Torsdag kl. 16:00 Mødelokale D1

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Torsdag kl. 16:00 Mødelokale D1"

Transkript

1 Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mødelokale D1 Torsdag kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt Tværsektoriel stuegang 3 Det nære sundhedsvæsen - Udviklingsniveau Bilagsoversigt 10 Bemærkninger til dagsorden

2 Sundhedsudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Beslutning Sundhedsudvalget den Anne Ehrenreich deltog i politisk dialogmøde om den kommende sundhedsaftale i Albertslund d. 21. juni På den baggrund blev der foreslået at drøfte sundhedsaftalen i Sundhedsudvalget for at kunne påvirke processen med den nye sundhedsaftale politisk. Fraværende: Niels Lundshøj (A), Kristin Arendt (C) Sundhedsudvalget Torsdag den Side 2

3 Sundhedsudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 16/15163 Journalnr.: P00 Sagsforløb: SSU-SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Josefine Haahr Nielsen Status på projekt Tværsektoriel stuegang Baggrund Projekt Tværsektoriel stuegang er et projekt mellem de 8 kommuner i planlægningsområde Nord, Nordsjællands Hospital og almen praksis. Projektet er godt i gang efter ansættelse af to projektledere og etablering af det mobile stuegangsteam. Stuegangen udrulles og testes i perioden maj-september i de 8 kommuner. Det bliver udrullet i uge 36 i Hørsholm Kommune. Derudover er projektet i gang med at identificere borger- eller pårørenderepræsentanter, der skal inddrages organisatorisk i projektets udformning. Forslag Administrationen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Baggrund De 8 kommuner i planlægningsområde Nord (Hørsholm, Hillerød, Helsingør, Halsnæs, Gribskov, Allerød, Frederikssund og Fredensborg), Nordsjællands Hospital og almen praksis er med dette projekt gået sammen om at udvikle bedre tværsektorielle forløb for borgere, der udskrives til et kommunalt midlertidigt ophold efter hospitalsindlæggelse. Projektets formål er, at udvikle en model for tværsektoriel stuegang og kompetenceudvikling, der understøtter velkoordinerede og sammenhængende forløb for borgere, der udskrives fra hospitalet til en kommunal midlertidig døgnplads (KMD). Det skal skabe trygge og patientsikre forløb af høj faglig kvalitet med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. Målgruppen er den ældre medicinske patient over 65 år, som har komplekse sundhedsfaglige udfordringer. Nordsjællands Hospital og Helsingør Kommune er projektejere. Der er to centrale elementer i projektet: 1. Det mobile stuegangsteam fra hospitalet til kommunernes midlertidige døgnpladser 2. Kompetenceudvikling af det kommunale fagpersonale Hvad betyder det for borgerne? De pleje- og behandlingsbehov vi ser i det nære sundhedsvæsen er ofte komplekse. Kommunerne står ofte over for opgaver, der kræver specialiserede kompetencer og tæt koordination med sundhedsvæsenets øvrige aktører. Og borgeres forløb går i mange tilfælde på tværs af egen læge, kommune og hospital. Der er i høj grad brug for, at Sundhedsudvalget Torsdag den Side 3

4 sundhedsvæsenet organisatorisk, fagligt og styringsmæssigt tilpasses borgernes behov. Det kræver, at vi i fællesskab agerer som en sammenhængende enhed, når vi planlægger et behandlingsforløb. Fælles planlægning og ansvar på tværs af sektorerne skal minimere risikoen for, at borgere bliver tabt i sektorovergangene. Samtidig skal en systematisk borgerinddragelse sikre at borgerens aktuelle behov, præferencer og ressourcer er i fokus i tilrettelæggelsen af forløbet. Den tværsektorielle stuegang er netop et forsøg på at teame op omkring borgeren, så vi udnytter tværfagligheden og sikrer vidensdeling mellem aktørerne. Det giver mulighed for at lave en fælles behandlingsplan i samarbejde med borgeren. Det mobile stuegangsteam udgøres af en hospitalslæge, bioanalytiker, farmaceut og sygeplejerske. Teamet kører ud til KMD-pladserne og laver en fælles behandlingsplan for borgere i samarbejde med borger, sundhedspersonalet på KMD-pladsen og borgerens egen læge. Selve stuegangen kan typisk involvere borgeren, teamet, sygeplejerske fra KMD-pladsen, borgerens egen læge og evt. pårørende. Den formodede effekt af projektet er, at borgere på de midlertidige døgnpladser vil opleve bedre koordination, og at de mødes af de rette kompetencer på det rette tidspunkt. Det giver større tryghed i forløbet og kan være med til at forebygge genindlæggelser. Hvor er vi nu? Projektet er godt i gang efter ansættelse af to projektledere og etablering af det mobile stuegangsteam. Styregruppe og arbejdsgrupper er nedsat med repræsentanter fra alle 8 kommuner og Nordsjællands Hospital. Derudover er projektet er i gang med at identificere borger- eller pårørenderepræsentanter, der skal inddrages organisatorisk i projektets udformning. Stuegangen udrulles og testes i perioden maj-september i de 8 kommuner. Dvs. at frem til september er en testperiode og fuld udrulning starter herefter. Opstart i de forskellige kommuner: Uge 18: Helsingør og Hillerød Kommune Uge 19: Fredensborg Kommune Uge 22: Halsnæs og Allerød Kommune Uge 34: Frederikssund Kommune Uge 36: Hørsholm Kommune og Gribskov Kommune Teamet vil som udgangspunkt komme en fast halv dag om ugen i hver kommune. Kompetenceudvikling Projektet handler også om at kompetenceudvikle sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, til at varetage de komplekse borgeres pleje- og behandlingsbehov. Der er nedsat en arbejdsgruppe for kompetenceudvikling af personalet på KMD-pladserne. Kompetenceudviklingen forventes at blive en blanding af formelle kurser, systematiske arbejdsgange med fokus på tidlig opsporing, bedside læring og praktik. Dette skal styrke den systematiske vurdering af borgerne såvel som koordinering og et fælles sprog på tværs af sektorer. Forbedringsmodellen Den såkaldte forbedringsmodel som arbejdsmetode betyder, at der gennem projektperioden vil ske tilpasninger. Små afprøvninger af nye arbejdsgange i praksis skal gøre os klogere på, hvad der virker. De procedurer og arbejdsgange projektet lægger ud med vil derfor ændre sig i takt med erfaringerne. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 4

5 Tidsramme Projektet løber over de næste 3 år - frem til udgangen af Der vil løbende blive udarbejdet politiske orienteringer om projektets fremdrift og resultater. Økonomi/personale Sundhedsstyrelsen har bevilliget kr. til projektet Tværsektoriel stuegang fremtidens tværsektorielle forløb. Projektmidlerne kommer fra puljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre som er en del af regeringens aftale om satspulje på sundheds- og ældreområdet for Herudover er der er der også en egenfinansiering fordelt mellem de 8 kommuner og Nordsjællands hospital. Projektmidlerne er bl.a. afsat til: Ansættelse af læge, sygeplejerske, bioanalytiker og farmaceut i teamet. Teknologisk udstyr, leasing af bil, sygeplejerske på KMD og kompetenceudvikling. Egenfinansieringen går bl.a. til: Projektledelse, sygeplejerske fra Nordsjællands Hospital, lokale tovholdere i de 8 kommuner, frikøb af medarbejdere til uddannelse og deltagelse af medarbejdere fra de 8 kommuner og hospitalet i arbejdsgrupper og styregrupper. For Hørsholm Kommune Fra projektmidlerne fordeles der midler til kommunerne til sygeplejersker på de kommunale midlertidige pladser og kompetenceudvikling. Disse midler er fordelt efter en fordelingsnøgle, der er beregnet ud fra antal af midlertidige pladser i hver kommune. Hørsholm kommune har 37 midlertidige pladser, hvilket betyder, at kommunen får 15,88% af de kommunale projektmidler. I projektmidlerne er der i alt 4,1 mio. kr. til sygeplejersker på de kommunale midlertidige pladser og kompetenceudvikling, hvoraf Hørsholm Kommune får kr. i projektperioden svarende til kr. om året. Derudover er der en egenfinansiering Lokal projektleder på de midlertidige pladser Der er i alt afsat 1,9 mio. kr. til egenfinansiering af dette, hvoraf Hørsholm Kommune har en egenfinansiering på kr. svarende til kr. om året. Frikøb af medarbejdere på uddannelse Der er i alt afsat 2,8 mio. kr. til egenfinansiering af dette, hvoraf Hørsholm Kommune har en egenfinansiering på kr. fordelt over årene med flest midler afsat i Deltagelse af kommunale medarbejdere i arbejdsgruppe Sundhedsudvalget Torsdag den Side 5

6 Der er i alt afsat kr. til egenfinansiering af dette, hvoraf Hørsholm Kommune har en egenfinansiering på kr. fordelt over årene med flest midler afsat 2018 og Deltagelse af kommunale medarbejdere i arbejdsgruppe Der er i alt afsat kr. til egenfinansiering af dette, hvoraf Hørsholm Kommune har en egenfinansiering på kr. svarende til kr. om året. Tryksager Der er i alt afsat kr. til tryksager, hvoraf Hørsholm Kommune har en egenfinansiering på kr. samlet for alle årene. Hørsholms Kommunes samlede egenfinansiering for projektperioden er kr. Sagens tidligere behandling Projekt Tværsektoriel stuegang har været til orientering i Sundhedsudvalget d Beslutning Social- og Seniorudvalget den Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning. Beslutning Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning Fraværende: Niels Lundshøj (A), Kristin Arendt (C) Sundhedsudvalget Torsdag den Side 6

7 Sundhedsudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 17/8437 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Josefine Haahr Nielsen Det nære sundhedsvæsen - Udviklingsniveau 2018 Baggrund Udviklingsplan for Det nære sundhedsvæsen, Hørsholm Kommune indeholder et grundniveau for 2017 samt forslag til udviklingsniveau for 2018 og Udviklingsniveauerne er forslag, der kan uddybes fagligt og økonomisk af administrationen til kommende budgetforhandlinger. På den baggrund er forslag 13 og 14 fra udviklingsniveauet 2018 blevet uddybet. Forslag Administrationen anbefaler, at sundhedsudvalget bringer forslag om fysisk træning for borgere på kanten af arbejdsmarkedet ind i de fremadrettede prioriteringer ift. indsatser for 2018, og at dette tilbud målrettes borgere, der har brug for et rygforløb, som det også fremgår af anbefalingen i udviklingsplanen for Det nære sundhedsvæsen. Sagsfremstilling Ved udarbejdelsen af Udviklingsplan for Det nære sundhedsvæsen, Hørsholm Kommune blev der udviklet et grundniveau for 2017 samt forslag til udviklingsniveau for 2018 og Grundniveauet 2017 blev vedtaget d i forbindelse med budgetforhandlingerne for Udviklingsniveauerne for 2018 og 2019 er forslag, der kan uddybes fagligt og økonomisk af administrationen til kommende budgetforhandlinger. Forslag for udviklingsniveauet 2018 for det nære sundhedsvæsen på det socialpsykiatriske område (forslag 11 og 12) lægges ikke op til budgetkonferencen som ellers angivet i planen fra Dels fordi Center for Børn og Voksne ønsker tilstrækkeligt fokus på de mange igangværende projekter under Det nære Sundhedsvæsen, dels fordi der så kan sættes yderligere fokus på det somatiske område. Forslag på det somatiske område (forslag 13 og 14) fra udviklingsniveauet 2018 er uddybet fagligt og økonomisk. Forslag 13 Fremskudt blodprøvetagning og behandling Forslaget lød på, at undersøge muligheder for etablering af fremskudt ambulant blodprøvetagning og behandling med udgangspunkt i tre mulige modeller. 1. Mobil blodprøvetagning 2. Styrket samarbejde om blodfortyndende behandling Sundhedsudvalget Torsdag den Side 7

8 3. Subakutte tider på hospitalet Administrationen har gennemgået de tre modeller i forhold til budget : 1. Mobil blodprøvetagning Forslaget om etablering af en mobil blodprøvetagning forudsætter, at der etableres et samarbejde mellem Nordsjællands Hospital, de praktiserende læger og Hørsholm Kommune. Administrationen vurderer, at det ligeledes er en forudsætning, at andre interesserede kommuner indgår i samarbejdet for at opnå et tilstrækkeligt borgergrundlag for indsatsen. En igangsættelse af dette projekt vil kræve en yderligere analyse af de økonomiske og faglige forhold. Der er i dag en mobil blodprøvetagning for borgere, som er immobile, hvor blodprøven tages i borgerens hjem. Ordningen omfatter kommuner tilknyttet Nordsjællands hospital, herunder Hørsholm Kommune. Derudover indgår der, som en del af projekt Tværsektoriel stuegang, blodprøvetagning for de borgere, der deltager i projektet. 2. Styrket samarbejde om blodfortyndende behandling Forslaget om blodfortyndende behandling forudsætter et samarbejde med Nordsjællands Hospital samt de praktiserende læger i kommunen. De praktiserende læger i Hørsholm kommune ønsker ikke en ændring af kompetencedelegationen på dette område endnu. En igangsættelse af dette projekt er derfor pt ikke mulig aktuelt pga. spørgsmålet om kompetencedelegationen. 3. Subakutte tider på hospitalet Udvidelsen af projekt subakutte tider er ikke længere aktuel, da projektet er afsluttet, og andre projekter er sat i gang, såsom Tværsektoriel stuegang og Sundhedshus i Frederikssund. Projektet har været et samarbejde mellem Nordsjællands Hospital og nogle af de kommuner, der hører til hospitalets optageområde (nordklyngen). Administrationen anbefaler på den baggrund, at indsatserne i forslag 13 ikke lægges op til budgetkonferencen for budget Forslag 14 fysisk træning for borgere på kanten af arbejdsmarkedet Forslaget om fysisk træning for borgere på kanten af arbejdsmarkedet foreslår administrationen, at indsatsen målrettes borgere med rygproblematikker. Formålet med indsatsen er, at borgere med rygproblematikker bliver i stand til at klare sig selv uden hyppig kontakt til sundhedsvæsnet, samt at forbedre deres fysiske funktionsevne og øge muligheden for at kunne varetage et arbejde. Det vil blive muligt at oprette et træningshold for borgere på kanten af arbejdsmarkedet med rygproblematikker på Louiselunds Sundheds- og Rehabiliteringscenter. Det vil både indeholde individuelle samtaler samt fysisk træning i hold. Der kan ligeledes afholdes individuelle forløb. Der tilbydes i dag forløbsprogram for borgere med lænderyglidelser, som varetages af Louiselund Sundheds- og Rehabiliteringscenter. Målgruppen for forløbsprogrammet er borgere med nyopståede smerter, og hvis smerter er afgrænset til lænderyg. KORA s evaluering af forløbsprogram for lænderyglidelser viste, at der kan være behov for at Sundhedsudvalget Torsdag den Side 8

9 udvide målgruppen til at omfatte kronisk syge rygpatienter, når forløbsprogrammet skal opdateres. Forslag 14 målrettet borgere med rygproblematikker ligger derfor i tråd med udviklingen på området og giver mulighed for at tilbyde en større målgruppe rygforløb. Administrationen vurderer, at forslaget vil kræve 10 timers terapeuttid om ugen. Forslaget vil derfor kræve en investering i ressourcer for at kunne gennemføres. Administrationen anbefaler på den baggrund, at forslag 14 lægges op til budgetkonferencen for budget Økonomi/personale Økonomi for forslag 14: Fysisk træning for borgere på kanten af arbejdsmarkedet målrettet borgere med rygproblematikker Oprettelse af et hold på 12 personer med individuelle tider for holddeltagere. Derudover mulighed for at lave individuelle forløb for borgere, der har brug for dette frem for hold forløb, samt for borgere der vil have gavn af at begynde træning i perioder, hvor der ikke er et hold. Svarer til 10 timers terapeuttid om ugen Terapeuttid til to gange holdforløb per år og mulighed for individuelle forløb. (10t om ugen) Sagens tidligere behandling Udviklingsplan for det nære sundhedsvæsen i Hørsholm Kommune blev vedtaget d i forbindelse med budgetforhandlingerne for Bilag - Baggrundsnotat for det nære sundhedsvæsen Udviklingsplan..pdf - Baggrundsnotat for det nære sundhedsvæsen Bilag 1 Forslag til udvikling af det nære sundhedsvæsen.pdf - Baggrundsnotat for det nære sundhedsvæsen, Bilag 2 Analyse.pdf Beslutning Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget sender budgetønsket Fysisk træning for borgere på kanten af arbejdsmarkedet til budgetkonferencen. Fraværende: Niels Lundshøj (A) Sundhedsudvalget Torsdag den Side 9

10 Bilagsoversigt Pkt. Tilgang Titel Refnr. nr. 3 Åben Baggrundsnotat for det nære sundhedsvæsen Udviklingsplan..pdf Baggrundsnotat for det nære sundhedsvæsen Bilag 1 Forslag til 3 Åben udvikling af det nære sundhedsvæsen.pdf 3 Åben Baggrundsnotat for det nære sundhedsvæsen, Bilag 2 Analyse.pdf Sundhedsudvalget Torsdag den Side 10

11 Sundhedsudvalgets møde Niels Lundshøj (A) Formand Otto B. Christiansen (C) Medlem Jan Klit (C) Næstformand Kristin Arendt (C) Medlem Anne Ehrenreich (V) Medlem Sundhedsudvalget Side 11

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Onsdag 15.06.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ændret samarbejde om forløbsprogrammer med Fredensborg Kommune 3 Budget

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 22, kl. 16:00 M0delokale D1. Dagsorden til ordinaert mgde Mddelokale D1 H0RSHOLM KOMMUNE

Sundhedsudvalget. Torsdag 22, kl. 16:00 M0delokale D1. Dagsorden til ordinaert mgde Mddelokale D1 H0RSHOLM KOMMUNE Sundhedsudvalget Dagsorden til ordinaert mgde Mddelokale D1 Torsdag 22,06.2017 kl. 16:00 M0delokale D1 F0lgende sager behandoes mpdet Side Meddelelser 2 Status pa projekt Tvaarsektoriel stuegang 3 Det

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 15.06.2015 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Sundhedsprofil 2013 - Kronisk Sygdom 3 Orientering om Rehabilitering i

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde 27. Oktober 2016 Torsdag 27.10.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om projekt tværsektoriel stuegang 3 Evaluering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Tværsektoriel stuegang fremtidens tværsektorielle forløb - Fra stafet-tankegang til borgerens fælles team

Tværsektoriel stuegang fremtidens tværsektorielle forløb - Fra stafet-tankegang til borgerens fælles team Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Direktørens kontor Torsdag 23.02.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning 3 Budget 2018: Involvering

Læs mere

Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2

Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2 Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Mandag 20.02.2017 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om udviklingsplan for det nære sundhedsvæsen 3 Orientering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Dagsorden til ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.02.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SU om Center for Børn og Voksne 3 Sundhedsudvalgets

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 25.02.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2016 3 Evaluering af tværkommunal alkoholkampagne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 26.11.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyt KL sundhedsudspil: 'Sammen om sundhed' 3 Midtvejsevaluering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 27.08.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Praksisplan for fysioterapi 2015-19 3 Høring omkring Almen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 26.02.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Drøftelse af vision og mål for sundhed 3 Akutpladser og akutfunktion: orientering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herbert konter Mandag 21.11.2016 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kvalitetsstandarder 2017 3 Status ældre og voksne på døgninstitution - november

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

Social- og Seniorudvalget Mandag kl. 14:15

Social- og Seniorudvalget Mandag kl. 14:15 Referat fra ordinært møde Møde den 11. december Mandag 11.12.2017 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 3 Status på ekstern psykologfunktion

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Breelteparken Mandag 12.12.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kriterier for anvisning af plejebolig og ældrebolig 3 Frøken Anne Marie Green-Nielsens

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herbert konter Mandag 29.02.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepoter 3 Status ældre og

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 26.10.2015 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Fordeling af 18 midler - oktober 2015 3 Status ældre og voksne på døgninstitution

Læs mere

Mandag kl. 14:15 Mødelokale D1

Mandag kl. 14:15 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Møde den 20. november Mandag 20.11.2017 kl. 14:15 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ny rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mødelokale D1 Torsdag 26.05.2016 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om kampagne "Op at stå" v. Ole Wessung

Læs mere

På tværs af sektorer Hvordan kan vi forbedre patientsikkerheden? #patient17

På tværs af sektorer Hvordan kan vi forbedre patientsikkerheden? #patient17 På tværs af sektorer Hvordan kan vi forbedre patientsikkerheden? #patient17 Tværsektoriel stuegang fremtidens tværsektorielle forløb - Fra stafet-tankegang til borgerens fælles team Patientsikkerhedskonference

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Onsdag 30.03.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status forløbsprogrammer 2016 3 Status forebyggelsespakker

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 8:00 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde ØU 1. behandling af budget. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 8:00 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde ØU 1. behandling af budget. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde ØU 1. behandling af budget Torsdag 04.09.2014 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2015-2018 3 Ansøgning

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere

Mandag kl. 14:00 Mødelokale D1

Mandag kl. 14:00 Mødelokale D1 Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Mødelokale D1 Mandag 19.06.2017 kl. 14:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dokumentation på plejecentrene 3 Plejeboligplan

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 28.10.2013 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering til SSU om godkendelse af botilbud 3 Status på tilbygning

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Mandag 22.09.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Konkurrenceudsættelse af Plejecenter Margrethelund 3 Forslag

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Følgende sager behandles på mødet

Kommunalbestyrelsen. Mandag kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 18-09-2017 Mandag 18.09.2017 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af budgetforslag 2018-2021 3 Bilagsoversigt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 25. oktober Onsdag 25.10.2017 kl. 15:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om Omsorgscentret Breelteparkens

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 28.08.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budgetopfølgning 3, 2014 på Sundhedsudvalgets område

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 19.03.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU: Budget 2016-2019, Budgetforslag 3 Puljeansøgninger 2015 5 Program for

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra Mødelokale D1 Tirsdag 23.08.2016 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budgetopfølgning 3 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 24-11-2015 Tirsdag 24.11.2015 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Erhvervsstrategi tema detailhandel

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 26.09.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Sundhedsudvalgets pulje 2013 3 Status på

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.06.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om 5 års resultaterne på SEAL behandling

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.11.2015 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilfredshedsundersøgelse i SOM 2015 3 Politisk orientering om udbudsforretningen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 26.01.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status for implementering af projekter i Det nære sundhedsvæsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 8:00. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 8:00. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 07.09.2017 kl. 8:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af budgetforslag 2018-2021 3 Bilagsoversigt 5 Bemærkninger til

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 25. oktober Onsdag 25.10.2017 kl. 16:25 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Radikal Ungdom Nordsjælland søger om godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Ældreudvalg

17, stk. 4 udvalg - Ældreudvalg 17, stk. 4 udvalg - Ældreudvalg Referat fra ordinært møde Møde den 9. april Tirsdag 09.04.2019 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser... 2 Orientering til Ældreudvalget

Læs mere

Styringslaboratorium: Udvikling af subakut ambulant tilbud

Styringslaboratorium: Udvikling af subakut ambulant tilbud Styringslaboratorium: Udvikling af subakut ambulant tilbud Projekt- og procesbeskrivelse Baggrund Nordsjællands Hospital har til tider haft store udfordringer med overbelægning, mens de tilhørende kommuner

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Sundhedsudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling

Sundhedsudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling Sundhedsudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling SU 1 51 Tilpasning af midler til kommunal medfinansiering på sundhedsområdet -1.209.000-1.209.000-1.209.000-1.209.000 SU 2 52

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 23. april Torsdag 23.04. kl. 17:30 Følgende sager behandles på mødet Side Konstituering 2 Meddelelser 3 Status på flygtningeområdet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 20. September 2016 Tirsdag 20.09.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Godkendelse af rammeaftale for 2017 samt hovedstadsregionens kortlægning

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde 25. Oktober 2016 Tirsdag 25.10.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Orientering om Danske Skoleelevers arbejde 2 Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Usserød Skole Tirsdag 21.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Opfølgning på kvalitetsrapport 2 Fremtidens daginstitutioner 4 Eliteidrætsklasse 6 Forslag til

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra fællesmøde 02-10-2014 Torsdag 02.10.2014 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Drøftelse af ny udbudspolitik på bygningsområdet 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december Torsdag 17.12.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Samling af tandplejen 3 Evaluering af puljeprojekter

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 27. august 2015 - Ekstraordinært møde Torsdag 27.08.2015 kl. 17:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser

Læs mere

Velkommen til politisk dialogmøde. Ved Svend Erik Christiansen Formand for Sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune

Velkommen til politisk dialogmøde. Ved Svend Erik Christiansen Formand for Sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune Velkommen til politisk dialogmøde Ved Svend Erik Christiansen Formand for Sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune Program 16.00-16.05 Velkomst 16.05-16.10 Sundhedsaftalen som politisk dokument 16.10-16.20

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Mødelokale D1 Tirsdag 20.09.2016 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om VITAS 3 Nordsjællands Rekrutteringsservice - status

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 28.04.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Fokusområder for SSU 2014-2017 3 Tilfredshedsundersøgelse 5 Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 22. september 2016 Torsdag 22.09.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Nedjustering af landstal og

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre BILAG 4 Dato 02-02-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 kiha kiha@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HELSINGØR KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Helsingør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Helsingør Kommune

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 21.05.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til indsatser og mål for sundhed 3 Budgetopfølgning

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 03.04.2013 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Renovering af gågaden - godkendelse af

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Ny chance til alle 3. kvartal 2007 2 Status på vejlednings-

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ekstraordinært møde Lokale D238 Tirsdag 03.02.2015 kl. 16:30 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2016-2019: Bestillinger af baggrundsnotater

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. 1 REGION HOVEDSTADEN ALLERØD KOMMUNE 25. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Allerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Allerød Kommune

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde 24. November 2016 Torsdag 24.11.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kvalitetsstandarder Sundhedsudvalget 2017 3 Alkohol i Danmark

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 25.09.2013 Onsdag 25.09.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 S/E/S Sportsefterskolen Sjælsølund ansøger om fritagelse for leje

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29-05-2017 Mandag 29.05.2017 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Orientering om forløb med stole og tribune

Læs mere

Projektkommissorium. Udarbejdet af: HPN Udarbejdet d Version nr. 1

Projektkommissorium. Udarbejdet af: HPN Udarbejdet d Version nr. 1 Projektkommissorium AKUTTEAMET Acadre sagsnr. Udarbejdet af: HPN Udarbejdet d. 22.08.16 Version nr. 1 Projektbeskrivelse For at styrke, understøtte og udvikle det nære sundhedsvæsen ønsker Esbjerg kommune

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde MPU og EBU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært Møde Tirsdag 21.06.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Meddelelser 2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetmøde, Budget 2012-2015 3 2.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE 1 Udkast til godkendelse af Sundhedsudvalget den 2. sep. REGION HOVEDSTDEN HØRSHOLM KOMMUNE xx. xx. xx. (dato indsættes) Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hørsholm Kommune

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Gladsaxe Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HALSNÆS KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Halsnæs Kommune og

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 24-06-2014 Tirsdag 24.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelsesplan 2015 3 Resultatrevision

Læs mere

Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital

Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital Kongens

Læs mere

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser I nedenstående er udmøntningsplanen for den ældre medicinske patient præsenteret skematisk. Ønskesuddybet viden om udmøntningsplanen henvises til Fælles udmøntningsplan for den ældre medicinske patient

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-11-2014 Tirsdag 25.11.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 True North 3 Fremtidig struktur for dialog med erhvervslivet 5 Fremtiden

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Social- og Seniorudvalget. Mandag kl. 16:00. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært SSU-møde. Følgende sager behandles på mødet

Social- og Seniorudvalget. Mandag kl. 16:00. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært SSU-møde. Følgende sager behandles på mødet Social og Seniorudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Mandag 03.11.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Budget 20152018: Rammebesparelse på 's område 2 Fraværende

Læs mere

Social- og Seniorudvalget. Mandag 31.01.2011 kl. 13:45. Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed

Social- og Seniorudvalget. Mandag 31.01.2011 kl. 13:45. Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed Mandag 31.01.2011 kl. 13:45 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Status på disponible puljemidler politikområde

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere