Årsrapport 2014 side 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014 side 2"

Transkript

1 Årsrapport 2014

2 Nordjyske Bank Jernbanegade Frederikshavn Telefon CVR: BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2

3 Indhold Indhold Årsrapport 2014 Side Ledelsesberetning Årets resultat... 4 Aktiviteter i banken i Udviklingen i bankens medarbejderstab... 9 Udviklingen i Nordjylland Hovedaktiviteter i Nordjyske Bank Forventninger til Købstilbud på alle aktier i Nørresundby Bank Risikoforhold og risikostyring Kreditrisici Øvrige risici Likviditet Kapitalforhold Tilsynsdiamanten Konsolidering Datterselskab Usikkerhed ved indregning og måling Regnskabsaflæggelsesprocessen Udbytte og generalforsamling Aktionærforhold Selskabsmeddelelser udsendt i Finanskalender Ledelse God selskabsledelse samt Finansrådets ledelseskodeks Samfundsansvar Oplysninger om bestyrelsen Oplysninger om direktionen Årsregnskab Resultatopgørelse Anden totalindkomst Balance den 31. december Bevægelser på egenkapitalen Anvendt regnskabspraksis Noter med 5 års oversigt Noter til resultatopgørelsen Noter til balancen Noter med supplerende oplysninger Påtegninger Bankens ledelse Årsrapport 2014 side 3

4 Ledelsesberetning Rekordhøj basisindtjening Basisindtjening på 225 millioner kroner Nordjyske Bank har i 2014 opnået en rekordhøj basisindtjening på 225 millioner kroner, hvilket bankens ledelse anser som tilfredsstillende. Resultatet er skabt gennem høj aktivitet i banken og på trods af et historisk lavt renteniveau samt skærpet konkurrence. Basisindtægterne udgør 499 millioner kroner og er på det højeste niveau nogensinde. Driftsudgifter og driftsafskrivninger falder med 4 millioner kroner. Banken har således en positiv udvikling med stigende basisindtægter og faldende driftsudgifter. Nedskrivninger på udlån udgør i alt 139 millioner kroner og ligger fortsat på et relativt højt niveau, der afspejler krisen i dansk erhvervslandbrug med animalsk produktion. Resultatet i 2014 er positivt påvirket af kursreguleringer på 38 millioner kroner. Årets resultat Årets resultat før skat er på 109 millioner kroner, hvilket svarer til en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 7,9 procent. Udbytte på 30 procent Bankens ledelse indstiller et udbytte på 30 procent af den nominelle aktiekapital. Stabilt udlån og indlån Bankens udlån og indlån er fastholdt på samme niveau ultimo 2014 som ultimo Udlån er positivt påvirket af udlån til nye kunder, hvor banken også i 2014 har en nettotilgang af både privat- og erhvervskunder. Samtidig er der fortsat begrænset udlånsefterspørgsel hos bankens kunder trods et lavt renteniveau. I alt falder udlån med knap 1 procent, svarende til 54 millioner kroner, til i alt 5,5 milliarder kroner. Indlån er påvirket af stigende lyst til investering i værdipapirer samt i mindre omfang påvirket af betaling af afgift ved omlægning fra kapitalpension til aldersopsparing. Indlån falder med 89 millioner kroner til 7,2 milliarder kroner. Bankens likviditetsoverskud indlån og egenkapital fratrukket udlån er steget med 35 millioner kroner til millioner kroner. Resultatet ligger i toppen af det tidligere udmeldte interval på millioner kroner i basisindtjening, og bankens ledelse vurderer resultatet som tilfredsstillende. Resultatopgørelse i sammendrag (beløb i mio. kr.) Netto renteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter, netto Andre driftsindtægter m.v Basisindtægter Driftsudgifter og driftsafskrivninger Basisindtjening Betalinger til Indskydergarantifonden m.v Nedskrivninger vedr. Det Private Beredskab Nedskrivninger på udlån m.v Kursreguleringer af værdipapirer m.v Resultat før skat Rentabilitetsnøgletal (beløb i mio. kr.) Resultat før skat i procent af gns. egenkapital 7,9 5,3 6,8 5,5 10,4 Resultat efter skat i procent af gns. egenkapital 6,4 4,0 4,8 4,1 8,0 Omkostninger i procent af basisindtægter 54,9 57,6 56,3 58,9 57,4 Årsrapport 2014 side 4

5 Ledelsesberetning Udvikling i forretningsomfang Stigning i forretningsomfang Bankens forretningsomfang bestående af udlån, indlån og garantier er steget med 188 millioner kroner i 2014 til 13,9 milliarder kroner ultimo Stigningen kan henføres til garantier, der stiger med 331 millioner kroner til i alt millioner kroner ultimo 2014, hvilket især skyldes højt konverteringsniveau i Det samlede udlån i banken udgør millioner kroner mod sidste års udlån på millioner kroner. Banken har opnået en stigning i udlån til nye kunder, hvor der i 2014 har været nettotilgang af både privatog erhvervskunder. Denne stigning har i stort omfang modsvaret dels et årligt ordinært tilbageløb på udlån på millioner kroner og dels en generelt begrænset udlånsefterspørgsel hos kunderne. Forretningsomfanget inklusive depotværdier er steget med 424 millioner kroner i 2014 til 17,9 milliarder kroner ultimo Indlån udgør millioner kroner ultimo 2014, hvilket er et fald på 89 millioner kroner i Dette skal ses sammen med stigningen i kundernes depotværdier på 236 millioner kroner til millioner kroner ultimo 2014, idet der har været en stigende interesse for investering i værdipapirer. Udviklingen i kundernes depotværdier påvirkes naturligvis af kursudviklingen i løbet af året. Der har i 2014 fortsat været omlægning af kapitalpension til alderspension, hvorved såvel indlån som depotsaldi reduceres med afgiften. Udlån til private kunder stiger med 10 procent, svarende til 205 millioner kroner, mens erhvervsudlån falder med 7 procent, svarende til 261 millioner kroner. Banken vurderer udlånsudviklingen som tilfredsstillende set i lyset af udlån til nye kunder samt i lyset af den generelt begrænsede lånelyst. Mia. kr. 8 Udvikling i forretningsomfang Udlån Indlån Garantier Egenkapital Årsrapport 2014 side 5

6 Ledelsesberetning Positiv udvikling i indtægter fra serviceydelser Det lave renteniveau i 2014 har givet høj aktivitet, idet mange af bankens kunder har udnyttet dette til konvertering af realkreditlån. Denne aktivitet har medført stor stigning i indtægter som følge heraf under lånesagsbehandling samt værdipapirhandel. Konverteringsaktiviteten samt formuepleje har medført en samlet stigning i gebyrindtægter på 23 procent. På formueplejeområdet har Private Banking konceptet til kunder med en stor formue medført øget aktivitet. Bankens specialister har afholdt møder med formuende kunder. Konceptet er til fordel for kunderne og skaber samtidig øgede indtægter til banken. Se yderligere beskrivelse af konceptet på side 8. Udvikling i gebyrindtægter Garantiprovision Formuepleje Værdipapirhandel Lånesagsbehandling Betalingsformidling (i mio. kr.) Øvrige gebyrer m.v Driftsudgifter og -afskrivninger Bankens samlede driftsudgifter og driftsafskrivninger udgør 274 millioner kroner, hvilket er et fald på 4 millioner kroner i forhold til Faldet skyldes primært organisationstilpasningen, der blev gennemført i It-omkostninger viser et lille fald til 55 millioner kroner i Nordjyske Bank har i 2014 betalt 15 millioner kroner i bidrag til Indskydergarantifonden. Banken har i alt bidraget med 139 millioner kroner i løbet af de seneste 7 år til genopretning af den finansielle stabilitet. Banken betaler som finansiel virksomhed en række afgifter til den fælles offentlige husholdning udover indkomstskatten. I 2014 har banken betalt lønsumsafgift for ca. 16 millioner kroner, og manglende fradrag for indgående moms udgør ca. 10 millioner kroner. Inklusive den direkte indkomstskat på 21,2 millioner kroner har banken betalt skatter og afgifter for 2014 på i alt ca. 47 millioner kroner, hvilket svarer til en effektiv skatte- og afgiftsprocent på 35. Årsrapport 2014 side 6

7 Ledelsesberetning Udvikling i driftsudgifter Lønninger It-omkostninger Driftsafskrivninger Øvrige omkostninger (i mio. kr.) Indskydergarantifonden Nedskrivninger på et relativt højt niveau Driftspåvirkningen af nedskrivninger på udlån og garantier udgør 139 millioner kroner i 2014, hvilket svarer til en nedskrivningsprocent på 1,9 som i Bankens resultater er fortsat påvirket af relativt store nedskrivninger, som primært skyldes udfordringer for dele af landbrugssektoren og endvidere skyldes den samfundsmæssige økonomiske tilstand de senere år. Nedskrivninger på dansk erhvervslandbrug udgør 94 millioner kroner mod 80 millioner kroner sidste år og skyldes både lavere betalingsevne som følge af lavere afsætningspriser samt lavere værdi af bankens sikkerheder. Nedskrivninger på udlån og garantier (beløb i mio. kr.) Nedskrivninger på individuelt og gruppevis vurderede udlån m.v Indgået på tidligere afskrevne fordringer 13 2 Endeligt tabt, ikke tidligere individuelt nedskrevet 7 19 Indtægtsførte renter på nedskrevne fordringer Driftspåvirkning i alt Bankens akkumulerede nedskrivninger og hensættelser stiger til 661 millioner kroner og inklusive kursnedskrivninger til 675 millioner kroner. Kursreguleringer Banken har i 2014 opnået kursreguleringer på 38 millioner kroner. Herunder har banken kursgevinster på obligationer 5 millioner og kursgevinster på aktier 35 millioner kroner, primært vedrørende sektoraktier, hvoraf salg af bankens aktier i Nets A/S udgør 14 millioner kroner. Årsrapport 2014 side 7

8 Ledelsesberetning Aktiviteter i banken i 2014 Kundekampagne Det vi brænder for Nordjyske Bank gennemførte i 2014 kundekampagnen Det vi brænder for. Formålet var at få lokale ildsjæle fra Vendsyssel frem i lyset og sætte fokus på alle de positive ting, som gør vendelboerne til noget helt specielt. På kampagnens hjemmeside kunne man dele opslag på Facebook og stemme på ildsjælene. De ti, der opnåede flest stemmer, kom i finalen, og en jury valgte vinderen af Årets Fakkel og kr., som blev Vrensted og Omegns Rideklub. Kampagnen har bidraget til bankens lokale forankring i Nordjylland, og må med den store aktivitet på blandt andet hjemmesiden betegnes som en succes. Vi brænder for Nordjylland Nettotilgang af privat- og erhvervskunder Banken har igen i 2014 opnået en tilfredsstillende kundetilgang af både privat- og erhvervskunder, hvilket har medført en god nettotilgang. Vi har fortsat stor fokus på opsøgende salg overfor erhvervskunder og privatkunder, og samtidig har vi stor gavn af henvisninger fra eksisterende kunder med afsæt i en høj kundetilfredshed. Private Banking Nordjyske Bank har introduceret Private Banking konceptet til stor tilfredshed for kunderne og til gavn for banken. Konceptet tilbydes kunder med en investerbar formue større end 2 millioner kroner. Private Banking kunderne tilbydes en specialiseret og individuel rådgivning med hyppig opfølgning, og kunderne bliver tilknyttet formuerådgiver og specialister i FinansCentret. Rådgivningen tager udgangspunkt i investeringsområdet, men omfatter også gældspleje og pension. Strategi Banken har i 2014 udarbejdet strategiplan for Strategiplanen går i lighed med strategiplanen under overskriften Det sikre valg. Hovedmålet er Nordjyske Banks ambition om at være Nordjyllands bedste bank for kunderne, ejerne samt medarbejderne. Banken vil i strategiperioden løbende foretage tilfredshedsmålinger for at sikre opfyldelse af mål hos kunderne, ejerne og medarbejderne. Som en del af strategiplanen har banken konkretiseret en række projekter og initiativer, der kan opdeles i et effektivitetsspor og et vækstspor. De seneste måneder har banken dog været fokuseret på sammenlægning med Nørresundby Bank, som er yderligere beskrevet i særskilt afsnit Købstilbud på alle aktier i Nørresundby Bank. Der er især opnået en flot kundetilgang af privatkunder i filialen på Kultorvet i København, som ligeledes har baggrund i opsøgende aktiviteter og mange henvisninger. Den samlede kundetilgang i banken har tilført over 450 millioner kroner i nye udlån. Kompetent kunderådgivning Nordjyske Bank vil være blandt de bedste til kunderådgivning, hvilket forudsætter et vedvarende fokus på at sikre det optimale setup for kunderådgivning og optimering af ressourcer. Vi opnår blandt andet høje kompetencer hos vore rådgivere ved at sikre tilstrækkelig sparring mellem rådgiverne og ved brug af bankens specialister. Banken har samtidig fokus på muligheder for at rationalisere og sikre optimal ressourceanvendelse. Årsrapport 2014 side 8

9 Ledelsesberetning Udvikling i bankens medarbejderstab Gennem de senere år er der udviklet mange systemer, som minimerer behovet for besøg i en filial, idet kunderne i stedet vælger at benytte kort, netbank og mobilbank til de simple bankforretninger. Til gengæld er kompleksiteten i rådgivningen øget på grund af et større udbud af finansielle løsninger og stigende lovkrav. Banken har derfor stor fokus på at sikre et højt kompetenceniveau hos medarbejderne samt de relevante systemer, så kunderne kan tilbydes den bedst tænkelige rådgivning. Kompetenceudvikling sikres blandt andet ved at samle personale i større enheder, hvilket har betydning for filialstrukturen, som dog har været uændret i Det er bankens holdning, at Nordjyske Banks lokale forankring i Nordjylland har stor betydning for forholdet til kunderne. Fakta om bankens medarbejdere Medarbejdere ultimo (heltids) heraf kvinder heraf mænd Gennemsnitsalder 47,3 år 47,9 år Gennemsnitlig anciennitet 20,9 år 21,8 år Tillid Handlekraft Kompetence Bestyrelsen har fastsat måltal og udarbejdet politik for det underrepræsenterede køn i ledelsen. Det er bestyrelsens mål, at andelen af kvindelige repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal øges til mindst 1 ud af 6 medlemmer i Dette indgår som en del af overvejelserne omkring sammensætningen af repræsentantskabet, idet banken ultimo 2014 ikke har kvindelige repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Banken har til hensigt at skabe et grundlag for ligelig fordeling mellem kønnene i bankens øvrige ledelsesniveauer. Det er bankens mål, at alle medarbejdere oplever, at de har lige muligheder for karriere og lederstillinger, samt at andelen af kvindelige ledere skal øges til 30 procent inden Andelen af kvindelige ledere er i 2014 steget til 27,7 procent fra 22,2 procent ultimo Det er bankens ønske at skabe fællesskab mellem alle ansatte. Der afholdes blandt andet årsmøde med direktionen, og der er i det hele taget flot opbakning fra personalet. I 2014 gennemførte banken den interne kampagne Et lysende eksempel som parallel til Det vi brænder for. Herigennem kom mange indstillinger fra medarbejdere, som ønskede at nominere kolleger, der tør gribe faklen og være lysende eksempler over for både kunder og kolleger. Bankdirektør Mikael Jakobsen Årsrapport 2014 side 9

10 Ledelsesberetning Udviklingen i Nordjylland Den Europæiske Centralbank (ECB) har i januar 2015 forsøgt at kickstarte den europæiske økonomi ved at købe obligationer og dermed dels svække euroen og styrke konkurrenceevnen overfor udlandet og dels påvirke bankernes lånevilje. Målet er at skabe vækst og inflation og give et økonomisk opsving. ECB erkender i denne sammenhæng, at Europa endnu ikke er kommet fri af krisen siden Budskaberne om den økonomiske tilstand er ikke entydige i de mange analyser og redegørelser. Vi vurderer, at der er langt større stabilitet i økonomien i Nordjylland end i det samlede billede i Danmark og i Europa. Ledighedsstatistikker viser, at der er færre ledige i Nordjylland, hvor kun Aalborg og Mors har fået lidt flere ledige i løbet af det seneste år. Renten er fortsat lav og er faldet i løbet af det seneste år. Ligeledes er inflationen på et meget lavt niveau. Ifølge Boligøkonomisk Videncenter er der positiv udvikling på boligpriserne på såvel huse som lejligheder i Nordjylland. Samtidig var der færre tvangsauktioner i Private kunder oplever således ikke større økonomisk krise i hverdagen. De økonomiske udfordringer opstår, når der indtræffer arbejdsløshed, skilsmisse eller lignende. Som bank oplever vi ikke, at vore privatkunder har store økonomiske udfordringer. Derimod er der mange, der påvirkes negativt af den generelle debat i medierne om blandt andet arbejdsløshed og usikkerhed ved forskellige lånetyper, hvilket begrænser lysten til låneoptagelse og forbrug. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har lavet en undersøgelse, hvor de blandt andet vurderer, at der er en markant mindre andel økonomisk ramte virksomheder inden for næsten alle brancher i forhold til året før. I denne undersøgelse vurderes også, at virksomheder har begrænset fokus på investeringer og primært har fokus på økonomi- og likviditetsstyring. Specielt den maritime branche og offshorebranchen har stor betydning for en positiv udvikling i Nordjylland. Samarbejdet mellem havnene synes at være medvirkende til at udnytte mulighederne for at skabe vækst og arbejdspladser i bankens markedsområde. Hovedaktiviteter i Nordjyske Bank Nordjyske Banks forretningsmodel og principper bygger på et ønske om at betjene både privatkunder og erhvervskunder i en selvstændig bank, hvor beslutningskraften er placeret i markedsområdet. Vi holder os til de bankforretninger og kunder, som vi har forstand på og kender, og som vi søger at betjene på en seriøs og langtidsholdbar måde. Nordjyske Bank har: privatkunder erhvervskunder aktionærer Forretningsomfang - udlån, garantier, indlån og formueforvaltning - på 17,9 mia. kroner Nordjyske Bank har 252 veluddannede medarbejdere, herunder specialuddannede medarbejdere inden for de væsentlige rådgivningsområder. Banken har højteknologiske hjælpemidler og en lang række kompetente samarbejdspartnere. Nordjyske Bank tilbyder rådgivning og ekspertise på alle områder inden for betalingsformidling, udlandsforretninger, kreditformidling, bolig, investering, pension og forsikring. Banken lægger vægt på en individuel rådgivning til såvel erhvervssom privatkunder. Nordjyske Bank er en fri, uafhængig og folkeejet bank, der altovervejende ejes af aktionærer, der også er kunder i banken. Årsrapport 2014 side 10

11 Ledelsesberetning Forventninger til 2015 I Nordjyske Bank forventer vi en moderat økonomisk vækst i Vi forventer fortsat en begrænset efterspørgsel på udlån til både private og erhverv grundet generel usikkerhed om de økonomiske konjunkturer. Vi forventer at kunne fortsætte en positiv kundetilgang og vil have fokus på både nye og eksisterende kunder. Uden hensyntagen til eventuel sammenlægning med Nørresundby Bank budgetterer Nordjyske Bank i 2015 med en basisindtjening før betaling til Indskydergarantifonden, nedskrivninger på udlån og kursregulering af værdipapirer i intervallet millioner kroner. Det samlede resultat vil være påvirket af nedskrivningsposten på udlån og kursudviklingen på bankens beholdning af værdipapirer. Nedskrivningsposten på udlån og garantier udgør den største usikkerhedsfaktor og afhænger primært af udviklingen i landbrugserhvervet. Nedskrivninger i 2015 forventes at ligge på et relativt højt niveau. Nordjyske Bank - det sikre valg Nordjyske Bank har både et stærkt og robust kapitalgrundlag samt en god likviditet. Banken er godt rustet til fremtidens udfordringer med en stærk lokal forankring bestående af mange aktionærer og et stort kundegrundlag. For at kunne optimere resultaterne og leve op til øgede krav og reguleringer ønsker vi et større forretningsomfang. Nordjyske Bank har derfor et strategisk ønske om at vokse i Nordjylland, herunder Aalborg, men også København og Aarhus har stor interesse for banken. Som følge heraf har Nordjyske Bank været i dialog med Nørresundby Bank om fusionsmulighed og har efterfølgende afgivet købstilbud på alle aktier i Nørresundby Bank jævnfør efterfølgende afsnit. Vi vil primært koncentrere os om privatkunder samt mindre og mellemstore erhvervskunder. Vi takker vore mange kunder og aktionærer for den fortsat store opbakning bag banken. Udbyttepolitik Bestyrelsen i Nordjyske Bank har til hensigt at arbejde for en fremadrettet udbyttepolitik, hvor der udbetales mellem procent af årets resultat efter skat, enten i form af egentlig udbytte eller som aktietilbagekøb, under hensyntagen til blandt andet solvensmål, som anført i bankens selskabsmeddelelse nr Det sikre valg Bankdirektør Claus Andersen Årsrapport 2014 side 11

12 Ledelsesberetning Købstilbud på alle aktier i Nørresundby Bank Nordjyske Bank har flere gange tilkendegivet, at vi ønsker at være en del af den forventede strukturtilpasning. I den forbindelse redegjorde banken i oktober 2014 i selskabsmeddelelse nr for igangværende fusionsforhandlinger med A/S Nørresundby Bank. Sidst i november 2014 meddelte banken i selskabsmeddelelse nr , at vi overvejede muligheden for at afgive et købstilbud på aktierne i Nørresundby Bank, hvilket skete den 18. december 2014, som informeret i selskabsmeddelelse nr Tilbudsdokumentet blev offentliggjort den 14. januar 2015 i selskabsmeddelelse nr efter godkendelse af bemyndigelse til kapitaludvidelse dagen før på bankens ekstraordinære generalforsamling. Bemyndigelsen blev vedtaget med en stor majoritet på 88 procent af de repræsenterede stemmer og ledelsen er tilfredse med den store opbakning til sammenlægningen. Købstilbuddet til alle aktionærer i A/S Nørresundby Bank udløber ordinært den 26. februar Læs tilbudsdokument med købstilbud på alle aktier i A/S Nørresundby Bank Som anført i tilbudsdokumentet er Nordjyske Banks strategiske rationale med et køb af Nørresundby Bank overordnet baseret på, at sammenlægning af Nordjyske Bank med Nørresundby Bank vil kunne sikre en fortsat stærk, selvstændig lokalbank, der kan koncentrere alle kræfter i Nordjylland til gavn for erhvervslivet og private kunder i regionen. De to banker udgør et godt strategisk match set i forhold til geografisk dækning, branchekoncentration af udlån og garantier samt fælles edb-central. Både Nordjyske Bank og Nørresundby Bank har filialer i Brønderslev og Hjallerup, og det er hensigten, at filialerne sammenlægges i Nørresundby Banks nuværende lokaler. Der planlægges centrale funktioner i Hjørring, Frederikshavn og Nørresundby. Som følge af sammenlægningen er der estimeret personalemæssige rationaliseringer på ca. 50 ansatte i den sammenlagte bank. Forretningsmodellerne for de to banker er sammenlignelige, og sammenlægningen giver mulighed for blandt andet at løfte større engagementer og betjene flere og større kunder end hidtil. Nordjyske Banks navn og logo fortsætter uændret, og det er planen, at hovedkontoret vil blive på Torvet i Nørresundby. Risikoforhold og risikostyring Bankens forretningsgrundlag er at tilbyde finansielle produkter og ydelser kombineret med rådgivning heraf. Banken er som følge heraf naturligt eksponeret over for kreditrisici, markedsrisici, likviditetsrisici og operationelle risici. Disse risici er beskrevet i ledelsesberetningen og i note 9 i denne årsrapport samt i Risikorapport 2014, der er tilgængelig på bankens hjemmeside på Forretningsmodel, politikker og rammer ajourføres minimum én gang årligt, idet ledelsen revurderer den samlede risiko. Det er bankens overordnede holdning, at banken kun påtager sig risici, som banken har de kompetencemæssige ressourcer til styring af. Det er et naturligt element i bankens drift at tage risici, og derfor er risikostyring tilsvarende et naturligt og centralt element i banken. Som følge af bankens forretningsgrundlag er kreditrisici det væsentligste risikoområde. Årsrapport 2014 side 12

13 Ledelsesberetning Kreditrisici Kreditnøgletal Udlån i forhold til egenkapital 3,9 4,1 4,3 4,6 5,0 Årets udlånsvækst i procent - 1,0-0,1-3,4-4,0-0,9 Summen af store engagementer i pct. af kapitalgrundlag 11,1 *) 11,6 *) 23,3 *) 37,1 *) 33,0 Årets nedskrivningsprocent 1,9 1,9 1,8 1,6 1,3 Akkumuleret nedskrivningsprocent 9,0 8,2 7,5 5,8 4,1 * beregnet i henhold til tidligere regler Det følger af bankens forretningsmodel og kreditpolitik, at bankens risikoprofil på kreditområdet skal være passende forsigtig, hvilket udmønter sig i konkrete retningslinjer for bankens kreditgivning. Det betyder bl.a. at banken ikke ønsker enkeltengagementer, der er så store, at et tab kan true bankens eksistens. Den usikrede del af enkeltengagementer må maksimalt udgøre 10 procent af bankens kapitalgrundlag. at banken lægger vægt på lokalkendskab, hvilket betyder, at risikoprofilen er fastlagt med baggrund i de steder, hvor banken er fysisk repræsenteret at kreditbehandlingen skal sikre, at banken kun tager kalkulerede kreditrisici Banken foretager desuden løbende en kreditrating af kunderne efter evne til at overholde påtagne forpligtelser med udgangspunkt i Finanstilsynets bonitetsklassifikation. Der er i bankens retningslinjer samt risikostyring stor fokus på koncentrationsrisici. På områder hvor banken har valgt at have store koncentrationer, har banken tilsvarende store kompetencer og lang erfaring. Styring af bankens kreditrisici foretages overordnet af en nedsat kreditkomité - bestående af et medlem af direktionen, områdedirektørerne og kreditchefen - der blandt andet har til formål at sikre, at bankens kreditpolitik efterleves i organisationen. Der udøves løbende kreditcontrolling fra centralt hold på bankens filialer og på udvalgte risikoområder med henblik på overvågning og kontrol af kreditrisici og styrkelse af medarbejdernes kreditkompetencer. Finanstilsynet Nordjyske Bank har senest haft besøg af Finanstilsynet i maj-juni 2012 til ordinær undersøgelse. Redegørelsen var overordnet set tilfredsstillende, og banken blev ikke væsentligt resultatpåvirket af undersøgelsen. Finanstilsynet konkluderede, at banken havde taget højde for de kendte risici. Finanstilsynet har i 2014 foretaget en tværgående kreditgennemgang i Nordjyske Bank og en række andre pengeinstitutter med høj landbrugseksponering. Nordjyske Bank har i slutningen af januar 2015 modtaget Finanstilsynets redegørelse om undersøgelse af udlån til landbrug. Redegørelsen samt bankens kommentarer hertil er tilgængelig på bankens hjemmeside Banken vurderer det tilfredsstillende, at Finanstilsynet ikke finder behov for yderligere nedskrivninger udover bankens nedskrivning pr. 30. september Endvidere er det positivt, at Finanstilsynet ikke har konstateret yderligere engagementer med nedskrivningsbehov. Risikorapport 2014 findes på bankens hjemmeside Årsrapport 2014 side 13

14 Ledelsesberetning Kreditrating Banken anvender ved kreditbevilling og kreditstyring en kreditratingmodel, som løbende tilpasses blandt andet vejledninger fra Finanstilsynet. Kunderne er fortsat påvirket af den økonomiske krise siden 2008, men på trods heraf er 73 procent af bankens udlån og garantier uden svaghedstegn. Samtidig har banken en stigende andel i god og normal bonitet. Nye erhvervs- og privatkunder er medvirkende til en bedre portefølje. I 2014 har banken fået mange nye privatkunder og mindre erhvervsvirksomheder. Ved tilgang af nye kunder er der lavet løbende overvågning og kontrol med blandt andet fastsættelse af kreditrating. Dermed sikrer vi, at tilgangen forbedrer bankens portefølje, idet vi kan konstatere en tilfredsstillende kreditrating af de nye kunder. Engagementer med visse svagheder og engagementer med væsentlige svagheder er reduceret fra 2013 til 2014, hvilket indikerer lavere tilgang af nedskrivningsengagementer i Omvendt vil de aktuelle udfordringer inden for landbrug påvirke nedskrivninger i opadgående retning. Banken foretager løbende test af kreditrating med henblik på at fastslå modellens evne til fortsat at fange tabs- og nedskrivningstruede engagementer. Endvidere foretager banken blandt andet kvartalsvis en stresstest af bankens udlåns- og garantiportefølje. 73 procent af bankens udlån og garantier er uden svaghedstegn Fordeling af udlån og garantier efter kreditrating (i mio. kr.) (i mio. kr.) (procent) (procent) God bonitet % 30 % Normal bonitet % 10 % Lidt forringet bonitet % 28 % Visse svagheder % 8 % Væsentlige svagheder, men uden OIV % 7 % Med objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) % 17 % Udlån og garantier i alt % 100 % Årsrapport 2014 side 14

15 Ledelsesberetning Engagementsstørrelse > Store engagementer kan udgøre en større kreditrisiko end mange små engagementer. Derfor ønsker banken ikke enkeltengagementer, hvor blancodelen udgør over 10 procent af bankens kapitalgrundlag. 10% 18% Bankens kreditrisici er således koncentreret på mindre engagementer. 25% 18% Engagementer over 50 millioner kroner udgør 10 procent af bankens kreditengagementer, mens engagementer under 10 millioner kroner udgør 65 procent. 10% 19% Udlån i fremmed valuta Der har i januar 2015 været store udsving i CHF. Banken har kun begrænsede udlån i fremmed valuta, og udlån i CHF udgør under 1 procent ultimo Endvidere er der ingen kunder med svaghedstegn, som har lån i CHF. Ultimo 2014 udgør bankens udlån i fremmed valuta 6 procent, hvoraf udlån i EUR udgør godt 5 procent af de samlede udlån. Banken vurderer derfor, at der er en begrænset valutarisiko på udlån. Det er ikke bankens politik at tilbyde udlån i fremmed valuta i stort omfang, hvorfor banken som hovedregel ikke tilbyder dette til privatkunder og kun til erhvervskunder med god kreditrating. Geografisk fordeling Af de samlede udlån og garantier i banken hører 89 procent hjemme i geografiske områder, hvor banken er fysisk repræsenteret. Nordjylland Øvrige DK Hovedstadsområdet Udland Bankens udlån og garantier udgør 80 procent i Nordjylland og 9 procent i Hovedstadsområdet, hvor Nordjyske Bank har en filial. 9% 6% 5% En væsentlig del af bankens udlån og garantier i udlandet udgøres af udlån til planteavl i EU. Der er tale om engagementer, hvor der vurderes at være en meget begrænset tabsrisiko, hvilket er beskrevet yderligere på side % Årsrapport 2014 side 15

16 Ledelsesberetning Udlån og garantier fordelt på sektor og branche Udlån fordelt på sektorer (beløb i mio. kr.) Erhverv Fordeling af udlån og garantier pr Private Erhverv Private Offentlige myndigheder 2 0 Udlån i alt % 56% Det samlede udlån i banken er med millioner kroner på samme niveau ultimo 2014 som året før. Dette vurderes tilfredsstillende set i sammenhæng med en årlig ordinær afvikling på millioner kroner. Udviklingen begrundes yderligere i afsnittet om Udvikling i forretningsomfang. Udlån til privatkunder stiger med 205 millioner kroner, mens erhvervsudlån falder med 261 millioner kroner. Bankens udlånsudvikling er fortsat påvirket af begrænset lyst til låntagning hos både privat- og erhvervskunder. Der er fortsat en generel usikkerhed, som hæmmer forbruget og investeringer på trods af, at mange husholdninger ikke har negative økonomiske påvirkninger. Banken har ultimo 2014 stillet garantier for kunderne på millioner kroner, hvilket er en stigning på 331 millioner kroner i forhold til ultimo Dette skyldes et højt niveau af konverteringer i Bankens udlån og garantier er samlet steget med 277 millioner kroner i løbet af 2014, svarende til 4 procent. Udlån og garantier er ultimo 2014 fordelt med 56 procent til erhverv og 44 procent til privatkunder. Denne fordeling er påvirket af ovennævnte garantier, som følge af konvertering af realkreditlån, hvilket betyder, at privatkunder vægter mere ultimo Risikoen på privatsegmentet vurderes at være mindre end erhvervssegmentet, hvorfor bankens mål er minimum 35 procent udlån og garantier til private kunder. Som nævnt under afsnittet Udviklingen i Nordjylland opstår større økonomiske udfordringer for privatkunder først ved skilsmisse, arbejdsløshed og lignende situation, der kan tvinge til hussalg. Banken registrerer begrænsede tabssignaler på privatkunder. Nordjylland har haft mindre prisudsving på ejendomme end andre områder af landet før og efter krisen. Banken har begrænsede udfordringer med ejendomme, som bliver teknisk overbelånte. Det vurderes positivt, at 82 procent af bankens andel af lån hos Totalkredit, har en belåning under 60 procent af den teknisk beregnede værdi af ejendommene og dermed en del friværdi. Samtidig har bankens kunder en højere andel af lån med afdrag og med fastrente end gennemsnittet hos Totalkredit. Af bankens kunder har 50 procent afdrag på lånene hos Totalkredit og 45 procent betaler fast rente. Ved udregning af rådighedsbeløb for private kunder tager vi i henhold til bankens kreditpolitik udgangspunkt i beregning på 30 årigt fastforrentet boliglån med afdrag. Privatkunder i Nordjylland er udover stabile ejendomspriser begunstiget af relativt højere beskæftigelse sammenlignet med andre regioner. Herudover er privatkunderne begunstiget af lave renter. Årsrapport 2014 side 16

Årsrapport 2013 side 2

Årsrapport 2013 side 2 Årsrapport 2013 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2013 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S NØRRESUNDBY BANK

Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S NØRRESUNDBY BANK Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S Side 1 af 12 Indhold 1. Indledning... 2. Baggrund... 3. Tilbudsgiver...

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Dragsholm Sparekasse

Dragsholm Sparekasse Redegørelse for beregning af solvensbehov for Dragsholm Sparekasse 5. september 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse: Konsolidering Forretningsprofil Stresstest Kreditrisiko o Stigning i Sparekassens tabs-

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10.

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Den danske pengeinstitutsektor 2014... 21 2 Udgåede og nye pengeinstitutter... 23 3 Risikovurdering... 24 3.1 Introduktion... 24 3.2 Risikovurdering 2014... 24 3.3 Udvikling i risikovurderingsindeks

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 01 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 11. februar 2010 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere