Forslag. til. 3. I 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»energi-, forsynings- og klimaministeren«:», jf. dog stk. 4«.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. til. 3. I 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»energi-, forsynings- og klimaministeren«:», jf. dog stk. 4«."

Transkript

1 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Frister for opnåelse af tilsagn om og ansøgning om udbetaling af støtte efter den grønne ordning og ordningen for elektricitet fra små anlæg, der anvender biogas eller forgasningsgas fremstillet med biomasse som energikilde m.v., midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionstilladelse, nedjustering af balancegodtgørelse, loft i ordningen for små anlæg, der anvender biomasse som energikilde m.v., frister for nettilslutning og ansøgning om udbetaling af pristillæg i ordningen for solcelleanlæg nettilsluttet den 11. juni 2013 eller senere m.v.) 1 I lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr af 27. oktober 2016, som ændret ved bl.a. 1 i lov nr af 29. december 2015, 1 i lov nr af 23. december 2016, og senest ved 2 i lov nr. 662 af 8. juni 2017 foretages følgende ændringer: 1. I 9, stk. 1, 1. pkt., udgår»det offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg med tilhørende«og»miljøkonsekvensrapport«ændres til:»miljøkonsekvensrapporten« , stk. 1, 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:»tilsagn om tilskud kan alene gives til og med den 20. februar Udbetaling af tilskud er betinget af, at den pågældende vindmølle er blevet nettilsluttet, og at Energinet.dk har modtaget ansøgning om hel eller delvis udbetaling af tilskud senest den 20. februar 2020.«3. I 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»energi-, forsynings- og klimaministeren«:», jf. dog stk. 4«. 4. I 29 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:»stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan i særlige tilfælde give dispensation til, at et anlæg omfattet af 25, stk. 1, midlertidigt drives uden tilladelse efter stk. 1, jf. stk. 2 og 3.«Stk. 4 bliver herefter stk I 35 a, stk. 4, 1. pkt., 36, stk. 3, 1. pkt., 38, stk. 4, 1. pkt., og 43, stk. 3, nr. 1, ændres»1,3 øre«til:»0,9 øre« a, stk. 8, 1. pkt., ophæves og i stedet indsættes:»for anlæg, som er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere, er valg af pristillæg efter stk. 7, betinget af Energinet.dk's tilsagn, som alene kan gives indtil udgangen af 2020, forud for projektets påbegyndelse. For projekter, hvor der er truffet afgørelse om tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere, kan den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro. For anlæg, som er nettilsluttet den 1. januar 2018 eller senere kand er alene gives tilsagn inden for en pulje på 1 MW. Udbetaling af pristillæg efter stk. 7, er betinget af, at anlægget nettilsluttes senest den 31. december 2022, og at Energinet.dk har modtaget ansøgning om udbetaling af pristillæg senest den 31. marts 2023.«7. 44, stk. 3, 1. pkt., ophæves og i stedet indsættes: 1

2 »For anlæg, som er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere, er pristillæg efter stk. 2, betinget af Energinet.dk's tilsagn, som alene kan gives indtil udgangen af 2020, forud for projektets påbegyndelse. For projekter, hvor der er truffet afgørelse om tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere, kan den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro. For anlæg, som er nettilsluttet den 1. januar 2018 eller senere kan der alene gives tilsagn inden for en pulje på 1 MW. Udbetaling af pristillæg efter stk. 2, er betinget af, at anlægget nettilsluttes senest den 31. december 2022, og at Energinet.dk har modtaget ansøgning om udbetaling af pristillæg senest den 31. marts 2023.«8. 47, stk. 10,1.og 2. pkt. ophæves og i stedet indsættes:»for elektricitet fra anlæg, som er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere, ydes alene pristillæg efter stk. 9, hvis anlægget har en installeret effekt på under 500 kw. Pristillægget er endvidere betinget af Energinet.dk's tilsagn, som alene kan gives indtil udgangen af 2020, forud for projektets påbegyndelse. For projekter, hvor der er truffet afgørelse om tilsagn om pristillæg den 1. januar 2017 eller senere, kan den samlede støtte pr. virksomhed pr. projekt maksimalt udgøre et beløb svarende til 15 mio. euro. For anlæg, som er nettilsluttet den 1. januar 2018 eller senere kan der alene gives tilsagn inden for en pulje som for hver af ordningerne i stk. 9, nr. 1-3, udgør 1 MW. Udbetaling af pristillæg efter stk. 9, er betinget af, at anlægget nettilsluttes senest den 31. december 2022, og at Energinet.dk har modtaget ansøgning om udbetaling af pristillæg senest den 31. marts 2023.«2 I lov nr. 900 af 4. juli 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, som ændret ved 1 i lov nr af 23. december 2012, foretages følgende ændringer: 1. I 4, stk. 7, indsættes efter 3. pkt.:»udbetaling af pristillæg er betinget af, at Energinet.dk har modtaget ansøgning om udbetaling af pristillæg senest den 31. marts «2. I 4, stk. 8, indsættes efter 3. pkt.:»udbetaling af pristillæg er betinget, at Energinet.dk har modtaget ansøgning om udbetaling af pristillæg senest den 31. marts 2018.«3. I 4, stk. 9, ændres»den 11. juni 2013 eller senere,«til:»i perioden fra og med den 11. juni 2013 til og med den 31. december 2017,«. 4. I 4, stk. 9, indsættes efter sidste pkt.:»udbetaling af pristillæg er betinget, at Energinet.dk har modtaget ansøgning om udbetaling af pristillæg senest den 31. marts 2018.«Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets hovedpunkter 2.1. Frist for at opnå tilsagn om støtte i den grønne ordning, ordningen for små anlæg, der anvender biogas eller forgasningsgas fremstillet ved biomasse som energikilde, ordningen for særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde, og ordningerne for andre VE-teknologier end solcelleanlæg, herunder bølgekraft, vandkraft og solfangere Gældende ret Den grønne ordning Små biogasanlæg, særlige biomasseanlæg, og andre VE-teknologier end solcelleanlæg, herunder bølgekraft, vandkraft og solfangere Ministeriets overvejelser Den grønne ordning Små biogasanlæg, særlige biomasseanlæg, og andre VE-teknologierne end solcelleanlæg, herunder bølgekraft, vandkraft og solfangere 2.2. Mulighed for midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionstilladelse Gældende ret Ministeriets overvejelser 2.3. Nedjustering af balancegodtgørelse Gældende ret Ministeriets overvejelser 2.4. Loft på 1 MW i ordningen for små biogasanlæg, ordningen for særlige biomasseanlæg, og ordningerne for andre VE-teknologier end solcelleanlæg, herunder bølgekraft, vandkraft og solfangere Gældende ret Ministeriets overvejelser 2.5. Frist for nettilslutning i ordningen for solcelleanlæg, der er nettilsluttet den 11. juni 2013 eller senere og indsættelse af frist for ansøgning om udbetaling af pristillæg i ordningerne for solcelleanlæg med en installeret effekt på 400 kw eller derunder, som er nettilsluttet senest den 10. juni 2013, i ordningen for fælles solcelleanlæg, der nettilsluttet senest den 10. juni 2013 og i ordningen for solcelleanlæg, der er nettilsluttet den 11. juni 2013 eller senere Gældende ret Ministeriets overvejelser Frist for ansøgning udbetaling om pristillæg i ordningerne for solcelleanlæg med en installeret effekt på 400 kw eller derunder, som er nettilsluttet senest de 10. juni 2013, i ordningen for fælles solcelleanlæg, der er nettilsluttet senest 10. juni 2013 og i ordningen for solcelleanlæg, der er nettilsluttet den 11.juni 2013 eller senere Indsættelse af nettilslutningsfrist og frist for ansøgning om pristillæg i ordningen for solcelleanlæg nettilsluttet den. 11. juni 2013 eller senere 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Regionale konsekvenser, herunder for landdistrikter 3

4 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 10. Sammenfattende skema 4

5 1. Indledning Lovforslaget indeholder forslag til ændringer af lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr af 27. oktober 2016 (i det følgende benævnt VE-loven). Formålet med lovforslaget er bl.a. at tydeliggøre, at en række støtteordninger omfattet af EU s statsstøtteregler er tidmæssigt afgrænset, hvilket betyder, at ordningerne har en udløbsdato i medfør af de bagvedliggende EU-retlige grundlag. Det betyder, at der ikke kan gives tilsagn om støtte i medfør af ordningerne efter de pågældende udløbsdatoer, uden at det vil være i strid med EU-retten. VE-lovens bestemmelser om tilsagn om støtte for de pågældende støtteordninger er ikke afgrænset i henhold til udløbsdatoerne. For at bringe overensstemmelse mellem VE-loven og de EU-retlige statsstøttegrundlag foreslås det, at der indsættes en frist for at opnå tilsagn om støtte i medfør af de pågældende støtteordninger i VE-loven i overensstemmelse med udløb af statsstøtteordningerne. Det indebærer for den grønne ordning, at der udover frist for opnåelse af tilsagn om tilskud indsættes frist for ansøgning om udbetaling af tilskud. Fristen for ansøgning om udbetaling af tilskud foreslås fastsat til 2 år efter udløb af ordningen. Det medfører for støtteordningen for elektricitet produceret på små anlæg, der anvender biogas eller forgasningsgas fremstillet ved biomasse som energikilde (i det følgende benævnt små biogasanlæg), støtteordningen for elektricitet fra særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde (i det følgende benævnt særlige biomasseanlæg, og støtteordningerne for elektricitet fra andre VE-teknologier end solcelleanlæg, herunder bølgekraft, vandkraft og solfangere, at der udover frist for opnåelse af tilsagn om pristillæg indsættes frist for nettilslutning og ansøgning om udbetaling af pristillæg. Fristen for nettilslutning foreslås fastsat til 2 år efter udløb af ordningen, og fristen for ansøgning om udbetaling af pristillæg foreslås fastsat til 3 måneder efter udløb af nettilslutningsfrist. Med indsættelse af frist for at opnå tilsagn om støtte i VE-loven vil det fremgår af VE-loven, at der alene kan gives tilsagn om støtte indtil udløb af den pågældende statsstøtteordning. Formålet med indsættelse af fristerne for nettilslutning og ansøgning om udbetaling af støtte er, at der ikke flere år efter udløb af det statsstøtteretlige grundlag ansøges om udbetaling. Endvidere foreslås indsat et loft i form af en pulje på 1 MW i støtteordningerne for henholdsvis små biogasanlæg, for særlige biomasseanlæg, og for hver af støtteordningerne for andre VE-teknologier end solcelleanlæg, herunder bølgekraft, vandkraft og solfangere (VE-lovens 47, stk. 9). Formålet med indsættelse af loftet er, at der ikke sker en uforudset og ukontrolleret udbygning i medfør af støtteordningerne. Desuden foreslås det, at der indsættes en ansøgningsfrist for udbetaling af forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg med en installeret effekt på 400 kw eller derunder, der er nettilsluttet senest den 10. juni 2013, og for udbetaling af forhøjet pristillæg for elektricitet fra fælles solcelleanlæg, der er nettilsluttet senest den 10. juni Endvidere foreslås det, at tidsbegrænse muligheden for at opnå forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg, der er nettilsluttet den 11. juni 2013 eller senere, ved at indsætte en seneste frist for nettilslutning og frist for ansøgning om udbetaling af pristillæg. 5

6 Derudover foreslås indsat en mulighed for midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionstilladelse. Der kan således opstå tilfælde, hvor det er nødvendigt at sikre, at et elproduktionsanlæg på havet, såsom en havvindmøllepark kan drives midlertidigt uden elproduktionstilladelse, eksempelvis i forbindelse med misligholdelse af et realkreditlån i en havvindmøllepark, hvor realkreditinstituttet som ufyldestgjort panthaver overtager og driver anlægget i en begrænset periode Den foreslåede ændring er et nødvendigt supplement til muligheden for efter lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016 (herefter benævnt elforsyningsloven) at give dispensation til at drive et elproduktionsanlæg over 25 MW uden bevilling i disse særlige tilfælde. Ændringen vil ligeledes sikre driften af elproduktionsanlæg på havet på 25 MW eller derunder i disse situationer. Med lovforslaget foreslås en nedjustering af balancegodtgørelsen, som gives i kompensation for de udgifter som vindmølleejere har. Balancegodtgørelsen skal i gennemsnit dække vindmølleejeres balanceringsomkostninger. I forbindelse med den løbende kontrol af balancegodtgørelsen er der fundet grundlag for nedjustering af godtgørelsen i overensstemmelse med Europa-Kommissionens godkendelser af ordningen. Endelig foreslås en konsekvensrettelse af lovens henvisning til VVM-processen, der i forenklet form er videreført i den nye lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 2. Lovforslagets hovedpunkter 2.1. Frist for tilsagn og ansøgning om udbetaling af tilskud i den grønne ordning, frist for tilsagn, nettilslutning og ansøgning om udbetaling af pristillæg i ordningen for små biogasanlæg, ordningen for særlige biomasseanlæg, og ordningerne for andre VE-teknologier end solcelleanlæg, herunder bølgekraft, vandkraft og solfangere Gældende ret Den grønne ordning Den grønne ordning trådte i kraft i 2009 og er en af i alt fire ordninger i VE-loven, som har til hensigt at fremme lokalbefolkningens accept af og engagement i udbygningen med vindmøller på land ved at give tilskud til de kommuner, hvor der opsættes vindmøller. Den grønne ordning er reguleret i VE-lovens Med den grønne ordning ydes der tilskud til anlægsarbejder, der har til formål at styrke landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen. Ordningen gælder for vindmøller på land, som er nettilsluttet den 21. februar 2008 eller senere, bortset fra husstandsvindmøller. Der ydes tilskud med et beløb, som svarer til 0,4 øre pr. kwh for op til fuldlasttimer for hver vindmølle. Udbetaling af tilskud er betinget af, at 6

7 kommunalbestyrelsen har opnået tilsagn om tilskud fra Energinet.dk inden det kommunale projekt påbegyndes, og at den eller de pågældende vindmøller er blevet nettilsluttet. Ordningen er statsstøttegodkendt af Europa-Kommissionen den 11. marts 2009 (statsstøttesag N 354/2008) efter de tidligere gældende retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse (2008/C 82/01). Statsstøttegodkendelsen gælder indtil den 21. februar Det indebærer, at der fra og med den 21. februar 2018 ikke lovligt kan gives tilsagn om tilskud efter den grønne ordning. VE-lovens bestemmelser om tilsagn om tilskud efter den grønne ordning, jf , er ikke tilsvarende tidsmæssigt afgrænset, og udbetaling af tilskud efter den grønne ordning er ikke betinget af, at der er indgivet ansøgning herom inden en bestemt frist. Det indebærer, at der kan ansøges om udbetaling af tilskud flere år efter udløb af det statsstøtteretlige grundlag for ordningen Små biogasanlæg, særlige biomasseanlæg, og andre VE-teknologier end solcelleanlæg, herunder bølgekraft, vandkraft og solfangere Der ydes pristillæg for elektricitet fra biogasanlæg med en installeret effekt på 6 kw eller derunder, og som er nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, jf. 43 a, stk. 7. For elektricitet fra særlige biomasseanlæg med en installeret effekt på 6 kw eller derunder, og som er nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, kan der ydes pristillæg i medfør af 44. Efter VE-lovens 47, stk. 9, nr. 1-3, ydes pristillæg for elektricitet fra andre VE-teknologierne end solcelleanlæg, herunder bølgekraft, vandkraft og solfangere, som er nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere. For elektricitet, som leveres til det kollektive elforsyningsnet, fra små biogas anlæg, særlige biomasse anlæg, og andre VE-teknologierne end solcelleanlæg, herunder bølgekraft, vandkraft og solfangere, jf. 47, stk. 9, nr. 1, ydes det samme pristillæg, jf. 43 a, stk. 7, som fastsættes således, at dette og den efter 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør en fast afregningspris på 130 øre pr. kwh (2012-niveau). For elektricitet fremstillet på anlæg nettilsluttet den 1. januar 2014 eller senere fastsættes afregningsprisen på samme måde, dog således, at afregningsprisen nedsættes årligt med 14 øre pr. kwh fra og med 1. januar 2014 og til og med 1. januar For anlæg nettilsluttet i 2017 udgør afregningsprisen 74 øre pr. kwh. Efter bestemmelsen ydes pristillægget i 10 år fra nettilslutningstidspunktet med den afregningspris, der gælder på tidspunktet for nettilslutningen. For elektricitet, som leveres til det kollektive elforsyningsnet, fra andre VE-teknologier end solcelleanlæg, herunder bølgekraft, vandkraft og solfangere, jf. 47, stk. 9, nr. 2, dvs. anlæg med en installeret effekt over 6 kw og op til 500 KW, ydes et pristillæg, der fastsættes således, at dette og den efter 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør en afregningspris på 60 øre pr. kwh i 10 år efter nettilslutningen og 40 øre pr. kwh i de følgende 10 år. For elektricitet, som leveres til det kollektive elforsyningsnet, fra andre energikilder end de i nr. 1 og 2 nævnte, jf. 47, stk. 9, nr. 3, ydes et fast pristillæg på 10 øre pr. kwh i 20 år fra nettilslutningstidspunktet. 7

8 Støtteordningerne for små biogasanlæg, jf. 43 a, stk. 7, særlige biomasseanlæg, jf. 44, og andre VE-teknologier end solcelleanlæg, herunder bølgekraft, vandkraft og solfangere, jf. 47, stk. 9, blev statsstøttegodkendt af Europa-Kommissionen den 24. oktober 2014 (statsstøttesag SA.36204) til og med den 31. december Den 25. januar 2017 blev ordningerne statsstøtteanmeldt til Europa-Kommission (statsstøttesag SA.47408, SA og SA.47404) i medfør af gruppefritagelsesforordning for statsstøtte (651/2014) med en varighed fra og med 1. januar 2017 til og med den 31. december Det EU-retlige grundlag for støtteordningerne indebærer, at der ikke lovligt kan gives tilsagn om pristillæg i medfør af de gældende regler for ordningerne efter den 31. december Denne tidsmæssige afgrænsning af støtteordningerne fremgår ikke af VE-lovens bestemmelser. Udbetaling af pristillæg efter støtteordningerne for små biogasanlæg, særlige biomasseanlæg og andre VEteknologier end solcelleanlæg, herunder bølgekraft, vandkraft og solfangere, er ikke betinget af, at ansøgning herom er indgivet inden en bestemt frist. Det indebærer, at der kan ansøges om udbetaling af pristillæg flere år efter udløb af det statsstøtteretlige grundlag for ordningerne Ministeriets overvejelser og den foreslåede ændring Den grønne ordning Den EU-retlige tidsbegrænsning for den grønne ordning fremgår ikke af reglerne for den grønne ordning i VE-loven. Det betyder, at potentielle ansøgere ikke ud fra de gældende regler kan se, at der alene kan gives tilsagn om tilskud efter den grønne ordning til og med den 20. februar Det vurderes derfor nødvendigt, at indsætte en frist for at opnå tilsagn om tilskud i overensstemmelse med udløb af statsstøttegodkendelsen i de gældende regler Herved sikres det, at der er overensstemmelse mellem statsstøttegodkendelsen og VE-loven, ligesom fristen for opnåelse af tilsagn tydeliggøres over for potentielle ansøgere. Det foreslås endvidere, at der som betingelse for udbetaling af tilskud indsættes en frist for, at Energinet.dk har modtaget ansøgning om hel eller delvis udbetaling af tilskud inden for en bestemt frist. Det foreslås, at fristen fastsættes til den 20. februar 2020, dvs. 2 år efter udløb af statsstøttegodkendelsen. Baggrunden for indsættelse af ansøgningsfristen er, at der ikke ansøges om udbetaling af tilskud flere år efter, at ordningens statsstøtteretlige grundlag er udløbet. Det bemærkes, at det forventes, at der i oktober 2017 fremsættes et lovforslag, hvorved bl.a. kompetencen til at give tilsagn om støtte overføres fra Energinet.dk til energi-, forsynings- og klimaministeren, som vil videredelegere kompetencen til Energistyrelsen, med virkning fra den 1. januar Små biogasanlæg, særlige biomasseanlæg, og andre VE-teknologierne end solcelleanlæg, herunder bølgekraft, vandkraft og solfangere 8

9 De EU-retlige grundlag for støtteordningerne for små biogasanlæg, særlige biomasseanlæg, og andre VE-teknologier end solcelleanlæg, herunder bølgekraft, vandkraft og solfangere, udløber den 31. december Det indebærer, at der ikke lovligt kan gives tilsagn om pristillæg i medfør af de gældende regler for støtteordningerne efter udgangen af VE-lovens bestemmelser om tilsagn om pristillæg i medfør af ordningerne er ikke tidsmæssigt afgrænset. Det betyder, at potentielle ansøgere ikke ud fra de gældende regler kan se, at der alene kan gives tilsagn om pristillæg efter støtteordningerne til og med den 31. december 2020, hvorfor det vurderes nødvendigt at indsætte en frist for at opnå tilsagn om støtte efter ordningerne i overensstemmelse med udløb af det EU-retlige grundlag. Det foreslås derfor, at den EU-retlige tidsbegrænsning fremgår af selve lovens ordlyd. Der henvises nærmere til bemærkningerne i afsnit ovenfor. Det foreslås endvidere, at udbetaling af pristillæg betinges af, at der indsættes en seneste frist for nettilslutning til den 31. december 2022, og en frist for ansøgning om udbetaling af pristillæg, således at Energinet.dk har modtaget ansøgning om udbetaling senest den 31. marts Baggrunden for indsættelse af nettilslutningsfristen er, at det er en forudsætning for udbetaling af pristillæg, at anlægget er nettilsluttet, og formålet med indsættelse af ansøgningsfristen er, at der ikke ansøges om udbetaling af pristillæg flere år efter, at ordningernes statsstøtteretlige grundlag er udløbet. For så vidt angår kompetencen til at give tilsagn om støtte efter ordningerne henvises til bemærkningerne i afsnit ovenfor Mulighed for midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionstilladelse Gældende ret For at kunne opstille elproduktionsanlæg på havet, herunder havvindmølleparker, skal der gives tilladelse fra energi-, forsynings- og klimaministeren, jf. VE-lovens 25 (etableringstilladelse). Elproduktionsanlæg, der udnytter vand og vind, omfatter havvindmøller og bølgekraftanlæg samt anlæg, der udnytter strømningsenergi. Etableringstilladelse kan kun gives til opstillere, som skønnes at have den fornødne tekniske og finansielle kapacitet. Ligeledes kan ministeren stille vilkår om krav til økonomiske og tekniske forhold i forbindelse med den senere drift af elproduktionsanlægget. De pågældende elproduktionsanlæg må først tages i drift, når tilladelse hertil er givet af energi-, forsynings- og klimaministeren, jf. VE-lovens 29 (elproduktionstilladelse). En elproduktionstilladelse kan kun gives når ansøgeren dokumenterer, at bl.a. vilkår stillet i etableringstilladelsen er opfyldt. Ministeren kan endvidere stille vilkår om bl.a. tekniske og økonomiske forhold vedrørende drift af anlægget, og om pligt til at sikre fremtidig overholdelse af vilkår stillet i tilladelse efter 25. En elproduktionstilladelse gives for 25 år og kan efter ansøgning forlænges. 9

10 Energi- forsynings- og klimaministeren kan give tilladelse til, at en elproduktionstilladelse overdrages til andre, jf. 29, stk. 4, i VE-loven. Dette krav om tilladelse skal bl.a. sikre, at de til enhver tid værende ejere har teknisk og finansiel kapacitet til at drive og bortskaffe anlæggene efter brug. Elproduktion fra anlæg med en kapacitet på over 25 MW kan i henhold til elforsyningslovens 10 kun udøves af virksomheder, der har opnået bevilling fra energi-, forsynings- og klimaministeren. Bestemmelsen gælder for alle elproducerende anlæg, herunder elproduktionsanlæg på havet. Sammenholdt med VE-lovens krav indebærer dette således, at drift af f.eks. en havvindmøllepark med en kapacitet på over 25 MW kræver både en elproduktionstilladelse efter VE-lovens 29 og en bevilling efter elforsyningslovens 10. Drift af et anlæg på 25 MW eller derunder kræver derimod alene en elproduktionstilladelse efter VE-loven. Elforsyningsloven giver energi-, forsynings- og klimaministeren mulighed for i særlige tilfælde at give tilladelse til, at et elproduktionsanlæg med en kapacitet over 25 MW midlertidigt drives uden bevilling, jf. elforsyningslovens 10, stk. 1, 2. sidste pkt. Da elproduktionsanlæg under 25 MW drives uden bevilling, er dispensationsmuligheden ikke relevant for disse anlæg. Dispensationsmuligheden i elforsyningsloven er primært rettet mod den situation, at et realkreditlån i en havvindmøllepark misligholdes. Her vil realkreditinstituttet som ufyldestgjort panthaver kunne overtage og drive anlægget i en periode, som må anses for tilstrækkeligt til at kunne afsætte anlægget til en virksomhed, som opfylder betingelserne for bevilling. Dispensationsmuligheden kan også udnyttes i andre særlige situationer, hvor en midlertidig dispensation fra det ubetingede bevillingskrav vil være velbegrundet, f. eks. i forbindelse med selskabsmæssige omstruktureringer eller udløb af bevillinger. Der findes i dag ikke hjemmel i VE-loven til, at et elproduktionsanlæg på havet kan drives midlertidigt uden elproduktionstilladelse Ministeriets overvejelser og den foreslåede ændring I forhold til elproduktionsanlæg på havet har en midlertidig dispensation efter elforsyningsloven 10 fra kravet om bevilling ikke den store værdi, hvis den virksomhed, eksempelvis en ufyldestgjort panthaver, der således får ret til at drive anlægget midlertidigt uden bevilling, ikke samtidigt ligeledes kan få dispensation til at drive elproduktionsanlægget uden en elproduktionstilladelse. Hvor erhververen af elproduktionsanlægget ikke har den fornødne tekniske og finansielle kapacitet, vil en overdragelse af elproduktionstilladelsen efter VE-lovens 29, stk. 4, ikke kunne finde sted efter gældende ret. Det kan også være tale om andre særlige situationer, herunder f.eks. i forbindelse med udløb af en elproduktionstilladelse, hvor kravene efter 29, stk. 1-3 ikke kan opfyldes. Det foreslås derfor, at der indsættes en mulighed for, at energi-, forsynings- og klimaministeren kan give midlertidig dispensation fra VE-lovens krav om elproduktionstilladelse i de samme situationer, som dispensationshjemlen i elforsyningsloven omfatter. 10

11 Da kravet om tilladelse til drift i VE-lovens 29 i modsætning til kravet om bevilling i elforsyningsloven også elproduktionsanlæg på havet med en kapacitet på 25 MW eller derunder, foreslås det, at den foreslåede dispensationshjemmel i VE-loven også kommer til at omfatte elproduktionsanlæg på havet med en kapacitet på 25 MW eller derunder Nedjustering af balancegodtgørelse Gældende ret Balancegodtgørelse gives til ejere af vindmøller som kompensation for de balanceringsomkostninger ejere har, når de afsætter den producerede strøm på elmarkedet. Balancegodtgørelsen udbetales i 20 år i medfør af statsstøttegodkendelserne, hvor der er antaget en teknisk levetid på 20 år. Balanceringsomkostninger relaterer sig til omkostninger i elmarkedet, hvor man pga. flekterende produktion ikke kan producere el på de forventede eller planlagte tidspunkter. Ubalancer skal balanceres ved køb og salg i elmarkedet. Det er disse omkostninger som balancegodtgørelsen i gennemsnit skal dække. Som udgangspunkt skal der årligt laves en vurdering af overkompensation, sådan at godtgørelsen ikke overskrider de historiske faktiske omkostninger. Det fremgår af statsstøttegodkendelserne, at godtgørelsen skal nedjusteres, hvis det kommercielle balanceringsmarked kan levere ydelsen til en lavere pris. Balancegodtgørelsen er senest nedjusteret den 1. januar 2017 som følge af en vurdering af overkompensation. Der ydes efter gældende ret en godtgørelse på 1,3 øre pr. kwh for balanceringsomkostninger til ejere for elektricitet produceret fra vindmøller nettilsluttet den 1. januar 2014 til og med den 20. februar 2018, jf. 35 a, stk. 4, og til ejere for elproduktion fra vindmøller nettilsluttet i perioden fra og med 21. februar 2008 til og med 31. december 2013, jf. 36, stk. 3. Dette gælder dog ikke for husstandsvindmøller, jf. 41, og havvindmøller omfattet af 35 b og 37. For elektricitet fra vindmøller, der er nettilsluttet senest den 20. februar 2008, ydes der en godtgørelse på 1,3 øre pr. kwh, jf. 38, stk. 4. Ejere af vindmøller, som modtager pristillæg efter kan ikke få balancegodtgørelse. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan efter forelæggelse for et af Folketinget nedsat udvalg fastsætte nærmere regler om, at godtgørelsen på 1,3 øre pr. kwh, skal nedsættes eller bortfalde, jf. 43, stk. 3. Danmark er ifølge Europa-Kommissionens statsstøttegodkendelser (N 342/2003 af 16. marts 2004, N 602/2004 af 9. november 2005 og N 354/2008 af 10. marts 2009) om balancegodtgørelsen til vindmøller forpligtet til at nedsætte balancegodtgørelsen, hvis ydelsen kan leveres billigere på det kommercielle balanceringsmarked. 11

12 Ministeriets overvejelser og den foreslåede ændring I forbindelse med overkompensationsvurderingen af balancegodtgørelsen er der fundet grundlag for nedjustering af godtgørelsen, da godtgørelsen er for høj i forhold til de historiske faktiske omkostninger. Det foreslås derfor, at balancegodtgørelsen nedjusteres fra 1,3 øre pr. kwh til 0,9 øre pr. kwh, så den er i overensstemmelse med forudsætningen for Europa-Kommissionens godkendelser af ordningen, hvor satsen for balancegodtgørelsen skal være baseret ud fra de historiske faktiske omkostninger forbundet med balancering. Energinet.dk oplyser, at på trods af de senere års kraftige udbygning med vedvarende energi, herunder især vindmøller, er der ikke konstateret en stigning i brugen af regulerkraft til ubalancer i det nordiske system. Der konstateres heller ikke en stigende ubalance blandt de balanceansvarlige til trods for mere vedvarende energi. På baggrund af Energinet.dk s oplysninger og den generelle nedadgående tendens i omkostningerne i de senere år, vurderes det, at balanceomkostningerne også fremadrettet vil være faldende. I perioden har der været en faldende tendens i de gennemsnitlige årlige balanceringsomkostninger. På grund af den faldende tendens har godtgørelsen på årlig basis ligget højere end de gennemsnitlige årlige omkostninger. Balanceringsomkostningerne var i gennemsnit 1,0 øre pr. kwh i Med baggrund i den gennemsnitlige nedadgående tendens på 13 pct. i de seneste tre år nedsættes balancegodtgørelsen til 0,9 øre pr. kwh pr. 1. januar Bemyndigelsen til at fastsætte nedsættelsen af balancegodtgørelsen på bekendtgørelsesniveau, der indebærer, at balancegodtgørelsen efterfølgende nedsættes ordensmæssigt ved en lovændring, er ikke udnyttet, da nedsættelsen af balancegodtgørelsen kunne medtages i nærværende lovforslag, der har samme ikrafttrædelse som nedsættelsen af balancegodtgørelsen Loft på 1 MW i ordningen for små biogasanlæg, ordningen for særlige biomasseanlæg, og ordningerne for andre VE-teknologier end solcelleanlæg, herunder bølgekraft, vandkraft og solfangere Gældende ret Der ydes pristillæg for elektricitet, som leveres til det kollektive elforsyningsnet, fra anlæg med en installeret effekt på 6 kw eller derunder, og som er nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, jf. 43 a, stk. 7. For elektricitet, som leveres til det kollektive elforsyningsnet, fra særlige biomasseanlæg med en installeret effekt på 6 kw eller derunder, og som er nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, kan der ydes pristillæg i medfør af

13 Efter VE-lovens 47, stk. 9, nr. 1-3, ydes pristillæg for elektricitet, som leveres til det kollektive elforsyningsnet, fra andre VE-teknologierne end solcelleanlæg, herunder bølgekraft, vandkraft og solfangere, som er nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere. For så vidt angår pristillægget, der ydes i medfør af støtteordningerne, og det EU-retlige grundlag for støtteordningerne henvises der til bemærkningerne i afsnit ovenfor Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Med forslaget indsættes et loft i form af en pulje i de eksisterende støtteordninger for små biogasanlæg, støtteordningen for særlige biomasseanlæg og de 3 støtteordninger for andre VEteknologier end solcelleanlæg, herunder bølgekraft, vandkraft og solfangere, således, at der alene kan gives tilsagn om pristillæg inden for en nærmere afgrænset pulje på 1 MW i hver af ordningerne. Indsættelse af en pulje vil sikre, at der ikke sker en uforudset og ukontrolleret udbygning i medfør af hver af ordningerne. For hver af de 5 ordningerne foreslås, at der indsættes en puljebegrænsning,. Det er på denne baggrund, at der foreslås indsat en puljebegrænsning i ordningerne. Indsættelse af puljerne i støtteordningerne vil blive anmeldt efter den generelle gruppefritagelsesforordning for statsstøtte, efter at loven er trådt i kraft. Der henvises til afsnit 8 nedenfor om forholdet til EU-retten for en nærmere beskrivelse heraf Frist for nettilslutning i ordningen for solcelleanlæg, der er nettilsluttet den 11. juni 2013 eller senere og indsættelse af frist for ansøgning om udbetaling af pristillæg i ordningerne for solcelleanlæg med en installeret effekt på 400 kw eller derunder, som er nettilsluttet senest den 10. juni 2013, i ordningen for fælles solcelleanlæg, der nettilsluttet senest den 10. juni 2013 og i ordningen for solcelleanlæg, der er nettilsluttet den 11. juni 2013 eller senere Gældende ret VE-loven indeholder en række overgangsordninger vedrørende pristillæg for elektricitet fra visse solcelleanlæg, som blev indsat ved lov nr. 900 af 4. juli 2013, 4, stk Overgangsordningerne blev indført for at sikre, at visse projekter ikke kom i klemme i forbindelse med indførelse af udbygningsbegrænsning, herunder i forhold til investeringer, der inden indsættelse af udbygningsloftet, var foretaget i tillid til afregningssatserne i den hidtidige lov, jf. lov nr af 23. december 2013, men som følge af en lovændring ved lov nr. 199 af 20. marts 2013, ikke længere kunne opnå støtte. Anlægsejere, der havde indgået bindende og ubetinget aftale om køb af solcelleanlæg inden fremsættelse af lov nr. 199 af 20. marts 2013, havde mulighed for at opnå støtte efter ordningerne i 4, stk. 7-9, i lov nr. 900 af 4. juli

14 Overgangsordningen indebærer, at for solcelleanlæg med en installeret effekt på 400 kw eller derunder, som ikke er etableret på taget af bygninger eller integreret i bygninger, opført med henblik på opsætning af solceller eller tilsluttet i egen forbrugsinstallation med en samlet effekt på 6 kw eller derunder pr. husstand, og som er nettilsluttet efter den 19. marts 2013, dog senest den 10. juni 2013, vil der efter gældende ret ydes et forhøjet pristillæg, som fastsættes således, at dette og den markedspris, der er fastsat efter 51, stk. 2, nr. 1, i loven, tilsammen udgør en afregningspris på 130 øre pr. kwh, jf. 47, stk. 5, nr. 1. Pristillægget ydes for elektricitet, der leveres til det kollektive elforsyningsnet. Pristillægget ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet. For elektricitet fra fælles solcelleanlæg etableret på taget af bygninger eller integreret i bygninger, som ikke er opført med henblik på opsætning af solceller, og som er nettilsluttet efter den 19. marts 2013, dog senest den 10. juni 2013, indebærer overgangsordningen, at der ydes et forhøjet pristillæg, som fastsættes således, at dette og den markedspris, der er fastsat efter 51, stk. 2, nr. 1, tilsammen udgør en afregningspris på 145 øre pr. kwh. Pristillægget ydes for elektricitet, der leveres til det kollektive elforsyningsnet. Pristillægget ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet. Det er en forudsætning for at være omfattet af støtteordningen i 4, stk. 7, og stk. 8, at anlægget ikke er omfattet af stk. 4. Det betyder, at man ikke kan opnå pristillæg efter stk. 7 og 8, hvis elektricitet er fremstillet på elproduktionsanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, hvis ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, eller netvirksomheden senest den 20. december 2012 har modtaget anmeldelse af anlægget med henblik på registrering i et register oprettet efter 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning og anlægget er nettilsluttet senest den 31. december Det er yderligere en forudsætning for at være omfattet af støtteordningerne i 4, stk. 7, og stk. 8, at ejeren har indgået bindende og ubetinget aftale om køb af solcelleanlægget senest den 20. marts 2013, dog må der gerne være taget forbehold for, at kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning efter lov om planlægning eller har modtaget ansøgning om byggetilladelse efter byggeloven eller regler udstedt i medfør heraf. Derudover skal mindst én af følgende handlinger være foretaget senest den 20. marts 2013, og må ikke efterfølgende være trukket tilbage. Handlingerne er, at kommunalbestyrelsen har modtaget en ansøgning efter lov om planlægning, eller har modtaget ansøgning om byggetilladelse, at netvirksomheden har modtaget anmeldelse af anlægget med henblik på registrering i stamdataregistret, eller har modtaget anmodning om nettilslutning. Efter støtteordningen for solcelleanlæg nettilsluttet den 11. juni 2013 eller senere, ydes et forhøjet pristillæg efter 47, stk. 5, nr. 1-4, i stedet for pristillæg efter 47, stk For elektricitet fra solcelleanlæg etableret på taget af bygninger eller integreret i bygninger, som ikke er opført med henblik på opsætning af solceller jf. 47, stk. 5, nr. 1, og solcelleanlæg, der er tilsluttet i egen forbrugsinstallation med en installeret effekt på 6 kw eller derunder og som ikke opfylder kravene i nr. 1, jf. 47, stk. 5, nr. 2, ydes et pristillæg efter 47, stk. 5, nr. 1. Pristillægget fastsættes således, at dette og den efter 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris til sammen udgør en afregningspris på 130 øre pr. kwh. For elektricitet fremstillet på anlæg nettilsluttet den 1. januar 2014 eller senere fastsættes afregningsprisen på samme måde, dog således, at afregningsprisen 14

15 nedsættes årligt med 14 øre pr. kwh fra og med 1. januar 2014 og til og med 1. januar For anlæg nettilsluttet i 2017 udgør afregningsprisen 74 øre pr. kwh. Pristillægget ydes for elektricitet, der leveres til det kollektive elforsyningsnet. Efter bestemmelsen ydes pristillægget i 10 år fra nettilslutningstidspunktet med den afregningspris, der gælder på tidspunktet for nettilslutningen. For elektricitet fra fælles solcelleanlæg etableret på taget af bygninger eller integreret i bygninger, som ikke er opført med henblik på opsætning af solceller jf. 47, stk. 5, nr. 3, ydes et forhøjet pristillæg, der fastsættes således, at dette og den markedspris, der er fastsat efter bestemmelsen i lovens 51, stk. 2, nr. 1, tilsammen udgør en afregningspris på 145 øre pr. kwh. For elektricitet fremstillet på anlæg nettilsluttet den 1. januar 2014 eller senere fastsættes afregningsprisen på samme måde, dog således, at afregningsprisen nedsættes årligt med 17 øre pr. kwh fra og med 1. januar 2014 og til og med 1. januar For anlæg nettilsluttet i 2017 udgør afregningsprisen 94 øre pr. kwh. Pristillægget ydes for elektricitet, der leveres til det kollektive elforsyningsnet. Efter bestemmelsen ydes pristillægget i 10 år fra nettilslutningstidspunktet med den afregningspris, der gælder på tidspunktet for nettilslutningen. For elektricitet fra fælles solcelleanlæg som ikke er omfattet af nr. 3, og som ikke er tilsluttet egen forbrugsinstallation jf. 47, stk. 5, nr. 4, fastsættes pristillægget således, at dette og den markedspris, der er fastsat efter bestemmelsen i lovens 51, stk. 2, nr. 1, tilsammen udgør en afregningspris på 90 øre pr. kwh. For elektricitet fremstillet på anlæg nettilsluttet den 1. januar 2014 eller senere fastsættes afregningsprisen på samme måde, dog således, at afregningsprisen nedsættes årligt med 6 øre pr. kwh fra og med 1. januar 2014 og til og med 1. januar For anlæg nettilsluttet i 2017 udgør afregningsprisen 94 øre pr. kwh. Pristillægget ydes for elektricitet, der leveres til det kollektive elforsyningsnet. Efter bestemmelsen ydes pristillægget i 10 år fra nettilslutningstidspunktet med den afregningspris, der gælder på tidspunktet for nettilslutningen. Det er en forudsætning for at opnå pristillæg i medfør af støtteordningen i 4, stk. 9, i lov nr. 900 af 4. juli 2013, at anlægget ikke må være omfattet af stk. 4. Det følger af stk. 4, at der ydes pristillæg til elektricitet, som leveres til det kollektive elforsyningsnet, fra anlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, hvis ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, eller netvirksomheden senest den 20. december 2012 har modtaget anmeldelse af anlægget med henblik på registrering i et register oprettet efter 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning, og anlægget er nettilsluttet senest den 31. december Det er yderligere en forudsætning for at opnå pristillæg i medfør af støtteordningen i 4, stk. 9, i lov nr. 900 af 4. juli 2013, at enten kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning efter lov om planlægning, kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning om byggetilladelse, netvirksomheden har modtaget anmeldelse af anlægget med henblik på registrering i stamdata, eller at netvirksomheden har modtaget anmodning om nettilslutning af anlægget. Denne handling skal være foretaget senest den 11. juni Støtteordningerne efter 4, stk. 7-9, i lov nr. 900 af 4. juli 2013 blev statsstøttegodkendt af Europa- Kommissionen den 24. oktober 2014 (statsstøttesag SA.36204). Statsstøttegodkendelsen udløb den 15

16 31. december Potentielle støttemodtagere, der opfylder betingelserne for støtte efter 4, stk. 7-9 har retskrav på udbetaling af pristillæg efter ordningerne Ministeriets overvejelser og den foreslåede ændring Frist for ansøgning om udbetaling af pristillæg i ordningerne for solcelleanlæg med en installeret effekt på 400 kw eller derunder, som er nettilsluttet senest den 10. juni 2013, i ordningen for fælles solcelleanlæg, der nettilsluttet senest den 10. juni 2013 og i ordningen for solcelleanlæg, der er nettilsluttet den 11. juni 2013 eller senere Det foreslås, at der som betingelse for udbetaling af pristillæg efter støtteordningerne i 4, stk. 7-9 i lov nr. 900 af 4. juli 2013 indsættes en frist for, at Energinet.dk har modtaget ansøgning om udbetaling af pristillæg senest den 31. marts Formålet med at indsætte en ansøgningsfrist er, at der ikke flere år efter ordningernes statsstøtteretlige grundlag er ophørt, ansøges om udbetaling af pristillæg, idet potentielle støttemodtagere efter de gældende regler har haft over 4 år til at ansøge om udbetaling af pristillæg efter ordningerne. Indsættelse af ansøgningsfristen indebærer, at ansøgning om udbetaling skal være modtaget af Energinet.dk senest den 31. marts 2018 for at kunne få udbetalt pristillæg efter støtteordningerne for solcelleanlæg i medfør af 4, stk. 7-9, i lov nr. 900 af 4. juli Indsættelse af nettilslutningsfrist og frist for ansøgning om pristillæg i ordningen for solcelleanlæg nettilsluttet den. 11. juni 2013 eller senere Da støtteordningen for solcelleanlæg, der er nettilsluttet den 11. juni 2013 eller senere, er en åben ordning i den forstand, at der ikke er indsat en seneste frist for nettilslutning af disse solcelleanlæg, foreslås det, at der indsættes en seneste frist for nettilslutning som fastsættes til den 31. december Formålet med at indsætte en frist for nettilslutning til senest den 31. december 2017 som betingelse for at opnå støtte, er at lukke ordningen. På det tidspunkt vil potentielle støttemodtagere efter de gældende regler har haft over 4 år til at nettilslutte og ansøge om udbetaling af pristillæg efter ordningen. Indsættelse af tidsbegrænsningen indebærer, at nettilslutning skal være sket senest den 31. december 2017, for at kunne få udbetalt pristillæg efter støtteordningen for solcelleanlæg nettilsluttet den 11. juni 2013 eller senere i medfør af 4, stk. 9, i lov nr. 900 af 4. juli Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Balancegodtgørelsen Nedjusteringen fra 1,3 øre pr. kwh til 0,9 øre pr. kwh afspejler, at de historiske faktiske balanceringsomkostninger er faldet. Beregninger for omkostningerne på det kommercielle balanceringsmarked er baseret på gennemsnitsberegninger, dvs. i nogle områder og for nogle 16

17 selskaber er omkostningerne højere og for nogle lavere. Beregningerne er vægtet mellem produktionen i Øst- og Vestdanmark samt mellem selskaber. Den nedjusterede balancegodtgørelse skønnes at reducere PSO-udgifterne og efter 2021 statens udgifter svarende til ca. 331 mio. kr. opgjort i faste 2017-priser for perioden Indsættelse af pulje i fem støtteordninger Loftet for udbygningen i støtteordningerne i VE-lovens 43 a, stk. 7, 44, og 47, stk. 9, skønnes ikke at medføre økonomiske konsekvenser for det offentlige. Ifølge Energinet.dk er der i dag ikke anlæg, der modtager støtte efter ordningerne, og der er i Energistyrelsens Basisfremskrivning 2017 ikke antaget en udbygning fremadrettet med anlæg, der kan blive omfattet af ordningerne. Puljen vurderes således ikke at have en betydning i forhold til udgifter på finansloven. Lovforslaget vurderes herudover ikke at have økonomiske konsekvenser for det offentlige. Lovforslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser for det offentlige. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Balancegodtgørelsen De økonomiske konsekvenser for erhvervslivet vil i gennemsnit være uændrede. Det er en forudsætning for de gældende statsstøttegodkendelser, at godtgørelsen modsvarer de faktiske historiske balanceringsomkostninger. Reduktionen af godtgørelsen afspejler således, at erhvervslivet har og forventes at få reducerede omkostninger til balancering i gennemsnit. For nogle vindmølleejere vil ændringen betyde, at nogle vindmølleejere ikke vil få godtgjort hele omkostningen til balancering, mens det for andre betyder, at godtgørelsen vil overstige omkostningen. I gennemsnit skønnes det, at godtgørelsen ikke overstiger omkostningerne. Indsættelse af pulje i fem støtteordninger I Energistyrelsens Basisfremskrivning 2017 er der ikke antaget en udbygning fremadrettet med anlæg, der kan blive omfattet af ordningerne i 43 a, stk. 7, 44 og 47, stk. 9. Denne antagelse er primært begrundet i, at de gældende rammevilkår og støtteniveau ikke vurderes at give tilstrækkeligt stort incitament til, at der investeres i anlæg, der kan blive omfattet af ordningerne. Det vurderes, at under de gældende rammevilkår og støtteniveau vil det kræve markante fald i teknologiomkostningerne, før man vil se en udbygning med de omfattede typer af anlæg. Samlet set vurderes loftet derfor ikke at have økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. Forslaget vurderes herudover ikke at have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. Forslaget vurderes således ikke at have administrative konsekvenser for erhvervslivet. 17

18 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget vurderes ikke at have væsentlige miljømæssige konsekvenser. 7. Regionale konsekvenser, herunder for landdistrikter Lovforslaget vurderes ikke at have regionale konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Den grønne ordning for vindmøller på land bortset fra husstandsvindmøller er godkendt af Europa- Kommissionen den 11. marts 2009 (statsstøttesag N 354/2008). Støtteordningen er godkendt efter de tidligere gældende retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse (2008/C 82/01). Statsstøttegodkendelsen udløber den 21. februar 2018, hvorfor der alene kan gives tilsagn om tilskud til og med den 20. februar Da bestemmelserne i VE-loven om den grønne ordning ikke er tidsmæssigt afgrænset, vurderes det nødvendigt at indsætte en frist i overensstemmelse med udløb af statsstøttegodkendelsen i de gældende regler for at bringe overensstemmelse mellem statsstøttegodkendelsen og VE-loven. Indsættelse af fristen indebærer, at for at kunne opnå muligheden for udbetaling af tilskud skal kommunerne have opnået et tilsagn om tilskud i medfør af den grønne ordning efter VE-lovens 18-20, inden den 21. februar Støtteordningerne i medfør af VE-lovens 43 a, stk. 7, 44, stk. 2, og 47, stk. 9 blev oprindeligt statsstøttegodkendt af Europa-Kommissionen den 24. oktober 2014 (SA.36204) med varighed indtil udgangen af Den 25. januar 2017 blev ordningerne statsstøtteanmeldt til Europa-Kommission efter den generelle gruppefritagelsesforordning for statsstøtte (Europa-Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108), med varighed fra og med 1. januar 2017 til og med 31. december 2020 (statsstøttesag SA.47408, SA og SA.47404). Indsættelse af fristen indebærer at for at kunne opnå muligheden for udbetaling af pristillæg efter VE-lovens 43 a, stk. 7, 44, stk. 2 og 47, stk. 9, skal støttemodtagere have opnået et tilsagn om pristillæg inden udgangen af Det betyder, at der ikke kan gives tilsagn om prisstillæg efter ordningerne 43 a, stk. 7, 44, stk. 2, og 47, stk. 9, i VE-loven for elektricitet fra små anlæg, der anvender biogas eller forgasningsgas fremstillet ved biomasse som energikilde, særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde og fra andre VE-teknologier end solcelleanlæg, herunder bølgekraft, vandkraft og solfangere, efter udgangen Det følger af Europa-Kommissionens statsstøttegodkendelser (N 342/2003 af 16. marts 2004, N 602/2004 af 9. november 2005, og N 354/2008 af 10. marts 2009), at Danmark er forpligtet til at nedsætte balancegodtgørelsen, hvis balancegodtgørelsen overstiger de gennemsnitlige historiske faktiske balanceringsomkostninger på det kommercielle marked. I forbindelse med den løbende kontrol af balancegodtgørelsen er der fundet grundlag for nedjustering af godtgørelsen i overensstemmelse med Europa-Kommissionens statsstøttegodkendelser. 18

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Til høringsparterne Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 30. juni 2017 Høring over lovforslag om ændring af lov

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: Carsten Christensen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi LOV nr 1705 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5549

Læs mere

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2.

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag.

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. 2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 66 Bilag 4 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 66 Bilag 4 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2017-18 L 66 Bilag 4 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning,

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: ILA Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-18.0 06-11-2013 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Indledning Folketinget har den 28.6.2013 vedtaget to lovforslag omhandlende

Læs mere

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Syd Energi Service A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Energinet.dk har behandlet din ansøgning om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Bilag 1 downloaded ,

Bilag 1 downloaded , Bilag 1 downloaded 2013-04-24, http://search.ens.dk/search?q=cache:67ec5cr_hhwj:www.ens.dk+oversigt%20over%20afregningsregler Oversigt over afregningsreglerne og støttemulighederne for VE Tilskuddene til

Læs mere

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. Til: Klager Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet.

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet. Til adressaterne på vedlagte høringsliste 19. januar 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Lovforslag nr. L 185 Folketinget 2015-16 Fremsat den 3. maj 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ophævelse

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: EDR Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-22.0 27-02-2015 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Relevant lovgivning Nye regler for solcelleanlæg trådte i kraft den

Læs mere

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Støtte til solceller Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Oversigt støtte til solceller Nettoafregning inkl. lejere 60/40 øre pr. kwh Forhøjet afregning Pulje på 20 MW årligt Definition af fælles anlæg Overgangsordninger

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion N O T AT 24. juni 2015 Forsyning og ressourcer Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE)

Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE) NOTAT 22. april 2013 J. nr. 2102/1162-0007 Ref. MPE, HLA, RZS Forsyning Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE) Energipolitisk aftale af 22. marts 2012 Den

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017

LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-, og Bygningsmin., Energistyrelsen, sagsnr. 2014-2976

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion NOTAT 17. september 2014 Forsyning og ressourcer Ref: rzs, slp, lin, pcj, tth, mni Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato Oktober 2016 Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de nuværende

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Støtte til solceller og husstandsmøller Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Disposition Introduktion Status EU statsstøtte Overgangsordninger 20 MW puljen Tilpasninger til EU s nye statsstøtteregler Husstandsmøller

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato 17. marts 2017 Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Reduceret støtte til husstandsvindmøller

Reduceret støtte til husstandsvindmøller - 1 Reduceret støtte til husstandsvindmøller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Kort før jul vedtog Folketinget nye regler om støtte til husstandsvindmøller. Med lovændringen indføres en aftrapningsordning,

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg Tema aften solenergi Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg ATsolar Aps Total entreprenør inden for solcelleanlæg i alle størrelser og typer Har projekteret og installeret nogle af landets største solcelleanlæg

Læs mere

3 S Energi renovering Aps Energinet.dk s tre afgørelser af 4. maj, afgørelsen af 9. maj og 15. maj 2016

3 S Energi renovering Aps Energinet.dk s tre afgørelser af 4. maj, afgørelsen af 9. maj og 15. maj 2016 A F G Ø R E L S E (VE-loven) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM 3 S Energi

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afslag på forhøjet pristillæg Energiklagenævnet modtog

Læs mere

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 135 Bilag 11 Offentligt Ændringsforslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. A F G Ø R E L S E (Lov om fremme af vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE

Læs mere

Høring om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning (ophævelse af støtteordninger)

Høring om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning (ophævelse af støtteordninger) 03-03-2017 Høring om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning (ophævelse af støtteordninger) Dansk Energi og Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at afgive høringssvar

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016 A F G Ø R E L S E (vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. december 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. december 2015. Til: Klager Advokaten Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt Solcellestatistik oktober 2016 1. Introduktion og opsummering af udviklingen siden sidste månedsstatistik Månedsstatistikken

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt betingelsen i 4, stk. 9 i ændringsloven, hvorefter der skal være indgået en bindende og ubetinget aftale, er opfyldt.

Sagen drejer sig om, hvorvidt betingelsen i 4, stk. 9 i ændringsloven, hvorefter der skal være indgået en bindende og ubetinget aftale, er opfyldt. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2, 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på forhøjet pristillæg Den 7. juni 2016 modtog

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om om fremme af vedvarende energi Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om ændring af lov om om fremme af vedvarende

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 20. november 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 20. november 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afslag på forhøjet pristillæg Energiklagenævnet modtog

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2016-17 Tillægsbetænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 16. december 2016

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt Solcellestatistik juli 2016 Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 5.oktober 2016 J nr. 2014-1453 TKB/LSR 1. Introduktion

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for biogas

Oversigt over støtteregler mv. for biogas NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato Marts 2017 Oversigt over støtteregler mv. for biogas Dette notat indeholder en beskrivelse af de nuværende støtteregler for biogas. Afregningsreglerne i dette notat er angivet

Læs mere

Kun boliger vil få støtte til solceller

Kun boliger vil få støtte til solceller Kun boliger vil få støtte til solceller Partierne bag energiforliget sætter nu et loft på 20 MW solceller om året, der kan opnå den forhøjede støtte. Det skal sikre en jævn og økonomisk ansvarlig udbygning

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Energinet.dk s afgørelser af 18. marts 2016

Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Energinet.dk s afgørelser af 18. marts 2016 A F G Ø R E L S E (vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Solcellepark

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 3, nr. 1, 47, stk. 9, nr. 1 og 2, og 47

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. september 2015

Lovtidende A Udgivet den 22. september 2015 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Lovtidende A 2015 Udgivet den 22. september 2015 18. september 2015. Nr. 1113. Bekendtgørelse om pristillæg til

Læs mere

Samråd i Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg den 19. december vedr. ansøgninger på MW under overgangsordning fra 2015

Samråd i Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg den 19. december vedr. ansøgninger på MW under overgangsordning fra 2015 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 17 Offentligt Samråd i Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg den 19. december vedr. ansøgninger på 1.660 MW under overgangsordning fra

Læs mere

Høringsnotat vedr. forslag til ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Høringsnotat vedr. forslag til ændring af lov om fremme af vedvarende energi Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget, Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget, Energi-, Forsynings- og L 39 Bilag 1, L 39 A Bilag 1, L 39 B Bilag 1 Offentligt HØRINGSNOTAT Kontor/afdeling ERE Dato 3. oktober

Læs mere

Forslag. til. 13. I 47, stk. 9, 1. pkt., ændres»omfattet af stk. 4-8«til:»solcelleanlæg«.

Forslag. til. 13. I 47, stk. 9, 1. pkt., ændres»omfattet af stk. 4-8«til:»solcelleanlæg«. Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Indsættelse af frister for tilsagn om støtte, nettilslutning og ansøgning om udbetaling af støtte samt puljer i visse støtteordninger,

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 1113 af 18/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr 2015-3027

Læs mere

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning 15. maj 2017 Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger 1. Indledning Dette notat beskriver forskellige støtteformer til vindenergi og notatet illustrerer

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på årsbaseret nettoafregning Den 7. november

Læs mere

Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri

Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri 25. marts 2014 GEE/GEE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Hvilke typer anlæg?... 2 2.1 Ikke omfattet af kravet om selskabsmæssig udskillelse... 3 3.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

UDKAST. til. Forslag til

UDKAST. til. Forslag til 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, afregningsvilkår for visse kystnære havvindmølleparker

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004)

Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen støtte til miljøvenlig elproduktion (N 602/2004) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.03.2009 K(2009)1731 Vedr.: Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004) Hr. Udenrigsminister, 1. Sagsforløb

Læs mere

Forslag. Lov om fremme af vedvarende energi 1)

Forslag. Lov om fremme af vedvarende energi 1) 2008/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Klima- og Energiministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen Fremsat den 5. november 2008 af klima og energiministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi 2015/1 LSF 30 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin Energistyrelen, j.nr 2015-5327 Fremsat den

Læs mere

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg.

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg. N O T AT 10. marts 2014 Forsyning Forklarende notat om reglerne om 20 MW-puljen i udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 3 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 3 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 3 Offentligt Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato

Læs mere

Lov om fremme af vedvarende energi 1)

Lov om fremme af vedvarende energi 1) 1 von 16 18.08.2009 15:56 LOV nr 1392 af 27/12/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2008 Klima- og Energiministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 224 af 16/03/2009 LOV nr 509 af 12/06/2009

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Halstedhus Efterskole Advokatfirmaet Ret & Råd Maribo Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 5 Offentligt Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) I medfør

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

2016/1 LSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar Forslag. til

2016/1 LSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar Forslag. til 2016/1 LSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6230 Fremsat

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 23. februar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 23. februar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter el.lign.":

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt klagers erhvervsmæssige elforbrug kan adskilles fra det private på den ejendom, som solcelleanlægget er tilknyttet.

Sagen drejer sig om, hvorvidt klagers erhvervsmæssige elforbrug kan adskilles fra det private på den ejendom, som solcelleanlægget er tilknyttet. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 90 Folketinget Fremsat den 18. november 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt)

Forslag. Lovforslag nr. L 90 Folketinget Fremsat den 18. november 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Lovforslag nr. L 90 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Dagsorden Orientering om solcellelovgivningen Et bud på indhold og tidsplan Perspektiverne

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere