Finansielle Virksomheders Produkter og Services

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansielle Virksomheders Produkter og Services"

Transkript

1 Finansielle Virksomheders Produkter og Services 1 F R I E M I D L E R L E K T I O N 4 A F 1 2 V. M A D S J E N S E N, C F A, C A I A, C I P M CBS 2013, Mads Jensen juli 2013

2 Dagens Agenda Investeringsforeninger struktur Omkostninger ÅOP og TER Lovgivning Artikler 2 CBS 2013, Mads Jensen juli 2013

3 Investeringsforeningen Investorer Distributør Administrationsselskab Bestyrelse Investeringsforening Depotbank Kapitalforvalter Brokere

4 Investeringsforeningen Investorer Investor foretager tegning/indløsning via distributør (eller Distributør i nogen tilfælde direkte Administrationsselskab i foreningen). Investeringsforeningen ejes af investorerne. Bestyrelse Investorerne vælger en bestyrelse til at varetage deres interesser i foreningen. Investeringsforening Investor betaler tegnings- og indløsningsgebyrer samt evt. kurtage ved handel. Depotbank De øvrige omkostninger fragår i afkastet på investeringen Kapitalforvalter (skattemæssigt smart). Brokere

5 Investeringsforeningen Investorer Distributør Administrationsselskab Distributøren forestår rådgivningen af kunden og håndterer tegnings- og indløsningsordrer. Bestyrelse For dette modtager distributøren typisk en årlig beholdningsprovision Investeringsforening baseret på aktivmassen under rådgivning samt en del af tegningsprovisionen/emissionstillæget Depotbank Desuden vil distributøren opkræve kurtager og (måske) depotgebyrer hvis beviserne ligger i depot hos distributøren. Kapitalforvalter Distributøren vil ofte også optræde som market maker for Brokere foreningen og stille løbende købs- og salgspriser på børsen. For dette betaler foreningen typisk et fast honorar, ligesom market makeren typisk vil tjene et spread.

6 Investeringsforeningen Investorer Distributør Administrationsselskab Administrationsselskabet forestår den daglige drift af foreningen. Selskabet Bestyrelse ejes enten af investeringsforeningen eller af en bank. Udregner indre Investeringsforening værdier og udarbejder kvartals- og årsregnskaber samt den løbende bogføring. Depotbank Typisk vil administrationsselskabet også have juridiske og markedsføringsmæssige opgaver. Kapitalforvalter Administrationsselskabet overvåger investeringerne og foretager opfølgning på kapitalforvalter(e), Brokere distributør(er) og depotbank(er).

7 Investeringsforeningen Investorer Distributør Administrationsselskab Bestyrelse Foreningens bestyrelse vælges af medlemmerne (investorerne) Investeringsforening og har det overordnede ansvar for foreningens drift. Bestyrelsen træffer beslutninger om udbytter, Depotbank oprettelse/lukning/fusion af afdelinger, valg af administrationsselskab, kapitalforvaltere, depotbanker og distributører. Kapitalforvalter Godkender regnskaber og markedsføringsmaterialer Brokere Godkender investeringspolitikker og retningslinier

8 Investeringsforeningen Foreningen ejes af medlemmerne og består typisk af flere afdelinger med forskellige investeringsformål Investorer Distributør Administrationsselskab Foreningen ledes af bestyrelsen som vælges af medlemmerne på generalforsamlingen Ved større ændringer Bestyrelse i vedtægter etc. indkaldes der til ekstra-ordinær generalforsamling Investeringsforening Kapitalforvalter Depotbank Brokere

9 Investeringsforeningen Depotbanken har til opgave at opbevare foreningens værdipapirer. Investorer Distributør Administrationsselskab Desuden foretager depotbanken en række kontrolopgaver herunder kontrol af at kapitalforvalterens dispositioner overholder lovgiving og de af foreningen udarbejdede Bestyrelse investeringspolitikker For dette betaler foreningen et depotgebyr typisk i form af et antal bp af aktivmassen samt et gebyr pr. transaktion Investeringsforening Kapitalforvalter Depotbank Brokere

10 Investeringsforeningen Kapitalforvalteren forestår den løbende forvaltning af foreningens formue. Investorer Distributør Administrationsselskab Dette sker udfra den udarbejdede investeringspolitik I nogen strukturer har forvalteren fuldmagt til at foretage investeringerne, i andre Bestyrelse skal investeringsforslaget formelt godkendes af foreningen (typisk uddelegeret til administrationsselskabet). Kapitalforvalteren Investeringsforening aflønnes med et forvaltningshonorar (typisk en %-del af aktivmassen) og i nogle tilfælde et resultatafhængigt honorar (såkaldt performance fee). Depotbank Kapitalforvalter Brokere

11 Investeringsforeningen Investorer Brokerne er kapitalforvalterens Distributør handelsmodparter Administrationsselskab De formidler handlen med værdipapirerne og leverer ofte analyser og handelsforslag til kapitalforvalteren. Bestyrelse Brokerne opkræver kurtage ved transaktionerne som betales af foreningen. Investeringsforening Depotbank Kapitalforvalter Brokere

12 Så hvad koster det egentlig? Investorer Distributør bp Administrationsselskab bp Bestyrelse Brokere? Investeringsforening Kapitalforvalter bp Depotbank bp Samlede omkostninger Typisk fra bp afhængigt af aktivklasse og aktivmasse

13 Vigtige begreber Indre Værdi Eksempel Den indre værdi per bevis/andel defineres som værdien af afdelingens værdipapirer og kontantbeholdninger fratrukket påløbne omkostninger divideret med antal beviser/andele. Den indre værdi er således den nøjagtige regnskabsmæssige værdi af et investeringsbevis. TDC aktier 100 Danske Bank aktier 150 Novo Aktier 200 Kontanter 50 Tilgodehavende renter 2 Skyldige omkostninger -3 Nettoformue 499 Antal beviser: 10 stk Indre værdi 49,90 På udenlandsk kaldes indre værdi Net Asset Value eller NAV.

14 Flere vigtige begreber Emissionskurs Indløsningskurs Den højest mulige kurs for et investeringsbevis givet en indre værdi. Emissionstillæget skal dække omkostningerne for bestående investorer ved at nye kommer ind dermed påfører handelsomkostninger Den lavest mulige kurs for et investeringsbevis givet en indre værdi. Indløsningsfradraget skal dække omkostningerne for tilbageværende investorer ved at nogen forlader foreningen og dermed påfører handelsomkostninger

15 Emission og indløsning Emissionskurs Hvis der på et givet tidspunkt er flere købere end sælgere af beviser i en afdeling (netto-tilgang af penge) vil den faktiske afregningskurs nærme sig emissionskursen (indre værdi + tillæg) Afdelingen siges da at være i emission Foreningen pådrager sig omkostninger da der skal købes flere papirer Alle investorer der handler på dette tidspunkt vil handle på samme kurs Nye investorer betaler en højere kurs end indre værdi for at kompensere de bestående investorer Forladende investorer får en (lidt) bedre kurs fordi de sælger mens merparten køber. Kursinterval Indre værdi Indløsningskurs Hvis der derimod er flere sælgere end købere (netto-afgang af midler) skal foreningen ud og sælge papirer Afdelingen siges da at være i indløsning Omkostningerne ved at sælge papirer på lægges de forladende investorer ved et fradrag i prisen Alle investorer der handler på dette tidspunkt vil handle på samme kurs Nye investorer kommer billigere ind fordi de køber mens merparten sælger Forladende investorer får en (lidt) lavere kurs for at dække foreningens omkostninger Eksisterende investorer som var og bliver i foreningen holdes skadesløse

16 Omkostningsbegreber ÅOP (årlige omk. i %) E I ÅOP A H 7 7 A Årlige administrationsomkos tninger i % dvs. forvaltningshonorar, beholdningsprovision, depotomkostninger og øvrige admin.omk. H Handelsomkostninger i foreningeni % E Det maksimale emissionst illæg iht. prospektet i % I Det maksimale indløsningsfradagiht. prospektet i % ÅOP - Årlige Omkostninger i Procent - samler alle omkostningskomponenter ved at spare op i forening i et enkelt og overskueligt nøgletal, der kan sammenlignes på tværs af foreninger. ÅOP er baseret på visse standardiserede forudsætninger - f.eks. at investors tidshorisont er syv år. Hvis investor har en anden faktisk horisont vil de faktiske omkostninger være højere (kortere horisont) eller lavere (længere horisont). I rådgivningen er en syv-årig horisont ikke usædvanlig men nogle investorer har en tendens til at omlægge/handle langt hyppigere. ÅOP er altså ikke et individuelt nøgletal, der udtrykker den enkelte investors præcise omkostninger ved at spare op i forening. Tværtimod overvurderer ÅOP i mange tilfælde omkostningerne. Anvendelsen af de maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag er en worst-case. Hvis alle investorer ikke skal samme vej samtidigt vil kursen ligge i intervallet omkring den indre værdi og således være mindre end maksimalsatserne.

17 Omkostningsbegreber Total Expense Ratio TER TER A/ AuM A Årlige administrationsomkostninger dvs.forvaltningshonorar, beholdningsprovision, depotomkostninger og øvrige admin.omk. AuM Samlet aktivmasse Andre faktorer: Subscription fees Redemption fees Swing pricing TER er den internationale standard til opgørelse af omkostninger Modsat ÅOP tages ikke hensyn til foreningens handelsomkostninger (TER er således relativt lavere) Modsat ÅOP tages der ikke hensyn til omkostninger ved ind- og udtræden hvorfor der ikke er antagelser om investeringshorisonten (TER er således relativt lavere) En sammenligning mellem en dansk og en udenlandsk investeringsforening besværliggøres hermed. ÅOP TER

18 Andre faktorer Indløsningsbegrænsninger Typisk ingen Der beregnes indre værdi dagligt (i DK som regel oftere) Tegning/indløsning kan suspenderes hvis indre værdi ikke kan fastsættes Der findes fonde hvor indre værdi opgøres ugentligt, månedligt, kvartalsvist eller årligt Udbytter Danske udbyttebetalende afdelinger Modtagne dividender, renteindtægter og realiserede kursgevinster skal udbetales. Investor beskattes som hvis man havde det underliggende papir direkte. Danske akkumulerende Intet udbytte. Investor lagerbeskattes Udenlandske fonde Hvis de ikke følger DK skatteregler er der lagerbeskatning og kursgevinstbeskatning ved salg Uanset om fonden udbetaler udbytte eller ej.

19 Placeringsregler Krav om risikospredning UCITS direktiverne reglen En afdeling må ikke have positioner større end 10% i en enkelt udsteder. Summen af positioner over 5% må maksimalt udgøre 40% tilsammen. Dvs. Maksimal koncentration er 4 positioner af 10% Yderligere 60%/4,99% = 12+ positioner Altså mindst 17 positioner Der er undtagelser for statsobligationer og visse realkreditobligationer Brug af derivater samt hedging og gearing

20 Sær-udgaver Professionelle foreninger Hedgeforeninger Professionelle foreninger er en særlig type foreninger, der alene henvender sig til såkaldte professionelle investorer - som f.eks. pensionskasser. Lempeligere offentlig regulering Kan selv vælge risikorammerne Professionelle foreninger har erstattet de tidligere fåmandsforeninger. Hedgeforeninger er opbygget som investeringsforeninger, dvs. medlemmerne ejer foreningen og har stemmeret på generalforsamlingen. Har andre investeringsstrategier end de traditionelle investeringsforeninger - og også videre investeringsrammer. Typisk muligheder for at investere i unoterede aktiver, gearing og udbredt brug af derivater

21 Artikler I N V E S T E R I N G S F O R E N I N G E R

22 Investeringsforeningers eksistensberettigelse Kandidatafhandling oecon-studiet Århus (2000) Spørgsmål: Stordriftsfordele>omkostninger? Risikojusteret afkast>passivt afkast? Metode: Investeringsforeninger danske aktier 7 foreninger data Benchmark KAX Udregning af risikojusterede afkastmål Jensen s Alpha Treynor Ratio Sharpe Ratio

23 Totalindekset (KAX) 161 aktier Aalborg Boldspilklub A/S Aarhus Elite A/S ALK-Abello A/S Alm Brand A/S Alm Brand Formue A/S Ambu A/S Andersen & Martini A/S AP Moeller - Maersk A/S AP Moeller - Maersk A/S Arkil Holding A/S Asgaard Group A/S Atlantic Airways P/F Atlantic Petroleum P/F Auriga Industries Bang & Olufsen A/S BankNordik P/F Bavarian Nordic A/S Berlin III A/S Bioporto A/S Blue Vision A/S BoConcept Holding A/S BRD Klee A/S Brodrene A&O Johansen A/S Brodrene Hartmann A/S Brondbyernes IF Fodbold A/S Carlsberg A/S Carlsberg A/S CBrain A/S Chemometec A/S Chr Hansen Holding A/S Coloplast A/S Columbus A/S Comendo A/S D/S Norden A/S Dalhoff Larsen & Horneman A/S Danionics AS Danske Andelskassers Bank A/S Danske Bank A/S Dantax A/S Dantherm A/S Dfds A/S DiBa Bank A/S Djurslands Bank A/S DKTI A/S DSV A/S East Asiatic Co Ltd A/S Egetaepper A/S Erria A/S Euroinvestor.com A/S Exiqon A/S Expedit A/S FE Bording A/S FirstFarms A/S FLSmidth & Co A/S Fluegger A/S G4S PLC Gabriel Holding A/S Genmab A/S Glunz & Jensen Intl/A S GN Store Nord A/S Greentech Energy Systems AS Griffin IV Berlin A/S Gronlandsbanken AB Gyldendalske Boghandel Gyldendalske Boghandel H Lundbeck A/S H+H International A/S Harboes Bryggeri A/S Hojgaard Holdings A/S Hojgaard Holdings A/S Hvidbjerg Bank A/S IC Companys A/S InterMail A/S Investea German High Street II Jensen & Moller Invest A/S Jeudan A/S Jyske Bank A/S Kobenhavns Lufthavne Kreditbanken Lan & Spar Bank Land & Leisure A/S Land & Leisure A/S Lastas A/S Lollands Bank A/S Luxor A/S Mols-Linien A/S Monberg & Thorsen A/S Mons Bank Netop Solutions A/S NeuroSearch A/S Newcap Holding A/S NKT Holding A/S Nordea Bank AB Nordfyns Bank Nordic Shipholding A/S Nordicom A/S Nordjyske Bank A/S Norresundby Bank A/S North Media AS Novo Nordisk A/S Novozymes A/S NTR Holding B Nunaminerals A/S Ossur HF Ostjydsk Bank A/S Pandora A/S Parken Sport & Entertainment A/S PER Aarsleff A/S Prime Office A/S Rella Holding A/S Rias A/S Ringkjoebing Landbobank A/S Roblon A/S Rockwool International A/S Rockwool International A/S Royal UNIBREW A/S RTX A/S Salling Bank A/S Sanistal A/S SAS AB Scandinavian Brake Systems A/S Schaumann Properties AS Schouw & Co Silkeborg IF Invest A/S SimCorp A/S Sjaelso Gruppen SKAKO A/S/ Odense Skjern Bank SmartGuy Group A/S Solar A/S SP Group A/S Spar Nord Bank A/S Sparekassen Faaborg A/S Sparekassen Himmerland A/S Sparekassen Lolland A/S SSBV-Rovsing A/S Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S Svendborg Sparekasse A/S Sydbank A/S TDC A/S Tivoli A/S TK Development A/S Topdanmark A/S TopoTarget A/S Topsil Semiconductor Matls Torm A/S Totalbanken A/S Trifork A/S Tryg A/S United International Enterprises United Plantations BHD Veloxis Pharmaceuticals A/S Vestas Wind Systems A/S Vestfyns Bank Vestjysk Bank A/S Viborg Handbold Klub A/S Victor International A/S Victoria Properties A/S Vordingborg Bank A/S William Demant Holding A/S Zealand Pharma A/S

24 Jensen s Alpha fortæller os om forvalteren har skabt værdi udover hvad vi kan forvente fra CAPM. α R R p Jensen s Alpha E( R ) R R Den risikofrie rente f p m β Porteføljensbeta p p p f Afkastet på porteføljen E R Afkastet på markedet(benchmark) m R Det risikojust eredemerafkast på porteføljen f p α<0 α>0 E(R) E( R ) R E( R R aktie rf m rf ) aktie F1 SML F2 r F Udgangspunktet er at al risiko = β Afkast udover SML er α. β Et mere korrekt sammenligningsgrundlag end blot afkastet. Typisk vil vi teste om α er statistisk signifikant forskellig fra 0. Ulempe: fortæller os intet om risikospredningen

25 Treynor ratioen giver os et præcist mål for merafkastet pr. enhed risiko (β) Treynor Ratio E(R) E( R ) R E( R R aktie rf m rf ) aktie F1 SML E( Rp ) R f Tp T Det risikojust eredemerafkast på porteføljen R Den risikofrie rente R p f p Afkastet på porteføljen β Porteføljensbeta p p F2 T p r F β Udgangspunktet er at al risiko = β Vi foretrækker så høj Treynor ratio som muligt. Et mere korrekt sammenligningsgrundlag end blot afkastet. Ulempe: fortæller os intet om risikospredningen

26 Sharpe Ratioen er hældningen på tangentlinien i CAPM R R R p m f Sharpe Ratio E( Rm R f ) E( Rp ) Porteføljensafkast Markedetsafkast (benchmark) Den risikofrie rente Standardafvigelsen påporteføljensafkast p p Forventet afkast E( Rm R f ) E( Rp) m Enkeltaktier Efficient rand Tangent linien r F Volatilitet σ Udgangspunktet er at risiko = standardafvigelsen σ Vi foretrækker så høj Sharpe ratio som muligt. Et mere korrekt sammenligningsgrundlag end blot afkastet. Ulempe: Noget rod når afkast er negative.

27 Konklusioner Ingen konsistent outperformance... Problemer ved analysen... Seks af syv slog KAX, men ikke konsistent Kun to slog KFX, men ikke hvert år Ingen statistisk sammenhæng mellem foreningernes Sharpe ratio ranking fra år til år Survivorship bias? Er KAX et realistisk alternativ? Er KFX replikerbart for menigmand? Hvad med reglen? Svarer ikke på spørgsmålet om omkostninger vs. fordele

28 Nyt Nøgletal for omkostninger i investeringsforeninger: ÅOP Positivt: Negativt: ÅOP giver bedre information end administrationsomkostningerne alene. Brug af maksimale omkostninger er rimeligt (typiske faktiske ÅOP er 10-15% lavere) 7 års horisont er ikke relevant for mange investorer Udenlandske undersøgelser viser at op mod 50% af investorer har en horisont på <2 år eller >7 år.

29 Value for money i de danske investeringsforeninger Partsindlæg fra IFR Kritiske bemærkninger... 51% af afdelingerne slog markedet over en 10 års periode efter omkostninger Omkostningerne er faldende Hvad med obligationsafdelingerne? Hvem får stordriftsfordelen? Vi er de billigste i Europa Nej til flere ÅOP-horisonter

30 KapitalPleje A/S: Det perfekte selskab til undervisningsbrug Hvad er det? Kritik Noteret aktieselskab Investerer i blandede aktiver Kan geare 300% + brug af derivater Urealistisk afkastmål Fast fee 0,25% per kvartal + eksponentielt performance fee Skattemæssig ulempe Intet benchmark Risiko og kompleksitet 12% før omkostninger og (dobbelt) skat Enormt dyrt og uheldig incitamentsstruktur

31 KapitalPleje A/S: Det perfekte selskab til undervisningsbrug

32 Fusionerede i 2010 med Spar Nord Formueinvest

33 Hvad har vi lært? 33 Investeringsforeninger Artikler Veldefineret struktur Omfattende lovgivning og investorbeskyttelse Omkostningsbegreber veldefinerede og transparente Indbygget risikospredning Outperformance er sjælden og konsistent outperformance er endnu mere sjælden ÅOP-begrebet er for unuanceret? Der findes ting derude som er værre... Meget værre. CBS 2013, Mads Jensen juli 2013

34 Test tid 10 spørgsmål Multiple choice et eller flere rigtige svar 10 minutter Husk navn i toppen Retur til næste forelæsning NÆSTE GANG: HUSK LOMMEREGNER!!!! 34 CBS 2013, Mads Jensen juli 2013

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato Topdanmark 170,6 12,5 13,65 7,3% 0 0,0% 0 15,6 9,1% 9,1% 10-04-2014 Tryg 566,5 39,4 14,38 7,0% 27 4,8% 69 13,5 2,4% 7,1% 03-04-2014 TDC 56,2 3,9 14,41 6,9% 3,7 6,6% 95 0 0,0% 6,6%

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato TDC 50,35 4,48 11,2 8,9% 4,6 9,1% 103% 0,9 1,8% 10,9% 07-03-2013 Kbnh.Lufth. 2749 205,8 13,4 7,5% 205,8 7,5% 100% 0 0,0% 7,5% 09-04-2013 GN 127 1,66 76,5 1,3% 0,49 0,4% 30% 8 6,3%

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016 Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen 19. april 2016 Ledelsesudvalg Hvad siger loven og anbefalingerne? Udvalg Antal medlemmer Uafhængige medlemmer Formanden for bestyrelsen kan være

Læs mere

Bilag 1 Bestyrelsen og omverdenen

Bilag 1 Bestyrelsen og omverdenen Bilag Bilag 1: Bestyrelsen og omverdenen Bilag 2: Bestyrelsen og virksomheden Bilag 3: Oversigt over informationer hentet via Format i Orbis Bilag 4: Oversigt over virksomheder anvendt i analysen Bilag

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 309.255.000 3,2% 04,00 NYKREDIT REALKREDIT 2018 112.250.000 1,2% 1,00 DLR

Læs mere

21613 BLVIS A OMX CPH Equities Blue Vision A Stock DK BNORDIK CSE OMX CPH Equities BankNordik Stock FO BO OMX CPH

21613 BLVIS A OMX CPH Equities Blue Vision A Stock DK BNORDIK CSE OMX CPH Equities BankNordik Stock FO BO OMX CPH This is an attachment to IT Notice on tick size changes published 24 September 2014. Below the order books that will be moved from tick size table XCSE Equities, DKK to a new tick size table XCSE Other

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i incitamentsprogrammer (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,884 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komité arbejde

Læs mere

Krisekommunikation og issues management

Krisekommunikation og issues management Krisekommunikation og issues management Undersøgelse blandt 54 af Danmarks førende børsnoterede selskaber 2. november 2007 Copyright Reliance A/S Indhold 1. Undersøgelsens formål 2. Definitioner 3. Baggrund

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 307.401.806 3,59% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 583.382 0,01% 10,00 Krf.

Læs mere

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 2 Analyse

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.402.816 0,0% 2,00 DLR kredit 2017 S 112.522.300 1,3% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 161.697 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 12.670.042 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 82.885 0,0%

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 58.876 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.624.025 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

INVESTOR RELATIONS FORENING. Regnskab. for. Aret 1. juli 2006-30. juni 2007. 19. foreningsår

INVESTOR RELATIONS FORENING. Regnskab. for. Aret 1. juli 2006-30. juni 2007. 19. foreningsår DIRF DANSK INVESTOR RELATIONS FORENING Regnskab for Aret 1. juli 2006-30. juni 2007 19. foreningsår Resultatopgørelse for perioden 1.juli 2006-30.juni 2007 Indtægter: Note 2006/07 2005/06 Medlemskontingenter

Læs mere

Regnskab. for. Året 1. juli 2007-30. juni 2008

Regnskab. for. Året 1. juli 2007-30. juni 2008 Regnskab for Året 1. juli 2007-30. juni 2008 20. foreningsår Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 Indtægter: Note 2007/08 2006/07 Medlemskontingenter 1 577.330,00 497.500,00 Sponsorater

Læs mere

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion til ADR er 1. Danske selskaber med ADR programmer 2. Hvorfor? 3. Udvalgte temaer Rejsning af kapital

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 57.571 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.516.976 0,0% 2,00

Læs mere

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE RØD CERTIFICERING FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Fællesbetegnelse for: Kapitalforeninger Hedgefonde Non-UCITS Private equity fonde Fonde med

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 2.917.791 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 10.118.800 0,1% 2,00

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE 2006

OMKOSTNINGSANALYSE 2006 ANALYSE 30. marts 2007 OMKOSTNINGSANALYSE 2006 Den store formuestigning i de danske investeringsforeninger i de senere år betyder, at opsparing i investeringsbeviser nu er danskernes foretrukne opsparingsform.

Læs mere

LDs fremtid og udfordringer. Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009

LDs fremtid og udfordringer. Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009 Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 20 Offentligt LDs fremtid og udfordringer Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009 Agenda LDs historie Medlemmer LDs omdannelse og fremtid

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.022.472 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 25.435.250 0,4% 2,00

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 194.562 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 13.305.522 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 95.665 0,0%

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3,274,504 0.1% 2,00 DLR kredit 2017 S 112,183,500 1.8% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.117.641 0,1% 2,00 DLR kredit 2017 S 111.680.800 2,1% 2,00 DLR

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Bull & Bear certifikater

Bull & Bear certifikater Produktliste af 07.12.2015 Bull & Bear certifikater Produktliste Et certifikat er et børsnoteret værdipapir, hvis værdi følger udviklingen i et andet aktiv, det underliggende aktiv. Med certifikater kan

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 230.992 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.724.405 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

Regnskab. for. Året 1. juli 2008-30. juni 2009

Regnskab. for. Året 1. juli 2008-30. juni 2009 Regnskab for Året 1. juli 2008-30. juni 2009 21. foreningsår CVR 29022801 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2008-30. juni 2009 Indtægter: Note 2008/09 2007/08 Medlemskontingenter 1 592.500,00 577.330,00

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Danmark

Investeringsforeningen BIL Danmark Investeringsforeningen BIL Danmark Halvårsrapport 2017 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i foreningen i halvåret...4

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Kapitalforeninger (rød risikomærkning)

Kapitalforeninger (rød risikomærkning) Kapitalforeninger (rød risikomærkning) En kapitalforening er en alternativ investeringsfond, som kan investere i mange forskellige typer af aktiver. Med en kapitalforening kan du som et supplement til

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2016 CVR nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i foreningen

Læs mere

Investeringsaftale Mix

Investeringsaftale Mix Investering Investeringsaftale Mix Investeringsaftale Mix 1 Investeringsaftale Mix Med Investeringsaftale Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation 1) Formålet Bilaget definerer: Vedtaget af generalforsamlingen 10. december 2013 generelt branchekodeks for

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Danmark

Investeringsforeningen BIL Danmark Investeringsforeningen BIL Danmark Halvårsrapport 2016 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i halvåret...4 Halvårsregnskab...6

Læs mere

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet

Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet Vi samarbejder med en række investeringsforeninger og andre udbydere af finansielle ydelser. Som led i samarbejdsaftalen betaler investeringsforeningerne

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Investeringsforeningsbeviser

Investeringsforeningsbeviser Investeringsforeningsbeviser Når du investerer dine penge i investeringsforeningsbeviser, får du typisk en god risikospredning, samtidig med at du får en professionel pleje af investeringen. Der findes

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo.

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo. DAF Århus 04-12-2013 Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause Kort præsentation af Aktieinfo. Spørgsmål. www.aktieinfo.net/abb Aktieinfo gør-det-selv-aktiefolkets

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Er den negative korrektion ovre, og fortsætter aktierne op?

Dansk Finansservice Danske Aktier. Er den negative korrektion ovre, og fortsætter aktierne op? Analyse og data pr. 31. oktober 2015 Er den negative korrektion ovre, og fortsætter aktierne op? Oktober bød generelt på fine kursstigninger, hvor især verdensmarkedsindekset rykkede Resumé Der er foretaget

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest Forenklet fællesprospekt 2009 for obligationsafdelingerne KORTE OBLIGATIONER OBLIGATIONER LANGE OBLIGATIONER 1 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet...

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Rapportering af risici: Relevans og metoder

Rapportering af risici: Relevans og metoder Rapportering af risici: Relevans og metoder Michael Christensen Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik 3. juni 2004 Disposition 1. Historik 2. Gældende praksis: Investeringsforeninger 3. Relevansen

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr. 21 63 49 05, FT-nr. 11.114 Fusion af afdeling Nordea Invest Bolig I, SE-nr. 32 53 53 48 (den ophørende afdeling) og

Læs mere

Markedskommentar. 4. maj 2010

Markedskommentar. 4. maj 2010 Markedskommentar 4. maj 2010 Afkastforventninger danske aktier (KFX) Indtjening i KFX-indekset Kurs Andel KFX værdi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 pct. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr.

Læs mere

Investeringsaftale Pension

Investeringsaftale Pension Investering Investeringsaftale Pension Investeringsaftale Pension 1 Investeringsaftale Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers

Læs mere

Overblik. Inspiration. Viden Lønundersøgelsen 2017

Overblik. Inspiration. Viden Lønundersøgelsen 2017 PwC s lønundersøgelse viser en generel stigning i både det gennemsnitlige bestyrelseshonorar og i det gennemsnitlige vederlag til direktionen i de undersøgte selskaber. Lønundersøgelsen og udviklingstendenserne

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

Eksklusiv Formuepleje

Eksklusiv Formuepleje Eksklusiv Formuepleje Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr. 31843219 Eksklusiv Formuepleje 1 Eksklusiv Formuepleje En Eksklusiv Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32 08 02 86, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32 08 02 86, der afholdes Til aktionærerne i Formuepleje Fokus A/S Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 05 41 64), (FT-nr. 21),

Læs mere

Aarhus. program. 12. juni 2012. Dansk Aktionærforening præsenterer: ScanDic aarhus city - Østergade 10-8000 AArhus

Aarhus. program. 12. juni 2012. Dansk Aktionærforening præsenterer: ScanDic aarhus city - Østergade 10-8000 AArhus knordik, Brdr. Hartmann, Dansk Aktionærforening, Danske Invest, Finanshuset i Fredensbor Handelsbanken, IG Markets, Maj Invest, Jyske Bank, Jyske Invest, Netfonds Bank, Nordea Ba s, Pandora, Saxo Privatbank,

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Surveillance Copenhagen

Surveillance Copenhagen Surveillance Copenhagen København, 15. august 2008 Rettelse Implementering af MSCI og S&P s reviderede GICS-klassifikation Ændringer som følge af implementering af MSCI og S&P s reviderede GICS-klassifikation

Læs mere

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 2010 blev et godt år for de danske investeringsforeninger og deres 820.000 private investorer. De bedste afdelinger gav afkast på over 40 pct. til investorerne.

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling Nordea Invest Europæiske aktier fokus, SE-nr. 33 47 13 94, FT-nr. 59, og afdeling

Læs mere

Forenklet. Afdeling Bolig

Forenklet. Afdeling Bolig Forenklet prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Bolig Afdeling Bolig Indhold Afsnit I Foreningen... 2 Afsnit II Afdelingen... 3 Afsnit III - Samarbejdsparter og tegning... 4 Afsnit IV - Afkast, udbytte,

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere