Sådan gik årsmødet i beboerrepræsentationen Bispensbo-Marskensbo 9. marts 2011 Hovedpunkter:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan gik årsmødet i beboerrepræsentationen Bispensbo-Marskensbo 9. marts 2011 Hovedpunkter:"

Transkript

1 Sådan gik årsmødet i beboerrepræsentationen Bispensbo-Marskensbo 9. marts 2011 Hovedpunkter: Forholdene i gården: cykelparkering, placering af børns legeredskaber, kunstgræsplæne til fodboldspil, underlag under gyngerne. Sløseri med husholdningsaffald, storskrald, pap og flasker. Genopstået forslag om altaner på gårdsiden i Jacob Erlandsens Gade. Udvalg nedsat. Mulighed for billigere belysning af fællesarealer undersøges. Københavns Energi har sænket priserne på el, gas, vand og bortskaffelse af spildevand pr. 1. januar Samlet skulle en husstand på fire kunne spare knap 10 pct. Fællesarrangementer i gården. Udvalg nedsat. 27 lejemål af 151 var repræsenteret ved årsmødet foruden administrator Dan Kjærgaard Jensen, Rudersdal Administration. Mødet indledtes med indtagelse af smørrebrød af dem, der havde meldt sig til denne (forhåbentlig) fornøjelse. Per Zuschlag, Jacob Erlandsens Gade 9, valgt til dirigent. Beboerrepræsentationernes formand Henrik Rentoft Larsen aflagde beretning for Henrik gennemgik de opslag med generel orientering, som beboerrepræsentationen havde sat op i opgangene i maj og december Han kom ind på cykeloprydningen, som desværre trak ud, fordi administrationen ikke kontaktede myndighederne, der skulle afhente cyklerne før december, og på det store arbejde med sokkelrenovering fra gårdsiden, som lagde en del beslag på gården i året. Henrik kommenterede desuden huslejestigningen i 2011, som til dels hidrører fra en stigning i skatter og afgifter og fra det faktum, at administrationsudgifterne er blevet pålagt moms. I forbindelse med budgettet slog beboerrepræsentationen fast, at man ikke vil være med til at betale et forholdsvis nyt honorar på kr. for kontakt med administrationen udenfor varmemesterens træffetid. Der er nu opgivet nødnumre til elektriker og blikkenslager, som dog kun kan benyttes i akutte tilfælde. Ellers er tilkald for egen regning udenfor varmemesterens træffetid. Side 1

2 Den hårde vinter har givet anledning til klager over manglende snerydning i gården og på fortovene og mangel på fjernelse af istapper ved tagrenderne. Administrationen er gjort bekendt med dette.under debatten om beretningen gjorde en beboer opmærksom på, at både snerydning og fjernelse af istapper er et lovkrav. Beboerrepræsentationen har indkøbt to sæt lette havemøbler. Under debatten om beretningen gav en beboer udtryk for ønske om flere endnu lettere flytbare havemøbler. I princippet er møbler, man sætter permanent i gården fælleseje, men ikke alle bryder sig om at bruge andres møbler. En beboer foreslog, at beboerrepræsentationen indkøbte flere og lettere havemøbler af netop den årsag. Bagtrapperne trænger til renovering. Administrationen har lovet at tage fat på de mest trængende. En uvildig konsulent vil udpege de mest trængende på en liste og administrationen vil bruge denne liste til at vælge rækkefølgen af bagtrapper, som skal ordnes. Der har været indbrud i forskellige kælderrum. Det kan ikke anbefales at opbevare værdifulde genstande i kælderum, da de fleste indboforsikringer har en begrænset dækning af tyveri fra pulterum. Det tilrådes at holde porten til Jacob Erlandsens Gade og dørene til bagtrapper/kældre aflåste, så kun beboere har adgang. Beboerrepræsentationen har ikke modtaget orientering om, at administrationen har været involveret i sager om tvister mellem beboere. En sådan orientering skal ske ifølge lejeloven. Det blev bemærket overfor Dan, at denne bestemmelse skal overholdes, da det viste sig at der faktisk har været sager med tvister mellem beboere uden at beboerrepræsentationen er blevet informeret. På foranledning af beboerrepræsentationen halvverede Tryg Forsikring præmierne for husforsikringen for nogle år. Selskabet varslede i 2010 en kraftig præmiestigning, hvorefter administrationen har opnået en billigere pris hos Alm. Brand. Formanden roste administrationen for initiativet. Beboerrepræsentationen har jævnligt møder med administrationen hvor forhold vedrørende ejendommene bliver drøftet. Dette kan for eksempel være ansættelse af rengøringspersonale, vedligehold mv. Debatten om formandens beretning drejede sig i vid udstrækning om beboeres adfærd omkring fælles faciliteter, vaskeri og gård, herunder ikke mindst brug af affaldscontainerne, et årligt tilbagevendende punkt. Trods talrige opfordringer om at gøre det modsatte, fortsætter en del beboere med at fylde skrald i containere, der i forvejen er fyldte. Varmemester Nils Åke Fridh påpegede desuden, at papkasser bliver smidt hele i papcontainerne og ikke foldet eller trampet flade, som der opfordres til. Adminitrationen har bestilt to ekstra containere til pap, hvilket skulle dække behovet for at komme af med papaffald bedre. En beboer foreslog at installere døre på skraldeskurene, så de kunne låses af, når containerne var fyldte. En anden beboer foreslog, at varmemesteren kunne bytte rundt på tomme og fyldte containere, når det var påkrævet. Problemet ved dette forslag er, at renovationsselskabet tømmer skrald torsdag og mandag, og at det især er i weekenden, at containerne bliver overfyldt. Side 2

3 Opfordringer til alle om at vise mere hensyn på fællesarealer og i vaskerierne er samlet på en side i slutningen af dette referat. Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen. Regnskab Kasserer Else Boelskifte fremlagde regnskabet for 2010, der udviser et underskud på 251,50 kr. Der blev spurgt til en post på 1500 kr. på regnskabet energikonsulent. Der er tale om et møde mellem medlemmer af beboerrepræsentationen og ejendommenes nye energikonsulent, der orienterede om gennemgangen af ejendommen. Gennemgangen har ikke affødt initiativer fra administrationens side. Regnskabet godkendtes. Under dagsordenens senere punkt om kontingent, vedtog forsamlingen, at det forsat skal være 10 kr. pr. måned pr. lejemål. Valg af beboerrepræsentation og revisor Alle beboerrepræsentanter havde erklæret sig villige til genvalg. Dette skete. Beboerrepræsentationen blev desuden udvidet med to suppleanter fra Marskensbo. Revisor modtog genvalg. Se navnene længere fremme i referatet. Forslag fra beboerne En beboer ønsker nyt skur i gården, til barnevogne og børns legeredskaber på grund af mangel på plads i opgangene. Beboerrepræsentationen retter henvendelse til gårdlauget=direktøren for ejendommene fru Nærvig om dette. Det tidligere forslag om altaner i gården på Jacob Erlandsens Gade-siden genopstået.. Forslagsstiller Mette Rosenkrantz går sammen med Kim Rost, der tidligere har undersøgt mulighederne, og flere om at udarbejde nyt forslag. Per Zuschlag meldte sig også som deltager i altanudvalget. Det skal vinde flertal blandt beboerne, førend det bliver præsenteret som forslag til administration og ejere. Administrator Dan Kjærgaard Jensen var umiddelbart skeptisk, men ikke fuldstændig afvisende. Flere overdækkede cykelparkeringspladser i gården. Forslaget vil blive rettet til gårdlauget. Kunstgræs på fodboldbane. Græsset på plænerne bliver slidt, når børnene spiller fodbold på dem. En beboer foreslår, at der lægges kunstgræs på banerne. Det er også muligt at lægge græs på to gange om året. Igen en sag for gårdlauget, som vil blive adspurgt om dette. Forslag om fællesarrangementer i gården, tøndeslagning, loppemarked, fælles bænkemaling, sommerfest. Tre beboere arbejder videre med forskellige mulige aktiviteter. Allan Espeland foreslår en gennemgang af belysningen på fællesarealerne. Der er kommet LED belysning, der bruger mindre energi. Mulighederne vil blive undersøgt. Allan understreger, at et forslag i givet fald vil blive sendt urafstemning blandt alle lejemål. Side 3

4 Varmemester Nils Åke Fridh bemærkede, at der er stjålet pærer fra fællesarealer i kælder og opgange, underforstået at dyrere pærer formentlig vil gøre fristelsen til dette større. Forslag afledt af debatten om de rettidigt stillede forslag Under drøftelse af forslaget om yderligere overdækket cykelparkering kom et ønske til om cykelstativer på gadesiderne til. Beboerrepræsentationen vil drøfte muligheden med administrationen. En beboer ønskede bedre underlag under gyngerne. Henvendelse vil blive rettet til gårdlauget. Fælles kælderrum til henstilling af grill, havemøbler m.m. Beboerrepræsentationen er i forhandling med administrationen om muligheden. Eventuelt Under den opsamlende debat slog Dan Kjærgaard Jensen fast, at det fortsat ikke vil blive muligt at tilmelde huslejeindbetalingerne til Nets, tidligere PBS. Man foretrækker den nuværende form med girokort, som er mere fleksibel for administrationen. En beboer har observeret, at nogle nøgleklodser sidder permanent på tavlerne i vaskekældrene og blokerer for andres brug af vaskekældrene. Dan lovede, at varmemesteren vil undersøge, om det er korrekt. En beboer påpeger, at flere kælderrum i Jacob Erlandsens gade står under vand, når der er stærk nedbør. Dan opfordrede til, at de pågældende kontakter administrationen, hvis det gentager sig. Valgt til beboerrepræsentationen 2011: Marskensbo: (omfatter opgangene Jacob Erlandsens Gade 1-5, Marskensgade 2-6) Henrik Rentoft Larsen Allan Espeland Jan Harvest Helle Lindgren (suppleant) Ann-Louise Teller (suppleant) Louise Elling Hansen (suppleant) Bispensbo: (omfatter opgangene Jacob Erlandsens Gade 7-11, Borgmester Jensens Allé 7-9, Marskensgade 8-10) Birte Gerstoft Else Boelskifte Fredrik Gerstoft Sonja Heine Britz (suppleant) Genvalgt til revisor: Jesper Lindegaard Side 4

5 Henstillinger fra beboerrepræsentationen og øvrige deltagere i årsmødet: Fyld ikke skrald i containere, der i forvejen er fyldt. Der er som regel halvtomme containere i rummet ved siden af ned mod Østerbrogade. Containere med åbent låg stinker og tiltrækker rotter. Smid ikke glas i flaskecontainerne eller henstil storskrald sent om aftenen eller natten. Smid til gengæld glas i selve flaskecontainerne i stedet for at stille poser med flasker fra dig ved siden af flaskecontaineren. Fold eller tramp på papemballage, så det bliver fladt, inden det puttes i papcontaineren Sæt ikke måtter i klemme i dørene til bagtrapperne. Det giver rotter, tyveknægte og vilde katte frit spil. Der har desuden flere gange været indbrud i kælderrum. Skæve døre, der ikke falder i af sig selv, forøger desuden brandfaren. Vis hensyn, når du parkerer din cykel. Bred dig ikke, pladsen er i forvejen trang. Respektér reglementet i vaskekældrene. Den, der har markeret turen med nøgleklods, har altid fortrinsret til maskiner, centrifuge og tørretumbler. Især tørretumblerne lægges der uretmæssigt beslag på. HUSK hvis du har turen: Du er altid i din gode ret til at standse en vask eller tømme tumbleren, hvis andre uden din tilladelse har presset sig ind i din vasketid. Ryd op efter dine børn og/eller lær dem at gøre det selv! Lad ikke legeredskaber ligge og flyde, så andre er i fare for at falde over dem. Der skal så lidt til. Tak for hjælpen! Side 5

6 Side 6

7 Vigtige telefonnumre Rudersdal administration A/S træffes på: Tlf eller mobil , hverdage kl Varmemester Nils Åke Fridhs træffes på: Tlf Mandag til torsdag kl og fredag kl Udenfor disse tider kan man KUN i akutte tilfælde ringe til: Blikkenslager: Tvilling VVS, tlf Elektriker: Peter Dahl Jensen, Tlf eller mobil Side 7

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15.

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15. Tagene på blokkene i afdeling 16 har længe trængt til en udskiftning. SAB-nyt ÅRGANG 2 NR 2 - JUNI 2008 Gang i renoveringerne Af Thomas Jeppesen I løbet af denne sommer får både afdeling 16 og 20 nye tage,

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s talerør Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

vil du give en hånd med?

vil du give en hånd med? Nyt fra bestyrelsen: Det skal være bedre at bo her vil du give en hånd med? Kære beboere, Vesterbro, foråret 2011 Velkommen til femte udgave af Nyt fra bestyrelsen med nyheder, meddelelser til beboerne

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

RENSERI OG SKOMAGERI EST I GADEN SIDE 12 BLADET FOR BEBOERNE I LYNGBYVEJSKVARTERET NR. 2 DEC 2010

RENSERI OG SKOMAGERI EST I GADEN SIDE 12 BLADET FOR BEBOERNE I LYNGBYVEJSKVARTERET NR. 2 DEC 2010 BLADET FOR BEBOERNE I LYNGBYVEJSKVARTERET NR. 2 DEC 2010 EST I GADEN SIDE 12 PROBLEMKNUSER SIDE 9 JULEKLIP I ULRIK SIDE 11 HVERDAGSINDTRYK FRA JAPAN SIDE 15 RENSERI OG SKOMAGERI LYNGBYVEJ 32, 2100 København

Læs mere

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp nr.3 august 2010 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere adresse-cirkus: 24 breve retur fra udlejer Endelig: Stop for stråmands-snyd Lotte vandt tre års kamp Ny LLO-afdeling på Djursland Massiv medlemsfremgang

Læs mere