Finansielle Virksomheders Produkter og Services

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansielle Virksomheders Produkter og Services"

Transkript

1 Finansielle Virksomheders Produkter og Services 1 F R I E M I D L E R L E K T I O N 4 A F 1 2 V. M A D S J E N S E N, C F A, C A I A, C I P M CBS 2013, Mads Jensen juli 2013

2 Dagens Agenda Investeringsforeninger struktur Omkostninger ÅOP og TER Lovgivning Artikler 2 CBS 2013, Mads Jensen juli 2013

3 Investeringsforeningen Investorer Distributør Administrationsselskab Bestyrelse Investeringsforening Depotbank Kapitalforvalter Brokere

4 Investeringsforeningen Investorer Investor foretager tegning/indløsning via distributør (eller Distributør i nogen tilfælde direkte Administrationsselskab i foreningen). Investeringsforeningen ejes af investorerne. Bestyrelse Investorerne vælger en bestyrelse til at varetage deres interesser i foreningen. Investeringsforening Investor betaler tegnings- og indløsningsgebyrer samt evt. kurtage ved handel. Depotbank De øvrige omkostninger fragår i afkastet på investeringen Kapitalforvalter (skattemæssigt smart). Brokere

5 Investeringsforeningen Investorer Distributør Administrationsselskab Distributøren forestår rådgivningen af kunden og håndterer tegnings- og indløsningsordrer. Bestyrelse For dette modtager distributøren typisk en årlig beholdningsprovision Investeringsforening baseret på aktivmassen under rådgivning samt en del af tegningsprovisionen/emissionstillæget Depotbank Desuden vil distributøren opkræve kurtager og (måske) depotgebyrer hvis beviserne ligger i depot hos distributøren. Kapitalforvalter Distributøren vil ofte også optræde som market maker for Brokere foreningen og stille løbende købs- og salgspriser på børsen. For dette betaler foreningen typisk et fast honorar, ligesom market makeren typisk vil tjene et spread.

6 Investeringsforeningen Investorer Distributør Administrationsselskab Administrationsselskabet forestår den daglige drift af foreningen. Selskabet Bestyrelse ejes enten af investeringsforeningen eller af en bank. Udregner indre Investeringsforening værdier og udarbejder kvartals- og årsregnskaber samt den løbende bogføring. Depotbank Typisk vil administrationsselskabet også have juridiske og markedsføringsmæssige opgaver. Kapitalforvalter Administrationsselskabet overvåger investeringerne og foretager opfølgning på kapitalforvalter(e), Brokere distributør(er) og depotbank(er).

7 Investeringsforeningen Investorer Distributør Administrationsselskab Bestyrelse Foreningens bestyrelse vælges af medlemmerne (investorerne) Investeringsforening og har det overordnede ansvar for foreningens drift. Bestyrelsen træffer beslutninger om udbytter, Depotbank oprettelse/lukning/fusion af afdelinger, valg af administrationsselskab, kapitalforvaltere, depotbanker og distributører. Kapitalforvalter Godkender regnskaber og markedsføringsmaterialer Brokere Godkender investeringspolitikker og retningslinier

8 Investeringsforeningen Foreningen ejes af medlemmerne og består typisk af flere afdelinger med forskellige investeringsformål Investorer Distributør Administrationsselskab Foreningen ledes af bestyrelsen som vælges af medlemmerne på generalforsamlingen Ved større ændringer Bestyrelse i vedtægter etc. indkaldes der til ekstra-ordinær generalforsamling Investeringsforening Kapitalforvalter Depotbank Brokere

9 Investeringsforeningen Depotbanken har til opgave at opbevare foreningens værdipapirer. Investorer Distributør Administrationsselskab Desuden foretager depotbanken en række kontrolopgaver herunder kontrol af at kapitalforvalterens dispositioner overholder lovgiving og de af foreningen udarbejdede Bestyrelse investeringspolitikker For dette betaler foreningen et depotgebyr typisk i form af et antal bp af aktivmassen samt et gebyr pr. transaktion Investeringsforening Kapitalforvalter Depotbank Brokere

10 Investeringsforeningen Kapitalforvalteren forestår den løbende forvaltning af foreningens formue. Investorer Distributør Administrationsselskab Dette sker udfra den udarbejdede investeringspolitik I nogen strukturer har forvalteren fuldmagt til at foretage investeringerne, i andre Bestyrelse skal investeringsforslaget formelt godkendes af foreningen (typisk uddelegeret til administrationsselskabet). Kapitalforvalteren Investeringsforening aflønnes med et forvaltningshonorar (typisk en %-del af aktivmassen) og i nogle tilfælde et resultatafhængigt honorar (såkaldt performance fee). Depotbank Kapitalforvalter Brokere

11 Investeringsforeningen Investorer Brokerne er kapitalforvalterens Distributør handelsmodparter Administrationsselskab De formidler handlen med værdipapirerne og leverer ofte analyser og handelsforslag til kapitalforvalteren. Bestyrelse Brokerne opkræver kurtage ved transaktionerne som betales af foreningen. Investeringsforening Depotbank Kapitalforvalter Brokere

12 Så hvad koster det egentlig? Investorer Distributør bp Administrationsselskab bp Bestyrelse Brokere? Investeringsforening Kapitalforvalter bp Depotbank bp Samlede omkostninger Typisk fra bp afhængigt af aktivklasse og aktivmasse

13 Vigtige begreber Indre Værdi Eksempel Den indre værdi per bevis/andel defineres som værdien af afdelingens værdipapirer og kontantbeholdninger fratrukket påløbne omkostninger divideret med antal beviser/andele. Den indre værdi er således den nøjagtige regnskabsmæssige værdi af et investeringsbevis. TDC aktier 100 Danske Bank aktier 150 Novo Aktier 200 Kontanter 50 Tilgodehavende renter 2 Skyldige omkostninger -3 Nettoformue 499 Antal beviser: 10 stk Indre værdi 49,90 På udenlandsk kaldes indre værdi Net Asset Value eller NAV.

14 Flere vigtige begreber Emissionskurs Indløsningskurs Den højest mulige kurs for et investeringsbevis givet en indre værdi. Emissionstillæget skal dække omkostningerne for bestående investorer ved at nye kommer ind dermed påfører handelsomkostninger Den lavest mulige kurs for et investeringsbevis givet en indre værdi. Indløsningsfradraget skal dække omkostningerne for tilbageværende investorer ved at nogen forlader foreningen og dermed påfører handelsomkostninger

15 Emission og indløsning Emissionskurs Hvis der på et givet tidspunkt er flere købere end sælgere af beviser i en afdeling (netto-tilgang af penge) vil den faktiske afregningskurs nærme sig emissionskursen (indre værdi + tillæg) Afdelingen siges da at være i emission Foreningen pådrager sig omkostninger da der skal købes flere papirer Alle investorer der handler på dette tidspunkt vil handle på samme kurs Nye investorer betaler en højere kurs end indre værdi for at kompensere de bestående investorer Forladende investorer får en (lidt) bedre kurs fordi de sælger mens merparten køber. Kursinterval Indre værdi Indløsningskurs Hvis der derimod er flere sælgere end købere (netto-afgang af midler) skal foreningen ud og sælge papirer Afdelingen siges da at være i indløsning Omkostningerne ved at sælge papirer på lægges de forladende investorer ved et fradrag i prisen Alle investorer der handler på dette tidspunkt vil handle på samme kurs Nye investorer kommer billigere ind fordi de køber mens merparten sælger Forladende investorer får en (lidt) lavere kurs for at dække foreningens omkostninger Eksisterende investorer som var og bliver i foreningen holdes skadesløse

16 Omkostningsbegreber ÅOP (årlige omk. i %) E I ÅOP A H 7 7 A Årlige administrationsomkos tninger i % dvs. forvaltningshonorar, beholdningsprovision, depotomkostninger og øvrige admin.omk. H Handelsomkostninger i foreningeni % E Det maksimale emissionst illæg iht. prospektet i % I Det maksimale indløsningsfradagiht. prospektet i % ÅOP - Årlige Omkostninger i Procent - samler alle omkostningskomponenter ved at spare op i forening i et enkelt og overskueligt nøgletal, der kan sammenlignes på tværs af foreninger. ÅOP er baseret på visse standardiserede forudsætninger - f.eks. at investors tidshorisont er syv år. Hvis investor har en anden faktisk horisont vil de faktiske omkostninger være højere (kortere horisont) eller lavere (længere horisont). I rådgivningen er en syv-årig horisont ikke usædvanlig men nogle investorer har en tendens til at omlægge/handle langt hyppigere. ÅOP er altså ikke et individuelt nøgletal, der udtrykker den enkelte investors præcise omkostninger ved at spare op i forening. Tværtimod overvurderer ÅOP i mange tilfælde omkostningerne. Anvendelsen af de maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag er en worst-case. Hvis alle investorer ikke skal samme vej samtidigt vil kursen ligge i intervallet omkring den indre værdi og således være mindre end maksimalsatserne.

17 Omkostningsbegreber Total Expense Ratio TER TER A/ AuM A Årlige administrationsomkostninger dvs.forvaltningshonorar, beholdningsprovision, depotomkostninger og øvrige admin.omk. AuM Samlet aktivmasse Andre faktorer: Subscription fees Redemption fees Swing pricing TER er den internationale standard til opgørelse af omkostninger Modsat ÅOP tages ikke hensyn til foreningens handelsomkostninger (TER er således relativt lavere) Modsat ÅOP tages der ikke hensyn til omkostninger ved ind- og udtræden hvorfor der ikke er antagelser om investeringshorisonten (TER er således relativt lavere) En sammenligning mellem en dansk og en udenlandsk investeringsforening besværliggøres hermed. ÅOP TER

18 Andre faktorer Indløsningsbegrænsninger Typisk ingen Der beregnes indre værdi dagligt (i DK som regel oftere) Tegning/indløsning kan suspenderes hvis indre værdi ikke kan fastsættes Der findes fonde hvor indre værdi opgøres ugentligt, månedligt, kvartalsvist eller årligt Udbytter Danske udbyttebetalende afdelinger Modtagne dividender, renteindtægter og realiserede kursgevinster skal udbetales. Investor beskattes som hvis man havde det underliggende papir direkte. Danske akkumulerende Intet udbytte. Investor lagerbeskattes Udenlandske fonde Hvis de ikke følger DK skatteregler er der lagerbeskatning og kursgevinstbeskatning ved salg Uanset om fonden udbetaler udbytte eller ej.

19 Placeringsregler Krav om risikospredning UCITS direktiverne reglen En afdeling må ikke have positioner større end 10% i en enkelt udsteder. Summen af positioner over 5% må maksimalt udgøre 40% tilsammen. Dvs. Maksimal koncentration er 4 positioner af 10% Yderligere 60%/4,99% = 12+ positioner Altså mindst 17 positioner Der er undtagelser for statsobligationer og visse realkreditobligationer Brug af derivater samt hedging og gearing

20 Sær-udgaver Professionelle foreninger Hedgeforeninger Professionelle foreninger er en særlig type foreninger, der alene henvender sig til såkaldte professionelle investorer - som f.eks. pensionskasser. Lempeligere offentlig regulering Kan selv vælge risikorammerne Professionelle foreninger har erstattet de tidligere fåmandsforeninger. Hedgeforeninger er opbygget som investeringsforeninger, dvs. medlemmerne ejer foreningen og har stemmeret på generalforsamlingen. Har andre investeringsstrategier end de traditionelle investeringsforeninger - og også videre investeringsrammer. Typisk muligheder for at investere i unoterede aktiver, gearing og udbredt brug af derivater

21 Artikler I N V E S T E R I N G S F O R E N I N G E R

22 Investeringsforeningers eksistensberettigelse Kandidatafhandling oecon-studiet Århus (2000) Spørgsmål: Stordriftsfordele>omkostninger? Risikojusteret afkast>passivt afkast? Metode: Investeringsforeninger danske aktier 7 foreninger data Benchmark KAX Udregning af risikojusterede afkastmål Jensen s Alpha Treynor Ratio Sharpe Ratio

23 Totalindekset (KAX) 161 aktier Aalborg Boldspilklub A/S Aarhus Elite A/S ALK-Abello A/S Alm Brand A/S Alm Brand Formue A/S Ambu A/S Andersen & Martini A/S AP Moeller - Maersk A/S AP Moeller - Maersk A/S Arkil Holding A/S Asgaard Group A/S Atlantic Airways P/F Atlantic Petroleum P/F Auriga Industries Bang & Olufsen A/S BankNordik P/F Bavarian Nordic A/S Berlin III A/S Bioporto A/S Blue Vision A/S BoConcept Holding A/S BRD Klee A/S Brodrene A&O Johansen A/S Brodrene Hartmann A/S Brondbyernes IF Fodbold A/S Carlsberg A/S Carlsberg A/S CBrain A/S Chemometec A/S Chr Hansen Holding A/S Coloplast A/S Columbus A/S Comendo A/S D/S Norden A/S Dalhoff Larsen & Horneman A/S Danionics AS Danske Andelskassers Bank A/S Danske Bank A/S Dantax A/S Dantherm A/S Dfds A/S DiBa Bank A/S Djurslands Bank A/S DKTI A/S DSV A/S East Asiatic Co Ltd A/S Egetaepper A/S Erria A/S Euroinvestor.com A/S Exiqon A/S Expedit A/S FE Bording A/S FirstFarms A/S FLSmidth & Co A/S Fluegger A/S G4S PLC Gabriel Holding A/S Genmab A/S Glunz & Jensen Intl/A S GN Store Nord A/S Greentech Energy Systems AS Griffin IV Berlin A/S Gronlandsbanken AB Gyldendalske Boghandel Gyldendalske Boghandel H Lundbeck A/S H+H International A/S Harboes Bryggeri A/S Hojgaard Holdings A/S Hojgaard Holdings A/S Hvidbjerg Bank A/S IC Companys A/S InterMail A/S Investea German High Street II Jensen & Moller Invest A/S Jeudan A/S Jyske Bank A/S Kobenhavns Lufthavne Kreditbanken Lan & Spar Bank Land & Leisure A/S Land & Leisure A/S Lastas A/S Lollands Bank A/S Luxor A/S Mols-Linien A/S Monberg & Thorsen A/S Mons Bank Netop Solutions A/S NeuroSearch A/S Newcap Holding A/S NKT Holding A/S Nordea Bank AB Nordfyns Bank Nordic Shipholding A/S Nordicom A/S Nordjyske Bank A/S Norresundby Bank A/S North Media AS Novo Nordisk A/S Novozymes A/S NTR Holding B Nunaminerals A/S Ossur HF Ostjydsk Bank A/S Pandora A/S Parken Sport & Entertainment A/S PER Aarsleff A/S Prime Office A/S Rella Holding A/S Rias A/S Ringkjoebing Landbobank A/S Roblon A/S Rockwool International A/S Rockwool International A/S Royal UNIBREW A/S RTX A/S Salling Bank A/S Sanistal A/S SAS AB Scandinavian Brake Systems A/S Schaumann Properties AS Schouw & Co Silkeborg IF Invest A/S SimCorp A/S Sjaelso Gruppen SKAKO A/S/ Odense Skjern Bank SmartGuy Group A/S Solar A/S SP Group A/S Spar Nord Bank A/S Sparekassen Faaborg A/S Sparekassen Himmerland A/S Sparekassen Lolland A/S SSBV-Rovsing A/S Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S Svendborg Sparekasse A/S Sydbank A/S TDC A/S Tivoli A/S TK Development A/S Topdanmark A/S TopoTarget A/S Topsil Semiconductor Matls Torm A/S Totalbanken A/S Trifork A/S Tryg A/S United International Enterprises United Plantations BHD Veloxis Pharmaceuticals A/S Vestas Wind Systems A/S Vestfyns Bank Vestjysk Bank A/S Viborg Handbold Klub A/S Victor International A/S Victoria Properties A/S Vordingborg Bank A/S William Demant Holding A/S Zealand Pharma A/S

24 Jensen s Alpha fortæller os om forvalteren har skabt værdi udover hvad vi kan forvente fra CAPM. α R R p Jensen s Alpha E( R ) R R Den risikofrie rente f p m β Porteføljensbeta p p p f Afkastet på porteføljen E R Afkastet på markedet(benchmark) m R Det risikojust eredemerafkast på porteføljen f p α<0 α>0 E(R) E( R ) R E( R R aktie rf m rf ) aktie F1 SML F2 r F Udgangspunktet er at al risiko = β Afkast udover SML er α. β Et mere korrekt sammenligningsgrundlag end blot afkastet. Typisk vil vi teste om α er statistisk signifikant forskellig fra 0. Ulempe: fortæller os intet om risikospredningen

25 Treynor ratioen giver os et præcist mål for merafkastet pr. enhed risiko (β) Treynor Ratio E(R) E( R ) R E( R R aktie rf m rf ) aktie F1 SML E( Rp ) R f Tp T Det risikojust eredemerafkast på porteføljen R Den risikofrie rente R p f p Afkastet på porteføljen β Porteføljensbeta p p F2 T p r F β Udgangspunktet er at al risiko = β Vi foretrækker så høj Treynor ratio som muligt. Et mere korrekt sammenligningsgrundlag end blot afkastet. Ulempe: fortæller os intet om risikospredningen

26 Sharpe Ratioen er hældningen på tangentlinien i CAPM R R R p m f Sharpe Ratio E( Rm R f ) E( Rp ) Porteføljensafkast Markedetsafkast (benchmark) Den risikofrie rente Standardafvigelsen påporteføljensafkast p p Forventet afkast E( Rm R f ) E( Rp) m Enkeltaktier Efficient rand Tangent linien r F Volatilitet σ Udgangspunktet er at risiko = standardafvigelsen σ Vi foretrækker så høj Sharpe ratio som muligt. Et mere korrekt sammenligningsgrundlag end blot afkastet. Ulempe: Noget rod når afkast er negative.

27 Konklusioner Ingen konsistent outperformance... Problemer ved analysen... Seks af syv slog KAX, men ikke konsistent Kun to slog KFX, men ikke hvert år Ingen statistisk sammenhæng mellem foreningernes Sharpe ratio ranking fra år til år Survivorship bias? Er KAX et realistisk alternativ? Er KFX replikerbart for menigmand? Hvad med reglen? Svarer ikke på spørgsmålet om omkostninger vs. fordele

28 Nyt Nøgletal for omkostninger i investeringsforeninger: ÅOP Positivt: Negativt: ÅOP giver bedre information end administrationsomkostningerne alene. Brug af maksimale omkostninger er rimeligt (typiske faktiske ÅOP er 10-15% lavere) 7 års horisont er ikke relevant for mange investorer Udenlandske undersøgelser viser at op mod 50% af investorer har en horisont på <2 år eller >7 år.

29 Value for money i de danske investeringsforeninger Partsindlæg fra IFR Kritiske bemærkninger... 51% af afdelingerne slog markedet over en 10 års periode efter omkostninger Omkostningerne er faldende Hvad med obligationsafdelingerne? Hvem får stordriftsfordelen? Vi er de billigste i Europa Nej til flere ÅOP-horisonter

30 KapitalPleje A/S: Det perfekte selskab til undervisningsbrug Hvad er det? Kritik Noteret aktieselskab Investerer i blandede aktiver Kan geare 300% + brug af derivater Urealistisk afkastmål Fast fee 0,25% per kvartal + eksponentielt performance fee Skattemæssig ulempe Intet benchmark Risiko og kompleksitet 12% før omkostninger og (dobbelt) skat Enormt dyrt og uheldig incitamentsstruktur

31 KapitalPleje A/S: Det perfekte selskab til undervisningsbrug

32 Fusionerede i 2010 med Spar Nord Formueinvest

33 Hvad har vi lært? 33 Investeringsforeninger Artikler Veldefineret struktur Omfattende lovgivning og investorbeskyttelse Omkostningsbegreber veldefinerede og transparente Indbygget risikospredning Outperformance er sjælden og konsistent outperformance er endnu mere sjælden ÅOP-begrebet er for unuanceret? Der findes ting derude som er værre... Meget værre. CBS 2013, Mads Jensen juli 2013

34 Test tid 10 spørgsmål Multiple choice et eller flere rigtige svar 10 minutter Husk navn i toppen Retur til næste forelæsning NÆSTE GANG: HUSK LOMMEREGNER!!!! 34 CBS 2013, Mads Jensen juli 2013

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato Topdanmark 170,6 12,5 13,65 7,3% 0 0,0% 0 15,6 9,1% 9,1% 10-04-2014 Tryg 566,5 39,4 14,38 7,0% 27 4,8% 69 13,5 2,4% 7,1% 03-04-2014 TDC 56,2 3,9 14,41 6,9% 3,7 6,6% 95 0 0,0% 6,6%

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Regnskab. for. Året 1. juli 2007-30. juni 2008

Regnskab. for. Året 1. juli 2007-30. juni 2008 Regnskab for Året 1. juli 2007-30. juni 2008 20. foreningsår Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 Indtægter: Note 2007/08 2006/07 Medlemskontingenter 1 577.330,00 497.500,00 Sponsorater

Læs mere

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 2 Analyse

Læs mere

INVESTOR RELATIONS FORENING. Regnskab. for. Aret 1. juli 2006-30. juni 2007. 19. foreningsår

INVESTOR RELATIONS FORENING. Regnskab. for. Aret 1. juli 2006-30. juni 2007. 19. foreningsår DIRF DANSK INVESTOR RELATIONS FORENING Regnskab for Aret 1. juli 2006-30. juni 2007 19. foreningsår Resultatopgørelse for perioden 1.juli 2006-30.juni 2007 Indtægter: Note 2006/07 2005/06 Medlemskontingenter

Læs mere

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion til ADR er 1. Danske selskaber med ADR programmer 2. Hvorfor? 3. Udvalgte temaer Rejsning af kapital

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde

Læs mere

LDs fremtid og udfordringer. Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009

LDs fremtid og udfordringer. Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009 Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 20 Offentligt LDs fremtid og udfordringer Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009 Agenda LDs historie Medlemmer LDs omdannelse og fremtid

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo.

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo. DAF Århus 04-12-2013 Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause Kort præsentation af Aktieinfo. Spørgsmål. www.aktieinfo.net/abb Aktieinfo gør-det-selv-aktiefolkets

Læs mere

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest Forenklet fællesprospekt 2009 for obligationsafdelingerne KORTE OBLIGATIONER OBLIGATIONER LANGE OBLIGATIONER 1 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet...

Læs mere

Surveillance Copenhagen

Surveillance Copenhagen Surveillance Copenhagen København, 15. august 2008 Rettelse Implementering af MSCI og S&P s reviderede GICS-klassifikation Ændringer som følge af implementering af MSCI og S&P s reviderede GICS-klassifikation

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010 Investeringsselskab i henhold til luxembourgsk lov med variabel kapital og flere investeringsafdelinger FORENKLET PROSPEKT Marts 2010 Nærværende forenklede prospekt indeholder en sammenfatning af de vigtigste

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Store kursstigninger sender porteføljernes afkast op på 42 procent i år

Dansk Finansservice Danske Aktier. Store kursstigninger sender porteføljernes afkast op på 42 procent i år Juli 215 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. juli 215 Store kursstigninger sender porteføljernes afkast op på 42 procent i år De danske aktieindekser vandt igen styrke, og jeg vurderer

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Page 1 of 7 Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Efter syv år lukker Jesper Lund sin tekniske aktieportefølje. I sin sidste kommentar kan han konstatere,

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Business/Commerce Rank Employer

Business/Commerce Rank Employer Business/Commerce 1 Lego 2 Novo Nordisk 3 A.P. Møller - Mærsk 4 Carlsberg 5 Google 6 Arla Foods 7 Novozymes 8 Vestas 9 Bestseller 10 McKinsey & Company 11 Nordea 12 Danske Bank-koncernen 12 Siemens 14

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009/10 01.07.2009-30.06.2010 CVR 29 02 28 01

ÅRSRAPPORT 2009/10 01.07.2009-30.06.2010 CVR 29 02 28 01 ÅRSRAPPORT 2009/10 01.07.2009-30.06.2010 CVR 29 02 28 01 Hovedtal Formandsberetning Medlemsaktiviteter Bestyrelse Udvalg opgaver og medlemmer Medlemmer Regnskab Sidetal Om DIRF Dansk Investor Relations

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Fundamental Invest Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 7 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 01.01.2012 31.12.2012 CVR NR. 29 02 28 01

ÅRSRAPPORT 2012 01.01.2012 31.12.2012 CVR NR. 29 02 28 01 ÅRSRAPPORT 2012 01.01.2012 31.12.2012 CVR NR. 29 02 28 01 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Om DIRF 3 Hovedtal 3 Beretning 6 Medlemsaktiviteter 7 Dirf s Bestyrelse og Udvalg 8 Medlemsvirksomheder 9 Regnskabsberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 01.01.2013 31.12.2013 CVR NR. 29 02 28 01

ÅRSRAPPORT 2013 01.01.2013 31.12.2013 CVR NR. 29 02 28 01 ÅRSRAPPORT 2013 01.01.2013 31.12.2013 CVR NR. 29 02 28 01 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Om DIRF 3 Hovedtal 3 Beretning 6 Medlemsaktiviteter 7 Dirf s Bestyrelse og Udvalg 8 Medlemsvirksomheder 9 Regnskabsberetning

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark November 2013 Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark Indhold Siteimprove A/S foretog i november 2013 en undersøgelse af de 50 største danske virksomheders hjemmesider for at

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

At øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter.

At øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter. Opfølgning på Operation kædereaktion i 2012 1. Om Operation kædereaktion Anbefalinger for flere kvinder i bestyrelser Operation kædereaktion blev lanceret i november 2010 af den tidligere ligestillingsminister

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Beskrivelse af nøgletal

Beskrivelse af nøgletal Beskrivelse af nøgletal Carnegie WorldWide Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Telefon: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 Web: www.carnegieam.dk E-mail: cww@cww.dk 11. marts 2008 Indhold 1 Porteføljeafkast

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

SAS Asset Management. Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

SAS Asset Management. Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Asset Management Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S Agenda Introduktion Arbejdsmetode Overordnet forretningsmæssig kravspecifikation Detailforretningsmæssig kravspecifikation

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation Institute og Moment. 1 Indholdsfortegnelse Side 1: WorkRep Resultater

Læs mere

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne Notat Omhandlende: Udarbejdet af: Fortsættelse eller opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne for Access Small Cap A/S (herefter Selskabet ). Bestyrelsen for Selskabet. Selskabets opløsning i henhold

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

LudInvest - status ultimo 2013

LudInvest - status ultimo 2013 LudInvest - status ultimo 2013 2013 har været et fint LI år med en stigning på ca. 40% imod sølle 27% for C20 vi kan således takke vores egen genialitet (og en anelse held) for de ca. DKK 15.000.- ekstra

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

PARVEST BOND USA HIGH YIELD

PARVEST BOND USA HIGH YIELD Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 200 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015 HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt Marts 2015 Indhold Baggrund for foreningens stiftelse Vision Strategi Investeringsproces Omkostninger Underleverandører

Læs mere

I denne beskrivelse kan du læse om de ting, vi synes der især er værd at fremhæve om PortfolioManager.dk PDF PDF. Kapitalforvalter

I denne beskrivelse kan du læse om de ting, vi synes der især er værd at fremhæve om PortfolioManager.dk PDF PDF. Kapitalforvalter Kort beskrivelse I denne beskrivelse kan du læse om de ting, vi synes der især er værd at fremhæve om Bank 1 Bank 2 Bank 3 Bank 4 Kapitalforvalter Revisor Kunde Bogholder AG-informatik A/S Lyngby Hovedgade

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing.

Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing. Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing. Skat og rentes rente har stor betydning for det endelige afkast når man investerer over lang tid. Det giver anledning til nogle overvejelser om hvad

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter Formuepleje Fokus A/S vedtægter FORMUE PLEJE Fokus FoRmuepleje Fokus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Fokus A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Performancesammenligning af aktivt og passivt forvaltet investeringsforeninger i Danmark 2004-2007 og 2008-2011.

Performancesammenligning af aktivt og passivt forvaltet investeringsforeninger i Danmark 2004-2007 og 2008-2011. Performancesammenligning af aktivt og passivt forvaltet investeringsforeninger i Danmark 2004-2007 og 2008-2011. Afgangsprojekt Maj 2012 HD i Finansiering Forfatter: Ersen Taskiran Institut for Finansiering

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Dennis Andersen Product Manager Issuer Service SAS Forum, 30. maj 2008 Agenda Kort om VP og VP s Issuer Service forretning Hvad

Læs mere

NO. 4 APRIL 2006. A.P. Møller - Mærsk og Vestas - modelporteføljernes store udfordring den sidste uge i marts Analyser:

NO. 4 APRIL 2006. A.P. Møller - Mærsk og Vestas - modelporteføljernes store udfordring den sidste uge i marts Analyser: DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2006 Markedskommentar OMXC20 hægtet af de internationale aktiers fremgang i marts Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger A.P.

Læs mere

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest Generalforsamling 2007 Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest Dagsorden for den fælles ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen

Læs mere