Konference den oktober 2005, Hotel Nyborg Strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konference den 27.-28. oktober 2005, Hotel Nyborg Strand"

Transkript

1 1 of 8 3/21/2012 9:09 PM Nr Årgang September 2005 ISSN Indhold Invitation & Program for årsmøde 2005: Medier, eksperter og politologien Indkaldelse til generalforsamling Forslag til vedtægtsændringer NOPSA-konference 2005 Politologisk kalender Annoncering af Symposium om The Advocacy Coalition Framework STATSKUNDSKAB udkommer 2 gange årligt. Redaktør Søren Serritzlew Tlf. (P): Institut for Statskundskab Tlf. (A): Århus Universitet Universitetsparken Fax: Århus C E-post: Invitation & Program for årsmøde 2005 Medier, eksperter og politologien Konference den oktober 2005, Hotel Nyborg Strand Pris for deltagelse: kr. som dækker ophold og forplejning, men ikke transport (1.500 kr. for én dags deltagelse, med festmiddag* men uden overnatning)

2 2 of 8 3/21/2012 9:09 PM Tilmelding: Inge Merete Ejsing-Duun Tilmeldingsfrist: 19. oktober. Forskere og ph.d. studerende ved DSS s kollektive medlemmer bør selv sikre sig, at deres arbejdspladser dækker deltageromkostningerne. * Festmiddagen er i form af Hotel Nyborg Strands traditionsrige vildtarrangement. Vegetarer eller andre, der måtte ønske en ikke-kød menu, bedes gøre eksplicit opmærksom på dette, når de tilmelder sig. Igennem de senere år er mediernes brug af "eksperter" øget ganske synligt, og det gælder også samfundsforskere i almindelighed og politologer i særdeleshed. Samtidig er de politiske partier og ministrene begyndt i stigende grad at hyre interne eller eksterne eksperter til a rådgive og til at videreformidle de politiske budskaber. Hvilke udfordringer stiller det politologerne overfor, når de skal agere professionelt? Og hvilke andre aspekter bør politologerne være opmærksomme på, når de skal analysere den demokratiske proces? Det er blandt de spørgsmål, som der vil blive berørt, når Dansk Selskab for Statskundskab sætter fokus på medier, eksperter og politologien. Peter Kurrild-Klitgaard Formand Program Torsdag d Ankomst og indkvartering Velkomst Lektor Peter Kurrild-Klitgaard, SDU, fmd. for Dansk Selskab for Statskundskab: Ude eller hjemme? Danske politologer som nationale eksperter og internationale forskere Session 1: Brugen af eksperter i medierne Professor Erik Albæk, SDU: Statskundskab og journalistik Frokost Session 2: Brugen af eksperter i medierne set fra politikernes side Fhv. udenrigsminister, cand.polit. Mogens Lykketoft, MF (S) Kaffepause Session 3: Brugen af eksperter i medier & politik set fra begge sider af bordet Niels Krause-Kjær, forfatter & fhv. pressechef, leder, journalistik, SDU Clement B. Kjersgaard, stud.scient.pol., TV-vært og redaktør af Ræson Kaffepause Session 4: Brugen af eksperter i medierne gode råd & skrækhistorier, set fra eksperternes side Lektor Lars Bille, KU Lektor Roger Buch, DJH Pause Festmiddag Fredag d Generalforsamling, Dansk Selskab for Statskundskab Session 5: Medierne mellem politikere og borgere Adjunkt Kasper Møller Hansen, KU: Medierne som bindeled mellem elitens budskaber og borgernes politiske holdninger Lektor Claaes de Vreese, Amsterdam School of Communications Research: Medierne og den offentlige opinion: Hvem påvirkes og hvornår? Professor Christoffer Green-Pedersen, AU: Mediernes rolle i et medialiseret politisk system Ph.d. stipendiat Rune Slothuus, AU: Hvem flytter borgernes politiske holdninger? Medier, politiske partier og eksperter som opinionsledere Frokost

3 3 of 8 3/21/2012 9:09 PM Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes, jf. vedtægternes 6, stk. 2-3, til generalforsamling i Dansk Selskab for Statskundskab d. 28. oktober, kl. 9.00, 2005, Hotel Nyborg Strand, med følgende dagsorden: P.b.v. Peter Kurrild-Klitgaard Formand 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed. 3. Forelæggelse af regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af: formand, kasserer, 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant for hvert bestyrelsesmedlem, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant. 6. Optagelse af nye medlemmer. 7. Fastsættelse af kontingent. 8. Fremtidigt virke. 9. Eventuelt. Forslag til vedtægtsændringer

4 4 of 8 3/21/2012 9:09 PM Vedtægter for Dansk Selskab for Statskundskab Eksisterende vedtægter Ændringsforslag Motivation Som vedtaget på generalforsamlingen den 7. november 1960 med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den 15. april 1972 og den 23. oktober Selskabets navn er Dansk Selskab for Statskundskab. 2. Selskabets formål er at danne samlingspunkt for studiet af politik i Danmark, at formidle forskningsog undervisningsmæssige erfaringer og informationer til medlemmerne og at varetage forbindelser med beslægtede organisationer. 3. Som medlemmer kan optages undervisnings- og forskningsinstitutioner med tilknytning til studiet af statskundskab og enkeltpersoner uden ansættelsesmæssig tilknytning til disse institutioner. 4. Medlemsinstitutionerne betaler et kontingent, der står i forhold til antallet af videnskabelige medarbejdere, og hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen fastsætter ligeledes kontingentet for enkeltmedlemmer. Dog betaler studerende et kontingent, der højst kan andrage halvdelen af det ordinære kontingent for enkeltmedlemmer. 6. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Der afholdes generalforsamling én gang om året. Medlemmerne indkaldes med mindst 14 dages skriftlig varsel. Som vedtaget på generalforsamlingen den 7. november 1960 med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den 15. april 1972, den 23. oktober 2001 og den 28. oktober Selskabets navn er Dansk Selskab for Statskundskab. Selskabet kan internationalt anvende navnet Danish Political Science Association. 4. Medlemsinstitutionerne betaler et kontingent, der med mindre andet er bestemt er ens for alle, uanset antallet af videnskabelige medarbejdere, og hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. Dette er i forvejen gældende praksis, men undertiden forekommer lidt forskellige former ( Danish Political Studies Association, Danish Association of Political Science, o.s.v.). Vi kan lige så godt utvetydigt stadfæste én form. Det graduerede kontingent blev i sin tid vedtaget, da der var store forskelle i antal VIP ere blandt de kollektive medlemmer, og hvoraf nogle var ganske små; i dag er alle store i.f.t. tidligere og samtidigt af en mere ensartet størrelse. Dertil kommer, at der fra tid til anden har været uklarhed om, hvem der var henholdsvis store og små. Med denne regel vil hovedreglen være, at der betales ét kontingent, med mindre andet er bestemt.

5 5 of 8 3/21/2012 9:09 PM Stk. 3. På generalforsamlingen behandles følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed. 3. Forelæggelse af regnskab. 4. Valg af: a) formand, b) kasserer, c) 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer, d) 1 suppleant for hvert bestyrelsesmedlem, e) 2 revisorer, f) 1 revisorsuppleant. 5. Optagelse af nye medlemmer. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Fremtidigt virke. 8. Eventuelt. Stk. 3. På generalforsamlingen behandles følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed. 3. Forelæggelse af regnskab. 4. Valg af: a) formand, b) 4-6 øvrige bestyrelsesmedlemmer, c) 1 suppleant for hvert bestyrelsesmedlem (inkl. formand), d) 2 revisorer, e) 1 revisorsuppleant. 5. Optagelse af nye medlemmer. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Fremtidigt virke. 8. Eventuelt. Opdelingen i direkte valg af både formand og kasserer stammer tilbage fra dengang foreningen reelt kun havde to medlemmer, Aarhus og København, og hvor posterne gik på skift. Dette er ikke længere situationen; det naturlige vil være at følge de fleste andre foreninger, som blot vælger formanden direkte og lader resten konstituere sig. Der kan være behov for fleksibilitet m.h.t. antal bestyrelsesmedlemmer, hvis der kommer flere kollektive medlemmer, og hvis nogle af disse ønsker at være repræsenterede i bestyrelsesarbejdet. Derfor forandringen fra kasserer + 3 bestyrelsesmedlemmer til 4-6 bestyrelsesmedlemmer. Der har været uklarhed m.h.t., hvorvidt der er suppleanter for formand og kasserer; med de ovennævnte ændringer og denne præcisering, eksisterer uklarheden ikke mere. Stk. 4. Ved valg og afstemninger har enkeltmedlemmer og videnskabelige medarbejdere ansat ved medlemsinstitutionerne hver én stemme. Stk. 5. I forbindelse med generalforsamlingen afholdes årsmøde med foredrag og drøftelse af aktuelle forsknings- og undervisningsmæssige problemer inden for samfundsvidenskaberne. 7. Selskabet tegnes af formanden eller kassereren. 8. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med samme myndighed som generalforsamlingen. 7. Selskabets bestyrelse konstituerer sig på sit første møde med kasserer og sekretær, samt efter behov med næstformand, webmaster m.v. Selskabet tegnes af formanden eller kassereren. Dette er dels en følge af ovenstående ændringer, dels en opdatering i.f.t. nyere behov. Følgeændring.

6 6 of 8 3/21/2012 9:09 PM Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst én medlemsinstitution eller mindst en fjerdedel af enkeltmedlemmerne kræver det. Stk. 3. Reglerne i 6 om indkaldelse, dagsorden og stemmeret finder tilsvarende anvendelse for ekstraordinære generalforsamlinger. 9. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. oktober til 30. september. 10. Disse vedtægter kan ændres på en generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer skal, jf. 6 stk. 2, være udsendt mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Selskabets ophævelse kan kun besluttes, hvis det vedtages på to efter hinanden følgende generalforsamlinger. De her foreslåede ændringer foreslås at træde i kraft med virkning fra generalforsamlingen 28. oktober Peter Kurrild-Klitgaard Formand Politologisk Kalender På hjemmesiden for Dansk Selskab for Statskundskab findes rubrikken Politologisk Kalender. Formålet med rubrikken er at annoncere kommende fagligt relevante arrangementer og begivenheder. I opfordres derfor alle til at sende Peter Kurrild-Klitgaard en mail, når I ønsker et arrangement annonceret på Selskabets hjemmeside. Søren Serritzlew Redaktør

7 7 of 8 3/21/2012 9:09 PM NOPSA-konference Den august afholdtes i Reykjavik på Island det nordiske statskundskabsforbunds 14. konference. Man kunne let forledes til at tro, at det selv efter skandinaviske forhold skyhøje islandske prisniveau ville virke afskrækkende for nordiske politologer, men det var ingenlunde tilfældet: Ligesom det skete i 1990, da konferencen sidste gang var henlagt til Island, var der denne gang rekorddeltagelse. Ikke færre end 310 deltagere i 27 arbejdsgrupper. Bemærkelsesværdigt denne gang var også en forholdsvis stor gruppe konferencedeltagere, som ikke har deres arbejdsbase i de nordiske lande. Vi har grund til at være vore islandske værter tak skyldig. Institut for Statskundskab ved Islands Universitet er af beskeden størrelse, når man sammenligner med statskundskabsinstitutionerne i de øvrige nordiske lande. Trods beskeden kapacitet lykkedes det dem at få konferencen afviklet med stor professionalisme. Den første vinder af den nyindstiftede norske Nils Klim Pris, Claes de Vreese, lektor ved Amsterdam Universitet og adjungeret professor ved Syddansk Universitet, var indbudt til at holde konferenceforelæsningen. Festtaler ved konferencemiddagen var den tidligere professor i statskundskab ved Islands Universitet, præsident Ólafur Grímson. Ved konferencen blev NOPSA s formandskab givet videre fra Sten Berglund fra Sverige til Erik Albæk fra Danmark. Erik Albæk Symposium om The Advocacy Coalition Framework ved Paul A. Sabatier m.fl. Mandag den 3. oktober 2005 afholdes der på Socialforskningsinstituttet i København i samarbejde med Institut for Statskundskab ved Syddansk Universitet et forskersymposium med den internationalt kendte public policy forsker, professor Paul A. Sabatier fra University of California at Davis. Symposiet fokuserer på Sabatier og Jenkins-Smiths teoriske overvejelser vedr. The Advocacy Coalition Framework (ACF). ACF søger at forklare politikforandring over tid med udgangspunkt i en kamp mellem nogle få tilhængerkoalitioner, der hver består af både politikere, embedsmænd, front-linjemedarbejdere, interesseorganisationer, medier og forskere med et vist fælles værdifællesskab. ACF belyser bl.a. faktorer, der påvirker koalitionernes indbyrdes magt over tid. En særlig del af ACF belyser, på hvilken måde forskning

8 8 of 8 3/21/2012 9:09 PM kan påvirke koalitionerne, deres indbyrdes magt og ændre offentlig politik over tid. Asbjørn S. Nørgaard, Peter Nannestad, Morten Balle Hansen, Søren Winter og Olaf Rieper - vil kommentere oplæg fra Sabatier som udgangspunkt for diskussion. Programmet kan downloades her. Bemærk tilmelding til sekretær Bodil N. Jensen, Socialforskningsinstituttet, tlf , senest onsdag 28. september. Søren Winter Dansk Selskab for Statskundskab Hovedside

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Tema: Bestyrelseshonorarer

Tema: Bestyrelseshonorarer 02 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 02. APRIL. 2011 Tema: Bestyrelseshonorarer Borgerligt ombud eller professionel varetagelse af et lederjob? Meningerne er spredte, når det kommer til honorering

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2012 / årgang 90 Leder Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes

Læs mere

Forskning i politisk kommunikation: Et overblik

Forskning i politisk kommunikation: Et overblik Erik Albæk og Claes H. de Vreese politica, 42. årg. nr. 3 2010, 279-293 Forskning i politisk kommunikation: Et overblik Politisk kommunikation har været genstand for refleksion lige så længe, der har eksisteret

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

DANSK MINIGOLF UNION

DANSK MINIGOLF UNION DANSK MINIGOLF UNION Efter en del mislykkede forsøg på i fællesskab mellem KMU, JMU og FMU at afholde Danmarksmesterskab i minigolf hovedsagelig fordi de respektive bestyrelsesmedlemmer ikke kendte hinanden,

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere