhandlende et klinisk anæstesiologisk sygeplejefagligt problem indenfor anæstesisygeplejerskens funktions- og ansvarsområde (jf. Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 93 af 26. juni 1997, 2, stk.2, 1). Problemet kan belyses ud fra en naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig eller humanvidenskabelig vinkel eller ved en kombination af disse. Udarbejdelse af den afsluttende skriftlige opgave forudsætter, at den teoretiske prøve er bestået, og den kliniske del af uddannelsen er gennemgået tilfredsstillende. Opgaven udarbejdes individuelt og indenfor uddannelsens sidste måneder. Formål med opgavekriterier Opgavekriterierne er udarbejdet med henblik på at styrke og kvalificere kursister i opgaveskrivning på Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje og er tænkt som støtte for både kursist og vejleder. Formål med skriftlig afsluttende opgave Sygeplejersken skal vise sig i stand til at kombinere teoretiske og kliniske kundskaber i forhold til en konkret klinisk problemstilling indenfor den anæstesiologiske sygeplejepraksis. Mål At sygeplejersken: Kan præsentere og redegøre for en sygeplejefaglig klinisk problemstilling indenfor anæstesisygeplejerskens ansvars- og funktionsområde. Kan argumentere for problemstillingens relevans. Kan afgrænse problemstillingen og argumentere herfor. Kan redegøre for formålet med opgaven så det fremstår klart og danner baggrund for problemformuleringen. Kan opstille en problemformulering der er præcis i forhold til afgrænsningen og styrende for opgaven. Kan redegøre for og begrunde metoden til bearbejdning af problemformuleringen. Kan demonstrere evne til at kombinere teoretisk viden og kliniske overvejelser i forhold til en konkret sygeplejefaglig problemstilling. Kan demonstrere evne til at udvælge, disponere og loyalt redegøre for relevante 1

4 kilder 1 i forhold til problemformuleringen. Kan analysere systematisk og tekstnært i forhold til problemformuleringen. Kan diskutere analysens resultater og her forholde sig konstruktivt kritisk til praksis på baggrund af analysen. Kan forholde sig refleksivt til de anvendte kilder samt den anvendte metode i forhold til problemformuleringen. Kan konkludere på problemformuleringen på en logisk og stringent måde ud fra en faglig argumentation. Kan redegøre for en perspektivering af konklusionen i forhold til den anæstesiologiske sygeplejepraksis. Kan arbejde systematisk og metodisk således at der er sammenhæng mellem opgavens afsnit og indhold. Kan demonstrere evne til at formulere sig i et klart og tydeligt fagsprog og underbygge påstande og synspunkter med faglige argumenter. Kan demonstrere selvstændighed i den samlede skriftlige opgavebearbejdning. Kriterier for den afsluttende opgave Strukturen for opgaven er indeholdt i tre overordnede afsnit: Introduktion, hoveddel samt afslutning. Indholdet i disse tre afsnit er vist i nedenstående tabel. INTRODUKTION HOVEDDEL AFSLUTNING Baggrund Afgrænsning Formål Problemformulering Metode Kilder Analyse Diskussion Konklusion Perspektivering Resume Introduktion Introduktionen indeholder baggrund, afgrænsning og formål samt problemformulering. Baggrund Problemfeltet præsenteres: - Hvad er problemet? - Hvorfor er det interessant? 1 Kilder kan opstilles efter videnskabelighed: 1. Peer review ede bøger eller artikler 2. Andre akademiske tekster, fx lærebøger, oversigtsartikler 3. Almene faglige skrifter, fx debatbøger, monografier 4. Populærvidenskabelige artikler 5. Andre hverdagstekster, fx aviser, ugeblade, brochurer (Rienecker, Lotte et al, 2005:239) 2

5 - Hvad ved man om det? - Hvad ved man ikke om det? - Hvorfor er det vigtigt? Det vil sige, at afsnittet indeholder en præsentation af den kliniske problemstilling samt en argumentation for problemets relevans og omfang. I præsentationen bør der indgå referencer, der illustrerer og underbygger ovennævnte, da de bruges som argumentation og belæg. Der kan ligeledes indgå en eller flere korte cases og eventuelt egen empirisk undersøgelse. Problemstillingen kan bruges strategisk i forhold til at vise teoriforståelse og få afsluttet områder der ikke uddybes yderligere i opgaven. Afgrænsning og formål Afsnittet skal indeholde: - En argumenteret afgrænsning af opgavens problemstilling med præcisering af den eller de valgte synsvinkler. Det skal således ikke argumenteres for fravalg. - Formålet med opgaven der ekspliciterer hvorfor det er interessant at beskæftige sig med problemstillingen. Formuleres typisk bredere end problemformuleringen. Dette afsnit danner baggrund for problemformuleringen. Problemformulering Problemformuleringen angiver hvad der helt konkret ønskes undersøgt indenfor den valgte problemstilling. Kan formuleres som et spørgsmål eller en hypotese, og er grundlaget for opgavens videre fokus. En problemformulering kan bestå af flere spørgsmål, fx et teoretisk og et praktisk. Hvis man i problemformuleringen har brugt faglige begreber, der kan defineres forskelligt, skal man skrive efter hvilken definition (eller kombination af definitioner), man vil bruge disse begreber i opgaven. Hoveddelen Hoveddelen består af en beskrivelse af opgavens metode, anvendte kilder samt analyse og diskussion. Metode Metodeafsnittet indeholder en redegørelse samt argumentation for opgavens metode til bearbejdelse af opgavens problemformulering. Anvend nedenstående fem punkter: - Hvordan vil du svare på din problemformulering? - Hvem er forfatterne? 3

6 - Hvorfor vælger du dem? - Hvad udvælger du specifikt i forhold til din problemformulering? - Hvordan vil du opbygge din opgave? Overblik over struktur/kronologi i opgaven. I forhold til informations- og litteratursøgning kan der anvendes flere forskellige systematikker, eksempelvis søgning i bibliotekskataloger, databaser, portaler og internettet. Såfremt der er søgt i databaser, skal der redegøres for hvilke databaser, indenfor hvilket tidsrum og med hvilke søgeord. Søgningens historik kan vedlægges som bilag. Det anbefales at redegøre for opgavens videnskabsteoretiske perspektiv og dets relation til hvordan den kliniske problemstilling bearbejdes. Ligeledes anbefales det at inddrage eventuelle etiske overvejelser. Præsentation af de valgte kilder Afsnittet indeholder en præsentation af kilder jf. metodeafsnittet. Præsentationen skal indeholde en udvælgelse som skal være relevant i forhold til problemformuleringen. Præsentation af de valgte kilder kan sammenskrives med analysen i et afsnit. Dette skal angives i metodeafsnittet. Analyse Analysen er et centralt afsnit i opgaven. Det er gennem den analytiske bearbejdning, at der demonstreres en selvstændig præstation. - Analyseafsnittet er en opspaltning af de vigtigste data i enkeltdele styret af problemformuleringen. - Ud fra en systematisk tekstnær tilgang relateres de identificerede enkeltdele fra kilder til problemformuleringen. - Der skal således fremstilles og argumenteres for de relationer og sammenhænge, der er mellem materialet og problemformuleringen. - Analyseafsnittet kan med fordel være inddelt i mindre afsnit alt efter hvilke temaer, der behandles. Diskussion En analyse kan ikke stå alene, men er en nødvendig forudsætning for at diskutere og fremføre selvstændige udsagn. Diskussionen fremhæver vigtige fund i analysen. Relationen mellem kilder og problemformulering (analysens resultater) diskuteres ved at kombinere og sætte synspunkter og argumenter op overfor hinanden, gerne med det formål at nå frem til et nyt synspunkt (syntese). Det er vigtigt, at lade sin egen faglige 4

7 vurdering komme til udtryk i dette afsnit og argumentere for den. I diskussionen kan der desuden i begrænset omfang inddrages anden teoretisk viden, så der kommer flere perspektiver på resultatet af analysen. Diskussionen skal ligeledes indeholde synspunkter i forhold til anvendeligheden af de anvendte kilder: - Giver kilderne redskaber til fyldestgørende at besvare problemformuleringen? Hvilke styrker og svagheder er der ved de anvendte kilder? - På hvilken måde giver analyseresultaterne nye perspektiver på praksis, og hvordan kan de influere herpå? - Levede metoden op til hensigten, hvad siger kilderne noget om, og hvad siger de ikke noget om? Afslutning Afslutningen på opgaven består af en konklusion, en perspektivering samt et resumé. Konklusion Konklusion indeholder svar på problemformuleringens spørgsmål med passende nuanceringer. Her foretages en kort opsummering og sammenfatning af, hvad der er fundet frem til på baggrund af analyse og diskussion. Perspektivering I dette afsnit skal konklusionens betydning og konsekvenser for den fremtidige anæstesiologiske sygeplejepraksis diskuteres. Afsnittet kan være en form for handleanvisning, hvor der overfor læseren påpeges, hvad der bør, kan eller skal gøres i forlængelse af resultaterne af opgavens konklusion. Hensigten med afsnittet er således at pege på nye synsvinkler i forlængelse af resultaterne af opgavens konklusion og eventuelt give et bud på, hvordan emnet yderligere kan belyses ved andre undersøgelser. Resume Der udarbejdes et resume der indeholder opgavens problemstilling, problemformulering, metode og konklusion. Resumeet placeres først i opgaven, må max. være på 150 ord og indgår ikke i det samlede antal anslag. Se i øvrigt Redaktionelle retningslinjer for afsluttende skriftlige opgave i Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje, marts Kriterier for bedømmelse Opgaven skal leve op til opgavens formål og mål jf. gældende opgavekriterier. 5

8 Opgaven skal udarbejdes i overensstemmelse med Redaktionelle retningslinjer. 6

9 Opgavekriterier skriftlig afsluttende opgave Marts 2013 Vilkår for udarbejdelse af afsluttende opgave Vejledning er obligatorisk og kursisten aftaler max. 5 individuelle vejledningstimer med en tildelt opgavevejleder. Opgaven kan kun indleveres til bedømmelse, såfremt der er modtaget vejledning af udpeget opgavevejleder. Der kan gives vejledning af opgavevejlederen, indtil opgaven er afleveret. Et eksemplar af den skriftlige opgave opbevares efter lokale retningslinjer. Godkendelse af opgavens arbejdstitel følger de lokale retningslinjer. Opgaven udarbejdes indenfor uddannelsens sidste måneder og kan tidligst indleveres til bedømmelse tre måneder før uddannelsens forventede afslutning. Der gives 37 timers studiefrihed til udarbejdelse af opgave; placeringen af timerne aftales med arbejdsstedet. Såfremt opgaven ikke afleveres rettidigt bedømmes denne som en ikke-bestået opgave. Kvalifikationskrav til opgavevejledere Opgavevejledere skal have gennemført Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje samt have to års klinisk erfaring som uddannet anæstesisygeplejerske. Erfarne opgavevejledere skal som minimum være i besiddelse af en diplomuddannelse eller tilsvarende teoretiske forudsætninger svarende til et års værk. For nye vejledere tilstræbes videreuddannelse på master- eller kandidatniveau. Opgavevejleder skifter rolle fra vejleder til bedømmer, når opgaven er afleveret. Kvalifikationskrav til censorer Censorer skal have gennemført Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje samt have erfaring som opgavevejleder på skriftlig afsluttende opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejerske i anæstesiologisk sygepleje. Tilknytning til det anæstesiologiske speciale indenfor de seneste 2 år. Videreuddannelse på master- eller kandidatniveau. Fungerende censorer uden master- eller kandidatuddannelse kan fortsat godkendes for perioden Censor skal være godkendt af Censorformandskabet og være fra en anden uddannelsesregion. Censor skal være opmærksom på inhabilitet. Rammer for censurering af opgave Censor skal kvittere for modtagelse af opgaven og er ansvarlig for at aftale voteringstidspunktet med opgavevejleder. 7

10 Svartiden for censurering af opgaven er maksimalt 3 uger fra censor har modtaget opgaven. Censurering honoreres med 5 timers vederlag (Finansministeriets takster for censorvederlag). Vurdering af skriftlig afsluttende opgave Præstationen bedømmes bestået/ikke bestået. Bedømmelsen af opgaven foregår i et samarbejde mellem censor og opgavevejleder; dog med censor som udslagsgivende i tilfælde af uenighed. Opgaveskriveren modtager en skriftlig tilbagemelding, uanset udfaldet af bedømmelsen. Det påhviler censor på baggrund af den mundtlige votering at udforme den skriftlige tilbagemelding. Tilbagemeldingen skal indeholde en generel helhedsvurdering af opgavens niveau, suppleret med kommentarer til udvalgte afsnit i opgaven, som skal underbygge det samlede indtryk. Forventet omfang af tilbagemeldingen på beståede opgaver er ½ - 1 A4 side. Tilbagemeldinger på ikke-beståede opgaver vil oftest være mere detaljerede og dermed mere omfangsrige. Retningslinjer ved ikke-bestået opgave Kursisten kan udarbejde en revideret/ny opgave 2 gange. Udarbejdelse af revideret/ ny opgave tager udgangspunkt i en revideret udgave af den oprindelige eller der udarbejdes en helt ny opgave. Revisionen skal som minimum indeholde en tekstmæssig bearbejdning med udgangspunkt i de af censor kritiserede afsnit i opgaven. Der skal som minimum tilbydes 1 time, maksimum 3 timers eftervejledning. Samme censor bedømmer den reviderede eller nye opgave. Censurering honoreres med 5 timers vederlag (Finansministeriets takster for censorvederlag). Afleveringsfrist for revideret eller ny opgave aftales mellem uddannelsessted og kursist. Tidsrammen for tilbagemelding på opgaven aftales med censor, da censurering finder sted udenfor ordinært afleveringstidspunkt. Retningslinjer ved sygdom I tilfælde af sygdom fremsendes anmodning om udsættelse af afleveringsdatoen for den afsluttende skriftlige opgave i henhold til lokale retningslinjer. Der skal vedlægges lægeerklæring. 8

11 Ophavsret og snyd Hvis censor får begrundet mistanke om snyd fx at der ikke er tale om originalmateriale, at større eller mindre dele af opgaven er anvendt andre steder fra uden kildeangivelse, vil det medføre afvisning af opgaven. Censor dokumenterer sagen og tager kontakt til censorformanden i egen region. Censorformanden indberetter sagen til opgaveskriverens regionale specialuddannelsesråd ved formanden. Sanktionen afgøres af dette råd i samarbejde med ansættelsesstedet og kan være: Udarbejdelse af ny opgave. Bedømmelsen foretages af samme censor. Snyd kan medføre bortvisning fra uddannelsen. Censurering honoreres med 5 timers vederlag (Finansministeriets takster for censorvederlag). Procedure og forholdsregler ved klager Der kan klages over sagsgangen: Opgaveskriver skal fremsende en skriftlig og begrundet klage til censorformanden i opgaveskriverens region senest 2 uger efter resultatet af bedømmelsen er modtaget. Censorformanden skal kvittere for modtagelsen og indenfor 2 uger nedsætte et klageudvalg ved at anmode censorformændene i de to regioner, der ikke hidtil har været involveret i bedømmelsen, om at udpege to censorer som udgør klageudvalget. Klageudvalget skal indenfor 3 uger have truffet en afgørelse i sagen. Såfremt specielle omstændigheder gør sig gældende (fx ferie), skal klageren skriftligt underrettes herom inden 14 dage samt meddeles, hvornår afgørelse vil foreligge. Ved uenighed i klageudvalget vil censorformanden fra den oprindelige censors region udpege en 3. censor, hvis bedømmelse så vil være udslagsgivende. Ved klager over sagsgangen honoreres klageudvalgets medlemmer med 2½ times vederlag. Der kan klages over bedømmelsen ved ikke-bestået opgave Opgaveskriver skal fremsende en skriftlig og begrundet klage til censorformanden i opgaveskriverens region senest 2 uger efter resultatet af bedømmelsen er modtaget. Opgaveskriver skal vedlægge den dokumentation, der ønskes lagt til grund for revurderingen. Censorformanden skal kvittere for modtagelsen og indenfor 2 uger nedsætte et klageudvalg ved at anmode censorformændene i 2 regioner, der ikke hidtil har været involveret i bedømmelsen, om at udpege 2 censorer som udgør klageudvalget. Klageudvalget skal indenfor 3 uger have truffet en afgørelse i sagen. Såfremt specielle omstændigheder gør sig gældende (fx ferie), skal klageren skriftligt underrettes herom inden 14 dage samt meddeles, hvornår afgørelse vil foreligge. Der skal ikke udarbejdes skriftlig tilbagemelding på opgaven. 9

12 Ved uenighed i klageudvalget vil censorformanden fra den oprindelige censors region udpege en 3. censor, hvis bedømmelse så vil være udslagsgivende. Ved censurering honoreres klageudvalgets medlemmer med 5 timers vederlag (Finansministeriets takster for censorvederlag). Ved samtidig klage over både bedømmelse og sagsgang honoreres klageudvalgets medlemmer med 5 timers vederlag (Finansministeriets takster for censorvederlag). Behandling af klagesag Klageudvalget kan enten: Afvise eller give medhold i klage over sagsgangen. Afvise klagen ved at stadfæste censors bedømmelse Bedømme opgaven bestået Klageudvalget har notatpligt til egen dokumentation, men skal ikke udforme en skriftlig tilbagemelding til opgaveskriver. Censorformanden i opgaveskrivers region meddeler opgaveskriver klageudvalgets afgørelse og sender en kopi til formanden for det regionale specialuddannelsesråd. Ankemuligheder Klageudvalgets behandling og afgørelse af en klagesag kan ankes af klageren, som fremsender en skriftlig og begrundet anke til egen regions censorformand senest 2 uger efter klageren er blevet bekendt med klageudvalgets afgørelse. Formanden skal kvittere ved modtagelsen samt kontakte det landsdækkende Censorformandskab, som på denne baggrund indenfor 2 uger vil udpege 2 nye censorer, som udgør ankenævnet. Ankenævnet kan: Afvise anken ved at stadfæste klageudvalgets bedømmelse Bedømme opgaven bestået. Ankeudvalget skal indenfor en måned have truffet en afgørelse i sagen. Såfremt specielle omstændigheder gør sig gældende (fx ferie), skal klageren skriftligt underrettes herom inden 14 dage samt meddeles, hvornår afgørelse vil foreligge. Ved censurering honoreres klageudvalgets medlemmer med 5 timers vederlag (Finansministeriets takster for censorvederlag). 10

13 Censorformanden i opgaveskrivers region meddeler opgaveskriver ankeudvalgets afgørelse og sender en kopi til formanden for det regionale specialuddannelsesråd. Ved klage over sagsgangen honoreres ankenævnets medlemmer med 2½ times vederlag (Finansministeriets takster for censorvederlag). Ved censurering honoreres ankenævnets medlemmer med 5 timers vederlag (Finansministeriets takster for censorvederlag). Ved klage over både bedømmelse og sagsgang honoreres ankenævnets medlemmer med 5 timers vederlag (Finansministeriets takster for censorvederlag). Der kan klages og/eller ankes maksimalt to gange. 11

14 Anvendt litteratur Bagger, Christine og Petersen, Jan (2001): Den gennembearbejdede opgave. En overskuelig vejledning i at skrive en opgave. I: Sygeplejersken nr. 25, 2001, s Juhl Carsten og Lindahl, Marianne (2010): Den sundhedsvidenskabelige opgave vejledning og værktøjskasse, 2. udgave, 1. oplag. Forlaget Munksgaard, Danmark, København 2010 Rienecker, Lotte og Jørgensen, Peter Stray (2005): Den gode opgave opgaveskrivning på videregående uddannelser. 3. udgave, Forlaget Samfundslitteratur, København 2005 University Library (2010): Guide to the Harvard Style of Referencing, September

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse.

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Elisabeth Arnbak & Trine Gandil for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, 2010. 1. Indledning... 4 1.1.

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 2009 THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF,

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen FRA MAND TIL FAR Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland Hold: J10V, modul 14 Afleveringsdato: 6. juni 2013 Forfattere: Estrid Tang Fokdal Karen Klitlund Lise Hjelmer Karin

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere