Årsmøde for beboerne i Bispensbo og Marskensbo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsmøde for beboerne i Bispensbo og Marskensbo"

Transkript

1 Årsmøde for beboerne i Bispensbo og Marskensbo Østerbrohuset 11. marts 2009 Deltagere: 18 lejemål var repræsenteret. Desuden var ejendommenes administrator Dan Kjærgaard Jensen til stede. Dirigent: Jan Harvest blev valgt til dirigent. Han konstaterede at årsmødet var indkaldt i overensstemmelse med bekendtgørelsen om beboerrepræsentation. Formandens beretning ved Henrik Rentoft Larsen. Huslejesagen blev forligt Efter talrige brevvekslinger og møde mellem beboerrepræsentationen lykkedes det at lave et forlig som betød nedsættelse af budgetlejen 2008 med kr., nedsættelse af administrationsbidraget på kr. for gårdlauget, at Tryg nedsætter forsikringspræmien med godt kr., Nelma er valgt til varetagelse af den gartneriske vedligeholdelse af gården med markant besparelse, og det er aftalt at beboerrepræsentationen skal deltage i udvælgelse af kommende energikonsulent samt at beboerrepræsentationen for Bispensbo og Marskensbo betragtes og behandles af administrationen som én samlet beboerrepræsentation. Varmemester Nils Åke Fridh bemærkede, at Tryg efterfølgende har krævet mere dokumentation og vist sig mindre villig end tidligere til at dække skader. Policen har samme ordlyd og derfor samme dækning, hvorfor det er uklart, hvorfor selskabet behandler skader anderledes. Beboerrepræsentant Jan Havest bemærkede, at det står administrationen frit at vælge et andet selskab med tilsvarende præmie. Forklaring på store stigninger af husleje for 2009 Hvorfor kom der girokort for 2009 med stigning, når beboerrepræsentationen nu have fået et forlig i hus med massive besparelser? Skrivelsen, som blev opsat på opslagstavlerne 1. oktober 2008 blev gennemgået og forklaret. Årsagen til stigning i 2009 skyldes at der i hele 2008 ikke blev betalt for den stigning, som egentlig skulle have været betalt. Dette skyldes uenigheden mellem beboerrepræsentationen og direktionen om godkendelse af budget. Da budgethuslejen er baseret på de faktiske omkostninger året før, kommer besparelsen først til at slå igennem i Gårdhaven fik en ny entreprenør Nelma star nu for den gartneriske vedligeholdelse i gården, og der er observeret friske energiske fyre, som med stor iver gør en indsats for at holde de grønne områder i fin stand. 1 of 8

2 En mødedeltager efterlyste mere overdækket plads til cykler. Varmerapport diskuteret Den varmerapport, som beboerrepræsentationen for nogen tid siden fik udarbejdet, er drøftet med administrationen. Der er ikke truffet aftaler om at iværksætte rapportens anbefalinger. Altaner i gård! Er der et aktivt udvalg? Der var ikke nogen tilstede fra det udvalg, som sidste år blev oprettet. Udover snak på gaden, har beboerrepræsentationen ikke hørt fra udvalget. En beboer mente, at det er beboerrepræsentationens ansvar at stå for sager af denne art, når der er oprettet et underudvalg. Formanden oplyste, at spørgsmålet tidligere havde været vendt på et møde med administrationen (forud for årsmødet 2008), og at etableringen af gårdaltaner ville betyde en blivende huslejestigning på mere end 1000 kr./md pr. lejemål, forudsat at alle lejemål tilsluttede sig. Det anses derfor stærkt tvivlsomt, at der kan opnås tilstrækkelig tilslutning fra beboerne. (Efterfølgende afklaring: Beboerrepræsentationen blev ikke ved forrige årsmøde pålagt af et flertal i forsamlingen at undersøge mulighederne for at få oprettet altaner. Det blev aftalt at udvalget skulle komme med et oplæg.) Portåbner Administrationen har lovet at undersøge muligheden for en løsning, så porten åbner automatisk. Varmemester Nils Åke Fridh oplyste, at spørgsmålet tidligere har været på tale, men at de pågældende håndværkere mente, at der ikke er plads i porten til automatikken. Sagen vil blive drøftet yderligere med administrationen, som har lovet at undersøge om der findes en mulig løsning. Fremtidig vedligeholdelse, prioritering Beboerrepræsentationen deltog i december 2008 i en gennemgang af ejendommen, hvor kommende vedligeholdelsesarbejde blev diskuteret. Administrationen skulle komme med et forslag til beboerrepræsentationen om prioritering af disse opgaver. Dette skete aldrig, hvorfor beboerrepræsentationen har fremsendt en liste med en ønsket prioritering af de forskellige opgaver. De er: mindre isoleringsopgaver i forbindelse med varmecentraler, renovering af ekstremt usle bagtrapper, en portåbner og derefter renovering af vinduer mod gården i Marskensgadesiden. Trapperengøring Det sidste rengøringsselskab virkede yderst professionelle. Støvsugningen fjernede det løse, men det har knebet med at få vasket snavset af gulvene. Derfor er der nu kommet et nyt rengøringsselskab, som forhåbentlig kan få bugt med snavset. 2 of 8

3 Overfyldning af skraldecontainere Det er stadig en gåde, hvorfor nogle beboere fylder affald i en allerede fyldt container! De, som bor i stuelejlighederne er udsat for uacceptable lugtgener når låget på containere ikke kan lukkes. Spørgsmålet blev diskuteret blandt de fremmødte. Det blev foreslået, at containerne skulle kunne låses, når de er fyldte. En beboer foreslog videoovervågning, så det kan afsløre, hvem der sløser med at fylde affald i allerede fyldte containere. En anden beboer foreslog, at et antal containere til skrald flyttes tilbage til det overdækkede areal midt i gården, hvor der nu kun er flaskecontainere og containere til pap og papir. Det blev bemærket, at problemet var endnu værre, da der var affaldscontainere på den mindre plads i midten af gården. Cykelaktion Beboerrepræsentationen gennemførte i efteråret en succesfuld auktion. Mange af cykelkældrene har ikke længere pladsproblemer, da en masse ejerløse cykler nu er fjernet. Varmemester Nils Åke Fridh mener, at auktionen var en fiasko, fordi der blev sat må-ikke- kasseres -mærker på cykler, som ikke er i brug. Han ønsker markeringer med navn, så det er muligt at kontakte beboere, der lader ubrugelige cykler stå og fylde. Dette vil beboerrepræsentationen ikke medvirke til. Deltagelse ved ind- og fraflytning Den nye administration har taget initiativ til at nyindflyttere får besøg af både administration og en beboerrepræsentant. Dette hilses velkomment, da man derved kan opmuntre de nye beboer til udfyldelse af mangelliste. Ligeledes oplyste formanden, at en fraflytter har ret til at få en beboerrepræsentant til at deltage i fraflytningssynet. Det er administrationens pligt at informere om dette, og hvis den, der flytter, ønsker det, skal administrationen orientere beboerrepræsentationen. Beretningen blev godkendt.. Regnskab Kasserer Else Boelskifte aflagde beboerrepræsentationens regnskab, der udviser et beskedent driftsoverskud. Den nye administrator indbetaler ikke kontingent for midlertidigt tomme lejligheder i modsætning til, hvad der hidtil har været tilfældet. Dan Kjærgaard bemærkede, at han er opmærksom på den hidtidige praksis, men at den er ændret, fordi den efter hans opfattelse ikke er lovlig. Regnskabet vedtaget. 3 of 8

4 Valg af beboerrepræsentanter og suppleanter Til beboerpræsentationen (inklusive suppleanter) genvalgtes/valgtes: Henrik Rentoft Larsen, Marskensbo Allan Espeland, Marskensbo Jan Harvest, Marskensbo Helle Lindgreen, Marskensbo Birte Friis Gerstoft, Bispensbo Else Boelskifte, Bispensbo Thomas Christensen, Bispensbo Fredrik Gerstoft, Bispensbo Sonja Heine, Bispensbo Revisor Jesper Lindegård genvalgtes in absentia til revisor. Indkomne forslag Forslag om videoovervågning i opgange og i porten. En beboer, der har været udsat for indbrud, ønsker videoovervågning af ejendommene til imødegåelse af indbrud og hærværk. Administrationen har tidligere fremsat ønske om videoovervågning af elevatorerne, der jævnlig er udsat for hærværk. Der blev ikke på mødet vedtaget henstillinger om dette emne. Overvågning vil fortsat blive drøftet med administrationen, og beboerrepræsentationen vil lade et givent forslag om at etablere en videoovervågning komme til urafstemning blandt alle lejemål. En beboer foreslår, at man overvejer at udskifte hoveddørsnøgler til imødegåelse af indbrud og hærværk, fordi de eksisterende nøgler har været i omløb i mange år. 4 of 8 Kunstgræs på plænen i den sydlige del af gården, hvor der har været opstillet fodboldmål, fordi græsset ikke kan stå for belastningen. Forslaget blev drøftet af forsamlingen, men stemningen var ikke for at investere i i dyrt kunstgræs. I stedet vandt et forslag om at flytte rundt på målene, så græsset ikke slides de samme steder, tilslutning. Vaskerierne skal kunne bruges af alle beboer, uafhængig om man bor i Marskensbo eller Bispensbo. Også af logerende. Varmemester Nils Åke Fridh erklærede sig imod logerendes adgang, da han har adskillige eksempler på sløseri og manglende hensyn til husordenen for vaskerierne.

5 Forsamlingen vedtog en henstilling om, at der bliver lige adgang til begge vaskerier for alle, men ikke for logerende. Nye opslagstavler, der matcher i kvalitet og design i forbindelse med opsætning af lovpligtige postkasser. Forslaget faldt ved afstemning. En beboer har henstillet, at kvaliteten af postkasser ikke bliver resultat af "laveste fællenævner" og foreslår derfor at beboerrepræsentationen bemyndiges til at forhandle sig frem til den "rigtige" postkasse, gerne stor og med lyddæmpende for, selvom det kan koste lejerne en begrænset merpris. Forslaget vandt flertal. At investeringen for postkasser afskrives over 10 år - i stedet for at den pålægges huslejen for altid. Som vi opnåede med det permanente lys i kælder og opgange. Dan Kjærgaard gav på administrationens vegne udtryk for en positiv indstilling til denne finansieringsmåde. Tørrekælder i Marskensgade rengøres. Der viste sig almindelig uvidenhed om, hvorvidt der faktisk er tørrekældre/-lofter til rådighed generelt, eller om kun enkelte lejemål har adgang til tørremuligheder. Det vil administrator undersøge. Såfremt de ikke er generelt til rådighed, må brugerne efter administrators opfattelse selv stå for rengøring. Er varmeregningen generelt dyrere i stueetagen end i resten af ejendommen? Hvis ja, stilles der forslag om bedre isolering af gulv med kugler eller skum. I samme forbindelse blev spørgsmålet om lyd- og anden isolering i etageadskillelserne diskuteret. En beboer i en stuelejlighed beklagede den uskik, at kældervinduer ofte står åbne, og at det i sig selv giver fodkulde i stuelejlighederne. Spørgsmålene tages op med administrationen i forbindelse med den videre drøftelse af varmerapporten. Dan Kjærgård påpegede dog, at der kan være forskellige ulemper forbundet med, hvor en lejlighed nu er placeret i ejendommene, og at man som udgangspunkt må leve med det. (Ejendommene er opført i 1920 erne). Kan der ikke udlægges et blødt underlag ved basketnettet, da det runger meget når der spilles? Beboerrepræsentation arbejder videre med spørgsmålet. Er det muligt at en gruppe beboerere kunne ordne bedene i gården, så de så lidt mere spændende ud, købe kønnere buske og evt. have et stationært juletræ, som kunne udsmykkes hver jul? Beboerrepræsentant Birte Friis Gerstoft og Sonja Heine vil drøfte sagen med gårdlauget, der består af ejendommenes direktør Lilian Nærvig, og 5 of 8

6 forslagsstilleren. Beboerrepræsentationen stiller sig velvilligt overfor et tilskud til planter Fastsættelse af kontingent Beboerrepræsentationens indstilling om uændret kontingent på 10 kr. pr. lejemål pr. lejlighed blev godkendt. Eventuelt ordet frit Vandforbrug hvorfor er det højt? Udgiften vejer tungt i budgettet, men det blev oplyst at fordyrelsen i høj grad skyldes stigende afgifter og priser. Lys på bagtrapperne er det ikke urimeligt, at det brænder hele natten og flere steder ikke slukker automatisk ved dagslys som forudsat? Beboerrepræsentationen undersøger status på el-forbruget til bagtrappebelysningen. Det blev bemærket, at der nu findes lavenergipærer med indbyggede sensorer (Bevægelsessensorer, som kun tænder lys, hvor der er bevægelse) Fibernet til multimedieløsning? Beboerrepræsentation undersøgte for nogle år siden et forslag til betydelig billigere tv/radio, telefoni og internetadgang, men en urafstemning i ejendommene viste ikke tilstrækkelig interesse for at gå videre med forslaget. Muligheden er ikke glemt! Legeredskaber flyder i gården? En beboer gentog sin appel fra forrige årsmøde om det dog ikke er muligt at finde en fast plads til legeredskaber, som børnene efterlader vilkårligt i gården og appelerer til både børn og forældre om at stille dem til side, så folk ikke falder over dem. Området til højre for porten forsøges at gøres til samlingspunkt for legecykler, løbehjul mv. Mødet sluttede med indtagelse af smørrebrød og drikkevarer. 6 of 8

7 Kære Beboere, Vi vil så gerne, at du bruger 10 sekunder og syv skridt mere på at lægge dit affald i en container, der ikke er fyldt, så låget kan lukkes. Så frister du ikke skadedyr, og vi undgår stank i gården. Og børn eller deres forældre opfordres til at stille cykler og rullende legetøj ind til murene hver dag, så andre ikke falder over det Husk at beboerrepræsentationen har en hjemmeside: Meld dig til e mailing listen 7 of 8

8 8 of 8

Sådan gik årsmødet i beboerrepræsentationen Bispensbo-Marskensbo 9. marts 2011 Hovedpunkter:

Sådan gik årsmødet i beboerrepræsentationen Bispensbo-Marskensbo 9. marts 2011 Hovedpunkter: Sådan gik årsmødet i beboerrepræsentationen Bispensbo-Marskensbo 9. marts 2011 Hovedpunkter: Forholdene i gården: cykelparkering, placering af børns legeredskaber, kunstgræsplæne til fodboldspil, underlag

Læs mere

Beboerrepræsentationen Marskensbo/Bispensbo

Beboerrepræsentationen Marskensbo/Bispensbo 1 Beboerrepræsentationen Marskensbo/Bispensbo Referat af Beboerrepræsentationens årsmøde i Østerbrohuset onsdag 4. marts 2008 35 lejemål var repræsenteret på mødet, 18 fra Marskensbo og 17 fra Bispensbo.

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. s årsberetning 3. Regnskab for 2010 4. Indkomne forslag

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Åbning af generalforsamling

Åbning af generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling A/B Sct. Kjelds Hus Tirsdag den 17. marts 2015, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø Generalforsamling blev afholdt med 51 stemmeberettigede,

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014

Referat fra Lysets generalforsamling, 29. oktober 2014 Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014 1. Valg af op til 2 dirigenter 2. Vedtagelse af dagsorden 3. Valg af referent 4. Godkendelse af referat 5. Formandens beretning 6. Kassereren aflægger

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere