Forslag. Lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje. Lovforslag nr. L 120 Folketinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje. Lovforslag nr. L 120 Folketinget"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 120 Folketinget Fremsat den 8. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje (Valgplakater på vejareal) 1 I lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 893 af 9. september 2009, som ændret ved 2 i lov nr. 553 af 26. maj 2010 og 105 i lov nr af 21. december 2010, foretages følgende ændringer: 1. Efter 103 før overskriften»tankanlæg«indsættes:»valgplakater på vejareal 103 a. Ved valgplakater forstås valgagitatoriske meddelelser på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m 2. Stk. 2. I perioden fra den fjerde lørdag før valgdagen til 8 dage efter valgdagen må der i forbindelse med folketingsvalg, kommunale og regionale valg, valg til Europa-Parlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag, ophænges valgplakater på offentlige veje. Ophængning af valgplakater må ske fra døgnets begyndelse. Nedtagning af valgplakater, samt midler til fastgørelse af valgplakater, skal være tilendebragt ved døgnets afslutning. Ved folketingsvalg må ophængning af valgplakater dog tidligst ske 24 timer efter valgets udskrivelse. Stk. 3. Valgplakater må ophænges på master til vejbelysningen, vejtræer, hegn, master til brug for elforsyning samt indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater. Stk. 4. Valgplakater skal ophænges forsvarligt og på en sådan måde, at de ikke dækker for autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr, forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden. Stk. 5. Valgplakater må ikke ophænges 1) på motorveje, motortrafikveje samt disse vejes rampeanlæg, 2) i midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t, 3) i midterrabatter på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t eller derunder, 4) nærmere end 100 meter fra vejkryds uden for bymæssigt område, 5) på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr, 6) på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende, 7) nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten, 8) lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten, 9) højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten, og 10) på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed. 103 b. En ophængt valgplakat skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, der har iværksat valgplakatophængningen. Oplysninger om juridiske personer skal suppleres med navn, adresse og telefonnummer på en fysisk person, der repræsenterer den juridiske person. Oplysningerne skal anføres på en sådan måde, at de er læselige i hele ophængningsperioden. Stk. 2. Valgplakater, der er ophængt i strid med 103 a, stk. 3-5, skal nedtages inden for 24 timer efter, at vejbestyrelsen har meddelt et påbud herom til den fysiske eller juridiske person, der er nævnt i stk.1, 1.pkt., eller den fysiske person nævnt i stk.1, 2. pkt. Stk. 3. Vejbestyrelsen kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden for den i stk. 2 nævnte frist eller er ophængt uden for det i 103 a, stk. 2, nævnte tidsrum. Vejbestyrelser kan endvidere nedtage valgplakater, som er ophængt i strid med 103 a, stk. 3-5, og som ikke indeholder de i stk.1 krævede oplysninger. Transportmin. BL000456

2 2 Stk. 4. Vejbestyrelsen eller politiet kan straks nedtage valgplakater, der udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden. Stk. 5. Vejbestyrelsen skal umiddelbart efter nedtagningen rette henvendelse til den fysiske eller juridiske person, der nævnt i stk.1, 1. pkt., eller den fysiske person nævnt i stk. 1, 2. pkt. med anmodning om, at valgplakaterne afhentes. Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valgdatoen, kan destrueres. Stk. 6. Vejbestyrelsens og politiets udgifter efter stk. 3-5, samt udgifter til udbedring af skader på vejtræer og indretninger betales af ophængeren. Hvis det ikke er muligt at pålægge ophængeren de nævnte udgifter, kan den fysiske eller juridiske person, der er nævnt i stk.1, 1. pkt., pålægges at afholde disse udgifter, medmindre den pågældende kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes foranledning. Såfremt valgplakaten ikke indeholder de i stk. 1 nævnte oplysninger, kan den fysiske eller juridiske person, der agiteres for på valgplakaten, pålægges at afholde disse udgifter, medmindre den pågældende kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes foranledning. Stk. 7. Afgørelser og dispositioner efter stk. 2-5 kan ikke påklages til højere administrativ myndighed.«2. 113, stk. 1, nr. 1, affattes således:»1) overtræder 34, stk. 3, 35, stk. 1, 39, 40, stk. 1, 74, stk. 2, og 103 a, stk. 4 og 5.«2 I lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. maj 2008, som ændret ved 131 i lov nr af 19. december 2008 og 107 i lov nr af 21. december 2010 foretages følgende ændringer: 1. Efter 50 før overskriften»ledninger og opgravninger«indsættes:»valgplakater på vejareal 50 a. Ved valgplakater forstås valgagitatoriske meddelelser på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m 2. Stk. 2. I perioden fra den fjerde lørdag før valgdagen til 8 dage efter valgdagen må der i forbindelse med folketingsvalg, kommunale og regionale valg, valg til Europa-Parlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag, ophænges valgplakater på private fællesveje. Ophængning af valgplakater må ske fra døgnets begyndelse. Nedtagning af valgplakater, samt midler til fastgørelse af valgplakater, skal være tilendebragt ved døgnets afslutning. Ved folketingsvalg må ophængning af valgplakater dog tidligst ske 24 timer efter valgets udskrivelse. Stk. 3. Valgplakater kan uanset 49, stk. 1, ophænges på master til vejbelysningen og master til brug for elforsyning. Stk. 4. Valgplakater skal ophænges forsvarligt og på en sådan måde, at de ikke dækker for lovlig etableret eller autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr, forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden. Stk. 5. Valgplakater må ikke ophænges 1) i midterrabbatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t, 2) i midterrabatter på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t eller derunder, 3) på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr, 4) på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende, 5) nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten, 6) lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten, 7) højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten, og 8) på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af master til vejbelysning og indretninger til forsyningsvirksomhed. 50 b. En ophængt valgplakat skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, der har iværksat valgplakatophængningen. Oplysninger om juridiske personer skal suppleres med navn, adresse og telefonnummer på en fysisk person, der repræsenterer den juridiske person. Oplysningerne skal anføres på en sådan måde, at de er læselige i hele ophængningsperioden. Stk. 2. Valgplakater, der er ophængt i strid med 50 a, stk. 3-5, skal nedtages inden for 24 timer efter, at kommunalbestyrelsen har meddelt et påbud herom til den fysiske eller juridiske person, der er nævnt i stk.1, 1. pkt., eller den fysiske person nævnt i stk.1, 2. pkt. Stk. 3. Kommunerne kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden for den i stk. 2 nævnte frist eller er ophængt uden for det i 50 a, stk. 2, nævnte tidsrum. Kommunen kan endvidere nedtage valgplakater, som er ophængt i strid med 50 a, stk. 3-5, og som ikke indeholder de i stk. 1 krævede oplysninger. Stk. 4. Kommunerne eller politiet kan straks nedtage valgplakater, der udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden. Stk. 5. Kommunerne skal umiddelbart efter nedtagningen rette henvendelse til den fysiske eller juridiske person, der nævnt i stk.1, 1. pkt., eller den fysiske person nævnt i stk. 1, 2. pkt., med anmodning om, at valgplakaterne afhentes. Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valgdatoen, kan destrueres. Stk. 6. Kommunens og politiets udgifter efter stk. 3-5, samt udgifter til udbedring af skader på indretninger betales af ophængeren. Hvis det ikke er muligt at pålægge ophængeren de nævnte udgifter, kan den fysiske eller juridiske person, der er nævnt i stk.1, 1. pkt., pålægges at afholde disse udgifter, medmindre den pågældende kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes foranledning. Såfremt valgplakaten ikke indeholder de i stk. 1 nævnte oplysninger, kan den fysiske eller juridiske person, der agiteres for på valgplakaten, pålægges at afholde disse udgifter, medmindre den

3 3 pågældende kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes foranledning. Stk.7. Afgørelser og dispositioner efter stk. 2-5 kan ikke påklages til højere administrativ myndighed.«2. 67, stk. 1, nr. 1, affattes således:»1) overtræder 14, stk. 1 og 4, 24, stk. 1, 32, 35, 41, stk. 1, 44, stk. 3, 47, 49, stk. 1 og 4, 50, 50 a, stk. 4 og 5, og 51, stk. 3.«3 I lov nr af 21. december 2010 om private fællesveje foretages følgende ændringer: 1. Efter 66 før overskriften»opgravning og ledninger«indsættes:»valgplakater på vejareal 66 a. Ved valgplakater forstås valgagitatoriske meddelelser på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2. Stk. 2. I perioden fra den fjerde lørdag før valgdagen til 8 dage efter valgdagen må der i forbindelse med folketingsvalg, kommunale og regionale valg, valg til Europa-Parlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag, ophænges valgplakater på private fællesveje. Ophængning af valgplakater må ske fra døgnets begyndelse. Nedtagning af valgplakater, samt midler til fastgørelse af valgplakater, skal være tilendebragt ved døgnets afslutning. Ved folketingsvalg må ophængning af valgplakater dog tidligst ske 24 timer efter valgets udskrivelse. Stk. 3. Valgplakater kan uanset 66, stk.1, ophænges på master til vejbelysningen og master til brug for elforsyning. Stk. 4. Valgplakater skal ophænges forsvarligt og på en sådan måde, at de ikke dækker for lovlig etableret eller autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr, forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden. Stk. 5. Valgplakater må ikke ophænges 1) i midterrabbatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t, 2) i midterrabatter på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t eller derunder, 3) på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr, 4) på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende, 5) nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten, 6) lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten, 7) højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten, og 8) på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af master til vejbelysning og indretninger til forsyningsvirksomhed. 66 b. En ophængt valgplakat skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, der har iværksat valgplakatophængningen. Oplysninger om juridiske personer skal suppleres med navn, adresse og telefonnummer på en fysisk person, der repræsenterer den juridiske person. Oplysningerne skal anføres på en sådan måde, at de er læselige i hele ophængningsperioden. Stk. 2. Valgplakater, der er ophængt i strid med 66 a, stk. 3-5, skal nedtages inden for 24 timer efter, at kommunalbestyrelsen har meddelt et påbud herom til den fysiske eller juridiske person, der er nævnt i stk.1, 1.pkt., eller den fysiske person nævnt i stk.1, 2., pkt. Stk. 3. Kommunerne kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden for den i stk. 2 nævnte frist eller er ophængt uden for det i 66 a, stk. 2, nævnte tidsrum. Kommunen kan endvidere nedtage valgplakater, som er ophængt i strid med 66 a, stk. 3-5, og som ikke indeholder de i stk.1 krævede oplysninger. Stk. 4. Kommunerne eller politiet kan straks nedtage valgplakater, der udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden. Stk. 5. Kommunerne skal umiddelbart efter nedtagningen rette henvendelse til den fysiske eller juridiske person, der nævnt i stk. 1, 1. pkt., eller den fysiske person nævnt i stk. 1, 2. pkt. med anmodning om, at valgplakaterne afhentes. Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valgdatoen, kan destrueres. Stk. 6. Kommunens og politiets udgifter efter stk. 3-5, samt udgifter til udbedring af skader på indretninger betales af ophængeren. Hvis det ikke er muligt at pålægge ophængeren de nævnte udgifter, kan den fysiske eller juridiske person, der er nævnt i stk. 1, 1. pkt., pålægges at afholde disse udgifter, medmindre den pågældende kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes foranledning. Såfremt valgplakaten ikke indeholder de i stk. 1 nævnte oplysninger, kan den fysiske eller juridiske person, der agiteres for på valgplakaten, pålægges at afholde disse udgifter, medmindre den pågældende kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes foranledning. Stk. 7. Afgørelser og dispositioner efter stk. 2-5 kan ikke påklages til højere administrativ myndighed.«2. 98, stk. 1, nr. 1, affattes således:»1) overtræder 11, stk. 2 og 5, 34 og 36, 41, stk. 1, 57, stk. 1, 61, stk. 1, 62, stk. 1 og 2, 63, stk. 1-3 og stk. 5, 66, stk. 1, 66 a, stk. 4 og 5, 67, jf. 101 i lov om offentlige veje, 68, stk. 1, 69, stk. 3, og 84, stk. 2.«4 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende.

4 4 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Gældende ret 2.1. Vejloven 2.2. Privatvejsloven 2.3. Færdselsloven 2.4. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 645 af 12. oktober 1989 om valgagitation, som ændret ved bekendtgørelse nr. 828 af 25. november Naturbeskyttelsesloven 3. Lovforslagets udformning 3.1 Anvendelsesområdet 3.2. Vejloven 3.3. Privatvejsloven 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for partierne og listerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Høring 10. Sammenfattende skema 1. Indledning Lovforslaget tilgodeser et ønske om, at de opstillingsberettigede partier og deres kandidater får ret til at ophænge valgplakater på offentlige veje og på private fællesveje i byer og bymæssige områder uden at skulle søge om forudgående tilladelse til ophængning af valgplakater. Lovforslaget er endvidere et led i regeringens målsætning om at forenkle og tydeliggøre lovgivningen og gennemføre administrative lettelser. I 2005 nedsatte Transportministeriet en arbejdsgruppe, kaldet Valgplakatgruppen, for at få afdækket mulighederne for at fastsætte retningslinjer for ophængning af valgplakater på offentlige vejes arealer med henblik på at sikre en mere ensartet praksis mellem landets vejbestyrelser. Valgplakatgruppen, der har bestået af medarbejdere fra Transportministeriet, Vejdirektoratet og kommunale medarbejdere udpeget af KL og Amtsrådsforeningen, bad i starten af 2007 alle opstillingsberettigede folketingspartier om bemærkninger til udkast af november 2006 til Standardvilkår for ophængning af valgplakater på vejareal i forbindelse med offentlige valg, folkeafstemninger og lignende. På baggrund af udtalelser fra 5 af 8 opstillingsberettigede partier og fra KL har Valgplakatgruppen udarbejdet et nyt udkast af april 2009 for Standardvilkår for ophængning af valgplakater på vejareal i forbindelse med offentlige valg, folkeafstemninger og lignende. Parallelt med dette arbejde har Valgplakatgruppen overvejet mulighederne for at fastsætte bindende regler for ophængning af valgplakater. Under høringen af partierne kom det frem, at de foretrak bindende regler for, hvor der ikke måtte ophænges valgplakater med henblik på at ensrette retstilstanden blandt landets vejbestyrelser og således gøre det lettere for ophængerne af valgplakater. 2. Gældende ret 2.1. Vejloven Spørgsmålet om ophængning af valgplakater på offentlige veje er i dag reguleret i 102, stk. 1 og 2, i lov om offentlige veje (vejloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 893 af 9. september På en offentlig vej må der ikke ophænges valgplakater uden vejbestyrelsens tilladelse, jf. vejlovens 102, stk. 1. Hvis nogen hænger valgplakater op uden vejbestyrelsens tilladelse, og den pågældende ikke efterkommer påbud om at fjerne disse, er vejbestyrelsen berettiget til for den pågældendes regning at fjerne det anbragte. Er

5 5 det anbragte til ulempe for færdslen er vejbestyrelsen, og i påtrængende tilfælde politiet, berettiget til uden forudgående påbud at fjerne det anbragte for den pågældendes regning. Det fremgår af vejlovens 102, stk. 2. I forbindelse med administrationen af disse regler skal vejbestyrelsen varetage almene, offentligretlige hensyn, navnlig vejtekniske og færdselsmæssige (især trafiksikkerhedsmæssige) hensyn. Disse bestemmelser giver vejbestyrelsen ret til at træffe skønsmæssige afgørelser. Det er fast antaget, at vejbestyrelsen kan fastsætte saglige vilkår i forbindelse med skønsmæssige afgørelser. For eksempel kan vejbestyrelsen fastsætte vilkår om placering af plakaterne, ophængningsmåde og tidsmæssig afgrænsning af tilladelsen i forbindelse med meddelelse af tilladelsen. Valgplakatgruppens udkast til standardvilkår for ophængning af valgplakater var tænkt som en hjælp til at fastsætte relevante saglige vilkår for tilladelserne. Vejdirektoratet har i november 2006 offentliggjort standardvilkår for ophængning af valgplakater på vejareal i forbindelse med afholdelse af offentlige valg, folkeafstemninger og lignende. Disse retningslinjer lægges til grund for mange kommunale vejbestyrelsers administration på området. Under henvisning til disse standardvilkår gives der kun undtagelsesvist tilladelse til ophængning af valgplakater uden for tættere bebygget område afmærket med byzonetavlen E Privatvejsloven Ophængning af valgplakater på private fællesveje er reguleret i lov om private fællesveje. Spørgsmålet om ophængning af valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder er i dag reguleret i 49, stk. 1 og 2, i privatvejsloven, lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. maj 2008, som senest er ændret ved lov nr af 21. december I henhold til denne bestemmelse må der ikke ophænges valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder uden kommunalbestyrelsens offentligretlige tilladelse. Kommunalbestyrelsen kan meddele afslag, hvis almene, offentligretlige hensyn, først og fremmest trafiksikkerhedsmæssige hensyn, taler imod en tilladelse. Den, der får kommunens tilladelse, vil kun kunne udnytte denne og hænge valgplakaten op, hvis vedkommende har ret hertil i henhold til aftale med vejens ejer. I den nye privatvejslov, lov nr af 21. december 2010, der træder i kraft 1. januar 2012, videreføres denne retstilstand i bestemmelsen i 66, stk. 1. Med dette lovforslag ændres den gældende retstilstand, således at der indføres en parallel bestemmelse svarende til forslaget om ændring af lov om offentlige veje med henblik på at ophængning af valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder kan ske efter samme principper som for offentlige veje. Særlig hensyntagen til de politisk-demokratiske processer Det er fast antaget, at vejbestyrelsen som en offentlig myndighed har en særlig pligt til at sikre, at de politiskdemokratiske processer kan udfolde sig, bl.a. ved offentlige meningstilkendegivelser og lignende, især i forbindelse med valg. Dette er bl.a. fastslået i en redegørelse af 9. maj 1978 (FOB ) fra Folketingets Ombudsmand om en plancheudstilling med politiske tilkendegivelser på et torv i bycentrum. De politiske og borgerlige rettigheder, der er sikret i Grundloven, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (2000/C 364/01) og i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, skal derfor indgå med en særlig vægt i vejbestyrelsens vurdering, og disse hensyn bør kun vige, når hensynene til den offentlige orden og borgernes liv og helbred tilsiger dette. Det bemærkes, at der ikke gælder et kvotesystem for så vidt angår ophængning af valgplakater. Vejbestyrelsen kan således ikke indføre kvotesystemer med henblik på, hvor mange valgplakater henholdsvis det enkelte parti eller kandidat må ophænge Færdselsloven I henhold til 99, stk. 2, i Færdselsloven, lovbekendtgørelse nr af 28. november 2010, som ændret ved lov nr af 19. december 2008 og lov nr. 716 af 25. juni 2010, må skilte, opslag, lysindretninger og lignende ikke anbringes på eller i forbindelse med den af transportministeren fastsatte autoriserede afmærkning, jf. Færdselslovens 95, stk. 1. Genstande, herunder skilte, omfattet af stk. 2, der kan ses fra vej, kan af politiet forlanges fjernet, hvis de har lighed med den autoriserede afmærkning eller de i øvrigt kan virke vildledende eller være til ulempe for færdslen, jf. Færdselslovens 99, stk. 3. Bestemmelserne i Færdselslovens 99, stk. 3, giver således politiet kompetence til at gribe ind over for valgplakater ophængt på eller ved vejarealet, som er til ulempe for færdslen, bl.a. hvis de vurderes at bortlede opmærksomheden fra færdslen på vejen.

6 Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 645 af 12. oktober 1989 om valgagitation, som ændret ved bekendtgørelse nr. 828 af 25. november 1998 Ifølge denne bekendtgørelse må valgplakater o.lign. kun ophænges på offentlig gade, vej eller plads med ejerens skriftlige tilladelse, jf. 1, stk. 1. Enhver påmaling i valgagitatorisk øjemed på eller ud til offentlig gade, vej eller plads er forbudt, jf. 2. Tilsvarende gælder brug af højttalere eller lignende i valgagitatorisk øjemed uden for områder, hvor lovlige valgmøder afholdes, jf. 3, stk. 1. Det er tilladt at anvende køretøjer med valgplakater. Politiet kan dog konkret forbyde dette, hvis det medfører fare for brud på den offentlige orden, jf. 3, stk. 4. Det bemærkes, at indførelsen af bestemmelser der indebærer, at der ikke længere skal søges om tilladelse til ophængning af valgplakater medfører, at bekendtgørelsens regler fremover ikke ville skulle anvendes for så vidt angår ophængning af plakater i overensstemmelse med de foreslåede regler. Det fremgår således af de foreslåede bestemmelser i lov om offentlige veje og lov om private fællesveje, at der ved valgplakater forstås valgagitatoriske meddelelser på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m 2. Ophængning af valgagitatorisk materiale, der ikke falder ind under denne definition, f.eks. plakater større end 0,8 m 2, vil således fortsat kræve indhentelse af tilladelse i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 645 af 12. oktober 1989 om valgagitation, som ændret ved bekendtgørelsen nr. 828 af 25. november Naturbeskyttelsesloven I henhold til 21, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, som ændret ved lov nr af 21. december 2009, lov nr af 27. december 2009 og lov nr. 484 af 11. maj 2010, må der ikke anbringes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land. Dette forbud gælder bl.a. ikke for trafikpropaganda godkendt af Rådet for Større Færdselssikkerhed (nu Rådet for Sikker Trafik), eller plakater, der opsættes i forbindelse med folketingsvalg, valg til kommunale eller andre offentlige råd eller folkeafstemninger, jf. 21, stk. 2, nr. 3 og Lovforslagets udformning 3.1. Anvendelsesområde Lovforslaget ændrer den nuværende ordning efter vejlovens 102, stk. 1, som bygger på, at der skal indhentes tilladelse fra vejbestyrelsen til ophængning af valgplakater. Endvidere ændrer lovforslaget ordningen efter privatvejsloven 49, stk. 1, og 66, stk. 1, som indebærer, at kommunalbestyrelsens godkendelse skal foreligge forinden ophængning af valgplakater. I stedet foreslås indført særlige bestemmelser om valgplakater, som sikrer, at valgplakater kan hænges op uden forudgående tilladelse undtagen i situationer, hvor det ud fra en trafiksikkerhedsmæssig betragtning anses for betænkeligt at tillade plakaterne ophængt. Bestemmelserne vedrører ophængning af valgplakater i forbindelse med folketingsvalg, kommunale og regionale valg, valg til Europa-Parlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag. Der er således ikke tale om, at lovforslaget indskrænker eller udvider det nuværende anvendelsesområde for 102 i vejloven eller 49 og 66 i privatvejsloven for så vidt angår de situationer, der ligger ud over ophængning af valgplakater, som defineret i lovforslagets 103 a, 50 a og 66 a. Vejnettet i Danmark består af ca km offentlige veje og ca km private fællesveje. Hertil kommer en række rent private veje. Af de offentlige veje bestyres ca km af staten og ca km af kommunerne. Der foreligger ikke oplysninger om antallet af tilladelser eller antallet ophængte valgplakater ved de senest afholdte valg. I lighed med den gældende ordning i vejlovens 102, stk. 1, regulerer forslaget til nye bestemmelser i 103 a alene ophængning af valgplakater på vejarealet, dvs. det areal, som vejbestyrelsen råder over og anvender eller kan anvende til færdselsformål. I almindelighed vil dette svare til det areal, der er udskilt i matriklen som vejareal. Lovforslagets 103 a og 103 b, 50 a og 50 b og 66 a og 66 b finder kun anvendelse på valgplakater, således som de er defineret i forslagets 103 a, stk. 1, 50 a, stk. 1, og 66 a, stk. 1., hvilket svarer til en traditionel valgplakat Vejloven: Bestemmelsen hjemler en umiddelbar ret for partier og kandidater til at ophænge valgplakater i forbindelse med folketingsvalg, kommunale og regionale valg, valg til Europa-Parlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag. Partiernes og kandidaternes interesse i at kunne føre en tilfredsstillende valgkampagne tilgodeses med bestemmelsen, og indebærer en administrativ lettelse for partierne og kandidaterne.

7 7 Bestemmelsen tilgodeser endvidere også vejbestyrelserne, idet disse ikke længere skal behandle ansøgninger om tilladelse til ophængning af valgplakater. Bestemmelsen medfører desuden en udvidelse i forhold til tidligere praksis af det tidsrum i hvilket valgplakater kan ophænges. Valgplakater kan således ophænges allerede fra den fjerde lørdag før valgdagen til 8 dage efter valgdagen. Ved folketingsvalg må ophængningen af valgplakater dog tidligst ske 24 timer efter valgets udskrivelse. Bestemmelsen regulerer deslige, hvor valgplakater må ophænges. Valgplakater må således ophænges på master til vejbelysningen, vejtræer, hegn, master til brug for elforsyning samt indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater. Bestemmelsen regulerer endvidere i hvilke konkrete situationer, der ikke må hænges valgplakater op i. Hensynet til trafiksikkerhed, hensigtsmæssige oversigtsforhold, personsikkerhed og forsyningssikkerhed er baggrunden for bestemmelsen. Det fremgår yderligere af bestemmelsen, at en ophængt valgplakat skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, der har iværksat valgplakatophængningen. Bestemmelsen er indsat af hensyn til at sikre, at vejbestyrelsen kan komme i kontakt med dem, som har iværksat ophængningen. Lovforslaget indebærer desuden, at der opereres med et 24 timers påbud. I tilfælde af at valgplakater er ophængt i strid med 103 a, stk. 3-5, skal vejbestyrelsen meddele et påbud til den fysiske eller juridiske person, der fremgår af 103 b. Vedkommende har således 24 timer til at nedtage valgplakaten. Lovforslaget opererer desuden med, at de udgifter som vejbestyrelsen eller politiet måtte have i forbindelse med nedtagning af valgplakater, herunder udgifter til udbedring af mulige opstået skader, betales af ophængeren. I tilfælde af at man f.eks. ikke kan identificere ophængeren, kan udgiften pålægges enten den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen eller vedkommende der agiteres for på valgplakaten Privatvejsloven: Der indføres lignende parallelle bestemmelser i lov om private fællesveje for så vidt angår private fællesveje i byer og bymæssige områder. Som nævnt indledningsvis skal kommunalbestyrelsens godkendelse foreligge i tilfælde af, at man som kandidat eller parti ønsker at ophænge en valgplakat. Om modtageren af tilladelsen kan udnytte denne og hænge sine plakater op, er et privatretligt anliggende mellem modtageren af tilladelsen og ejeren af den pågældende vej og vejstrækning. Private fællesveje er således både offentligretligt og privatretligt reguleret i modsætning til offentlige veje, der alene er offentligretligt reguleret. Hensynet til, at der i de to lovgivninger opereres med så ensartede regler som muligt taler således for, at der indføres lignende parallelle bestemmelser i lov om private fællesveje. Det skal desuden bemærkes, at det for en valgplakatsophænger er svært at vurdere, om vedkommende er på en offentlig vej eller en privat fællesvej. Indførelsen af bestemmelsen i 50 a og 66 a indebærer, at der ikke længere skal søges om godkendelse hos kommunalbestyrelsen til at ophænge en valgplakat. Endvidere skal den der ønsker at ophænge en valgplakat ikke længere have grundejerens tilladelse til at benytte tilladelsen fra kommunalbestyrelsen. Henset til at bestemmelsen udvider, hvornår der kan ageres på en anden persons ejendom, er bestemmelsen i lov om private fællesveje indskrænket flere steder i forhold til den parallelle bestemmelse i lov om offentlige veje. Valgplakater kan således alene ophænges på master til vejbelysning og master til brug for elforsyning. Der kan dermed ikke ophænges valgplakater på hegn, i vejtræer og der kan endvidere ikke fæstnes indretninger i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater. Det bemærkes i forlængelse heraf, at vejbelysning som sådan er en del af vejens udstyr og tjener et offentligt formål. I tilfælde af at der i strid med bestemmelsen ophænges valgplakater på hegn, træer eller fæstnes indretninger i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater, fremgår det af den foreslåede bestemmelse i 50 b, stk. 2, og 66 b, stk. 2, at valgplakater skal nedtages inden for 24 timer efter, at kommunalbestyrelsen har meddelt et påbud herom til den fysiske eller juridiske person, der er nævnt i stk. 1, 1. pkt., eller den fysiske person nævnt i stk. 1, 2. pkt. Bestemmelsen findes at være af mindre indgribende karakter og intensitet, bl.a. henset til, at valgkampagner foregår i en afgrænset, og på forhånd kendt, tidsperiode. Endvidere taler hensynet for, at der i forbindelse med afholdelse af valg, er tilfredsstillende muligheder for ophængning af valgplakater, og at partier og kandidater ikke skal bruge tidsmæssige ressourcer på at søge om tilladelse hertil. Som bemærket kan det også være vanskeligt at vurdere for en valgplakatsophænger, om der er tale om en offentlig vej eller en privat fællesvej. Hensynet til en ensartet regulering taler også for, at der indføres en lignende parallel bestemmelse i lov om private fællesveje, dog med visse indskrænkninger af hensyn til grundejernes interesse i at der med bestemmelsen ageres på privat ejendom.

8 8 Bestemmelsen i lov om private fællesveje er som nævnt bygget op efter samme princip, som bestemmelsen i lov om offentlige veje. Det er således inden for det samme tidsmæssige rum at valgplakater må ophænges, samt i forbindelse med den samme type valg. For så vidt angår de steder hvor valgplakater ikke må ophænges, er der dog en forskel, henset til at der er forskel på karakteren af offentlige veje og private fællesveje. Det er således ikke relevant at tale om motorveje og motortrafikveje i forbindelse med private fællesveje. Bestemmelsen i lov om private fællesveje er endvidere bygget op efter de samme principper, som 103 b i lov om offentlige veje. Valgplakaterne skal således være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, der har iværksat valgplakatophægningen. Desuden opereres der deslige med et påbud på 24 timer i forhold til at nedtage valgplakater ophængt i strid med bestemmelserne, samt at udgifter til nedtagning og udbedring af skader betales af ophængeren, dog med mulighed for at pålægge den fysiske eller juridiske person, der har iværksat ophængningen, eller den der agiteres for på valgplakaten, udgiften. Det bemærkes, at det fremgår af lov om private fællesveje, jf. lov nr af 21. december 2010, i ikræftrædelsesbestemmelsen i 101, at loven først træder i kraft den 1. januar Henset hertil er der indarbejdet en parallel bestemmelse i lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. maj Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget forventes at medføre en administrativ lettelse for de offentlige vejbestyrelser, dels i form af færre sager hvor vejbestyrelsen skal tage stilling til en konkret ophængning/opstilling, dels i form af forenklede procedurer i tilfælde af tilsidesættelse af reglerne. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget forventes at medføre administrative og økonomiske lettelser i mindre omfang. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Høring Lovforslaget har været i høring hos følgende myndigheder og organisationer: Kommunernes Landsforening, Kommunalteknisk Chefforening, Kommunal Vejteknisk Forening, Danske Regioner, de til valg til Folketinget opstillingsberettigede partier, FDM, Rådet for Sikker Trafik, Dansk Ledningsejerforum, Dansk Energi, Dansk Energinet, Trafikselskaberne, Dansk Naturfredningsforening, Landsforeningen af Menighedsrådsvalg, Parcelhusejernes Landsforening, Fritidshusejernes Landsforening, Danske Boligadvokater, Dansk Ejendomsmæglerforening, Rigspolitiet. Høringssvarene fremsendes til Trafikudvalget ledsaget af de kommentarer, som udtalelserne måtte give anledning til. 10. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/ mindreudgifter Ingen Lettelse af vejbestyrelsernes administration som følge af færre sager og enklere procedurer i tilfælde af nedtagning af plakater ophængt i strid med bestemmelserne Ingen Ingen Negative konsekvenser/ merudgifter Ingen Ingen Ingen Ingen

9 9 Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget giver partierne og listerne Ingen ret til at hænge plakater op på offentlige veje uden forudgående tilladelse Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 ( 103 a) Til 1 Det foreslås, at der indsættes en ny overskrift Valgplakater på vejareal i kap. 11 i lov om offentlige veje efter 103 med henblik på at tydeliggøre, at de følgende bestemmelser 103 a og 103 b er specialbestemmelserne om valgplakater. Som nævnt indledningsvis regulerer forslaget til nye bestemmelser i 103 a alene ophængning af valgplakater på vejarealet, dvs. det areal, som vejbestyrelsen råder over og anvender eller kan anvende til færdselsformål. I almindelighed vil dette svare til det areal, der er udskilt i matriklen som vejareal. I 103 a, stk.1, defineres de plakater, som er omfattet af bestemmelserne i 103 a og 103 b, størrelsesmæssig svarende til den almindeligt anvendte reklamestørrelse og pladestørrelse, der kendes fra valg til offentlige forsamlinger, folkeafstemninger m.m. Skulle der konkret være ønske om at ophænge valgplakater større end 0,8 m 2, bannere og variable valgplakater, herunder skærme, med levende tekst og billeder, skal der søges om vejbestyrelsens tilladelse hertil efter vejlovens 102, stk. 1. Vejbestyrelsen vil i denne forbindelse især skulle varetage hensynet til trafiksikkerheden. De færdselssikkerhedsmæssige forhold vil især indgå med stor vægt i forbindelse med variable valgplakater, herunder skærme med levende tekst og billeder. Disse levende former for at skabe interesse for det politiske budskab vurderes i højere grad end ved almindelige valgplakater at fjerne trafikanternes opmærksomhed fra trafikken på vejen. Store bannerreklamer på stilladser vil fortsat kunne hænges op efter en konkret tilladelse fra vejbestyrelsen, jf. vejlovens 102, stk. 1. Henset til at der er tale om en valgperiode, som pågår i et bestemt afgrænset tidsrum, vil vejbestyrelsen skulle behandle anmodningen om tilladelse til ophængning af valgplakater efter 102 i vejloven inden for kort tid, således at formålet med anmodningen kan realiseres. Det har hidtil været praksis, at valgplakater måtte hænge i perioden 3 uger før valgdatoen til 5 dage efter valgdatoen. Med henblik på at give mulighed for ophængning i weekenderne, hvor trafikken på vejene er mindre intensiv og dermed udgør en mindre fare for ophængerne, foreslås det i 103 a, stk. 2, at valgplakater må hænge i perioden fra den fjerde lørdag før valgdagen til 8 dage efter valgdagen. Endvidere fremgår det af 103 a, stk. 2, i lov om offentlige veje, at for så vidt angår folketingsvalg, må valgplakater tidligst ophænges 24 timer efter valgets udskrivelse. Bestemmelsen er sat ind af hensyn til, at den konkrete dato for afholdelse af folketingsvalg ikke er kendt, før valget er udskrevet. For at give partierne mulighed for at forberede ophængningen, foreslås det, at der ved folketingsvalg tidligst må ophænges valgplakater 24 timer efter valgets udskrivelse. Valghandlinger, der er omfattet af bestemmelsen, er valg der afholdes på et offentligretligt grundlag. Således er valg til menighedsråd også omfattet. Valg til forsamlinger og bestyrelser nedsat på privatretligt grundlag er således ikke omfattet. I disse tilfælde gælder bestemmelsen i vejlovens 102. I medfør af 103 a, stk. 3, i lov om offentlige veje, vil valgplakater, således som de er defineret i forslagets 103 a, stk. 1., i praksis skulle hænges op i master til vejbelysning, vejtræer, hegn, master til brug for elforsyning samt indretninger der har til formål at fremvise valgplakater. Et eksempel på en til formålet anbragt indretning er en indretning, der anbringes i jorden med en pind eller lignende. Det bemærkes, at i forbindelse med nedtagning af valgplakater, som f.eks. er fastgjort til en pind eller et spyd fæstnet i jorden, er det ikke alene valgplakaten som skal fjernes, men også spydet, pinden, stroppen mv. Flere steder tilhører masterne til vejbelysningen det elforsyningsselskab, som leverer strømmen til anlæggene. Det er efter forslaget ikke nødvendigt at indhente masteejerens tilladelse til ophængningen. I overvejelserne er indgået dels den relativt korte periode, som valgplakaterne må hænges op, dels at vejbelysningen er en del af vejens udstyr og som sådan helt underlagt vejbestyrelsens kompetence, dels at offentlige veje er en del af det offentlige rum, hvor det parlamentariske demokrati skal kunne udfolde sig med skyldig hensyntagen til

10 10 især trafiksikkerheden og trafikafviklingen. Endvidere vurderes masteejernes interesser varetaget ved forbuddet i forslagets 103 a, stk. 5, nr. 10 hvori det fremgår, at valgplakater ikke må ophænges på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed. Det vil således ikke være tilladt at sømme, nagle eller skrue valgplakater op i træerne, ligesom der heller ikke må saves eller beskæres for at kunne hænge valgplakater op. Det er endvidere en betingelse for ophængning af valgplakater efter 103 a, stk. 4, at valgplakater ophænges forsvarligt og på en sådan måde, at de ikke dækker for autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr. Valgplakaterne må ikke forhindre hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgøre en fare for trafiksikkerheden. Formålet med bestemmelsen er at sikre, at trafikanternes udsyn ikke forringes, således at trafikanter kan orientere sig forsvarligt i trafikken. Efter Færdselslovens 95, stk. 1, fastsætter transportministeren bestemmelser om udformningen og betydningen af færdselstavler mv., såkaldt autoriseret vejafmærkning. Dette er sket ved vejafmærkningsbekendtgørelsen. Bestemmelsen i 103 a, stk. 5, opregner de tilfælde, hvor der ikke må ophænges valgplakater. Bestemmelserne er fastsat ud fra et hensyn til trafiksikkerheden og et hensyn til valgplakatsophængerne, som skal færdes på vejarealet i forbindelse med ophængningen og nedtagningen. Det bemærkes, at der er forskel på henholdsvis 103 a, stk. 5, i lov om offentlige veje, og 50 a, stk. 5 og 66 a, stk. 5, i lov om private fællesveje, henset til at der er forskel på karakteren af en offentlig vej og en privat fællesvej. Opregningen er et udtryk for, at færdselssikkerhedsmæssige hensyn generelt gør det betænkeligt at ophænge og nedtage valgplakater på de nævnte steder. Forslaget vurderes ikke at reducere det antal kilometer offentlige veje, hvor valgplakater herefter i praksis vil kunne ophænges. Forbuddet i forslagets 103 a, stk. 5, nr. 1, i lov om offentlige veje, imod at ophænge valgplakater på motorveje og motortrafikveje er først og fremmest en konsekvens af den høje lovlige hastighed på disse vejtyper. Såvel ophængningen som nedtagningen af valgplakaterne på disse veje, som konsekvenserne af selv meget kort tids uopmærksomhed på færdslen på vejen, indebærer en høj risiko for alvorlige personskader og længerevarende afbrydelser af centrale dele af vejinfrastrukturen. Af samme årsag gives der efter den gældende vejlovs 102, stk. 1, ikke tilladelser til ophængning på motorveje og motortrafikveje. Forbuddet i forslagets 103 a, stk. 5, nr. 2 og 3, i lov om offentlige veje, er et udtryk for, at det skønnes at være forsvarligt ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt at ophænge og nedtage valgplakater i midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er 60 km/t eller derunder, forudsat at der udvises forsigtighed ved færdslen på tværs af vejen. Dette gælder også opsætning på trådhegn i midterrabatter. Ophængning af valgplakater i midterrabatten på vejstrækninger med midlertidig hastighedsnedsættelse til 60 km/t eller derunder, fx i forbindelse med vejarbejde, er dog omfattet af forbuddet. Der sker mange alvorlige ulykker i forbindelse med vejkryds på landevejene, hvor trafikanterne ikke er opmærksomme på muligheden for færdsel fra de mindre betydende veje, ligesom trafikanterne fra de mindre betydende veje undervurderer hastighederne på landevejen. Det er derfor vigtigt at sikre, at oversigtsforholdene ikke forringes ved ophængning af valgplakater. Derfor fastslår bestemmelsen i 103 a, stk. 5, nr. 4, i lov om offentlige veje, at der ikke kan ophænges valgplakater nærmere end 100 meter fra vejkryds uden for bymæssigt område afgrænset ved oplysningstavlen E55. Ved oplysningstavle E55 angives de områder, hvor Færdselslovens regler for tættere bebygget område gælder. Tavlen E55 fremgår af bekendtgørelse om vejafmærkning, jf. bekendtgørelse nr. 784 af 6. juli Med forbuddet i 103 a, stk. 5, nr. 5, i lov om offentlige veje, ønskes hensynet til trafiksikkerheden tilgodeset. Valgplakater må således ikke ophænges på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr. Forbuddet i 103 a, stk. 5, nr. 6, i lov om offentlige veje, er fastsat ud fra et hensyn til forsyningssikkerheden og hensynet til de personer, som skal ophænge og nedtage valgplakater. Forbuddene i forslagets 103 a, stk. 5, nr. 7-8, i lov om offentlige veje, er fastsat af hensyn til trafikanterne på vejen herunder cyklister, og deres muligheder for at benytte vejen uden at komme til skade. Valgplakater, der ophænges langs vejen, må efter nr. 7 ikke ophænges nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 meter fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten. For så vidt angår nr. 8 bemærkes det, at valgplakater ikke må ophænges lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten. Dette er af hensyn til cyklister og gående, der skal passere under valgplakater, der hænger direkte over fortovet eller cykelstien. For så vidt angår konstruktioner, der er fæstnet lodret i jorden, og hvor valgplakaten hænges på selve den lodrette konstruktion, vil valgplakaten ikke hænge

11 11 direkte over fortov eller cykelsti, og kravet i nr. 8 finder dermed ikke anvendelse. Forbuddet i forslagets 103 a, stk. 5, nr. 9, i lov om offentlige veje, skal tilgodese valgplakatophængernes sikkerhed og hensynet til at undgå brud på forsyningssikkerheden. Forbuddet i forslagets 103 a, stk. 5, nr. 10, i lov om offentlige veje, skal tjene til at undgå skader på vejtræer og vejens konstruktioner, jf. 103 a, stk. 3. Til nr. 1 ( 103 b) Bestemmelsen i 103 b, stk. 1, i lov om offentlige veje, fastslår, at en ophængt valgplakat skal være forsynet med letlæselige og vejrbestandige oplysninger om navn, adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, der har iværksat valgplakatophængningen. I tilfælde af at der er tale om en juridisk person, skal oplysningerne endvidere suppleres med oplysning om navn, adresse og telefonnummer på en fysisk person, der repræsenterer den juridiske person. Disse oplysninger har bl.a. til formål at sikre, at vejbestyrelser har en mulighed for at komme i kontakt med dem, som har iværksat ophængningen og således gøre opmærksom på, når valgplakater er ophængt i strid med bestemmelserne. Valgplakater, der er ophængt i strid med 103 a, stk. 3-5, i lov om offentlige veje, skal nedtages inden for 24 timer efter, at vejbestyrelsen har meddelt dette til den fysiske eller juridiske person nævnt i stk. 1, 1.pkt., eller den fysiske person nævnt i stk. 1, 2. pkt. Der gives således et påbud fra vejbestyrelsen på 24 timer, i hvilket tidsrum valgplakaterne kan tages ned med henblik på ophængning i overensstemmelse med bestemmelserne. Det følger af 103 b, stk. 3, at vejbestyrelsen kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden for den i stk. 2 nævnte 24 timers frist, eller som er ophængt uden for det i 103 a, stk. 2, nævnte tidsrum. Endvidere kan vejbestyrelsen nedtage valgplakater, som er ophængt i strid med 103 a, stk. 3-5, og som ikke indeholder de i stk.1 krævede oplysninger, jf. ovenfor. Valgplakater, der udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden kan dog nedtages straks ved vejbestyrelsens eller politiets foranstaltning. Det følger af 103 b, stk. 4. Bestemmelsen tilgodeser hensynet til trafiksikkerhed, idet der kan være behov for, at vejbestyrelsen har mulighed for at agere hurtigt og nedtage en valgplakat, hvis der er et trafiksikkerhedsmæssigt behov herfor. Politiet kan efter nedtagning af valgplakater, aflevere disse til vejbestyrelsen. Såfremt ophængningen af plakater udgør en overtrædelse af en strafbelagt bestemmelse, vil politiet efter omstændighederne ligeledes kunne gå frem efter de almindelige regler i retsplejeloven og straffeloven om beslaglæggelse og konfiskation. Efter nedtagning af valgplakat skal vejbestyrelsen umiddelbart rette henvendelse til den fysiske eller juridiske person, der er nævnt i 103 b, stk. 1, 1. pkt., eller til den fysiske person nævnt i stk. 1, 2. pkt., med anmodning om at valgplakaten afhentes. Det følger af 103 b, stk. 5. Med henblik på at reducere vejbestyrelsernes udgifter til opbevaring af valgplakater, der er fjernet, fordi de var ophængt i strid med reglerne, og for at motivere til afhentning af disse, begrænses vejbestyrelsens pligt til at opbevare valgplakaterne i op til 6 måneder efter valgdatoen. Herefter kan de destrueres. Vejbestyrelsens eller politiets udgifter efter 103 b, stk. 3 til 5, i lov om offentlige veje, samt udgifter til udbedring af skader på vejtræer og indretninger, betales af ophængeren, jf. 103 b, stk. 6. I de tilfælde hvor det viser sig umuligt at pålægge ophængeren udgifterne hertil, f. eks. ved dødsfald, konkurs eller fordi vedkommende ikke kan identificeres, kan den fysiske eller juridiske person nævnt i 103 b, stk.1, 1. pkt, pålægges at afholde disse udgifter, medmindre denne kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes foranledning. Såfremt valgplakaten ikke indeholder de i stk. 1 krævede oplysninger, kan den fysiske eller juridiske person, der er anført på valgplakaten, ligeledes pålægges at afholde disse udgifter, medmindre den pågældende kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes foranledning. Vejbestyrelsen kan vælge at undlade at opkræve udgifterne hos ophængeren, hvis omkostningerne ved opkrævningen ikke står mål med udgifternes størrelse. Det bemærkes, at overtrædelse af bestemmelsen i 103 b, i lov om offentlige veje, ikke foreslås strafbelagt. Dog må det anses at være i kandidatens eller partiets egen interesse at opfylde kravet i 103 b, idet det medfører de fordele, der fremgår af lovforslaget, herunder meddelelse fra vejbestyrelsen om nedtagning af valgplakat, varsel på 24 timer samt henvendelse fra vejbestyrelsen om at valgplakaten kan afhentes. Det bemærkes yderligere, at oplysningen om navn, adresse og telefonnummer efter 103 b ikke nødvendigvis skal fremgå af valgplakatens forside. Oplysningen kan således fremgå på en mærkat fæstnet på bagsiden af valgplakaten. Allerede fordi valgplakaterne kun ophænges i en kortere periode, og fordi reglerne om hvor der ikke må

2010/1 LSF 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Forslag. til. (Valgplakater på vejareal)

2010/1 LSF 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Forslag. til. (Valgplakater på vejareal) 2010/1 LSF 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 8. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje

Lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje LOV nr 379 af 02/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3462 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Regulativ for ophængning af valgplakater

Regulativ for ophængning af valgplakater Regulativ for ophængning af valgplakater Retningslinjer for ophængning af valgplakater på kommunens vejarealer i forbindelse med afholdelse af offentlige valg og folkeafstemninger. Marts 2014 side 1 Retningslinjer

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer November 2014 side 1 Valgplakater på vejareal Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater.

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater. Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater. September 2017 side 1 Retningslinjer for ophængning af plakater. Valgplakater Hvad er en valgplakat? Loven definerer en valgplakat

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 1 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Valgplakater på vejarealer

Valgplakater på vejarealer Valgplakater på vejarealer Vejledning om opsætning af valgplakater September 2017 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater Dato: September 2017 Tryk: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal

Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal 0 Indholdsfortegnelse Generelt Side 2 Lovhjemmel til ophængning af valgplakater... Side 3 Hvor må valgplakater ophænges.... Side

Læs mere

Ophængning af valgplakater

Ophængning af valgplakater Ophængning af valgplakater Retningslinier for ophængning af valgplakater i forbindelse med afholdelse af offentlige valg, folkeafstemninger og lignende 1 Indholdtegnelse Retningslinier for ophængning af

Læs mere

Vejledning til vejloven

Vejledning til vejloven Vejledning til vejloven Råden over vejarealet December 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Råden over

Læs mere

REGLER FOR VALGPLAKATER. Kommunevalg 2017

REGLER FOR VALGPLAKATER. Kommunevalg 2017 REGLER FOR VALGPLAKATER Kommunevalg 2017 Den 21. november 2017 er der kommunalvalg i Danmark. Denne folder beskriver nogle af de centrale regler for ophængning og nedtagning af valgplakater i Københavns

Læs mere

Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord

Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord Dato 18. maj 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/00741-5 Side 1/6 Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 12/06019 AFSLAG PÅ AFMÆRKNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ I e-mail af 10. juni 2012 har Grundejerforeningen klaget over Kommunens afslag af 7. juni 2012

Læs mere

Kommunen har i mail af 25. oktober 2012 bedt Vejdirektoratet besvare en række spørgsmål vedrørende lejlighedsskiltning.

Kommunen har i mail af 25. oktober 2012 bedt Vejdirektoratet besvare en række spørgsmål vedrørende lejlighedsskiltning. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. december 2012 12/12196 OM VARSEL AF PÅBUD M.M. Kommunen har i mail af 25. oktober 2012 bedt Vejdirektoratet besvare en række spørgsmål vedrørende lejlighedsskiltning.

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 11 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af justitsminister Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forsøgsordning vedrørende kommuners håndhævelse af bestemmelser

Læs mere

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte.

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte. Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/00595-17 Side 1/7 Opstilling af bom Kommunens j. nr.: 05.14.07-G01-51-15 I brev af 11. januar 2016

Læs mere

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme.

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme. Dato 4. november 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/09927-13 Side 1/5 Oversigtsforhold ved Koldkærvej mv. I e-mail af 26. juli 2016 har du klaget over

Læs mere

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Flowdiagram...3 Bestemmelser efter naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder Den nye privatvejslov v/cand.jur. Grethe Lykke Skov, Lindberg Consulting ApS (gls@lindbergconsulting.dk) og cand.jur. René Aggersbjerg, Landinspektørfirmaet LE 34 A/S (rag@le34.dk) Den nye privatvejslov,

Læs mere

I forbindelse hermed beder I om at få oplyst, i hvilke situationer et oplag er til "ulempe for færdslen".

I forbindelse hermed beder I om at få oplyst, i hvilke situationer et oplag er til ulempe for færdslen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juli 2008 08/07162 BIDRAG TIL VEJLOVENS 102 STK. 1 NR. 1, 102, STK. 2, SMH MED 112, STK. 1 OG 114, STK. 2. Bidrag til fortolkning af vejlovens 102, stk. 1 og

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land Vejledning om regler for skilte i det åbne land Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Efter Naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor må

Læs mere

kommunen skjuler det reelle ønske, hvilket er at bevare flest mulige veje på private hænder for at spare penge

kommunen skjuler det reelle ønske, hvilket er at bevare flest mulige veje på private hænder for at spare penge Peter Rydder Trondhjemsgade 8 8200 Aarhus N Dato 16. november 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/08838-17 Side 1/7 Afslag på trafiktælling på Oslogade

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 VEJLOVGIVNINGENS EJENDOMSBEGREB Kommunen har i brev af 23. januar 2013 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler.

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler. Retningslinjer for skilte m.m. Det som er beskrevet herunder, er et sammendrag af bestemmelserne i Lov om offentlige veje, Færdselsloven, Naturbeskyttelsesloven og Vejreglerne. Assens Kommune og Fyns Politi

Læs mere

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542 Dato 17. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/07086-58 Side 1/5 Råden over vejareal på Skådevej Kommunens sagsnr.: 14/000542 I e-mail af 14. maj 2014

Læs mere

Statsforvaltningen har særligt bedt Vejdirektoratet om at forholde sig til følgende fra kommunens notat af 2. juni 2016:

Statsforvaltningen har særligt bedt Vejdirektoratet om at forholde sig til følgende fra kommunens notat af 2. juni 2016: Dato 6. september 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon +45 7244 3112 Dokument 16/05428-7 Side 1/5 De digitale byportaler i Randers Kommune - Om vejlovens 80, stk. 1 og 2 Statsforvaltningens

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-1763 Doknr. 461790 Dato 27-04-2017 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. juli

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Vejloven de væsentligste ændringer i den nye lov. Ved Anne Sophie K. Vilsbøll og Hanne Mølbeck

Vejloven de væsentligste ændringer i den nye lov. Ved Anne Sophie K. Vilsbøll og Hanne Mølbeck Vejloven de væsentligste ændringer i den nye lov Ved Anne Sophie K. Vilsbøll og Hanne Mølbeck 2 Den nye Vejlov en introduktion 1. Formål og introduktion til væsentligste ændringer 2. Offentlige vejes økonomi

Læs mere

Vi mener på den baggrund, at kommunens afgørelse ikke er i overensstemmelse med privatvejslovens 57, stk. 2, hvorfor den er ulovlig.

Vi mener på den baggrund, at kommunens afgørelse ikke er i overensstemmelse med privatvejslovens 57, stk. 2, hvorfor den er ulovlig. Dato 3. november 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/13272-6 Side 1/7 Afgørelse af klage over fjernelse af skilte på Falkonergårdsvej Vejdirektoratet

Læs mere

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7.

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7. Dato 9. oktober 2014 Dokument 14/03405 Side Påbud om fjernelse af træ ud for B 7 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 4. marts 2014, hvor du klager over Kommunens påbud af 27. februar 2014 om fjernelse

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Baggrund De private fællesveje E vej, J vej, del af R vej og del af Re vej ligger på ejendommen matr.nr U Kvarter.

Baggrund De private fællesveje E vej, J vej, del af R vej og del af Re vej ligger på ejendommen matr.nr U Kvarter. Dato 4. juli 2014 Dokument 14/03258 Side Afgørelse - Klage over indførelse af parkeringszone i området Re vej, E vej, J vej, R vej og T vej 44-66 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 2. marts 2014,

Læs mere

Vejdirektoratet har den 7. juli 2014 modtaget din forespørgsel vedrørende kommunens opkrævning af administrative omkostninger.

Vejdirektoratet har den 7. juli 2014 modtaget din forespørgsel vedrørende kommunens opkrævning af administrative omkostninger. Dato 24. juli 2014 Dokument 14/09681 Side Svar på forespørgsel om vejsyn Vejdirektoratet har den 7. juli 2014 modtaget din forespørgsel vedrørende kommunens opkrævning af administrative omkostninger. Dit

Læs mere

Lov om Private Fællesveje

Lov om Private Fællesveje Lov om Private Fællesveje Istandsættelse og Vedligeholdelse 17. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en privat fællesvej skal istandsættes eller vedligeholdes, eller om at ændre en tidligere

Læs mere

Vejledende udtalelse om kommuners mulighed for at afholde udgifterne til istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje

Vejledende udtalelse om kommuners mulighed for at afholde udgifterne til istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia Sagsnr. 2012-01552 Doknr. 149916 Dato 19-12-2013 Vejledende udtalelse om kommuners mulighed for at afholde udgifterne til istandsættelse og vedligeholdelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Klage over påbud om beskæring af beplantning på den private fællesvej Gøgevej ud for nr. 3

Klage over påbud om beskæring af beplantning på den private fællesvej Gøgevej ud for nr. 3 Dato 31. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/08126-15 Side 1/5 Klage over påbud om beskæring af beplantning på den private fællesvej Gøgevej ud for nr. 3

Læs mere

Afslag på trafiktælling på Oslogade

Afslag på trafiktælling på Oslogade Dato 16. november 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/09587-14 Side 1/7 Afslag på trafiktælling på Oslogade Du har i e-mail af 22. juni 2015 klaget

Læs mere

Du har i brev af 20. juni 2016 på vegne af Autocamperrådet stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om reglerne om autocampere.

Du har i brev af 20. juni 2016 på vegne af Autocamperrådet stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om reglerne om autocampere. Birte og Max Watson Gartnervænget 15 3520 Farum Dato 21. juli 2016 Sagsbehandler Marcus Philip Louens Mail mapl@vd.dk Telefon +45 7244 3675 Dokument 16/08410-5 Side 1/10 på forespørgsel vedr. retningslinjer

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2012 12/06063 AFSPÆRRING AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 11. juli 2012, hvor du på vegne af klager klager over kommunens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer

Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer Dato 29. juni 2017 Sagsbehandler Søren Madsen Mail snm@vd.dk Telefon Dokument 17/09032 Side 1/7 Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer Krav til oplysninger der skal indgå i en

Læs mere

Vores afgørelse Randers Kommunes afgørelse om at nedklassificere Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej

Vores afgørelse Randers Kommunes afgørelse om at nedklassificere Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej Dato 19. maj 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/02880-11 Side 1/7 Nedklassificering af Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej B har i mail af 10. februar

Læs mere

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler.

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler. Dato 26. oktober 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/10696-8 Side 1/5 Afgørelse af klage over nedklassificering af Elkjærvej 6-16 Vejdirektoratet har

Læs mere

I samme forbindelse har du stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål omkring forståelse af lokaltrafik og overtagelse af belysning.

I samme forbindelse har du stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål omkring forståelse af lokaltrafik og overtagelse af belysning. Dato 15. december 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/08764-20 Side 1/5 Belysningsbidrag på Ådalsvej I brev af 1. juni 2015 har du klaget over Odense

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ.

ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. september 2011 10/13150 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ. Principperne for udgiftsfordelingen var begrundet i saglige hensyn. Kommunen kunne antage at en låge

Læs mere

Vejledning til vejloven

Vejledning til vejloven Vejledning til vejloven Beplantning, tankanlæg, betaling for parkering, vejskilte, hegn mod vej December 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk

Læs mere

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Dato 15. oktober 2014 Dokument 14/06100 Side Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 25. april 2014 over, at Kommunen har ændret på stien mellem P vej 19

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet:

Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. juni 2013 13/13701-2 x x x SAMLET ARBEJDE OG ADGANGSBEGRÆNSNINGER Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet: Vi har

Læs mere

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98.

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98. Dato 11. september 2014 Dokument 14/10156 Side Klage over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014 om istandsættelse Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014,

Læs mere

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet.

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet. Dato 28. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/05373-29 Side 1/5 Fjernelse af granitgrus i rabatareal Vejdirektoratet har behandlet en klage af 23. marts 2015

Læs mere

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet.

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet. Dato 17. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 15/02768-3 Side 1/5 Svar på din mail af 8. februar 2015 I mail af 8. februar 2015 har du som formand for

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade 26.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade 26. Dato 11. august 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 16/04947-23 Side 1/6 Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade

Læs mere

I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation til etablering af en cykelsti.

I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation til etablering af en cykelsti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. marts 2013 12/09288 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Procedure for behandling af Farlig skolevej

Procedure for behandling af Farlig skolevej 2. UDKAST Procedure for behandling af Farlig skolevej Vejcenter Syddanmark UUUUUUUuu Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Lov- og regelgrundlag... 5 4. Procedure for behandling

Læs mere

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1.

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1. Dato 8. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/16754-18 Side 1/6 Spærring af vejadgang til Vestre Strandvej 6 I brev af 20. november 2015 har Landinspektører

Læs mere

Afgørelse Helsingør Kommunes afgørelse er lovlig, idet den hviler på saglige hensyn og konkrete vurderinger af færdselssikkerhedsmæssig art.

Afgørelse Helsingør Kommunes afgørelse er lovlig, idet den hviler på saglige hensyn og konkrete vurderinger af færdselssikkerhedsmæssig art. Dato 21. september 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 16/06679-10 Side 1/5 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Helsingør Kommunes afgørelse af 19. april

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. september 2012 12/03928 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 18. april 2012 over Kommunens afgørelse af 10. april 2012 om overdragelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Den nye privatvejslov

Den nye privatvejslov Den nye privatvejslov Vejforum Nyborg Strand 7. december 2011 Den nye lov Lov nr. 1537 af 21. december 2010 Hovedpunkter: En ny privatvejslov pr. 1. jan. 2012 Ændring af den gældende privatvejslov pr.

Læs mere

Kommunens vurdering af, at fortovet visse steder skal sænkes, er heller ikke en forvaltningsretlig afgørelse.

Kommunens vurdering af, at fortovet visse steder skal sænkes, er heller ikke en forvaltningsretlig afgørelse. Dato 24. november 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/11852-11 Side 1/6 Aarhus Kommunes afslag på at sænke fortove ud for Skovagervej 36, Risskov

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over hastighedsbegrænsning på Vesterkærsvej ud for Digevej

Vejdirektoratets afgørelse på klage over hastighedsbegrænsning på Vesterkærsvej ud for Digevej Dato 9. august 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 16/00173-18 Side 1/8 Vejdirektoratets afgørelse på klage over hastighedsbegrænsning på Vesterkærsvej ud for

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for samråd Ø i Folketingets Trafikudvalg den 15. juni 2010 kl. 15

UDKAST TIL TALE til brug for samråd Ø i Folketingets Trafikudvalg den 15. juni 2010 kl. 15 Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 1309 Offentligt Dok.: HAA40773 UDKAST TIL TALE til brug for samråd Ø i Folketingets Trafikudvalg den 15. juni 2010 kl. 15 Samrådsspørgsmål Ø: Vil ministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej Dato 28. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/07286-9 Side 1/6 Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Læs mere

Afgørelse Klage over Helsingør Kommunes afslag på adgang

Afgørelse Klage over Helsingør Kommunes afslag på adgang Dato 24. november 2017 Sagsbehandler Lene Merete Priess Mail lemp@vd.dk Telefon +45 7244 3209 Dokument 17/10327-12 Side 1/6 Afgørelse Klage over Helsingør Kommunes afslag på adgang Vejdirektoratet har

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land)

Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land) [Fremsat den [22. februar] 2018 af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen)] Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land) I lov om

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på fortsat færdselsregulering og på opklassificering af B vej

Afgørelse af klage over afslag på fortsat færdselsregulering og på opklassificering af B vej DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. maj 2013 12/12190-18 x x x AFSLAG PÅ FÆRDSELSREGULERING OG OPKLASSIFICERING Afgørelse af klage over afslag på fortsat færdselsregulering og på opklassificering

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje.

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. oktober 2012 11/07286 AFSLAG PÅ DISPENSATION FRA VEJBYGGELINJE I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation

Læs mere

Afgørelse af klage over Helsingør Kommunes påbud om fjernelse af materiel på vejarealet på den private fællesvej Skellebækbakken

Afgørelse af klage over Helsingør Kommunes påbud om fjernelse af materiel på vejarealet på den private fællesvej Skellebækbakken Jens Oluf Brandorff Skellebækbakken 10 3140 Ålsgårde Dato 22. februar 2017 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon Dokument 16/12247-17 Side 1/5 Afgørelse af klage over Helsingør Kommunes

Læs mere

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Dato 6. november 2015 Sagsbehandler Tim Winther Christensen Mail twc@vd.dk Telefon +45 7244 3662 Dokument 15/13913-7 Side 1/5 AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Vejdirektoratet

Læs mere

Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej

Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej Dato 9. januar 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/12215-17 Side 1/5 Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej Vejdirektoratet

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse af privat fællesvej på landet

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse af privat fællesvej på landet Dato 20. januar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/15686-23 Side 1/6 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse

Læs mere

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014.

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014. Dato 26. februar 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/14034-28 Side 1/7 Klage over istandsættelse af Saronvej Vejdirektoratet har behandlet din klage af 6. oktober

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning af vendeplads ved Birkevej 169.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning af vendeplads ved Birkevej 169. Dato 17. maj 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/15621-33 Side 1/7 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning

Læs mere

Hertil kommer, at du ønsker, at kommunen udsteder et påbud til Hyldebo Grundejerforening om at etablere en midlertidig adgang.

Hertil kommer, at du ønsker, at kommunen udsteder et påbud til Hyldebo Grundejerforening om at etablere en midlertidig adgang. Dato 17. maj 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/02002-12 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 5. februar 2016 har du på vegne af L

Læs mere

DEN VEJLOV VI SKAL KENDE

DEN VEJLOV VI SKAL KENDE Vejforum 3. december 2015 Landinspektør Hans Faarup, Skanderborg Hans Faarup Landinspektør m.b. 28 år med vejadministration, Aarhus Amt 8 år med vejrådgivning, LE34. Undervisning for Vejsektorens Efteruddannelse

Læs mere

3. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje

3. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje Trafikudvalget 2010-11 L 120 Bilag 9 Offentligt Til lovforslag nr. L forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 0. marts 2011 3. udkast til (Betænkningsbidrag

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens sagsnr. 16/12698

Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens sagsnr. 16/12698 Dato 15. december 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/11187-14 Side 1/6 Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. oktober 2012 12/04475 AFSLAG VEDR. OVERKØRSEL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 1. maj 2012. Du har klaget over Kommunens afslag af 23. april 2012 på

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

I brev af 24. november 2014 har kommunen fremsendt udkast til, hvordan udgiftsfordelingen kan udformes for vedligeholdelsen af de forskellige veje.

I brev af 24. november 2014 har kommunen fremsendt udkast til, hvordan udgiftsfordelingen kan udformes for vedligeholdelsen af de forskellige veje. Dato 1. juli 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/03024-11 Side 1/5 Vedligeholdelse af en række private fællesveje Jeres sagsnr.: H-860-41470 I brev

Læs mere

I af 11. august 2016 har du klaget over Aarhus Kommunens påbud af 6. juli 2016 om beskæring af hæk ud mod den private fællesvej, Arnakvej.

I  af 11. august 2016 har du klaget over Aarhus Kommunens påbud af 6. juli 2016 om beskæring af hæk ud mod den private fællesvej, Arnakvej. Dato 9. december 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/10451-12 Side 1/5 Beskæring af hæk mod Arnakvej I e-mail af 11. august 2016 har du klaget over

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. juni 2011 10/16469 Lovligheden af ændring af ordning om renholdelse og vintervedligeholdelse Vejdirektoratet har behandlet klage af 16. marts 2011 fra A over

Læs mere

PRIVATE FÆLLESVEJE FORSLAG TIL ÆNDRINGER I PRIVATVEJSLOVEN VEJFORUM, 6. DECEMBER 2012 LOUISE HEILBERG OG IVAN SKAANING HANSEN, - VEJDIREKTORATET, JURA

PRIVATE FÆLLESVEJE FORSLAG TIL ÆNDRINGER I PRIVATVEJSLOVEN VEJFORUM, 6. DECEMBER 2012 LOUISE HEILBERG OG IVAN SKAANING HANSEN, - VEJDIREKTORATET, JURA PRIVATE FÆLLESVEJE FORSLAG TIL ÆNDRINGER I PRIVATVEJSLOVEN VEJFORUM, 6. DECEMBER 2012 LOUISE HEILBERG OG IVAN SKAANING HANSEN, - VEJDIREKTORATET, JURA 4 UDVALGTE EMNER Administration af private fællesveje

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere