Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag"

Transkript

1 Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail Telefon Dokument 14/ Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Vejdirektoratet har på ny behandlet din klage af 4. marts 2014, hvor du klager over Syddjurs Kommunes påbud af 27. februar 2014 om fjernelse af et træ ved ejendommen, Bindeleddet 7, 8420 Knebel. Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 27. februar 2014 er lovlig. Vi kan derfor ikke pålægge Syddjurs Kommune at træffe en anden afgørelse. En uddybning af vores afgørelse følger nedenfor. Din klage Du klager over, at Syddjurs Kommune den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, Bindeleddet 7, Knebel. Bemærkninger til afgørelsen af 9. oktober 2014 Du har fremsendt bemærkninger til afgørelsen af 19. oktober 2014 (genfremsendt i e- mailen af 5. november), som i hovedtræk er følgende: Ny vurdering ved anden medarbejder Du har henvist til af 12. marts 2014 og 14. maj 2014, hvoraf det fremgår, at behandlingen af din klage blev startet op af en anden medarbejder, end den der traf den endelige afgørelse. Du mener, at den første medarbejder havde en anden vurdering af sagen og vil derfor gerne have denne medarbejders kommentarer. Reflekser Du kan ikke se, at kommunen har taget stilling til din ansøgning om at montere 2 rafter med refleks ud for træet. Kopi af kommunens besvarelser Du vil gerne have kopi af kommunens besvarelser til Vejdirektoratet, før der træffes endelig afgørelse i sagen. Niels Juels Gade København K Telefon vejdirektoratet.dk SE EAN

2 Træet Du mener ikke, at træet er til fare for trafiksikkerheden, da vejen er bredest ud for træet og din ejendom, og du mener, at 2 biler kan passere hinanden ud for træet. Transformerstation Du mener, at den transformerstation, der er placeret ved diget før Bindeleddet 7, tager udsynet, da vejen svinger. Du anmoder derfor Vejdirektoratet om at tage stilling til, om den skal flyttes. Fri Proces Du spørger hvordan man søger fri proces Efter vores opfattelse ændrer bemærkningerne ikke på afgørelsens lovlighed. Se begrundelsen nedenfor. Baggrund Den private fællesvej, Bindeleddet, ligger i sommerhusområde og administreres af Syddjurs Kommune efter byreglerne, jf. privatvejslovens 3, stk. 2, nr. 1. Knebel ligger i den tidligere Ebeltoft Kommune. Ebeltoft Kommune besluttede den 20. maj 1976, offentliggjort 15. maj 2002, at private fællesveje i sommerhusområderne i kommunen skulle administreres som private fællesveje i byer og bymæssige områder. Træet står i det udlagte vejareal, og vejen er udlagt i 8 m. Vejstrækningen ud for ejendommen Bindeleddet 7 forbinder og betjener størstedelen af hele området. 1 Der er tale om et stort træ på ca cm i diameter. Der er tale om et gammelt træ, som har stået der i mange år før, at J købte huset i Der foreligger ingen tilladelse til at plante træet. Den 26. september 2012 indkommer der en anonym henvendelse til Veje og Trafik, Syddjurs Kommune vedr. beplantning i vejarealet ud for ejendommen, Bindeleddet 7, 8420 Knebel I oktober 2012 besigtiger Syddjurs Kommune lokaliteten og konstaterer at træet står i vejarealet. I januar 2013 henvender L fra Bindeleddet 27, Knebel sig og spørger til sagen og oplyser dermed, at han har indgivet henvendelsen tilbage i september. Den 4. marts 2013 partshører Syddjurs Kommune J over, at træet står i vejareal, og at dette kun må stå i vejareal med kommunens tilladelse. Kommunen får ikke nogen tilbagemelding fra J. Den 14. maj 2013 sender Syddjurs Kommune på ny en høring samt varsel om påbud. Kommunen henviser til Privatvejslovens 61. Den 29. maj 2013 indsender J sit høringssvar, hvor det fremgår, at han ønsker at bevare træet som en trafikdæmpende foranstaltning. Den 23. januar 2014 sender Syddjurs Kommune igen et varsel om påbud med en frist på 4 uger. Herefter henvender J sig til kommunen og beder om et møde på ejendommen. 1 Jf. Syddjurs Kommunes mail af 4. juni

3 Den 21. februar 2014 besigtiger Syddjurs Kommune forholdene sammen med J. Besigtigelsen bidrager ikke til nye oplysninger i sagen, og kommunen meddeler J, at kommunen agter at give et påbud. Den 27. februar 2014 meddeler Syddjurs Kommune et påbud til J. Syddjurs Kommune henviser til privatvejslovens 61. Den 4. marts 2014 klager J til Kommunen, som videresender klagen til Vejdirektoratet 6. marts Den 11. marts 2014 meddeler Vejdirektoratet opsættende virkning, som ønsket af J. Den 9. oktober 2014 træffer Vejdirektoratet afgørelse i sagen. Den 19. oktober 2014 har du på ny skrevet dine bemærkninger til Vejdirektoratet. Den 5. november 2014 genfremsender du en af 19. oktober 2014 samt oplyser, at du ikke har modtaget kopi af Syddjurs Kommunes skrivelser til Vejdirektoratet. Den 10. december 2014 fremsender Vejdirektoratet kopi af samtlige besvarelser fra kommunen og sætter en ny frist til dig, den 9. januar 2015, til at fremkomme med bemærkninger. Vejdirektoratet meddeler samtidig at vi genoptager sagen til fornyet behandling. Vejdirektoratet har ikke modtaget nogen bemærkninger fra dig. Hvad kan Vejdirektoratet tage stilling til Vi kan tage stilling til, om kommunen har truffet en lovlig afgørelse (retlige spørgsmål) efter vejlovgivningen 2, her privatvejsloven 3. Men vi kan ikke tage stilling til, om kommunens vurderinger (skøn) inden for lovens rammer. Det følger af privatvejslovens 87, stk. 2. Det betyder, at vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med en sådan afgørelse har fulgt vejlovgivningen, forvaltningsloven 4 og almindelige forvaltningsretlige regler. Men vi kan ikke tage stilling, om kommunens afgørelse er rimelig eller hensigtsmæssig. Reglerne om beplantning på, i eller over privat fællesvej i byer og bymæssige områder Træer og anden beplantning må kun plantes på arealer, der er taget i brug som privat fællesvej, med kommunens godkendelse. Det fremgår af privatvejslovens 61, stk. Når det er nødvendigt af hensyn til vejens istandsættelse eller til færdslen, kan kommunen kræve træer og anden beplantning på, i eller over privat fællesvej fjernet, nedskåret, opstammet eller studset. Det fremgår af privatvejslovens 61, stk. 2. Kommunen kan påbyde den grundejer, ud for hvis ejendom beplantningen er placeret eller fra hvis ejendom beplantningen stammer, at udføre de påbudte arbejder. Det fremgår af privatvejslovens 61, stk. 3, 1. pkt. Vores vurdering 2 Vejloven, privatvejsloven, vejbidragsloven og vintervedligeholdelsesloven 3 Lov nr af 21. december 2010 om private fællesveje, som ændret ved lov nr. 379 af 2. maj 2011 og lov nr. 552 af 2. juni Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april

4 Som nævnt ovenfor finder privatvejlovens 61 kun anvendelse på beplantning, der plantes eller er placeret i en del af vejudlægget, som er taget i brug som færdselsareal for den private fællesvej. Ud fra det oplyste, har kommunen påbudt dig at fjerne træet begrundet i færdselsmæssige hensyn for den gående og kørende trafik. Kommunen har begrundet påbuddet med, at træet er til fare for trafiksikkerheden og afviklingen af trafikken. Træet står på en vej med flere kryds og kurver samt bakketoppe, og det er kommunens vurdering, at træets placering medfører risiko for konflikter, når to køretøjer skal passere hinanden samtidigt med, at der er cyklister og fodgængere i rabatarealet. Træets placering medfører endvidere, at trafikanter skal holde tilbage, hvis flere trafikanter møder hinanden ud for træet. Taget i brug som færdselsareal Syddjurs Kommune har i mail af 31. juli 2014 redegjort for hvorfor de mener, at arealet, hvor træet er placeret, er taget i brug som færdselsareal. Kommunen oplyser, at rabatarealet omkring træet er ryddet for høj bevoksning, så den gående trafik kan færdes i rabatarealet, herunder mellem træet og den tilgrænsende ejendom, når der kører biler på kørebanen. Endvidere oplyser kommunen, at den grusbelagte kørebane ikke er bred nok til, at to biler kan passere hinanden dermed må bilerne vige ud i rabatten, når de mødes ud for det sted, hvor træet er placeret. Spørgsmålet om, hvornår en privat fællesvej kan siges, at være taget i brug, og hvordan et ibrugtaget færdselsareal skal fremstå, beror på kommunens skøn. Vi har ikke grundlag for at mene, at kommunen i denne sag har varetaget usaglige hensyn i forbindelse med sin vurdering. Idet skønnet ses at ligge inden for lovens rammer, kan vi ikke tage stilling til det. Der er ingen fysisk grænse mellem vejen og Bindeleddet 7. Det er der derimod hos naboen, Bindeleddet 5 en fysisk grænse omkring det matrikulære skel. Det er derfor efter kommunens vurdering naturligt, at den gående færdsel der passerer i rabatten ud for Bindeleddet 5, fortsætter i rabatten ud for Bindeleddet nr. 7. På baggrund af oplysningerne fra Syddjurs Kommune, er der ikke grundlag for at antage, at det vejudlæg, som træet er placeret i, ikke skulle være taget i brug som færdselsareal. Vi mener således, at arealet, hvor træet er placeret er taget i brug som privat fællesvej og dermed kan bestemmelsen i privatvejslovens 61 kan derfor anvendes til at kræve træet fjernet. Svar på dine bemærkninger af 6. august 2014: Du skriver, at der ikke er nogen begrænsninger på modsatte side af træet, da der er overkørsel og carport. 4

5 En overkørsel med carport mv. er et sted, hvor der holder biler parkeret på privat ejendom og er ikke en del af vejarealet. Det kan derfor ikke medregnes i den del, hvor færdslen kan passere hinanden. Du skriver, at 2 biler kan passere hinanden ved træet uden problemer. Vejen er ifølge oplysningerne 6,2 m bred. Du skriver, at kommunens asfaltveje er 4,2 m og dermed smallere. Kommunen har oplyst i bemærkningerne af 8. oktober 2014, at der ikke vil kunne passere 2 biler samt en blød trafikant på det pågældende sted ud for træet. Det er kommunens skøn og således ikke noget Vejdirektoratet kan tage stilling til, jf. ovenfor. Kommunens oplyser desuden, at på de smallere veje (4, 2 m) friholdes vejene for træer. Bredden på kommunevejene er i denne sag uden betydning. Du skriver, at der kort før ved diget kun er ca. 5,1 m pga. en elstander placeret på vejarealet. Kommunen oplyser i bemærkningerne af 8. oktober 2014, at vejudlæggene flere steder i området er udlagt med respekt for digerne, hvilket dog ikke er gældende for vejudlægget ud for Bindeleddet 7. Kommunen oplyser endvidere, at den omtalte transformationsstation er placeret bag digegrænsen. Du mener, at kommunen beskriver området forkert, da det går ligeud ved træet. Kommunen oplyser ved bemærkninger af 8. oktober 2014, at Bindeleddet 7 ligger på en bakketop og at vejen falder på begge sider derfra. Du skriver: Vejen på den anden side af min grund er diget (der er fredet oplyst af kommunen) en del af vejarealet. Kommunen oplyser, at området er præget af fredede diger, som i flere tilfælde begrænser vejbredderne. Dette gælder ikke vejen forbi Bindeleddet 7. Du skriver, at kommunen har trykt i avisen, at de kan tillade træer på vejarealet. Kommunen oplyser, at dette ikke er korrekt, men at dele af privatvejsloven er gengivet på hjemmesiden. Du spørger, hvorfor kommunen kan tillade, at vejen er smallere ved Bindeleddet 27. Kommunen oplyser, at vejudlægget er 2 m smallere på dette sted. Privatvejsloven har ikke bindende regler om mindstebredden på private fællesveje. I forbindelse med sin godkendelse af vejudlægget, skal kommunen påse, at vejen ud- 5

6 lægges i en sådan bredde, at den forventede færdsel på vejen kan afvikles forsvarligt. Vi kan som nævnt ikke tage stilling dette skøn. Du skriver, at det er normalt i hele området, at gående færdsel er nød til, at trække ind i rabatten, når der kommer en bil på vejen. skal personer væk fra kørebanen, når der kommer en bil og du skriver, at den primære årsag til fjernelse af træet således er vejens bredde. Vi konkluderer, at du og kommunen er enige om, at forholdene ud for Bindeleddet 7 er for farlige for gående færdsel, og at rabatarealet er taget i brug som færdselsareal. Svar på dine bemærkninger til afgørelsen af 9. oktober 2014: Ny vurdering fra anden medarbejder Der er intet usædvanligt i, at en klagesag startes op i Vejdirektoratets Juridiske Afdeling af én medarbejder for at blive afsluttet af en anden. Det er en ledelsesmæssig opgave at fordele sagerne mellem medarbejderne og at sikre, at den enkelte medarbejder har de fornødne kompetencer til at behandle sagerne. Da Vejdirektoratets retlige vurdering er og skal være den samme, uanset hvilken medarbejder opgaven tildeles til, finder jeg ikke grundlag for at bede en anden medarbejder i min afdeling om et vurdere afgørelsen af 9. oktober Reflekser Du har klaget over kommunens påbud om fjernelse af træet. Vi kan tage stilling til en forvaltningsretlig afgørelse truffet af kommunen efter vejlovgivningens bestemmelser, jf. ovenfor. Vi kan ikke se, at der er truffet afgørelse om opsætning af rafter og reflekser ud for træet og kan derfor ikke tage stilling hertil. Det kræver kommunens og politiets tilladelse at opsætte rafter og reflekser på et vejtræ, jf. privatvejslovens 57, stk. 1. Så hvis du ønsker reflekserne opsat, skal vi bede dig rette henvendelse til kommunen. Kopi af kommunens besvarelser Du har i af 19. oktober 2014 skrevet, at du gerne vil se kommunens besvarelser, inden Vejdirektoratet træffer endelig afgørelse i sagen. Vi har truffet endelig afgørelse i sagen den 9. oktober Vi har den 5. november 2014 sendt dig kopi af kommunens besvarelser til Vejdirektoratet. Du er ikke fremkommet med bemærkninger hertil. Træet 6

7 Det er kommunens skøn, om træet er til fare for trafiksikkerheden. Vi mener ikke, at det generelt kan udelukkes, at træer på vejarealet kan få betydning for trafiksikkerheden. Om det også det konkrete træ er til fare for trafiksikkerheden på Bindeledet er et skøn, vi ikke kan tage stilling til, jf. ovenfor. Transformerstation Vi forstår din klage således, at der på en privat ejendom er etableret en transformerstation på en ejendom før Bindeleddet 7. Denne transformerstation giver efter din opfattelse problemer med oversigten. Vi kan ikke tage stilling hertil. Der foreligger ikke oplysninger om, at der er truffet afgørelse om oversigt på den pågældende ejendom. Fri proces Du kan kontakte Civilstyrelsen, Adelgade 13, 1304 København K, tlf , hvis du vil høre nærmere om mulighederne for at søge fri proces. Konklusion Syddjurs Kommunes afgørelse af 27. februar 2014 er lovligt. Vi kan derfor ikke bede kommunen om at træffe en ny afgørelse. Frist for anlæg af sag ved domstolene Hvis du ønsker, at domstolene skal tage stilling til kommunens afgørelse eller vores afgørelse i klagesagen, skal sagen anlægges inden 6. måneder fra modtagelsen af denne afgørelse, jf. privatvejslovens 88. 7

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1 november 2012 12/00840 FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 17. januar 2012 fra advokaten

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Dato 22. maj 2014 Dokument 13/16137 Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Kommunens j.nr. 013713-2011 Vejdirektoratet har behandlet advokatens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse X 09-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Du har ved mail af 17. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland

Læs mere

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1)

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. december 2014 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Et godt årsmøde i Svendborg 142 JUNI 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4

Læs mere

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde 140 DECEMBER 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 119 SEPTEMBER 2009 Uenighed om højde RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

!! " ### $ % $ && " " '

!!  ### $ % $ &&   ' !!" ### $% $&& ""' Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Hvad du kan bruge vejledningen til... 3 Hvad er vej og ikke vej?... 3 PRIVATE VEJPROJEKTER SOM DENNE VEJLEDNING GÆLDER FOR... 4 Hvad er mindre vejprojekter?...

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere