Overenskomst for underdistributører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst 2006 2010 for underdistributører"

Transkript

1 Overenskomst for underdistributører der distribuerer aviser i postnumrene under 3000 samt 3460, 3500 og 3520 Denne overenskomst er indgået med AMC Arte Borrekrattet 10, 2800 Lyngby, , cvr: og 3F-fagforeningen Lager, Post & Servicearbejderne Forbund Peter Ipsens Alle København NV Tlf Beløbene i denne overenskomst er gældende til 1. november 2007 Indhold 1. del (udleveres ved ansættelsen): 1:Overenskomstens område, 2 Oplysning om løn og arbejdsvilkår, 3: Arbejdstid, 4: Løn 5: Lønudbetaling, 6: Opsigelsesvarsel, 7 Sygdom m.v., 8 Ferie, 9 Pension; 10 Barns sygdom 2. del A: Rettigheder efter 9 måneder eller 1500 timers ansættelse: Sygeløn ( 7 Sygdom stk.2 4), 8a Feriefridage 2. del B: Uddybning af bestemmelserne i del 1 2 stk. 3 om ansættelsesbevis, 3 om arbejdstid, 4b om køretøj mm., 5 om lønudbetaling, 7 om opsigelsesvarsel, 10 om barns sygdom (stk.2: barn på hospitalet), 11 Barsel og adoption, 2.del C: Organisatoriske forhold 12 Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter, 13 Regler for behandling af faglig strid, 14 Hovedaftalen, Normen og Samarbejdstalen mellem DA og LO. 15 Oplysnings- og uddannelsesfond, 16 Overenskomstvedligeholdelse, 17 Overenskomstens ikrafttrædelse og varighed. Protokollat om overgangsbestemmelser, lokale aftaler og regulering af bestemmelser Generelle bestemmelser om aflønning, oplysning og tillidshverv. Protokollat om ansættelsesbevis Forhandlingsprotokollat mellem parterne 1

2 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medarbejdere beskæftiget med distribution i hovedstadsområdet, dvs. postnumre under 3000 samt 3460, 3500 og Ved ansættelse af medarbejdere under 18 år skal arbejdsgiveren skal overholde bekendtgørelse om unges arbejde. Lønnen er den samme som for bude over 18 år. 2 Oplysning om Løn og arbejdsvilkår Stk. 1 Overenskomst og fagforening Ved sin ansættelse skal den enkelte medarbejder have udleveret et eksemplar af denne overenskomsts 1. afsnit og oplysning om fagforeningen (tilsendt underdistributøren af fagforeningen). Oplysningerne skal om fornødent oversættes til et sprog den ansatte kan forstå. Kopi af eventuelle oversættelser sendes til fagforeningen senest 7 dage efter første udlevering. Uenighed om oversættelsen behandles efter de fagretslige regler. Den danske udgave er gældende. stk. 2 Kvittering Der kvitteres for udleveringen og en kopi af kvitteringen tilsendes 3F-fagforeningen med oplysning om navn, adresse og evt. telefon/e-post samt alder på den ansatte. Det kan ske med brev, på fax eller mail senest 7 dage efter ansættelsen. Er der valgt en af 3F-fagforeningen anerkendt tillidsmand sker meddelelsen til denne. stk. 3 Ansættelsesbevis Den ansatte skal inden 1 måned efter ansættelsen modtage ansættelsesbevis, hvis den ansatte arbejder over 8 timer om ugen. I ansættelsesbeviset skal det meddeles om den ansatte er fritidsbud (max 15 timer om ugen) deltidsbud (max. 30 timer om ugen) eller fuldtidsbud (over 30 timer om ugen). Kopi af ansættelsesbeviset skal sendes til tillidsrepræsentanten eller 3F fagforeningen. Denne bestemmelse er uddybet i 2. afsnit af overenskomsten stk. 4 Lønsedler Fagforeningen skal have tilsendt kopi af de ansattes sidste lønseddel i juli og december i hhv. august og januar. Sidste lønseddel for fratrådte i perioden sendes også. Af lønsedlerne skal fremgå løntimer og løntimer år-til-dato. stk. 5 Møder med de ansatte Arbejdsgiveren skal på fagforeningens begæring medvirke med videresendelse af indkaldelse til afholdelse af møder med de ansatte. Der kan begæres et møde per måned for de ansatte. Nyansatte honoreres af arbejdsgiveren med ½ normal timeløn, hvis de deltager. Ved normal timeløn forstås den timeløn buddet normalt oppebærer. Tillidsrepræsentanten eller fagforeningen meddeler, hvem der har deltaget som skal betales. 2

3 3 Arbejdstid Stk. 1. Alt arbejde planlægges efter aftale med det enkelte bud. Fritids- og deltidsbude kan ikke pålægges at arbejde efter normal sluttid. Al tid fra fremmøde regnes for arbejdstid med mindre andet er aftalt med fagforeningen. Stk 2 Mødetid og mødested Mødetid og sted på de enkelte dage skal være oplyst skriftligt overfor det enkelte bud. Stk. 3 Overarbejde faktisk fremmødetid/ meddelt sluttid Der betales 100% af timelønnen i overarbejdstillæg per påbegyndt ½ time. Overarbejde beregnes ud fra mødetid ifølge aftale eller ansættelsesbevis til faktisk sluttid, dvs. faktisk fremmødetid. Overarbejdstillæg udbetales, hvis der arbejdes udover 8 timer på en dag eller 35 timer på en uge. Overarbejde udbetales kun hvis den faktiske sluttid er meddelt til ledelsen. Meddelelse skal ske skriftligt via SMS, e-post, fax eller brev. Kopi kan sendes til en aftalt repræsentant for fagforeningen. Overarbejdstimer betales særskilt som en ekstra timeløn, kun for overarbejdstiden, som indgår i timeberegningen. Denne bestemmelse er uddybet i 2. afsnit af overenskomsten 3 a Ansatte med arbejds- og opholdstilladelse Ansatte hvis arbejds- og opholdelsestilladelse er knyttet til ansættelsen kan ikke lønnes med under 30 timers normal timeløn. Disse ansatte og andre, der er fuldtids-ansatte til nat-distribution, er således garanteret en ugeløn på 3840 kr., som reguleres den 1. november Løn Stk. 1. Dag: Betaling for arbejde begyndt efter kl. 6 og afsluttet inden 17 er 109 kr. i timen. stk 2 Aften: For arbejde mellem kl. 17 og kl. 23 betales 119 kr. i timen Stk 3 a.nat: For arbejde påbegyndt mellem kl. 23 og kl. 6 abonnementsomdeling af aviser og magasiner og gratisaviser betales med en garantiløn på 128 kr. i timen for den tid buddet arbejder, herunder ventetid. stk. 3 b Søn- og helligdage: For arbejde om søndagen eller på helligdage betales et tillæg på 15 kr. i timen. stk. 3 c Stykbetaling 3

4 Lønnen kan ske ved stykbetaling, men må aldrig være mindre end den normale på distriktet, dvs. den af udbyder fastsatte løn. Er udbyders beregning af løn eller tid for distriktet ikke tilgængelig for fagforeningen må den ikke være under en time for uddeling af 60 aviser. Lønnen må aldrig være under 1 time for uddeling af 75 aviser hverdag og 60 aviser søndag, medmindre der foreligger en aftale med fagforeningen. Stk.betaling kan ikke være mindre end 1,45 kr. om hverdagen og 2,00 kr. på søn og helligdage, medmindre der foreligger en aftale med fagforeningen. Stk. 3 c 2 Hertil skal for natarbejde jf. stk. 3 tillægges 18,5% i tillæg. 4 a Ekstrabetaling stk. 1 Nye distrikter: For nye distrikter betales et tillæg på 25% den første nat. Et distrikt regnes for nyt, når buddet ikke har gået det i 2 måneder. Stk. 2. Ventetid Ventetid betales med timelønnen/4 for hvert påbegyndt kvarter. Ventetid udbetales kun hvis ventetiden er meddelt til eller kendt af ledelsen. Meddelelse skal sendes til ledelsen skriftligt via SMS, e-post, fax eller brev. Kopi kan sendes til en aftalt repræsentant for fagforeningen. Stk. 3. Særomdeling ved forsinkelser Ved særomdeling betales hele distriktets pris. Anvendes stykbetaling betales for alle styk 2 gange i alt. Stk. 4. Kørsel Skal medarbejderne køre fra et distrikt til et andet betales timeløn for tiden det tager. Kørsel udbetales kun, hvis køretiden er meddelt til eller kendt af ledelsen. Meddelelse skal sendes til ledelsen skriftligt via SMS, e-post, fax eller brev. Kopi kan sendes til en aftalt repræsentant for LPSF. 4 b Køretøj, tasker og nøgler Køretøj og tasker stilles til rådighed af arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren sørger for at køretøjet er i forsvarlig stand. Denne bestemmelse er uddybet i 2. afsnit af overenskomsten 4 c Reklamationer Der kan ikke modregnes løn for reklamationer. 5 Lønudbetaling Stk. 1. Lønudbetaling finder sted hver 14. dag. Denne bestemmelse er uddybet i 2. afsnit af overenskomsten 4

5 6 Opsigelsesvarsel Stk. 1. Anciennitet Medarbejder Arbejdsgiver 0-1 år 1 uge 2 uger 1-5 år 2 uger 5 uger 5-10 år 3 uger 8 uger 10 år og derover 4 uger 10 uger Opsiges medarbejderen inden 9 måneder uden saglig begrundelse modtager medarbejderen 800 kr. i godtgørelse. Denne bestemmelse er uddybet i 2. afsnit af overenskomsten 7 Sygdomstilfælde m.v. Stk. 1. I sygdoms- og ulykkestilfælde gælder reglerne i lovbkg. nr. 147 af 2. marts 2001 om dagpenge ved sygdom eller fødsel med senere ændringer. Er den ansatte berettiget til sygedagpenge og selv må henvende sig til kommunen for at modtage disse, anses arbejdsgiveren at have brudt denne bestemmelse. Denne bestemmelse er uddybet i 2. afsnit af overenskomsten 8 Ferie og feriegodtgørelse Ferie og feriegodtgørelse ydes i henhold til Lov nr. 396 af 31. maj 2000 med senere ændringer. Feriegodtgørelsen andrager 12½%, og der optjenes ret til 2,08 dages ferie for hver måneds beskæftigelse ved 5-dages arbejdsuge (svarende til 2,5 dage ved 6-dages arbejdsuge). Feriegodtgørelse indsættes på Feriekonto. Feriekort og restferiekort udstedes ved fratræden senest den 1. i den næste måned. Denne bestemmelse er uddybet i 2. afsnit af overenskomsten ( 8a om 5 feriefridage) 9 Pension Stk. 1. Medarbejderne omfattes af en arbejdsmarkedspensionsordning, der forvaltes gennem Pension Danmark Stk. 2. Pensionsordningen omfatter medarbejdere, der kan dokumentere, at de i forvejen er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning samt medarbejdere, der har arbejdet 1500 timer som avisbud under denne eller andre overenskomster inden for en 3 årig periode. Stk. 3. Pensionsbidraget udgør i alt 8,1 af den A-skattepligtige lønindkomst. Medarbejderen betaler 1/3 og arbejdsgiveren betaler 2/3. Medarbejderbidraget tilbageholdes ved lønudbetalingen og anvises af arbejdsgiveren til Pension Danmark. Denne bestemmelse er uddybet i 2. afsnit af overenskomsten 5

6 10 Frihed ved barns/børns sygdom Til medarbejderne indrømmes der frihed, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge hjemmeværende barn/børn under 15 år. Der ydes kun betaling for medarbejdere der har været ansat i enten 9 måneder eller 1500 timer indenfor 3 år og kun for 1. dag Denne bestemmelse er uddybet i overenskomstens 2. afsnit ( 10 stk 2Barn på hospitalet og 11 Barselsorlov) Overenskomstens 2.del A: Rettigheder efter 9 måneders eller 1500 timers ansættelse Uddybning af 7 Sygdom Stk. 2. Sygeløn Arbejdsgiveren betaler løn under sygdom til ansatte, der har været uafbrudt beskæftiget i den pågældende virksomhed i mindst 1500 timer. Den ansatte skal opfylde betingelserne for ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren i medfør af sygedagpengelovens regler. Der betales efter ansættelsesbeviset oplysning om max. timer. stk. 2a. Til ansatte med max 15, 30 eller over 30 timer per uge betales hhv. 2½, 5 eller mindst 6 timer a 115 kr. per dag. Stk. 3. Sygeløn til ansatte ydes af arbejdsgiveren i indtil 21 dage regnet fra 1. hele fraværsdag. Ved tilbagefald på grund af samme sygdom inden for 14 kalenderdage fra og med 1. arbejdsdag efter den foregående fraværsperiodes udløb regnes arbejdsgiverens betalingsperiode fra 1. fraværsdag i den første fraværsperiode. Stk. 4. Hvor der er indgået en aftale i henhold til sygedagpengelovens 28, betaler arbejdsgiveren alene sygedagpenge i henhold til regler herom i sygedagpengeloven, medmindre fraværet skyldes anden sygdom end den, som ligger til grund for 28-aftalen. 8 a Feriefridage Stk. 1. Medarbejderne har efter 9 måneder eller 1500 timers beskæftigelse som avisomdeler under denne eller anden overenskomst ret til 6 feriefridage. Stk. 2. Feriefridagene betales som ved sygdom. Til ansatte med max 15, 30 eller over 30 timer per uge betales hhv. 2½, 5 eller mindst 6 timer a 115 kr. per dag. Stk. 3. Holdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb (1. maj) udbetales kompensationen i forbindelse med den næstfølgende lønudbetaling. Stk. 4. Stk. 3 Feriefridagene placeres efter samme regler som restferie, jf. ferielovens bestemmelser. 6

7 Overenskomstens 2.del B: Uddybning af bestemmelserne i 1. del Uddybning af 2 stk 3 Ansættelsesbevis Ansættelsesforholdet skal bekræftes ved ansættelsesbevis jf. lov nr. 385 af 11. maj 1994 med senere ændringer. Uddybning af 3 Arbejdstid Stk 3a Arbejdstiden udregnes ved at dividere indtjening for præsteret arbejde med den gældende timeløn. Stk.4 Lønudregningen skal oplyses på en forståelig måde på lønseddelen. Indtjeningen skal omregnes til timer. Stk. 5 Det samlede antal timer i virksomheden for distrikterne, perioden og år-til-dato skal fremgå af lønsedlen. Uddybning af 4 b, Køretøj m.m. Der kan ikke inddrages løn for mistet køretøj, tasker eller nøgler, med mindre andet er aftalt med fagforeningen. Uddybning af 5 Lønudbetaling Stk. 2. Hvis lønudbetaling ikke kan finde sted på det for virksomheden sædvanlige tidspunkt, fx fordi lønudbetalingsdagen falder på en helligdag, skal lønudbetaling finde sted tidligst muligt herefter, og medarbejderne skal orienteres herom senest samtidig med forudgående lønudbetaling. Stk. 3. Lønspecifikation, der indeholder alle relevante oplysninger, udleveres personligt til medarbejderen eller fremsendes til medarbejderens privatadresse. Uddybning af 7 Opsigelsesvarsel Stk. 3. Ved beregning af anciennitet medregnes al ansættelse som avisbud indenfor denne eller anden overenskomst, når perioderne mellem ansættelsesforholdene ikke overstiger 6 måneder. Dette gælder dog ikke for så vidt angår opsigelsesvarslet de første 3 måneder. Efter 3 måneder genindtræder den ansatte i sin gamle anciennitet, når denne er meddelt arbejdsgiveren. Ancienniteten afbrydes ikke i forbindelse med graviditet og barsel, værnepligt og sygdom. 7

8 Uddybning af 10: Barn sygdom Stk. 2. Barn på hospitalet Til medarbejdere indrømmes der frihed, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barnet. Reglen vedrører kun børn under 15 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. 11 Barsel og adoption Kvinder med 9 måneders anciennitet på fødselstidspunktet har ret til løn i 4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen svarende til sygeløn, dog max. kr. 115,00 pr. time. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Mænd med 9 måneders anciennitet på fødselstidspunktet har ret til løn i 2 uger under fædreorlov svarende til sygeløn, dog max kr. 115,00 pr. time. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Stk. 2. Ved adoption ydes løn svarende til sygeløn, dog max kr. 115,00 pr. time efter tilsvarende principper som ovenfor, på betingelse af at de adoptionssøgende myndigheder bestemmer, at den adoptionssøgende eller den ene af de adoptionssøgende ægtefæller skal være i hjemmet. Arbejdsgiverens pligt til at yde sygeløn, dog max kr. 115,00 pr. time ved adoption, er ligeledes betinget af at medarbejderen efter lov om dagpenge er berettiget til fulde dagpenge, som refunderes til arbejdsgiveren. Stk. 3. Pr. 1. juli 2004 yder arbejdsgiveren i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov betaling under fravær i indtil 6 uger svarende til sygeløn dog max kr. 115,00 pr. time Denne betaling kan ydes til enten faderen eller moderen. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Der ydes betaling svarende til sygeløn for disse dage under forudsætning af, at den af virksomheden krævede dokumentation foreligger. I det omfang medarbejderen er berettiget til dagpenge fra kommunen refunderes disse til virksomheden. 8

9 Overenskomstens 2. del C organisatoriske forhold 12 Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter Stk. 1. Hvor vælges tillidsrepræsentant I enhver virksomhed kan de under overenskomsten beskæftigede medarbejdere af deres midte udvælger en medarbejder til at være tillidsrepræsentant over for ledelsen eller dennes repræsentant. I virksomheder med 4 medarbejdere eller derunder vælges dog ingen tillidsrepræsentant, medmindre begge parter ønsker det. I virksomheder med 50 medarbejdere og derover kan der vælges yderligere 1 tillidsrepræsentant for hver påbegyndte 50 medarbejdere. Vælges mere end én tillidsrepræsentant, vælger disse af deres midte en fællestillidsrepræsentant. Stk. 2. Hvem kan vælges til tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de anerkendt dygtige medarbejdere, der har arbejdet mindst 1 måned i den pågældende virksomhed. Hvor sådanne ikke findes i et antal af mindst fem, suppleres dette tal blandt de medarbejdere, der har arbejdet der længst. Stk. 3. Valg af tillidsrepræsentant Valget af tillidsrepræsentant foretages ved afstemning af og blandt de medarbejdere, der på det tidspunkt, valget foregår, er beskæftiget under overenskomsten i virksomheden. Valget betragtes kun som gyldigt, når flere end halvdelen af de fremmødte medarbejdere har stemt for vedkommende. Valget er i øvrigt ikke gyldigt, før det er blevet godkendt af Lager, Post & Servicearbejderne Forbund og meddelt virksomheden. Dog indtræder tillidsrepræsentantbeskyttelsen, når valget har fundet sted under forudsætning af, at virksomheden har fået besked om, hvem der er valgt. Virksomheden kan dog, senest 14 dage efter modtagelse af forbundets meddelelse om valget, gøre indsigelse mod valget over for fagforeningen. En sådan indsigelse skal behandles i henhold til Regler for behandling af faglig strid. 9

10 Lager, Post & Servicearbejderne Forbund giver tilsagn om, at arbejdere, der vælges til tillidsrepræsentanter, sikres den nødvendige uddannelse hurtigst muligt. Virksomheden skal give fri til kurser og anden faglig aktivitet. Stk. 4. Suppleant for tillidsrepræsentant I virksomheder, hvor der kun er valgt én tillidsrepræsentant, kan der vælges én suppleant for tillidsrepræsentanten. Stedfortræderen skal for at kunne vælges opfylde betingelserne i stk. 2. En sådan valgt suppleant kan fungere som tillidsrepræsentant, hvor tillidsrepræsentanten er fraværende på grund af sygdom, ferie, deltagelse i kursus eller lignende. I denne periode og herefter har suppleanten den samme beskyttelse som den valgte tillidsrepræsentant. Stk. 5. Samarbejde Det er tillidsrepræsentantens såvel som arbejdsgiverens og dennes repræsentants pligt at gøre deres bedste for at vedligeholde og fremme et godt og roligt samarbejde på arbejdsstedet. Stk. 6. Klager og henstillinger Tillidsrepræsentanten kan forebringe deres forslag, henstillinger og klager for ledelsen. Opnås der ikke enighed kan tillidsrepræsentanten frit anmode sin organisation om at tage sig af sagen. Stk. 7. Funktion i arbejdstiden Tillidsrepræsentantens udførelse af sine hverv skal ske på en sådan måde, at det er til mindst mulig gene for vedkommendes produktive arbejde. Dersom det er nødvendigt, at vedkommende for at opfylde sine forpligtelser som tillidsrepræsentant på virksomheden må forlade sit arbejde i arbejdstiden, skal vedkommende forud herfor træffe aftale med arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. Arbejdsgiveren respekterer, at tillidsrepræsentanten skal have den fornødne tid til at udføre sine funktioner i henhold til overenskomsten. Tillidsrepræsentanters arbejde i forbindelse med natomdeling Parterne er enige om, at tillidsrepræsentanten kan forlade sit arbejde i arbejdstiden, når tillidsrepræsentanten vurderer, at det er nødvendigt for at varetage sin kontakt til medarbejderne om spørgsmål i relation til virksomhedens og medarbejdernes tarv. Virksomheden kan vælge at bistå med kommunikationen mellem tillidsrepræsentant og medarbejdere med henblik på at minimere tillidsrepræsentantens brug af produktiv arbejdstid. Medarbejdermøder holdes uden for arbejdstiden. Når tillidsrepræsentanten som følge af sin funktion indkaldes til møder udenfor arbejdstiden, har han ret til frihed arbejdsdagen før eller efter. Dette gælder dog ikke ved kortvarige møder, der afholdes i tæt forlængelse af arbejdstiden. Der gives fri med 6 timers almindelig timeløn til deltagelse i møder i det fagretlige system, samt 2 møder om året indkaldt af fagforeningen. Stk. 8. Aflønning Hvis en aftale i henhold til stk. 7, 2. punkt, er truffet, eller hvis der på ledelsens foranledning i øvrigt lægges beslag på tillidsrepræsentanten i arbejdstiden i spørgsmål, som angår virksomheden og medarbejderne, skal vedkommende for den tid, der medgår hertil, aflønnes med sit faktiske løntab for den pågældende tid. Ved møder uden for arbejdstiden betales som ved deltagelse i samarbejdsudvalgsmøder, såfremt der ikke har været lidt et løntab som følge af hans funktion. Stk. 9. Afskedigelse af tillidsrepræsentant 10

11 En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager, og ledelsen har pligt til at give vedkommende et opsigelsesvarsel på i alt 5 måneder. Såfremt en tillidsrepræsentant har fungeret som sådan i en sammenhængende periode på mindst 5 år, har vedkommende dog krav på 6 måneders varsel. Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, bortfalder varselspligten i henhold til denne bestemmelses 1. punkt, men tillidsrepræsentanten har i sådanne tilfælde krav på 8 ugers opsigelsesvarsel, medmindre vedkommende har krav på længere varsel i henhold til 7 Opsigelsesvarsel. Stk. 10. Fremgangsmåde ved afskedigelse Hvis en arbejdsgiver finder, at der foreligger tvingende årsager efter stk. 9, 1. punkt, til at opsige en tillidsrepræsentant, der er valgt efter reglerne i stk. 1-3, skal han rejse spørgsmålet i henhold til reglerne for behandling af faglig strid. Mæglingsmødet skal i så fald afholdes senest 7 kalenderdage efter mæglingsbegæringens fremkomst, og den fagretlige behandling skal i øvrigt fremmes mest muligt. Når en tillidsrepræsentant er valgt i henhold til nærværende paragrafs stk. 2 og 3, kan hans arbejdsforhold i varselsperioden ikke afbrydes, før hans organisation har fået lejlighed til at prøve afskedigelsens berettigelse ved fagretlig behandling. Fastslås det ved den fagretlige behandling, at der foreligger tvingende årsager til afskedigelse af tillidsrepræsentanten, betragtes opsigelsesvarslet som afgivet ved tidspunktet for mæglingsmødets afholdelse. Stk. 11. Efterbeskyttelse En medarbejder, der ophører med at være tillidsrepræsentant efter at have virket som sådan i mindst 1 år, og som fortsat beskæftiges i virksomheden, har inden for 1 år efter fratræden som tillidsrepræsentant ved afskedigelse fra virksomheden krav på 6 ugers opsigelsesvarsel ud over varslet i henhold til 7. Denne regel gælder alene fratrådte tillidsrepræsentanter. Stk. 12. Sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer For sikkerhedsrepræsentanter gælder samme valg-, aflønnings- og afskedigelsesregler som for tillidsrepræsentanter. Herudover henvises i øvrigt til lov nr. 681 af 23. december 1975, lov om arbejdsmiljø med tilhørende bekendtgørelser. For medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse gælder samme afskedigelsesregler som for tillidsrepræsentanter. 13 Regler for behandling af faglig strid Stk. 1. Undertegnede organisationer er enige om, at enhver uenighed af faglig karakter bør søges løst ved mægling, eventuelt ved voldgift, efter nedenstående regler. Uenighed om oversættelse løses ved tilkald af et i fællesskab udpeget tolkebureau. Parterne betaler hver halvdelen af udgifterne. I øvrige forhold gælder følgende: Mægling skal i alle tilfælde foretages, såfremt en af parterne forlanger det. Stk. 2. Ved mæglingsmødet er begge organisationer repræsenteret. Stk. 3. Mæglingsmøde afholdes hurtigst muligt og senest 21 kalenderdage efter, at den modstående organisation har modtaget begæring om mægling. Er sagen af hastende karakter, skal dette anføres i begæringen, og mæglingsmødet skal da afholdes senest på 7. kalenderdag efter begæringens modtagelse. 11

12 De nævnte frister kan fraviges efter aftale mellem organisationerne. Mæglingen foretages så vidt muligt på stedet, hvor uenigheden er opstået. Der udarbejdes et referat over forhandlingsresultatet, som underskrives med bindende virkning for de parter og organisationer, som sagen vedrører. Stk. 4. Opnås der ikke ved mægling en løsning af uoverensstemmelsen, kan organisationsrepræsentanterne kræve sagen henvist til videre behandling mellem organisationerne. Forhandlingerne mellem organisationerne skal tage deres begyndelse inden for de samme tidsfrister, som er nævnt i stk. 3. Stk. 5. Lykkes det ikke på denne måde at opnå enighed, skal sagen, for så vidt den angår forståelsen af en mellem organisationerne bestående overenskomst, forelægges en voldgiftsret til afgørelse, hvis en af organisationerne forlanger det. Den organisation, der ønsker sagen videreført, skal inden 14 kalenderdage give den modstående organisation skriftlig meddelelse herom. Modsætter en af parterne sig ved at lade sagen afgøre ved voldgift under påberåbelse af, at den foreliggende uoverensstemmelse ikke angår forståelse af en mellem parterne bestående overenskomst, kan hver af parterne indanke spørgsmålet om nægtelsens berettigelse for Arbejdsretten. Stk. 6. Voldgiftsretten skal bestå af fem medlemmer, hvoraf to vælges af forbundene og to af arbejdsgiversiden samt en opmand, som vælges af parterne. Såfremt der ikke opnås enighed om valget, anmodes Arbejdsretten om at udpege opmanden. Stk. 7. Voldgiftsretten skal træde sammen hurtigst muligt. Klageskrift fremsendes til modparten og til opmanden senest 21 kalenderdage før retsmødet. Klagen vedlægges mødereferater og bilag, der ønskes påberåbt. Svarskrift med tilhørende bilag tilsendes den klagende organisation samt opmanden senest 10 kalenderdage før retsmødet. Opmanden fungerer som rettens formand samt leder og deltager i dens forhandlinger. Sagen går efter forhandlingernes afslutning til afgørelse ved simpel stemmeflerhed mellem voldgiftsmændene. Kan stemmeflerhed ikke opnås, afgøres sagen af opmanden. Afgørelsen træffes ved kendelse, der skal være begrundet. Opmandens kendelse skal afsiges snarest. Stk. 8. I øvrigt gælder den af hovedorganisationerne senest vedtagne norm for behandling af faglig strid. 14.Hovedaftalen, Normen og SU aftalen Parterne følger Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer aftalt mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark. Normen er gældende. SU aftalen mellem DA og LO er gældende. 15 Oplysnings- og Uddannelsesfond Til LPSF s uddannelsesfond betales fra arbejdsgiverside 0,50 kr. per arbejdstime. Beløbet betales i januar måned til LPSF. Fondens midler går til oplysnings- og uddannelsesinitiativer for de ansatte i branchen. 12

13 16 Overenskomstvedligeholdelse Overenskomsten skal overholdes overfor alle ansatte uanset om de er organiserede eller uorganiserede. Parterne er enige om at arbejdsgiveren betaler et beløb for de ansatte, der ikke ønsker at bidrage til overenskomstens vedligeholdelse med et beløb, der aftales mellem parterne. Såfremt 50% af de ansatte er organiseret i 3 F i den sidste lønperiode i juli eller december anses overenskomst-vedligeholdelsen for sikret det næste halve år. 17 Overenskomstens ikrafttrædelse og varighed Denne overenskomst, der træder i kraft 1. februar 2007, er bindende for parterne indtil den af en af parterne i henhold til de til enhver tid gældende regler opsiges til ophør en 1. november, dog tidligst 1. november 2008 og senest 1. november stk.2 Opsiges overenskomsten ikke følger den per 1. november 2007, 2008 og 2009 ændringerne i overenskomsten mellem Lager, Post & Servicearbejderne Forbund og Morgendistribution Danmark A/S. Meddelelse om ændringerne tilsendes virksomheden snarest muligt, sammen med den nye overenskomst eller protokollat. København den 31. januar Lager, Post & Servicearbejderne Forbund. AMC Arte Protokollat mellem AMC Arte og Lager, Post & Servicearbejderne Forbund om overgangsbestemmelser, lokale aftaler og regulering. Overgangsbestemmelser Der kan mellem parterne træffes aftale om overgangsbestemmelser gældende frem til 31. august 2007 eller efter aftale. Lokale aftaler Der kan mellem fagforening og virksomhed indgås lokale aftaler der fraviger overenskomstens bestemmelser. Sådanne aftaler kan opsiges med 3 måneders varsel af begge parter. Såfremt der eksisterer et rimeligt organisatorisk og demokratisk grundlag for tillidsrepræsentanten, dvs. hvis over 50 % af de ansatte er organiseret i 3F, kan tillidsrepræsentanten indgå lokale aftaler uden fagforeningens formelle godkendelse. Disse aftaler må ikke forringe overenskomstens bestemmelser. Sådanne aftaler skal tilsendes anbefalet til fagforeningen og kan ligeledes opsiges med 3 måneders varsel af såvel virksomhed som tillidsrepræsentant som fagforening. 13

14 Regulering 1. november 2007, 2008 og Denne overenskomsts bestemmelser reguleres den 1. november 2007 og 2008 i takt med reguleringen af 1. oktober 2007, 2008 og 2009 af bestemmelserne for overenskomsten mellem Morgendistribution Danmark A/S og Lager, Post & Servicearbejderne Forbund København den 31. januar Lager, Post & Servicearbejderne Forbund. AMC Arte 14

15 Generelle bestemmelser om aflønning, oplysning og tillidsrepræsentant (opsummering af overenskomstens bestemmelser) Løn Minimumstakster indtil 1. november 2007: 1. For fuldtidsansatte (over 30 timer per uge): 3840 kr. per uge 2. Løn, nat, hverdag : 128 kr. i timen Løn, nat, søndag : 143 kr. i timen 3. Lønnen må ikke være mindre end den distributøren (udbyder) giver. 4. Ved stykbetaling: hverdage: 1,70 kr. per styk, svarende til 75 aviser i timen søn- og helligdage: 2,37 kr. per styk svarende til 60 aviser i timen OBS: Der kan være indgået lokalaftale vedr. punkt 4, stykbetaling, om anden aflønning. Dette skal i så fald fremgå af ansættelsesbeviset som skal være underskrevet af tillidsrepræsentanten. Oplysning: 1. Den ansatte skal have oplysning - om ansættelsen med ansættelsesbevis og overenskomstens 1. del. - om fagforeningen, tillidsrepræsentanten og tilbud om et møde, hvortil ydes 64 kr. 2. Fagforeningen skal have oplysning om de ansatte lønvilkår ved - lønsedler hvert halve år og - oversættelser samt (hvis der ikke er valgt tillidsrepræsentant): - kvittering for udlevering af OK og oplysning om fagforening og ansættelsesbevis Tillidsrepræsentant 1. Der kan indgås afvigende og supplerende lokalaftaler med fagforeningen. 2. Hvis der er valgt tillidsrepræsentant med et rimeligt organisatorisk og demokratisk grundlag (dvs. hvor 50 % af de ansatte er organiserede i 3F) kan der indgås lokale aftaler med 3 måneders opsigelse om nedenstående uden fagforeningens medvirken: 3 stk. 1 arbejdstid, 4 stk.3c Stykbetaling, 4 a Ekstrabetaling alle 4 stk., 4b Køretøj tasker,mm., 6 Opsigelsesvarsel 0-1 år. 9 stk. 3 Udbetaling af pension. 3. Fagforeningen skal have tilsendt kopi af disse aftaler med anbefalet brev før de er gældende. Aftalerne kan opsiges af begge parter herunder fagforeningen med 3 måneders varsel. 4. Er 50 % af de ansatte organiserede i 3F i forbindelse med fremsendelsen af lønsedler i august eller december bortfalder ligeledes det halvårlige bidrag til overenskomstvedligeholdelsen jf

16 Protokollat om ansættelsesbevis 1. De ansatte skal fra første dag oplyses om 1) arbejdsgiverens telefon og cvr.nummer 2) Mødedage, Mødetid og sted samt forventet sluttid 3) Mindste ugentlige arbejdstid og indtjening. For fuldtidsansatte med natarbejde minimum 30 timer per uge og tjene minimum 30 x mindste timeløn per uge, som indtil 1. november 2007 er 3840 kr. per uge. 4) Prøvetid (max 8 dage), såfremt der er indgået lokalaftale om en sådan. 2. Senest 1 måned efter ansættelsen skal den ansatte udover ovenstående skriftligt oplyses om følgende 1) Arbejdsgiverens navn, cvr. nummer, adresse, telefon og e-post samt egne person-oplysninger. 2) Ansættelsesforholdets 1. dag 3) Mødedage, Mødested og Mødetid og forventet sluttid. 4) Ansættelsesforholdets forventede varighed (tidsubestemt eller indtil en dato) 5) Mindste ugentlige arbejdstid og mindste ugentlige indtjening. 6) Retten til feriepenge (12½ % af lønnen) 7) Dagen for lønudbetaling 8) Overenskomstens 1. del eller tilsvarende lokalaftaler om overenskomstens 4 a og 4 b, såfremt sådanne er indgået. 9) Oplysning om tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant, navn og telefonnummer samt overenskomsten og fagforeningen, navn adresse og telefon. 10) Regler for sygemelding og andre regler i virksomheder af betydning for ansættelsesforholdet København den 31. januar Lager, Post & Servicearbejderne Forbund. AMC Arte 16

17 Forhandlingsprotokollat AMC/Lager, Post & Servicearbejderne Forbund Parterne har dags dato indgået overenskomst for avisbude ansat i AMC. Overenskomsten med tilhørende protokollater er en forlængelse og udbygning af overenskomsten gældende fra den 1. november Denne overenskomst er gældende fra den 1. februar 2007 til den 1. november Den kan tillige opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til den 1. november 2008 og 1. november Overenskomsten bestemmelser reguleres hver den 1. november efter bestemmelserne i overenskomsten mellem Morgendistribution Danmark A/S og Lager, Post & Servicearbejderne Forbund. Første gang er 1. november Finder opsigelse ikke sted reguleres overenskomsten tillige fra og med de lønperioder, hvori indgår den 1. november 2008 og 1. november Protokollat vedr. tilpasningsforhandlinger er herefter ikke gældende. Overenskomsten er indgået under forudsætning af godkendelse fra Lager, Post & Servicearbejderne Forbunds bestyrelse. København, 31. januar Lager, Post & Servicearbejderne Forbund AMC Arte 17

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem. 3F København

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem. 3F København Budoverenskomst for hovedstadsområdet mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F København 2014-2017 Overenskomstparternes kontaktoplysninger: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Skindergade 7 1159

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund

Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Budoverenskomst mellem Specialarbejderforbundet i Danmark/ Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark og Danske Dagblades Forenings

Budoverenskomst mellem Specialarbejderforbundet i Danmark/ Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark og Danske Dagblades Forenings Budoverenskomst mellem Specialarbejderforbundet i Danmark/ Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark og Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation 2004-2007 Budoverenskomst mellem Specialarbejderforbundet

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 31-08-2009(19:15) 2009-2010 Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medarbejdere, herefter kaldet

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 1. oktober 2013 i faglig voldgiftssag 2013.0041 Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Rasmussen) mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer & Partner ApS (jurist

Læs mere

HANCOCK BRYGGERIERNE A/S

HANCOCK BRYGGERIERNE A/S OVERENSKOMST 1. maj 2014 HANCOCK BRYGGERIERNE A/S og INDUSTRIGRUPPEN I 3F SKIVE-EGNEN sammen med HANCOCKS FAGLIGE KLUB INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE: 1 ARBEJDSTIDEN 1 2 FORSKUDT ARBEJDSTID 1 3 OVERARBEJDE

Læs mere

Budoverenskomst. mellem. 3F Fagligt Fælles Forbund

Budoverenskomst. mellem. 3F Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område... 5 2. Arbejdstid... 5 3. Løn... 5 4. Lønudbetaling...

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad OVERENSKOMST mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Handelsblad 2014 2017 - side 1 - Mellem Dansk Handelsblad og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst vedrørende de ansatte journalisters

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING OVERENSKOMST 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING INDHOLD 1 Overenskomstens område 5 2 Arbejdstid 5 3 Afgrænsning mellem timeløn og -månedsløn 6 4 Timeløn 6 5 Månedsløn

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling ( Til I idsrepræsentanter NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling Serie C-II tt ilov. 2014 OVERENSKOMST mel-lem Nal-aakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik sarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst 2014-2017

Overenskomst 2014-2017 Overenskomst 2014-2017 mellem Enhedslistens Landsorganisation og 3F København, HK, PROSA/ØST, DJ, Djøf og DM (Dansk Magisterforening) Indboidsfortegnelse 1 Dækningsområde 2 2 Ansættelsesforhold 2 3 Opsigelsesvarsler

Læs mere