KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur. (fremsat af Kommissionen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur. (fremsat af Kommissionen)"

Transkript

1 DA DA DA

2 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2005) GRØNBOG om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur (fremsat af Kommissionen) DA DA

3 GRØNBOG OM ET EUROPÆISK PROGRAM FOR BESKYTTELSE AF KRITISK INFRASTRUKTUR 1. BAGGRUND Kritisk infrastruktur kan beskadiges, ødelægges eller afbrydes ved forsætlige terrorhandlinger, naturkatastrofer, forsømmelser, ulykker eller computerhacking, kriminel aktivitet og destruktiv adfærd. For at beskytte EU-borgernes liv og ejendom mod terrorisme, naturkatastrofer og ulykker bør alle afbrydelser af kritisk infrastruktur eller alle utilsigtede ændringer heraf, som ikke afbryder den, så vidt muligt kun forekomme kortvarigt og sjældent, være relativ lette at forvalte, være geografisk afgrænsede og skade medlemsstaternes, deres borgeres og EU's velfærd mindst muligt. De seneste terrorangreb i Madrid og London satte fokus på risikoen for terrorangreb mod europæisk infrastruktur. EU's reaktion på terror skal være hurtig, koordineret og effektiv. På Det Europæiske Råds møde i juni 2004 blev Kommissionen anmodet om at udforme en overordnet strategi til beskyttelse af kritisk infrastruktur. Som reaktion herpå vedtog Kommissionen den 20. oktober 2004 en meddelelse vedrørende beskyttelse af kritisk infrastruktur i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme, der indeholder klare forslag til, hvordan EU kan forbedre forebyggelsen af, beredskabet i forbindelse med og reaktionen på terrorangreb, der påvirker kritisk infrastruktur. Det Europæiske Råd gav i sine konklusioner af december 2004 vedrørende forebyggelse, beredskab og reaktion i forbindelse med terrorangreb og EU's solidaritetsprogram om følgerne af terrortrusler og angreb sin støtte til Kommissionen om fremsættelse af et forslag til et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur (EPCIP) og enedes om, at Kommissionen skal oprette et informations- og varslingsnetværk vedrørende kritisk infrastruktur. Kommissionen har afholdt to seminarer og opfordret medlemsstaterne til at komme med idéer og bemærkninger. Det første EU-seminar vedrørende beskyttelse af kritisk infrastruktur blev afholdt den juni 2005 og havde deltagelse af medlemsstaterne. Efter seminaret sendte medlemsstaterne Kommissionen en række relevante dokumenter vedrørende deres strategi for beskyttelse af kritisk infrastruktur og deres bemærkninger til de idéer, der blev drøftet på seminaret. Medlemsstaterne sendte deres bidrag i juni og juli, og de udgjorde grundlaget for yderligere udvikling af beskyttelsen af kritisk infrastruktur. Det andet EU-seminar vedrørende beskyttelse af kritisk infrastruktur blev afholdt den september for at fremme diskussionen om beskyttelsen af kritisk infrastruktur. Både medlemsstaterne og faglige organisationer deltog i dette seminar. Som følge heraf har Kommissionen besluttet at fremlægge denne grønbog, hvori mulighederne for så vidt angår EPCIP-programmet opridses. 2. FORMÅLET MED GRØNBOGEN Hovedformålet med grønbogen er at få feedback vedrørende mulighederne for en strategi for EPCIP-programmet, der involverer en lang række parter. En effektiv beskyttelse af kritisk DA 2 DA

4 infrastruktur kræver kommunikation, koordinering og samarbejde på nationalt plan og EUplan mellem alle berørte parter - ejere og operatører af kritisk infrastruktur, lovgivere, erhvervs- og industriorganisationer i samarbejde med alle regeringsniveauer og offentligheden. Grønbogen indeholder forslag til, hvad Kommissionen kan gøre for at efterkomme Det Europæiske Råds anmodning om udformning af EPCIP-programmet og oprettelse af et informations- og varslingsnetværk vedrørende kritisk infrastruktur, og udgør anden fase af konsultationen vedrørende udformning af EPCIP-programmet. Kommissionen forventer, at den ved fremlæggelsen af grønbogen vil få konkret feedback vedrørende de politiske muligheder, der er opridset heri. Afhængig af resultatet af konsultationen kan der i løbet af 2006 fremlægges en politisk pakke vedrørende EPCIP. 3. FORMÅLET MED EPCIP-PROGRAMMET 3.1. Det overordnede formål med EPCIP-programmet Formålet med EPCIP-programmet er at sikre et hensigtsmæssigt og ensartet beskyttelsesniveau for kritisk infrastruktur, at mindske de svage punkter mest muligt og at etablere beredskabsordninger, der er afprøvet i hele EU. Beskyttelsesniveauet er ikke det samme for al kritisk infrastruktur og kan afhænge af, hvor store følger det vil få, at den pågældende kritiske infrastruktur svigter. EPCIP-programmet vil hele tiden blive videreudviklet, og der vil være behov for regelmæssige revideringer for at være på forkant med nye problemer. EPCIP-programmet bør mindske de negative følger mest muligt, som øgede investeringer i sikkerhed har for en særlig industrisektors konkurrencedygtighed. Ved beregningen af disse omkostninger må der heller ikke ses bort fra behovet for at bevare markedsstabiliteten, som er vigtig for langsigtede investeringer, og den indflydelse, sikkerhed har på udviklingen på aktiemarkedet og den makroøkonomiske udvikling. Er dette et hensigtsmæssigt mål for EPCIP-programmet? Hvis ikke, hvad bør målet så være? 3.2. Hvad bør EPCIP-programmet beskytte imod? Selv om konsekvensstyringsforanstaltningerne er de samme eller ligner hinanden meget ved de fleste afbrydelser, kan sikkerhedsforanstaltningerne variere afhængig af truslens art. Trusler, der i væsentlig grad kan mindske kapaciteten til at sikre befolkningens væsentligste behov og sikkerhed, til at opretholde orden og yde et minimum af væsentlige offentlige tjenester eller en velfungerende økonomi, kan bl.a. være forsætlige angreb og naturkatastrofer. Der findes følgende alternative muligheder: a) En strategi, der dækker alt mod alle former for farer dette er en overordnet strategi, hvor der tages hensyn til den trussel, som såvel forsætlige angreb som naturkatastrofer udgør. Den sikrer, at synergien mellem beskyttelsesforanstaltningerne udnyttes maksimalt, men der lægges ikke særlig vægt på terrorisme. b) En strategi, der omfatter alle former for farer med vægt på terrorisme - dette er en fleksibel strategi, der sikrer forbindelsen med andre typer farer såsom forsætlige angreb og DA 3 DA

5 naturkatastrofer, men hvor hovedvægten lægges på terrorisme. Hvis beskyttelsesniveauet i en bestemt industrisektor anses for passende, vil de berørte parter koncentrere sig om de trusler, de stadig er sårbare over for. c) Terrorbeskyttelse dette er en strategi, der fokuserer på terrorisme, og hvor der ikke lægges særlig vægt på mere almindelige trusler. Hvilken strategi bør der vælges for EPCIP-programmet? Hvorfor? 4. HOVEDPRINCIPPER Det foreslås, at følgende hovedprincipper danner grundlag for EPCIP-programmet: Subsidiaritet - Subsidiaritet udgør hovedkernen i EPCIP-programmet, hvor beskyttelsen af kritisk infrastruktur først og fremmest er et nationalt ansvar. Det er medlemsstaterne og ejerne/operatørerne, der handler inden for rammerne af fælles regler, som har hovedansvaret for beskyttelsen af kritisk infrastruktur. Kommissionen vil til gengæld koncentrere sig om forskellige aspekter i forbindelse med beskyttelsen af kritisk infrastruktur, hvis afbrydelse har virkning på tværs af grænserne i EU. Der bør ikke ændres ved det forhold, at det er ejere og operatører, der har ansvaret for deres egne beslutninger om og planer for beskyttelse af deres egne installationer. Komplementaritet De fælles regler under EPCIP-programmet vil supplere de eksisterende foranstaltninger. De steder, hvor der allerede findes EU-mekanismer, bør de fortsat anvendes og hjælpe med at sikre en generel gennemførelse af EPCIP-programmet. Fortrolighed Informationsdeling vedrørende beskyttelse af kritisk infrastruktur bør ske i et klima af tillid og fortrolighed. Det er nødvendigt i lyset af, at specifikke oplysninger om kritisk infrastruktur kan anvendes til at afbryde dem eller begå handlinger med uacceptable følger for kritisk infrastruktur. På både EU-plan og medlemsstatsplan vil oplysninger om beskyttelse af kritisk infrastruktur blive hemmeligstemplet, og der vil kun blive givet adgang hertil til personer, der har behov for det. Samarbejde mellem de berørte parter Alle berørte parter, inklusive medlemsstaterne, Kommissionen, erhvervsorganisationer, standardiseringsorganer og ejere, operatører og brugere ("brugere" defineres som organisationer, der udnytter og bruger infrastrukturen i forretningsøjemed og til levering af tjenesteydelser), har en rolle at spille i forbindelse med beskyttelsen af kritisk infrastruktur. Alle berørte parter bør samarbejde og bidrage til udviklingen og gennemførelsen af EPCIP-programmet afhængig af deres specifikke roller og ansvar. Medlemsstaternes myndigheder skal forestå ledelsen og koordineringen af udviklingen og gennemførelsen af en på nationalt plan sammenhængende strategi for beskyttelse af kritisk infrastruktur inden for hver medlemsstats jurisdiktion. Ejere, operatører og brugere skal aktivt involveres på både nationalt plan og EU-plan. Når der ikke findes sektorbestemte standarder, eller der endnu ikke er blevet fastsat internationale standarder, kan standardiseringsorganisationerne vedtage fælles standarder, når det er hensigtsmæssigt. Proportionalitet Beskyttelsesstrategierne og -foranstaltningerne skal stå i forhold til risikoens størrelse, da det ikke er muligt at beskytte al infrastruktur mod alle trusler (f.eks. DA 4 DA

6 er elnet for store at hegne ind eller bevogte). Ved at anvende hensigtsmæssige risikoforvaltningsteknikker kan der fokuseres på højrisikoområderne, idet der tages hensyn til truslen, den relative sårbarhed, cost/benefitforholdet, sikkerhedsgraden, og hvor effektive de til rådighed stående afhjælpningsstrategier er. Er disse hovedprincipper acceptable? Er nogle af dem overflødige? Er der andre, der bør tages i betragtning? Er De enig i, at beskyttelsesforanstaltninger bør står i et rimeligt forhold til den pågældende risikograd, da ikke al infrastruktur kan beskyttes mod alle trusler? 5. FÆLLES EPCIP-REGLER Beskadigelse eller tab af et stykke infrastruktur i en medlemsstat kan have negative følger for mange andre medlemsstater og for europæisk økonomi som helhed. Dette bliver i stadig højere grad sandsynligt i takt med, at ny teknologi (f.eks. Internettet) og liberaliseringen af markedet (f.eks. el- og gasforsyningen) medfører, at megen infrastruktur indgår som en del af et større net. I en sådan situation er beskyttelsesforanstaltningerne kun så stærke som det svageste led. Det betyder, at det er nødvendigt med et fælles beskyttelsesniveau. En effektiv beskyttelse af kritisk infrastruktur kræver kommunikation, koordinering og samarbejde på nationalt plan og EU-plan mellem alle berørte parter. Der kan fastsættes fælles EU-regler til beskyttelse af kritisk infrastruktur i Europa for at sikre, at hver medlemsstat har en passende og samme beskyttelse for så vidt angår deres infrastruktur, og at konkurrencereglerne på det indre marked ikke forvrides. For at støtte medlemsstaternes aktiviteter kan Kommissionen lette indkredsningen, udvekslingen og videreformidlingen af bedste praksis for så vidt angår beskyttelse af kritisk infrastruktur ved at fastsætte fælles regler for denne beskyttelse. Det er nødvendigt at overveje, hvor brede disse generelle regler skal være. De fælles regler i et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur vil omfatte generelle foranstaltninger, hvorved de forskellige berørte parters kompetence og ansvarsområde i forbindelse med beskyttelse af kritisk infrastruktur defineres, og som danner grundlag for sektorspecifikke strategier. Det er hensigten, at de fælles regler skal supplere de eksisterende sektorbestemte foranstaltninger på EU-plan og i medlemsstaterne for derved at sikre den størst mulige grad af sikkerhed for kritisk infrastruktur i EU. Arbejdet med at nå en aftale om en fælles liste over definitioner og de sektorer, hvori der findes kritisk infrastruktur, bør prioriteres. Da de forskellige sektorer, hvori der findes kritisk infrastruktur, er meget forskellige, vil det være svært nøjagtigt at fastsætte, hvilke kriterier der bør anvendes til at identificere og beskytte dem alle i forbindelse med generelle regler. Dette bør ske på sektorbasis. Der er dog behov for en fælles forståelse af bestemte overordnede spørgsmål. Det foreslås derfor at styrke kritisk EU-infrastruktur ved at fastsætte fælles regler i et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur (fælles mål, fælles metoder for f.eks. at vurdere den indbyrdes afhængighed), og udveksle oplysninger om bedste praksis og mekanismer til kontrol af overholdelsen heraf. De fælles regler skal bl.a. omfatte følgende: DA 5 DA

7 fælles principper for beskyttelse af kritisk infrastruktur fælles aftalte koder/standarder fælles definitioner, som skal danne grundlag for sektorspecifikke definitioner (bilag 1 indeholder en vejledende liste over definitioner) fælles liste over sektorer med kritisk infrastruktur (bilag 2 indeholder en vejledende liste over sektorer) prioriterede områder for så vidt angår beskyttelse af kritisk infrastruktur beskrivelse af de berørte parters ansvar aftalte benchmarks metoder til at sammenligne infrastrukturen i forskellige sektorer og foretage en prioritering. Sådanne fælles regler vil også mindske de potentielt konkurrenceforvridende virkninger heraf på det indre marked. De fælles regler i et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur kan være frivillige eller obligatoriske - eller en blanding afhængig af, hvad der er tale om. Begge typer regler kan supplere eksisterende sektorspecifikke og generelle foranstaltninger på EU-plan og medlemsstatsplan. Kun retlige regler kan imidlertid sikre et stærkt retligt fuldbyrdelsesgrundlag for en sammenhængende og ensartet gennemførelse af foranstaltninger til beskyttelse af kritisk infrastruktur og samtidigt tydeliggøre medlemsstaternes og Kommissionens respektive ansvar. Ikke-bindende frivillige foranstaltninger kan, selv om de er fleksible, ikke skabe klarhed om, hvem der gør hvad. Afhængig af resultatet af en omhyggelig analyse og under behørig hensyn til proportionaliteten i forbindelse med de foreslåede foranstaltninger kan Kommissionen gøre brug af en række instrumenter, herunder retsforskrifter, i sit forslag vedrørende et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur. Forslagene til specifikke foranstaltninger vil, når det er relevant, være ledsaget af konsekvensanalyser. Vil fastsættelse af fælles regler være en effektiv måde at forbedre beskyttelsen af kritisk infrastruktur på? Hvis der kræves retlige regler, hvad skal de så omfatte? Er De enig i, at kriterierne for indkredsning af forskellige typer kritisk infrastruktur i EU og de beskyttelsesforanstaltninger, der betragtes som nødvendige, bør indkredses i hver enkelt sektor? Vil det være nyttigt med fælles regler for at tydeliggøre de berørte parters ansvar? I hvilket omfang bør sådanne fælles regler være obligatoriske og i hvilket omfang frivillige? Hvor meget skal de fælles regler dække? Går De ind for listen med vejledende betingelser og definitioner i bilag I, på grundlag af hvilken der kan fastsættes sektorspecifikke definitioner (når det er relevant)? Går De ind for den vejledende liste over sektorer med kritisk infrastruktur i bilag II? DA 6 DA

8 6. KRITISK EU-INFRASTRUKTUR 6.1. Definition af kritisk EU-infrastruktur Det afgørende for definitionen af, hvad der udgør kritisk EU-infrastruktur, er, hvorvidt det vil have en alvorlig virkning på tværs af grænserne, at der indtræffer et uheld i forbindelse med en installation, der befinder sig på en medlemsstats område. Et andet element, der skal tages hensyn til, er det forhold, at de bilaterale samarbejdsordninger vedrørende beskyttelse af kritisk infrastruktur udgør et afprøvet og effektivt middel til forvaltning af kritisk infrastruktur, der befinder sig i et grænseområde mellem to medlemsstater. Dette samarbejde vil supplere EPCIP-programmet. Kritisk EU-infrastruktur kan omfatte fysiske ressourcer, tjenester, informationsteknologifaciliteter, netværker og infrastruktur, hvis afbrydelse eller ødelæggelse vil have alvorlige virkninger for sundheden, sikkerheden og den økonomiske eller sociale velfærd i: a) to eller flere medlemsstater dette vil omfatte visse typer bilateral kritisk infrastruktur (når dette er relevant) b) tre eller flere medlemsstater dette vil udelukke alle typer bilateral kritisk infrastruktur. I forbindelse med overvejelserne om disse alternativers respektive fordele er det vigtigt at være opmærksom på følgende: Det forhold, at en infrastruktur klassificeres som kritisk EU-infrastruktur, betyder ikke, at der nødvendigvis kræves supplerende beskyttelsesforanstaltninger. De eksisterende beskyttelsesforanstaltninger, der kan omfatte bilaterale aftaler mellem medlemsstaterne, kan være fuldt ud tilstrækkelige og skal derfor ikke ændres, hvis infrastrukturen klassificeres som kritisk EU-infrastruktur. Alternativ a) kan medføre, at flere installationer klassificeres som kritisk EU-infrastruktur. Alternativ b) kan medføre, at i forbindelse med infrastruktur, der kun vedrører to medlemsstater, har EU ingen rolle at spille, selv om en af medlemsstaterne anser beskyttelsesniveauet for utilstrækkeligt, og den anden nægter at gøre noget ved det. Alternativ b) kan også føre til indgåelse af en lang række bilaterale aftaler eller uenighed mellem medlemsstaterne. Erhvervslivet, der ofte har sit virke i hele Europa, kan være nødt til at arbejde med et virvar af forskellige aftaler, hvilket kan medføre yderligere omkostninger. Man må heller ikke glemme kritisk infrastruktur, der udgår fra eller befinder sig i et tredjeland uden for EU, men som er forbundet med eller kan have indvirkning på EU-medlemsstaterne. Bør kritisk EU-infrastruktur defineres som infrastruktur, hvis afbrydelse eller ødelæggelse kan have alvorlige virkninger på tværs af grænserne for to eller flere medlemsstater eller tre eller flere medlemsstater? Hvorfor? DA 7 DA

9 6.2. Indbyrdes afhængighed Det foreslås, at der i forbindelse med den gradvise indkredsning af al kritisk EU-infrastruktur navnlig tages hensyn til den indbyrdes afhængighed. Undersøgelser af den indbyrdes uafhængighed vil bidrage til at vurdere de potentielle virkninger af trusler mod særlig infrastruktur, navnlig for at finde ud af, hvilke medlemsstater der vil blive berørt i tilfælde af et større uheld i forbindelse med kritisk infrastruktur. Der bør i fuld udstrækning tages hensyn til den indbyrdes afhængighed inden for og mellem virksomheder, industrisektorer, geografisk kompetence og medlemsstaternes myndigheder, navnlig dem, der anvender informations- og kommunikationsteknologi. Kommissionen, medlemsstaterne og ejere/operatører af kritisk infrastruktur skal arbejde sammen om at indkredse denne indbyrdes afhængighed og anvende passende strategier til at mindske risikoen, når det muligt. Hvordan kan der tages hensyn til indbyrdes afhængighed? Kender De nogen hensigtsmæssige metoder til analysering af indbyrdes afhængighed? På hvilket niveau bør indkredsningen af den indbyrdes afhængighed finde sted på EU-plan og/eller medlemsstatsplan? 6.3. Gennemførelsesforanstaltninger vedrørende kritisk EU-infrastruktur Kommissionen foreslår følgende gennemførelsesforanstaltninger i forbindelse med kritisk EU-infrastruktur: (1) Kommissionen fastsætter sammen med medlemsstaterne specifikke kriterier, der kan anvendes til at indkredse kritisk EU-infrastruktur på sektorspecifik basis. (2) Medlemsstaterne og Kommissionen indkredser og kontrollerer gradvis de forskellige sektorer med kritisk EU-infrastruktur. Beslutningen om at klassificere bestemt kritisk infrastruktur som kritisk EU-infrastruktur vil blive truffet på europæisk plan 1, da der er tale om infrastruktur, der går på tværs af grænserne. (3) Medlemsstaterne og Kommissionen analyserer de eksisterende huller i sikkerheden i forbindelse med kritisk EU-infrastruktur i de forskellige sektorer. (4) Medlemsstaterne og Kommissionen enes om, hvilke sektorer/hvilken infrastruktur der skal prioriteres under hensyntagen til den indbyrdes afhængighed. (5) Når det er relevant, enes Kommissionen og de væsentligste berørte parter i medlemsstaterne om forslag til minimumsbeskyttelsesforanstaltninger, der kan omfatte standarder. (6) Efter vedtagelsen af Rådets forslag, gennemføres foranstaltningerne. 1 Med undtagelse af forsvarsrelateret infrastruktur. DA 8 DA

10 (7) Medlemsstaterne og Kommissionen foretager regelmæssig overvågning. Der foretages ændringer (foranstaltninger og indkredsning af kritisk infrastruktur), når og hvor det er hensigtsmæssigt. Er listen over de forskellige trin i gennemførelsen af beskyttelse af kritisk infrastruktur acceptabel? Hvordan foreslår De, at Kommissionen og medlemsstaterne sammen klassificerer infrastrukturer som kritisk EU-infrastruktur (medlemsstaterne har ekspertisen og Kommissionen overblikket over europæiske interesser)? Bør det være en retlig afgørelse? Er der brug for en mæglingsordning, hvis en medlemsstat ikke er enig i at klassificere infrastruktur inden for dens jurisdiktion som kritisk EU-infrastruktur? Er der brug for at kontrollere klassificeringen af kritisk EU-infrastruktur? Hvem skal være ansvarlig herfor? Bør medlemsstaterne kunne klassificere infrastruktur i andre medlemsstater eller tredjelande som værende kritisk infrastruktur for dem? Hvad bør der ske, hvis en medlemsstat, et tredjeland eller en virksomhed anser en bestemt infrastruktur i en medlemsstat som værende kritisk for dem? Hvad bør der ske, hvis denne medlemsstat ikke indkredser infrastrukturen som kritisk? Er der brug for klagemuligheder? Hvis ja, hvilke? Bør en operatør have mulighed for at klage, hvis han ikke er enig i, at infrastruktur klassificeres som værende kritisk eller ikke kritisk infrastruktur? Hvis ja, til hvem? Hvilke metoder vil det være nødvendigt at udvikle for at fastsætte, hvilke sektorer/hvilken infrastruktur der skal prioriteres, og hvor der bør gøres en indsats? Findes der allerede hensigtsmæssige metoder, der kan tilpasses, så de kan anvendes på EU-plan? Hvordan kan Kommissionen inddrages i analysen af, hvor der er huller i sikkerheden i forbindelse med kritisk EU-infrastruktur? 7. NATIONAL KRITISK INFRASTRUKTUR 7.1. National kritisk infrastrukturs rolle i forbindelse med EPCIP-programmet Mange europæiske virksomheder arbejder på tværs af grænserne og er som sådan underkastet forskellige forpligtelser for så vidt angår national kritisk infrastruktur. Det foreslås derfor i medlemsstaternes og hele EU's interesse, at hver medlemsstat beskytter sin nationale kritiske infrastruktur ved hjælp af fælles regler, således at ejere og operatører i hele Europa kan undgå at være underlagt et puslespil af forskellige regler, hvilket medfører mange forskellige fremgangsmåder og ekstra omkostninger. Med henblik herpå foreslår Kommissionen, at der i EPCIP-programmet, hvor der hovedsageligt fokuseres på kritisk EU-infrastruktur, ikke ses helt bort fra national kritisk infrastruktur. Der er dog tre muligheder: a) National kritisk infrastruktur medtages fuldt og helt i EPCIP-programmet DA 9 DA

11 b) National kritisk infrastruktur omfattes ikke af EPCIP-programmet c) Medlemsstaterne kan efter eget ønske anvende dele af EPCIPprogrammet i forbindelse med national kritisk infrastruktur, men er ikke forpligtet til at gøre det. En effektiv beskyttelse af kritisk infrastruktur i EU synes at kræve, at både kritisk EUinfrastruktur og national kritisk infrastruktur indkredses. Er De enig i, at selv om EPCIPprogrammet bør fokusere på kritisk EU-infrastruktur, kan der ikke ses helt bort fra national kritisk infrastruktur? Hvilke af disse løsninger finder De det mest hensigtsmæssigt at vælge i forbindelse med EPCIP-programmet? 7.2. Nationale programmer for beskyttelse af kritisk infrastruktur På grundlag af fælles regler i EPCIP-programmet kan medlemsstaterne udvikle nationale programmer for beskyttelse af national kritisk infrastruktur. Medlemsstaterne kan anvende strengere bestemmelser end dem, der findes i EPCIP-programmet. Er det ønskeligt, at hver medlemsstat vedtager et nationalt program for beskyttelse af kritisk infrastruktur baseret på EPCIP-programmet? 7.3. Et enkelt overvågningsorgan Behovet for effektivitet og sammenhæng taler for, at det er nødvendigt, at hver medlemsstat udpeger et enkelt overvågningsorgan, der skal forestå den overordnede gennemførelse af EPCIP-programmet. Der er to muligheder: a) Et enkelt overvågningsorgan for beskyttelse af kritisk infrastruktur b) Et nationalt kontaktpunkt uden myndighed, der overlader det til medlemsstaterne selv at organisere sig. Et sådant organ kan koordinere, overvåge og tilse gennemførelsen af EPCIP-programmet inden for medlemsstatens jurisdiktion og fungere som det væsentligste institutionelle kontaktpunkt i forbindelse med spørgsmål vedrørende beskyttelse af kritisk infrastruktur for Kommissionen, andre medlemsstater og ejere og operatører af kritisk infrastruktur. Organet kan fungere som national repræsentant i ekspertgrupper vedrørende beskyttelse af kritisk infrastruktur og knyttes til informations- og varslingsnetværket vedrørende kritisk infrastruktur. Det nationale koordineringsorgan for beskyttelse af kritisk infrastruktur kan koordinere nationale foranstaltninger i forbindelse med beskyttelse af kritisk infrastruktur, uden at dette har indflydelse på den indsats, som andre organer eller enheder i en medlemsstat gør på området. Det er muligt gradvis at indkredse national kritisk infrastruktur ved at pålægge infrastrukturejere og operatører at informere det nationale koordineringsorgan for beskyttelse af kritisk infrastruktur om alle aktiviteter, der vedrører beskyttelse af kritisk infrastruktur. DA 10 DA

12 Det nationale koordineringsorgan kan have ansvaret for den retlige beslutning om at klassificere en infrastruktur inden for medlemsstatens jurisdiktion som national kritisk infrastruktur. Disse oplysninger vil udelukkende stå til rådighed for den pågældende medlemsstat. Koordineringsorganet kan have følgende beføjelser: a) Koordinering, overvågning og tilsyn med den overordnede gennemførelse af EPCIPprogrammet i en medlemsstat. b) Fungere som det væsentligste institutionelle kontaktpunkt vedrørende spørgsmål om beskyttelse af kritisk infrastruktur i forhold til: i. Kommissionen ii. iii. andre medlemsstater ejere og operatører af kritisk infrastruktur. c) Deltage i klassificering af infrastruktur som kritisk EU-infrastruktur. d) Træffe en retlig beslutning om klassificering af infrastruktur inden for medlemsstatens jurisdiktion som national kritisk infrastruktur. e) Fungere som klageorgan for ejere/operatører, der ikke er enige i, at deres infrastruktur klassificeres som "kritisk infrastruktur". f) Deltage i udformningen af et program for beskyttelse af national kritisk infrastruktur og de sektorspecifikke programmer for beskyttelse af kritisk infrastruktur. g) Indkredse indbyrdes afhængighed mellem specifikke sektorer med kritisk infrastruktur. h) Bidrage til sektorspecifikke strategier for beskyttelse af kritisk infrastruktur via deltagelse i ekspertgrupper. Repræsentanter for ejere og operatører kan opfordres til at bidrage til diskussionen. Der kan afholdes regelmæssige møder. i) Overvåge bestræbelserne for at udforme en beredskabsplan i forbindelse med kritisk infrastruktur. Er De enig i, at medlemsstaterne alene skal være ansvarlige for klassificeringen og forvaltningen af national kritisk infrastruktur inden for rammerne af reglerne i EPCIPprogrammet? Er det ønskeligt at udpege et koordineringsorgan for beskyttelsen af kritisk infrastruktur i hver medlemsstat, som har det overordnede ansvar for koordineringen af foranstaltninger i forbindelse med beskyttelse af kritisk infrastruktur, samtidig med at det skal respektere de allerede eksisterende sektorspecifikke ansvarsområder (civile luftfartsmyndigheder, Sevesodirektivet m.m.)? DA 11 DA

13 Er de foreslåede beføjelser passende for et koordineringsorgan? Er det nødvendigt at tilføje andre? 7.4. Gennemførelsesforanstaltninger i forbindelse med national kritisk infrastruktur Kommissionen foreslår følgende gennemførelsesforanstaltninger i forbindelse med national kritisk infrastruktur: (1) På grundlag af EPCIP-programmet fastsætter medlemsstaterne særlige kriterier for indkredsning af, hvad der er national kritisk infrastruktur. (2) Medlemsstaterne indkredser og kontrollerer gradvis de forskellige sektorer med national kritisk infrastruktur. (3) Medlemsstaterne analyserer de eksisterende huller i sikkerheden i forbindelse med national kritisk infrastruktur i de forskellige sektorer. (4) Medlemsstaterne beslutter, hvilke sektorer der skal prioriteres, og hvor der skal træffes foranstaltninger, idet de tager hensyn til den indbyrdes afhængighed og de prioriterede områder, der er opnået enighed om, når det er relevant. (5) Når det er relevant, enes medlemsstaterne for hver sektor om minimumsbeskyttelsesforanstaltninger. (6) Medlemsstaterne har ansvaret for inden for deres jurisdiktion at sikre, at ejere/operatører træffer de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger. (7) Medlemsstaterne sikrer en regelmæssig kontrol. Der foretages ændringer (foranstaltninger og indkredsning af kritisk infrastruktur), når og hvor det er hensigtsmæssigt. Er listen over de forskellige trin i gennemførelsen af beskyttelse af national kritisk infrastruktur acceptabel? Er nogen af trinnene overflødige? Bør der tilføjes andre? 8. EJERES, OPERATØRERS OG BRUGERES ROLLE 8.1. Ejeres, operatørers og brugeres ansvar Når en infrastruktur klassificeres som kritisk infrastruktur, pålægger det ejere og operatører visse forpligtelser. Der kan være tale om fire forpligtelser for ejere og operatører af infrastruktur, der er klassificeret som national kritisk infrastruktur eller kritisk EUinfrastruktur: (1) Indberetning til det relevante organ i medlemsstaten, der tager sig af beskyttelse af kritisk infrastruktur, om, at en infrastruktur kan være af kritisk art. (2) Udpegelse af (en) højtstående repræsentant(er), der skal fungere som sikkerhedsforbindelsesofficer(er) mellem ejer/operatør og en medlemsstats relevante myndighed med ansvar for beskyttelse af kritisk infrastruktur. DA 12 DA

14 Sikkerhedsforbindelsesofficererne deltager i udviklingen af sikkerheds- og beredskabsplaner. En sikkerhedsforbindelsesofficer vil være hovedforbindelsesofficeren i forbindelse med det relevante sektororgan for beskyttelse af kritisk infrastruktur i medlemsstaten, og når det er relevant, med de retshåndhævende myndigheder. (3) Udformning, gennemførelse og ajourføring af en sikkerhedsplan for operatører. Bilag 3 indeholder et forslag til model til en sikkerhedsplan for operatører. (4) Deltagelse i udviklingen af en beredskabsplan vedrørende kritisk infrastruktur sammen med de relevante civilbeskyttelsesmyndigheder og retshåndhævende myndigheder i medlemsstaterne, når det er påkrævet. Sikkerhedsplanen for operatører kan forelægges medlemsstatens sektorspecifikke myndighed for beskyttelse af kritisk infrastruktur til godkendelse under tilsyn af det nationale koordineringsorgan, uanset om der er tale om national kritisk infrastruktur eller kritisk EUinfrastruktur, således at der sikres sammenhæng i de sikkerhedsforanstaltninger, som såvel specifikke ejere og operatører som de relevante sektorer generelt har truffet. Til gengæld kan det nationale koordineringsorgan og, når det er relevant, Kommissionen give ejere og operatører en række nyttige oplysninger og støtte i forbindelse med de trusler, de er udsat for, og hvad angår udvikling af bedste praksis. De kan desuden, når det er hensigtsmæssigt, hjælpe med at vurdere den indbyrdes afhængighed og infrastrukturens sårbarhed. Hver medlemsstat kan fastsætte en tidsfrist for ejeres og operatørers udformning af en sikkerhedsplan for operatører af både national kritisk infrastruktur og kritisk EU-infrastruktur (i tilfælde af kritisk EU-infrastruktur skal Kommissionen inddrages) og fastsætte administrative bøder, hvis tidsfristerne ikke overholdes. Det foreslås, at ejerens/operatørens kritiske infrastruktur indkredses i sikkerhedsplanen for operatører, og at der fastsættes hensigtsmæssige løsninger for så vidt angår sikkerheden for at beskytte infrastrukturen. Sikkerhedsplanen for operatører kan indeholde en beskrivelse af metoder og den procedure, der skal følges for at sikre, at kravene i EPCIP-programmet, programmerne for beskyttelse af national kritisk infrastruktur og relevante sektorspecifikke programmer for beskyttelse af kritisk infrastruktur overholdes. Med en sikkerhedsplan er det muligt at tilrettelægge beskyttelsen af kritisk infrastruktur helt fra grunden, hvilket giver den private sektor større frihed (men også større ansvar). I særlige tilfælde, når der er tale om bestemt infrastruktur, f.eks. elnet og informationsnet, vil det være urealistisk (ud fra både et praktisk og økonomisk synspunkt) at forvente, at ejere og operatører tilvejebringer samme sikkerhed overalt for deres infrastruktur. I disse tilfælde foreslås det, at ejere og operatører sammen med de relevante myndigheder indkredser de kritiske punkter i forbindelse med et fysisk netværk eller et informationsnetværk, som sikkerhedsforanstaltningerne kan koncentreres om. En sikkerhedsplan for operatører kan indeholde to typer sikkerhedsforanstaltninger: Permanente sikkerhedsforanstaltninger med præcisering af, hvilke investeringer og midler der er nødvendige for sikkerheden, men som ejeren/operatøren ikke kan træffe med kort varsel. Ejeren/operatøren skal hele tiden være opmærksom på eventuelle trusler, men på en måde, der ikke forstyrrer de normale økonomiske, administrative og sociale aktiviteter. DA 13 DA

15 Gradvise sikkerhedsforanstaltninger, der kan iværksættes afhængig af fareniveauet. Sikkerhedsplanen for operatører kan derfor omfatte forskellige sikkerhedsordninger, der er tilpasset mulige trusselsniveauer i de medlemsstater, hvor infrastrukturen befinder sig. Det foreslås, at en ejer eller operatør af kritisk infrastruktur kan pålægges en bøde, hvis den pågældende ikke efterkommer kravet om at udforme en sikkerhedsplan for operatører, ikke bidrager til at udvikle beredskabsplaner og ikke udpeger en sikkerhedsforbindelsesofficer. Er det potentielle ansvar, der påhviler ejere/operatører af kritisk infrastruktur, acceptabelt for så vidt angår en forbedring af sikkerheden omkring kritisk infrastruktur? Hvor meget skønnes det at koste? Bør ejere og operatører være forpligtet til at give meddelelse om, at deres infrastruktur kan være kritisk infrastruktur? Finder De idéen med en sikkerhedsplan for operatører nyttig? Hvorfor? Står de foreslåede krav i et rimeligt forhold til de omkostninger, de afstedkommer? Hvilke rettigheder kan medlemsstaternes myndigheder og Kommissionen give ejere og operatører af kritisk infrastruktur? 8.2. Dialog med ejere, operatører og brugere Ejere og operatører kan i EPCIP-programmet opfordres til at indgå partnerskaber. Hvor vellykket et beskyttelsesprogram er, afhænger af, hvor meget ejere og operatører samarbejder og er involveret. I medlemsstaterne kan ejere og operatører af kritisk infrastruktur gennem regelmæssig kontakt med det nationale koordineringsorgan inddrages i udviklingen af beskyttelse af kritisk infrastruktur. På EU-plan kan der dannes fora for at lette udvekslingen af synspunkter om generelle og sektorspecifikke spørgsmål vedrørende beskyttelse af kritisk infrastruktur. Gennem en fælles strategi for den private sektors inddragelse i spørgsmål vedrørende beskyttelse af kritisk infrastruktur for at samle alle berørte parter i den offentlige og den private sektor vil medlemsstaterne, Kommissionen og erhvervslivet kunne drøfte nye spørgsmål vedrørende beskyttelse af kritisk infrastruktur. Ejere, operatører og brugere af kritisk infrastruktur kan bidrage til udviklingen af fælles retningslinjer og standarder for bedste praksis og dele oplysninger, når det er relevant. En sådan dialog vil være nyttig i forbindelse med fremtidige ændringer af EPCIP-programmet. Når det er relevant, kan Kommissionen opfordre til, at der dannes erhvervssammenslutninger vedrørende beskyttelse af kritisk EU-infrastruktur. De sidste to mål vil være at sikre, at europæisk industri bevarer sin konkurrencedygtighed, og at EU-borgernes sikkerhed øges. Hvordan bør dialogen mellem ejere, operatører og brugere af kritisk infrastruktur struktureres? DA 14 DA

16 Hvem bør repræsentere ejere, operatører og brugere i dialogen mellem den offentlige og den private sektor? 9. FORANSTALTNINGER TIL STØTTE FOR EPCIP-PROGRAMMET 9.1. Informations- og varslingsnetværk vedrørende kritisk infrastruktur Kommissionen har udviklet en række systemer for hurtig varsling, der gør det muligt at sikre en konkret, koordineret og effektiv reaktion i tilfælde af nødsituationer, herunder som følge af terrorisme. Den 20. oktober 2004 meddelte Kommissionen, at der i Kommissionen ville blive oprettet et centralt net, der skal sikre en hurtig strøm af informationer mellem alle Kommissionens systemer for hurtig varsling og berørte tjenestegrene i Kommissionen (ARGUS). Kommissionen foreslår, at der oprettes et informations- og varslingsnetværk vedrørende kritisk infrastruktur, der skal fremme udviklingen af hensigtsmæssige beskyttelsesforanstaltninger ved at lette udvekslingen af oplysninger om bedste praksis på en sikker måde, og være et middel til videreformidling af umiddelbare trusler og varsler. Systemet skal sikre, at de rigtige personer får de rigtige oplysninger i rette øjeblik. Informations- og varslingsnetværket vedrørende kritisk infrastruktur kan udformes på tre måder: (1) Et forum, der kun omfatter udveksling af idéer og bedste praksis for så vidt angår beskyttelse af kritisk infrastruktur med henblik på at støtte ejere og operatører af kritisk infrastruktur. Et sådant forum kan have form af et net af eksperter og et elektronisk forum for udveksling af relevante oplysninger inden for sikre rammer. Kommissionen skal spille en væsentlig rolle ved at indsamle og videreformidle oplysninger. Denne løsning gør det ikke muligt hurtigt at videreformidle varsler om umiddelbare trusler. Der er dog grundlag for senere at udvide informations- og varslingsnetværket. (2) Et system for hurtig varsling, der forbinder medlemsstaterne med Kommissionen. Dette vil øge sikkerheden i forbindelse med kritisk infrastruktur, idet det er muligt at videreformidle advarsler om umiddelbare trusler og varsler. Målet vil være at lette en hurtig udveksling af oplysninger om potentielle trusler til ejere og operatører af kritisk infrastruktur. Systemet indebærer ikke informationsdeling på lang sigt. Det kan anvendes til hurtig deling af oplysninger om umiddelbare trusler mod specifik infrastruktur. (3) Et kommunikations- og varslingssystem med flere niveauer og med to særskilte funktioner: a) et system for hurtig varsling, der forbinder medlemsstaterne med Kommissionen, og b) et forum for udveksling af idéer og bedste praksis for så vidt angår beskyttelse af kritisk infrastruktur med henblik på at støtte ejere og operatører af kritisk infrastruktur og bestående af et net af eksperter og et forum for elektronisk udveksling af oplysninger. Uanset hvilken løsning der vælges, skal informations- og varslingsnetværket supplere de eksisterende net, og der skal undgås overlapninger. På lang sigt kan informations- og varslingsnetværket kobles til alle ejere og operatører af kritisk infrastruktur i hver medlemsstat, f.eks. gennem det nationale koordineringsorgan. Varsler og bedste praksis kan DA 15 DA

17 videreformidles gennem dette organ, der bliver den eneste tjeneste, der er direkte knyttet til Kommissionen og dermed til alle medlemsstater. Medlemsstaterne vil kunne bruge de eksisterende informationssystemer til at opbygge deres nationale informations- og varslingsnetværk vedrørende kritisk infrastruktur, der forbinder myndighederne med specifikke ejere og operatører. De nationale netværker kan desuden tjene som et tovejskommunikationssystem mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder på området beskyttelse af kritisk infrastruktur og ejere og operatører. Der vil blive iværksat en undersøgelse for at afgøre, hvilke aspekter informations- og varslingsnetværkets fremtidige grænseflade med medlemsstaterne skal dække og de tekniske specifikationer for netværket. Hvilken form bør informations- og varslingsnetværket have for at støtte målsætningerne i forbindelse med EPCIP-programmet? Bør ejere og operatører af kritisk infrastruktur være koblet til informations- og varslingsnetværket? 9.2. Fælles metoder De forskellige medlemsstater har forskellige varslingsniveauer svarende til forskellige situationer. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at vide, om f.eks. et "højt" varslingsniveau i en medlemsstat svarer til et "højt" varslingsniveau i en anden. Det gør det svært for tværnationale virksomheder at prioritere investeringer i beskyttelsesforanstaltninger. Det kan derfor være nyttigt at forsøge at harmonisere eller kalibrere de forskellige niveauer. For hvert trusselsniveau kan der være et beredskabsniveau, hvor der iværksættes fælles sikkerhedsforanstaltninger generelt, og der om nødvendigt anvendes graduerede sikkerhedsforanstaltninger. Medlemsstater, der ikke ønsker at træffe en bestemt foranstaltning, vil kunne imødegå en specifik trussel ved hjælp af alternative sikkerhedsforanstaltninger. Det kan overvejes at fastsætte en fælles metode til indkredsning og klassificering af trusler, kapacitet, risici og sårbarhed og til at drage en række konklusioner om, hvorvidt truslen udgør en reel, sandsynlig og alvorlig fare for, at infrastrukturen afbrydes. Dette kan omfatte risikoklassificering og -ranking, hvor risici defineres ud fra, hvor sandsynlige de er, deres virkninger og forbindelsen til andre risikoområder eller processer. I hvor høj grad er det ønskeligt og muligt at harmonisere eller kalibrere forskellige varslingsniveauer? Bør der være en fælles metode til indkredsning og klassificering af trusler, kapacitet, risici og sårbarhed og til at drage en række konklusioner om, hvorvidt truslen udgør en reel, sandsynlig og alvorlig fare? DA 16 DA

18 9.3. Finansiering Som reaktion på Europa-Parlamentets initiativ (oprettelse af en ny budgetpost pilotprojekt vedrørende bekæmpelse af terrorisme i budgettet for 2005) traf Kommissionen den 15. september beslutning om at afsætte 7 mio. EUR til finansiering af en række foranstaltninger, der vil forbedre forebyggelsen af, beredskabet i forbindelse med og reaktionen på terrorangreb i EU, herunder konsekvensstyring, beskyttelse af kritisk infrastruktur, finansiering af terrorisme, sprængstoffer og voldelig radikalisering. Mere end to tredjedele af budgettet skal gå til udformningen af det fremtidige europæiske program for beskyttelse af kritisk infrastruktur, integrering og udvikling af den kapacitet, der er nødvendig for at styre kriser af tværnationalt omfang som følge af mulige terrorangreb og nødforanstaltninger, som kan være påkrævet for at imødegå en alvorlig trussel eller et angreb. Det forventes, at der også vil blive stillet midler til rådighed hertil i Fra vil finansieringen ske over rammeprogrammet om sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder. Det vil omfatte et særprogram om forebyggelse, beredskab og konsekvensstyring i forbindelse med terrorisme. Kommissionen har foreslået en finansieringsramme på 137,4 mio. EUR, der skal anvendes til at afdække behovene og udvikle fælles tekniske standarder til beskyttelse af kritisk infrastruktur. Via programmet vil der blive ydet EU-støtte til projekter vedrørende beskyttelse af kritisk infrastruktur, som nationale, regionale og lokale myndigheder fremlægger. I programmet fokuseres der på at indkredse behovene for beskyttelse og tilvejebringe oplysninger med henblik på at udforme fælles standarder og at vurdere trusler og risici for at beskytte kritisk infrastruktur eller udvikle specifikke beredskabsplaner. Kommissionen kan udnytte sin nuværende ekspertise eller hjælpe med at finansiere undersøgelser vedrørende indbyrdes afhængighed i specifikke sektorer. Det er hovedsageligt medlemsstaternes eller ejernes og operatørernes ansvar at ajourføre sikkerheden omkring deres infrastruktur på grundlag af de indkredsede behov. Via programmet selv ydes der ikke støtte til ajourføring af beskyttelse af kritisk infrastruktur. Der kan f.eks. ydes banklån til ajourføring af sikkerheden omkring infrastruktur i medlemsstaterne på grundlag af de behov, der er indkredset via programmet, og til gennemførelse af fælles standarder. Kommissionen vil være villig til at støtte sektorbaserede undersøgelser for at vurdere de finansielle virkninger, en ajourføring af sikkerheden omkring kritisk infrastruktur vil få for erhvervslivet. Kommissionen finansierer forskningsprojekter til støtte for beskyttelse af kritisk infrastruktur via det forberedende program for sikkerhedsforskning 2 ( ) og har planlagt omfattende aktiviteter på området sikkerhedsforskning i sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (KOM(2005) 119 endelig) 3 og dens forslag til Rådets beslutning om særprogrammet "Samarbejde" til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (KOM(2005) 440 endelig). Målrettet forskning med henblik på at finde frem til praktiske strategier eller redskaber til mindskelse af risikoen er af allerstørste betydning for at sikre kritisk EU-infrastruktur på mellemlang og lang sigt. Al sikkerhedsforskning, inklusive dette område, vil blive omfattet af etisk kontrol for at sikre, at den er i overensstemmelse med 2 3 De samlede midler på budgettet i 2004 og 2005 var på 30 mio. EUR. For 2006 har Kommissionen fremsat et forslag om 24 mio. EUR, som budgetmyndigheden er ved at behandle. Kommissionens forslag til budget for sikkerheds- og rumfartsrelaterede forskningsaktiviteter under det syvende rammeprogram er på 570 mio. EUR (KOM(2005) 119 endelig). DA 17 DA

19 chartret om grundlæggende rettigheder. Behovet for forskning vil kun stige i takt med, at omfanget af afhængighed mellem infrastruktur vokser. Hvor store bliver omkostningerne og virkningerne af gennemførelsen af de forslag, der fremsættes i denne grønbog efter Deres mening for administrationerne og erhvervslivet? Finder De dem forholdsmæssigt rimelige? 9.4. Evaluering og overvågning For at sikre evalueringen og overvågningen af EPCIP-programmet kræves der en procedure på flere niveauer med inddragelse af alle berørte parter: På EU-plan: der kan indføres en ekspertvurderingsmekanisme, hvor medlemsstaterne og Kommissionen arbejder sammen om at vurdere den overordnede grad af gennemførelse af EPCIP-programmet i hver medlemsstat. Kommissionen kan udarbejde årlige statusrapporter vedrørende gennemførelsen af programmet. Kommissionen kan rapportere om fremskridt til medlemsstaterne og de andre institutioner hvert kalenderår i et arbejdsdokument fra dens tjenestegrene. På medlemsstatsniveau: det nationale koordineringsorgan i hver medlemsstat kan overvåge den overordnede gennemførelse af EPCIP-programmet inden for dens jurisdiktion og sikre, at der er overensstemmelse med programmet/programmerne for beskyttelse af national kritisk infrastruktur og programmerne for beskyttelse af sektorspecifik kritisk infrastruktur for at kontrollere, at de reelt er blevet gennemført, og rapportere hvert år til Rådet og Kommissionen. Gennemførelsen af EPCIP-programmet vil blive en dynamisk proces under konstant udvikling, der hele tiden evalueres for at holde trit med forandringerne i verden og bygge videre på de indhøstede erfaringer. Ekspertvurderinger og medlemsstaternes overvågningsrapporter kan udgøre en del af de instrumenter, der anvendes til at ændre EPCIPprogrammet og foreslå nye foranstaltninger for at øge beskyttelsen af kritisk infrastruktur. Medlemsstaterne kan stille relevante oplysninger vedrørende kritisk EU-infrastruktur til rådighed for Kommissionen med henblik på udvikling af fælles vurderinger af sårbarhed, konsekvensstyringsplaner, fælles standarder for beskyttelse af kritisk infrastruktur, prioritering af forskning og om nødvendigt lovgivning og harmonisering. Disse oplysninger vil blive klassificeret som strengt fortrolige og behandlet som sådan. Kommissionen kan overvåge forskellige medlemsstaters initiativer, herunder de, der får økonomiske konsekvenser for ejere og operatører, der ikke er i stand til at genoptage leveringen af væsentlige tjenester til borgerne inden for en fastsat maksimal tidsramme. Hvilken type evalueringsmekanisme kan der anvendes i forbindelse med EPCIP-programmet? Vil ovennævnte mekanisme være tilstrækkelig? Svarene skal sendes elektronisk inden 15. januar 2006 til følgende -adresse: JLS- De vil blive behandlet fortroligt, medmindre besvareren udtrykkeligt gør DA 18 DA

20 opmærksom på, at de kan offentliggøres. I så tilfælde vil de blive sat på Kommissionens Internetsted. DA 19 DA

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om europæisk kritisk infrastruktur på havneområdet (EPCIPdirektivet) 1)

Bekendtgørelse om europæisk kritisk infrastruktur på havneområdet (EPCIPdirektivet) 1) BEK nr 1726 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 10/00585 Senere ændringer

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.10.2004 KOM(2004) 702 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Beskyttelse af kritisk infrastruktur i forbindelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme DE EUPÆISKE U IO ~FACT SHEET~ EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme Den 22. december 2009 (20.01) EU vedtog de første

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.01.2008 SEK(2008) 24 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Rapport om konsekvensanalysen af forslag, der tager

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2011 Indhold

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2011 Indhold Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Indhold Forord... 4 Resumé... 5 ESRB Årsberetning 2011 Indhold 3 Forord Mario Draghi Formand for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici Det glæder mig at præsentere

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 12.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 137/7 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2. marts 2012 om et forslag til

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.10.2014 COM(2014) 643 final EU-UDENRIGSTJENESTENS OG KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 25.9.2013 2013/2174(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forsikringsdækning af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (2013/2174(INI)) Økonomi-

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 5242/08 MI 12 ECO

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.6.2005 KOM(2005) 253 endelig 2005/0111 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV Af om ændring af direktiv 2004/39/EF om markeder

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 5. december 2011 (12.12) (OR. en) 17762/11 JAI 892 DAPIX 163 CRIMORG 233 ENFOPOL 441 ENFOCUSTOM 160

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 5. december 2011 (12.12) (OR. en) 17762/11 JAI 892 DAPIX 163 CRIMORG 233 ENFOPOL 441 ENFOCUSTOM 160 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. december 2011 (12.12) (OR. en) 17762/11 JAI 892 PIX 163 CRIMORG 233 ENFOPOL 441 ENFOCUSTOM 160 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: Coreper/Rådet

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

9935/16 ef/la/ef 1 DG D 2B

9935/16 ef/la/ef 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en) 9935/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 9. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9061/16 Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.7.2003 KOM(2003) 426 endelig 2003/0158 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (forelagt af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 40/72 17.2.2017 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/274 af 10. februar 2017 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13)

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Energistyrelsen - 30. november 2012 2 1. Baggrund. Artikel 4 i

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet

UDKAST. Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet UDKAST Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet I medfør af 147 a, 149, stk. 10 og 152 a, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 29. august 2013, og 8 d, stk.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument B6-0079/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Kommissionens redegørelse

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument B6-0079/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Kommissionens redegørelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 7.3.2007 B6-0079/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Ignasi Guardans Cambó, Jeanine

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.9.2006 KOM(2006) 548 endelig 2005/0043 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2004 KOM(2004) 803 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

BEK nr 11 af 07/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 11 af 07/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 11 af 07/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2401/1402-028 Senere ændringer til

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om det europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) 6191/17 CORLX 93 CSC 44 COEST 33 CFSP/PESC 131 JAI 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem Den

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

10139/17 bh 1 DG D 2B

10139/17 bh 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juni 2017 (OR. en) 10139/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 8. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9602/17

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2014 COM(2014) 527 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om EU's strategi og handlingsplan

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

15349/16 bh 1 DG D 2A

15349/16 bh 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. december 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. december 2016 til: delegationerne

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0338 (CNS) 13732/16 ADD 3 FISC 172 IA 100 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

14209/17 ipj 1 DG E - 1C

14209/17 ipj 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2017 (OR. en) 14209/17 CULT 139 DIGIT 238 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 12980/17

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3069-0005 Dok.: MJO40608 G R U N D N O T A T vedrørende meddelelse fra

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. december 2015 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. december 2015 (OR. en) PUBLIC 15196/15 LIMITE FISC 189 ECOFIN 971 NOTE fra: til: Vedr.: Den Tjekkiske Republiks delegation De Faste Repræsentanters

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere