Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje"

Transkript

1 O p g a v e k r i t e r i e r Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Udarbejdet af arbejdsgruppe nedsat af Landsudvalget vedr. Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje maj 2006, revideret og godkendt i De Regionale Råd og Landsudvalget forår Senest revideret og godkendt af Landsudvalget marts 2013

2 Opgavekriterier skriftlig afsluttende opgave Marts 2013 Indledning... 1 Formål med opgavekriterier... 1 Formål med skriftlig afsluttende opgave... 1 Mål... 1 Kriterier for den afsluttende opgave... 2 Introduktion... 2 Hoveddelen... 3 Afslutning... 5 Kriterier for bedømmelse... 5 Vilkår for udarbejdelse af afsluttende opgave... 7 Kvalifikationskrav til opgavevejledere... 7 Kvalifikationskrav til censorer... 7 Rammer for censurering af opgave... 7 Vurdering af skriftlig afsluttende opgave... 8 Retningslinjer ved ikke-bestået opgave... 8 Ophavsret og snyd... 9 Procedure og forholdsregler ved klager... 9 Behandling af klagesag...9 Ankemuligheder Anvendt litteratur

3 Indledning Det kliniske uddannelsesforløb afsluttes med en opgave omhandlende et klinisk anæstesiologisk sygeplejefagligt problem indenfor anæstesisygeplejerskens funktions- og ansvarsområde (jf. Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 93 af 26. juni 1997, 2, stk.2, 1). Problemet kan belyses ud fra en naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig eller humanvidenskabelig vinkel eller ved en kombination af disse. Udarbejdelse af den afsluttende skriftlige opgave forudsætter, at den teoretiske prøve er bestået, og den kliniske del af uddannelsen er gennemgået tilfredsstillende. Opgaven udarbejdes individuelt og indenfor uddannelsens sidste måneder. Formål med opgavekriterier Opgavekriterierne er udarbejdet med henblik på at styrke og kvalificere kursister i opgaveskrivning på Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje og er tænkt som støtte for både kursist og vejleder. Formål med skriftlig afsluttende opgave Sygeplejersken skal vise sig i stand til at kombinere teoretiske og kliniske kundskaber i forhold til en konkret klinisk problemstilling indenfor den anæstesiologiske sygeplejepraksis. Mål At sygeplejersken: Kan præsentere og redegøre for en sygeplejefaglig klinisk problemstilling indenfor anæstesisygeplejerskens ansvars- og funktionsområde. Kan argumentere for problemstillingens relevans. Kan afgrænse problemstillingen og argumentere herfor. Kan redegøre for formålet med opgaven så det fremstår klart og danner baggrund for problemformuleringen. Kan opstille en problemformulering der er præcis i forhold til afgrænsningen og styrende for opgaven. Kan redegøre for og begrunde metoden til bearbejdning af problemformuleringen. Kan demonstrere evne til at kombinere teoretisk viden og kliniske overvejelser i forhold til en konkret sygeplejefaglig problemstilling. Kan demonstrere evne til at udvælge, disponere og loyalt redegøre for relevante 1

4 kilder 1 i forhold til problemformuleringen. Kan analysere systematisk og tekstnært i forhold til problemformuleringen. Kan diskutere analysens resultater og her forholde sig konstruktivt kritisk til praksis på baggrund af analysen. Kan forholde sig refleksivt til de anvendte kilder samt den anvendte metode i forhold til problemformuleringen. Kan konkludere på problemformuleringen på en logisk og stringent måde ud fra en faglig argumentation. Kan redegøre for en perspektivering af konklusionen i forhold til den anæstesiologiske sygeplejepraksis. Kan arbejde systematisk og metodisk således at der er sammenhæng mellem opgavens afsnit og indhold. Kan demonstrere evne til at formulere sig i et klart og tydeligt fagsprog og underbygge påstande og synspunkter med faglige argumenter. Kan demonstrere selvstændighed i den samlede skriftlige opgavebearbejdning. Kriterier for den afsluttende opgave Strukturen for opgaven er indeholdt i tre overordnede afsnit: Introduktion, hoveddel samt afslutning. Indholdet i disse tre afsnit er vist i nedenstående tabel. INTRODUKTION HOVEDDEL AFSLUTNING Baggrund Afgrænsning Formål Problemformulering Metode Kilder Analyse Diskussion Konklusion Perspektivering Resume Introduktion Introduktionen indeholder baggrund, afgrænsning og formål samt problemformulering. Baggrund Problemfeltet præsenteres: - Hvad er problemet? - Hvorfor er det interessant? 1 Kilder kan opstilles efter videnskabelighed: 1. Peer review ede bøger eller artikler 2. Andre akademiske tekster, fx lærebøger, oversigtsartikler 3. Almene faglige skrifter, fx debatbøger, monografier 4. Populærvidenskabelige artikler 5. Andre hverdagstekster, fx aviser, ugeblade, brochurer (Rienecker, Lotte et al, 2005:239) 2

5 - Hvad ved man om det? - Hvad ved man ikke om det? - Hvorfor er det vigtigt? Det vil sige, at afsnittet indeholder en præsentation af den kliniske problemstilling samt en argumentation for problemets relevans og omfang. I præsentationen bør der indgå referencer, der illustrerer og underbygger ovennævnte, da de bruges som argumentation og belæg. Der kan ligeledes indgå en eller flere korte cases og eventuelt egen empirisk undersøgelse. Problemstillingen kan bruges strategisk i forhold til at vise teoriforståelse og få afsluttet områder der ikke uddybes yderligere i opgaven. Afgrænsning og formål Afsnittet skal indeholde: - En argumenteret afgrænsning af opgavens problemstilling med præcisering af den eller de valgte synsvinkler. Det skal således ikke argumenteres for fravalg. - Formålet med opgaven der ekspliciterer hvorfor det er interessant at beskæftige sig med problemstillingen. Formuleres typisk bredere end problemformuleringen. Dette afsnit danner baggrund for problemformuleringen. Problemformulering Problemformuleringen angiver hvad der helt konkret ønskes undersøgt indenfor den valgte problemstilling. Kan formuleres som et spørgsmål eller en hypotese, og er grundlaget for opgavens videre fokus. En problemformulering kan bestå af flere spørgsmål, fx et teoretisk og et praktisk. Hvis man i problemformuleringen har brugt faglige begreber, der kan defineres forskelligt, skal man skrive efter hvilken definition (eller kombination af definitioner), man vil bruge disse begreber i opgaven. Hoveddelen Hoveddelen består af en beskrivelse af opgavens metode, anvendte kilder samt analyse og diskussion. Metode Metodeafsnittet indeholder en redegørelse samt argumentation for opgavens metode til bearbejdelse af opgavens problemformulering. Anvend nedenstående fem punkter: - Hvordan vil du svare på din problemformulering? - Hvem er forfatterne? 3

6 - Hvorfor vælger du dem? - Hvad udvælger du specifikt i forhold til din problemformulering? - Hvordan vil du opbygge din opgave? Overblik over struktur/kronologi i opgaven. I forhold til informations- og litteratursøgning kan der anvendes flere forskellige systematikker, eksempelvis søgning i bibliotekskataloger, databaser, portaler og internettet. Såfremt der er søgt i databaser, skal der redegøres for hvilke databaser, indenfor hvilket tidsrum og med hvilke søgeord. Søgningens historik kan vedlægges som bilag. Det anbefales at redegøre for opgavens videnskabsteoretiske perspektiv og dets relation til hvordan den kliniske problemstilling bearbejdes. Ligeledes anbefales det at inddrage eventuelle etiske overvejelser. Præsentation af de valgte kilder Afsnittet indeholder en præsentation af kilder jf. metodeafsnittet. Præsentationen skal indeholde en udvælgelse som skal være relevant i forhold til problemformuleringen. Præsentation af de valgte kilder kan sammenskrives med analysen i et afsnit. Dette skal angives i metodeafsnittet. Analyse Analysen er et centralt afsnit i opgaven. Det er gennem den analytiske bearbejdning, at der demonstreres en selvstændig præstation. - Analyseafsnittet er en opspaltning af de vigtigste data i enkeltdele styret af problemformuleringen. - Ud fra en systematisk tekstnær tilgang relateres de identificerede enkeltdele fra kilder til problemformuleringen. - Der skal således fremstilles og argumenteres for de relationer og sammenhænge, der er mellem materialet og problemformuleringen. - Analyseafsnittet kan med fordel være inddelt i mindre afsnit alt efter hvilke temaer, der behandles. Diskussion En analyse kan ikke stå alene, men er en nødvendig forudsætning for at diskutere og fremføre selvstændige udsagn. Diskussionen fremhæver vigtige fund i analysen. Relationen mellem kilder og problemformulering (analysens resultater) diskuteres ved at kombinere og sætte synspunkter og argumenter op overfor hinanden, gerne med det formål at nå frem til et nyt synspunkt (syntese). Det er vigtigt, at lade sin egen faglige 4

7 vurdering komme til udtryk i dette afsnit og argumentere for den. I diskussionen kan der desuden i begrænset omfang inddrages anden teoretisk viden, så der kommer flere perspektiver på resultatet af analysen. Diskussionen skal ligeledes indeholde synspunkter i forhold til anvendeligheden af de anvendte kilder: - Giver kilderne redskaber til fyldestgørende at besvare problemformuleringen? Hvilke styrker og svagheder er der ved de anvendte kilder? - På hvilken måde giver analyseresultaterne nye perspektiver på praksis, og hvordan kan de influere herpå? - Levede metoden op til hensigten, hvad siger kilderne noget om, og hvad siger de ikke noget om? Afslutning Afslutningen på opgaven består af en konklusion, en perspektivering samt et resumé. Konklusion Konklusion indeholder svar på problemformuleringens spørgsmål med passende nuanceringer. Her foretages en kort opsummering og sammenfatning af, hvad der er fundet frem til på baggrund af analyse og diskussion. Perspektivering I dette afsnit skal konklusionens betydning og konsekvenser for den fremtidige anæstesiologiske sygeplejepraksis diskuteres. Afsnittet kan være en form for handleanvisning, hvor der overfor læseren påpeges, hvad der bør, kan eller skal gøres i forlængelse af resultaterne af opgavens konklusion. Hensigten med afsnittet er således at pege på nye synsvinkler i forlængelse af resultaterne af opgavens konklusion og eventuelt give et bud på, hvordan emnet yderligere kan belyses ved andre undersøgelser. Resume Der udarbejdes et resume der indeholder opgavens problemstilling, problemformulering, metode og konklusion. Resumeet placeres først i opgaven, må max. være på 150 ord og indgår ikke i det samlede antal anslag. Se i øvrigt Redaktionelle retningslinjer for afsluttende skriftlige opgave i Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje, marts Kriterier for bedømmelse Opgaven skal leve op til opgavens formål og mål jf. gældende opgavekriterier. 5

8 Opgaven skal udarbejdes i overensstemmelse med Redaktionelle retningslinjer. 6

9 Opgavekriterier skriftlig afsluttende opgave Marts 2013 Vilkår for udarbejdelse af afsluttende opgave Vejledning er obligatorisk og kursisten aftaler max. 5 individuelle vejledningstimer med en tildelt opgavevejleder. Opgaven kan kun indleveres til bedømmelse, såfremt der er modtaget vejledning af udpeget opgavevejleder. Der kan gives vejledning af opgavevejlederen, indtil opgaven er afleveret. Et eksemplar af den skriftlige opgave opbevares efter lokale retningslinjer. Godkendelse af opgavens arbejdstitel følger de lokale retningslinjer. Opgaven udarbejdes indenfor uddannelsens sidste måneder og kan tidligst indleveres til bedømmelse tre måneder før uddannelsens forventede afslutning. Der gives 37 timers studiefrihed til udarbejdelse af opgave; placeringen af timerne aftales med arbejdsstedet. Såfremt opgaven ikke afleveres rettidigt bedømmes denne som en ikke-bestået opgave. Kvalifikationskrav til opgavevejledere Opgavevejledere skal have gennemført Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje samt have to års klinisk erfaring som uddannet anæstesisygeplejerske. Erfarne opgavevejledere skal som minimum være i besiddelse af en diplomuddannelse eller tilsvarende teoretiske forudsætninger svarende til et års værk. For nye vejledere tilstræbes videreuddannelse på master- eller kandidatniveau. Opgavevejleder skifter rolle fra vejleder til bedømmer, når opgaven er afleveret. Kvalifikationskrav til censorer Censorer skal have gennemført Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje samt have erfaring som opgavevejleder på skriftlig afsluttende opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejerske i anæstesiologisk sygepleje. Tilknytning til det anæstesiologiske speciale indenfor de seneste 2 år. Videreuddannelse på master- eller kandidatniveau. Fungerende censorer uden master- eller kandidatuddannelse kan fortsat godkendes for perioden Censor skal være godkendt af Censorformandskabet og være fra en anden uddannelsesregion. Censor skal være opmærksom på inhabilitet. Rammer for censurering af opgave Censor skal kvittere for modtagelse af opgaven og er ansvarlig for at aftale voteringstidspunktet med opgavevejleder. 7

10 Svartiden for censurering af opgaven er maksimalt 3 uger fra censor har modtaget opgaven. Censurering honoreres med 5 timers vederlag (Finansministeriets takster for censorvederlag). Vurdering af skriftlig afsluttende opgave Præstationen bedømmes bestået/ikke bestået. Bedømmelsen af opgaven foregår i et samarbejde mellem censor og opgavevejleder; dog med censor som udslagsgivende i tilfælde af uenighed. Opgaveskriveren modtager en skriftlig tilbagemelding, uanset udfaldet af bedømmelsen. Det påhviler censor på baggrund af den mundtlige votering at udforme den skriftlige tilbagemelding. Tilbagemeldingen skal indeholde en generel helhedsvurdering af opgavens niveau, suppleret med kommentarer til udvalgte afsnit i opgaven, som skal underbygge det samlede indtryk. Forventet omfang af tilbagemeldingen på beståede opgaver er ½ - 1 A4 side. Tilbagemeldinger på ikke-beståede opgaver vil oftest være mere detaljerede og dermed mere omfangsrige. Retningslinjer ved ikke-bestået opgave Kursisten kan udarbejde en revideret/ny opgave 2 gange. Udarbejdelse af revideret/ ny opgave tager udgangspunkt i en revideret udgave af den oprindelige eller der udarbejdes en helt ny opgave. Revisionen skal som minimum indeholde en tekstmæssig bearbejdning med udgangspunkt i de af censor kritiserede afsnit i opgaven. Der skal som minimum tilbydes 1 time, maksimum 3 timers eftervejledning. Samme censor bedømmer den reviderede eller nye opgave. Censurering honoreres med 5 timers vederlag (Finansministeriets takster for censorvederlag). Afleveringsfrist for revideret eller ny opgave aftales mellem uddannelsessted og kursist. Tidsrammen for tilbagemelding på opgaven aftales med censor, da censurering finder sted udenfor ordinært afleveringstidspunkt. Retningslinjer ved sygdom I tilfælde af sygdom fremsendes anmodning om udsættelse af afleveringsdatoen for den afsluttende skriftlige opgave i henhold til lokale retningslinjer. Der skal vedlægges lægeerklæring. 8

11 Ophavsret og snyd Hvis censor får begrundet mistanke om snyd fx at der ikke er tale om originalmateriale, at større eller mindre dele af opgaven er anvendt andre steder fra uden kildeangivelse, vil det medføre afvisning af opgaven. Censor dokumenterer sagen og tager kontakt til censorformanden i egen region. Censorformanden indberetter sagen til opgaveskriverens regionale specialuddannelsesråd ved formanden. Sanktionen afgøres af dette råd i samarbejde med ansættelsesstedet og kan være: Udarbejdelse af ny opgave. Bedømmelsen foretages af samme censor. Snyd kan medføre bortvisning fra uddannelsen. Censurering honoreres med 5 timers vederlag (Finansministeriets takster for censorvederlag). Procedure og forholdsregler ved klager Der kan klages over sagsgangen: Opgaveskriver skal fremsende en skriftlig og begrundet klage til censorformanden i opgaveskriverens region senest 2 uger efter resultatet af bedømmelsen er modtaget. Censorformanden skal kvittere for modtagelsen og indenfor 2 uger nedsætte et klageudvalg ved at anmode censorformændene i de to regioner, der ikke hidtil har været involveret i bedømmelsen, om at udpege to censorer som udgør klageudvalget. Klageudvalget skal indenfor 3 uger have truffet en afgørelse i sagen. Såfremt specielle omstændigheder gør sig gældende (fx ferie), skal klageren skriftligt underrettes herom inden 14 dage samt meddeles, hvornår afgørelse vil foreligge. Ved uenighed i klageudvalget vil censorformanden fra den oprindelige censors region udpege en 3. censor, hvis bedømmelse så vil være udslagsgivende. Ved klager over sagsgangen honoreres klageudvalgets medlemmer med 2½ times vederlag. Der kan klages over bedømmelsen ved ikke-bestået opgave Opgaveskriver skal fremsende en skriftlig og begrundet klage til censorformanden i opgaveskriverens region senest 2 uger efter resultatet af bedømmelsen er modtaget. Opgaveskriver skal vedlægge den dokumentation, der ønskes lagt til grund for revurderingen. Censorformanden skal kvittere for modtagelsen og indenfor 2 uger nedsætte et klageudvalg ved at anmode censorformændene i 2 regioner, der ikke hidtil har været involveret i bedømmelsen, om at udpege 2 censorer som udgør klageudvalget. Klageudvalget skal indenfor 3 uger have truffet en afgørelse i sagen. Såfremt specielle omstændigheder gør sig gældende (fx ferie), skal klageren skriftligt underrettes herom inden 14 dage samt meddeles, hvornår afgørelse vil foreligge. Der skal ikke udarbejdes skriftlig tilbagemelding på opgaven. 9

12 Ved uenighed i klageudvalget vil censorformanden fra den oprindelige censors region udpege en 3. censor, hvis bedømmelse så vil være udslagsgivende. Ved censurering honoreres klageudvalgets medlemmer med 5 timers vederlag (Finansministeriets takster for censorvederlag). Ved samtidig klage over både bedømmelse og sagsgang honoreres klageudvalgets medlemmer med 5 timers vederlag (Finansministeriets takster for censorvederlag). Behandling af klagesag Klageudvalget kan enten: Afvise eller give medhold i klage over sagsgangen. Afvise klagen ved at stadfæste censors bedømmelse Bedømme opgaven bestået Klageudvalget har notatpligt til egen dokumentation, men skal ikke udforme en skriftlig tilbagemelding til opgaveskriver. Censorformanden i opgaveskrivers region meddeler opgaveskriver klageudvalgets afgørelse og sender en kopi til formanden for det regionale specialuddannelsesråd. Ankemuligheder Klageudvalgets behandling og afgørelse af en klagesag kan ankes af klageren, som fremsender en skriftlig og begrundet anke til egen regions censorformand senest 2 uger efter klageren er blevet bekendt med klageudvalgets afgørelse. Formanden skal kvittere ved modtagelsen samt kontakte det landsdækkende Censorformandskab, som på denne baggrund indenfor 2 uger vil udpege 2 nye censorer, som udgør ankenævnet. Ankenævnet kan: Afvise anken ved at stadfæste klageudvalgets bedømmelse Bedømme opgaven bestået. Ankeudvalget skal indenfor en måned have truffet en afgørelse i sagen. Såfremt specielle omstændigheder gør sig gældende (fx ferie), skal klageren skriftligt underrettes herom inden 14 dage samt meddeles, hvornår afgørelse vil foreligge. Ved censurering honoreres klageudvalgets medlemmer med 5 timers vederlag (Finansministeriets takster for censorvederlag). 10

13 Censorformanden i opgaveskrivers region meddeler opgaveskriver ankeudvalgets afgørelse og sender en kopi til formanden for det regionale specialuddannelsesråd. Ved klage over sagsgangen honoreres ankenævnets medlemmer med 2½ times vederlag (Finansministeriets takster for censorvederlag). Ved censurering honoreres ankenævnets medlemmer med 5 timers vederlag (Finansministeriets takster for censorvederlag). Ved klage over både bedømmelse og sagsgang honoreres ankenævnets medlemmer med 5 timers vederlag (Finansministeriets takster for censorvederlag). Der kan klages og/eller ankes maksimalt to gange. 11

14 Anvendt litteratur Bagger, Christine og Petersen, Jan (2001): Den gennembearbejdede opgave. En overskuelig vejledning i at skrive en opgave. I: Sygeplejersken nr. 25, 2001, s Juhl Carsten og Lindahl, Marianne (2010): Den sundhedsvidenskabelige opgave vejledning og værktøjskasse, 2. udgave, 1. oplag. Forlaget Munksgaard, Danmark, København 2010 Rienecker, Lotte og Jørgensen, Peter Stray (2005): Den gode opgave opgaveskrivning på videregående uddannelser. 3. udgave, Forlaget Samfundslitteratur, København 2005 University Library (2010): Guide to the Harvard Style of Referencing, September

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Formål Formulere, analysere og bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med anvendelse af relevant teori og metode. eller Identificere behov for udvikling af et sundhedsteknologisk produkt/en

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009 4. semester Hold 2012 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014 Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul 14 9. december 2014 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College Nordjylland Professionshøjskolen Metropol Indholdet

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Bemærk at personfølsomme data (CPR-nr.) kun må opbevares 30 dage i Outlook

Bemærk at personfølsomme data (CPR-nr.) kun må opbevares 30 dage i Outlook Aftalebrev Kære Censor! Tak for dit tilsagn om at medvirke i censurering af denne afsluttende opgave. Efter at opgaven er modtaget bedes du snarest muligt pr. mail: Bekræfte modtagelsen til opgavevejlederen

Læs mere

Forretningsgang ved udarbejdelse og bedømmelse af national teoriprøve i relation til Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Forretningsgang ved udarbejdelse og bedømmelse af national teoriprøve i relation til Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Pensum- og teoriprøveudvalget Juni 2008 Udarbejdet og godkendt juni 2008 Gældende fra januar 2009. Løbende revideret, sidst juli 2013 Forretningsgang ved udarbejdelse og bedømmelse af national teoriprøve

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Opgavekriterier og redaktionelle krav for afsluttende skriftlig opgave ved. Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Opgavekriterier og redaktionelle krav for afsluttende skriftlig opgave ved. Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Opgavekriterier og redaktionelle krav for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Godkendt af Landsudvalget december 2012 De Regionale Specialuddannelsesråd

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST Godkendt af Sundhedsstyrelsen 15. juni 2015 på dispensation til at gælde for specialuddannelsen

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF LUFT November 2011 UCSF Forskerkursus Afsluttende skriftlig rapport Rapporten Kursisternes individuelle arbejde med selvvalgt klinisk

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Kommissorium for Censorformandsudvalget inden for Specialuddannelsen i intensiv sygepleje

Kommissorium for Censorformandsudvalget inden for Specialuddannelsen i intensiv sygepleje Kommissorium for Censorformandsudvalget inden for Specialuddannelsen i intensiv sygepleje Baggrund: Kommissorium for Censorformandsudvalget Landsudvalget nedsatte i 1999 et landsdækkende Censorformandsudvalg.

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 14 Bacheloropgave

Modulbeskrivelse MODUL 14 Bacheloropgave Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 14 Bacheloropgave 7. semester Hold F 2012 Modulbeskrivelse Modul 14 14. april 2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Lynkursus i analyse. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig akademisk fremstilling.

Lynkursus i analyse. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig akademisk fremstilling. Stine Heger, cand.mag. skrivecenter.dpu.dk Om de tre søjler Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende studerende. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig

Læs mere

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve)

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Fokusområde: Mødet med mennesket i radiografi Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra 1. februar. 2009 MAGO/BORM

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Retningslinjer og projektbeskrivelse

Retningslinjer og projektbeskrivelse Dato 14.11.2016 Reference alka og bith Revideret november 2016 Retningslinjer og projektbeskrivelse Ekstern prøve i jordemoderkundskab Modul 9 Modul 9 afsluttes med udarbejdelse af et gruppeprojekt. Det

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 14 Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13.

Læs mere

Forslag til vejlederen vedrørende. Vejledning på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse i forbindelse med projektbeskrivelse og speciale

Forslag til vejlederen vedrørende. Vejledning på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse i forbindelse med projektbeskrivelse og speciale Forslag til vejlederen vedrørende Vejledning på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse i forbindelse med projektbeskrivelse og speciale Formål At rådgive og informere om gældende formelle regler samt krav

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

worksho opgave p WORKSHOP I ANALYSE STINE HEGER, CAND.MAG. AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER - EMDRUP

worksho opgave p WORKSHOP I ANALYSE STINE HEGER, CAND.MAG. AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER - EMDRUP CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER - EMDRUP EFTERÅR 2016 WORKSHOP I ANALYSE STINE HEGER, CAND.MAG. worksho opgave p CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER - EMDRUP VI TILBYDER

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode.

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. 2015 Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har de studerende opnået

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9164 af 02/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser -kriterier for den afsluttende prøve i form af en projektrapport Efter- og videreuddannelsesenheden Juli 2006 Kriterier

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for 4. semester

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for 4. semester Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 04-09-2012 12:06 Udarbejdet af laud Dokumentnavn Interne retningslinjer vedr. prøver på grunduddannelsen 4. semester Interne retningslinjer

Læs mere

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 I studieordningen står følgende om prøven: III. Den afsluttende opgave Prøven i teoretisk pædagogik skal dokumentere, at kandidaten opfylder de mål,

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Teori 27.08.2013 5. Semester Eksamenskatalog 5.semester Eksamenskatalog 5. semester 2 Interne prøver 5. semester

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

Der henvises til Beskrivelse af professionsbachelorprojektet for nærmere oplysninger om forløb, retningslinjer for projektet mv.

Der henvises til Beskrivelse af professionsbachelorprojektet for nærmere oplysninger om forløb, retningslinjer for projektet mv. Modulbeskrivelse Modul 14: Professionsbachelorprojekt Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Professionsbachelorprojekt (herefter PBP) 2. Beskrivelse I dette modul arbejder du i en gruppe

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for. Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014. Resumé

Beretning fra censorformandskabet for. Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014. Resumé Beretning fra censorformandskabet for Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014 Resumé Censorformandskabet for Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt)

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) I denne køreplan og vejledning finder du information om BA-projektet ved Idræt og Sundhed. Det drejer sig om følgende: Tilmelding til

Læs mere

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode.

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. 2013 Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-09-2013 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har de studerende opnået følgende

Læs mere

Forretningsgang ved udarbejdelse og bedømmelse af national teoriprøve i relation til Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Forretningsgang ved udarbejdelse og bedømmelse af national teoriprøve i relation til Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Pensum- og teoriprøveudvalget 2009 senest revideret oktober 2015 Forretningsgang ved udarbejdelse og bedømmelse af national teoriprøve i relation til Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 5. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 5. semester Bachelor i sygepleje Hold 2014 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Obligatorisk fremmøde... 5 Interne

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE LOTTE RIENECKER PROBLEMFORMULERING på videregående uddannelser Her er hjælp til at problemformulere en opgave, et projekt eller speciale på en lang eller mellemlang videregående

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere