FORSIKRINGSBETINGELSER NR for Arkitektforbundet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER NR for Arkitektforbundet Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler ARKITEKTANSVARSFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 Forsikringen dækker det erstatningsansvar, sikrede som indehaver af en arkitektvirksomhed måtte pådrage sig overfor tredjemand som følge af skadegørende handlinger eller undladelser, der skyldes forsikringstageren eller hans personale, såfremt tredjemands erstatningskrav er rejst og anmeldelse herom er foretaget over for CNA inden for forsikringstiden Såfremt den til grund for erstatningsansvaret liggende, ansvarspådragende adfærd er udvist før forsikringens ikrafttræden, er det en betingelse for CNA's erstatningspligt, at sikrede godtgør, at hverken han eller nogen, der på hans vegne har forestået vedkommende opgaver, på noget tidspunkt før forsikringens tegning har haft kendskab til eller formodning om, at erstatningskrav vil kunne rejses. 2.0 GEOGRAFISK DÆKNINGSOMRÅDE 1.1 Forsikringen dækker arkitektens ansvar for skader indtruffet i Danmark (excl. Grønland og Færøerne), med mindre andet fremgår af policen. 3.0 DÆKNINGSSUM Den på policens forside anførte dækningssum udgør selskabets maksimale forpligtelse for alle erstatningskrav, som er rejst eller kunne have været rejst inden for det enkelte forsikringsår. Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selv om dækningssummen derved overskrides Omkostninger til erstatningsspørgsmålets afgørelse, der pådrages med selskabets godkendelse, dækkes med indtil 25% af den på policens forside anførte dækningssum, selv om dækningssummen derved overskrides. Er dækningssummen mindre end et rejst erstatningskrav, dækkes alene de omkostninger, der står i forhold til den på policen anførte dækningssum. 4.0 UNDTAGELSER Undtaget fra forsikringsdækningen er: A. Videregående ansvar for arkitektforbundet 2012.DOC CNA Insurance Company Ltd. Side 1 af 6

2 Krav som alene støtter sig på, at rådgiveren har påtaget sig forpligtelser, der er videregående, end hvad der efter almindelige erstatningsregler er gældende for rådgivende virksomhed af den pågældende art. Tilsvarende gælder for tilsagn om betaling af erstatning, der overstiger den, der skulle have været erlagt, dersom pågældende tilsagn ikke var givet. B. Tilsagn om pris og tid Krav der skyldes, at afgivne tilsagn om størrelsen af udgifter ved et byggeprojekts gennemførelse eller om længden af den tid, der ville medgå hertil, viser sig at være urigtige. C. Den fejlbehæftede ydelse om omprojektering Tab hos forsikringstageren, som skyldes den tid, han i tilfælde af en indtrådt skade anvender på sagens opklaring og udbedring. Omkostninger i forbindelse med omprojektering eller ændringer af projektet er ej heller omfattet af dækningen, uanset om arbejdet udføres af forsikringstageren selv eller tredjemand. D. Varetægt Krav vedrørende skade på ting, som er betroet sikrede eller beror hos sikrede eller dennes personale. E. Immaterielle rettigheder Ansvar i forbindelse med sikredes krænkelse af patenter. F. Visse former for tilregnelse Skade eller tab forårsaget ved forsætlig eller grov uagtsom adfærd af sikrede eller dennes personale. G. Specielle ansvarsgrundlag Skade forvoldt i forbindelse med benyttelse af luft- eller søfartøj eller motordrevet køretøj. H. Entreprenørvirksomhed mv. Skade forvoldt ved entreprenør- eller fremstillingsvirksomhed, som leverandør, som bygherre, som udlejer eller som formidler af leverancer af materialeforsyning. Har sikrede ydet såvel rådgivning som deltaget i projektets gennemførelse i en af ovennævnte egenskaber, er ingen del af rådgivningen vedrørende det pågældende projekt omfattet af forsikringen, og der beregnes ikke præmie herfor. I Administration af fast ejendom Skade forvoldt ved administration af fast ejendom, der ikke har forbindelse med en byggesags gennemførelse. J Blandede interesser Skade påført personer eller virksomheder, som gennem økonomisk eller anden for arkitektforbundet 2012.DOC CNA Insurance Company Ltd. Side 2 af 6

3 interesse har mulighed for indflydelse på sikredes dispositioner, eller i forbindelse med hvilke sikrede har økonomisk eller anden interesse samt skade påført personer, som er nærstående i forhold til sikrede. K. Erhvervsansvar Skade af enhver art, der er eller ville være omfattet af sædvanlig erhvervsansvarsforsikring for sikredes virksomhed, også den del af sådan skade, der på grund af bestemmelse om selvrisiko, eller fordi den overstiger dækningssummen, ikke erstattes af denne forsikring, med mindre dette specielt er aftalt, og forsikringen bærer påtegning herom. L. Særlige opgaver Skade i forbindelse med projektering og/eller tilsyn med kraftværker, dæmninger, broer, tunneller, atomreaktorer, skibsværfter, dokker, havne, minedrift, opmåling af landarealer eller jordbundsundersøgelser. M. Krig og borgerkrig Krav hvis opståen eller omfang er en følge af krig, krigslignende forhold, oprør, konfiskation eller anden tilsvarende overtagelse af ejendom. N. Forsinkelsesansvar mv. Forsinkelse af enhver art, selv om sådan forsinkelse står i forbindelse med et af policen i øvrigt omfattet erstatningsforpligtende forhold samt betaling af straffebøder og bøder for overskridelse af tidsfrister. O. Uprøvede materialer og eksperimenter Eksperimenter ved anvendelse af uprøvede materialer, konstruktioner eller arbejdsmetoder, for hvis anvendelse der ikke foreligger godkendelse fra bygningsautoriteter, eller som ikke er alment anerkendte i den pågældende branche. P. Indirekte tab Forsikringen dækker ikke driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Q Asbest R. Bøder Tab eller omkostninger for krav der rejses og som udspringer af eller står i forbindelse med produktion, fremstilling, minedrift, behandling, bearbejdning, distribution, overdragelse, afhændelse, salg, køb, analyser, prøver, undersøgelser, afhjælpning, fjernelse, oplagring, bortskaffelse, anvendelse, benyttelse af eller eksponering vedr. asbest eller materialer, produkter og lignende der indeholder asbest uanset om et andet forhold er medvirkende årsag til kravet eller at kravet er en del af en serieskade. Bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller andre. S. Svamp og mikrober Krav der direkte eller indirekte relaterer sig til inhalation af, indtagelse af, kontakt til, udsættelse for, eksistens af, vækst af eller tilstedeværelse af svamp eller mikrober. Ligeledes dækkes krav der direkte eller indirekte vedrører faktisk eller manglende test for arkitektforbundet 2012.DOC CNA Insurance Company Ltd. Side 3 af 6

4 af, redegørelse for, overvågning, oprensning, rapportering, neutralisering, afgiftning, afskaffelse af eller nogen anden opgave i relation til svamp og mikrober. 5.0 RÅDGIVNINGSBETINGELSER Det er en betingelse for dækning, at ABR.89 pkt. 6.2 er vedtaget som aftalegrundlag for rådgivningsydelsen. Såfremt dette ikke er tilfældet i den konkrete aftale, dækker denne forsikring alene ansvar, som sikrede ville være ifaldet, dersom ABR.89 pkt. 6.2 havde været vedtaget som en del af aftalen, og der er på denne forsikring alene beregnet præmie svarende til denne risiko. ABR.89 pkt. 6.2 kan dog fraviges, såfremt dette sker med selskabets skriftlige samtykke. 6.0 SELVRISIKO Den på policen anførte selvrisiko gælder for ethvert krav anmeldt under denne forsikring. Selskabet deltager ikke i behandling af krav, der ikke overstiger selvrisikoen, og sikrede bærer således selv alle omkostninger, renter mv. i denne forbindelse. Såfremt kravet overstiger selvrisikoen, beregnes der ikke selvrisiko af omkostninger til erstatningsspørgsmålets afgørelse. 7.0 FORSIKRINGSTID Forsikringen dækker erstatningsansvar, når kravet rejses mod sikrede i forsikringstiden. Forsikringen dækker dog ikke ansvar forårsaget af handlinger eller undladelser, som fandt sted før forsikringens ikrafttræden. Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter: a) det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af en skade med krav om erstatning, b) det tidspunkt, hvor forsikringstageren eller den, hvem det påhviler af lede virksomhedens drift, får sin første viden om, at der er indtrådt en skade eller et tab, der kan medføre et krav. Forsikringen dækker ikke krav, der anmeldes til selskabet efter forsikringstidens ophør. 8.0 SERIESKADER Et erstatningskrav, der efter pkt. 8 er rejst mod sikrede i anledning af flere skader forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én forsikringsbegivenhed (serieskadekrav). Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses, jf. pkt Såfremt det til grund for Serieskadekravet liggende ansvarspådragende forhold er udvist før forsikrings ikrafttræden, dækker forsikringen ingen del af Serieskadekravet, jf. pkt Krav i en serie, der rejses eller anmeldes efter forsikringens ophør, dækkes ikke. Flere krav, der udspringer fra samme projekt (defineret i overensstemmelse med rådgivningsaftalen), betragtes altid som et serieskadekrav for arkitektforbundet 2012.DOC CNA Insurance Company Ltd. Side 4 af 6

5 9.0 FORHOLD VED SKADETILFÆLDE Så snart sikrede får viden om eller må formode, at der vil blive rejst erstatningskrav imod ham, skal han straks give selskabet skriftlig meddelelse herom, jf. pkt. 1.0, og herefter overlade selskabet eller dettes advokat at varetage hans interesser i enhver henseende. Dette gælder også krav, som selskabet, jf. pkt. 7.0, ikke deltager i behandlingen af. Sikrede er forpligtet til at yde selskabet enhver bistand til sagens oplysning og afslutning. Sikrede er ikke berettiget til at udbetale nogen erstatning, eller anerkende nogen erstatningspligt med bindende virkning for selskabet, med mindre han derved kun opfylder sin retspligt. Sikrede har over for selskabet pligt til vederlagsfrit at medvirke til retablering af skader, for hvis opståen han bærer ansvaret, ved 1. at foretage de hertil nødvendige beregnings- og/eller projekteringsarbejder, og 2. at forestå og formidle de praktiske foranstaltninger, som retableringen medfører - herunder at føre sædvanligt tilsyn med de til skadernes begrænsning og udbedring iværksatte arbejder ANDEN FORSIKRING FOR SAMME INTERESSE I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse. Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andet steds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold OBJEKTANSVARSFORSIKRING Såfremt der i CNA er tegnet, har været tegnet eller i fremtiden måtte blive tegnet professionel ansvarsforsikring for et separat projekt - objektansvarsforsikring, undtages under nærværende forsikring ethvert krav, der udspringer fra rådgivning eller anden teknisk bistand i forbindelse med et af sådan objektforsikring omfattet projekt, og der beregnes ikke præmie herfor under nærværende forsikring. Tilsvarende undtagelse gælder for fareafværgelsesomkostninger, renter eller sagsomkostninger i forbindelse med projektet FORFALDSDAG OG BETALINGSFRIST Forsikringspræmiens forfaldsdato er den eller de datoer, der er angivet på policeforsiden. Denne eller disse forfaldsdatoer forbliver i Forsikringsaftalelovens forstand uændrede, uanset om indrømmes forsikringstageren en betalingsfrist, der er forskellig fra denne eller disse datoer FORSIKRINGENS OPSIGELSE ELLER FORLÆNGELSE Forsikringen kan af hver af parterne opsiges skriftligt med én måneds varsel til en hovedforfaldsdag. Opsiges forsikringen ikke, fornyes den automatisk for ét år ad gangen ANMELDELSE AF FORANDRING for arkitektforbundet 2012.DOC CNA Insurance Company Ltd. Side 5 af 6

6 Det ved forsikringens tegning udarbejdede spørgeskema udgør en del af denne police. Såfremt der sker ændringer i omstændigheder anført i spørgeskemaet på en sådan måde, at den forsikrede risiko forøges, skal dette forhold uden ophold meddeles selskabet. Selskabet træffer da afgørelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte VÆRNETING OG LOVVALG Tvist vedrørende denne forsikringsaftale afgøres efter dansk ret ved danske domstole. Som værneting for tvister vælges Københavns Byret eller Østre Landsret for arkitektforbundet 2012.DOC CNA Insurance Company Ltd. Side 6 af 6

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Ansvarsforsikring for boligselskaber

Ansvarsforsikring for boligselskaber Side 1 af 8 Ansvarsforsikring for boligselskaber Almindelige forsikringsbetingelser DOB-99-04 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker: 1. UDen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger Side 1 af 13 Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger - Forenings- og produktansvarsforsikring - Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - Underslæbsforsikring - Retshjælpsforsikring - Rådgivningsansvarsforsikring

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

DF20387-1 September 2014. Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring

DF20387-1 September 2014. Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF20387-1 September 2014 Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF20387-1 September 2014 2 Personoplysninger m.v Som kunde har du naturligvis

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR 0103-24.05.2004 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen.. 1 A ERHVERVSANSVAR 2 Erhvervsansvar.. 1 B PRODUKTANSVAR 3 Produktansvar meddækket under erhvervsansvar.. 3 4 Produktansvar..

Læs mere

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring Side 1 1. Hvem er sikrede AdvoGuard Modul A Professionel advokatansvarsforsikring Sikrede under forsikringen er den i certifikatet som forsikringstager nævnte advokatvirksomhed og samtlige forhenværende,

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01)

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) 1. Sikrede 1.1. Sikrede under forsikringen er: (iii) koncernen. enhver tidligere, nuværende og fremtidig partner,

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Policen samt nærværende forsikringsbetingelser (herefter samlet kaldet vilkårene ).

Policen samt nærværende forsikringsbetingelser (herefter samlet kaldet vilkårene ). EnviroPro Forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen består af: Policen samt nærværende forsikringsbetingelser (herefter samlet kaldet vilkårene ). 1 Sikrede 1.1 Forsikringen dækker den, som er angivet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Professionel Ansvarsforsikring

Professionel Ansvarsforsikring Professionel Ansvarsforsikring Police nr. 59.0.001.411-04 1. Oplysninger om forsikringstager Forsikringstager : Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Århus N CVR : 30089456 2. Dækningsomfang Dækning : Professionel

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere