RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE"

Transkript

1 BILAG 1 RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE MAJ 2013 Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 2 af 6 ITS er en forkortelse for Intelligente Transport Systemer, og overordnet set defineres ITS som alle de systemer, baseret på informationsteknologi, der anvendes i køretøjerne og i infrastrukturen, herunder også signalanlæg, med det formål at sikre en god mobilitet, fremkommelighed, trafiksikkerhed og trafikantservice og at bidrage til en mere miljøvenlig transport. ITS er styring af trafikstrømme - mennesker, køretøjer og gods ved hjælp af trafikinformation, trafikstyring, efterspørgselsstyring og andre virkemidler for at holde transportsystemet tilgængeligt, fremkommeligt, sikkert og miljømæssigt bæredygtigt. En løbende indsamling af data om trafik og fremkommelighed indgår som en integreret del af ITS. Gennem flere år har Vejdirektoratet arbejdet med ITS i forbindelse med den stadig voksende trængsel på det overordene vejnet i Danmark. ITS har især været brugt i forhold til nogle af de store motorvejsudvidelsesprojekter, men kan også bruges som et billigere virkemiddel end egentlige vejudvidelsesprojekter. Derfor forventes det, at anvendelsen af ITS som virkemiddel til at forbedre trafikafviklingen og -sikkerheden er kommet for at blive i Danmark. Vejdirektoratet ønsker at indgå rammeaftaler med rådgivere, som kan bistå med teknisk rådgivning og bistand i relation til ITS både i forbindelse med nye ITS-systemer, men også i forbindelse med ændringer i allerede eksisterende ITS-systemer. Rådgivernes ydelser vil bestå i ITS-rådgivning til ITS-afdelingen og andre organisatoriske enheder i Vejdirektoratet, og ydelserne kan bl.a. bestå i følgende: 1. Mødefacilitator/referent 2. Udarbejdelsen af Key Performens Indicators (KPI er) 3. Udarbejdelse af overordnede planer 4. Behovs- og samfundsøkonomiske analyser 5. Kravspecifikation til ITS-systemer 6. Trafikmodelberegninger i forbindelse med ITS-rådgivning 7. Projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale til udbud af ITS-systemer 8. Vurdering af tilbud og bistand ved kontraktforhandling i forbindelse med entrepriseudbud 9. Byggeledelse og fagtilsyn i udførelsesfasen, test og afprøvning ved levering 10. Projektopfølgning i forhold til teknik, tid og økonomi 11. Koordinering med øvrige rådgivere 12. Rådgivning i forbindelse med system- og trafikteknisk drift og vedligehold 13. Uddannelse og løbende oplæring af trafikstyringsmedarbejder i Vejdirektoratets Trafik Informationscenter 14. Evalueringer af ITS-systemer 15. Bistand til udarbejdelse og opstart af beredskabsplan 16. Input til trafikafvikling i forbindelse under anlægsarbejder 17. Koordinering med anlægstilsyn og entreprenører 1.1. Mødefacilitator/referent Ved forskellige lejligheder kan Vejdirektoratet have brug for bistand til at planlægge og lede møder inden for ITS-området. F.eks. ved planlægning af borgermøder, nationale eller internationale møder/workshops m.m.

3 3 af Udarbejdelsen af Key Performance Indicators (KPI er) Vejdirektoratet har brug for at kunne måle kvaliteten af både de nye og allerede eksisterende ITS-systermer. F.eks. oppetider på systemerne, kvaliteten af de data, der indsamles og bruges, kvaliteten af de informationer, der anvendes og videregives til brugerne m.m. Rådgiver skal udarbejde sådanne KPI er. Ved udarbejdelse af KPI er skal der koordineres med de evalueringsplaner, der evt. er for et ITSsystem Udarbejdelse af overordnede planer Rådgiver skal udarbejde overordnede planer for ITS, herunder mulighederne for anvendelsen af ITS i forbindelse udarbejdelse VVM rapporter, bidrag til og udarbejdelse af ITS-strategier, handlingsplaner m.m Behovs- og samfundsøkonomiske analyser Rådgiver skal udarbejde behov- og samfundsøkonomiske analyser og beregninger. Disse analyser/beregninger skal gennemføres ved hjælp Vejdirektoratets samfundsøkonomiske beregningsmodel for ITS-systemer Kravspecifikation til ITS-systemer Rådgiver skal yde bistand til udarbejdelse af kravspecifikationer til ITS-systemer. I forbindelse med konkret planlægning og fastlæggelse af kravspecifikation til et ITS-system, her under kontrol og evt. ændringer i algoritmerne til styring af f.eks. hastighedsharmonisering i ITSsystemerne, kan nedenstående faseopdeling anvendes: Problembeskrivelse Forprojekt med problemanalyse Idéforslag Skitseprojekt med problemløsning Valg af løsning Udarbejdelse af kravspecifikationer 1.6. Trafikmodelberegninger Rådgiver skal i forbindelse med konkret planlægning af et ITS-system udarbejde trafikberegninger med henblik på at analysere de trafikale konsekvenser af det omhandlede vejinfrastrukturprojekt. Der kan også være behov for at gennemføre trafikberegninger i forbindelse med andre analyseopgaver, f.eks. i forbindelse med kørselsafgifter, ITS og optimering af trafikafvikling ved vejarbejder Projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale til udbud af ITS-systemer Rådgiver skal projektere og udarbejde udbudsmateriale til entrepriseudbud/leverancer til ITSsystemer.

4 4 af 6 Udbuddene kan dække alle typer af ITS-systemer, f.eks. store ITS-systemer til motorveje, mindre/enkeltstående ITS-systemer som et farligt vejkryds- eller skolevejssystem, forskning og udvikling, test af nye teknologier, bygherreleverancer som f.eks. variable vejtavler, trafikdetektorer, nødtelefoner, PTZ og WEB kamera m.m. Rådgiveren har ansvaret for at koordinering udarbejdelsen af det komplette projektmateriale, besigtigelsesmateriale og udbudsmateriale m.v., både internt i egen organisation og eksternt. Vejdirektoratets til en hver tid gældende paradigmer skal anvendes som grundlag for udarbejdelse af udbudsmateriale Vurdering af tilbud og bistand ved kontraktforhandling i forbindelse med entrepriseudbud Rådgiver skal, hvis det kræves, deltage i en licitation og efterfølgende udarbejde en vurdering af de indkomne tilbud ud fra de kriterier, der er medtaget i udbuddet samt levere udkast til svar til de bydende. Rådgiver kan bistå Vejdirektoratet ved de efterfølgende kontraktforhandlinger med den/de valgte entreprenører eller leverandører Byggeledelse og fagtilsyn i udførelsesfasen, test og afprøvning ved levering Rådgiveren skal føre fagtilsyn med ITS-anlægsarbejder som anført i FRI s Ydelsesbeskrivelser for Anlæg og Planlægning, afsnit 4.2 Fagtilsyn, efter nærmere aftale med Vejdirektoratets tilsynsleder eller anlægskoordinator. Byggeledelse og fagtilsyn kan være i forbindelse med et større anlægsarbejde og i det tilfælde skal rådgiver samarbejde med den organisation, andre rådgiver og entreprenører, der planlægger, projektere og udfør anlægsarbejdet. Fagtilsynet skal evt. kunne suppleres med en person med el-viden (Elektriker, el-ingeniør eller anden). Vejdirektoratets paradigmer for byggemødereferater, protokoller mv. skal anvendes. Vejdirektoratets interne faglige tilsynsvejledninger udleveres efter aftale med Vejdirektoratets tilsynsleder. I byggeledelsen kan indgå fagtilsyn i udførelsesfasen, diverse tests og afprøvninger, f.eks. Factory Acceptance Test (FAT) 1, Site Acceptance Test (SAT) 2, delafprøvninger, fællesafprøvningerne, verifikationsperiode, samt projektgennemgang med entreprenør, kontrol af idriftsættelse og bygherretilsyn i en driftsperiode. Rådgiverens fagtilsyn skal have gennemført VEJ-EU kurset Vejen som arbejdsplads II. 1 Factory Acceptance Test = fabrikstest 2 Ved Site Acceptance Test (SAT) forstås den grundige test/prøve som systemet skal gennemgå inden verifikationsperioden kan påbegyndes. Formålet med SAT er, at demonstrere at entreprisen fra Entreprenørens hånd er kvalitetsmæssig klar til at overgå til en egentlig driftstilstand.

5 5 af Projektopfølgning i forhold til teknik, tid og økonomi Hvis der under et anlægsarbejde opdages forhold i projektet, der virker uhensigtsmæssige, skal rådgiveren stå til rådighed for at komme med forslag til projektændringer. Rådgiveren skal tillige stå til rådighed med øvrig ad hoc fagteknisk bistand til tilsynet under anlægsfasen og i forbindelse med afleverings- og eftersynsforretninger. Bistanden rekvireres af Vejdirektoratets tilsynsleder, som koordinerer og styrer entreprisen. Under og efter entreprisens afslutning skal rådgiveren, på baggrund af input og materiale fra tilsyn og entreprenør, udarbejde og levere som udført dokumentation Koordinering med øvrige rådgivere Der kan på anlægsstrækningerne for et ITS-system være andre arbejder i gang. Det kan f.eks. være almindelige drifts- og vedligeholdelsesarbejder, som græsslåning kantopretning, renholdelse m.m. Der ud over kan der også være andre mindre eller større anlægsarbejder som etablering af støjskærme, broreparationer, udvidelse med nye vognbaner mm. Rådgiveren skal kunne koordinere med evt. andre rådgivere og entreprenører, der kan være eller planlægger at være i et område, hvor der planlægges eller implementeres et ITS-system Rådgivning i forbindelse med system- og trafikteknisk drift og vedligehold I forbindelse med rådgivning til system- og trafikteknisk drift og vedligehold kan der være ydelser som bygherretilsyn herunder deltagelse i byggemøder med entreprenører og andre samarbejdspartner, byggeledelse, fagtilsyn under drift, test og afprøvning ved ændringer, drift og entreprisestyring ved større planlagt udskiftninger Driftsperioden kan, hvis der på strækningen allerede er et ITS-system, godt starte samtidig med, at der foretages en detailprojektering af et nyt ITS-system. Hvor der allerede er et ITS-system starter driftsperioden dog normalt først, når der er indgået en kontrakt med en entreprenør vedr. installationsentreprisen til et ITS-system. I forbindelse med de større anlægsprojekter vil der i perioden for anlægsarbejderne være systemog trafikteknisk drift og vedligeholde, herunder tilsyn med ITS-entreprenører Uddannelse og løbende oplæring af trafikstyringsmedarbejder i Vejdirektoratets Trafik Informationscenter I forbindelse med uddannelse og løbende oplæring af trafikstyringsmedarbejder i Vejdirektoratets Trafik Informationscenter, T.I.C. kan der være behov for at rådgiver udarbejder uddannelsesmateriale, planlægger og afholder uddannelsesforløb i forbindelse med implementering af ITS-projekter. Dette skal ske ud fra de til enhver tid gældende forudsætninger, der er til indkaldelse af T.I.C. medarbejder i forhold til deres vagtplanlægning Evalueringer af ITS-systemer Ved evaluering af ITS-systemer skal rådgiver udarbejde evalueringsplaner, levere bidrag til præsentationer i forbindelse med møder med tredjeparter, tidsplanlægning, udførelse af evaluering m.m.

6 6 af 6 Ved evalueringer af ITS-systemer skal rådgiver bl.a. evaluere på ITS-systemernes tekniske formåen og deres indvirkning på trafikafviklingen, evt. miljømæssige konsekvenser, brugernes opfattelse og faktisk ageren i forhold til de forskellige ITS-systemer, og analyser af uheld på de givne vejstrækninger. I forbindelse med evaluering af et ITS-system kan der være behov for rådgiverassistance i forbindelse med møder med eksterne partner, som f.eks. kommuner, entreprenører m.fl. Ved en evaluering skal målopfyldelsen af de i de enkelte projekter angivet KPI er også beskrives. Ydelserne er derfor analyser af kvalitative og kvantitative data, så som trafikdata, uheldsdata, interviews, videodata m.m Bistand til udarbejdelse og opstart af beredskabsplan Rådgiver skal give input og bistand til opstart og udarbejdelse af beredskabsplan i forbindelse med et anlægsarbejde, ud fra det ITS-system, der er valgt på anlægsstrækningen. Input vil oftest være en beskrivelse af det valgte ITS-system ved en præsentation på diverse møder. I Præsentationen skal det minimum fremgå hvilket ITS-system der er valgt, hvad der kan vises på de variable vejtavler, hvilke evt. begrænsninger ITS-system har, hvordan det betjenes og af hvem, hvilke muligheder det har i en beredskabssammenhæng m.m. Rådgiver skal koordinere med de andre parter, der deltager i udarbejdelsen af en beredskabsplan Input til trafikafvikling under anlægsarbejder Rådgivers skal give input til trafikafvikling under anlægsarbejder. Dette indebærer koordinering og input til anlægsområdets trafikafviklingsplaner, rådighedsansøgninger over vejarealer og udarbejdelse af instrukser til entreprenører og T.I.C. m.v. mht. brug af et givet ITS-system Koordinering med anlægstilsyn og entreprenører I forbindelse med de store anlægsprojekter skal rådgiver sikre koordinering med anlægstilsyn og relevante entreprenører under udførelsen. Dette indebær planlægning af flytninger og andre ændringer i de til opgaven anvendte ITS-systemer, således at der sikres fremdrift for et givet anlægsprojekt. I den forbindelse skal der sikres en koordinering mellem ITS-entreprenøren og de andre entreprenører tilknyttet anlægsprojektet.

Analyse af muligheder for øget kapacitet på Motorring 3, herunder kørsel i nødspor

Analyse af muligheder for øget kapacitet på Motorring 3, herunder kørsel i nødspor Opgavebeskrivelse Analyse af muligheder for øget kapacitet på Motorring 3, herunder kørsel i nødspor November 2014 Dato 19. november 2014 Sagsbehandler Hans-Carl Nielsen Mail hcn@vd.dk Telefon 7244 3652

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Trafik Manager ET STRATEGISK TEMA I VEJDIREKTORATET

Trafik Manager ET STRATEGISK TEMA I VEJDIREKTORATET Trafik Manager ET STRATEGISK TEMA I VEJDIREKTORATET Trafik Manager skal understøtte VD s mission og vision Mission Vejdirektoratet er ansvarlig for statens veje. Vi fremmer et sammenhængende vej- og transportsystem.

Læs mere

UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT

UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT Opgavebeskrivelse, Rev. 1 14. sept. 2012 Vejdirektoratet UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT Bilag 2 Opgavebeskrivelse REV 1-14. september 2012 Opgavebeskrivelse, Rev. 1 14. sept. 2012 1. GENERELT...1 1.1 Orientering

Læs mere

INSTRUKTION: ARBEJDSMILJØ I PROJEKTERINGSFASERNE

INSTRUKTION: ARBEJDSMILJØ I PROJEKTERINGSFASERNE DOKUMENTNR. UDARBEJDET GODKENDT ENHED 11/01291-3 ARS Dec.. 2011 ANP 09.10.2009 ANL-PRO GYLDIGHEDSOMRÅDE MÅLGRUPPE Alle anlægsprojekter ARB-P i projekteringsfaserne, herunder rådgivere INSTRUKTION: ARBEJDSMILJØ

Læs mere

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER 2 TRAFIKALT OVERBLIK 24 TIMER I DØGNET Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter (T.I.C.) har det nationale overblik over situationen på vejene. T.I.C.

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

MÅLING AF INDSATSER KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) En af Vejdirektoratets overordnede strategiske målsætninger er, at sætte trafikanten i centrum.

MÅLING AF INDSATSER KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) En af Vejdirektoratets overordnede strategiske målsætninger er, at sætte trafikanten i centrum. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. november 2012 Vejforum 2012 Jan Holm/Lene Torrild lett@vd.dk 7244 3058 MÅLING AF INDSATSER KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) En af Vejdirektoratets overordnede

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse Udbud af rammeaftale om planlægning af mindre anlæg. Marts 2017

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse Udbud af rammeaftale om planlægning af mindre anlæg. Marts 2017 Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse Udbud af rammeaftale om planlægning af mindre anlæg Marts 2017 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2017 16/13481-16 Niels Boesgaard Lauridsen nbje@vd.dk 7244 2048

Læs mere

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver.

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November 2013 13/18808-1 Morten Weigand mwe@vd.dk 7244 3059 Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER SAP OPGAVENR.

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VED- RØRENDE H20.06.R01 STØJSKÆRM VED KONGSTED N. RASTEPLADS.

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VED- RØRENDE H20.06.R01 STØJSKÆRM VED KONGSTED N. RASTEPLADS. Dato 10. juli 2014 Sagsbehandler Anja Ernfelt Poulsen Mail aea@vd.dk Telefon 7244 3743 Dokument 14/07245-2 Side 1/1 AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VED- RØRENDE H20.06.R01 STØJSKÆRM VED KONGSTED N. RASTEPLADS.

Læs mere

+BUS Aalborg Udbud af rammeaftaler til ressourcepersoner. YDELSER OG KOMPETENCER (YK) 29. maj 2018

+BUS Aalborg Udbud af rammeaftaler til ressourcepersoner. YDELSER OG KOMPETENCER (YK) 29. maj 2018 +BUS Aalborg Udbud af rammeaftaler til oner YDELSER OG KOMPETENCER (YK) 29. maj 2018 1. Orientering 1.1 Projektets baggrund Aalborg står over for en række trafikale udfordringer, som følge af øget vækst,

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE ADVEST-MA.R01 RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRME

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE ADVEST-MA.R01 RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRME DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON april 2014 13/04422-4 Sonja Petersen sop@vd.dk 22 19 73 46 AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE ADVEST-MA.R01 RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRME SAP OPGAVENR. H01421

Læs mere

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse for udbygning af E45 mellem Aarhus N og Randers N

Kommissorium VVM-undersøgelse for udbygning af E45 mellem Aarhus N og Randers N Dato 7. marts 2018 Sagsbehandler Elisabeth Krog Mail elk@vd.dk Telefon Dokument 18/04066-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse for udbygning af E45 mellem Aarhus N og Randers N Som led i finansloven

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

14210.R01. oktober 2013

14210.R01. oktober 2013 tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 14210.R01 HOVEDRÅDGIVER ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN oktober 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON September 2013 13/19160 Peter Boding pbod@vd.dk +45 7244

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UKP Indhold 6620 700 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Fremkommelighed 2. Trafikanten i fokus Trafikanten skal

Læs mere

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2012 12/03282-1 Lene Tørnæs Helbo lthe@vd.dk +45 7244 3749 ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING BYGHERRERÅDGIVNING FOR BROER I ENTREPRISE 0410.001, UDBYGNING

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. juli 2012 12/05799-2 Anne Mette Sommer ANSO@vd.dk +45 7244 2239 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud ANL-UDB.R002 Rammeaftale om rådgivning

Læs mere

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE SIDE 13 BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE VEJEN SOM ARBEJDSPLADS Vejdirektoratet har siden 1. januar 2004 stillet krav til entreprenører, der arbejder på eller langs statsvejene, at de skal have gennemført

Læs mere

REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Bilag 4 REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND SAP OPGAVENR. Tilføj

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag. rådgivning 93200.R01. Storstrømsbroen, hovedrådgivning. Sjælland (Masnedø) og Falster. august 2013.

Tilbuds- og afregningsgrundlag. rådgivning 93200.R01. Storstrømsbroen, hovedrådgivning. Sjælland (Masnedø) og Falster. august 2013. Tilbuds- og afregningsgrundlag rådgivning 93200.R01 Storstrømsbroen, hovedrådgivning Sjælland (Masnedø) og Falster august 2013 Bilag C DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Juli 2013 Erik Stoklund Larsen

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Introduktion til Vejdirektoratets Trafikcenter. Information forud for dialogmøder

Introduktion til Vejdirektoratets Trafikcenter. Information forud for dialogmøder Introduktion til Vejdirektoratets Trafikcenter Information forud for dialogmøder Introduktion til dialogmøder Dagsorden 13.00-13.10: Vejdirektoratet 13.10-13.40: Vejdirektoratets Trafikcenter Formål og

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

Kapitel F. APP Projektudvikling

Kapitel F. APP Projektudvikling F1. Aftaletekst Kapitel F. APP Projektudvikling F1. Aftaletekst Tillægsbetingelser for projektudvikling i bygge- og anlægsvirksomhed (APP Projektudvikling) Tillægsbetingelser til AB 18 Anvendelse 1. Bestemmelserne

Læs mere

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Kort vejledning fjernes når aftaleteksten er færdig og inden underskrift.

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav til rådgiverydelser

Kvalitetsledelseskrav til rådgiverydelser Rammeaftale om rådgivning vedrørende drift og vedligehold af store bygværker 2017 2020 August 2016 Side 2 af 9 Kvalitetsledelseskrav til rådgiverydelser Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Generelt...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. <Tilføj dato> <Tilføj dok. nr,> <Tilføj sagsbehandler> <Tilføj mail> <Tilføj telefonnr.>

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. <Tilføj dato> <Tilføj dok. nr,> <Tilføj sagsbehandler> <Tilføj mail> <Tilføj telefonnr.> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE: 1052.R05 RÅDGIVNING VEJ OG

Læs mere

Udkast til rekvisition

Udkast til rekvisition Udkast til rekvisition Rådgivning Rammeaftale om rådgivning i forbindelse med trafikale og samfundsøkonomiske analyser Februar 2015 Februar 2015 UDKAST TIL: REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING I

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Der skal afgives tilbud på den vedlagte

Læs mere

RAMMEAFTALER ITS RÅDGIVNING

RAMMEAFTALER ITS RÅDGIVNING RAMMEAFTALER ITS RÅDGIVNING BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244

Læs mere

Bedre rådgiverstyring. Vejforum december Områdechef Erik Birk Madsen

Bedre rådgiverstyring. Vejforum december Områdechef Erik Birk Madsen Bedre rådgiverstyring Vejforum 2. - 3. december Områdechef Erik Birk Madsen Bedre bestiller og rådgivningsstyring Hvorfor nu det? Vejdirektoratets strategi På vej mod 2017 er hæftet op på disse tre strategiske

Læs mere

Vejforum Trafikafvikling ved entrepriser

Vejforum Trafikafvikling ved entrepriser Vejforum Trafikafvikling ved entrepriser 4. december 2014 Bo Stilling Christiansen Civilingeniør, trafiksikkerhedsrevisor Trafikafvikling Vest, Vejdirektoratet Trafikafvikling ved entrepriser Statsvejnettet

Læs mere

Forkortelser i Retningslinjer og Paradigmer (Anlægsprojekter)

Forkortelser i Retningslinjer og Paradigmer (Anlægsprojekter) Dato 12. september 2014 Sagsbehandler Kirsten Helboe Jørgensen Mail khj@vd.dk Telefon 7244 2453 Dokument 13/23447 Side 1/5 r i Retningslinjer og Paradigmer (Anlægsprojekter) Listen indeholder forkortelser

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Tryk F11 for at navigere mellem felterne [Denne vejledende tekst skal slettes] AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

Fremtidens vejnet. C-ITS s betydning for infrastrukturen. Thomas Westring Roslyng Trafikledelse koordinator/specialkonsulent

Fremtidens vejnet. C-ITS s betydning for infrastrukturen. Thomas Westring Roslyng Trafikledelse koordinator/specialkonsulent C-ITS s betydning for infrastrukturen Thomas Westring Roslyng Trafikledelse koordinator/specialkonsulent Hvad er C-ITS Begrebet C-ITS (Cooperativ ITS) beskriver et miljø, hvor hovedparten af trafikanter

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 1 af 6 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Der skal afgives tilbud på den vedlagte tilbudsliste (TBL). På tilbudslisten

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Danske Anlægsentreprenører, HOFOR, DONG Energy TDC Københavns kommune

Danske Anlægsentreprenører, HOFOR, DONG Energy TDC Københavns kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Danske Anlægsentreprenører, HOFOR, DONG Energy TDC Københavns kommune 16-04-2015 Sagsnr. 2015-0020372 Dokumentnr. 2015-0020372-1 Samarbejdsaftale

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

Kapitel F. APP Projektudvikling

Kapitel F. APP Projektudvikling Kapitel F. APP Projektudvikling F1. Aftaletekst Tillægsbetingelser for projektudvikling i bygge- og anlægsvirksomhed (APP Projektudvikling) Tillægsbetingelser til AB 18 Anvendelse 1. Bestemmelserne i dette

Læs mere

- Ansøgning om myndighedstilladelser f.eks. udledningstilladelse, landzonetilladelse, byggetilladelse mv.

- Ansøgning om myndighedstilladelser f.eks. udledningstilladelse, landzonetilladelse, byggetilladelse mv. Bilag 2 Dato 13-02-2014 Sagsnr. 3117 Sagsbeh als Ydelsesbeskrivelse rådgiverudbud Ugerløse Rådgiverydelse for separering af deloplandene UG01, UG02, UG08, UG09, UG12 og UG14 i Ugerløse, samt kapacitetsberegning

Læs mere

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO September 2012 UDARBEJDET AF Iben Maag RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj SAP opgavenr., ét evt. flere FAKTURAREFERENCE Tilføj initialer, der

Læs mere

Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet. September 2014

Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet. September 2014 Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet September 2014 2 af 5 REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE LKB RAMMEAFTALE NR. REKVISITION

Læs mere

Anlægsområdet Hovedstadsprojekterne 16.oktober Indledning. Trafikale udfordringer i anlægsperioden

Anlægsområdet Hovedstadsprojekterne 16.oktober Indledning. Trafikale udfordringer i anlægsperioden Anlægsområdet Hovedstadsprojekterne 16.oktober 2005 Trafikafvikling på Motorring 3 - herunder erfaringer med brug af trafikledelsessystem under anlægsarbejdet. Af koordinator for trafikafvikling, Charlotte

Læs mere

Bilag 4. Ydelsesbeskrivelse/ Afkrydsningsskema. BRD Teknik-udbud

Bilag 4. Ydelsesbeskrivelse/ Afkrydsningsskema. BRD Teknik-udbud Bilag 4 Ydelsesbeskrivelse/ Afkrydsningsskema BRD Teknik-udbud Februar 2016 Ydelsesbeskrivelse SKEMA TIL DANSKE ARK OG FRI S YDELSESBESKRIVELSER FOR ANLÆG OG PLANLÆGNING, 2013 Ved afkrydsning i feltet

Læs mere

Tilbudsliste Udbud af rammeaftale til drift og vedligehold af trafikledelsessystemer. oktober 2013. Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbudsliste Udbud af rammeaftale til drift og vedligehold af trafikledelsessystemer. oktober 2013. Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste Udbud af rammeaftale til drift og vedligehold af trafikledelsessystemer i Syddanmark (SD) oktober 2013 Tilbudsgiver: navn: adresse: TBL-Forside. ME_TL-RA-SD Side 1 af 6 Hovedpost Hovedpostbetegnelse

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. januar 2014 ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR BEREDSKAB NY LILLEBÆLTSBRO OG VESTFYN Akutberedskab for bjærgning af køretøjer > 3.500 kg Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE Afsnit jf. ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 1. Rådgivning før Projektering Indeholdt 1.1 Ideoplæg 1.2 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 2.1 Projekteringsledelse

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

STORSTRØMSBROEN HOVEDRÅDGIVER RÅDGIVERAFTALE

STORSTRØMSBROEN HOVEDRÅDGIVER RÅDGIVERAFTALE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Juli 2013 Erik Stoklund Larsen esl@vd.dk +45 2122 4496 STORSTRØMSBROEN HOVEDRÅDGIVER RÅDGIVERAFTALE BILAG F SAP OPGAVENR.

Læs mere

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE BILAG 1 PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00 VERSION

Læs mere

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Oktober 2013 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1 ALMENT 3 2 OPGAVEN 3 3 UDBUD 3 3.1 Udbudsform 3 3.2 Aftaleform

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten.

1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten. Bilag 2 Ordregivers opgavebeskrivelse 1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten. 2. Om selve anlægsprojektet Der skal

Læs mere

DIGITALT VEJNET PÅ VEJ

DIGITALT VEJNET PÅ VEJ DIGITALT VEJNET PÅ VEJ Hans Jørgen Larsen Chefkonsulent Vejdirektoratet Vejdirektoratet har fået til opgave at gennemføre et forprojekt vedrørende etablering af et Digitalt Vejnet i Danmark. Det langsigtede

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND I forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) 1. Parterne 1.1 Undertegnede Slagelse Kommune Center for Kommunale Ejendomme

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse - Bropakke 8 Limfjordstunnelen og Silkeborgtunnelen

Ydelsesbeskrivelse - Bropakke 8 Limfjordstunnelen og Silkeborgtunnelen Ydelsesbeskrivelse - Bropakke 8 Limfjordstunnelen og Silkeborgtunnelen AD-DV.R001 Rammeaftale om rådgivning vedrørende drift og vedligehold af store bygværker 2017 2020 August 2016 2 af 4 YDELSESBESKRIVELSE

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Overvågning af signalanlæg - Vejdirektoratets kommende løsning. Møde i KVF den 9. marts 2017

Overvågning af signalanlæg - Vejdirektoratets kommende løsning. Møde i KVF den 9. marts 2017 Overvågning af signalanlæg - Vejdirektoratets kommende løsning Møde i KVF den 9. marts 2017 Dagsorden 1. Den nuværende situation 2. Vision og målsætning for signalanlæg a) Vision og målsætning b) Use cases

Læs mere

BILAG 2 RAMMEAFTALE OM ITS RÅDGIVNING

BILAG 2 RAMMEAFTALE OM ITS RÅDGIVNING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2013 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 72443187 BILAG 2 RAMMEAFTALE OM ITS RÅDGIVNING SAP OPGAVENR. ITS_UDBUD FAKTURAREFERENCE Vil fremgå

Læs mere

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. juni 2014 14/07479-2 KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

Det strategiske vejnet og faste omkørselsruter Vejforum december 2014

Det strategiske vejnet og faste omkørselsruter Vejforum december 2014 Det strategiske vejnet og faste omkørselsruter Vejforum december 2014 Det strategiske vejnet Trafikanten skal komme nemt og sikkert fra A til B Trafikinformation skal være fælles og sammenhængende Vejnettet

Læs mere

Til de bydende på Entreprise: Limfjordstunnelen. Leverance af vognbanesignaler

Til de bydende på Entreprise: Limfjordstunnelen. Leverance af vognbanesignaler DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 15. november 2011 ÅFHH\4263udb029 Henrik Bak hb@afhh.dk 38 16 50 76 Til de bydende på Entreprise: Limfjordstunnelen. Leverance af vognbanesignaler DRIFTSOMRÅDET

Læs mere

HØRINGSBOG HÅNDBOG PLANLÆGNING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER. Juni 2013 HØRINGSBOG

HØRINGSBOG HÅNDBOG PLANLÆGNING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER. Juni 2013 HØRINGSBOG HØRINGSBOG HÅNDBOG PLANLÆGNING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER Juni 2013 HØRINGSBOG 2 Høringsbog Planlægning af trafikledelsessystemer.doc Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 4 1.1 Høringsbrev... 5 1.2 Liste

Læs mere

Tilbudsliste - Delaftale 1 - Langsskydende detektorer. leverance af. Rammeaftale. juli Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbudsliste - Delaftale 1 - Langsskydende detektorer. leverance af. Rammeaftale. juli Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste - Delaftale 1 - Langsskydende detektorer leverance af trafikdetektorer Rammeaftale juli 2013 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Vedrørende Receptionen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Netværksoperatør ITS på tværs En ny udfordring for myndighederne

Netværksoperatør ITS på tværs En ny udfordring for myndighederne Netværksoperatør ITS på tværs 19.09.06 - En ny udfordring for myndighederne Bente Iversen og Charlotte von Scholten, Vejdirektoratet Disposition 1. Operatørrollen 2. Samarbejde med vejmyndigheder og politi

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING

BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING Ydelsesbeskrivelse 2012 B&P: Ja Nej Bemærkninger: 0. Rådgiverens rolle Rådgiveren

Læs mere

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejregel for udformning af veje og stier i åbent land Grundlag

Læs mere

Performance test Ydelsesbeskrivelse for økonomistyring ifm. byggeledelse.

Performance test Ydelsesbeskrivelse for økonomistyring ifm. byggeledelse. BILAG E.9-2 Performance test Ydelsesbeskrivelse for økonomistyring ifm. byggeledelse. 11. august 2017 UP, THORY 1. Introduktion Dette notat beskriver hvordan performance test skal håndteres i forbindelse

Læs mere

leverance af variable vejtavler

leverance af variable vejtavler tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) leverance af variable vejtavler Juni 2013 Tilbudsgiver: navn: adresse: 2 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Tilbuddet skal afleveres på den fortrykte tilbudsliste(tbl),

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

Disposition. 1. Omfanget af det fælles udbud. 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud. 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder

Disposition. 1. Omfanget af det fælles udbud. 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud. 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder Disposition 1. Omfanget af det fælles udbud 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder 4. Aftaleomfanget i de 3 forsyningsområder - mange rammetaler - én fælles

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

TOTALENTREPRISER: BEDØMMELSE AF ENTREPRISENS FÆLLES KVALITETSPLAN OG PARTSPECIFIK KVALITETSPLAN FOR PROJEKTERING.

TOTALENTREPRISER: BEDØMMELSE AF ENTREPRISENS FÆLLES KVALITETSPLAN OG PARTSPECIFIK KVALITETSPLAN FOR PROJEKTERING. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. juli 2013 13/15323-1 Anne Marie Flensted/DHH amf@vd.dk 72442332 INSTRUKTION TOTALENTREPRISER: BEDØMMELSE AF ENTREPRISENS FÆLLES KVALITETSPLAN OG PARTSPECIFIK

Læs mere

Skema til afgrænsning af rådgiverydelser

Skema til afgrænsning af rådgiverydelser Danske Arkitektvirksomheder Vesterbrogade 1E, 2. sal 1620 København V Tlf 3283 0500 Fax 3283 0730 FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Vesterbrogade 1E, 3. sal Postboks 367 1504 København V Tlf. 3525

Læs mere

Danvak Dagen Tilsyn og byggeledelse rettigheder og pligter i et praktisk lys. v/ Koncernjurist, advokat Lars Hauberg (Niras)

Danvak Dagen Tilsyn og byggeledelse rettigheder og pligter i et praktisk lys. v/ Koncernjurist, advokat Lars Hauberg (Niras) Danvak Dagen 2018 Tilsyn og byggeledelse rettigheder og pligter i et praktisk lys v/ Koncernjurist, advokat Lars Hauberg (Niras) 1 2 Hvad skete der lige der? 3 Den formelle rollefordeling Entrepriserettens

Læs mere

I e-mail af 4. september 2012 har I rettet henvendelse til Vejdirektoratet med spørgsmål om administrationstillæg.

I e-mail af 4. september 2012 har I rettet henvendelse til Vejdirektoratet med spørgsmål om administrationstillæg. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. oktober 2012 12/09458 ANVENDELSE AF EKSTERNE KONSULENTER OG BEREGNING AF ADMINISTRATIONSTILLÆG I e-mail af 4. september 2012 har I rettet henvendelse til Vejdirektoratet

Læs mere

Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest. Vejdirektoratet i Fløng, Guldalderen Aprl 2010 kl. 17:00

Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest. Vejdirektoratet i Fløng, Guldalderen Aprl 2010 kl. 17:00 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest Vejdirektoratet i Fløng, Guldalderen 12-12. Aprl 2010 kl. 17:00 Udbygning af Holbækmotorvejen En af Danmarks travleste veje med 60.000 biler

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

17-04-2013 TRAFIK MANAGER NVF 19. MARTS 2013. Et fagligt mål i Vejdirektoratets strategiske tema. Dias 2

17-04-2013 TRAFIK MANAGER NVF 19. MARTS 2013. Et fagligt mål i Vejdirektoratets strategiske tema. Dias 2 TRAFIK MANAGER NVF 19. MARTS 2013 Et fagligt mål i Vejdirektoratets strategiske tema Dias 2 1 Trafik Manager skal understøtte VD s mission og vision Mission Vejdirektoratet er ansvarlig for statens veje.

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere