Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Ballerup Museums Fond Revisionsprotokollat til årsregnskab regnskabsår Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

2 Deloitte Indholdsfortegnelse Side 1 Revision af årsregnskabet Årsregnskabet Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet Fuldmagtsforhold Manglende funktionsadskillelse og forretningsgange Ledelsens og bestyrelsens vurdering af risikoen for besvigelser Kommentarer til årsregnskabet Resultatopgørelsen Balancen 22 2 Øvrige oplysninger Ledelsens regnskabserklæring Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af god bogføringsskik Rådgivnings- og assistanceopgaver Forsikringsforhold Generelle it-kontroller Fondens samling 24 3 Konklusion på den udførte revision 24 4 Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling 24 5 Erklæring 25

3 Deloitte 20 Revisionsprotokollat til årsregnskab 1. januar december Revision af årsregnskabet 1.1 Årsregnskabet Vi har afsluttet revisionen af det af ledelsen aflagte årsregnskab for 1. januar december 2013 for Ballerup Muesums Fond. 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet Baseret på vores revision skal vi fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for ledelsens vurdering af årsregnskabet: Fuldmagtsforhold Alene fuldmagt Museumsleder og bogholder er tildelt fuldmagter i banken som tillader dem at disponere alene over fondens midler, hvilket øger risikoen for tilsigtede fejl. Vi er opmærksomme på, at det på grund af fondens begrænsede ressourcer vil være administrativt uhensigtsmæssigt hvis der skal være to i forening til gennemførelse af banktransaktioner. Vi skal understrege, at bemærkningen ikke er udtryk for, at vi under vores revision har konstateret konkrete forhold, der kunne indikere tilsigtede fejl, men den skal ses som en understregning af, at den interne kontrol normalt involverer to i forening ved godkendelse af banktransaktioner Manglende funktionsadskillelse og forretningsgange Bogholderen varetager alle fondens regnskabsfunktioner, og det betyder, at der ikke er etableret funktionsadskillelse på følgende væsentlige områder: Likvide beholdninger, herunder godkendelse af betalinger Omsætnings- og debitorregistrering Omkostnings- og kreditorregistrering Endvidere er der ikke etableret detaljerede forretningsgange og interne kontroller, der forebygger og opdager fejl i årsregnskabet. Den manglende funktionsadskillelse og forretningsgange øger risikoen for fejl i fondens årsregnskab som følge af tilsigtede eller utilsigtede handlinger eller mangler. Fejl i årsregnskabet, der skyldes besvigelser, vil ikke nødvendigvis blive opdaget under revisionen, da fejl af denne karakter sædvanligvis tilsløres eller holdes skjult. Vi er opmærksomme på, at det på grund af fondens begrænsede ressourcer ikke umiddelbart er praktisk muligt at etablere fornøden funktionsadskillelse på de nævnte områder.

4 Deloitte 21 Vi skal understrege, at ovennævnte bemærkninger ikke er udtryk for, at vi under vores revision har konstateret konkrete forhold, der kunne indikere uregelmæssigheder eller besvigelser, men de skal ses som en understregning af, at funktionsadskillelse og forretningsgange normalt er et væsentligt led i den interne kontrol. Vi har som følge af manglende funktionsadskillelse og manglende forretningsgange ikke foretaget en detaljeret gennemgang af fondens interne kontroller, men vi har dog stikprøvevis påset, at museumsleder har godkendt udgiftsbilag som overstiger 10 t.kr Ledelsens og bestyrelsens vurdering af risikoen for besvigelser I forbindelse med revisionen har museumsleder og bogholder bekræftet at de ikke har kendskab til besvigelser, påståede besvigelser eller formodninger om besvigelser at der ikke, på trods af den manglende funktionsadskillelse og manglende forretningsgange, vurderes at være særlig risiko for væsentlige fejl i fondens årsregnskab som følge af regnskabsmanipulation eller misbrug af fondens aktiver. Vi skal i denne forbindelse bemærke, at vi ikke under vores revision har konstateret fejl i årsregnskabet som følge af besvigelser. Vi skal ligeledes også forespørge bestyrelsen, om de har kendskab til besvigelser, påståede besvigelser eller formodninger om besvigelser. Vi betragter derfor bestyrelsens underskrift på nærværende revisionsprotokol som værende en positiv bekræftelser på: at bestyrelsen er bekendt med ledelsens ansvar for udformning og implementering af interne kontroller til at forebygge og opdage besvigelser, og at bestyrelsen er bekendt med, at det ikke er muligt at etablere funktionsadskillelse på en række områder som følge af fondens begrænsede administrative ressourcer at der på trods af den manglende funktionsadskillelse og manglende forretningsgange, efter bestyrelsens vurdering, ikke er særlig risiko for besvigelser, herunder fejl i årsregnskabet som følge af regnskabsmanipulation eller misbrug af fondens aktiver at bestyrelsen ikke har kendskab til oplysninger om besvigelser, påståede besvigelser eller formodninger om besvigelser, der kan have involveret ledelsen eller medarbejdere, og som kan have en væsentlig betydning for årsregnskabet.

5 Deloitte Kommentarer til årsregnskabet Resultatopgørelsen Vi har foretaget en analyse af resultatopgørelsens poster samt en sammenligning med tidligere år og budgettet. Vi har stikprøvevist bilagsrevideret poster i resultatopgørelsen, ligesom vi har gennemgået bilag efter balancedagen Omsætning fra kiosk mv. og momsregistrering Omsætningen fra kiosk mv. overstiger den ikke momspligtige beløbsgrænsen på 50 t.kr. Forholdet er drøftet med museumsleder og bogholder som oplyser, at fonden vil blive momsregisteret Balancen Balanceposterne er analyseret og stikprøvevist afstemt til underliggende dokumentation. Kassebeholdning er fysisk optalt i forbindelse med uanmeldt besøg og indeståender i banker er afstemt til årsopgørelse og engagementsoversigter Arv og donationer I overensstemmelse med fondens regnskabspraksis indsættes arv og donationer på særskilt bankkonto ved modtagelsen og modposteres under egenkapitalen. Årets anvendelse af arv og donationer i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning udgifts- og indtægtsføres i resultatopgørelsen med modpost på henholdsvis bankkontoen og egenkapitalen. Nedenstående afstemning viser imidlertid, at en række hævninger er foretaget på forkerte bankkonti og vi anbefaler, at dette korrigeres i Fondskonto Arv og donation Skoletj. Kto og Saldo ifølge bogføring og bankkonto , , ,60 Forbrug af donationer for 2008 jf. bilag 163 ikke hævet på forkert konto 9.648, ,00 Forbrug af donationer for 2011 jf. EP af bilag 505 hævet på forkert konto , ,00 Donation fra Nordea for 2012 jf. bilag 862 hævet på forkert konto , ,00 Anvendelse af donationer for 2012 jf. bilag 866 hævet på forkert konto -775,00 775,00 Depotgebyr for 2012 jf. bilag 388 hævet på forkert konto , ,00 Forbrug af midler for 2011 jf. 637 hævet på forkert konto , ,50 Forbrug af midler for 2011 jf. 639 hævet på forkert konto , ,00 Depotgebyr for 2013 jf. bilag 2112 hævet på forkert konto -850,00 850,00 Boksleje for 2013 jf. bilag 951 hævet på forkert konto , ,00 Gebyr for 2013 jf. bilag 1157 hævet på forkert konto -750,00 750,00 Korrigeret saldo , , ,60 Korrigeret saldo pengeinstitut pr vedr. arv og donationer ,08 Korrigeret saldo pengeinstitut pr vedr. skoletjenesten , ,68 Reserveret under egenkapital ,68 Forskel 0,00

6 Deloitte 23 2 Øvrige oplysninger 2.1 Ledelsens regnskabserklæring Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har museumsleder og bogholder afgivet en regnskabserklæring over for os vedrørende årsregnskabet for 1. januar december Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af god bogføringsskik Til brug for vores revision har vi modtaget kopi af bestyrelsens mødereferater. Endvidere har vi påset, at fonden på alle væsentlige områder overholder god bogføringsskik. 2.3 Rådgivnings- og assistanceopgaver Vi har udført følgende opgaver for fonden: Årsafslutning og forslag til rettelse af fejlposteringer Opstilling af årsregnskab 2.4 Forsikringsforhold Vores revision har ikke omfattet fondens forsikringsforhold. Vi anbefaler, at fonden periodisk får gennemgået forsikringsdækningen med forsikringsselskabet eller -mægleren med henblik på at vurdere de tegnede dækninger mv., herunder om dækningen på de tegnede forsikringer er tilstrækkelig, og om fonden eventuelt mangler at tegne forsikringer på særlige områder. Vi har i forbindelse med regnskabsafslutningen bedt museumsleder bekræfte, at der er tegnet de forsikringer, der under hensyn til fondens forhold skønnes tilstrækkelige til at dække fondes eventuelle skadessituationer. 2.5 Generelle it-kontroller Vi har ikke gennemgået fondens generelle it-kontroller, da vi har vurderet, at eventuelle svagheder eller mangler heri ikke vil kunne medføre væsentlige fejl eller mangler i årsregnskabet. Vi skal anbefale, at fonden foretager en vurdering af, om back-up-procedurer er tilstrækkelige til at sikre, at bogføringsmaterialet kan genskabes, hvis det går tabt.

7 Deloitte Fondens samling I overensstemmelse med revisionsaftalen har vi foretaget samlingsrevision. Samlingsrevisionen er foretaget den 13. marts 2014, hvor vi stikprøvevis har udvalgt: 20 genstande fra fondens registreringer af genstande i systemet "Regin" og påset deres fysiske tilstedeværelse i udstillingen/arkiverne 5 genstande fra udstillingen/arkiverne og kontrolleret, at genstandene er registeret i systemet "Regin" Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 3 Konklusion på den udførte revision Hvis bestyrelsen godkender årsregnskabet i den foreliggende form, vil vi forsyne den med en revisionspåtegning uden forbehold, men med en supplerende oplysning om, at budgettal ikke er revideret. Den supplerende oplysning er alene medtaget af hensyn til regnskabslæsers forståelse af revisionspåtegningen og skal dermed ikke opfattes som en kritisk bemærkning. Vores detaljerede kommentarer til den i forbindelse med årsafslutningen udførte revision er løbende meddelt og drøftet med museumsleder og bogholder. Ingen af de omtalte forhold har en sådan karakter, at vi har fundet det påkrævet at omtale dem i revisionsprotokollatet. 4 Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling I vores tiltrædelsesprotokollat af 21. marts 2012 er revisionens formål, omfang og udførelse, revisors rapportering samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor beskrevet. Vi skal henvise hertil, ligesom vi anbefaler, at eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer får udleveret et eksemplar heraf.

8 Deloitte 25 5 Erklæring I henhold til lovgivningen skal vi erklære, at vi opfylder de habilitetsbetingelser, der er indeholdt i lovgivningen, og at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. København, den 27. marts 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Lynge Skovgaard statsautoriseret revisor Fremlagt på bestyrelsesmødet, den 27. marts 2014 Bestyrelse Jan Holger Møller Formand Birgitte Dahl Bendt Thuesen Lisbet Haubro Mogens Palvad Kim Schou Nørøxe ABO/Käthe T:\Data\20\ \2014\ rp2013.doc

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Y's Men International - Region Danmark

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Vanløsegaard Revisionsprotokollat

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Deloitte. UU-center Syd. Revisionsprotokollat til arsregnskab 2012

Deloitte. UU-center Syd. Revisionsprotokollat til arsregnskab 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revision spartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 Kebenhavn C Telefon 36102030 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk UU-center Syd Revisionsprotokollat

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011

Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S (AB

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vidar Skolen Revisionsprotokollat

Læs mere

HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 130-134 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2011/12

HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 130-134 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2011/12 Tlf: 96 347300 aatborgæbdc.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 OK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Gedser Fjernvarme A.m.b.a.

Gedser Fjernvarme A.m.b.a. vedrørende Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Nykøbing

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2011 Indholdsfortegnelse 1. Årsregnskab for Skovsbo Vandværk... 77 2. Konklusion på revision af årsregnskabet

Læs mere

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Socialudvalget, 24-09-2013 Referat fra mødet i Socialudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379 BDO Tlf: 39 15 5200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Havneholmen 29 OK-1561 København V CVR-nr. 20222670 SOFIEHØj FRISKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN

REVISIONSPROTOKOLLAT 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOLLAT 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN Vester Voldgade 111, 3 1552 København V CVR-nummer 21 55 60 17 INFO:REVISION A/S Buddingevej 312 DK 2860 Søborg Tel. 39 53 50 00 www.info-revision.dk

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2012 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Foreningens årsregnskab

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2011 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011. Foreningens årsregnskab

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskabet for 2012 004979 12001 / 2576900_1.DOC KPMG

Læs mere

Fonden Københavns Madh. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012

Fonden Københavns Madh. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012 pwc Fonden Københavns Madh Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012 PriceiuaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartner selskab, CVR-nr, 33 7712 31 Strandvejen 44,2900 Hellerup T: 3945 3945,

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere