Massestrømsanalyse for bly revideret udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Massestrømsanalyse for bly 2000 - revideret udgave"

Transkript

1 Miljøprojekt Nr Massestrømsanalyse for bly revideret udgave Carsten Lassen, Claus Lübeck Christensen og Susanne Skårup Cowi A/S

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 13 1 INTRODUKTION UNDERSØGELSENS FORMÅL OG METODE HVAD ER BLY? INTERNATIONALT MARKED 20 2 ANVENDELSER I DANMARK RÅVARER OG HALVFABRIKATA Metallisk bly Bly som kemiske forbindelser ANVENDELSE AF BLY SOM METAL Blyakkumulatorer Bly i byggeriet Ammunition Skibskøle Kabelkapper Bly-tinlegeringer Andre legeringer Fiskeredskaber Afbalancering Afskærmning mod stråling Andre anvendelser som metal Sammenfatning ANVENDELSE AF BLY SOM KEMISK FORBINDELSE Blymønje Pigmenter Billedrør Andet glas PVC stabilisatorer Glasurer og emaljer Andre kemiske anvendelser Sammenfatning OMSÆTNING AF BLY SOM FØLGESTOF Kul Olie og biobrændsler Biobrændsler Cement Jordbrugskalk, handelsgødning og foderstoffer Sandblæsemidler Andet Sammenfatning 101 3

4 3 OMSÆTNING AF BLY MED AFFALDSPRODUKTER GENANVENDELSE AF METALLISK BLY OMSÆTNING AF BLY MED ANDET SKROT OMSÆTNING I ØVRIGT MED FAST AFFALD Affaldsforbrænding Deponeringsaktiviteter Biologisk affaldsbehandling OMSÆTNING MED OLIE- OG KEMIKALIEAFFALD OMSÆTNING MED SPILDEVAND OG SPILDEVANDSSLAM Spildevand Spildevandsslam SAMMENFATNING SAMMENFATTENDE VURDERING FORBRUGET AF BLY I DANMARK BORTSKAFFELSE OG TAB AF BLY TIL OMGIVELSERNE BLYBALANCE FOR DANMARK 136 REFERENCELISTE 138 BILAG 1 BLYFORBINDELSER REGISTRERET I PRODUKTREGISTRET 145 BILAG 2 STATISTISKE OPLYSNINGER OM IMPORT, EKSPORT OG DANSK PRODUKTION AF BLYHOLDIGE PRODUKTER FOR PERIODEN BILAG 3 FIRMAER, ORGANISATIONER, MM. DER HAR VÆRET KONTAKTET SOM LED I DENNE UNDERSØGELSE 154 4

5 Forord Det overordnede formål med denne massestrømsanalyse er at få et opdateret billede af omsætningen af bly i Danmark og de udslip, som denne omsætning giver anledning til. År 2000 er brugt som referenceår i undersøgelsen. Undersøgelsens resultater kan således også anvendes ved fremtidige evalueringer af, hvilken effekt Blybekendtgørelsen (Bek 1012), som trådte i kraft pr. 1. marts 2001, har haft på omsætningen af bly i Danmark og udledningerne af bly til miljøet. Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen og har været fulgt af en følgegruppe bestående af: Henri Heron, Miljøstyrelsen (formandskab) Poul Erik Andersen, Arbejdstilsynet Mette Herget, Handelskammeret Henning Fokdal, Dansk Industri Carsten Lassen, COWI. I undersøgelsen er der indhentet oplysninger fra brancheorganisationer, producenter, importører, Produktregistret, videncentre og offentlige institutioner, uden hvis velvillige indsats undersøgelsen ikke kunne være gennemført. Undersøgelsen er gennemført i to faser fra slutningen af 2001 til starten af Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af Carsten Lassen, Claus Lübeck Christensen og Susanne Skårup, COWI. Nærværende rapport fra april 2004 er en revideret udgave af rapporten fra december I forhold til 1. udgaven er der sket ændringer vedrørende den samlede omsætning af bly med benzinadditiver. 5

6 6

7 Sammenfatning og konklusioner Der er gennemført en detaljeret massestrømsanalyse for bly, hvor anvendelsen af bly og spredningen af bly til omgivelserne i Danmark i 2000 er opgjort. Massestrømsanalysen er en opdatering af en tidligere massestrømsanalyse fra Undersøgelsen er gennemført i overensstemmelse med Miljøstyrelsens paradigme for massestrømsanalyser på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik, brancheorganisationer, Produktregistret, personlig henvendelse til en lang række producenter, importører, videncentre og offentlige institutioner samt litteraturstudier. Undersøgelsen er gennemført med 2000 som referenceår og giver et billede af omsætningen af bly i Danmark, inden Blybekendtgørelsen trådte i kraft 1. marts For en række anvendelser af bly, som ifølge bekendtgørelsen ikke længere er tilladte, vil forbruget i skrivende stund (foråret 2003) derfor være betydeligt lavere end opgjort i undersøgelsen. Blybalance Blybalancen for det danske samfund er sammenfattet i figur 1, som er en forenklet udgave af figur 5.1 (afs. 5.3). Set gennem de store briller er der ikke sket væsentlige ændringer i den samlede omsætning af bly i det danske samfund i perioden 1994 til Figur 1 Blybalance for det danske samfund i (Alle værdier i tons Pb/år) Import med råvarer og færdigvarer Eksport med færdigvarer Genanvendelse Forbrug Det danske samfund Udslip til omgivel- Luft 5-19 serne Vand Eksport af skrot og affaldsprodukter Akkumulation Jord Deponering Forbrug Forbruget af bly i 2000 fordelt på slutanvendelser fremgår af tabel 1. De væsentligste anvendelser af metallisk bly, for hvilke der ikke er sket markante ændringer, var akkumulatorer, byggematerialer, skibskøle, kobber- og tinlegeringer samt afbalanceringsklodser. Kabelkapper og haglpatroner er de eneste af de større anvendelsesområder, hvor der er set et markant fald fra 1994 til 2000, som skyldes, at bly er substitueret med andre materialer. 7

8 Importerede færdigvarer var ansvarlig for en væsentlig del af forbruget af bly med kemiske forbindelser. Brugen af blypigmenter i maling og plast og brugen af bly i glas og glasurer var næsten ophørt i dansk produktion i 2000, men dette synes ikke generelt at være tilfældet for resten af Europa. Der vurderes derfor at være en væsentlig import af bly med færdigvarer. De væsentligste anvendelser af bly som kemisk forbindelse var glas i krystalglas og billedrør, pigmenter i maling og plast samt stabilisatorer i PVC. I hårde PVC- produkter anvendtes blystabilisatorer i Danmark i samme grad som andre steder i Europa. I blødt PVC i kabler var blystabilisatorer substitueret i Danmark, mens blystabilisatorer stadig var de mest udbredte stabilisatorer til dette formål i Europa. Omsætningen af bly som utilsigtet følgestof er primært knyttet til brugen af kul, og den samlede omsætning af bly som følgestof var i 2000 lidt mindre end i 1994 som konsekvens af et fald i forbruget af kul. Tabel 1 Forbrug af bly med færdigvarer i Danmark i (Alle værdier i tons Pb/år). Produktgruppe Forbrug % af Metallisk bly tons Pb/år Blyakkumulatorer Byggematerialer Skibskøle ,9 Kabelkapper ,2 Legeringer Fiskeredskaber Andet Kemiske forbindelser Glas (inkl. billedrør) PVC Pigmenter i maling og plast ,3 Andet ,8 Som følgestof I brændsler ,3 Andet ,3 I alt (afrundet) Total Der har i undersøgelsen været særligt fokus på at beskrive en række mindre anvendelser som ikke - eller mindre detaljeret - har været omtalt i de tidligere massestrømsanalyser. Dette drejer sig blandt andet om: Bly som legeringselement i zink til varmforzinkning Bly til afbalancering af vindmøllevinger og ventilatorer Bly til strålebeskyttelse Piezoelektriske komponenter Blystabilisatorer og acceleratorer i elastomerer (gummi) Blyglas til optiske formål Fyrværkeri 8

9 Superledere Pyrotekniske initiatorer i airbags, m.m. For bly anvendt til piezoelektriske komponenter, superledere og pyrotekniske initiatorer ses en stigende tendens i forbruget. Set i forhold til det samlede forbrug bidrager disse anvendelser dog kun meget beskedent. I forhold til opgørelserne af de direkte tab til miljøet og kilder til spildevand har nogle af disse anvendelser betydning, idet fyrværkeri var blandt de væsentligste kilder af bly til luft, mens bly fra varmforzinkning vil være en mindre kilde til bly i spildevand. Bly i fyrværkeri er i dag jf. Blybekendtgørelsen forbudt. Tab til omgivelserne Bortskaffelse og tab af bly til omgivelserne fremgår af tabel 2. De samlede tab til omgivelserne var på 5-19 tons bly pr. år til luft, tons bly til vand og tons bly til jord. Luft De største kilder til udslip til luft var fyrværkeri, affaldsforbrænding, benzinadditiver, støbeaktiviteter og genvinding af jern og stål. En stor del af usikkerheden på den samlede opgørelse skyldes usikkerheden på opgørelsen af udslip fra brug af fyrværkeri, som skønnes til 1-8 tons bly. I de tidligere opgørelser af omsætningen af bly i 1985 og 1994 var benzinadditiver den væsentligste kilde til udslip til luft, men denne kilde er nu reduceret til 1,6-2 tons i Danmark. Vand Udslip til vandmiljøet skyldtes primært tab af fiskeredskaber og kabler efterladt på havbunden. Der er betydelig usikkerhed i forhold til, hvor store mængder bly der tabes i havet med fiskeredskaber til erhvervsfiskeri, mens tabene af bly fra lystfiskeri er relativt sikkert bestemt. Mængderne, der angives for kabler, udtrykker de samlede mængder bly der efterlades med kabler, der er taget ud af drift og ikke afgivelsen af bly fra kabler til det omgivende miljø. Der er i de senere år kommet øget fokus på området, og der vil fremover være krav om at fjerne søkabler, som er taget ud af drift. Kabler, som er taget ud af drift, er registreret i et centralt register. Sammenlignet med de to nævnte kilder er udledninger med spildevand beskedne. I relation til spildevand udgjorde nedbørsbetingede udløb, som ledes uden om kommunale renseanlæg, den væsentligste kilde til udslip til vandmiljøet, idet mere end 90% af det bly, som tilledtes renseanlæggene, blev tilbageholdt med slammet. Den altovervejende kilde til bly i spildevand, som tilførtes renseanlæg, vurderes i lighed med de tidligere undersøgelser at være blyoxider, som afvaskes fra blyinddækninger på tage eller blytage på historiske bygninger. Der skal bemærkes, at der er en betydelig usikkerhed på opgørelsen af disse kilder, og kilderne estimeres på det foreliggende grundlag at være større end de samlede mængder bly, der tilledes renseanlæg. Det ændrer dog ikke ved, at afvaskningen fra tage vurderes at være den største kilde til bly i spildevand - et resultat, som også er fundet i andre lande. Jord Kabler tegner sig også for det største tab til jordmiljøet, men det skal understreges, at det er vanskeligt at sige, hvor mange af kablerne der senere vil blive fjernet i forbindelse med gravearbejder. Der ligger omkring tons bly med kabler i jorden i Danmark, og der er de senere år kommet øget fokus på at fjerne kabler, som tages ud af drift. Den anbefalede praksis er i dag at fjerne kabler, som tages ud af drift - eventuelt i forbindelse med senere gravearbejder i det tracé, hvor kablet ligger. Men det er uklart, hvor mange kabler der senere 9

10 vil blive fjernet på denne måde. Ligesom for søkablerne udtrykker den skønnede mængde den samlede mængde bly, der efterlades med kabler - og er ikke et udtryk for afvaskningen fra kablerne til den omgivende jord. Ud over kabler er ammunition den væsentligste kilde til tab til jord. Sammenlignet med de tidligere undersøgelser er der sket et væsentligt fald i mængden, der spredes med ammunition; primært opnået gennem et forbud mod brug af blyhagl. Andre kilder til bly til jord er tab fra skrotpladser og fra akkumulatorer i forbindelse med brud. Det er meget vanskeligt at opgøre disse kilder, da der vil være tale om meget spredte aktiviteter. Genvinding Der foregår en omfattende indsamling af affald indeholdende metallisk bly og blyholdigt støv i Danmark. Foruden blyaske og støv fra stålfremstilling og støberier ( tons bly) indsamledes i 2000 væsentlige mængder blyakkumulatorer ( tons bly), inddækningsbly ( tons bly), kobberlegeringer ( tons) og kabler ( tons bly). Indsamling af blyglas fra billedrør til genindvinding i udlandet tegnede sig for tons, mens der blev indsamlet tons bly med PVC til genvinding. Samlet blev der indsamlet tons bly til genvinding. Størsteparten af skrottet og de øvrige affaldsprodukter eksporteredes til genvinding i udlandet. Kabler blev dog i høj grad oparbejdet i Danmark, ligesom der skete en import af kabler til oparbejdning. Produktet af oparbejdningen blev dog i de fleste tilfælde eksporteret. Recirkulationen af bly i Danmark i 1994 vurderes at være af størrelsen tons. Deponering Der blev årligt bortskaffet i størrelsesordenen tons bly til deponier (herunder vejanlæg o.l.). De største bidrag kom fra restprodukter fra affaldsforbrændingsanlæg ( tons bly) og affald fra bilfragmenteringsanlæg ( tons bly) og fiskeredskaber ( tons bly). Ud over den angivne mængde fiskeredskaber, der direkte deponeres, vil der også være en mindre mængde der bortskaffes til forbrændingsanlæg og dermed indgår i de tons bly fra forbrændingsanlæggene. Ophobning i samfundet På grund af usikkerhederne på opgørelserne af forbrug, eksport af skrot og affaldsprodukter samt tab til omgivelser og deponi kan det ikke fastslås, om der i 2000 skete et mindre fald eller en mindre stigning i den samlede mængde af bly der med færdigvarer er ophobet i samfundet. De største blylagre i samfundet vurderes at findes i kabler ( tons bly), tage og inddækninger ( tons bly) og akkumulatorer ( tons). Hertil kommer i størrelsesordenen tons, som findes i skibskøle, bly til strålingsbeskyttelse, elektronik, kobberlegeringer, PVC, blyglas og andre produkter. Samlet vurderes det således, at der i samfundet er akkumuleret tons bly med blyholdige produkter. 10

11 Tabel 2 Bortskaffelse og tab af bly til omgivelserne i Danmark i Produkt/anvendelse Skønnet tab (tons Pb/år) til: Luft Vand 1) Jord Deponi I alt (afrundet) Industrielle processer Støbeaktiviteter 4) 0, ,1-3 Fremstilling af jern og stål 0, ,09-1,1 3) - - 0,5-1,2 0,59-2,3 Andet 0,13-0, ,1-4,2 Energifremstilling 0,2-0,59-0,9-1, Anvendelse af produkter Blytage og inddækninger Ammunition Fiskeredskaber ) Blymønje, maling og andre kemiske forbindelser Gødning, foderstoffer og kalk Fyrværkeri Andet 1, , ,2-13 Affaldshåndtering Glasfremstilling og keramiske produkter Affaldsforbrænding/deponering/biologisk affaldsbehandlig 2) 1,1-3,6 0,01-0,18 5,7-9, Olie- og kemikalieaffald 0,061-0,075 <0, Spildevand og spildevandsslam 0,02-0,09 2,6-6,8 3,8-5,1 6,1-7, Kasserede kabler Håndtering af skrot - 0,03-0, I alt (afrundet) ) Omfatter ikke udledninger af bly til spildevandsafløb fra den enkelte proces. 2) Deponering omfatter ikke restprodukter fra affaldsbehandling og energifremstilling, der er ført under de enkelte processer. 3) Emissionerne fra glasfremstilling er efter 2000 mindsket markant på grund af forbedret røggasrensning. 4) Omfatter også ikke-industrielle støbeprocesser. 5) Fiskeredskaber til deponi indgår under "Affaldsforbrænding/deponering ". 11

12 12

13 Summary and conclusions This report presents a detailed analysis of lead consumption and emissions to the environment in Denmark in The substance flow analysis is an update of a previous analysis from The report has been prepared in accordance with the Danish Environmental Protection Agency's paradigm for substance flow analysis. The present knowledge is acquired through information from Statistics Denmark, the Danish Product Register, trade organisations, technical literature, private companies and governmental institutions. The analysis was undertaken using year 2000 as reference year and presents a comprehensive overview of the turnover of lead in Denmark, before the Danish statutory order on lead came into force on March 1, For a number of applications, which according to the statutory order isareno longer allowed, the consumption at the time of writing (spring 2003) will be considerably lower than estimated in the investigation. Consumption Consumption of lead by applications in 2000 is shown in Table 1. The principal uses of lead, for which no significant changes have taken place, were lead for accumulators, building materials (flashing and roofs), keels, copper and tin compounds, and balancing weights. Cable sheets and lead shots are the only major application areas, in which a significant decrease in consumption has taken place from 1994 to 2000, because lead has been replaced by other materials. Imported finished goods accounted for the major part of the consumption of lead compounds. The use of lead pigment in paints and plastics, and the use of lead for glass and glazing had nearly come to an end in Danish production of consumer goods. This seems, however, not to be generally true for the rest of Europe. Consequently, the import of lead with finished goods is estimated to be significant. The principal applications of lead compounds were lead in crystal glass and cathode ray tubes, pigments in paints and plastics and stabilisers in PVC. In rigid PVC products lead stabilisers were used in Danish production to the same extent as in the rest of Europe. In soft PVC for cables, lead stabilisers have been replaced by other stabilisers, whereas lead stabilisers are still the main choice for this application in Europe as a whole. The unintentional turnover of lead as impurity is mainly associated with the use of coal, and the total turnover of lead as an impurity was in 2000 slightly lower than in 1994 due to a decrease in the consumption of coal. 13

14 Table 1 Consumption of lead in Denmark in 2000 Product group Consumption % of Trend Lead metal tonne Pb/year total Accumulators 8,300-9, Increasing Building materials 3,700-4, Stagnant Ammunition Decreasing Keels Varying Cable sheets Decreasing Lead-tin alloys Stagnant Other alloys Stagnant Fishing tools Decreasing Other uses as metal Stagnant Chemical compounds Red lead <0.1 Decreasing Pigments Decreasing Cathode ray tubes Stagnant Other glass (mainly crystal glass) Stagnant PVC Stagnant Ceramics Stagnant Other uses as chemical Different Turnover as impurity Coal Decreasing Oil products <0.12 <0.1 Stagnant Biofuels <0.1 Increasing Cement Stagnant Fertilizers and feedstuff <0.1 Stagnant Lime <0.1 Decreasing Sand blasting <0.1 Stagnant Other turnover 4-24 <0.1 Different Total (rounded) 14,900-19,

15 Lead balance Lead balance for the Danish society is summarised in Figure 1. Figure 1 Lead balance for the Danish society in (All figures in tonnes Pb/year) Air Net import with raw materials and manufactured products 18,000-22,700 t Net import as contaminant t Export with manufactured products 3,100-3,900 t Net exsport with scrap and other waste products 12,500-15,000 t Steel reclamation 0.5 t Foundry t Waste incineration t The The Danish Society Society Coal t Gasoline additives t Consumption 14,900-19,000 Accumulators 8,300-9,300 Building materials 3,650-4,100 Ammunition Keels Cable sheets Fishing tools Other uses of metal lead 430-1,200 Glass (incl. cathode tubes) Other uses as chemical As contaminant Accumulation in the Society Fireworks 1-7 Recycling t Other sources t Fertilizers, lime and compost t Corrosion of roofs 3-25 t Sludge t Left cables 400-2,000 t Left cables t Other applications t Wastewaster and stormwater t Left cables t Fishing tools t Red lead 1-3 t Deposit - ion t Deposit - ion t Soil Water Hazardous waste 37 t Residues from energy production t Residues from waste treatment 1,100-1,700 t Other solid waste products t Landfills, deposits, construction works, etc. Small applications Investigation has focused particularly on the description of a number of minor application areas which have only been briefly described - or not described at all - in the previous substance flow analyses. Among other applications it includes: Lead as alloying element in zinc used for hot-dip galvanising Lead for balancing windmill wings and ventilators Lead used for radiation shielding Piezoelectric components Lead stabilisers and accelerators for elastomers ("synthetic rubbers") Lead glass for optical applications Fireworks Superconductors Pyrotechnic initiators in airbags, etc. For lead used for piezoelectric components, superconductors and pyrotechnic initiators the consumption is increasing, but these applications account for only a modest part of the total consumption. In terms of direct releases to the environment some of the applications are of significance, as fireworks were among the major sources of releases of lead to the air, whereas lead from hot- 15

16 dip galvanised products was a minor source of lead to wastewater. Lead in fireworks is now prohibited according to the statutory order on lead. Releases to the environment Disposal and releases of lead to the environment are shown in Table 2. The total releases to the environment amounted to 5-19 tonnes of lead to air, tonnes of lead to water and 470-2,200 tonnes of lead to soil. Emissions to air Principal sources of emissions to air were fireworks, solid waste incineration, gasoline additives, casting and iron and steel reclamation. A major part of the uncertainty of the total estimate is due to the uncertainty of the estimate of the releases from fireworks, which is estimated at 1-8 tonnes of lead. In the previous analyses of the turnover of lead in 1985 and 1994, gasoline additives were the major source of lead emissions to air. This source was tonnes in Denmark in Discharges to aquatic environments Main sources of releases to aquatic environments were loss of fishing tools and cables left at the sea floor. The total amounts lost by the use of fishing tools by the fishing trade are quite uncertain, whereas the losses from angling are very certain, as almost all tools used for angling will be lost to the sea. The quantity indicated for cables does not represent the release of lead from the cables to the sea water, but the total quantity taken out of service and left on the sea floor (estimated annual average). In recent years more focus has been directed to the issue, and in the future removal of submarine cables taken out of service will be required. Cables taken out of service are recorded in a centralised register. Compared to these two sources the discharge with wastewater is small. Storm water drained directly to recipients represented the main part of lead discharged with wastewater/storm water, as more than 90% of the lead entering sewage treatment plants was retained with the sludge. The predominant source of lead to municipal wastewater is in accordance with the previous analyses estimated to be lead oxides corroded from lead flashing and lead roofs on historical buildings. It should be noted that the estimate of these sources is subject to significant uncertainty, and the sources are on the basis of the present knowledge estimated to be larger than the total amount of lead entering sewage treatment plants. However, it does not affect the fact that corrosion from flashing and roofing is estimated to be the major source of lead to wastewater - a result that is in agreement with results obtained in other countries. Releases to soil Cables left in the ground account for the major loss of lead to the soil environment but it should be noted that it is difficult to state how many of the cables that will later be removed by future excavation activities. In total some 150,000 tonnes lead in cables are placed in the earth in Denmark, and in recent years more focus has been attached to the removal of cables, which are abandoned. The recommended practice is to remove abandoned cables, when the track is later excavated, but it is unclear how many of the cables will actually be removed eventually. As it is the case for the submarine cables the estimated amount represents the amount left in the ground, not the release of lead from cables to the surrounding ground. 16

17 Besides cables, ammunition is the principal source of led releases to the soil. Compared to the previous substance flow analyses, the amount of lead spread by ammunition has decreased substantially; primarily as a consequence of the ban on the use of lead shot. Other sources of releases to soil are releases from scrap storages and releases from broken accumulators. As these activities are rather dispersed, the estimation of these sources is very difficult and the estimates consequently very uncertain. Recycling Extensive collection of waste containing lead metal and dust takes place in Denmark. Besides ashes and dust from steel reclamation and foundries ( tonnes lead) considerable amounts of lead accumulators (10,000-11,000) tonnes of ead), lead flashing (600-1,200 tonnes of lead), copper alloys ( tonnes) and cables ( tonnes of lead) were collected. Collection of lead glass from cathode ray tubes for recovery abroad accounted for tonnes, whereas tonnes of lead was collected with PVC for recovery. In total 12,800-15,600 tonnes of lead were collected for recovery in Denmark in The major part of the scrap was exported for recovery abroad. However, a significant part of the cables were recovered in Denmark, and cables were imported as well for recovery in Denmark. The products of the recovery were mainly exported. Recycling of lead within the Danish society is estimated at tonnes. Landfilling About 1,300-2,300 tonnes of lead was landfilled (including deposits, construction work etc.). The main sources were residues from solid waste incineration ( tonnes of lead) and shredder waste ( tonnes of lead) and fishing tools ( tonnes of lead). Stock building Due to the uncertainty of the estimated consumption, the disposal of waste, the export of scrap and waste products, and releases to the environment it is not possible to estimate whether the total amount of lead accumulated in products in use in the society was slightly increased or decreased in The stock in the society comprises lead in cables (100, ,000 tonnes of lead), roofs and flashing (80, ,000 tonnes of lead corresponding to 30 years' consumption) and batteries (30,000-40,000 tonnes corresponding to four years' consumption). Additionally 40, ,000 tons are accumulated in keels, X-ray laboratories, electronics, PVC, glass and other products. In total, the stock is estimated at 220, ,000 tonnes of lead. 17

18 18

19 1 Introduktion 1.1 Undersøgelsens formål og metode Det overordnede formål med denne massestrømsanalyse er at få et opdateret billede af omsætningen af bly i Danmark og de udslip, som denne omsætning giver anledning til. År 2000 er brugt som referenceår i undersøgelsen. Undersøgelsens resultater kan således anvendes ved fremtidige evalueringer af, hvilken effekt Blybekendtgørelsen (Bek 1012), som trådte i kraft pr. 1. marts 2001, har haft på omsætningen af bly i Danmark og udledningerne af bly til miljøet. Omsætningen af bly i Danmark i midten af 1980'erne og midten af 1990'erne er relativt velbeskrevet, idet der for årene 1985 (Hansen & Busch 1989) og 1994 (Lassen & Hansen 1996) foreligger massestrømsanalyser. Analyserne indeholder detaljerede oplysninger om alle større anvendelsesområder for bly og alle væsentligste kilder til udledning af bly til omgivelserne. Metallisk bly bruges dog også til en lang række mindre anvendelser, og massestrømsanalyserne indeholder ikke detaljerede oplysninger om brugen i Danmark for alle disse anvendelser. I forbindelse med arbejdet med Blybekendtgørelsen er Miljøstyrelsen således blevet bekendt med enkelte anvendelser, som ikke har været dækket af analyserne. Da import og salg af produkter, der indeholder metallisk bly, kun er forbudt for produkter, der specifikt er nævnt i bilag 2 til Blybekendtgørelsen, har der været behov for at få et detaljeret kendskab til alle anvendelser af metallisk bly i Danmark. I undersøgelsen har der derfor været fokus på at opdatere tal for de kendte anvendelser og yderligere beskrive de mindre anvendelsesområder for metallisk bly. Metode Undersøgelsen er udført i overensstemmelse med de retningslinier for massestrømsanalyser, der er angivet i Miljøstyrelsens reviderede paradigma for denne type analyse (Hansen & Lassen 2000), idet massestrømsanalysen er gennemført på det niveau, der i paradigmet angives som "detaljeret niveau". Undersøgelsen er gennemført ved at kombinere oplysninger fra Danmarks Statistik, brancheorganisationer, Produktregistret, personlig henvendelse til en lang række producenter, importører, videncentre og offentlige institutioner samt litteraturstudier. For information indhentet fra litteratur, statistikker, videncentre og offentlige institutioner er der generelt givet referencer til datakilderne. Oplysninger fra virksomheder, forhandlere og importører anvendes generelt uden kildehenvisning, da dette ofte ønskes af kilderne. Men bilag 3 indeholder en liste over virksomheder, der er rettet henvendelse til i forbindelse med undersøgelsen. Så godt som alle mængdeoplysninger i denne form for analyse vil være behæftet med en usikkerhed, som det ikke er muligt at vurdere med traditionelle statistiske metoder. De angivne sikkerhedsintervaller skal derfor betragtes som intervaller, inden for hvilke forfatterne med et subjektivt skøn vurderer, at den 19

20 rigtige værdi med 90% sandsynlighed vil befinde sig. Det betyder, at der er en vis sandsynlighed for, at de rigtige værdier befinder sig uden for de angivne intervaller, og at det for enkelte varegrupper eller emissioner kan forekomme, at den rigtige værdi ligger langt fra det angivne interval. Ved addition af intervaller er det imidlertid sådan, at sandsynligheden, for at den rigtige sum vil befinde sig inden for det resulterende interval, stiger med antallet af adderede mængder. 1.2 Hvad er bly? Bly er et grå-hvidt metal. Den kemiske formel er Pb, og atomvægten er 207,19. Bly er karakteristisk ved at have et relativt lavt smeltepunkt på 327,5 C, mens kogepunktet er på C. Det er blødt og dermed let at forarbejde, har en høj massefylde (11,3 g/cm 3 ) og korroderer yderst langsomt. Bly forekommer i malme oftest sammen med andre metaller især sølv, zink og kobber og udvindes sammen med disse. Omkring to tredjedele af verdens produktion af bly udvindes sammen med zink (Ayres et al. 2002). 1.3 Internationalt marked På trods af international udfasning af bly til en række formål ses der en stadig stigning i brugen af bly i såvel hele verden som i den vestlige verden. Som det fremgår af Tabel 1.1 er der sket et markant fald i brugen af bly med benzinadditiver, mens forbruget med blyakkumulatorer er steget fra at udgøre 39% af det samlede blyforbrug i 1970 til i 2000 at tegne sig for 75% af forbruget. For de øvrige anvendelsesområder ses kun mindre ændringer, når der ses på hele anvendelsesområdet samlet. Den samlede omsætning af bly med pigmenter og andre blyforbindelser har i perioden været stigende, selv om andelen, som disse anvendelser udgør af det samlede forbrug, er faldet fra 11% i 1970 til 9% i Denne stigning skyldes en stigning i omsætningen af bly med andre forbindelser - især til glas - mens der samtidig er sket et fald i forbruget af pigmenter. Som det fremgår af tabellen, modsvares stigningen i forbruget af bly ikke af en tilsvarende stigning i mineproduktionen. Dette er udtryk for, at genvinding tegner sig for en stadig større del af forbruget. Mere end halvdelen af forbruget i hele verden var i 2001 således baseret på genanvendt bly. Det er især genvinding af bly i blyakkumulatorer, som trækker læsset. Der er ikke umiddelbart udsigt til mangel på bly. De opgjorte reserver for bly udgjorde i mio. tons, mens reservebasen udgjorde 130 mio. tons, svarende til henholdsvis 21 og 42 års forbrug på det nuværende niveau (USGS 2002b). De samlede identificerede ressourcer udgjorde imidlertid mere end mio. tons, svarende til ca. 500 års forbrug på det nuværende niveau. Hvis man zoomer ind på forbruget af bly med pigmenter og andre kemiske forbindelser, ses der markante ændringer i forbruget mellem 1990 og Billedrør udgør en stigende del af forbruget af kemiske blyforbindelser, og andre additiver til maling udgør en faldende del. 20

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

BEK nr 1440 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1440 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1440 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Affaldsstatistik 2009 og Fremskrivning af affaldsmængder 2011-2050

Affaldsstatistik 2009 og Fremskrivning af affaldsmængder 2011-2050 Affaldsstatistik 2009 og Fremskrivning af affaldsmængder 2011-2050 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2011 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 15 1 AFFALDSPRODUKTION

Læs mere

Statistik for plastemballage 2003

Statistik for plastemballage 2003 Statistik for plastemballage 2003 Miljøprojekt Nr. 1035 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren,

Læs mere

Affaldsstatistik 2007 og 2008

Affaldsstatistik 2007 og 2008 Affaldsstatistik 2007 og 2008 Indhold FORORD 1 KONKLUSION OG SAMMENFATNING 5 SUMMARY AND CONCLUSION 11 1 AFFALDSPRODUKTION 16 1.1 DEN SAMLEDE AFFALDSPRODUKTION I DANMARK 16 1.2 BEHANDLINGEN AF AFFALD

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 2. december 2010 til: Pierre de BOISSIEU,

Læs mere

Statistik for madaffald

Statistik for madaffald Miljøprojekt Nr. 622 2001 Statistik for madaffald Claus Petersen Econet A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Antimon - forbrug, spredning og risiko

Antimon - forbrug, spredning og risiko Miljøprojekt Nr. 892 2004 Antimon - forbrug, spredning og risiko Jesper Kjølholt, Anne Rathmann Pedersen, Charlotte Libak Hansen, Carsten Lassen, Sonja Hagen Mikkelsen og Frank Stuer-Lauridsen Cowi A/S

Læs mere

(Anvendelse af visse farlige stoffer)

(Anvendelse af visse farlige stoffer) BEK nr 822 af 26/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin. Miljøstyrelsen, j.nr. MST-754-00081 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Om flyveaske Betonhåndbogen 2016

Om flyveaske Betonhåndbogen 2016 Om flyveaske Betonhåndbogen 2016 Nicolai Bech StandardConsult ApS Møde i Betonforeningen 24. februar 2016 Præsentation Betonforeningen 24 Februar, StandardConsult ApS 2 Oversigt Den historiske side af

Læs mere

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area and joint conclusions Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Content 1. The system 2. Incineration 3. Biological treatment 4. Results

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D040865/02 - Bilag.

Hermed følger til delegationerne dokument - D040865/02 - Bilag. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. januar 2016 (OR. en) 5120/16 ADD 1 ENV 2 ENT 1 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 6. januar 2016 til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Landsdækkende genanvendelse

Landsdækkende genanvendelse Hvad skal der til for at få mere gods til havnene? Landsdækkende genanvendelse Det første tons stål blev produceret af jernmalm fra jorden, Det sidste tons vil blive produceret af skrot (scrap). Hvem ejer

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014.

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014. TABLE 1. Plant protection s: Chemical Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 1. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal

Læs mere

Miljøstyrelsen 12. september 2005 Jord & affald J.nr. M 3019-0007. BIDRAG TIL SAMLENOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Miljøstyrelsen 12. september 2005 Jord & affald J.nr. M 3019-0007. BIDRAG TIL SAMLENOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 407 Offentligt Miljøstyrelsen 12. september 2005 Jord & affald J.nr. M 3019-0007 Miljøministeriet pgr/mst, sca/mim Ledelsessekretariatet,

Læs mere

Genanvendelse ja tak - men i et livscyklusperspektiv

Genanvendelse ja tak - men i et livscyklusperspektiv Genanvendelse ja tak - men i et livscyklusperspektiv Thomas H Christensen Professor, Dr.,PhD DTU Miljø Danmarks Teknsike Universitet Kongens Lyngby thho@env.dtu.dk Affald i Europa -2009 Eurostat 2012 2

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi »Industrial water efficiency Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi Markedet Industriens behov Danske løsninger - aktører »Market Opportunities Global

Læs mere

BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016

BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-704-00070 Senere ændringer til forskriften BEK nr 822

Læs mere

Ressourcer, affald og genanvendelse i Europa

Ressourcer, affald og genanvendelse i Europa Ressourcer, affald og genanvendelse i Europa Birgit Munck- Kampmann European Topic Centre on Sustainable Consumption and Production Teknik og Miljø Politisk Forum 2009 Under contract with the European

Læs mere

GENVINDING AF DEN MALEDE RADIATOR DAKOFASEMINAR 10. JANUAR 2018

GENVINDING AF DEN MALEDE RADIATOR DAKOFASEMINAR 10. JANUAR 2018 GENVINDING AF DEN MALEDE RADIATOR DAKOFASEMINAR 10. JANUAR 2018 S te e n H a n s e n, S te n a Re c yc l i n g A / S GENVINDING 150 AFDELINGER I 5 LANDE Stena genvinder affald på en rentabel måde i samarbejde

Læs mere

Massestrømsanalyse af chrom og chromforbindelser

Massestrømsanalyse af chrom og chromforbindelser Miljøprojekt Nr. 738 2002 Massestrømsanalyse af chrom og chromforbindelser Leif Hoffmann og Morten Grinderslev dkteknik ENERGI & MILJØ Christian Helweg og Jens Otto Rasmussen DHI Institut for Vand og Miljø

Læs mere

Massestrømsanalyse for kviksølv 2001

Massestrømsanalyse for kviksølv 2001 Miljøprojekt Nr. 808 2003 Massestrømsanalyse for kviksølv 2001 Susanne Skårup, Claus Lübeck Christensen, Jakob Maag og Susan Heilemann Jensen COWI A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Kortlægning af kemiske stoffer i ørepropper Fase 1: Indsamling af ørepropper. nr.

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Kortlægning af kemiske stoffer i ørepropper Fase 1: Indsamling af ørepropper. nr. Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 27 2003 Kortlægning af kemiske stoffer i ørepropper Fase 1: Indsamling af ørepropper Kjeld Karbæk, Teknologisk Institut, Plastteknologi 2 Indhold

Læs mere

Statistik for hjemmekompostering 2001

Statistik for hjemmekompostering 2001 Miljøprojekt Nr. 855 2003 Statistik for hjemmekompostering 2001 Claus Petersen og Martin Kielland Econet A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT)

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) nuar 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 324 Offentligt. Serietitel. nr. xxx 2005. Evaluering af blybekendtgørelsen

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 324 Offentligt. Serietitel. nr. xxx 2005. Evaluering af blybekendtgørelsen Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 324 Offentligt Serietitel nr. xxx 2005 Evaluering af blybekendtgørelsen 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATTENDE ARTIKEL 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 10 1 INDLEDNING

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Tungmetaller i affald

Tungmetaller i affald Miljøprojekt Nr. 851 2003 Tungmetaller i affald - guide og idékatalog til sortering af tungmetalholdigt affald Claus Dahl Thomsen, Carsten Lassen og Elisabeth Holst, COWI A/S Benedikte Hauge I/S Vestforbrænding

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Evaluering af blybekendtgørelsen. Erik Hansen og Svend Havelund COWI A/S

Evaluering af blybekendtgørelsen. Erik Hansen og Svend Havelund COWI A/S Evaluering af blybekendtgørelsen Erik Hansen og Svend Havelund COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1080 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og

Læs mere

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Projekt: udvikling af nye teknikker i behandling af havebrugskulturer English summery Title: Deposition on small plants when spraying through fleece with conventional

Læs mere

Novozymes Miljø rapportering Transport 25/03/2011

Novozymes Miljø rapportering Transport 25/03/2011 Novozymes Miljø rapportering Transport 2 Agenda: 1. Historik 2. Erfaringer på den hårde måde 3. Forsøg på ensretning 4. Data indsamling 5. Eksempler på intern information. 6. Næste opgave(r) 3 Peter Hansen

Læs mere

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer Anmeldelse af farlige stoffer og materialer De vigtigste regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer til Produktregisteret. Vejledningen handler om, hvornår virksomheder, som fremstiller eller

Læs mere

Statistik for metalemballage 2000

Statistik for metalemballage 2000 Miljøprojekt Nr. 706 2002 Statistik for metalemballage 2000 Lars Mørch Ottosen Econet A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening

Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening Camilla Tang, PhD student Laure Lopato (HOFOR), Sally Nyberg Kornholt (HOFOR) & Hans-Jørgen Albrechtsen (DTU) Danish Water

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Hvad gemmer kommunejern på?

Hvad gemmer kommunejern på? Hvad gemmer kommunejern på? Undersøgelse af kommunejern fra genbrugspladser Jiří Hykš jhy@dhigroup.com Background i Partnerskabet for Shredderaffald blev det fremført, at: en bedre kildesortering og eventuel

Læs mere

CO 2 -opgørelse 2009. Genanvendelse af jern- og metalskrot fra genbrugspladser

CO 2 -opgørelse 2009. Genanvendelse af jern- og metalskrot fra genbrugspladser CO 2 -opgørelse 2009 Genanvendelse af jern- og metalskrot fra genbrugspladser 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 USIKKERHEDER 5 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 6 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.7.2005 KOM(2005) 291 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly 1)

Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly 1) BEK nr 856 af 05/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, j.nr. MST-6220-00158 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Industri FLERE TAL. Industri

Industri FLERE TAL. Industri FLERE TAL Konjunkturbarometer for en Ordre- omsætningsindeks for Produktionsindeks for Lagerbeholdninger ens omsætning fordelt på varer 1 Råvare- tjenesteundesøgelse for en 1 Flere tal Måneds- kvartalsudgivelser:

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Affald og genbrug er stadig kerneforretningen i miljøservice

Affald og genbrug er stadig kerneforretningen i miljøservice 70 AFFALDSHÅNDTERING 71 GENVINDING AF AFFALD 72 VANDFORSYNING 73 SPILDEVANDSRENSNING OG FORURENINGSBEKÆMPELSE SIDE 69 kortlægning af den operationelle servicesektor DI ANALYSE MILJØSERVICE Hovedbranchen

Læs mere

Starcon. CERTEX DANMARK A/S offers a Starcon lifting and handling system to the concrete industry consisting of:

Starcon. CERTEX DANMARK A/S offers a Starcon lifting and handling system to the concrete industry consisting of: STARCON / STARCON Betonrør og betonelementer er yderst vanskelige at håndtere på grund af vægt og udformning. Håndteringen er ressourcekrævende og kan udgøre en sikkerhedsrisiko. CERTEX DANMARK A/S tilbyder

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 74-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 74-141863 30/9/08 Kapitel 74 KOBBER OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»raffineret kobber«metal, der indeholder mindst 99,85 vægtprocent kobber; eller metal, der indeholder mindst 97,5 vægtprocent

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) 11721/17 ADD 1 ENV 715 ENT 181 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 18. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D052035/02 Annex 1 Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Waste and District Heating Aarhus

Waste and District Heating Aarhus Waste and District Heating Aarhus x Waste and District Heating Waste and District Heating Aarhus Staff Department of Climate Action Waste WasteCenter District heating A tariff financed company Politically

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Ved at implementere disse teknologier, har Honda foretaget følgende forbedringer:

Ved at implementere disse teknologier, har Honda foretaget følgende forbedringer: Honda's filosofi Honda har i mange år været i front, når det drejer sig om miljøhensyn, og har været sig sit ansvar som global bilproducent bevidst. Honda har taget arbejdet med at minimere bilernes påvirkning

Læs mere

Gebyr for ansøgning om godkendelse eller ændring af pesticider. Gælder fra den 3. marts 2015.

Gebyr for ansøgning om godkendelse eller ændring af pesticider. Gælder fra den 3. marts 2015. Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 9202. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal approval) DK foretager (Fx. ZRMS,

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Forsyning med og forbrug af træpiller i 2004

Forsyning med og forbrug af træpiller i 2004 Forsyning med og forbrug af træpiller i 2004 Forord På grund af den kraftige stigning i forbruget af træpiller i Danmark i starten af dette årtusinde, blev det besluttet, at FORCE Technology for Energistyrelsen

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Økonomisk konsekvensanalyse af blybekendtgørelsen

Økonomisk konsekvensanalyse af blybekendtgørelsen Miljøprojekt Nr. 676 2002 Økonomisk konsekvensanalyse af blybekendtgørelsen Anette Gudum COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Bilagsrapport til "Tungmetaller i affald"

Bilagsrapport til Tungmetaller i affald Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 40 2003 Bilagsrapport til "Tungmetaller i affald" - guide og idékatalog til sortering af tungmetalholdigt affald Claus Dahl Thomsen, Carsten Lassen og Elisabeth Holst

Læs mere

IDA National energiplan Elsystemer

IDA National energiplan Elsystemer IDA National energiplan Elsystemer 2. jan 29 Ingeniørhuset Kbh. Betina Knudsen, Vattenfall Nordic Agenda Vattenfalls klima målsætning Initiativer for at nå klima målsætning Største udfordringer 2 The Investment

Læs mere

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet 85/15 Moving energy forward Charles Nielsen, Director R&D Kystdirektoratet 28. november 2012 Fremtidens anvendelse af søterritortiet June 2012 DONG Energy activities / Danish Energy consumption Danish

Læs mere

Maria Klitgaard. Hej Henrik. Mange tak for oplysningerne.

Maria Klitgaard. Hej Henrik. Mange tak for oplysningerne. Maria Klitgaard Fra: Sendt: 2. marts 2015 10:31 Til: 'Henrik NICOLAISEN' Cc: Preben NIELSEN; Maria Klitgaard; Rachel KEOWN Emne: SV: Anmodning om supplerende oplysninger - tilladelse til aflevering af

Læs mere

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk Råvarepriserne er faldende Råvarepriserne er over de seneste måneder faldet. Faldet skyldes en kombination af faldende energipriser, udsigt til normal høst samt en stagnerende produktion i verdensøkonomien.

Læs mere

Miljøbelastning ved manuel bilvask

Miljøbelastning ved manuel bilvask Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 02-09-2016 - Opfølgning på foretræde vedlagt) MOF Alm.del Bilag 591 Offentligt Miljøbelastning ved manuel bilvask Landemærket 10, 5. Postboks 120 1004 København

Læs mere

Handlingsplan for indsamling og genanvendelse. udtjente produkter af hård PVC

Handlingsplan for indsamling og genanvendelse. udtjente produkter af hård PVC Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg 1240 København K DEPARTEMENTET J.nr. M 3034-0023 Den 10. december 2003 Miljøministeriet Departementet Højbro Plads 4 1200 København K Tlf. 33 92

Læs mere

Statistik for madaffald 2001

Statistik for madaffald 2001 Miljøprojekt Nr. 857 2003 Statistik for madaffald 2001 Claus Petersen og Martin Kielland ECONET A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og

Læs mere

Risiko for havforurening fra borespåner fra olieplatforme undgås for 3-4 millioner kroner årligt

Risiko for havforurening fra borespåner fra olieplatforme undgås for 3-4 millioner kroner årligt Risiko for havforurening fra borespåner fra olieplatforme undgås for 3-4 millioner kroner årligt En samfundsøkonomisk analyse fra Miljøstyrelsen har beregnet, at det kun koster cirka 3-4 millioner kroner

Læs mere

Developing Ole Thermo for Royal Copenhagen

Developing Ole Thermo for Royal Copenhagen Developing Ole Thermo for Royal Copenhagen Developing phases Design work Contact to company and designer Estimation of production prices and investments 3D Scanning of designer model Construction Identify

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Procedures for accepting road restraint systems in Denmark. Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark

Procedures for accepting road restraint systems in Denmark. Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark Procedures for accepting road restraint systems in Denmark Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark WG 1 Road Restraint systems WG 6 Noise Barriers WG 10 Passive safety of support structures for road equipment

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Hvor kommer mikroplasten fra?

Hvor kommer mikroplasten fra? IDA Miljø Hvor kommer mikroplasten fra? Carsten Lassen, COWI Foto: IVL IDA Miljø, "Mikroplastik et miljøproblem men hvor stort?" 27. oktober 2015 1 27. OKTOBER 2015 IDA MILJØ SEMINAR OM MIKROPLAST Microplastics

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 48, 1999 CZARNOWSKO, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012)

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) Beskrivelse af ændringer i ADS Den 19. november opdaterede vi Affaldsdatasystemet. Opdateringen har rettet nogle fejl og har forbedret

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

Schenker A/S i Danmark

Schenker A/S i Danmark Schenker A/S i Danmark Lars Sandholdt Head of Intermodal and RLF 14. maj 2014 2 Hvem er vi? 3 Hvem er vi? Source: Deutsche Bahn DB Mobility Logistics Daten& Fakten 4 DB s organizational structure consists

Læs mere

WEEE-direktivets baggrund og formål

WEEE-direktivets baggrund og formål December 2014 WEEE-direktivets baggrund og formål DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

BEK nr 757 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2017

BEK nr 757 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2017 BEK nr 757 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7015-00021 Senere ændringer

Læs mere