Overenskomst for underdistributører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst 2006 2010 for underdistributører"

Transkript

1 Overenskomst for underdistributører der distribuerer aviser i postnumrene under 3000 samt 3460, 3500 og 3520 Denne overenskomst er indgået med AMC Arte Borrekrattet 10, 2800 Lyngby, , cvr: og 3F-fagforeningen Lager, Post & Servicearbejderne Forbund Peter Ipsens Alle København NV Tlf Beløbene i denne overenskomst er gældende til 1. november 2007 Indhold 1. del (udleveres ved ansættelsen): 1:Overenskomstens område, 2 Oplysning om løn og arbejdsvilkår, 3: Arbejdstid, 4: Løn 5: Lønudbetaling, 6: Opsigelsesvarsel, 7 Sygdom m.v., 8 Ferie, 9 Pension; 10 Barns sygdom 2. del A: Rettigheder efter 9 måneder eller 1500 timers ansættelse: Sygeløn ( 7 Sygdom stk.2 4), 8a Feriefridage 2. del B: Uddybning af bestemmelserne i del 1 2 stk. 3 om ansættelsesbevis, 3 om arbejdstid, 4b om køretøj mm., 5 om lønudbetaling, 7 om opsigelsesvarsel, 10 om barns sygdom (stk.2: barn på hospitalet), 11 Barsel og adoption, 2.del C: Organisatoriske forhold 12 Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter, 13 Regler for behandling af faglig strid, 14 Hovedaftalen, Normen og Samarbejdstalen mellem DA og LO. 15 Oplysnings- og uddannelsesfond, 16 Overenskomstvedligeholdelse, 17 Overenskomstens ikrafttrædelse og varighed. Protokollat om overgangsbestemmelser, lokale aftaler og regulering af bestemmelser Generelle bestemmelser om aflønning, oplysning og tillidshverv. Protokollat om ansættelsesbevis Forhandlingsprotokollat mellem parterne 1

2 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medarbejdere beskæftiget med distribution i hovedstadsområdet, dvs. postnumre under 3000 samt 3460, 3500 og Ved ansættelse af medarbejdere under 18 år skal arbejdsgiveren skal overholde bekendtgørelse om unges arbejde. Lønnen er den samme som for bude over 18 år. 2 Oplysning om Løn og arbejdsvilkår Stk. 1 Overenskomst og fagforening Ved sin ansættelse skal den enkelte medarbejder have udleveret et eksemplar af denne overenskomsts 1. afsnit og oplysning om fagforeningen (tilsendt underdistributøren af fagforeningen). Oplysningerne skal om fornødent oversættes til et sprog den ansatte kan forstå. Kopi af eventuelle oversættelser sendes til fagforeningen senest 7 dage efter første udlevering. Uenighed om oversættelsen behandles efter de fagretslige regler. Den danske udgave er gældende. stk. 2 Kvittering Der kvitteres for udleveringen og en kopi af kvitteringen tilsendes 3F-fagforeningen med oplysning om navn, adresse og evt. telefon/e-post samt alder på den ansatte. Det kan ske med brev, på fax eller mail senest 7 dage efter ansættelsen. Er der valgt en af 3F-fagforeningen anerkendt tillidsmand sker meddelelsen til denne. stk. 3 Ansættelsesbevis Den ansatte skal inden 1 måned efter ansættelsen modtage ansættelsesbevis, hvis den ansatte arbejder over 8 timer om ugen. I ansættelsesbeviset skal det meddeles om den ansatte er fritidsbud (max 15 timer om ugen) deltidsbud (max. 30 timer om ugen) eller fuldtidsbud (over 30 timer om ugen). Kopi af ansættelsesbeviset skal sendes til tillidsrepræsentanten eller 3F fagforeningen. Denne bestemmelse er uddybet i 2. afsnit af overenskomsten stk. 4 Lønsedler Fagforeningen skal have tilsendt kopi af de ansattes sidste lønseddel i juli og december i hhv. august og januar. Sidste lønseddel for fratrådte i perioden sendes også. Af lønsedlerne skal fremgå løntimer og løntimer år-til-dato. stk. 5 Møder med de ansatte Arbejdsgiveren skal på fagforeningens begæring medvirke med videresendelse af indkaldelse til afholdelse af møder med de ansatte. Der kan begæres et møde per måned for de ansatte. Nyansatte honoreres af arbejdsgiveren med ½ normal timeløn, hvis de deltager. Ved normal timeløn forstås den timeløn buddet normalt oppebærer. Tillidsrepræsentanten eller fagforeningen meddeler, hvem der har deltaget som skal betales. 2

3 3 Arbejdstid Stk. 1. Alt arbejde planlægges efter aftale med det enkelte bud. Fritids- og deltidsbude kan ikke pålægges at arbejde efter normal sluttid. Al tid fra fremmøde regnes for arbejdstid med mindre andet er aftalt med fagforeningen. Stk 2 Mødetid og mødested Mødetid og sted på de enkelte dage skal være oplyst skriftligt overfor det enkelte bud. Stk. 3 Overarbejde faktisk fremmødetid/ meddelt sluttid Der betales 100% af timelønnen i overarbejdstillæg per påbegyndt ½ time. Overarbejde beregnes ud fra mødetid ifølge aftale eller ansættelsesbevis til faktisk sluttid, dvs. faktisk fremmødetid. Overarbejdstillæg udbetales, hvis der arbejdes udover 8 timer på en dag eller 35 timer på en uge. Overarbejde udbetales kun hvis den faktiske sluttid er meddelt til ledelsen. Meddelelse skal ske skriftligt via SMS, e-post, fax eller brev. Kopi kan sendes til en aftalt repræsentant for fagforeningen. Overarbejdstimer betales særskilt som en ekstra timeløn, kun for overarbejdstiden, som indgår i timeberegningen. Denne bestemmelse er uddybet i 2. afsnit af overenskomsten 3 a Ansatte med arbejds- og opholdstilladelse Ansatte hvis arbejds- og opholdelsestilladelse er knyttet til ansættelsen kan ikke lønnes med under 30 timers normal timeløn. Disse ansatte og andre, der er fuldtids-ansatte til nat-distribution, er således garanteret en ugeløn på 3840 kr., som reguleres den 1. november Løn Stk. 1. Dag: Betaling for arbejde begyndt efter kl. 6 og afsluttet inden 17 er 109 kr. i timen. stk 2 Aften: For arbejde mellem kl. 17 og kl. 23 betales 119 kr. i timen Stk 3 a.nat: For arbejde påbegyndt mellem kl. 23 og kl. 6 abonnementsomdeling af aviser og magasiner og gratisaviser betales med en garantiløn på 128 kr. i timen for den tid buddet arbejder, herunder ventetid. stk. 3 b Søn- og helligdage: For arbejde om søndagen eller på helligdage betales et tillæg på 15 kr. i timen. stk. 3 c Stykbetaling 3

4 Lønnen kan ske ved stykbetaling, men må aldrig være mindre end den normale på distriktet, dvs. den af udbyder fastsatte løn. Er udbyders beregning af løn eller tid for distriktet ikke tilgængelig for fagforeningen må den ikke være under en time for uddeling af 60 aviser. Lønnen må aldrig være under 1 time for uddeling af 75 aviser hverdag og 60 aviser søndag, medmindre der foreligger en aftale med fagforeningen. Stk.betaling kan ikke være mindre end 1,45 kr. om hverdagen og 2,00 kr. på søn og helligdage, medmindre der foreligger en aftale med fagforeningen. Stk. 3 c 2 Hertil skal for natarbejde jf. stk. 3 tillægges 18,5% i tillæg. 4 a Ekstrabetaling stk. 1 Nye distrikter: For nye distrikter betales et tillæg på 25% den første nat. Et distrikt regnes for nyt, når buddet ikke har gået det i 2 måneder. Stk. 2. Ventetid Ventetid betales med timelønnen/4 for hvert påbegyndt kvarter. Ventetid udbetales kun hvis ventetiden er meddelt til eller kendt af ledelsen. Meddelelse skal sendes til ledelsen skriftligt via SMS, e-post, fax eller brev. Kopi kan sendes til en aftalt repræsentant for fagforeningen. Stk. 3. Særomdeling ved forsinkelser Ved særomdeling betales hele distriktets pris. Anvendes stykbetaling betales for alle styk 2 gange i alt. Stk. 4. Kørsel Skal medarbejderne køre fra et distrikt til et andet betales timeløn for tiden det tager. Kørsel udbetales kun, hvis køretiden er meddelt til eller kendt af ledelsen. Meddelelse skal sendes til ledelsen skriftligt via SMS, e-post, fax eller brev. Kopi kan sendes til en aftalt repræsentant for LPSF. 4 b Køretøj, tasker og nøgler Køretøj og tasker stilles til rådighed af arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren sørger for at køretøjet er i forsvarlig stand. Denne bestemmelse er uddybet i 2. afsnit af overenskomsten 4 c Reklamationer Der kan ikke modregnes løn for reklamationer. 5 Lønudbetaling Stk. 1. Lønudbetaling finder sted hver 14. dag. Denne bestemmelse er uddybet i 2. afsnit af overenskomsten 4

5 6 Opsigelsesvarsel Stk. 1. Anciennitet Medarbejder Arbejdsgiver 0-1 år 1 uge 2 uger 1-5 år 2 uger 5 uger 5-10 år 3 uger 8 uger 10 år og derover 4 uger 10 uger Opsiges medarbejderen inden 9 måneder uden saglig begrundelse modtager medarbejderen 800 kr. i godtgørelse. Denne bestemmelse er uddybet i 2. afsnit af overenskomsten 7 Sygdomstilfælde m.v. Stk. 1. I sygdoms- og ulykkestilfælde gælder reglerne i lovbkg. nr. 147 af 2. marts 2001 om dagpenge ved sygdom eller fødsel med senere ændringer. Er den ansatte berettiget til sygedagpenge og selv må henvende sig til kommunen for at modtage disse, anses arbejdsgiveren at have brudt denne bestemmelse. Denne bestemmelse er uddybet i 2. afsnit af overenskomsten 8 Ferie og feriegodtgørelse Ferie og feriegodtgørelse ydes i henhold til Lov nr. 396 af 31. maj 2000 med senere ændringer. Feriegodtgørelsen andrager 12½%, og der optjenes ret til 2,08 dages ferie for hver måneds beskæftigelse ved 5-dages arbejdsuge (svarende til 2,5 dage ved 6-dages arbejdsuge). Feriegodtgørelse indsættes på Feriekonto. Feriekort og restferiekort udstedes ved fratræden senest den 1. i den næste måned. Denne bestemmelse er uddybet i 2. afsnit af overenskomsten ( 8a om 5 feriefridage) 9 Pension Stk. 1. Medarbejderne omfattes af en arbejdsmarkedspensionsordning, der forvaltes gennem Pension Danmark Stk. 2. Pensionsordningen omfatter medarbejdere, der kan dokumentere, at de i forvejen er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning samt medarbejdere, der har arbejdet 1500 timer som avisbud under denne eller andre overenskomster inden for en 3 årig periode. Stk. 3. Pensionsbidraget udgør i alt 8,1 af den A-skattepligtige lønindkomst. Medarbejderen betaler 1/3 og arbejdsgiveren betaler 2/3. Medarbejderbidraget tilbageholdes ved lønudbetalingen og anvises af arbejdsgiveren til Pension Danmark. Denne bestemmelse er uddybet i 2. afsnit af overenskomsten 5

6 10 Frihed ved barns/børns sygdom Til medarbejderne indrømmes der frihed, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge hjemmeværende barn/børn under 15 år. Der ydes kun betaling for medarbejdere der har været ansat i enten 9 måneder eller 1500 timer indenfor 3 år og kun for 1. dag Denne bestemmelse er uddybet i overenskomstens 2. afsnit ( 10 stk 2Barn på hospitalet og 11 Barselsorlov) Overenskomstens 2.del A: Rettigheder efter 9 måneders eller 1500 timers ansættelse Uddybning af 7 Sygdom Stk. 2. Sygeløn Arbejdsgiveren betaler løn under sygdom til ansatte, der har været uafbrudt beskæftiget i den pågældende virksomhed i mindst 1500 timer. Den ansatte skal opfylde betingelserne for ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren i medfør af sygedagpengelovens regler. Der betales efter ansættelsesbeviset oplysning om max. timer. stk. 2a. Til ansatte med max 15, 30 eller over 30 timer per uge betales hhv. 2½, 5 eller mindst 6 timer a 115 kr. per dag. Stk. 3. Sygeløn til ansatte ydes af arbejdsgiveren i indtil 21 dage regnet fra 1. hele fraværsdag. Ved tilbagefald på grund af samme sygdom inden for 14 kalenderdage fra og med 1. arbejdsdag efter den foregående fraværsperiodes udløb regnes arbejdsgiverens betalingsperiode fra 1. fraværsdag i den første fraværsperiode. Stk. 4. Hvor der er indgået en aftale i henhold til sygedagpengelovens 28, betaler arbejdsgiveren alene sygedagpenge i henhold til regler herom i sygedagpengeloven, medmindre fraværet skyldes anden sygdom end den, som ligger til grund for 28-aftalen. 8 a Feriefridage Stk. 1. Medarbejderne har efter 9 måneder eller 1500 timers beskæftigelse som avisomdeler under denne eller anden overenskomst ret til 6 feriefridage. Stk. 2. Feriefridagene betales som ved sygdom. Til ansatte med max 15, 30 eller over 30 timer per uge betales hhv. 2½, 5 eller mindst 6 timer a 115 kr. per dag. Stk. 3. Holdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb (1. maj) udbetales kompensationen i forbindelse med den næstfølgende lønudbetaling. Stk. 4. Stk. 3 Feriefridagene placeres efter samme regler som restferie, jf. ferielovens bestemmelser. 6

7 Overenskomstens 2.del B: Uddybning af bestemmelserne i 1. del Uddybning af 2 stk 3 Ansættelsesbevis Ansættelsesforholdet skal bekræftes ved ansættelsesbevis jf. lov nr. 385 af 11. maj 1994 med senere ændringer. Uddybning af 3 Arbejdstid Stk 3a Arbejdstiden udregnes ved at dividere indtjening for præsteret arbejde med den gældende timeløn. Stk.4 Lønudregningen skal oplyses på en forståelig måde på lønseddelen. Indtjeningen skal omregnes til timer. Stk. 5 Det samlede antal timer i virksomheden for distrikterne, perioden og år-til-dato skal fremgå af lønsedlen. Uddybning af 4 b, Køretøj m.m. Der kan ikke inddrages løn for mistet køretøj, tasker eller nøgler, med mindre andet er aftalt med fagforeningen. Uddybning af 5 Lønudbetaling Stk. 2. Hvis lønudbetaling ikke kan finde sted på det for virksomheden sædvanlige tidspunkt, fx fordi lønudbetalingsdagen falder på en helligdag, skal lønudbetaling finde sted tidligst muligt herefter, og medarbejderne skal orienteres herom senest samtidig med forudgående lønudbetaling. Stk. 3. Lønspecifikation, der indeholder alle relevante oplysninger, udleveres personligt til medarbejderen eller fremsendes til medarbejderens privatadresse. Uddybning af 7 Opsigelsesvarsel Stk. 3. Ved beregning af anciennitet medregnes al ansættelse som avisbud indenfor denne eller anden overenskomst, når perioderne mellem ansættelsesforholdene ikke overstiger 6 måneder. Dette gælder dog ikke for så vidt angår opsigelsesvarslet de første 3 måneder. Efter 3 måneder genindtræder den ansatte i sin gamle anciennitet, når denne er meddelt arbejdsgiveren. Ancienniteten afbrydes ikke i forbindelse med graviditet og barsel, værnepligt og sygdom. 7

8 Uddybning af 10: Barn sygdom Stk. 2. Barn på hospitalet Til medarbejdere indrømmes der frihed, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barnet. Reglen vedrører kun børn under 15 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. 11 Barsel og adoption Kvinder med 9 måneders anciennitet på fødselstidspunktet har ret til løn i 4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen svarende til sygeløn, dog max. kr. 115,00 pr. time. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Mænd med 9 måneders anciennitet på fødselstidspunktet har ret til løn i 2 uger under fædreorlov svarende til sygeløn, dog max kr. 115,00 pr. time. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Stk. 2. Ved adoption ydes løn svarende til sygeløn, dog max kr. 115,00 pr. time efter tilsvarende principper som ovenfor, på betingelse af at de adoptionssøgende myndigheder bestemmer, at den adoptionssøgende eller den ene af de adoptionssøgende ægtefæller skal være i hjemmet. Arbejdsgiverens pligt til at yde sygeløn, dog max kr. 115,00 pr. time ved adoption, er ligeledes betinget af at medarbejderen efter lov om dagpenge er berettiget til fulde dagpenge, som refunderes til arbejdsgiveren. Stk. 3. Pr. 1. juli 2004 yder arbejdsgiveren i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov betaling under fravær i indtil 6 uger svarende til sygeløn dog max kr. 115,00 pr. time Denne betaling kan ydes til enten faderen eller moderen. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Der ydes betaling svarende til sygeløn for disse dage under forudsætning af, at den af virksomheden krævede dokumentation foreligger. I det omfang medarbejderen er berettiget til dagpenge fra kommunen refunderes disse til virksomheden. 8

9 Overenskomstens 2. del C organisatoriske forhold 12 Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter Stk. 1. Hvor vælges tillidsrepræsentant I enhver virksomhed kan de under overenskomsten beskæftigede medarbejdere af deres midte udvælger en medarbejder til at være tillidsrepræsentant over for ledelsen eller dennes repræsentant. I virksomheder med 4 medarbejdere eller derunder vælges dog ingen tillidsrepræsentant, medmindre begge parter ønsker det. I virksomheder med 50 medarbejdere og derover kan der vælges yderligere 1 tillidsrepræsentant for hver påbegyndte 50 medarbejdere. Vælges mere end én tillidsrepræsentant, vælger disse af deres midte en fællestillidsrepræsentant. Stk. 2. Hvem kan vælges til tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de anerkendt dygtige medarbejdere, der har arbejdet mindst 1 måned i den pågældende virksomhed. Hvor sådanne ikke findes i et antal af mindst fem, suppleres dette tal blandt de medarbejdere, der har arbejdet der længst. Stk. 3. Valg af tillidsrepræsentant Valget af tillidsrepræsentant foretages ved afstemning af og blandt de medarbejdere, der på det tidspunkt, valget foregår, er beskæftiget under overenskomsten i virksomheden. Valget betragtes kun som gyldigt, når flere end halvdelen af de fremmødte medarbejdere har stemt for vedkommende. Valget er i øvrigt ikke gyldigt, før det er blevet godkendt af Lager, Post & Servicearbejderne Forbund og meddelt virksomheden. Dog indtræder tillidsrepræsentantbeskyttelsen, når valget har fundet sted under forudsætning af, at virksomheden har fået besked om, hvem der er valgt. Virksomheden kan dog, senest 14 dage efter modtagelse af forbundets meddelelse om valget, gøre indsigelse mod valget over for fagforeningen. En sådan indsigelse skal behandles i henhold til Regler for behandling af faglig strid. 9

10 Lager, Post & Servicearbejderne Forbund giver tilsagn om, at arbejdere, der vælges til tillidsrepræsentanter, sikres den nødvendige uddannelse hurtigst muligt. Virksomheden skal give fri til kurser og anden faglig aktivitet. Stk. 4. Suppleant for tillidsrepræsentant I virksomheder, hvor der kun er valgt én tillidsrepræsentant, kan der vælges én suppleant for tillidsrepræsentanten. Stedfortræderen skal for at kunne vælges opfylde betingelserne i stk. 2. En sådan valgt suppleant kan fungere som tillidsrepræsentant, hvor tillidsrepræsentanten er fraværende på grund af sygdom, ferie, deltagelse i kursus eller lignende. I denne periode og herefter har suppleanten den samme beskyttelse som den valgte tillidsrepræsentant. Stk. 5. Samarbejde Det er tillidsrepræsentantens såvel som arbejdsgiverens og dennes repræsentants pligt at gøre deres bedste for at vedligeholde og fremme et godt og roligt samarbejde på arbejdsstedet. Stk. 6. Klager og henstillinger Tillidsrepræsentanten kan forebringe deres forslag, henstillinger og klager for ledelsen. Opnås der ikke enighed kan tillidsrepræsentanten frit anmode sin organisation om at tage sig af sagen. Stk. 7. Funktion i arbejdstiden Tillidsrepræsentantens udførelse af sine hverv skal ske på en sådan måde, at det er til mindst mulig gene for vedkommendes produktive arbejde. Dersom det er nødvendigt, at vedkommende for at opfylde sine forpligtelser som tillidsrepræsentant på virksomheden må forlade sit arbejde i arbejdstiden, skal vedkommende forud herfor træffe aftale med arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. Arbejdsgiveren respekterer, at tillidsrepræsentanten skal have den fornødne tid til at udføre sine funktioner i henhold til overenskomsten. Tillidsrepræsentanters arbejde i forbindelse med natomdeling Parterne er enige om, at tillidsrepræsentanten kan forlade sit arbejde i arbejdstiden, når tillidsrepræsentanten vurderer, at det er nødvendigt for at varetage sin kontakt til medarbejderne om spørgsmål i relation til virksomhedens og medarbejdernes tarv. Virksomheden kan vælge at bistå med kommunikationen mellem tillidsrepræsentant og medarbejdere med henblik på at minimere tillidsrepræsentantens brug af produktiv arbejdstid. Medarbejdermøder holdes uden for arbejdstiden. Når tillidsrepræsentanten som følge af sin funktion indkaldes til møder udenfor arbejdstiden, har han ret til frihed arbejdsdagen før eller efter. Dette gælder dog ikke ved kortvarige møder, der afholdes i tæt forlængelse af arbejdstiden. Der gives fri med 6 timers almindelig timeløn til deltagelse i møder i det fagretlige system, samt 2 møder om året indkaldt af fagforeningen. Stk. 8. Aflønning Hvis en aftale i henhold til stk. 7, 2. punkt, er truffet, eller hvis der på ledelsens foranledning i øvrigt lægges beslag på tillidsrepræsentanten i arbejdstiden i spørgsmål, som angår virksomheden og medarbejderne, skal vedkommende for den tid, der medgår hertil, aflønnes med sit faktiske løntab for den pågældende tid. Ved møder uden for arbejdstiden betales som ved deltagelse i samarbejdsudvalgsmøder, såfremt der ikke har været lidt et løntab som følge af hans funktion. Stk. 9. Afskedigelse af tillidsrepræsentant 10

11 En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager, og ledelsen har pligt til at give vedkommende et opsigelsesvarsel på i alt 5 måneder. Såfremt en tillidsrepræsentant har fungeret som sådan i en sammenhængende periode på mindst 5 år, har vedkommende dog krav på 6 måneders varsel. Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, bortfalder varselspligten i henhold til denne bestemmelses 1. punkt, men tillidsrepræsentanten har i sådanne tilfælde krav på 8 ugers opsigelsesvarsel, medmindre vedkommende har krav på længere varsel i henhold til 7 Opsigelsesvarsel. Stk. 10. Fremgangsmåde ved afskedigelse Hvis en arbejdsgiver finder, at der foreligger tvingende årsager efter stk. 9, 1. punkt, til at opsige en tillidsrepræsentant, der er valgt efter reglerne i stk. 1-3, skal han rejse spørgsmålet i henhold til reglerne for behandling af faglig strid. Mæglingsmødet skal i så fald afholdes senest 7 kalenderdage efter mæglingsbegæringens fremkomst, og den fagretlige behandling skal i øvrigt fremmes mest muligt. Når en tillidsrepræsentant er valgt i henhold til nærværende paragrafs stk. 2 og 3, kan hans arbejdsforhold i varselsperioden ikke afbrydes, før hans organisation har fået lejlighed til at prøve afskedigelsens berettigelse ved fagretlig behandling. Fastslås det ved den fagretlige behandling, at der foreligger tvingende årsager til afskedigelse af tillidsrepræsentanten, betragtes opsigelsesvarslet som afgivet ved tidspunktet for mæglingsmødets afholdelse. Stk. 11. Efterbeskyttelse En medarbejder, der ophører med at være tillidsrepræsentant efter at have virket som sådan i mindst 1 år, og som fortsat beskæftiges i virksomheden, har inden for 1 år efter fratræden som tillidsrepræsentant ved afskedigelse fra virksomheden krav på 6 ugers opsigelsesvarsel ud over varslet i henhold til 7. Denne regel gælder alene fratrådte tillidsrepræsentanter. Stk. 12. Sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer For sikkerhedsrepræsentanter gælder samme valg-, aflønnings- og afskedigelsesregler som for tillidsrepræsentanter. Herudover henvises i øvrigt til lov nr. 681 af 23. december 1975, lov om arbejdsmiljø med tilhørende bekendtgørelser. For medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse gælder samme afskedigelsesregler som for tillidsrepræsentanter. 13 Regler for behandling af faglig strid Stk. 1. Undertegnede organisationer er enige om, at enhver uenighed af faglig karakter bør søges løst ved mægling, eventuelt ved voldgift, efter nedenstående regler. Uenighed om oversættelse løses ved tilkald af et i fællesskab udpeget tolkebureau. Parterne betaler hver halvdelen af udgifterne. I øvrige forhold gælder følgende: Mægling skal i alle tilfælde foretages, såfremt en af parterne forlanger det. Stk. 2. Ved mæglingsmødet er begge organisationer repræsenteret. Stk. 3. Mæglingsmøde afholdes hurtigst muligt og senest 21 kalenderdage efter, at den modstående organisation har modtaget begæring om mægling. Er sagen af hastende karakter, skal dette anføres i begæringen, og mæglingsmødet skal da afholdes senest på 7. kalenderdag efter begæringens modtagelse. 11

12 De nævnte frister kan fraviges efter aftale mellem organisationerne. Mæglingen foretages så vidt muligt på stedet, hvor uenigheden er opstået. Der udarbejdes et referat over forhandlingsresultatet, som underskrives med bindende virkning for de parter og organisationer, som sagen vedrører. Stk. 4. Opnås der ikke ved mægling en løsning af uoverensstemmelsen, kan organisationsrepræsentanterne kræve sagen henvist til videre behandling mellem organisationerne. Forhandlingerne mellem organisationerne skal tage deres begyndelse inden for de samme tidsfrister, som er nævnt i stk. 3. Stk. 5. Lykkes det ikke på denne måde at opnå enighed, skal sagen, for så vidt den angår forståelsen af en mellem organisationerne bestående overenskomst, forelægges en voldgiftsret til afgørelse, hvis en af organisationerne forlanger det. Den organisation, der ønsker sagen videreført, skal inden 14 kalenderdage give den modstående organisation skriftlig meddelelse herom. Modsætter en af parterne sig ved at lade sagen afgøre ved voldgift under påberåbelse af, at den foreliggende uoverensstemmelse ikke angår forståelse af en mellem parterne bestående overenskomst, kan hver af parterne indanke spørgsmålet om nægtelsens berettigelse for Arbejdsretten. Stk. 6. Voldgiftsretten skal bestå af fem medlemmer, hvoraf to vælges af forbundene og to af arbejdsgiversiden samt en opmand, som vælges af parterne. Såfremt der ikke opnås enighed om valget, anmodes Arbejdsretten om at udpege opmanden. Stk. 7. Voldgiftsretten skal træde sammen hurtigst muligt. Klageskrift fremsendes til modparten og til opmanden senest 21 kalenderdage før retsmødet. Klagen vedlægges mødereferater og bilag, der ønskes påberåbt. Svarskrift med tilhørende bilag tilsendes den klagende organisation samt opmanden senest 10 kalenderdage før retsmødet. Opmanden fungerer som rettens formand samt leder og deltager i dens forhandlinger. Sagen går efter forhandlingernes afslutning til afgørelse ved simpel stemmeflerhed mellem voldgiftsmændene. Kan stemmeflerhed ikke opnås, afgøres sagen af opmanden. Afgørelsen træffes ved kendelse, der skal være begrundet. Opmandens kendelse skal afsiges snarest. Stk. 8. I øvrigt gælder den af hovedorganisationerne senest vedtagne norm for behandling af faglig strid. 14.Hovedaftalen, Normen og SU aftalen Parterne følger Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer aftalt mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark. Normen er gældende. SU aftalen mellem DA og LO er gældende. 15 Oplysnings- og Uddannelsesfond Til LPSF s uddannelsesfond betales fra arbejdsgiverside 0,50 kr. per arbejdstime. Beløbet betales i januar måned til LPSF. Fondens midler går til oplysnings- og uddannelsesinitiativer for de ansatte i branchen. 12

13 16 Overenskomstvedligeholdelse Overenskomsten skal overholdes overfor alle ansatte uanset om de er organiserede eller uorganiserede. Parterne er enige om at arbejdsgiveren betaler et beløb for de ansatte, der ikke ønsker at bidrage til overenskomstens vedligeholdelse med et beløb, der aftales mellem parterne. Såfremt 50% af de ansatte er organiseret i 3 F i den sidste lønperiode i juli eller december anses overenskomst-vedligeholdelsen for sikret det næste halve år. 17 Overenskomstens ikrafttrædelse og varighed Denne overenskomst, der træder i kraft 1. februar 2007, er bindende for parterne indtil den af en af parterne i henhold til de til enhver tid gældende regler opsiges til ophør en 1. november, dog tidligst 1. november 2008 og senest 1. november stk.2 Opsiges overenskomsten ikke følger den per 1. november 2007, 2008 og 2009 ændringerne i overenskomsten mellem Lager, Post & Servicearbejderne Forbund og Morgendistribution Danmark A/S. Meddelelse om ændringerne tilsendes virksomheden snarest muligt, sammen med den nye overenskomst eller protokollat. København den 31. januar Lager, Post & Servicearbejderne Forbund. AMC Arte Protokollat mellem AMC Arte og Lager, Post & Servicearbejderne Forbund om overgangsbestemmelser, lokale aftaler og regulering. Overgangsbestemmelser Der kan mellem parterne træffes aftale om overgangsbestemmelser gældende frem til 31. august 2007 eller efter aftale. Lokale aftaler Der kan mellem fagforening og virksomhed indgås lokale aftaler der fraviger overenskomstens bestemmelser. Sådanne aftaler kan opsiges med 3 måneders varsel af begge parter. Såfremt der eksisterer et rimeligt organisatorisk og demokratisk grundlag for tillidsrepræsentanten, dvs. hvis over 50 % af de ansatte er organiseret i 3F, kan tillidsrepræsentanten indgå lokale aftaler uden fagforeningens formelle godkendelse. Disse aftaler må ikke forringe overenskomstens bestemmelser. Sådanne aftaler skal tilsendes anbefalet til fagforeningen og kan ligeledes opsiges med 3 måneders varsel af såvel virksomhed som tillidsrepræsentant som fagforening. 13

14 Regulering 1. november 2007, 2008 og Denne overenskomsts bestemmelser reguleres den 1. november 2007 og 2008 i takt med reguleringen af 1. oktober 2007, 2008 og 2009 af bestemmelserne for overenskomsten mellem Morgendistribution Danmark A/S og Lager, Post & Servicearbejderne Forbund København den 31. januar Lager, Post & Servicearbejderne Forbund. AMC Arte 14

15 Generelle bestemmelser om aflønning, oplysning og tillidsrepræsentant (opsummering af overenskomstens bestemmelser) Løn Minimumstakster indtil 1. november 2007: 1. For fuldtidsansatte (over 30 timer per uge): 3840 kr. per uge 2. Løn, nat, hverdag : 128 kr. i timen Løn, nat, søndag : 143 kr. i timen 3. Lønnen må ikke være mindre end den distributøren (udbyder) giver. 4. Ved stykbetaling: hverdage: 1,70 kr. per styk, svarende til 75 aviser i timen søn- og helligdage: 2,37 kr. per styk svarende til 60 aviser i timen OBS: Der kan være indgået lokalaftale vedr. punkt 4, stykbetaling, om anden aflønning. Dette skal i så fald fremgå af ansættelsesbeviset som skal være underskrevet af tillidsrepræsentanten. Oplysning: 1. Den ansatte skal have oplysning - om ansættelsen med ansættelsesbevis og overenskomstens 1. del. - om fagforeningen, tillidsrepræsentanten og tilbud om et møde, hvortil ydes 64 kr. 2. Fagforeningen skal have oplysning om de ansatte lønvilkår ved - lønsedler hvert halve år og - oversættelser samt (hvis der ikke er valgt tillidsrepræsentant): - kvittering for udlevering af OK og oplysning om fagforening og ansættelsesbevis Tillidsrepræsentant 1. Der kan indgås afvigende og supplerende lokalaftaler med fagforeningen. 2. Hvis der er valgt tillidsrepræsentant med et rimeligt organisatorisk og demokratisk grundlag (dvs. hvor 50 % af de ansatte er organiserede i 3F) kan der indgås lokale aftaler med 3 måneders opsigelse om nedenstående uden fagforeningens medvirken: 3 stk. 1 arbejdstid, 4 stk.3c Stykbetaling, 4 a Ekstrabetaling alle 4 stk., 4b Køretøj tasker,mm., 6 Opsigelsesvarsel 0-1 år. 9 stk. 3 Udbetaling af pension. 3. Fagforeningen skal have tilsendt kopi af disse aftaler med anbefalet brev før de er gældende. Aftalerne kan opsiges af begge parter herunder fagforeningen med 3 måneders varsel. 4. Er 50 % af de ansatte organiserede i 3F i forbindelse med fremsendelsen af lønsedler i august eller december bortfalder ligeledes det halvårlige bidrag til overenskomstvedligeholdelsen jf

16 Protokollat om ansættelsesbevis 1. De ansatte skal fra første dag oplyses om 1) arbejdsgiverens telefon og cvr.nummer 2) Mødedage, Mødetid og sted samt forventet sluttid 3) Mindste ugentlige arbejdstid og indtjening. For fuldtidsansatte med natarbejde minimum 30 timer per uge og tjene minimum 30 x mindste timeløn per uge, som indtil 1. november 2007 er 3840 kr. per uge. 4) Prøvetid (max 8 dage), såfremt der er indgået lokalaftale om en sådan. 2. Senest 1 måned efter ansættelsen skal den ansatte udover ovenstående skriftligt oplyses om følgende 1) Arbejdsgiverens navn, cvr. nummer, adresse, telefon og e-post samt egne person-oplysninger. 2) Ansættelsesforholdets 1. dag 3) Mødedage, Mødested og Mødetid og forventet sluttid. 4) Ansættelsesforholdets forventede varighed (tidsubestemt eller indtil en dato) 5) Mindste ugentlige arbejdstid og mindste ugentlige indtjening. 6) Retten til feriepenge (12½ % af lønnen) 7) Dagen for lønudbetaling 8) Overenskomstens 1. del eller tilsvarende lokalaftaler om overenskomstens 4 a og 4 b, såfremt sådanne er indgået. 9) Oplysning om tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant, navn og telefonnummer samt overenskomsten og fagforeningen, navn adresse og telefon. 10) Regler for sygemelding og andre regler i virksomheder af betydning for ansættelsesforholdet København den 31. januar Lager, Post & Servicearbejderne Forbund. AMC Arte 16

17 Forhandlingsprotokollat AMC/Lager, Post & Servicearbejderne Forbund Parterne har dags dato indgået overenskomst for avisbude ansat i AMC. Overenskomsten med tilhørende protokollater er en forlængelse og udbygning af overenskomsten gældende fra den 1. november Denne overenskomst er gældende fra den 1. februar 2007 til den 1. november Den kan tillige opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til den 1. november 2008 og 1. november Overenskomsten bestemmelser reguleres hver den 1. november efter bestemmelserne i overenskomsten mellem Morgendistribution Danmark A/S og Lager, Post & Servicearbejderne Forbund. Første gang er 1. november Finder opsigelse ikke sted reguleres overenskomsten tillige fra og med de lønperioder, hvori indgår den 1. november 2008 og 1. november Protokollat vedr. tilpasningsforhandlinger er herefter ikke gældende. Overenskomsten er indgået under forudsætning af godkendelse fra Lager, Post & Servicearbejderne Forbunds bestyrelse. København, 31. januar Lager, Post & Servicearbejderne Forbund AMC Arte 17

Budoverenskomst for hovedstadsområdet mellem Danske Dagblades Forenings ForhandIingsorganisation og Kvindeligt Arbejderforbund, Afd.

Budoverenskomst for hovedstadsområdet mellem Danske Dagblades Forenings ForhandIingsorganisation og Kvindeligt Arbejderforbund, Afd. Budoverenskomst for hovedstadsområdet mellem Danske Dagblades Forenings ForhandIingsorganisation og Kvindeligt Arbejderforbund, Afd. 1 / Lager & Handelsarbejdernes Forbund 2002-2004 Indhold Side 1 Overenskomstensmråde.........

Læs mere

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen.

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen. Protokollat Ved afsluttende forhandlinger i Forligsinstitutionens regi har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund og

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem Budoverenskomst for hovedstadsområdet mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund 2010-2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område... 5 2. Arbejdstid...

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Budoverenskomst for hovedstadsområdet mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund

Budoverenskomst for hovedstadsområdet mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund Budoverenskomst for hovedstadsområdet mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund 2012-2014 Budoverenskomst for hovedstadsområdet mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

De unge bude i provinsen

De unge bude i provinsen De unge bude i provinsen 2017 2020 1 Protokollat vedr. unge bude Parterne har drøftet overenskomstdækning for unge bude og er enige om, at nedenstående bestemmelser og satser er objektivt og rimeligt begrundede

Læs mere

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere.

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010 mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. 1 Overenskomstens dækningsområde Overenskomsten omfatter bandagistkandidater, autoriserede- bandagister

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem. 3F København

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem. 3F København Budoverenskomst for hovedstadsområdet mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F København 2014-2017 Overenskomstparternes kontaktoplysninger: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Skindergade 7 1159

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

VIKAROVERENSKOMSTEN HTS-A. Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F)

VIKAROVERENSKOMSTEN HTS-A. Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F) VIKAROVERENSKOMSTEN mellem HTS-A og Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F) 2005 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Dækningsområde...2 2. Vikarbureauets forpligtelser...2 3. Løn og arbejdstid Overenskomstdækkede

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Fællesoverenskomst for provinsen. mellem. 3F s Transportgruppe

Fællesoverenskomst for provinsen. mellem. 3F s Transportgruppe Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F s Transportgruppe 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 5 2 Arbejdstid... 5 2 a Feriefridage... 5

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Afsnit Tillidsmand. a. Samarbejdet. b. Anmeldelsesskema afsnit 12

Afsnit Tillidsmand. a. Samarbejdet. b. Anmeldelsesskema afsnit 12 Afsnit 12 1. Tillidsmand a. Samarbejdet b. Anmeldelsesskema 68 Tillidsmandsregler Hvor vælges tillidsmand 1. På hver arbejdsplads eller virksomhed med mindst 5 medarbejdere vælger de beskæftigede medarbejdere

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund

Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRANSPORTGRUPPEN Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2012-2014

TRANSPORTGRUPPEN Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2012-2014 TRANSPORTGRUPPEN Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2012-2014 Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F Fagligt

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014 DMA - 3F Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse)

R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse) R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse) MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING FOR MOLS-LINIEN A/S OG METAL SØFART OG DANSK EL-FORBUND For ansættelse i reparations-/vedligeholdelsesafdelingen. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende: Virksomhedens navn:

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S HVIDE SANDE OVERENSKOMST 2010-2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F, Ringkøbing-Holmsland 2010 2012 2010 2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden Bilag 3 Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg for sygeplejersker ansat ved OK - Fonden 1 Generelle bestemmelser... 3 2 Hvor vælges tillidsrepræsentanter... 3 3 Hvem

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Overenskomst. mellem. Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service. AC-organisationerne 2014-2016

Overenskomst. mellem. Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service. AC-organisationerne 2014-2016 Overenskomst mellem Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service og AC-organisationerne 2014-2016 1 1 Dækningsområde Stk.1. Overenskomsten omfatter akademikere,

Læs mere

Afsnit T. (Tillidsrepræsentanter S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Nalaakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993.

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993. 1. april 1993 Cirkulære nr. 623. eb/ai Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993../. Hermed fremsendes det af forligsmanden den 30. marts 1993 fremsatte mæglingsforslag vedrørende overenskomsterne

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr.

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr. OVERENSKOMST mellem FOA og Arriva Danmark A/S for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) 1.marts 2012-28.februar 2014 DI nr. 794557 1 2 Indhold 1. Overenskomstens

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger

A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter læger ansat som bedriftslæger

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Fagligt Fælles Forbund og Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Fagligt Fælles Forbund og Danske Mediers Arbejdsgiverforening Fællesoverenskomst for provinsen mellem Fagligt Fælles Forbund og Danske Mediers Arbejdsgiverforening 2007-2010 Fællesoverenskomst for provinsen mellem Fagligt Fælles Forbund og Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Bladfabrikken ApS (TÆT PÅ) 01.10.2017 30.09.2019 1 Dækningsområde 1. Mellem Bladfabrikken ApS og Dansk Journalistforbund er aftalt følgende overenskomst for

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T 2014-2017 O V E R E N S K O M S T mellem J. B. JACOBSEN SEDEN A/S, OST ENGROS HAVEGÅRDSVEJ 8, 5240 ODENSE NØ og FØDEVAREFORBUNDET NNF Indholdsfortegnelse 1 - Arbejdstid... 3 2 - Timeløn... 3 3 - Forskudt

Læs mere