Finansielle Virksomheders Produkter og Services

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansielle Virksomheders Produkter og Services"

Transkript

1 Finansielle Virksomheders Produkter og Services 1 F R I E M I D L E R L E K T I O N 4 A F 1 2 V. M A D S J E N S E N, C F A, C A I A, C I P M CBS 2013, Mads Jensen juli 2013

2 Dagens Agenda Investeringsforeninger struktur Omkostninger ÅOP og TER Lovgivning Artikler 2 CBS 2013, Mads Jensen juli 2013

3 Investeringsforeningen Investorer Distributør Administrationsselskab Bestyrelse Investeringsforening Depotbank Kapitalforvalter Brokere

4 Investeringsforeningen Investorer Investor foretager tegning/indløsning via distributør (eller Distributør i nogen tilfælde direkte Administrationsselskab i foreningen). Investeringsforeningen ejes af investorerne. Bestyrelse Investorerne vælger en bestyrelse til at varetage deres interesser i foreningen. Investeringsforening Investor betaler tegnings- og indløsningsgebyrer samt evt. kurtage ved handel. Depotbank De øvrige omkostninger fragår i afkastet på investeringen Kapitalforvalter (skattemæssigt smart). Brokere

5 Investeringsforeningen Investorer Distributør Administrationsselskab Distributøren forestår rådgivningen af kunden og håndterer tegnings- og indløsningsordrer. Bestyrelse For dette modtager distributøren typisk en årlig beholdningsprovision Investeringsforening baseret på aktivmassen under rådgivning samt en del af tegningsprovisionen/emissionstillæget Depotbank Desuden vil distributøren opkræve kurtager og (måske) depotgebyrer hvis beviserne ligger i depot hos distributøren. Kapitalforvalter Distributøren vil ofte også optræde som market maker for Brokere foreningen og stille løbende købs- og salgspriser på børsen. For dette betaler foreningen typisk et fast honorar, ligesom market makeren typisk vil tjene et spread.

6 Investeringsforeningen Investorer Distributør Administrationsselskab Administrationsselskabet forestår den daglige drift af foreningen. Selskabet Bestyrelse ejes enten af investeringsforeningen eller af en bank. Udregner indre Investeringsforening værdier og udarbejder kvartals- og årsregnskaber samt den løbende bogføring. Depotbank Typisk vil administrationsselskabet også have juridiske og markedsføringsmæssige opgaver. Kapitalforvalter Administrationsselskabet overvåger investeringerne og foretager opfølgning på kapitalforvalter(e), Brokere distributør(er) og depotbank(er).

7 Investeringsforeningen Investorer Distributør Administrationsselskab Bestyrelse Foreningens bestyrelse vælges af medlemmerne (investorerne) Investeringsforening og har det overordnede ansvar for foreningens drift. Bestyrelsen træffer beslutninger om udbytter, Depotbank oprettelse/lukning/fusion af afdelinger, valg af administrationsselskab, kapitalforvaltere, depotbanker og distributører. Kapitalforvalter Godkender regnskaber og markedsføringsmaterialer Brokere Godkender investeringspolitikker og retningslinier

8 Investeringsforeningen Foreningen ejes af medlemmerne og består typisk af flere afdelinger med forskellige investeringsformål Investorer Distributør Administrationsselskab Foreningen ledes af bestyrelsen som vælges af medlemmerne på generalforsamlingen Ved større ændringer Bestyrelse i vedtægter etc. indkaldes der til ekstra-ordinær generalforsamling Investeringsforening Kapitalforvalter Depotbank Brokere

9 Investeringsforeningen Depotbanken har til opgave at opbevare foreningens værdipapirer. Investorer Distributør Administrationsselskab Desuden foretager depotbanken en række kontrolopgaver herunder kontrol af at kapitalforvalterens dispositioner overholder lovgiving og de af foreningen udarbejdede Bestyrelse investeringspolitikker For dette betaler foreningen et depotgebyr typisk i form af et antal bp af aktivmassen samt et gebyr pr. transaktion Investeringsforening Kapitalforvalter Depotbank Brokere

10 Investeringsforeningen Kapitalforvalteren forestår den løbende forvaltning af foreningens formue. Investorer Distributør Administrationsselskab Dette sker udfra den udarbejdede investeringspolitik I nogen strukturer har forvalteren fuldmagt til at foretage investeringerne, i andre Bestyrelse skal investeringsforslaget formelt godkendes af foreningen (typisk uddelegeret til administrationsselskabet). Kapitalforvalteren Investeringsforening aflønnes med et forvaltningshonorar (typisk en %-del af aktivmassen) og i nogle tilfælde et resultatafhængigt honorar (såkaldt performance fee). Depotbank Kapitalforvalter Brokere

11 Investeringsforeningen Investorer Brokerne er kapitalforvalterens Distributør handelsmodparter Administrationsselskab De formidler handlen med værdipapirerne og leverer ofte analyser og handelsforslag til kapitalforvalteren. Bestyrelse Brokerne opkræver kurtage ved transaktionerne som betales af foreningen. Investeringsforening Depotbank Kapitalforvalter Brokere

12 Så hvad koster det egentlig? Investorer Distributør bp Administrationsselskab bp Bestyrelse Brokere? Investeringsforening Kapitalforvalter bp Depotbank bp Samlede omkostninger Typisk fra bp afhængigt af aktivklasse og aktivmasse

13 Vigtige begreber Indre Værdi Eksempel Den indre værdi per bevis/andel defineres som værdien af afdelingens værdipapirer og kontantbeholdninger fratrukket påløbne omkostninger divideret med antal beviser/andele. Den indre værdi er således den nøjagtige regnskabsmæssige værdi af et investeringsbevis. TDC aktier 100 Danske Bank aktier 150 Novo Aktier 200 Kontanter 50 Tilgodehavende renter 2 Skyldige omkostninger -3 Nettoformue 499 Antal beviser: 10 stk Indre værdi 49,90 På udenlandsk kaldes indre værdi Net Asset Value eller NAV.

14 Flere vigtige begreber Emissionskurs Indløsningskurs Den højest mulige kurs for et investeringsbevis givet en indre værdi. Emissionstillæget skal dække omkostningerne for bestående investorer ved at nye kommer ind dermed påfører handelsomkostninger Den lavest mulige kurs for et investeringsbevis givet en indre værdi. Indløsningsfradraget skal dække omkostningerne for tilbageværende investorer ved at nogen forlader foreningen og dermed påfører handelsomkostninger

15 Emission og indløsning Emissionskurs Hvis der på et givet tidspunkt er flere købere end sælgere af beviser i en afdeling (netto-tilgang af penge) vil den faktiske afregningskurs nærme sig emissionskursen (indre værdi + tillæg) Afdelingen siges da at være i emission Foreningen pådrager sig omkostninger da der skal købes flere papirer Alle investorer der handler på dette tidspunkt vil handle på samme kurs Nye investorer betaler en højere kurs end indre værdi for at kompensere de bestående investorer Forladende investorer får en (lidt) bedre kurs fordi de sælger mens merparten køber. Kursinterval Indre værdi Indløsningskurs Hvis der derimod er flere sælgere end købere (netto-afgang af midler) skal foreningen ud og sælge papirer Afdelingen siges da at være i indløsning Omkostningerne ved at sælge papirer på lægges de forladende investorer ved et fradrag i prisen Alle investorer der handler på dette tidspunkt vil handle på samme kurs Nye investorer kommer billigere ind fordi de køber mens merparten sælger Forladende investorer får en (lidt) lavere kurs for at dække foreningens omkostninger Eksisterende investorer som var og bliver i foreningen holdes skadesløse

16 Omkostningsbegreber ÅOP (årlige omk. i %) E I ÅOP A H 7 7 A Årlige administrationsomkos tninger i % dvs. forvaltningshonorar, beholdningsprovision, depotomkostninger og øvrige admin.omk. H Handelsomkostninger i foreningeni % E Det maksimale emissionst illæg iht. prospektet i % I Det maksimale indløsningsfradagiht. prospektet i % ÅOP - Årlige Omkostninger i Procent - samler alle omkostningskomponenter ved at spare op i forening i et enkelt og overskueligt nøgletal, der kan sammenlignes på tværs af foreninger. ÅOP er baseret på visse standardiserede forudsætninger - f.eks. at investors tidshorisont er syv år. Hvis investor har en anden faktisk horisont vil de faktiske omkostninger være højere (kortere horisont) eller lavere (længere horisont). I rådgivningen er en syv-årig horisont ikke usædvanlig men nogle investorer har en tendens til at omlægge/handle langt hyppigere. ÅOP er altså ikke et individuelt nøgletal, der udtrykker den enkelte investors præcise omkostninger ved at spare op i forening. Tværtimod overvurderer ÅOP i mange tilfælde omkostningerne. Anvendelsen af de maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag er en worst-case. Hvis alle investorer ikke skal samme vej samtidigt vil kursen ligge i intervallet omkring den indre værdi og således være mindre end maksimalsatserne.

17 Omkostningsbegreber Total Expense Ratio TER TER A/ AuM A Årlige administrationsomkostninger dvs.forvaltningshonorar, beholdningsprovision, depotomkostninger og øvrige admin.omk. AuM Samlet aktivmasse Andre faktorer: Subscription fees Redemption fees Swing pricing TER er den internationale standard til opgørelse af omkostninger Modsat ÅOP tages ikke hensyn til foreningens handelsomkostninger (TER er således relativt lavere) Modsat ÅOP tages der ikke hensyn til omkostninger ved ind- og udtræden hvorfor der ikke er antagelser om investeringshorisonten (TER er således relativt lavere) En sammenligning mellem en dansk og en udenlandsk investeringsforening besværliggøres hermed. ÅOP TER

18 Andre faktorer Indløsningsbegrænsninger Typisk ingen Der beregnes indre værdi dagligt (i DK som regel oftere) Tegning/indløsning kan suspenderes hvis indre værdi ikke kan fastsættes Der findes fonde hvor indre værdi opgøres ugentligt, månedligt, kvartalsvist eller årligt Udbytter Danske udbyttebetalende afdelinger Modtagne dividender, renteindtægter og realiserede kursgevinster skal udbetales. Investor beskattes som hvis man havde det underliggende papir direkte. Danske akkumulerende Intet udbytte. Investor lagerbeskattes Udenlandske fonde Hvis de ikke følger DK skatteregler er der lagerbeskatning og kursgevinstbeskatning ved salg Uanset om fonden udbetaler udbytte eller ej.

19 Placeringsregler Krav om risikospredning UCITS direktiverne reglen En afdeling må ikke have positioner større end 10% i en enkelt udsteder. Summen af positioner over 5% må maksimalt udgøre 40% tilsammen. Dvs. Maksimal koncentration er 4 positioner af 10% Yderligere 60%/4,99% = 12+ positioner Altså mindst 17 positioner Der er undtagelser for statsobligationer og visse realkreditobligationer Brug af derivater samt hedging og gearing

20 Sær-udgaver Professionelle foreninger Hedgeforeninger Professionelle foreninger er en særlig type foreninger, der alene henvender sig til såkaldte professionelle investorer - som f.eks. pensionskasser. Lempeligere offentlig regulering Kan selv vælge risikorammerne Professionelle foreninger har erstattet de tidligere fåmandsforeninger. Hedgeforeninger er opbygget som investeringsforeninger, dvs. medlemmerne ejer foreningen og har stemmeret på generalforsamlingen. Har andre investeringsstrategier end de traditionelle investeringsforeninger - og også videre investeringsrammer. Typisk muligheder for at investere i unoterede aktiver, gearing og udbredt brug af derivater

21 Artikler I N V E S T E R I N G S F O R E N I N G E R

22 Investeringsforeningers eksistensberettigelse Kandidatafhandling oecon-studiet Århus (2000) Spørgsmål: Stordriftsfordele>omkostninger? Risikojusteret afkast>passivt afkast? Metode: Investeringsforeninger danske aktier 7 foreninger data Benchmark KAX Udregning af risikojusterede afkastmål Jensen s Alpha Treynor Ratio Sharpe Ratio

23 Totalindekset (KAX) 161 aktier Aalborg Boldspilklub A/S Aarhus Elite A/S ALK-Abello A/S Alm Brand A/S Alm Brand Formue A/S Ambu A/S Andersen & Martini A/S AP Moeller - Maersk A/S AP Moeller - Maersk A/S Arkil Holding A/S Asgaard Group A/S Atlantic Airways P/F Atlantic Petroleum P/F Auriga Industries Bang & Olufsen A/S BankNordik P/F Bavarian Nordic A/S Berlin III A/S Bioporto A/S Blue Vision A/S BoConcept Holding A/S BRD Klee A/S Brodrene A&O Johansen A/S Brodrene Hartmann A/S Brondbyernes IF Fodbold A/S Carlsberg A/S Carlsberg A/S CBrain A/S Chemometec A/S Chr Hansen Holding A/S Coloplast A/S Columbus A/S Comendo A/S D/S Norden A/S Dalhoff Larsen & Horneman A/S Danionics AS Danske Andelskassers Bank A/S Danske Bank A/S Dantax A/S Dantherm A/S Dfds A/S DiBa Bank A/S Djurslands Bank A/S DKTI A/S DSV A/S East Asiatic Co Ltd A/S Egetaepper A/S Erria A/S Euroinvestor.com A/S Exiqon A/S Expedit A/S FE Bording A/S FirstFarms A/S FLSmidth & Co A/S Fluegger A/S G4S PLC Gabriel Holding A/S Genmab A/S Glunz & Jensen Intl/A S GN Store Nord A/S Greentech Energy Systems AS Griffin IV Berlin A/S Gronlandsbanken AB Gyldendalske Boghandel Gyldendalske Boghandel H Lundbeck A/S H+H International A/S Harboes Bryggeri A/S Hojgaard Holdings A/S Hojgaard Holdings A/S Hvidbjerg Bank A/S IC Companys A/S InterMail A/S Investea German High Street II Jensen & Moller Invest A/S Jeudan A/S Jyske Bank A/S Kobenhavns Lufthavne Kreditbanken Lan & Spar Bank Land & Leisure A/S Land & Leisure A/S Lastas A/S Lollands Bank A/S Luxor A/S Mols-Linien A/S Monberg & Thorsen A/S Mons Bank Netop Solutions A/S NeuroSearch A/S Newcap Holding A/S NKT Holding A/S Nordea Bank AB Nordfyns Bank Nordic Shipholding A/S Nordicom A/S Nordjyske Bank A/S Norresundby Bank A/S North Media AS Novo Nordisk A/S Novozymes A/S NTR Holding B Nunaminerals A/S Ossur HF Ostjydsk Bank A/S Pandora A/S Parken Sport & Entertainment A/S PER Aarsleff A/S Prime Office A/S Rella Holding A/S Rias A/S Ringkjoebing Landbobank A/S Roblon A/S Rockwool International A/S Rockwool International A/S Royal UNIBREW A/S RTX A/S Salling Bank A/S Sanistal A/S SAS AB Scandinavian Brake Systems A/S Schaumann Properties AS Schouw & Co Silkeborg IF Invest A/S SimCorp A/S Sjaelso Gruppen SKAKO A/S/ Odense Skjern Bank SmartGuy Group A/S Solar A/S SP Group A/S Spar Nord Bank A/S Sparekassen Faaborg A/S Sparekassen Himmerland A/S Sparekassen Lolland A/S SSBV-Rovsing A/S Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S Svendborg Sparekasse A/S Sydbank A/S TDC A/S Tivoli A/S TK Development A/S Topdanmark A/S TopoTarget A/S Topsil Semiconductor Matls Torm A/S Totalbanken A/S Trifork A/S Tryg A/S United International Enterprises United Plantations BHD Veloxis Pharmaceuticals A/S Vestas Wind Systems A/S Vestfyns Bank Vestjysk Bank A/S Viborg Handbold Klub A/S Victor International A/S Victoria Properties A/S Vordingborg Bank A/S William Demant Holding A/S Zealand Pharma A/S

24 Jensen s Alpha fortæller os om forvalteren har skabt værdi udover hvad vi kan forvente fra CAPM. α R R p Jensen s Alpha E( R ) R R Den risikofrie rente f p m β Porteføljensbeta p p p f Afkastet på porteføljen E R Afkastet på markedet(benchmark) m R Det risikojust eredemerafkast på porteføljen f p α<0 α>0 E(R) E( R ) R E( R R aktie rf m rf ) aktie F1 SML F2 r F Udgangspunktet er at al risiko = β Afkast udover SML er α. β Et mere korrekt sammenligningsgrundlag end blot afkastet. Typisk vil vi teste om α er statistisk signifikant forskellig fra 0. Ulempe: fortæller os intet om risikospredningen

25 Treynor ratioen giver os et præcist mål for merafkastet pr. enhed risiko (β) Treynor Ratio E(R) E( R ) R E( R R aktie rf m rf ) aktie F1 SML E( Rp ) R f Tp T Det risikojust eredemerafkast på porteføljen R Den risikofrie rente R p f p Afkastet på porteføljen β Porteføljensbeta p p F2 T p r F β Udgangspunktet er at al risiko = β Vi foretrækker så høj Treynor ratio som muligt. Et mere korrekt sammenligningsgrundlag end blot afkastet. Ulempe: fortæller os intet om risikospredningen

26 Sharpe Ratioen er hældningen på tangentlinien i CAPM R R R p m f Sharpe Ratio E( Rm R f ) E( Rp ) Porteføljensafkast Markedetsafkast (benchmark) Den risikofrie rente Standardafvigelsen påporteføljensafkast p p Forventet afkast E( Rm R f ) E( Rp) m Enkeltaktier Efficient rand Tangent linien r F Volatilitet σ Udgangspunktet er at risiko = standardafvigelsen σ Vi foretrækker så høj Sharpe ratio som muligt. Et mere korrekt sammenligningsgrundlag end blot afkastet. Ulempe: Noget rod når afkast er negative.

27 Konklusioner Ingen konsistent outperformance... Problemer ved analysen... Seks af syv slog KAX, men ikke konsistent Kun to slog KFX, men ikke hvert år Ingen statistisk sammenhæng mellem foreningernes Sharpe ratio ranking fra år til år Survivorship bias? Er KAX et realistisk alternativ? Er KFX replikerbart for menigmand? Hvad med reglen? Svarer ikke på spørgsmålet om omkostninger vs. fordele

28 Nyt Nøgletal for omkostninger i investeringsforeninger: ÅOP Positivt: Negativt: ÅOP giver bedre information end administrationsomkostningerne alene. Brug af maksimale omkostninger er rimeligt (typiske faktiske ÅOP er 10-15% lavere) 7 års horisont er ikke relevant for mange investorer Udenlandske undersøgelser viser at op mod 50% af investorer har en horisont på <2 år eller >7 år.

29 Value for money i de danske investeringsforeninger Partsindlæg fra IFR Kritiske bemærkninger... 51% af afdelingerne slog markedet over en 10 års periode efter omkostninger Omkostningerne er faldende Hvad med obligationsafdelingerne? Hvem får stordriftsfordelen? Vi er de billigste i Europa Nej til flere ÅOP-horisonter

30 KapitalPleje A/S: Det perfekte selskab til undervisningsbrug Hvad er det? Kritik Noteret aktieselskab Investerer i blandede aktiver Kan geare 300% + brug af derivater Urealistisk afkastmål Fast fee 0,25% per kvartal + eksponentielt performance fee Skattemæssig ulempe Intet benchmark Risiko og kompleksitet 12% før omkostninger og (dobbelt) skat Enormt dyrt og uheldig incitamentsstruktur

31 KapitalPleje A/S: Det perfekte selskab til undervisningsbrug

32 Fusionerede i 2010 med Spar Nord Formueinvest

33 Hvad har vi lært? 33 Investeringsforeninger Artikler Veldefineret struktur Omfattende lovgivning og investorbeskyttelse Omkostningsbegreber veldefinerede og transparente Indbygget risikospredning Outperformance er sjælden og konsistent outperformance er endnu mere sjælden ÅOP-begrebet er for unuanceret? Der findes ting derude som er værre... Meget værre. CBS 2013, Mads Jensen juli 2013

34 Test tid 10 spørgsmål Multiple choice et eller flere rigtige svar 10 minutter Husk navn i toppen Retur til næste forelæsning NÆSTE GANG: HUSK LOMMEREGNER!!!! 34 CBS 2013, Mads Jensen juli 2013

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2011 Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 Markedskommentar Ben Bernanke fik atter gydet olie på vandene Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den risikovillige

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2013 Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

Investeringsforeningen. Danmark

Investeringsforeningen. Danmark Investeringsforeningen Årsrapport for 2007 I n v e s t e r i n g s f o r e n i n g e n V a l u e i n v e s t D a n m a r k Om foreningen Investeringsforeningen ValueInvest c/o BI Management A/S Sundkrogsgade

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 Offentliggjort 24. august 2011 www.alfredberginvest.dk Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Halvårsrapport 2011 Offentliggjort 24. august

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Virksomheders regnskaber

Virksomheders regnskaber Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, 2001 2001 af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer,

Læs mere

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Januar 2006 0A 3. kvartal 2008 23. årgang Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Kloden drejer stille rundt Verden på vej ned i gear Sundhed globale muligheder i et politisk minefelt

Læs mere

Investering. for. begyndere

Investering. for. begyndere Dette hæfte kan frit distribueres elektronisk såvel som fysisk, blot det sker i samlet og uredigeret form. Investering for begyndere...en simpel indføring i aktiehandel (1. udgave, november 2007) af Peter

Læs mere

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value.

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Kvartalsrapporten Aktiemarkedets talentspejder s. 1 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Pas på staterne s. 13 Statsobligationer giver i værste tilfælde ikke noget afkast. 2. k v a r ta l 2 5 2K

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie indhold Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie Formue 3. kvartal 2011 01 indhold Leder Uro på de finansielle

Læs mere

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER Børshandlede fonde (ETF er) har revolutioneret den måde, som investorerne forvalter deres porteføljer på. ETF er er enkle, fleksible,

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 1. kvartal 2007 Verden i perspektiv 2007 Investering i infrastruktur ny drivkraft Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger Forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere