FORSLAG. Lokalplan nr Område til Dagligvarebutik, Ved Rådhuset 10, i Store Heddinge. Høringsperiode: 12. juni 2015 til 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG. Lokalplan nr. 166. Område til Dagligvarebutik, Ved Rådhuset 10, i Store Heddinge. Høringsperiode: 12. juni 2015 til 7."

Transkript

1 FORSLAG Høringsperiode: 12. juni 2015 til 7. august 2015 Lokalplan nr. 166 Område til Dagligvarebutik, Ved Rådhuset 10, i Store Heddinge

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En lokalplan fastsætter, hvordan der skal bygges i et område, og hvad området må anvendes til. Lokalplanen kan også fastsætte hvordan arealerne skal anlægges og vedligeholdes, hvordan arealerne skal disponeres, hvad der kan rives ned og hvad der ikke må. Når man lokalplanlægger et område er der muligheder for at skrive lokale interesser og ønsker ind i planen. Det betyder at borgerne i lokalområdet får indflydelse på den endelig plan. Den normale lokalplan proces kan vises sådan: Lokalplan anmodning Forslag til lokalplan Høring 8 uger Lokalplan vedtages Indkomne forslag behandles Forslag til lokalplaner med tilhørende miljøscreening og Forslag eventuelt til lokalplan kommuneplantillæg nr. 166 for område sendes til i dagligvarebutik 8 ugers offentlig på Ved høring. Rådhuset Høringsperioden 10, i Store Heddinge. fremgår af forsiden. Kommunalbestyrelsen I denne høringsperiode har kan den der?? fremsendes vedtaget at ændringsforslag sende til og lokalplan kommentarer nr. 166 til for planforslaget. område til dagligvarebutik Frist for indsendelse på Ved Rådhuset af ændringsforslag 10, i Store Heddinge og kommentarer med tilhørende er miljøscreening sidste dato i i høring. høringsperioden. Forslag Ændringsforslag til lokalplan og og kommentarer miljøscreening kan fremlægges sendes til: i offentlig høring i perioden fra den?? til den??. I Postadressen: denne periode kan der fremsendes ændringsforslag og kommentarer Stevns Kommune til planforslaget. Frist for indsendelse af ændringsforslag Postboks 83 og kommentarer er den?? 4660 Store Heddinge Adressen er: Stevns eller Kommune adressen: Postboks Yderligere Store oplysninger Heddinge kontakt plankonsulent Lone Wind på telefon eller på eller Yderligere oplysninger kontakt plankonsulent Lone Wind på telefon eller på 2 Stevns Kommune - Lokalplan

3 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Redegørelse Forhold til anden planlægning 6 Miljøforhold 11 Forsyningsforhold 11 Bygningsforhold 12 Eksisterende forhold 14 Lokalplanens indhold 15 Miljøvurdering 19 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens formål 20 Om området 20 Om veje og parkering 20 Om bebyggelsen 21 Om ubebyggede arealer 23 Før bebyggelsen tages i brug 23 Retsvirkninger 24 Vedtagelsespåtegning 25 Kortbilag Lokalplanområde 26 Facadetegning 27 Lokalplan nr Stevns Kommune 3

4 Området er omfattet af kommuneplanramme nr.1 C5 Indledning Baggrund for udarbejdelse af lokalplan Plan- og Teknikudalget har besluttet at udarbejde lokalplan for matr. nr. 50e, Store Heddinge. Området er en del af rammeområde 1 C5. Derudover er området en del af lokalplan nr. 16 af 1980 og lokalplan 23 af Den del af lokalplan 16 som omhandler matrikel 50e udgår når denne lokalplan træder i kraft. Ejeren af ejendommen ønsker at opføre en tilbygning til den nuværende Super Brugsen. I den anledning har ejeren tilkøbt en del af matrikel nr c. Der er tale om en butik i kategorien dagligvarebutik. Stevns Kommune ønsker at understøtte Store Heddinge som kommunecenter og handelsby. Det er vigtigt for Store Heddinges udvikling at butikker og handelsliv primært foregår i bymidten eller tæt på bymidten. Lokalplanområdet ligger indenfor bymidtens grænser. Området anvendes i dag til dagligvarebutik og det tilkøbte areal på matrikel 7000 c anvendes idag tilparkeringsplads. Luftfotoet viser lokalplanområdets placering i Store Heddinge. 4 Stevns Kommune - Lokalplan 166

5 SuperBrugsen Facade mod nord Facade mod syd Facade mod vest Lokalplanområdets mulige fremtidige facader set fra Kronhøjvej med tilbygninger Facade mod øst ING Grou Medlem af ID Beliggenhed Matriklen ligger i den vestlige del af Store Heddinge ud til Kronhøjvej overfor Stevns Rådhus. Øst for området ligger byens handelsstrøg. Areal Lokalplanområdet har et areal på i alt m 2. Zoneforhold Området ligger i Byzone. Kortet viser bymidteafgrænsningen i Store Heddinge. Lokalplan nr Stevns Kommune 5

6 Området markeret med blåt er lokalplanområdet Forhold til anden planlægning Fingerplan 13 Stevns Kommune er omfattet af Fingerplan 13 - det øvrige hovedstadsområde. Der kan i det øvrige hovedstadsområde byudvikles af lokal karakter med erhverv og byfunktioner, som betjener et opland, der omfatter kommunen og nabokommuner, men ikke et regionalt opland svarende til større dele af hovedstadsområdet. Kommuneplanlægningen skal sikrer, at der for ny byudvikling fastlægges rækkefølge. Rækkefølgeangivelserne skal bidrage til at byudviklingen i det øvrige hovedstadsområde alene har lokal karakter, at der skabes sammenhæng med de eksisterende byområder, og at byudviklingen bidrager til at fastholde en skarp grænse mellem by og land. Rækkeføgen fastlægges efter forudgående forhandling mellem staten og kommunen. Stevns Kommuneplan 13 Retningslinjer Byudvikling og arealudlæg Bymønster: Store Heddinge og Hårlev er udpeget som kommunecentre, Rødvig og Strøby Egede er udpeget som øvrige byudviklingsbyer, og Klippinge, Strøby, Hellested og Valløby udpeget som øvrige byer, jf. retningslinjekort 6.1a Bymønster. Offentlige institutioner og anlæg, som skal betjene hele kommunen, skal så vidt muligt placeres i kommunecentrene. Øvrig offentlig og privat service placeres i de øvrige byer. Ved udvælgelse af arealer bør der tages hensyn til disses tilgængelighed, især med kollektiv trafik og cykel. 6 Stevns Kommune - Lokalplan 166

7 Matrikelkort - lokalplannområdet og de nærmeste matrikler Overvejelser om cykeladgang skal også indgå ved nyetableringer og forbedringer af offentlige institutioner. Regionale, kommunale og lokale funktioner skal placeres således, at de understøtter det det kommunale bymønster/centerstrukturen. Byudvikling: Byudvikling skal være af lokal karakter og skal ske i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre bysamfund (øvrige byudviklingsbyer og øvrige byer), Evt. byudvikling skal ske indefra og udad Der skal sikres sammenhæng mellem nye og eksisterende byområder. Der skal fastholdes en skarp grænse mellem by og land, og der skal fastlægges kiler (grønne kiler, kystkiler,vænger m.v.) som ikke må bebygges Der skal ved udlæg af nye byudviklingsarealer tages hensyn til: - infrastrukturen og servicetilbuddene, således at der sikres let adgang til kollektiv vat og offentlig service (skoler, institutioner, handel m.v.) - landskabelige, landbrugsmæssige, natur- og kulturhistoriske interesser - vandindvindings- og råstofinteresser - muligheden for forebyggelse af forurening og støj - trafiksikkerhed og fornuftig afvikling af trafikken - bedst mulige betingelser for den kollektive trafikbetjening - en hensigtsmæssig varme-, energi- og vand forsyning samt spildevandsbortskaffelse - muligheden for lokal afledning af regnvand - ønsker fra lodsejere Lokalplan nr Stevns Kommune 7

8 Eksisterende facade set fra parkeringspladsen Detailhandel Bymidter og lokalcentre: - kommunecentrene Hårlev og Store Heddinge samt i byudviklingsbyen Strøby Egede er udlagt bymidter. - Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål, undtaget salg af særligt pladskrævende varer, er i Store Heddinge bymidte m 2 og i Strø by Egede bymidte 5000m 2. - Størrelsen af den enkelte butik i Store Hed dinge Bymidte må maksimalt være m 2 bruttoeta geareal for dagligvarebutikker og m 2 brut toetageareal for udvalgsvarebutikker. Størrelsen af den enkelte butik i byudviklingsbyernes bymidter må maksimalt være m 2 bruttoetageareal til dagligvarebutikker og 500m 2 til udvalgsvarebutikker. - Evt. ny eller ændret udpegning af bymidter skal ske efter planlovens 5m, stk Den overordnede ramme for omfanget af brutto etageareal til butiksformål i hvert af lokalcentrene er 3.000m 2. - Størrelsen af den enkelte butik i lokalcentrene må maksimalt være 1.000m2 bruttoetageareal til dagligvarebutikker og 500m2 til udvalgsvarebutikker. 8 Stevns Kommune - Lokalplan 166

9 SuperBrugsen Facade mod syd Ny indgangsfacade til Super Brugsen Kommuneplantillæg nr. 1 - Stevns Kommuneplan 13 Retningslinjer Klimatilpasningsplan Stevns Kommune arbejder i øjeblikket med forslag til kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasningsplan. Planen har været i offentlig høring, og forventes godkendt endeligt i løbet af efteråret Klimatilpasningsplanen indeholder følgende retningsliner, som også har betydning for denne lokalplan: Indenfor lokalplanens område kan der stilles krav til en beplantning, som kan tåle en periodevis oversvømmelse. På ubebyggede arealer skal befæstningen holdes på et minimum, således at man mindsker behovet for organiseret afledning af overfladevand. Ved udarbejdelse af lokalplaner er det muligt at stille krav om maksimalt befæstet areal eller brug af fx græsarmering. Overfladevand fra tage og befæstede arealer skal så vidt muligt nedsives, der skal dog tages hensyn til lokale jordbundsforhold, grundvandsstand og grundvandsinteresser, samt bestemmelser i spildevandsplanen. ING Group ApS Medlem af IDA HOFFMANN A/S Fiskerhusvej Næstved Tlf.: Fax.: Møllegårdsvej 8 - DK Holmegaard Mob Fax Ringstedgade Næstved Mob Lokalplan nr Stevns Kommune 9

10 Gældende kommuneplan Rammebestemmelser - gældende Kommuneplan Lokalplanområdet ligger i rammeområde 1C5. Der gælder følgende rammer for lokalplanlægningen: Anvendelse: Centerformål og boligformål (butikker, liberale erhverv, offentlige formål, boliger) samt nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Bebyggelseskarakter: Der skal tages hensyn til områdets/byens særkende med henvisning til Kommunen Arkitekturpolitik. Bebyggelsesprocent: 75 for området under ét. Bebyggelseshøjde: Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 3 etager og bygningshøjden må ikke overstige 12 m. Udstykning: Mindste grundstørrelse for åben lav 700m2 og for tæt lav 300m2. Zonestatus: Byzone Andet: Parkeringspladser etableres af bygherren, idet der principielt skal være mindst: 1 plads pr. 25m2 butiksetageareal. Der skal sikres opholdsarealer 10 % af det samlede butiks- og erhvervsetageareal. Der kan i Store Heddinge Bymidte ved nybyggeri og omdannelse etableres butikker med et maksimalt samlet bruttoetageareal på m2 fordelt med m2 til dagligvarer og m2 til udvalgsvarer. De enkelte dagligvarebutikker må max. være på m2, og de enkelte udvalgsvarebutikker må max. være på m2. 10 Stevns Kommune - Lokalplan 166

11 Facade mod indgang i eksist. bebyggelse Eksisterende lokalplaner Området er omfattet af Lokalplan nr. 16, Store Heddinge bycenter, Stevns Kommune og Ramme og Lokalplan nr. 23, Rammelokalplan for bygningbevaring, facader, skilte, trafik, beplantning, STORE HED- DINGE BYCENTER Miljøforhold Grundvand, sø og vandløb Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. I områder med særlige drikkevandsinteresser kan den planlagte arealanvendelse ikke ændres, hvis ændringen vil føre til en ringere grundvandsbeskyttelse. Ændringer af arealanvendelsen, der sikrer godt grundvand skal fremmes. Hele Store Heddinge By betegnes som særligt drikkevandsområde Den planlagte arealanvendelse vurderes ikke at ville føre til ændringer i grundvandsbeskyttelsen. Der er ingen søer eller å i eller i nærheden af lokalplanområdet. Forsyningsforhold Spildevand Lokalplanområdet er omfattet af Stevns Kommunes spildevandsplan. Området er separatkloakeret. Regnvandet fra det areal, der hidtil har været anvendt til have skal kunne holdes på egen grund. Vandforsyning Lokalplanområdet forsynes fra Store Heddinge vandværk. Spildevandsplan Varmeforsyning Lokalplanområdet er omfattet af et godkendt naturgasprojekt. Lokalplan nr Stevns Kommune 11

12 Eksisterende bebyggelse set skråt hen imod indgang. Vejforsyning Der skal reserveres, 1 parkeringsplads pr. 25 m 2 butiksareal, hvilket svarer til 50 stk. Parkeringspladserne skal reserveres på den foranliggende parkeringsplads. Affald Lokalplanområdet er omfattet af Stevns Kommunes Affaldsplan og Stevns Kommunes Regulativ for erhvervsaffald. Forurening Området er ikke områdeklassificeret. Jord, som graves op og flyttes fra matriklen, skal anmeldes til Stevns Kommune før det flyttes. (I henhold til Bekendtgørelse nr af om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.) Når der udføres bygge- og anlægsarbejder inden for lokalplanområdet skal Jordforureningslovens 72b overholdes. Bygningsforhold Fredning Der er ikke nogen fredninger inden for lokalplanområdet eller i lokalplanområdets naboejendomme. Bevaringsværdige bygninger Der er ikke nogen bevaringsværdige bygninger inden for lokalplanområdet. 12 Stevns Kommune - Lokalplan 166

13 Helhedsbillede af lokalplanområde Lavenergi Nybyggeri skal etableres som lavenergibyggeri jævnfør det til enhver tid gældende bygningsreglement. Arkæologi Der er indhentet udtalelse fra Museerne i Vordingborg i henhold til Museumslovens 23. Museum Sydøstdanmark har udført en arkivalsk kontrol og kan meddele at der ikke er registreret kendte fortidsminder på selve det berørte areal (matr. nr. 50e St. Heddinge Bygrunde), men at der findes flere fortidsminder i umiddelbar nærhed. Lige syd for arealet er der ved kloakovervågning fundet en brønd og lige øst for arealet er der registreret en sløjfet gravhøj fra oldtiden. Lokalplanområdet ligger indenfor et kulturarvsareal, der dækker den formodede udstrækning af Store Heddinges middelalderlige bykerne omkring Algade (sted nr ). Museet vurderer derfor, at der er en stor risiko for at påtræffe jordfaste fortidsminder ved det planlagte anlægsarbejde, og vil anbefale at der foretages en arkæologisk forundersøgelse før anlægsarbejdet påbegyndes. En forundersøgelse har til hensigt at belyse om der findes fortidsminder på arealet, samt vurdere udstrækningen, bevaringsgraden og omkostningerne ved en udgravning. Under alle omstændigheder skal museet tilkaldes hvis der ved jordarbejdet skulle findes spor af fortidsminder, og anlægsarbejdet skal straks standses i det omfang 500 m det berører fortidsmindet. Museum Sydøstdanmark kan kontaktes på museerne.dk eller Signaturforklaring Adressesøgning Udskriv kort Vis på liste Kulturarvsareal Kort Kort og Matrike Lokalplan nr Stevns Kommune 13

14 Billede af buslinier mod Store Heddinge Eksisterende forhold Eksisterende bebyggelse Lokalplanområdet er hidtil blevet anvendt Super Brugsen i St. Heddinge. Det tilkøbte areal foran brugsen har været anvendt til parkeringsplads for Super Brugsen. Det bagvedliggende tilkøbte areal har været anvendt som grønt areal for naboejendom. Trafikale forhold Lokalplanområdet vejbetjenes i dag med tilkørsel fra henholdsvis Kronhøjvej, Algade og Ved Rådhuset. Togforbindelser Kollektiv trafik Lokalplanområdet betjenes dels af rute 253 og rute 99N. Derudover kører Regionstog til og fra Store Heddinge station, som ligger ca. 300 meter fra lokalplanområdet. Buslinier der kører forbi lokalplanområdet. 14 Stevns Kommune - Lokalplan 166

15 Lokalplanens indhold Formål Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre en tilbygning til dagligvarebutikken SuperBrugsen. Tilbygning til SuperBrugsen, der hører under kategorien dagligvarebutikker. Lokalplanen skal sikre at butikken passer til det område, som den skal bygges på. Lokalplanen stiller også nogle krav til hvordan bygningen skal se ud, hvor den skal ligge på grunden. Udstykning Lokalplanområdet skal bevares som en samlet matrikel, og må ikke udstykkes. Zonestatus Lokalplanområdet ligger i byzone. Områdets anvendelse Lokalplanområdet må udelukkende anvendes til at opføre en dagligvarebutik. Der må ikke etableres brandfarlig virksomhed inden for lokalplanområdet. Beboerne i de boliger og boligområder, der ligger rundt omkring lokalplanområdet skal sikres mod eventuel støj fra lokalplanområdet. Derfor skal Miljøstyrelsens vejledende grænsekriteriet for støj i forhold til boliger og boligområder overholdes. Lokalplan nr Stevns Kommune 15

16 35 Algade Store Heddinge, Sjælland Street View Parkeringsplads foran Lokalplanområde Infrastruktur Lokalplanområdet har ingen offentlige eller private veje og stier, og der skal heller ikke anlægges nogen i forbindelse med byggeriet. Trafikken til lokalplanområdet skal bruge Kronhøjvej, Ved Rådhuset og Algade. Eventuelle nye overkørsler skal godkendes af Vejmyndigheden, Stevns Kommune. Al parkering med ærinde i lokalplanområdet skal kunne foregå på parkeringsarealet, der ligger udenfor lokalplanområdet. Der skal laves 1 adgang til lokalplanområdet fra foranliggende parkeringsplads. Belysning indenfor lokalplanområdet må ikke være til gene for naboerne, bilister eller andre trafikanter i området. Ledninger skal graves ned. Der må ikke etableres luftledninger inden for lokalplanområdet. Teknisk forsyning Ledninger skal udføres som jordledninger. Der må ikke etableres luftledninger i lokalplanområdet. 16 Stevns Kommune - Lokalplan 166

17 Medlem af IDA Fiskerhusvej Næstved Tlf.: Fax.: Møllegårdsvej 8 - DK Holmegaard Mob Fax Ringstedgade Næstved Mob Facade mod nord Faca Lokalplanområdets mulige fremtidig nordfacade Om bebyggelsen Størrelse Størrelsen af dagligvarebutikken indenfor lokalplanområdet må maksimalt være m2 bruttoetageareal inklusive varegård. Placering Facade mod vest Tilbygning til eksisterende bygning skal placeres i forlængelse af eksisterende bygning. Overdækning i forbindelse med udstilling etableres op ad den eksisteren- Facade mod øst de bygnings sydligste facade, således at den får en tæt tilknytning til dagligvarebutikken. Bygningshøjde Ventilationsanlæg og lignende skal udformes / inddækkes, så de indgår som en del af taget i en arkitektonisk helhed. Tekniske installationer må ikke være synlige. Skiltning Der må opsættes et nyt skilt på hovedbygningens nye indgangsfacade. Skiltet må maksimalt være 5 meter bredt og 1,2 meter højt. Skiltet må ikke være et neonskilt. Skiltet skal placeres på bygningens facade. Skiltet erstatter eksisterende skilt på den nuværende facade. 51b Bebyggelsens samlede højde må ikke overstige 8,5 meter over naturligt terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet med udgangspunkt i godkendt koteplan. De eksisterende koter i henhold til Stevns Kommmunes kotesystem betragtes som naturligt terræn. 7000b 52 Facader 50e 39F Facaderne må udføres i materialer i en vekselvirkning, der består af let pladefacadebeklædning og af muredede facadeflader i gule teglsen. Facaden opdeles i samme princip som eksisterende bygning. Facadefladerne kommer desuden til at bestå af større glaspartier ved indgangsparti. Indhegnede materialepladser og varegårde skal udføres som en integreret del af den samlede bebyggelse. Materialepladser og varegårde skal opføres i træ i maksimalt 4 meters højde. De materialer, der opbevares i varegårde må ikke kunne ses udefra. Tekniske installationer må ikke være synlige. Tage Tagene skal være skrå og beklædes med røde tegltagsten. Tagets vinkel med det vandrette plan skal være Udhuset må dog opføres med et fladt tag. 7000c Grundkøb ING Group ApS HOFFMANN A/S Tilbygning i forlængelse af eksisterende bygning Overdækning tilbygges og placerest op ad eksisterende indgangsparti 50b Lokalplan nr Stevns Kommune 17

18 Om de ubebyggede arealer Det ubefæstede område skal kunne nedsive det regnvand, der falder på det befæstede område. Det ubefæstede område er græsområder, grønne hegn. Det befæstede område er bygningen (hvis den ikke har grønt tag), parkeringsarealer og interne veje. Det område, der har været anvendt til have skal kunne nedsive regnvand, som falder inden for dette område - altså fra den nye tilbygning. Servitutter Der er ingen tinglyste servitutter for lokalplanområdet. Beplantning i lokalplanområdet skal bestå af planter, som kan tåle meget vand og eventuel oversvømmelse. Der må ikke graves mere end ½ meter jord af grunden og der må ikke lægges mere end ½ meter jord på grunden. Iht. godkendt koteplan. De eksisterende koter i henhold til Stevns Kommmunes kotesystem betragtes som naturligt terræn. Der må ikke opbevares varer eller andet uden for varegården. 18 Stevns Kommune - Lokalplan 166

19 Tag: Røde tagsten Spærdimensioner iht. ingeniørprojekt. Loft: 2x195 mm isolering vandret Bjælkedimensioner iht. ingeniørprojekt. 15 mm Ultra Board Loft i frokoststue og i arbejdsrum: 2x195 mm isolering vandret Bjælkedimensioner iht. ingeniørprojekt. Nedhængt akustikloft af Rockfon plader. Skotrende: Forsænket skotrende af zink med fast underlag. Føres min. 450 mm op ad hver tagflade. Med fald på min. 5mm pr. meter mod afløb. Indv. vægge: 15 mm Ultra Board 100 mm isolering 95 mm stålregle 15 mm Ultra Board Ved lodrette vægge mod tagrum opsættes dampspærre på indv, side mellem Ultra Board pladen og stålregleskellet og der isoleres mod loft med 195 mm isolering. Fundament /sokkel: 100 mm murpap 100 mm Lecablok 150 mm polystyren kantisolering 350 mm randfundament støbt til bæredygtig og frosfri dybde. (Dybde min. 900 mm) Terrændæk 60 mm Marmorsplitfliser på afretningslag. 120 mm Betondæk 350 mm Polystyren 50 mm afretningsgrus. Frokoststue Lager Butik Eksist. bygning Tværsnit igennem tilbygning Snit A-A Miljøvurdering HOFFMANN A/S I henhold til lov om Fiskerhusvej miljøvurdering Næstved af planer og programmer, nr. 484 af 11. maj 2010, skal der udarbejdes Tlf.: Fax.: ING Group ApS Møllegårdsvej 8 - DK Holmegaard Medlem af IDA Mob Fax en miljøscreening, når en myndighed tilvejebringer planer og programmer eller foretager ændringer i planer Ringstedgade Næstved Mob og programmer. Der skal gennemføres en miljøvurdering, hvis planerne kan få væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø. Denne lokalplan vurderes ikke at få en væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø. Den samlede miljøscreening er vedhæftet som bilag til lokalplanen. Lokalplan nr Stevns Kommune 19

20 Lokalplanens bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008) fastsættes følgende bestemmelser for det områder, som er beskrevet i lokalplanens 2. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er, 3.4 Miljøstyrelsens vejledende grænsekriterier for støj i forhold til omkringliggende boliger og boligområder skal overholdes. 4 Udstykning 4.1 Lokalplanområdet må ikke udstykkes. at at at at give mulighed for at opføre tilbygning til eksisterende dagligvarebutik. sikre at ny bebyggelse indpasses i omgivelserne opstille bestemmelser for bygningernes arkitektur, størrelse, placering og materiale valg opstille bestemmelser for udenomsarealerne Om veje og parkering 5 Vej og parkering 5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes fra Kronhøjvej, Ved Rådhuset og Algade. 6 Belysning Om området 6.1 Belysning må ikke være til gene for omkringboende eller trafikanter i området. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet består af matr. nr. 50e, St. Heddinge Bygrunde. 3 Lokalplanområdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet skal anvendes til dagligvarebutik - dog ikke brandfarlig virksomhed. 3.2 Der må i lokalplanområdet opføres en tilbygning til den eksisterende butik. Det sam lede bebyggede areal må maksimalt være m 2 inklusive varegård. 20 Stevns Kommune - Lokalplan 166

21 Lokalplanens bestemmelser 7 Teknisk forsyning 7.1 Ledninger skal føres som jordledninger. Der må ikke etableres luftledninger. Om bebyggelsen 8 Bebyggelsens omfang og placering 8.1 Der må maksimalt bygges m 2 i lokalplanområdet. Butiksarealet må ikke overstige m 2 inklusive kontor, kantine og omklædning. Dette areal inkluderer den eksisterende butik og tilbygningen samt varegård. Varegård må kun opføres i forbindelse med opførelse af butik. Arealet til varegård må ikke overstige 200 m Ny bebyggelse skal placeres i forlængelse af eksisterende bebyggelse. 8.3 Der må etableres op til 50 m 2 overdækning. Overdækningen skal etableres i den eksisterende bygnings sydlige ende. Arealet indgår i det samlede butiksareal. 8.4 Bebyggelses samlede højde må ikke overstige 8,5 meter over naturligt terræn målt efter godkendt koteplan. De eksisterende koter i henhold til Stevns Kommmunes kotesystem betragtes som naturligt terræn. Lokalplan nr Stevns Kommune 21

22 Lokalplanens bestemmelser 9 Bebyggelsens ydre fremtræden 9.1 Facaderne må udføres i materialer i en vekselvirkning, der består af let pladefacadebeklædning og af muredede facadeflader i gule teglsten. Facaden opdeles efter samme princip som eksisterende bygning. Facade fladerne kommer desuden til at bestå af større glaspartier ved indgang. Indhegnede materialepladser og varegårde skal udføres som en integreret del af den samlede bebyggelse. Materialepladser og varegårde skal opføres i træ i maksimalt 4 meters højde. De materialer, der opbevares i varegårde må ikke kunne ses udefra. Tekniske installationer må ikke være synlige. 9.2 Tagene skal være skrå og beklædt med røde tegl tagsten. Tagets vinkel med det vandrette plan skal være Udhuset må dog opføres med et fladt tag. Ventilationsanlæg og lignende skal udformes / inddækkes, så de indgår som en del af taget i en arkitektonisk helhed. Tekniske installationer må ikke være synlige. 9.3 Blanke og reflekterende materialer må ikke anvendes på tage. Tagmaterialer med en glansværdi over 15 må ikke benyttes. 22 Stevns Kommune - Lokalplan 166

23 Medlem af IDA Fiskerhusvej Næstved Tlf.: Fax.: Møllegårdsvej 8 - DK Holmegaard Mob Fax Ringstedgade Næstved Mob Lokalplanens bestemmelser 10.5 Der må opsættes et skilt på hovedbygningens facade. Skiltet må maksimalt være 5 meter bredt og 1,2 meter højt For alle skilte gælder, at de udelukkende må indeholde firmaets navn og / eller logo. Om ubebyggede arealer 11 Ubebyggede arealer 51b 11.1 Regnvand på den del af grunden, som hidtil har været anvendt som have skal holdes på den pågældende del af grunden. 7000b Der må ikke foretages terrænregulering ud over +/- 0,5 meter Der må ikke placeres udendørs oplag uden for varegården. 50e 39F Før bebyggelse tages i brug 50b 12 Forudsætninger 12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før den er tilsluttet: Grundkøb ING Group ApS HOFFMANN A/S Offentligt kloakanlæg Privat / fælles vandforsyning 7000c Del af lokalplanområdet hvor regnvand skal kunne sive ned på grunden Før byggeriet starter, skal dette anmeldes til Sydøstdanmarks Museum. Lokalplan nr Stevns Kommune 23

24 Lokalplanens retsvirkninger Retsvirkninger Når Kommunalbestyrelsen har udsendt et lokalplanforeslag i høring, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må de ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Der stilles heller ikke krav om at ændre eksisterende lovlige forhold. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre afvigelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med planens principper. Større afvigelser fra lokalplanens bestemmelser kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bygningsregulerende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning, I henhold til 47 i planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. Private byggeservitutter og andre tilstandservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, såfremt de er specifikt nævnt under lokalplanens bestemmelser. Midlertidige retsvirkninger Et offentliggjort lokalplanforslag har den foreløbige retsvirkning, at ejendommen inden for området ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Da forslaget kan blive ændret under processen, omfatter forbudet også udstykning, bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil lokalplanen er vedtaget og offentliggjort som endelig. De midlertidig retsvirkninger gælder højst 1 år fra forslagets offentliggørelse. 24 Stevns Kommune - Lokalplan 166

25 Lokalplanens vedtagelse Vedtagelsespåtegning Forslaget til Lokalplan nr. 166 blev udsendt i 8 ugers høring 9. juni På Kommunalbestyrelsens vegne Mogens Haugaard-Nielsen Borgmester Per Røner Kommunaldirektør Lokalplan nr. 166 blev vedtaget den På Kommunalbestyrelsens vegne Mogens Haugaard-Nielsen Borgmester Per Røner Kommunaldirektør Lokalplan nr Stevns Kommune 25

26 Kortbilag nr. 1 Lokalplanområde Lokalplan 166 Lokalplanområde Kortet er ikke målfast 26 Stevns Kommune - Lokalplan 166

27 Kortbilag nr. 2 Facadetegning SuperBrugsen Facade mod syd Facade mod nord SuperBrugsen Facade m HOFFMANN A/S Fiskerhusvej Næstved Tlf.: Fax.: ING Group ApS Møllegårdsvej 8 - DK Holmegaard Facade mod nord Medlem af IDA Mob Fax Ringstedgade Næstved Mob Facade mod syd SuperBrugsen Facade mod vest Facade mod nord Facade mod syd Facade mod vest Facade mod øst Facade mod vest Facade mod øst Facade mod øst Lokalplan 166 Tegningen illustrerer det projekt, der ligger til grund for lokalplanen Tegningen er ikke målfast. Lokalplan nr Stevns Kommune 27

28 Strategisk Miljø Vurdering (SMV). SMV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet. Generelle oplysninger Navn på plan Lokalplan 166 Område til dagligvarebutik i Store Heddinge Dato for screeningen 18. maj 2015 Screenet af Lone Wind Materiale der er screenet på Projektet, der ligger til grund for udarbejdelse af forslag til lokalplan 166. Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen omfattet af lovens bilag 3 og 4 Planen kan påvirke internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt Planen kan påvirke miljøet i almindelighed Løbe nr. Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere 1 Biologisk mangfoldighed a Dyreliv: b Planteliv: c Sjældne, udryddelsestruede eller fredede dyr, planter eller naturtyper: d Habitat områder: e Spredningskorridor: f Naturbeskyttelse jvf. 3: g Grønne områder: h Skovrejsning/ skovnedlæggelse: i Fredning: 2 Befolkningen og sundhed a Har projektet betydning for sundhedstilstanden: b Indendørs støj- og vibrationspåvirkning: c Påvirkninger fra specifikke risikofaktorer ift. fx sundhed, belastningsfaktorer som støj, luftforurening og stresspåvirkninger: d Friluftsliv/rekreative interesser fx skaber planen mulighed for udendørsophold herunder leg og sport mv. Mulighed/ adgang til rekreative oplevelser: e Boligmiljø fx skabes der oplevelsesrige og trygge boligmiljøer med Bemærkninger Side 1 af 3

29 Strategisk Miljø Vurdering (SMV). SMV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet. Løbe nr. f Planens påvirkning på miljøet overskuelige byrum, serviceydelser og mødesteder/ legepladser af god kvalitet: Er der grundlag for et godt nærmiljø med klare tilhørsforhold: Påvirkes eksisterende boligmiljøer af planen: Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Bemærkninger g Planens konsekvenser for nærområdets beboere: h Lighed i sundhed - Hvordan påvirkes socialt udsatte eller sårbare grupper: i Har projektet betydning for sociale kontakter/ frivillighed/ tryghed: 3 Landskab og jordbund a Landskabelig værdi: b Geologiske særpræg: c Risiko for jordforurening. d Jordhåndtering/ flytning: 4 Vand a Overfladevand, herunder vandløb og vådområder: Stevns Kommunes Spildevandsplan b Udledning af spildevand: Som ovenfor. c Grundvandsforhold: d Risiko for forurening af grundvandsressourcen: 5 Luft a Luftforurening (støv og andre emissioner): b Emissioner fra trafik til og fra området: 6 Støj a Støj: b Vibrationer: 7 Trafik a Færdselsarealer: fx sikres der velafgrænsede vej- og stiforløb med udsyn og overblik: b Sikres overskuelige parkeringsforhold: c Belysning: fx sikres der tilstrækkelig belysning, særligt på stier, tilpasset områdets karakter: d Vil området opleves som et trygt og sikkert sted at færdes: Side 2 af 3

30 Strategisk Miljø Vurdering (SMV). SMV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet. Løbe nr. Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere e Trafikafvikling/ -kapacitet: fx tilgængeligheden til området med bil, offentlig transport og for cyklende og gående. Skaber det en øget trafikmængde: f Energiforbrug: g Risiko for ulykker: 8 Klimatiske faktorer a Eventuel påvirkning af klimaet: b Påvirker planen retningslinjerne ift. klimatilpasning i Stevns Kommuneplan: 9 Kulturarv a Kulturhistoriske værdier: b Kirker: c Fredede eller bevaringsværdige bygninger: 10 Ressourcer og affald a Arealforbrug: b Energiforbrug: c Vandforbrug: d Produkter, materialer og råstoffer: e Kemikalier, miljøfremmede stoffer: f Affald, genanvendelse: 11 Visuel effekt a Arkitektonisk udtryk: b Lys og/eller refleksioner: c Æstetisk udtryk: 12 Sikkerhed a Har projektet betydning ift. kriminalitet: b Brand, eksplosion, giftpåvirkning: 13 Socioøkonomiske effekter a Påvirkning af sociale forhold: b Påvirkning af erhvervsliv: Bemærkninger Side 3 af 3

31 Bilag til SMV-screening Navn på plan Dato for screeningen Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) x Projektets betydning for Bilag 4 arter Det ansøgte projektområde vurderes ikke at have betydning for arten. Damflagermus (Myotis dasycneme) Becsteins flagermus (Myotis bechsteinii) Brandts flagermus (Myotis brandtii) Vandflagermus (Myotis daubentonii) Kendes ikke fra området. Er ikke kendt fra kommunen. Det ansøgte projektområde vurderes ikke at have betydning for arten. Det ansøgte projektområde vurderes ikke at have betydning for arten. Skægflagermus (Myotis mystacinus) Frynseflagermus (Myotis nattereri) Brunflagermus (Nyctalus noctula) Det ansøgte projektområde vurderes ikke at have betydning for arten. Det ansøgte projektområde vurderes ikke at have betydning for arten. Der er registeret enkelte forekomster i kommunen.

32 Arter Påvirkning Ingen påvirkning Langøret flagermus (Plecotus auritus) Projektets betydning for Bilag 4 arter Det ansøgte projektområde vurderes ikke at have betydning for arten. Sydflagermus (Eptesicus serotinus) Det ansøgte projektområde vurderes ikke at have betydning for arten. Skimmelflagermus (Vespertilio murinus) Det ansøgte projektområde vurderes ikke at have betydning for arten. Troldflagermus (Pipistrellus nathusii) Pipistrelflagermus (Pipistrellus pipistrellus) Dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) Det ansøgte projektområde vurderes ikke at have betydning for arten. Det ansøgte projektområde vurderes ikke at have betydning for arten. Det ansøgte projektområde vurderes ikke at have betydning for arten. Hasselmus (Muscardinus avellanarius) Birkemus (Sicista betulina) Odder (Lutra lutra) Marsvin (Phocoena phocoena) Arten er ikke kendt fra området. Arten er ikke kendt fra området. Ej relevant. Ej relevant. Krybdyr Markfirben (lacerta agilis) Arten er ikke kendt fra området. Padder

33 Arter Påvirkning Ingen påvirkning Klokkefrø (Bombina bombina) Stor vandsalamander (Triturus cristatus) Projektets betydning for Bilag 4 arter Findes ikke i Stevns Kommune Det ansøgte projektområde vurderes ikke at have betydning for arten. Løgfrø (Pelobates fuscus) Løvfrø (Hyla arborea) Spidssnudet frø (Rana arvalis) Findes ikke i Stevns Kommune Findes ikke i Stevns Kommune Det ansøgte projekt vurderes ikke at have betydning for arten. Springfrø (Rana dalmatina) Findes ikke i Stevns Kommune Strandtudse (Bufo calamita) Grønbroget tudse (Bufo viridis) Det ansøgte projekt vurderes ikke at have betydning for arten. Det ansøgte projekt vurderes ikke at have betydning for arten. Fisk Snæbel (Coregonus oxyrhyncus) Findes ikke i området. Insekter Bred vandkalv Der er ingen søer tæt på ejendommen. (Dytiscus latissimus) Lys skivevandkalv Der er ingen søer tæt på ejendommen. (Graphoderus bilineatus) Eremit (Osmoderma eremita) Eremit findes i Vallø Dyrehave, som den nærmeste lokalitet. Arten er ikke kendt uden for denne lokalitet. Sortplettet blåfugl Arten findes ikke i Stevns Kommune.

34 Arter Påvirkning Ingen påvirkning (Maculinea arion) Grøn mosaikguldsmed (Aeshna viridis) Stor Kærguldsmed (Leucorrhinia pectoralis) Grøn Kølleguldsmed (Ophiogomphus cecilia) Projektets betydning for Bilag 4 arter Arten findes ikke i Stevns Kommune. Arten findes ikke i Stevns Kommune. Arten findes ikke i Stevns Kommune. Muslinger Tykskallet malermusling (Unio Crassus) Ej relevant. Planter Enkelt månerude (Botrychium simplex) Vandranke (Luronium natans) Liden Najade (Najas flexilis) Fruesko (Cypripedium calceolus) Mygblomst (Liparis loeselii) Ej relevant. Ej relevant. Ej relevant. Ej relevant. Arten er udpegnings grundlag for Natura 2000 tryggevælde å. Ej relevant på den pågældende lokalitet. Gul stenbræk (Saxifraga hirculus) Krybende sumpskærm (Helosciadium repens) (= Apium repens) Ej relevant. Ej relevant.

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening: solfangerfelt, Myrekærvej 3, 4652 Hårlev Dato for screeningen 13.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret

Læs mere

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening for 3 husstandsvindmøller Dato for screeningen 20.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella

Læs mere

Der er i udført en omfattende undersøgelse af flagermus i Stevns Kommune.

Der er i udført en omfattende undersøgelse af flagermus i Stevns Kommune. Bilag til SMV-screening Navn på plan Spildevandstillæg 6 Dato for screeningen 08.09.16 Screenet af Steen Roed Generelt for flagermus Der er i 2012-2014 udført en omfattende undersøgelse af flagermus i

Læs mere

Område til Dagligvarebutik, Ved Rådhuset 10, i Store Heddinge

Område til Dagligvarebutik, Ved Rådhuset 10, i Store Heddinge Lokalplan nr. 166 Område til Dagligvarebutik, Ved Rådhuset 10, i Store Heddinge Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En lokalplan fastsætter, hvordan der skal bygges i et

Læs mere

AFGØRELSE. Afgørelse: VVM-screening af gyllebeholder hvori der ønskes opbevaring af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg.

AFGØRELSE. Afgørelse: VVM-screening af gyllebeholder hvori der ønskes opbevaring af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg. AFGØRELSE 24. SEPTEMBER 2016 JOURNALNUMMER 01.16.04-G01-1-16 SKREVET AF LILIAN SCHMIDT Afgørelse: VVM-screening af gyllebeholder hvori der ønskes opbevaring af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg.

Læs mere

Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En lokalplan fastsætter, hvordan der skal bygges

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Lokalplan 177 Område til fritids- og turismeformål ved Stevns Fyr Dato for screeningen 24. juni 2016. Justeret 28. november 2016

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4

FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 PLANLÆGNING LOKALPLAN NR. 147, FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 Teknik og Miljø Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov.

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 167. Område til tæt/lav boligbebyggelse på Vinkelvej i Rødby. Høringsperiode xx. xxxx 2015 til xx.

FORSLAG. Lokalplan nr. 167. Område til tæt/lav boligbebyggelse på Vinkelvej i Rødby. Høringsperiode xx. xxxx 2015 til xx. FORSLAG Høringsperiode xx. xxxx 2015 til xx. xxxxxx 2015 Lokalplan nr. 167 Område til tæt/lav boligbebyggelse på Vinkelvej i Rødby Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En

Læs mere

Side 1 af 8. 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Side 1 af 8. 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr Område til Dagligvarebutik, Ved Rådhuset 10, i Store Heddinge

FORSLAG. Lokalplan nr Område til Dagligvarebutik, Ved Rådhuset 10, i Store Heddinge FORSLAG Lokalplan nr. 166 Område til Dagligvarebutik, Ved Rådhuset 10, i Store Heddinge Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En lokalplan fastsætter, hvordan der skal bygges

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

SKOVREJSNING I KLIPPINGE

SKOVREJSNING I KLIPPINGE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 TIL STEVNS KOMMUNEPLAN 13 SKOVREJSNING I KLIPPINGE Hvad er et kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan for hele kommunen. Den beskriver retningslinjer og rammer for udviklingen

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Læs mere

Forslag - Høringsperiode fra (indsættes efter behandling i KB) Lokalplan nr. 144. Område til pladskrævende varegrupper på Rengegade i Store Heddinge

Forslag - Høringsperiode fra (indsættes efter behandling i KB) Lokalplan nr. 144. Område til pladskrævende varegrupper på Rengegade i Store Heddinge Forslag - Høringsperiode fra (indsættes efter behandling i KB) Lokalplan nr. 144 Område til pladskrævende varegrupper på Rengegade i Store Heddinge Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: 2016-xx-P.U.Bruunsvej, Faaborg Emil Julius Hansen (emjuh) Den 27.9.2016 Sagsnr.: Indledende screening Ja Nej Planen er

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017 sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: Baggrund Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2017-3, Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes

Læs mere

LOKALPLAN. Tillæg 1 til lokalplan nr. 123 P-plads Dagli'brugsen Strøby FORSLAG HØRING FRA XX TIL XX. teknik & miljø

LOKALPLAN. Tillæg 1 til lokalplan nr. 123 P-plads Dagli'brugsen Strøby FORSLAG HØRING FRA XX TIL XX. teknik & miljø LOKALPLAN Tillæg 1 til lokalplan nr. 123 P-plads Dagli'brugsen Strøby FORSLAG HØRING FRA TIL teknik & miljø Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: 2016-9 og Kommuneplantillæg nr. 22 Kirstine M. Tommerup 31. august 2016 01.02.05-P16-19-15 // 01.02.15-P15-1-15

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 ) Herlev Kommune Dato Marts 2016 Projektbeskrivelse Udarbejdelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010 2019.

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal en myndighed udarbejde en miljøvurdering af planer og programmer, der antages at kunne få væsentlig indvirkning

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 FOR KOMMUNEPLANRAMME 4.2.BE.1 POSTVÆNGET/TOFTEVEJ I HAARBY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 FOR KOMMUNEPLANRAMME 4.2.BE.1 POSTVÆNGET/TOFTEVEJ I HAARBY Kommuneplantillæg nr. 14 for Kommuneplanramme 4.2.BE.1 Postvænget/Toftevej i Haarby Indholdsfortegnelse Retsvirkninger... 3 REDEGØRELSE FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 Kommuneplantilæggets baggrund og redegørelse...

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 108 Thorsgaard Rødvig

LOKALPLAN NR. 108 Thorsgaard Rødvig LOKALPLAN NR. 108 Thorsgaard Rødvig Stevns Kommune Lokalplan 108 Thorsgaard Rødvig Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 28. februar 2008 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 108, Thorsgaard, Rødvig,

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Vækst og bæredygtighed, Plan og strategisk forsyning Dato: 24. februar 2015 Sagsnr.: 14/60240 Sagsbeh.: emn Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplanforslag nr. 1.48

Læs mere

FORSLAG. Høringsperiode: Faslægges efter den politiske behandling. Lokalplan nr. 150 for området til ferieformål - Rødvig Ferieby

FORSLAG. Høringsperiode: Faslægges efter den politiske behandling. Lokalplan nr. 150 for området til ferieformål - Rødvig Ferieby FORSLAG Høringsperiode: Faslægges efter den politiske behandling Lokalplan nr. 150 for området til ferieformål - Rødvig Ferieby Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 18 Kommuneplanramme nr. C8, Jernbanegade 5 i Otterup

Kommuneplantillæg nr. 18 Kommuneplanramme nr. C8, Jernbanegade 5 i Otterup Kommuneplantillæg nr. 18 Kommuneplanramme nr. C8, Jernbanegade 5 i Otterup Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg 3 Kommuneplantillæg nr. 18 4 Kommuneplantillæggets formål

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B FORSLAG December 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg 3 Kommuneplantillæg nr. 17 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Miljø-screening af forslag til lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Nyt rammeområde 1 E8 til erhvervsformål for St. Heddinge Dampvaskeri

Nyt rammeområde 1 E8 til erhvervsformål for St. Heddinge Dampvaskeri Kommuneplantillæg nr. 12 Nyt rammeområde 1 E8 til erhvervsformål for St. Heddinge Dampvaskeri Hvad er et kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan for hele kommunen. Den beskriver retningslinjer og

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 for Nordfyns Kommune FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg? 3 Kommuneplantillæggets formål 4 Nuværende Rammer

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens Masterplan Ringe Screeningen omfatter 7 principper for byens udvikling: En tilgængelig by En koncentreret, varierende og levende bymidte Et rigt handelsmiljø Et godt ungemiljø Plads til natur og bevægelse

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4

FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 PLANLÆGNING LOKALPLAN NR. 147, FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 Teknik og Miljø Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov.

Læs mere

FORSLAG FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6.

FORSLAG FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. PLANLÆGNING LOKALPLAN NR. 147, FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG Teknik og Miljø Hvad er en

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser og rammeområde 3B10

Ændring af rammebestemmelser og rammeområde 3B10 Kommuneplantillæg nr. 18 Ændring af rammebestemmelser og rammeområde 3B10 Hvad er et kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan for hele kommunen. Den beskriver retningslinjer og rammer for udviklingen

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen.

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et område ved Brydes Allé, Assens By September 2017 Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 Forslag til tillæg nr 1 til Lokalplan nr.1-c602 er i

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 6 Anden planlægning 7 Anden lovgivning 9 Servitutter 10 Bestemmelser 11 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008.

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. LOKALPLAN NR. 37, 2008. Plejeboliger i Rødvig FORSLAG OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. Stevns Kommune Lokalplan 37, 2008 Plejeboliger i Rødvig Indledning Denne Lokalplan

Læs mere