Miljøscreening. Bilag 2 til Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen - Tillæg til Vækststrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøscreening. Bilag 2 til Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen - Tillæg til Vækststrategi"

Transkript

1 Miljøscreening Bilag 2 til Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen - Tillæg til Vækststrategi Sommerhuse ved Kollund Østerskov, Skarrev og Loddenhøj Udviklingsområder ved Hostrupskov og Krusmølle 1

2 Miljøscreening for nyt sommerhusområde ved Kollund Østerskov I skemaet vurderes miljøparametrene på to kolonner: hvilken type indvirkning planen kan medføre på området (positiv, neutral eller negativ); om indvirkningen vil være væsentlig og/eller sandsynlig. Med væsentlig menes, at den parameter medfører en stor forbedring eller konsekvens for miljøforholdene i Med sandsynlig menes, at indvirkningen med sikkerhed eller høj sandsynlighed vil forekomme. De parametre, der udgør en risiko eller som skal undersøges nærmere indgår i miljøvurdering. Miljøparametre Positiv indvirkning Væsentlig indvirkning Neutral indvirkning Sandsynlig indvirkning Negativ indvirkning Bemærkninger Befolkning og sundhed Offentlig service Beskæftigelse Rekreative aktiviteter og friluftsliv Tilgængelighed Socioøkonomiske forhold Sundhedstilstand og ulykkesrisiko Natur, fauna og flora Dyreliv Planteliv (Nbl 3) Beskyttede naturområder Beskyttelses- og byggelinjer (Nbl 16/17) X X Flere sommerhusområder vil skabe øget beskæftigelse i anlægsperioden og på sigt muligvis øget beskæftigelse i turismesektoren. Området vurderes ikke at benyttes til rekreative aktiviteter i dag. Et sommerhusområde vil medføre rekreativ aktivitet i Sommerhuse i området påvirker ikke tilgængeligheden. Flere sommerhuse vil skabe flere overnatningsmuligheder og dermed styrke turismeerhvervet, oplevelsesøkonomien og den lokale vækst Øget trafik i området medfører en øget ulykkesrisiko, men denne vurderes ikke sandsynlig. Forholdet vurderes nærmere, når der forelægger konkrete planer for Området benyttes i dag til landbrugsdrift. Der vurderes ikke at være særligt dyreliv i Området benyttes i dag til landbrugsdrift. Der vurderes ikke at være særligt planteliv i Der er et beskyttet vandløb i områdets østlige afgrænsning. Dette skal respekteres ved udnyttelsen af Området er underlagt skovbyggelinje. Såfremt området udnyttes skal der søges reduktion af byggelinjen. Området kan udnyttes med respekt for skovbrynet, hvorfor påvirkningen ikke vurderes at være væsentlig. Fredede naturområder Der er ikke fredninger i Spredningskorridorer Internationale naturbeskyttelsesområder Mindre dele af området er udpeget som potentiel økologisk forbindelse. Udnyttelse af området vurderes dog ikke at påvirke dyrelivets spredningsmuligheder. Det nærmeste Natura 2000 område (Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov) ligger ca. 7,5 km væk fra 2

3 Jordbund Jordforurening Jordbundsforhold Vand Grundvandsbeskyttelse Grundvandsressourcer Spildevand Vandforsyning Luft Luftforurening Lugtgener Støj og vibrationer Trafikstøj Virksomhedsstøj Anden støj Vibrationer Klimatiske forhold Vindforhold Skyggevirkninger Refleksioner Oversvømmelsesrisiko Landskab Der er ikke registreret jordforurening på arealet. Sommerhuse på arealet medfører ikke væsentlig risiko for jordforurening. Området er beliggende i område med drikkevandsinteresser. En fremtidig anvendelse til sommerhuse forventes ikke at medføre en øget risiko for grundvandsforurening. forventes ikke at påvirke grundvandsressourcen. Spildevandsforhold reguleres i Spildevandsplanen. Området indgår ikke i Spildevandsplan Området er en del af Kollund Vandværks forsyningsområde. Området forventes ikke tilført øget luftforurening udover hvad der er normalt for et sommerhusområde, dvs. primært fra den forøgede mængde af biler. Der må forventes, at der kan være lugtgener fra husdyrproduktion i det udstykkede sommerhusområde. Miljøstyrelsens vejledende grænser for vejstøj for sommerhusområder og campingpladser er 53 db. Lokalplanens realisering medfører en forøget mængde trafik. De vejledende grænser for støj skal overholdes. vindforhold skyggeforhold. refleksioner. Der kan indskrives bestemmelser i fremtidige lokalplaner, der mindsker refleksionsgener. Området ligger uden for områder med oversvømmelsesrisiko fra hhv. havvandsstigninger og ved ekstreme regnskyl. 3

4 Landskabelig værdi Kystnærhed Geologiske forhold Kulturmiljø Arkæologiske forhold Fortidsminder og omgivelser (Nbl 18) Sten- og jorddiger (Ener fredninger og Nbl Kirkeomgivelser 19) Fredede og bevaringsværdige bygninger Andre kulturmiljøer Erhverv Landbrug Området er udpeget som værdifuldt landskab i Kommuneplan Formålet med udpegningen er dog ikke, at der ikke må ske udvikling i de udpegede områder, men at sikre en ekstra opmærksomhed og blik for landskabet i planlægningen. Der skal således stræbes efter at styrke landskabsværdierne ved at indpasse de nye sommerhusområder i landskabet og ikke omvendt. Området ligger i kystnærhedszonen uden for strandbeskyttelseslinje. Området ligger tilbagetrukket fra kysten beliggende på toppen af et højdedrag i kote 19. Det vurderes derfor ikke, at en relativ lav sommerhusbebyggelse vil kunne ses fra kysten. Dele af bebyggelsen vil endvidere placeres bag eksisterende sommerhusbyggeri i forhold til dele af kyststrækningen. Området vil fra resterende dele af kysten synes som en forlængelse af eksisterende sommerhusområde. Jordfaste fortidsminder er omfattet af museumslovens 27, hvorfor fremtidige anlægsarbejder skal således indstilles i det omfang der berører et evt. fortidsminde og Museum Haderslev tilkaldes. Der er registreret sten- eller jorddige i områdets østlige skel. Diget skal bevares. Råstofindvinding X Affald Øvrigt Kumulative effekter Husdyrbruget Østerskovvej 53A, vil ikke kunne udvide, da afstandskravet på 50 m til et sommerhusområde ikke vil være overholdt. Den nuværende produktion vil kunne fortsætte, men produktionen vil ikke kunne udvides. Ejendommen tilhører samme grundejer som det. evt. sommerhusområde. Sommerhuse i området medfører ikke en væsentlig stigning i affaldsmængder. 4

5 Miljøscreening for nyt sommerhusområde ved Skarrev I skemaet vurderes miljøparametrene på to kolonner: hvilken type indvirkning planen kan medføre på området (positiv, neutral eller negativ); om indvirkningen vil være væsentlig og/eller sandsynlig. Med væsentlig menes, at den parameter medfører en stor forbedring eller konsekvens for miljøforholdene i Med sandsynlig menes, at indvirkningen med sikkerhed eller høj sandsynlighed vil forekomme. De parametre, der udgør en risiko eller som skal undersøges nærmere indgår i miljøvurdering. Miljøparametre Positiv indvirkning Væsentlig indvirkning Neutral indvirkning Sandsynlig indvirkning Negativ indvirkning Bemærkninger Befolkning og sundhed Offentlig service Beskæftigelse Rekreative aktiviteter og friluftsliv Tilgængelighed Socioøkonomiske forhold Sundhedstilstand og ulykkesrisiko Natur, fauna og flora Dyreliv Planteliv (Nbl 3) Beskyttede naturområder Beskyttelses- og byggelinjer (Nbl 16/17) X Nye sommerhusområder vil skabe øget beskæftigelse i anlægsperioden og på sigt muligvis øget beskæftigelse i turismesektoren. Området vurderes ikke at benyttes til rekreative aktiviteter i dag. Et sommerhusområde vil medføre rekreativ aktivitet i Sommerhuse i området påvirker ikke tilgængeligheden. Flere sommerhuse vil skabe flere overnatningsmuligheder og dermed styrke turismeerhvervet, oplevelsesøkonomien og den lokale vækst Øget trafik i området medfører en øget ulykkesrisiko, men denne vurderes ikke sandsynlig. Forholdet vurderes nærmere, når der forelægger konkrete planer for Området benyttes i dag til landbrugsdrift. Der vurderes ikke at være særligt dyreliv i Området benyttes i dag til landbrugsdrift. Der vurderes ikke at være særligt planteliv i Der er ikke beskyttede naturtyper i Dele af området er udpeget som potentielt naturbeskyttelsesområde i Kommuneplan Områdets nordvestlige hjørne er underlagt fortidsmindebeskyttelseslinje. Denne skal respekteres ved udnyttelse af området eller der skal søges om dispensation til byggeri inden for linjen. Fredede naturområder Der er ikke fredninger i Spredningskorridorer Internationale naturbeskyttelsesområder Dele af området er udpeget som økologisk forbindelse. Udnyttelse af området vurderes dog ikke at påvirke dyrelivets spredningsmuligheder. Nærmeste Natura 2000 område (Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark) ligger ca. 9 km fra 5

6 Jordbund Jordforurening Jordbundsforhold Vand Grundvandsbeskyttelse Grundvandsressourcer Spildevand Vandforsyning Luft Luftforurening Lugtgener Støj og vibrationer Trafikstøj Virksomhedsstøj Anden støj Ingen Vibrationer Klimatiske forhold Vindforhold Skyggevirkninger Refleksioner Oversvømmelsesrisiko Landskab Landskabelig værdi Der er ikke registreret jordforurening på arealet. Sommerhuse på arealet medfører ikke væsentlig risiko for jordforurening. Området er beliggende i område med drikkevandsinteresser. En fremtidig anvendelse til sommerhuse forventes ikke at medføre en øget risiko for grundvandsforurening. forventes ikke at påvirke grundvandsressourcen. Spildevandsforhold reguleres i Spildevandsplanen. Området indgår ikke i Spildevandsplan Området er en del af Aabenraa Vandforsynings forsyningsområde. Området forventes ikke tilført øget luftforurening udover hvad der er normalt for et sommerhusområde, dvs. primært fra den forøgede mængde af biler. Området forventes ikke tilført øget lugtforurening. Miljøstyrelsens vejledende grænser for vejstøj for sommerhusområder og campingpladser er 53 db. Lokalplanens realisering medfører en forøget mængde trafik. De vejledende grænser for støj skal overholdes. vindforhold skyggeforhold. refleksioner. Der kan indskrives bestemmelser i fremtidige lokalplaner, der mindsker refleksionsgener. Området ligger uden for områder med oversvømmelsesrisiko fra havvand. Der er en mindre lavning i området, der evt. kan benyttes til lokal afledning af regnvand. Dele af området er udpeget som værdifuldt landskab i Kommuneplan

7 Kystnærhed Geologiske forhold Ingen Kulturmiljø Arkæologiske forhold Fortidsminder og omgivelser (Nbl 18) Sten- og jorddiger Ingen (Ener fredninger og Nbl Kirkeomgivelser 19) Fredede og bevaringsværdige bygninger Andre kulturmiljøer Erhverv Landbrug Området ligger i kystnærhedszonen men bag strandbeskyttelseslinjen. Bebyggelsens placeres lavere i terræn end eksisterende sommerhusområde umiddelbart vest for Dele af bebyggelsen vil endvidere placeres bag eksisterende sommerhusbyggeri i forhold til dele af kyststrækningen. Området vil fra resterende dele af kysten synes som en forlængelse af eksisterende sommerhusområde. Jordfaste fortidsminder er omfattet af museumslovens 27, hvorfor fremtidige anlægsarbejder skal således indstilles i det omfang der berører et evt. fortidsminde og Museum Haderslev tilkaldes. Områdets nordvestlige hjørne er underlagt fortidsmindebeskyttelseslinje. Denne skal respekteres ved udnyttelse af Ingen Råstofindvinding Affald Øvrigt Kumulative effekter Området er en del af et fortidsmindeområde. Området vurderes ikke at miste sin karakter af fortidsmindeområde ved sommerhusbebyggelse. Der er ikke nogen husdyrbrug, som vil blive påvirket af sommerhusområde i Skarrev. Sommerhuse i området medfører ikke en væsentlig stigning i affaldsmængder. 7

8 Miljøscreening for nyt sommerhusområde ved Loddenhøj I skemaet vurderes miljøparametrene på to kolonner: hvilken type indvirkning planen kan medføre på området (positiv, neutral eller negativ); om indvirkningen vil være væsentlig og/eller sandsynlig. Med væsentlig menes, at den parameter medfører en stor forbedring eller konsekvens for miljøforholdene i Med sandsynlig menes, at indvirkningen med sikkerhed eller høj sandsynlighed vil forekomme. De parametre, der udgør en risiko eller som skal undersøges nærmere indgår i miljøvurdering. Positiv indvirkning Væsentlig indvirkning Neutral indvirkning Negativ indvirkning Sandsynlig indvirkning Miljøparametre Bemærkninger Befolkning og sundhed Offentlig service Beskæftigelse Rekreative aktiviteter og friluftsliv Tilgængelighed Socioøkonomiske forhold Sundhedstilstand og ulykkesrisiko Natur, fauna og flora Dyreliv Planteliv Beskyttede naturområder (Nbl 3) Ingen Beskyttelses- og byggelinjer (Nbl 16/17) Nye sommerhusområder vil skabe øget beskæftigelse i anlægsperioden og på sigt muligvis øget beskæftigelse i turismesektoren. Området vurderes ikke at benyttes til rekreative aktiviteter i dag. Et sommerhusområde vil medføre rekreativ aktivitet i Sommerhuse i området påvirker ikke tilgængeligheden. Flere sommerhuse vil skabe flere overnatningsmuligheder og dermed styrke turismeerhvervet, oplevelsesøkonomien og den lokale vækst Øget trafik i området medfører en øget ulykkesrisiko, men denne vurderes ikke sandsynlig. Forholdet vurderes nærmere, når der forelægger konkrete planer for Området benyttes i dag til landbrugsdrift. Der vurderes ikke at være særligt dyreliv i Området benyttes i dag til landbrugsdrift. Der vurderes ikke at være særligt planteliv i Der findes ikke beskyttelses- eller byggelinjer i Fredede naturområder Der er ikke fredninger i Spredningskorridorer Internationale naturbeskyttelsesområder Jordbund Jordforurening Jordbundsforhold Mindre dele af området er udpeget som potentiel økologisk forbindelse. Udnyttelse af området vurderes dog ikke at påvirke dyrelivets spredningsmuligheder. Nærmeste Natura 2000 område (Lillebælt) ligger ca. 10 km fra Der er ikke registreret jordforurening på arealet. Sommerhuse på arealet medfører ikke væsentlig risiko for jordforurening. 8

9 Vand Grundvandsbeskyttelse Grundvandsressourcer Spildevand Vandforsyning Luft Luftforurening Lugtgener Støj og vibrationer Trafikstøj Virksomhedsstøj Anden støj Vibrationer Klimatiske forhold Vindforhold Skyggevirkninger Refleksioner Oversvømmelsesrisiko Landskab Landskabelig værdi Kystnærhed Området er beliggende i område med drikkevandsinteresser. En fremtidig anvendelse til sommerhuse forventes ikke at medføre en øget risiko for grundvandsforurening. forventes ikke at påvirke grundvandsressourcen. Spildevandsforhold reguleres i Spildevandsplanen. Området indgår ikke i Spildevandsplan Området er en del af Loddenhøj Vandværks forsyningsområde. Området forventes ikke tilført øget luftforurening udover hvad der er normalt for et sommerhusområde, dvs. primært fra den forøgede mængde af biler. Området forventes ikke tilført øget lugtforurening. Miljøstyrelsens vejledende grænser for vejstøj for sommerhusområder og campingpladser er 53 db. Lokalplanens realisering medfører en forøget mængde trafik. De vejledende grænser for støj skal overholdes. vindforhold skyggeforhold. refleksioner. Der kan indskrives bestemmelser i fremtidige lokalplaner, der mindsker refleksionsgener. Området ligger uden for områder med oversvømmelsesrisiko fra hhv. havvandsstigninger og ved ekstreme regnskyl. Området er udpeget som værdifuldt landskab i Kommuneplan Formålet med udpegningen er dog ikke, at der ikke må ske udvikling i de udpegede områder, men at sikre en ekstra opmærksomhed og blik for landskabet i planlægningen. Der skal således stræbes efter at styrke landskabsværdierne ved at indpasse de nye sommerhusområder i landskabet og ikke omvendt. Området ligger i kystnærhedszone med 9

10 Geologiske forhold Kulturmiljø Arkæologiske forhold Fortidsminder og omgivelser (Nbl 18) Sten- og jorddiger (Ener fredninger og Nbl Kirkeomgivelser 19) Fredede og bevaringsværdige bygninger Andre kulturmiljøer Erhverv Landbrug uden for strandbeskyttelseslinje. Området ligger tilbagetrukket fra kysten og vil fra dele af strækningen ligge bag eksisterende sommerhusområde. Området vil fra resterende dele af kysten synes som en forlængelse af eksisterende sommerhusområde. Jordfaste fortidsminder er omfattet af museumslovens 27, hvorfor fremtidige anlægsarbejder skal således indstilles i det omfang der berører et evt. fortidsminde og Museum Haderslev tilkaldes. Råstofindvinding Affald Øvrigt Kumulative effekter X Området er en del af et større areal udpeget som bevaringsværdigt kulturlandskab. Formålet med udpegningen er dog ikke, at der ikke må ske udvikling i de udpegede områder, men at sikre en ekstra opmærksomhed og blik for landskabet i planlægningen. Der skal således stræbes efter at styrke landskabsværdierne ved at indpasse de nye sommerhusområder i landskabet og ikke omvendt. Tæt på området findes enlandbrugsejendom på Mølleforte 20, som er et ikke erhvervsmæssigt dyrehold. Udstykningen vil betyde at ejendommen ikke vil kunne udvides til erhvervsmæssigt dyrehold. Dog er denne ejendom allerede placeret indenfor afstandskravet på 50 m til sommerhusområdet S. Det eventuelle dyrehold, der er på ejendommen vil kunne blive der, men det vil ikke kunne udvides. Sommerhuse i området medfører ikke en væsentlig stigning i affaldsmængder. 10

11 Miljøscreening for udviklingsområde for nye boliger ved Hostrupskov I skemaet vurderes miljøparametrene på to kolonner: hvilken type indvirkning planen kan medføre på området (positiv, neutral eller negativ); om indvirkningen vil være væsentlig og/eller sandsynlig. Med væsentlig menes, at den parameter medfører en stor forbedring eller konsekvens for miljøforholdene i Med sandsynlig menes, at indvirkningen med sikkerhed eller høj sandsynlighed vil forekomme. De parametre, der udgør en risiko eller som skal undersøges nærmere indgår i miljøvurdering. Miljøparametre Positiv indvirkning Væsentlig indvirkning Neutral indvirkning Sandsynlig indvirkning Negativ indvirkning Bemærkninger Befolkning og sundhed Offentlig service Beskæftigelse Rekreative aktiviteter og friluftsliv Tilgængelighed Socioøkonomiske forhold Sundhedstilstand og ulykkesrisiko Natur, fauna og flora Dyreliv Planteliv (Nbl 3) Beskyttede naturområder Beskyttelses- og byggelinjer (Nbl 16/17) X Der vil på kort sigt være mulighed for beskæftigelse i forbindelse med byggeri. Mulighed for bosætning i attraktive omgivelser kan have positiv effekt for tiltrækning af arbejdskraft. Området vurderes ikke at benyttes til rekreative aktiviteter i dag. Bosætning i område med nærhed til skov og Aabenraa Fjord samt i cykelafstand til Aabenraa har positiv effekt på beboers motionsvaner i form af gang, løb, cykling. Boliger i området påvirker ikke tilgængeligheden. Øget trafik i området medfører en øget ulykkesrisiko, men denne vurderes ikke sandsynlig. Forholdet vurderes nærmere, når der forelægger konkrete planer for Området benyttes i dag til landbrugsdrift. Der vurderes ikke at være særligt dyreliv i Området benyttes i dag til landbrugsdrift. Der vurderes ikke at være særligt planteliv i Mindre dele er udpeget som potentielt naturbeskyttelsesområde. Området er underlagt skovbyggelinje. Såfremt området udnyttes skal der søges reduktion af byggelinjen. Området kan udnyttes med respekt for skovbrynet, hvorfor påvirkningen ikke vurderes at være væsentlig. Fredede naturområder Der er ikke fredninger i Spredningskorridorer Internationale naturbeskyttelsesområder Mindre dele af området er udpeget som potentiel økologisk forbindelse. Udnyttelse af området vurderes dog ikke at påvirke dyrelivets spredningsmuligheder. Det nærmeste Natura 2000 område (Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark) er beliggende ca. 4 km fra 11

12 Jordbund Jordforurening Jordbundsforhold Vand Grundvandsbeskyttelse Grundvandsressourcer Spildevand Vandforsyning Luft Luftforurening Lugtgener Støj og vibrationer Trafikstøj Virksomhedsstøj Anden støj Vibrationer Klimatiske forhold Vindforhold Skyggevirkninger Refleksioner Oversvømmelsesrisiko Landskab Landskabelig værdi Der er ikke registreret jordforurening på arealet. Boliger på arealet medfører ikke væsentlig risiko for jordforurening. Området er beliggende i område med drikkevandsinteresser. En fremtidig anvendelse til boliger forventes ikke at medføre en øget risiko for grundvandsforurening. Udnyttelse af området til boliger forventes ikke at påvirke grundvandsressourcen. Spildevandsforhold reguleres i Spildevandsplanen. Området indgår ikke i Spildevandsplan Området er en del af Aabenraa Vandforsynings forsyningsområde. Området forventes ikke tilført øget luftforurening udover hvad der er normalt for et boligområde, dvs. primært fra den forøgede mængde af biler. Området forventes ikke tilført øget lugtforurening. Boliger i området forventes ikke at medføre en væsentlig øget trafikstøj. Udnyttelse af området til boliger vindforhold Udnyttelse af området til boliger skyggeforhold. Udnyttelse af området til boliger refleksioner. Der kan indskrives bestemmelser i fremtidige lokalplaner, der mindsker refleksionsgener. Området ligger uden for områder med oversvømmelsesrisiko fra hhv. havvandsstigninger og ved ekstreme regnskyl. Området er udpeget som værdifuldt landskab i Kommuneplan Formålet med udpegningen er dog ikke, at der ikke må ske udvikling i de udpegede områder, men at sikre en ekstra opmærksomhed og blik for landskabet i planlægningen. Der skal således stræbes efter at styrke landskabsværdierne ved 12

13 Kystnærhed Geologiske forhold Kulturmiljø Arkæologiske forhold Fortidsminder og omgivelser (Nbl 18) Sten- og jorddiger Ingen (Ener fredninger og Nbl Kirkeomgivelser 19) Fredede og bevaringsværdige bygninger Andre kulturmiljøer Erhverv Landbrug at indpasse et nyt boligområde i landskabet og ikke omvendt. Området ligger i kystnærhedszonen uden for strandbeskyttelseslinje. Området ligger tilbagetrukket fra kysten delvist bag eksisterende bebyggelse. Området ligger delvist på et plateau, hvoraf dele kan blive synlige fra kysten. Jordfaste fortidsminder er omfattet af museumslovens 27, hvorfor fremtidige anlægsarbejder skal således indstilles i det omfang der berører et evt. fortidsminde og Museum Haderslev tilkaldes. Råstofindvinding X Affald Øvrigt Kumulative effekter Området er en del af et fortidsmindeområde. Området vurderes ikke at miste sin karakter af fortidsmindeområde ved sommerhusbebyggelse. Der er ikke nogen husdyrbrug, som vil blive påvirket af udvikling til boliger i Hostrupskov. Boliger i området medfører ikke en væsentlig stigning i affaldsmængder. 13

14 Miljøscreening for udviklingsområde for turistme, ferie- og fritidsområde ved Krusmølle I skemaet vurderes miljøparametrene på to kolonner: hvilken type indvirkning planen kan medføre på området (positiv, neutral eller negativ); om indvirkningen vil være væsentlig og/eller sandsynlig. Med væsentlig menes, at den parameter medfører en stor forbedring eller konsekvens for miljøforholdene i Med sandsynlig menes, at indvirkningen med sikkerhed eller høj sandsynlighed vil forekomme. De parametre, der udgør en risiko eller som skal undersøges nærmere indgår i miljøvurdering. Miljøparametre Positiv indvirkning Væsentlig indvirkning Neutral indvirkning Sandsynlig indvirkning Negativ indvirkning Bemærkninger Befolkning og sundhed Offentlig service Beskæftigelse Rekreative aktiviteter og friluftsliv Tilgængelighed Socioøkonomiske forhold Sundhedstilstand og ulykkesrisiko X Der vil på kort sigt være mulighed for beskæftigelse i forbindelse med realiseringen af projekter og efterfølgende i forbindelse med en eventuel udvidelse af aktiviteterne. Området benyttes til rekreative aktiviteter i dag. Med en udvidelse af området vil disse aktiviteter styrkes. Øget turisme i området påvirker ikke tilgængeligheden. Udvidelse at områdets aktiviteter vurderes ikke at ændre områdets boligpriser, tilgængelighed eller mulighed for jobskabelse væsentligt. Øget trafik i området medfører en øget ulykkesrisiko, men denne vurderes ikke sandsynlig. Forholdet vurderes nærmere, når der forelægger konkrete planer for Natur, fauna og flora Dyreliv Planteliv (Nbl 3) Beskyttede naturområder Beskyttelses- og byggelinjer (Nbl 16/17) Området benyttes i dag til ferie- og fritidsformål. Der vurderes ikke at være særligt dyreliv i Området benyttes i dag til l ferie- og fritidsformål. Der vurderes ikke at være særligt planteliv i Der er tre beskyttede søer inden for Disse skal bevares. Størstedelen af lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinje. Der skal dispenseres fra skovbyggelinjen eller denne skal ophæves for en del af området ved opførelse af den planlagte bebyggelse. Fredede naturområder Der er ikke fredninger i Spredningskorridorer Internationale naturbeskyttelsesområder Større dele af området er udpeget som økologisk forbindelse. Udnyttelse af området vurderes dog ikke at påvirke dyrelivets spredningsmuligheder, idet området i dag er i brug til ferie- og fritidsformål. Det nærmeste Natura 2000 område (Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted 14

15 Vestermark) er beliggende ca. 4 km fra Jordbund Jordforurening Jordbundsforhold Vand Grundvandsbeskyttelse Grundvandsressourcer Spildevand Vandforsyning Luft Luftforurening Lugtgener Støj og vibrationer Trafikstøj Der er ikke registreret jordforurening på arealet. Ferie- og fritidsanlæg på arealet medfører ikke væsentlig risiko for jordforurening. Der er ikke kommunen bekendt foretaget jordbundsundersøgelser i Området er beliggende i område med drikkevandsinteresser. En fremtidig anvendelse til ferie- og fritidsformål forventes ikke at medføre en øget risiko for grundvandsforurening. Udnyttelse af området til ferie- og fritidsformål forventes ikke at påvirke grundvandsressourcen. Spildevandsforhold reguleres i Spildevandsplanen. Området indgår ikke i Spildevandsplan Området er en del af Varnæs Vandværks forsyningsområde. Øget biltrafik kan medføre en mindre forøgelse af luftforureningen i lokal Påvirkningen vurderes ikke at være væsentlig. Området forventes ikke tilført øget lugtforurening. Øget biltrafik vil i mindre omfang medføre øget trafikstøj. Det vurderes imidlertid at tilkørselsforhold, beliggenheden og den begrænsede øvrige trafik ikke vil medføre trafikstøj i nærheden af gældende grænseværdier. Virksomhedsstøj Anden støj Vibrationer Klimatiske forhold Vindforhold Skyggevirkninger Refleksioner Påvirkningen vurderes derfor ikke at være væsentlig. Der vil i fremtidig planlægning ikke blive tilladt virksomheder, der belaster Udnyttelse af området til ferie- og fritidsformål forventes ikke at medføre gener ift. vindforhold Udnyttelse af området til ferie- og fritidsformål forventes ikke at medføre gener ift. skyggeforhold. Udnyttelse af området til ferie- og fritidsformål forventes ikke at medføre gener ift. refleksioner. Der kan indskrives bestemmelser i fremtidige lokalplaner, der mindsker refleksionsgener. 15

16 Oversvømmelsesrisiko Landskab Landskabelig værdi Området ligger uden for områder med oversvømmelsesrisiko fra hhv. havvandsstigninger og ved ekstreme regnskyl. Området er udpeget som værdifuldt kystlandskab i Kommuneplan Formålet med udpegningen er dog ikke, at der ikke må ske udvikling i de udpegede områder, men at sikre en ekstra opmærksomhed og blik for landskabet i planlægningen. Der skal således stræbes efter at styrke landskabsværdierne ved at indpasse udvikling af området i landskabet og ikke omvendt. Området er desuden udpeget til særligt værdifuldt landbrugsområde. Landbrugsarealet, der inddrages ved lokalplanens realisering, vurderes ikke at have en væsentlig størrelse. Kystnærhed Geologiske forhold Kulturmiljø Arkæologiske forhold Fortidsminder og omgivelser (Nbl 18) Sten- og jorddiger Ingen (Ener fredninger og Nbl Kirkeomgivelser 19) Fredede og bevaringsværdige bygninger Området ligger i kystnærhedszonen uden for strandbeskyttelseslinje. Området ligger tilbagetrukket fra kysten og kan på nuværende tidspunkt ikke ses fra kysten. I den videre planlægning vil der lægges vægt på, at byggeri skal opføres med samme tagkote som eksisterende. Området ligger inden for det udpegede værdifulde geologiske område Rudbæk Dalen. Udvidelse af eksisterende aktiviteter i området vurderes ikke at påvirke udpegningen. Jordfaste fortidsminder er omfattet af museumslovens 27, hvorfor fremtidige anlægsarbejder skal således indstilles i det omfang der berører et evt. fortidsminde og Museum Haderslev tilkaldes. Området grænser op til en fortidsmindebeskyttelseslinje omkring en stenalder rundhøj vest for Udvidelse af aktiviteter i området påvirker ikke muligheden for at beskytte fortidsmindet. Andre kulturmiljøer Ingen Erhverv Landbrug Stuehuset på Krusmølle er i 2012 registreret som bevaringsværdigt kategori 3. I vurderingen er der særligt lagt vægt på den arkitektoniske og miljømæssige værdi samt at byggeriet er velholdt. Det vil ikke kunne afvises at udstykningen kan påvirke husdyrbruget beliggende på Møllevej 35. Hvis husdyrbruget på et tidspunkt vil udvide, 16

17 Råstofindvinding X Affald Øvrigt Kumulative effekter må udvidelsen maksimalt have et lugtkonsekvensområde på ca. 460 m. Den produktion på ejendommen vil kunne fortsætte, som den er i dag. Udvidelse af aktiviteter i området medfører ikke en væsentlig stigning i affaldsmængder. 17

SCREENINGSRAPPORT August 2013

SCREENINGSRAPPORT August 2013 Kultur, Miljø & Erhverv Dato: 05.09.13 Sagsnr.: 13/16702 Dok nr.: 31 MILJØVURDERING AF LOKALPLAN nr. 70 SOMMERHUSOMRÅDE VED SKARREV SCREENINGSRAPPORT August 2013 Lokalplangrundlag og miljøscreening Dette

Læs mere

SCREENINGSRAPPORT December 2014

SCREENINGSRAPPORT December 2014 Kultur, Miljø & Erhverv Dato: 12-12-2014 Sagsnr.: 14/22444 Dok nr.: 24 MILJØVURDERING AF LOKALPLAN nr. 82 OMRÅDE MELLEM NYGADE OG LAVGADE, AABENRAA SCREENINGSRAPPORT December 2014 Lokalplangrundlag og

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Kommuneplantillæg nr. 20

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Omfang af afledte projekter og aktiviteter

Omfang af afledte projekter og aktiviteter Ikke aktuel Ingen indvirkning Indvirkning Væsentlig indvirkning Ansvar fagområde Vurdering om ansøgning til sommerhusområde Dato: 25. september 2017 Matrikel 75i og del af matrikel 3b Søby by, Søby Begrundelser

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: 2016-xx-P.U.Bruunsvej, Faaborg Emil Julius Hansen (emjuh) Den 27.9.2016 Sagsnr.: Indledende screening Ja Nej Planen er

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Munke Bjergby Delområde, gravefelt B. Mindre udvidelse mod vest Sorø Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde

Læs mere

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Notat Vandforsyningsplan 2013 Dato: 13. marts 2013 Udarbejdet af: Ulrik Mathiasen Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Indledning Notatet omfatter en vurdering af

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017 sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: Baggrund Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2017-3, Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: 2016-9 og Kommuneplantillæg nr. 22 Kirstine M. Tommerup 31. august 2016 01.02.05-P16-19-15 // 01.02.15-P15-1-15

Læs mere

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Miljø-screening af forslag til lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 ) Herlev Kommune Dato Marts 2016 Projektbeskrivelse Udarbejdelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010 2019.

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

1 Nye sommerhusområder på Nordfyn

1 Nye sommerhusområder på Nordfyn 30. juni 2017 Notat Nordfyns Kommune Planstrategi om sommerhusområder for Nordfyns Kommune efter Miljøvurderingsloven Projekt nr.: 229149 Dokument nr.: 1224379134 Revision 1 Udarbejdet af LKR Kontrolleret

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02. NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.05-P16-14-15

Læs mere

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER SCREEIG AF LAER OG ROGRAMMER lanens tilvejebringelse i forhold til lovgivningen Er planen lovpligtig 3 stk. 3 Er planen en undtagelse Der skal ikke udarbejdes miljøvurdering 3 stk. 1 nr. 1 3 stk. 2 Miljøvurdering

Læs mere

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 102 for nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev Dato: Januar 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.:

Forslag til lokalplan nr. 102 for nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev Dato: Januar 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 102 for nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev Dato: Januar 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.:

Læs mere

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Titel: Kommuneplantillæg nr. 6 Til Fae Kommuneplan 2009 Rammeområde Å-T12 Stenknuseri ved Fae Kalkbrud Sagsbehandler: ANFR Dato: 12.10.2011 Sagsnr: 09/25495 Beskrivelse

Læs mere

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Væsentlig. Mindre. undersøges. Bør. betydende. Sæt.

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Væsentlig. Mindre. undersøges. Bør. betydende. Sæt. Ingen betydning Mindre betydende Væsentlig Bør undersøges Vejledning SCREENING Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sag: Dato: 24.02.2015 Sagsbeh. :Charlotte

Læs mere

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Væsentlig. Mindre. undersøges.

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Væsentlig. Mindre. undersøges. Ingen betydning Mindre betydende Væsentlig Bør undersøges Vejledning SCREENING Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sag: 14/6514 Forslag til lp 218,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Vækst og bæredygtighed, Plan og strategisk forsyning Dato: 24. februar 2015 Sagsnr.: 14/60240 Sagsbeh.: emn Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplanforslag nr. 1.48

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER

SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017 Forslag til lokalplan nr. 315 Boligområde ved Anlægsvej, Suldrup Baggrund og formål Udstykningsforslaget

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 FOR KOMMUNEPLANRAMME 4.2.BE.1 POSTVÆNGET/TOFTEVEJ I HAARBY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 FOR KOMMUNEPLANRAMME 4.2.BE.1 POSTVÆNGET/TOFTEVEJ I HAARBY Kommuneplantillæg nr. 14 for Kommuneplanramme 4.2.BE.1 Postvænget/Toftevej i Haarby Indholdsfortegnelse Retsvirkninger... 3 REDEGØRELSE FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 Kommuneplantilæggets baggrund og redegørelse...

Læs mere

Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3 stk. 1 pkt. 2

Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3 stk. 1 pkt. 2 , Kommuneplan 201 Kommuneplanens kapitler er screenet individuelt. Derfor vil nedenstående ikke være udfyldt med x, men med tal: 1, 2, etc. Disse henviser til kommuneplanens kapitler. Kommuneplanens kapitler

Læs mere

LOKALPLANGRUNDLAG Lokalplan nr. 105 for Multihus i Nr. Hostrup SCREENINGSRAPPORT Oktober 2016

LOKALPLANGRUNDLAG Lokalplan nr. 105 for Multihus i Nr. Hostrup SCREENINGSRAPPORT Oktober 2016 Kultur, Miljø & Erhverv Dato: 13-10-2016 Sagsnr.: 16/22537 Dok nr.: 01 LOKALPLANGRUNDLAG Lokalplan nr. 105 for Multihus i Nr. Hostrup SCREENINGSRAPPORT Oktober 2016 Lokalplangrundlag og miljøscreening

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015

MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015 MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015 Læsevejledning Lov om miljøvurdering af planer og programmer indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 030 for rammeområde B 1.29 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P

Forslag til kommuneplantillæg nr. 030 for rammeområde B 1.29 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 030 for rammeområde B 1.29 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: 01.02.03-P16-3-16

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Screeningsresultat. Miljøscreening af planer efter Miljøvurderingsloven

Screeningsresultat. Miljøscreening af planer efter Miljøvurderingsloven Miljøscreening af planer efter Miljøvurderingsloven Plantitler 1) Kommuneplanforslag nr. 10 til kommuneplan 2013, og 2) Lokalplanforslag 087 Udvidelse af lokalcenter ved Almindings Runddel Myndighed Lovgrundlag

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Screening af planens/programmets miljømæssige konsekvenser

Screening af planens/programmets miljømæssige konsekvenser Screening af planens/programmets miljømæssige konsekvenser Screening af: Tematillæg vedr. turisme til Planstrategi 2015 Kort beskrivelse af planen: Tematillægget til Planstrategi 2015 er udarbejdet for

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Mindre betydende. Væsentlig.

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Mindre betydende. Væsentlig. Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sag: Lokalplan 243 for et område ved Ernst Bojesens Vej og Rønnebærvej Dato: 21.05.14 Sagsbeh. : msi Fagtilsyn:

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal en myndighed udarbejde en miljøvurdering af planer og programmer, der antages at kunne få væsentlig indvirkning

Læs mere

Tjekliste til screening for miljøvurdering af planer eller programmer. Forslag til lokalplan19.11, Centerområde og kulturhus ved Jernbanevej, Tølløse

Tjekliste til screening for miljøvurdering af planer eller programmer. Forslag til lokalplan19.11, Centerområde og kulturhus ved Jernbanevej, Tølløse Tjekliste til screening for miljøvurdering af planer eller programmer Screening/scoping for miljøvurdering Forslag til lokalplan19.11, Centerområde og kulturhus ved Jernbanevej, Tølløse I henhold til Lov

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere

Lokalplan nr. 095 for boliger ved Byvej 47 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: Dok. nr.:

Lokalplan nr. 095 for boliger ved Byvej 47 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: Dok. nr.: NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. 095 for boliger ved Byvej 47 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: Dok. nr.: LÆSEVEJLEDNING Lov om

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017 SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017 + 1 Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Sønderborg Kommune, Vand & Natur. Boredybden forventes af blive ca. 120 m. Tlf , mail:

Sønderborg Kommune, Vand & Natur. Boredybden forventes af blive ca. 120 m. Tlf , mail: Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Sønderborg Kommune, Vand & Natur Sønderborg Forsyning har på vegne af Gråsten Vandværk ansøgt om tilladelse til

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15

Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15 NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15 LÆSEVEJLEDNING Lov om

Læs mere

Beskrivelse af planforslaget Lokalplanforslaget er en revision af den gældende lokalplan 77 gældende for campingplads på Sofiesminde allé 1.

Beskrivelse af planforslaget Lokalplanforslaget er en revision af den gældende lokalplan 77 gældende for campingplads på Sofiesminde allé 1. By og Landskab, Plan Dato: 10-11-2014 Sagsnr.: 14/82851 Dok.id.: Sagsbeh.: Chrkr Screening for miljøvurdering Forslag til lokalplan 3.45 for campingplads på Sofiesminde allé 1, Øst Ifølge lov om miljøvurdering

Læs mere

Mindre betydende. Væsentlig. Sæt. Sæt + -

Mindre betydende. Væsentlig. Sæt. Sæt + - Ingen betydning Mindre betydende Væsentlig Bør undersøges Vejledning SCREENING Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 94 for Høsterkøb by og Tillæg 3 til Kommuneplan 2013 ændret anvendelse og præcisering af

Læs mere

Forslag til tillæg nr.009 til kommuneplan 2013 for besøgsgård ved Svanholm Gods Nyt rammeområde LL. 5.1.

Forslag til tillæg nr.009 til kommuneplan 2013 for besøgsgård ved Svanholm Gods Nyt rammeområde LL. 5.1. NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til tillæg nr.009 til kommuneplan 2013 for besøgsgård ved Svanholm Gods Nyt rammeområde LL. 5.1. Dato: 1.5.2014

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen

Screening for forslag til: Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Ikke væsentlig indvirkning Skal anvendes, når planen medfører mindre ændringer i forhold til det bestående miljø.

Ikke væsentlig indvirkning Skal anvendes, når planen medfører mindre ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/9 Screening for miljøvurdering af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Låsby-området i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet kan udfyldes

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 034 ved Fabriksvangen og Raasigvangen Dato: Oktober 2016

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 034 ved Fabriksvangen og Raasigvangen Dato: Oktober 2016 NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Kommuneplantillæg nr. 034 ved Fabriksvangen og Raasigvangen Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: jbcre LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Miljøscreening. i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening. i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 018 Håndværksområde ved Skuldelev Dato: 10. marts 2015 Sagsbehandler: dejds J.nr.: Dok.

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1/6 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af nedenstående skema Skemaet kan udfyldes med følgende fem svarmuligheder: Til emner,

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-152639 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25570 Basis oplysninger

Læs mere

Randi Sandholm. Lokalplanforslaget

Randi Sandholm. Lokalplanforslaget 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Lokalplan nr. 397 med Kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 002 til Kommuneplan Dato: 5. januar 2015

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 002 til Kommuneplan Dato: 5. januar 2015 NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Kommuneplantillæg nr. 002 til Kommuneplan 2013-2025 Dato: 5. januar 2015 Sagsbehandler: Rerst J.nr.: 01.02.03.-P16-1-13

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Svanelundsvej ny boligbebyggelse Kontor/team: Team Plan Sagsbehandler: Tonni Hansen og Erhvervsudvikling Sags.nr.:

Læs mere

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens Masterplan Ringe Screeningen omfatter 7 principper for byens udvikling: En tilgængelig by En koncentreret, varierende og levende bymidte Et rigt handelsmiljø Et godt ungemiljø Plads til natur og bevægelse

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 1 Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg Der foretages i bilaget en systematisk gennemgang af planændringer og afledte miljøpåvirkninger. Dette bilag indeholder

Læs mere

Bilag 1. Miljøvurdering (Høring og offentliggørelse) Kan planen påvirke et Natura 2000 område væsentligt ( 3 stk. 1, nr. 2)

Bilag 1. Miljøvurdering (Høring og offentliggørelse) Kan planen påvirke et Natura 2000 område væsentligt ( 3 stk. 1, nr. 2) Miljøvurdering (Høring og offentliggørelse) Bilag 1 Miljøvurdering Tillæg 1 til Rudersdal Spildevandsplan 2013-2016 Dato: 10-05-2016 Vurdering i forhold til lovens 3, afkryds i de relevante kasser med

Læs mere

Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P

Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv

Læs mere

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den xx. måned Rev. dato:

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den xx. måned Rev. dato: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den xx. måned 2013. Rev. dato: Tjekliste til afgørelse af behov for miljøvurdering af lokalplan for åben-lav boligområde ved Lauritshøj i Skødstrup Vejledning Lov om miljøvurdering

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER

SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER Screening iht. lov om miljøvurdering SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER Forslag til lokalplan nr. 309 samt kommuneplantillæg nr. 7 Boligbebyggelse ved Hanehøjvej, Skørping Planområdet,

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 041, Mejerigårdsvej i Lyngerup Dato: August 2011 Sagsbehandler: prybo J.nr.: 018561-2010 Dok.

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering PLAN OG STRATEGISK FORSY- NING Screening for miljøvurdering Dato: 15. maj 2015 Sagsb.: Christian Kromann Nielsen Sagsnr.: Dir.tlf.: 7236 4846 E-mail: chrkr@holb.dk Lokalplanforslag nr. 2.75 I henhold til

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger Skal planen miljøvurderes: Det vurderes at planen vil have en positiv indflydelse på vandmiljø og en uvæsentlig miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Sønderborg Kommune Lovgrundlag: BEK nr. 1184 af 06/11/2014 Projektbeskrivelse jf. anmeldelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnummer

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (journalnummer: SVANA-130-00062)

Læs mere