FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. Indhold Forsikringens omfang 1 Forsikringstid 2 Geografisk dækningsområde 3 Undtagelser 4 Dækningssummer 5 Selvrisiko 6 Merværdiafgift (MOMS) 7 Strukturændring 8 Forsikringens ikrafttræden 9 Indhold Forsikringens opsigelse 10 Konkurs 11 Præmieberegning 12 Præmieregulering 13 Præmiens betaling 14 Forhold ved flere skader eller tab 15 Forhold ved en forsikringsbegivenhed 16 Andre forsikringer mod samme risiko 17 Tarifændring 18 Lovvalg og værneting 19 IND (08.10) Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Tryg Forsikring A/S CVR-nr

2 1 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar, herunder det almindelige erhvervsansvar, sikrede måtte ifalde som følge af ansvarspådragende adfærd udvist af sikrede selv i forbindelse med arbejdet i virksomheden. Ved sikrede forstås i disse forsikringsbetingelser forsikringstageren, som udøver af rådgivende virksomhed og virksomhedens ansatte. Ved det almindelige erhvervsansvar forstås sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting under udøvelse af den i policen nævnte virksomhed og som ikke relaterer sig til rådgivning, samt det erstatningsansvar der pålægges sikrede som ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift. 2 Forsikringstid Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden. Et erstatningskrav anses for rejst mod sikrede på det tidligste af følgende tidspunkter: a Det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af et krav om erstatning. b Det tidspunkt, hvor sikrede får sin første viden om, at der er indtrådt en skade eller et tab, eller at der er umiddelbar fare for, at der vil indtræde en skade eller et tab, som kan være forårsaget af sikredes handlinger eller undladelser. Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til selskabet senere end 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke. Selv om et erstatningskrav i henhold til stk. 2, litra b anses for rejst mod sikrede i forsikringstiden, og dette er anmeldt rettidigt til selskabet, dækkes det kun, hvis sikrede senest 2 år efter forsikringens ophør har modtaget en skriftlig henvendelse med krav om erstatning. Forsikringen dækker ikke erstatningskrav rejst mod sikrede før forsikringens ikrafttræden. 3 Geografisk dækningsområde Medmindre andet fremgår af policen, dækker forsikringen alene erstatningsansvar for skade eller tab indtruffet i Danmark samt Grønland og Færøerne og følgende øvrige lande i Europa: Belgien Bulgarien Estland Finland Frankrig Grækenland Holland Irlandannien Island Italien Letland Litauen Luxembourg Malta Norge Polen Portugal Rumænien Schweiz Slovakiet Spanien Storbritannien Sverige Tjekkiet Tyrkiet Tyskland Ungarn Østrig samt områderne Andorra, Gibraltar, Liechtenstein, Monaco, San Marino og Vatikanet. For skade eller tab sket uden for Danmark gælder følgende: a Projektering af og tilsyn med kraftværker, dæmninger, atomreaktorer, skibsværfter, dokker, offshore aktiviteter, minedrift og andre underjordiske arbejder er kun omfattet efter nærmere aftale med Tryg. b Det er en forudsætning for Tryg dækning af et erstatningsansvar i forbindelse med tilsynsvirksomhed, at forsikringstageren er i stand til at dokumentere at have ført tilsyn i behørigt og sædvanligt omfang. c Forsikringen er udvidet til at omfatte forsikringstagerens erstatningsansvar for et projekt, som af de sikrede er solgt til tredjemand i Danmark eller førnævnte øvrige lande i Europa, men hvor projektet er anvendt uden for Europa. Det er dog en forudsætning, at forsikringstageren ikke havde eller burde have haft kendskab til, at projektet ville blive anvendt uden for det danske eller europæiske område, således som dette er afgrænset oven for i stk. 1. d Uanset forsikringsaftalelovens 92 er omkostninger og renter af det idømte erstatningsbeløb kun dækket uden for Europa i det omfang, dækningssummerne ikke derved bliver overskredet. 4 Undtagelser Undtaget for Trygs risiko er: a Garanti. Krav, som alene støtter sig på, at de sikrede har påtaget sig forpligtelser, der er videregående end dem, der efter almindelige erstatningsregler er gældende for en rådgivende virksomhed. Det samme gælder for tilsagn om betaling af erstatning, der overstiger den, der skulle have været erlagt, dersom det pågældende tilsagn ikke var givet. b Tilsagn om pris og tid. Krav, der alene skyldes, at tilsagn om størrelsen af udgifterne ved gennemførelsen af et byggeri/projekt eller om længden af den tid, der vil medgå hertil, viser sig at være urigtige. 2

3 c Omprojektering. Tab hos forsikringstageren, som skyldes den tid, virksomheden i tilfælde af en indtrådt skade eller tab anvender på sagens opklaring og udbedring herunder omprojektering og tilsyn i forbindelse hermed. d Varetægt. Skade på eller tab af ting, og tab som følge af skade på ting som de sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden grund har i varetægt eller sat sig i besiddelse af. e Forsæt, grov uagtsom adfærd. Skade eller tab forårsaget ved forsætlig eller grov uagtsom adfærd fra den sikredes side. f Specielle ansvarsgrundlag. Skade eller tab forårsaget ved sikredes benyttelse af motordrevne køretøjer, sø- eller luftfartøjer. g Anden virksomhed. Skade eller tab, der alene er forvoldt ved entreprenør-, leverandør- eller anden fremstillingsvirksomhed. h Administration af fast ejendom. Skade eller tab, der alene er forvoldt ved administration af faste ejendomme, som ikke har forbindelse med gennemførelse af et byggeri. i j k l Egne ting. Skade på eller tab af ting, og tab som følge af skade på ting tilhørende forsikringstageren. Blandede interesser. Krav, der hidrører fra sikrede eller fra virksomheder, hvori sikrede direkte eller indirekte har økonomiske interesser, eller fra virksomheder, der har direkte eller indirekte økonomiske interesser i sikrede, og hvor sikrede eller virksomheden er skadelidt som deltager i et byggeri eller et projekt, det være sig som bygherre, sælger, udlejer, entreprenør, producent eller lignende. Bøder eller tilsvarende. Bøder eller tilsvarende, herunder punitive damages, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private. Omkostninger. Omkostninger ved afgørelse af erstatningsspørgsmål medmindre de er afholdt med Trygs godkendelse. m Immaterielle skader. Krav om erstatning, der alene er begrundet i krænkelse af immaterielle rettigheder. n Erhvervs/hus- og grundejeransvar. Ansvar for formuetab som ikke er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade. 5 Dækningssummer Forsikringen dækker med de på policen angivne dækningssummer. Det almindelige erhvervsansvar er dækket med dækningssummen for henholdsvis personskade, ting skade og/eller tab. 6 Selvrisiko Af enhver tingskade og/eller ethvert tab, inklusive senere påløbne procesrenter, betaler forsikringstageren det på policen angivne selvrisikobeløb. Såfremt et erstatningskrav er mindre end selvrisikoen, er også senere påløbne procesrenter og omkostninger forsikringen uvedkommende. Forsikringstagerens udgifter til egen teknisk ekspertise og egen advokat er Tryg uvedkommende, uanset om disse udgifter og erstatningsbeløbet sammenlagt overstiger selvrisikobeløbet. Det på policen angivne selvrisikobeløb forudsætter, at der foreligger en aftale, der indeholder en tids mæs sig ansvarsbegrænsning på 5 år og en fraskri velse af ansvar vedrørende tab, svarende til ABR 89 pkt og pkt Ovennævnte krav om en tidsmæssig anvarsbegrænsning på 5 år finder ikke anvendelse for opgaver udført for en forbruger. For opgaver udført for en forbruger forudsætter det på policen angivne selvrisikobeløb, at rådgiverens ansvar ikke tidsmæssigt er udvidet ud over de 10 år der vil gælde iflg. forældelsesloven. For tilstandsrapporter gælder det på policen angivne selvrisikobeløb dog for så vidt rådgiverens ansvar ikke tidsmæssigt går ud over den i lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.m., bestemte ansvarsperiode. Stk. 5 Foreligger sådan aftale ikke, betaler forsikringstageren det på policen angivne selvrisikobeløb med tillæg af 25% af den del af erstatningen, hvor der ikke ville have været erstatningspligt, såfremt de nævnte ansvarsbegrænsninger havde været aftalt. Tillægget er begrænset til det valgte selvrisikobeløb og kan uanset selvrisikostørrelse ikke overstige 3% af den valgte dækningssum. Stk. 6 Dersom en tingskade og/eller et tab overstiger dækningssummen med tillæg af selvrisikoen, udbetales dækningssummen uden fradrag. Tryg afholder alle udgifter til egen teknisk ekspertise samt egne advokatomkostninger, jf. 16, stk. 1, selv om erstatningsbeløbet overstiger dækningssummen, se dog 3, stk. 2, litra d. Stk. 7 Bestemmelserne om selvrisiko gælder ikke for personskade eller tab, der er en følge af en personskade, samt for almindelig erhvervsansvarsskade. 7 Merværdiafgift (MOMS) Merværdiafgift i henhold til gældende lovgivning bæres af forsikringstageren i det omfang, denne kan trække beløbet fra i sit momsregnskab over for Told- og Skattestyrelsen. 3

4 8 Strukturændring Hvis en af de forsikrede virksomheder ændrer selskabsretlig struktur, aftales det med Tryg i hvert enkelt tilfælde, hvorledes og på hvilke vilkår forsikringsdækningen kan fortsætte. 9 Forsikringens ikrafttræden Når en forsikring er antaget af Tryg, træder denne i kraft fra tidspunktet for forsikringsbegæringens modtagelse på Trygs hovedkontor, såfremt intet andet er aftalt. 10 Forsikringens opsigelse Forsikringen kan af hver af parterne opsiges med mindst 90 dages varsel til en hovedforfaldsdag. Opsiges forsikringen ikke, fornys den for et år ad gangen. Efter ethvert anmeldt erstatningskrav kan Tryg med 30 dages varsel opsige forsikringen. I tilfælde af en sådan opsigelse påhviler det Tryg at tilbagebetale den ikke forbrugte del af præmien. Retten til opsigelse bortfalder 30 dage efter, at en erstatning er udbetalt, eller Tryg har afvist et erstatningskrav. 11 Konkurs Ved konkurs kan Tryg med 14 dages varsel, jf. forsikringsaftalelovens 28, opsige forsikringen til et hvilket som helst tidspunkt. 12 Præmieberegning Præmien bliver beregnet på grundlag af virksomhedens honoraromsætning i det regnskabsår, der ligger umiddelbart forud for forsikringsåret. 13 Præmieregulering Forsikringen er tegnet med præmieregulering og den i policen anførte præmie bliver betragtet som et præmieforskud, der bliver reguleret ved hver hovedforfaldsdato. Til brug for reguleringen fremsender Tryg en gang om året et reguleringsskema, og forsikringstageren har pligt til at returnere dette i nøje udfyldt stand inden for den i skemaet anførte tidsfrist. Forsikringstageren har endvidere pligt til at dokumentere sine oplysninger, hvis Tryg ønsker det. Modtager Tryg ikke de ønskede oplysninger, vil præmien blive fastsat efter skøn. 14 Præmiens betaling Tryg opkræver præmien ved at sende et girokort til forsikringstageren, og opkrævningen sendes til eller afleveres på den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. Første præmie forfalder til betaling ved modtagelse af girokort og senere præmier til de anførte forfaldsdage. Betales præmien ikke efter første opkrævning sender Tryg et rykkerbrev om præmiebetalingen til forsikringstageren på betalingsadressen. Dette rykkerbrev vil oplyse om retsvirkningerne af manglende præmiebetaling, dersom betaling ikke sker inden udløbet af den i rykkerbrevet anførte tidsfrist. Rykkerbrevet fremsendes tidligst 14 dage efter første opkrævning, og finder betaling ikke sted inden 14 dage efter rykkerbrevets fremsendelse, bortfalder Trygs dækningspligt, og denne genindtræder først ved præmiens fulde betaling fra betalingsdatoen. 4

5 15 Forhold ved flere skader eller tab Flere skader eller tab, som skyldes samme ansvarspådragende fejl, betragtes som én forsikringsbegivenhed, når de udspringer af én opgave udført for en enkelt klient i henhold til et enkelt aftaleforhold. Den omstændighed, at sikrede ved sit tilsyn overser den begåede fejl, betragtes dog ikke som en selvstændig forsikringsbegivenhed. 16 Forhold ved en forsikringsbegivenhed Så snart forsikringstageren får at vide eller må formode, at der vil blive rejst erstatningskrav imod virksomheden, skal forsikringstageren straks give Tryg skriftlig meddelelse herom, jf. 2. Tryg træffer herefter bestemmelse om, hvorledes forsikringstagerens interesser varetages, medmindre erstatningskravet på grund af selvrisikobestemmelserne må betragtes som værende Tryg uvedkommende. Forsikringstageren er forpligtet til at yde Tryg enhver bistand til sagens oplysning og afslutning. Forsikringstageren er ikke berettiget til at udbetale nogen erstatning eller anerkende nogen erstatningspligt med bindende virkning for Tryg, medmindre forsikringstageren derved kun opfylder sin retspligt. Forsikringstageren har over for Tryg pligt til at medvirke til retablering af en skade og/eller tab, for hvis opståen virksomheden bærer ansvaret, ved a at foretage de hertil nødvendige beregnings- og/eller projekteringsarbejder, og b at forestå og formidle de praktiske foranstaltninger, som retableringen medfører, herunder at føre sædvanligt tilsyn med de til skadernes udbedring og de til tabets begrænsning iværksatte arbejder. Stk. 5 Anmeldelsestidspunktet for erstatningskrav er afgørende for hvilken dækningssum og selvrisikobeløb, der gælder for den pågældende forsikringsbegivenhed, jf. stk. 1. Stk. 6 I det omfang Tryg har betalt en erstatning, ind træder Tryg i forsikringstagerens krav mod tredjemand. 17 Andre forsikringer mod samme risiko I det omfang, der andetsteds er tegnet forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse. Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder denne forsikring med samme forbehold. 18 Tarifændring Såfremt Trygs tarif for ansvarsforsikring forhøjes med 10% eller mere af den ved policens udstedelse gældende tarif, er Tryg berettiget til med policemæssigt varsel at opsige forsikringen til et forsikringsårs udløb, med mindre forsikringstageren måtte indgå på at betale den fastsatte tarifpræmie. Omvendt har forsikringstageren, hvis Trygs tarif for ansvarsforsikring nedsættes med 10% eller mere af den ved policens udstedelse gældende tarif, ret til at opsige forsikringen med policemæssigt varsel til et forsikringsårs udløb, hvis Tryg nægter at nedsætte præmien i overensstemmelse med den nye tarif. 19 Lovvalg og værneting Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. 5

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans ŠKODA All Inclusive Forsikringsbetingelser for Person- og varebiler finansieret via ŠKODA Finans Oktober 2013 - version 1.43 Gældende for køretøjer indregistreret 10.2013 Dækninger: Aftalen vil omfatte:

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. September/2012 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring 1. Hvor dækker forsikringen: 1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Skoda Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda Bilforsikring.

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere