Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatriaftalepulje Ansøgningsskema til pulje 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatriaftalepulje Ansøgningsskema til pulje 1"

Transkript

1 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade København K. Telefon: Telefax: Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatriaftalepulje Ansøgningsskema til pulje 1 Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til projekter i 2007, 2008, 2009 og 2010 (der udfyldes ét skema pr. projekt). Ansøgningsfrist Den 1. marts Regionens navn, adresse og tlf. nr. Region Midtjylland Psykiatri og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks Viborg Bevillingsansvarliges navn og tlf. nr. Direktør Anne Jastrup, tlf (Den bevillingsansvarlige skal underskrive ansøgningen) Kontaktpersons navn og tlf. nr.: Udviklingskonsulent Tove Clemmensen Madsen, Region Midtjylland, Psykiatri- og Socialstaben, Tlf Hvilken region har projektet/aktiviteten postadresse i? Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 2. Projektet/Aktivitetens titel: Styrkelse af den retspsykiatriske behandling i Region Midtjylland 3. Konto, hvortil evt. bevilling skal anvises samt SE eller CVR nr. Bankens reg. nr. og eget kontonummer: SE eller CVR nr: Beskrivelse af projektet Projekttype Ansøgning om støtte til (sæt kryds): 1. Retspsykiatri og forebyggelse af kriminalitet hos psykisk syge ( x ) 2. Ikke-psykotiske lidelser ( ) 3. Tilgængelighed/opsøgende/udgående virksomhed ( ) Projektets indhold 1. Retspsykiatri og forebyggelse heraf At styrke tidlig opsøgende indsats med henblik på opsporing, diagnostik og behandling (kort beskrivelse). At optimere kapaciteten med henblik på at undgå ventetid (kort beskrivelse). Etablering af yderligere 6 senge (3 til voksne og 3 til unge) At øge muligheden for let og hurtig adgang til behandling, for langvarige stabiliserende indlæggelser og for gradvis udslusning efter endt indlæggelse (kort beskrivelse).

3 Udover kapacitetsudvidelsen på de retspsykiatriske afdelinger, ønskes en udvidelse af de ambulante behandlingstilbud, der bl.a. skal varetage systematisk opfølgning efter indlæggelse. At styrke forskningsindsatsen og opkvalificering af personale bl.a. med henblik på identificering af psykisk syge i særlig risiko for at begå kriminalitet (kort beskrivelse). Der ønskes foretaget en mindre undersøgelse af behovet for en etablering af et særligt ungdomsretspsykiatrisk afsnit, herunder behov for landsdelsfunktion i forhold til de øvrige vestdanske regioner Økonomi Projekter/aktiviteter Ansøgt støttebeløb (ekskl. moms) kr Projektet igangsættes i april måned 2007 Afsluttes i december måned 2010 (senest ved udgangen af 2010) Yderligere oplysninger 1. En nærmere beskrivelse af projektet/aktivitetens baggrund og formål, herunder projektet/aktivitetens mål/succeskriterier og hvordan de opstillede mål dokumenteres skal vedlægges dette ansøgningsskema. 2. Ligeledes vedlægges et specificeret budget. 3. Endelig vedlægges en oversigt, som viser, hvornår de ansøgte midler kvartalsvis ønskes udbetalt.

4 Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatripulje , pulje 1 Beskrivelse af projekt: Styrkelse af den retspsykiatriske behandling i Region Midtjylland Med denne ansøgning søges der om midler til udbygning af det retspsykiatriske område dels gennem forøgelse af sengekapaciteten, dels gennem udbygning af de ambulante funktioner. Endvidere ansøges om dækning af udgifter til et mindre forskningsprojekt i f.t belysning af behovet for etablering af et særligt ungdomsretspsykiatrisk afsnit med landsdelsfunktion. Baggrund og formål I Region Midtjylland består de nuværende retspsykiatriske behandlingstilbud af to afdelinger beliggende på hhv. Århus Universitetshospital, Risskov og Regionspsykiatri Viborg, Søndersøparken. Udover behandling på de retspsykiatriske afdelinger varetages en stor del af indsatsen desuden i de almenpsykiatriske behandlingstilbud, herunder i distriktspsykiatrien. Som det gælder nationalt er der også i Region Midtjylland et stort pres på de retspsykiatriske behandlingstilbud pga. et stigende antal retspsykiatriske patienter, herunder unge, samt en høj recidivfrekvens. Det er endvidere erfaringen, at der udover lange liggetider er store problemer med at udskrive patienterne til relevante boformer. Af rapporten Psykisk sygdom og kriminalitet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2006, fremgår en række anbefalinger til forbedring af indsatsen, herunder tilpasning af kapaciteten, så ventetid til indlæggelse for behandlingsdømte og kriminelle med psykisk sygdom undgås. Region Midtjylland ønsker derfor at udbygge det retspsykiatriske område dels gennem forøgelse af sengekapaciteten, dels gennem udbygning af de ambulante funktioner. Endvidere ansøges om dækning af udgifter til et mindre forskningsprojekt i f.t belysning af behovet for etablering af et særligt ungdomsretspsykiatrisk afsnit med landsdelsfunktion.

5 Udbygning af sengekapaciteten Til retspsykiatriske patienter fra Region Midtjylland er der i dag i alt 49 retspsykiatriske sengepladser 32 på Århus Universitetshospital, Risskov, 17 i Regionspsykiatri Viborg, Søndersøparken. Af de 32 pladser i Risskov vedrører de 14 senge aftalen med Grønlands Hjemmestyre. Tilbage er således til regionens borgere 35 sengepladser på de retspsykiatriske afdelinger. Dette svarer til 0,3 seng pr indb/ca indb. pr. seng. Til sammenligning kan nævnes, at Region Hovedstaden i dag har 104 retspsykiatriske senge til regionens 1,6 mio. indb. 1 Dette svarer til 0,7 seng pr indb./ca indb. pr. seng. I Region Midtjylland er der aktuelt såvel patienter, der venter på indlæggelse som patienter, der venter til mentalobservation. Herudover kan nævnes, at der f.eks. i det gamle Århus Amt konstant har været ca. 50 retspsykiatriske patienter indlagt samt 100 retspsykiatriske patienter i ambulant behandling i almenpsykiatrien. Der ønskes således en kapacitetsudvidelse med 6 senge i regionen fordelt med 3 senge til voksne og 3 senge til unge. De 6 senge er det antal, der er mulighed for at etablere uden anlægsinvesteringer. Herudover foreslås behovet for etablering af yderligere 3 senge, der kan stilles til rådighed for øvrige regioner i Vestdanmark til det ungdomsretspsykiatriske klientel, undersøgt, jfr. forskningsprojektet nævnt nedenfor. Der ansøges om finansiering af løn- og driftsudgifter til drift af 6 senge (se bilag 1) Udbygning af den ambulante aktivitet Af rapporten Psykisk sygdom og kriminalitet, Sundhedsministeriet, 2006, fremgår, at psykisk syge er i særlig risiko for at begå kriminalitet lige før og lige efter indlæggelse. En lettere adgang til behandling, samt en systematisk opfølgning efter indlæggelse formodes derfor at kunne være medvirkende til at forebygge tilbagefald og risiko for ny kriminalitet. De eksisterende ambulante funktioner i retspsykiatrien ønskes derfor udbygget med henblik på varetagelse af denne opgave. De ambulante teams får til opgave i samarbejde med de distriktsbaserede og ungdomspsykiatriske tilbud at følge op på patienternes behandling og udslusning, for at etablere aftaler med sociale myndigheder og for at være opsøgende i f.t. patienterne, hvis de evt. udebliver fra aftalt behandling. Der ansøges om finansiering af en udvidelse af de ambulante funktioner med i alt 14 stillinger (se bilag 1) Netværksdannelse 1 Oplyst af Psykiatrivirksomheden, Region Hovedstaden samt Forslag til Psykiatriplan, udkast af 20.januar 2007

6 For at styrke samarbejdet om målgruppen og dermed en bedre samlet indsats såvel før som efter indlæggelse - etableres et fast netværk bestående af repræsentanter fra retspsykiatrien, kommunerne, kriminalforsorgen samt anklagemyndigheden. Formålet med netværket er dels at koordinere og sikre kontinuitet i indsatsen, dels at øge information og viden om hinandens tilbud. Der ansøges om et beløb til etablering og drift af dette netværk Forskning Sundhedsstyrelsen har gennem flere år fokuseret på behovet for forebyggelse af kriminalitet og udvikling af den retspsykiatriske undersøgelses- og behandlingskapacitet til børn og unge og har flere gange påpeget behovet for en selvstændig retspsykiatrisk ekspertise indenfor børne- og ungdomspsykiatrien, gerne i form af landsdelsfunktioner. Med oprettelsen af et retsungdomspsykiatrisk afsnit i Region Midtjylland vil behandlingen og forebyggelsen af kriminelle psykisk syge børn og unge kunne varetages for hele Vestdanmark. Region Midtjylland foreslår en belysning af behovet for etablering af et særligt ungdomsretspsykiatrisk afsnit med landsdelsfunktion i forhold til de øvrige vestdanske regioner. Dette vil opfylde intentionerne i tidligere publikationer fra Sundhedsstyrelsen. Der ansøges om finansiering af løn- og driftsudgifter til etablering af et mindre forskningsprojekt herom. Mål, succeskriterier og opfølgning herpå Mål Succeskriterier Opfølgning Vedr. kapacitetsudvidelse: Reducere ventetid til indlæggelse Akutte patienter Ventetidsdata opgøres min. 1 gang årligt undersøges/behandles umiddelbart. For planlagte indlæggelser: Første personlige kontakt med en behandler ligger for 90 % af patienterne indenfor 8 uger efter henvisning (budget 2007) Reducere ventetid til ambulant behandling Første personlige kontakt med en behandler ligger for 90 % af patienterne indenfor 8 uger efter henvisning (budget 2007)

7 Udredning, pleje og behandling vil foregå efter internationalt og nationalt anerkendte metoder med anvendelse af evidensbaserede metoder og tests. Alt tænkes tilrettelagt ud fra en kvalitetsudviklingsmodel med standarder, evaluering i kvalitetscirkler og audit og efterfølgende justering.

8 Budget for styrkelse af den retspsykiatriske behandling i Region Midtjylland Aktivitet Antal Stillinger Årlige lønudgifter Øvrige årlige driftsudgifter Etablerings- udgifter 2007 Udgifter 2007 Årlige udgifter (2007-niveau) (fuldtid) (1000 kr.) (1000 kr.) (1000 kr.) (1000 kr.) (1000 kr.) Øget sengekapacitet 24 1) 10,000 2,000 3) 0,500 6,500 12,000 Øget ambulant kapacitet 14 2) 5,600 1,120 3) 0,200 3,560 6,720 Netværksdannelse 1 0,400 0,150 4) - 0,550 Forskning 1 0,600 0,120 3) 0,050 0,770 - I alt 40 16,600 3,390 0,750 10, ) Foreslået personalesammensætning: 2,0 speciallæger, 1,0 psykolog, 1,0 socialrådgiver, 20 basismedarbejdere (sygeplejersker, pædagoger, ergo-, fysioterapeuter, plejere mv.) 2) Foreslået personalesammensætning: 3,0 speciallæger, 2,0 psykologer, 1,0 socialrådgiver, 8 basismedarbejdere (sygeplejersker, pædagoger, ergo-, fysioterapeuter, plejere mv.) 3) Beregnet som ca. 20 % af lønudgiften 4) Andelen til driftsudgifter lidt større pga. udgifter til netværksmøder mv.

9 Betalingsoversigt vedr. styrkelse af den retspsykiatriske behandling i Region Midtjylland Kvartal Beløb (1000 kr.) 2. kvartal , kvartal , kvartal , kvartal , kvartal , kvartal , kvartal , kvartal , kvartal , kvartal , kvartal , kvartal , kvartal , kvartal , kvartal ,140 Ialt 30,015

10 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade København K. Telefon: Telefax: Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatriaftalepulje Ansøgningsskema til pulje 2 Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til projekter i 2007, 2008, 2009 og 2010 (der udfyldes ét skema pr. projekt). Ansøgningsfrist Den 1. marts Regionens navn, adresse og tlf. nr. Region Midtjylland Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks Viborg Bevillingsansvarliges navn og tlf. nr.: Direktør Anne Jastrup, Tlf (Den bevillingsansvarlige skal underskrive ansøgningen) Kontaktpersons navn og tlf. nr.: Tove Clemmensen, Region Midtjylland, Psykiatri og socialstaben Tlf Hvilken region har projektet/aktiviteten postadresse i? Region Midtjylland, 8800 Viborg

11 2. Projektet/Aktivitetens titel: Etablering af en styrket og sammenhængende indsats i forhold til patienter med svære angst og tvangslidelser i Region Midtjylland 3. Konto, hvortil evt. bevilling skal anvises samt SE eller CVR nr. Bankens reg. nr. og eget kontonummer: CVR nr: Beskrivelse af projektet Projekttype Ansøgning om støtte til (sæt kryds): 4. Retspsykiatri og forebyggelse af kriminalitet hos psykisk syge ( ) 5. Ikke-psykotiske lidelser (_x_) 6. Tilgængelighed/opsøgende/udgående virksomhed ( ) Projektets indhold 2. Retspsykiatri og forebyggelse heraf At styrke tidlig opsøgende indsats med henblik på opsporing, diagnostik og behandling (kort beskrivelse). At optimere kapaciteten med henblik på at undgå ventetid (kort beskrivelse). At øge muligheden for let og hurtig adgang til behandling, for langvarige stabiliserende indlæggelser og for gradvis udslusning efter endt indlæggelse (kort beskrivelse). At styrke forskningsindsatsen og opkvalificering af personale bl.a. med henblik på identificering af psykisk syge i særlig risiko for at begå kriminalitet (kort beskrivelse).

12 2. Ikke-psykotiske lidelser At styrke tilbuddene til patienter, som lider af ikke-psykotiske lidelser (kort beskrivelse). Region Midtjylland ønsker at sikre en sammenhængende, målrettet og evidensbaseret udbygning af behandlingsindsatsen i hele regionen for borgere med angst og tvangslidelser. Projektet omfatter: - En udbygning af regionens specialklinikkapacitet til behandling af patienter med svære angst- og tvangslidelser i hele Region Midtjylland - Etablering at et tilbud om støtte til de praktiserende læger i forhold til behandling af patienter med lettere og moderate angst og tvangslidelser gennem uddannelse, rådgivning og shared care. 3. Tilgængelighed/opsøgende/udgående virksomhed At øge tilgængeligheden med henblik på at fastholde kontinuitet i behandlingsforløb og forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser/genindlæggelser (kort beskrivelse). At styrke og udbrede den udgående og opsøgende virksomhed i psykiatrien, som f.eks. OPUS (kort beskrivelse). At styrke og udbygge distriktspsykiatrien (kort beskrivelse).

13 Økonomi Projekter/aktiviteter Ansøgt støttebeløb (ekskl. moms) kr mio. kr. Projektet igangsættes i april måned 2007 Afsluttes i december måned 2010 (senest ved udgangen af 2010) Yderligere oplysninger 4. En nærmere beskrivelse af projektet/aktivitetens baggrund og formål, herunder projektet/aktivitetens mål/succeskriterier og hvordan de opstillede mål dokumenteres skal vedlægges dette ansøgningsskema. 5. Ligeledes vedlægges et specificeret budget. 6. Endelig vedlægges en oversigt, som viser, hvornår de ansøgte midler kvartalsvis ønskes udbetalt.

14 !"# $ $ %&!!""#$%$&$# "'"&( %)! ""$$#"' &* # +,-.-'"/ '()*) #!+,- $'0"*,# "0&$#$& 1"( %$%"$( % "0*$# " ''$###!0"",0"#*#" 0&&"$&2( % """,$ 3 "!"#""0$' "$&#&"!! $"#*% 4#!0$&"$"" $&%0"#&!"#&5 "#&0&" 4!0#""' $%$& 6" $& &$"$$',7 2 DSI rapport: Undersøgelse af angstsygdomme, 2006

15 %$&.$'&0" &"#!" 6"$&"0& %%8#"" &$&%."%2 #*7'""$#$&% ( %""'*," " 2( %839:&#4&0 ($&&( %0"$%* "$#$&$#" 83 9*"0$%*0"$#$#0& $&'"#!$;!$%# &'0&#&%""1+0 *$<&*0"#0$ "$'"*$& 839#0 #0#$8&#' " #"* $&$#<&$&0#!0$& ""' 2( %&839#*$& ":&#3".#& ( % -. ( %!"""&0"' $#$%$&&$" $&" "!0$'""&0 &!$&&'"#"# "'$#!=

16 )#$%**$&" &( % 9$#"!&$&" ""#0'&* "= 3""'0' $& 3$&" '"# "##"( % 3$&"'&!#$' /#%0# 839$&$#" #$%"&( %"$% $&*##$&*' *'>!$&'&?#-!$' <&''#$&"0"83 9:&#4&0(&#$ %#*%0'$&" &( %<&&"0"' "$$#3 9:&#'#! $&""$'$%#&8:&# &# $!"$&!%""&0 $"$""* "0#!"!"$#"#0' "&* 4 &$'%"*$& " 0#$%##!$

17 ( %&4"$ * 9' &$'0& '" $&$# ;"&* *$%" "#&!$0" ""'"!$ 00 #**= #**=4$%*$#= 83 9#$&$#" #$%"&( % #$&*!""'>!$&' &? &#* *#$ &#!%#* 9&$,A&!&$ %( % #**=!= &( %&##!$! $' "!"&*"$" ""#""' #**$"'" )"'"&#! #$"$& &!%"&!'

18 $&0&#$"" * &'$#$#!$",0$!$" 70"&$#'

19 Budget for etablering af en styrket og sammenhængende indsats i forhold til patienter med svære angst og tvangslidelser i Region Midtjylland. Antal stillinge r Lønbudg et (1000 kr.) Drift i alt 2007 (1000 kr.) Drift i alt fra 2008 (1000 kr.) Speciallæge Psykolog Sekretær Sygeplejerske Ergoterapeut Kursus, IT, huslejeomkostni nger etc. 3 Etableringsudgif ter (møbler, annoncering m.m.) Koordinering ml. tema, netværk, shared care Etablering af uddannelsesforlø b for praksislæger I alt kr. pr. medarbejder pr. år. Planlægning af projektet starter 2. kvartal Personalet ansættes pr. 3. kvartal 2007.

20 Betalingsoversigt for etablering af en målrettet, sammenhængende og evidensbaseret indsats i forhold til angstpatienter i Region Midtjylland. Kvartal Beløb (1000 kr.) 2. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Projektperioden i alt:

21 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade København K. Telefon: Telefax: Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatriaftalepulje Ansøgningsskema til pulje 3 Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til projekter i 2007, 2008, 2009 og 2010 (der udfyldes ét skema pr. projekt). Ansøgningsfrist Den 1. marts Regionens navn, adresse og tlf. nr. Region Midtjylland Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks Viborg Bevillingsansvarliges navn og tlf. nr. Direktør Anne Jastrup, Tlf (Den bevillingsansvarlige skal underskrive ansøgningen) Kontaktpersons navn og tlf. nr.: Tove Clemmensen,Region Midtjylland, Psykiatri og socialstaben Tlf Hvilken region har projektet/aktiviteten postadresse i? Region Midtjylland, 8800 Viborg

22 2. Projektet/Aktivitetens titel: Etablering af et regionsdækkende OPUS- tilbud i Region Midtjylland 3. Konto, hvortil evt. bevilling skal anvises samt SE eller CVR nr. Bankens reg. nr. og eget kontonummer: CVR nr: Beskrivelse af projektet Projekttype Ansøgning om støtte til (sæt kryds): 7. Retspsykiatri og forebyggelse af kriminalitet hos psykisk syge ( ) 8. Ikke-psykotiske lidelser ( ) 9. Tilgængelighed/opsøgende/udgående virksomhed ( X ) Projektets indhold 3. Retspsykiatri og forebyggelse heraf At styrke tidlig opsøgende indsats med henblik på opsporing, diagnostik og behandling (kort beskrivelse). At optimere kapaciteten med henblik på at undgå ventetid (kort beskrivelse). At øge muligheden for let og hurtig adgang til behandling, for langvarige stabiliserende indlæggelser og for gradvis udslusning efter endt indlæggelse (kort beskrivelse). At styrke forskningsindsatsen og opkvalificering af personale bl.a. med henblik på identificering af psykisk syge i særlig risiko for at begå kriminalitet (kort beskrivelse).

23 2. Ikke-psykotiske lidelser At styrke tilbuddene til patienter, som lider af ikke-psykotiske lidelser (kort beskrivelse). 3. Tilgængelighed/opsøgende/udgående virksomhed At øge tilgængeligheden med henblik på at fastholde kontinuitet i behandlingsforløb og forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser/genindlæggelser (kort beskrivelse). At styrke og udbrede den udgående og opsøgende virksomhed i psykiatrien, som f.eks. OPUS (kort beskrivelse). I dag er der et OPUS-team, der dækker det tidligere Århus Amt. Med projektansøgningen ønskes etableret et regionsdækkende OPUS tilbud således, at alle patienter med en debuterende skizofreni tilknyttes et OPUS-team og tilbydes et intensivt 2-årigt behandlingsforløb uanset bopæl i Region Midtjylland. At styrke og udbygge distriktspsykiatrien (kort beskrivelse).

24 Økonomi Projekter/aktiviteter Ansøgt støttebeløb (ekskl. moms) kr kr. Projektet igangsættes i april måned 2007 Afsluttes i december måned 2010 (senest ved udgangen af 2010) Yderligere oplysninger 7. En nærmere beskrivelse af projektet/aktivitetens baggrund og formål, herunder projektet/aktivitetens mål/succeskriterier og hvordan de opstillede mål dokumenteres skal vedlægges dette ansøgningsskema. 8. Ligeledes vedlægges et specificeret budget. 9. Endelig vedlægges en oversigt, som viser, hvornår de ansøgte midler kvartalsvis ønskes udbetalt.

25 Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatripulje , pulje 3 Beskrivelse af projekt: Etablering af et regionsdækkende OPUS- tilbud i Region Midtjylland!!""#$%$#"14 $&%$#B( % # B%"! &"#$%"" "$#"*%" "#!"B%%"" 4#!0#& '()*) #!+,- %$#B$"* "%""'%0B" %&$&"$"&%"" &&" $&##*&$" $$8!$&:&#,CC7$""'#! "%*$&$%"!$14$ ":&#,0&$#"B$:&# 3" <&"$##'14 "<&"" "##$&"#'$#" ""14 "*"#' 8D'&""#'%0& 14 "&""$&0 $%!#$#&!$"" #%%" <&&"& $%%%"#$#0 """

26 $%0 $%"$#0 &%$#B$&0 "!&$14 % 2( %#:&#3"0"&14 $#$# B1&#( %' $&"*14"0 % -.00 &"'$14$#' #$( %"$#B%14 " $% '$&!$ #**= 3%$#B( %%14 "0 3CA%14 "&$& 3$&%&>?'&!A 3'!&,A&!" &"%( % #**$"'"= "'"E20 $#"'!#! &'$#$#, 14.":&#>8#"B?;$#" 14 $&$$%$&* % '414 :&#8!$&#$& '*,=,$& $&<&'"0" ""*0%0%0*' %14 "%*0'&" &( %/""0"'

27 "$$14 ":&#' #!$&""$'!"$%#&14 ":&#& #$#%!#"" ##14( % "!,.*"$,0$!$" 7 $#&"$!$"*!' $#'

28 #$,#%& ( 3 0 ', 0!' *, % 7,- % 7,7 - *' - 20##0 &#" 7 * - 8!, )$# >*0 "!$""? 8" "0, 2 -,7 4 Budgettet er udregnet på baggrund af budgettal for Klinik for Unge med skiofreni, Århus Universitetshospital. 5 Personale ansættes pr Etableringsomkostningerne anvendes i det foregående kvartal. 6 Der er beregnet kr. pr. medarbejder.

29 Betalingsoversigt for etablering af et regionsdækkende OPUS-tilbud i Region Midtjylland. Kvartal Beløb (1000 kr.) 2. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Projektperioden i alt:

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om ansøgninger om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatripulje

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om ansøgninger om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatripulje Region Midtjylland Orientering om ansøgninger om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatripulje 2007-2010 Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 17 Regionshuset

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009 Region Midtjylland Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009 Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 5

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatriaftalepulje 2007-2010. Ansøgningsskema til pulje 1, 2 eller 3: 3

Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatriaftalepulje 2007-2010. Ansøgningsskema til pulje 1, 2 eller 3: 3 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatriaftalepulje 2007-2010 Ansøgningsskema til

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Forslag til etablering af 12 nye retspsykiatriske senge i Risskov delvist finansieret af tilskud fra satspuljen til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009 Bilag til Regionsrådets

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ).

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ). Regionshuset Viborg Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Psykiatri og Social Planlægningsafdelingen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Midtvejsevaluering

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til udbygning af retspsykiatrien i Region Syddanmark

Ansøgning om økonomisk støtte til udbygning af retspsykiatrien i Region Syddanmark Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Berit Matzen/Jane V. Møller Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Jane.Moeller@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/7107 Telefon: 76631098 Dato: 12. juni

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober Aftale om satspuljen på sundhedsområdet psykiatridelen

Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober Aftale om satspuljen på sundhedsområdet psykiatridelen Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - psykiatridelen Der har i en årrække været enighed om den grundlæggende tilrettelæggelse af det psykiatriske

Læs mere

Regionshuset Viborg. Psykiatri- og socialområdet Administrationen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Psykiatri- og socialområdet Administrationen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Psykiatri- og socialområdet Administrationen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgning om økonomisk tilskud fra Ministeriet for

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse til puljen til styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede

Revideret projektbeskrivelse til puljen til styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/4065 Dato: 7. august 2012 Udarbejdet af: Heidi Hougaard og Jette Dalsgaard Andersen E-mail: jette.dalsgaard.andersen@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 24988027 Notat

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge Psykiatrien Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund Michael Schmidt, ledende overlæge Psykisk sygdom i Danmark 200.000 lider af depression 250.000 har en angstlidelse 80.000

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan NOTAT s rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan j.nr. 7-203-05-87/1/DOB Med brev af 7. februar 2007 har Region Hovedstaden fremsendt udkast af 20. januar 2007 til forslag til

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 5. juli 2007 Kontor: Regional sundhed J.nr.: 2005-12140-168 Sagsbeh.: JLI Fil-navn: Dokument 6

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 5. juli 2007 Kontor: Regional sundhed J.nr.: 2005-12140-168 Sagsbeh.: JLI Fil-navn: Dokument 6 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 5. juli 2007 Kontor: Regional sundhed J.nr.: 2005-12140-168 Sagsbeh.: JLI Fil-navn: Dokument 6 Projektoversigt psykiatripuljen 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne

Læs mere

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland Notat om debatoplæg fra - status for Region Sjælland Baggrund Bestyrelsen i har anmodet landets regioner om at drøfte pejlemærker for de kommende års udvikling på psykiatriområdet. Regionsrådenes bidrag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

TUT. Tværfagligt udgående team i børne- og ungdomspsykiatrien. Satspuljeprojekt

TUT. Tværfagligt udgående team i børne- og ungdomspsykiatrien. Satspuljeprojekt TUT Tværfagligt udgående team i børne- og ungdomspsykiatrien Satspuljeprojekt 2015-2018 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov Skolebørns Afsnit C TUT-teamet Tværfagligt udgående team (TUT) er en

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 16. maj 2013. Kl. 16.30 18.30. på regionsgården i mødelokale H 6 og 7. 9. møde

PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 16. maj 2013. Kl. 16.30 18.30. på regionsgården i mødelokale H 6 og 7. 9. møde D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Tirsdag den 16. maj 2013 Kl. 16.30 18.30 på regionsgården i mødelokale H 6 og 7 9. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A)

Læs mere

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Klinikchef Anne Thalsgård Jørgensen Afdeling M, PC-SHH D. 13.11.2014 Strukturen for behandlingen af

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning.

Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. N O T A T 31-08-2010 Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. Siden 2004 er antallet af retspsykiatriske

Læs mere

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

Status for implementering af anbefalinger fra retspsykiatrisk rapport 2009.

Status for implementering af anbefalinger fra retspsykiatrisk rapport 2009. Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Status for implementering af anbefalinger fra retspsykiatrisk

Læs mere

Psykiatriplan

Psykiatriplan Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation borgermøde i Aars 19. marts 2015 v. Psykiatridirektør Per Lund Sørensen Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb

Læs mere

Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater

Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater FORSLAG Februar 2008 psykiatri- og socialområdet Indledning I forbindelse med høring af Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland er der blandt

Læs mere

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov.

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov. Aarhus Universitetshospital Risskov Afdeling P Ledelsessekretariatet Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 7847 1610 www.regionmidtjylland.dk Projektbeskrivelser Afdeling P Der er i Afdeling P løbende

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 22. februar 2008. Aftale om satspuljen på på sundhedsområdet 2008-2011

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 22. februar 2008. Aftale om satspuljen på på sundhedsområdet 2008-2011 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 22. februar 2008 Aftale om satspuljen på på sundhedsområdet 2008-2011 Partierne bag aftalen ønsker med udmøntningen at styrke indsatsen på sundhedsområdet overfor

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2011-2014

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2011-2014 Regeringen 15. oktober 2010 Socialdemokraterne Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Det Radikale Venstre Liberal Alliance Kristendemokraterne Delaftalen på sundhedsområdet, som er indgået i dag, er

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Psykiatri og Social Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Horsens.

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

Studierejse til Norge for medlemmer af Regionsrådet.

Studierejse til Norge for medlemmer af Regionsrådet. Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Jane V. Møller/Hanne Vernegren Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Jane.Moeller@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8566 Telefon: 76631098 Dato: 19.

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Den 26. maj 2010 Ref.: RSA/EW Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar vedr. masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Udbygning af behandlingskapaciteten i form af udgående teams

Udbygning af behandlingskapaciteten i form af udgående teams Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Berit Matzen/Julia Egebæk Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Berit.Matzen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/7984 Telefon: 76631001 Dato: 29. juli

Læs mere

Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2007

Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2007 8 4 1 2 9 2 7 4 ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i Danske er, juni 28 Tryk: Danske er Oplag: 6 ISBN tryk 978-87-7723-568-9 ISBN elektr.

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 12. december 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg Møde nr. 8 Medlemmer: Arly Eskildsen (F),

Læs mere

Psykiatrien under pres

Psykiatrien under pres Psykiatrien under pres Antallet af retspsykiatriske patienter er steget markant i de seneste årtier. Det peger på en række problemer i det psykiatriske system. Men samtidig er der sket store fremskridt

Læs mere

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner,

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner, !!" # $ # % &$ Efter gennemførelsen af strukturomlægninger i 2009 vil der blive modtaget voksenpsykiatriske patienter akut til vurdering og evt. indlæggelse i Regionspsykiatrien Herning, Regionspsykiatrien

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K PROJEKTSKEMA B

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K PROJEKTSKEMA B Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K PROJEKTSKEMA B Puljen til udvikling af bedre ældrepleje Ansøgningsrunde 2 Ansøgningsfrist 1. oktober 2007 UBÆP Husk at underskrive

Læs mere

Fælles udvikling af koncept for collaborative care mellem almen praksis i Vestjylland og Psykiatrisk Afdeling Esbjerg

Fælles udvikling af koncept for collaborative care mellem almen praksis i Vestjylland og Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/4070 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 3053 2530 Ansøgning Fælles udvikling af koncept

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. April 2010

Beretning til Statsrevisorerne om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. April 2010 Beretning til Statsrevisorerne om voksnes adgang til psykiatrisk behandling April 2010 BERETNING OM VOKSNES ADGANG TIL PSYKIATRISK BEHANDLING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II.

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet)

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet) Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse og Forskning Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2008

Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2008 ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i Maj 29 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kapitel 1. Den samlede udvikling i psykiatrien 4 1.1 Den økonomiske udvikling.. 4 1.2 Udvikling i aktiviteter

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Att.: Jesper Lihn Slotsholmsgade København K

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Att.: Jesper Lihn Slotsholmsgade København K Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 32 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Att.: Jesper Lihn Slotsholmsgade 10-16 København K 26-10-2010 Sag nr. 09/1570 Dokumentnr. 51076/10

Læs mere

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG Tirsdag den 7. februar 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Regionsgården i H8 Møde nr. 2 Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen

Læs mere

Psykiatrien i Region Sjælland

Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling enten ambulant eller ved indlæggelse i åbne eller lukkede afsnit. Patienter i de lukkede

Læs mere

Psykiatrisk afdeling. Organisation:

Psykiatrisk afdeling. Organisation: + Psykiatrien i Region Syddanmark Ledende ergoterapeut tlf.: 99 44 83 91 Psykiatrisk afdeling Klinisk underviser tlf.: 99 44 83 92 Ergoterapien Ergoterapien tlf.: 99 44 83 90 Østre Hougvej 70 5500 Middelfart

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 400 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 400 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 400 Offentligt Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Sundhedsudvalg har den 26. februar 2010 stillet følgende spørgsmål nr. 400 (Alm. del) til

Læs mere

Personer med psykisk sygdom der begår kriminalitet. Forebyggelse - behandling - samarbejde

Personer med psykisk sygdom der begår kriminalitet. Forebyggelse - behandling - samarbejde Personer med psykisk sygdom der begår kriminalitet Forebyggelse - behandling - samarbejde 1 2 En behandling i verdensklasse Regionernes vision er at skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne tilbydes en

Læs mere

Af de 680 mio. kr. er der afsat 300 mio. kr., som udmøntes som ansøgningspuljer til følgende 3 indsatsområder:

Af de 680 mio. kr. er der afsat 300 mio. kr., som udmøntes som ansøgningspuljer til følgende 3 indsatsområder: Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud til psykiatrien fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatripulje 2007-2010 Pulje 3 - Opsøgende og udgående virksomhed I. Indledning I

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Holbæk

Psykiatrisk Klinik Holbæk Psykiatrisk Klinik Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatriplan for Region Sjælland

Psykiatriplan for Region Sjælland Indholdsfortegnelse Psykiatriplan for Region Sjælland Mennesker og muligheder psykiatri med relationer Hvor langt er vi nået? Februar 2010 Forord Kære læsere I foråret 2008 vedtog Regionsrådet en Psykiatriplan

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinært møde den 17. august Emne: Beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling

Forretningsudvalgets ekstraordinært møde den 17. august Emne: Beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinært møde den 17. august 2010 Sag nr. 1 Emne: Beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Danske Regioners nøgletalsrapport 2007 på psykiatriområdet. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Danske Regioners nøgletalsrapport 2007 på psykiatriområdet. til Regionsrådets møde den 20. Midtjylland Orientering om Danske ers nøgletalsrapport på psykiatriområdet Bilag til srådets møde den 2. august 28 Punkt nr. 34 8 4 1 2 9 2 7 4 ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i ernes

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Notat om Krop og Kræft

Notat om Krop og Kræft Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om Krop og Kræft Krop og kræft er et tilbud ved Onkologisk og Hæmatologisk

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre BILAG 4 Dato 02-02-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 kiha kiha@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Direktionen Herlev Hospital 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Helle Christiansen Adresse:

Læs mere

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik

Læs mere