Beboerrepræsentationen Marskensbo/Bispensbo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerrepræsentationen Marskensbo/Bispensbo"

Transkript

1 1 Beboerrepræsentationen Marskensbo/Bispensbo Referat af Beboerrepræsentationens årsmøde i Østerbrohuset onsdag 4. marts lejemål var repræsenteret på mødet, 18 fra Marskensbo og 17 fra Bispensbo. Marskensbo omfatter opgangene Jacob Erlandsens Gade 1-5 og Marskensgade 2-6. Bispensbo omfatter opgangene Jacob Erlandsens Gade 7-11, Borgmester Jensens Allé 7-9 og Marskensgade Mødet indledtes med indtagelse af smørrebrød. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning og fremtidig virksomhed 3. Aflæggelse af regnskab 4. Valg af beboerrepræsentanter og suppleanter 5. Valg af revisor 6. Indkomne forslag 7. Fastlæggelse af beløb for beboerrepræsentationens arbejde 8. Eventuelt Beboerrepræsentationens formand Henrik Rentoft Larsen åbnede mødet og bød alle velkommen, herunder ejendommenes nye administrator, Dan Kjærgaard Jensen, Rudersdal Administration, ejernes advokat og bestyrelsesformand for Marskensbo Henrik Ravnild samt til beboerrepræsentationens rådgiver advokat Kirsten Bindstrup. Ad.dagsordenens punkt 1.: Per Zuschlag valgtes af forsamlingen til dirigent. Dirigenten konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt i overensstemmelse med bekendtgørelsen om beboerrepræsentationer. Ad. dagsordenens punkt 2.: Formandens beretning: Beboerrepræsentationen har siden marts 2007 haft møder internt og møder med administrationen. Under disse møder og under møderne med administrationen har bl.a. følgende været til diskussion: Gårdhaven Gårdhaven har fået en ny gartner. Vedligeholdet af den grønne gård var i starten af året og ind i foråret noget forsømt, men da gartneren endelig kom i gang med beskæring mv., blev der betydeligt pænere i gårdhaven. Varmerapporten

2 2 Varmerapporten, som beboerrepræsentationen har ladet udarbejde, er blevet overbragt og diskuteret med administrationen, men der er desværre ikke kommet noget konkret ud af det, som kunne betyde energibesparelse. Husets forsikring Beboerrepræsentationen har fået tilbud på en fordelagtig forsikring, som svarer til den eksisterende, men er ca kr. billigere. Videoovervågning Administrationen ønsker videoovervågning i opgange/elevatorer. Det er meddelt administrationen, at beboerrepræsentationen er imod dette. Flaskecontainere Manglende plads i flaskecontainere har i store dele af 2007 resulteret i rod omkring dem. Beboerrepræsentationen har foreslået administrationen at bede R98 om at opstille flere containere. Dette kunne ifølge administrationen ikke lade sig gøre, men i de seneste måneder ser det ud til, at R98 har forøget frekvensen af tømninger, da der ikke er set det samme rod som i Kommentar fra Verner Zastrow: Tit er flasker ikke skubbet ordentligt ind i flaskecontainerne, så folk unødigt stiller unødigt flaskerne ved siden af containerne. Altaner Muligheden for at etablere altaner i gårdsiden har været undersøgt af beboer Kim Rost. Det er også et punkt under indkomne forslag, som et udvalg kan gå videre med. Elektronisk portåbner Beboerrepræsentationen undersøger stadig, om det er muligt at finde en løsning, som er økonomisk forsvarlig. Fremtidig vedligeholdelse Udlejer har ingen planer om nærtforestående vedligeholdelsesarbejder, men beboerrepræsentationen vil presse på for at få et møde i stand om dette. Leje af værelser Udlejer understreger, at lejelovens betingelser for udleje af værelser skal overholdes, og at administrationen skal have en kopi af kontrakt med logerende. Trapperengøring Trapperengøringen har været udført af flere forskellige firmaer i det forløbne år. Der har også været perioder med manglende rengøring. Kvaliteten har svinget fra ok til mindre ok! Skraldebøtter og tegninger Ulla Elbo, suppleant for Marskensbo, fik sine 3. kl. elever til at tegne nogle fine tegninger til affaldsskurene, som faktisk en tid opfyldte formålet, at få folk til at tømme deres affald i ikke-fyldte containere. Bagtrapper Der må ikke henstilles affald eller andet på bagtrappen. Omkring vedligehold har det også været bemærket at flere bagtrapper er i meget dårlig stand.

3 3 Cykelkældre Beboerrepræsentationen har bolden her, da det er aftalt med administrationen at uddele farvede manilamærker, som cykelejere skal skrive navn og adresse på og sætter på sin(e) cykel(r). Umærkede cykler vil blive fjernet og placeret en tid på skakbrættet. Sandkasser Sandkasserne trængte til udskiftning, og det skete hen over hele sommeren Beboers klager over beboer Der har været et par sager om støjgener, hvor en underbo har været generet af støj fra overboen. Det er sagt mange gange før, men ejendommene er fra 1920 erne og meget dårligt lydisolerede. Både op/ned, samt mellem naboer. Jeg har fundet noget materiale, som beskriver at selv ganske normal adfærd kan virke generende på underboen. Prøv at komme overens med overbo/underbo/nabo, inden administrationen involveres. Budget 2008 Som meddelt har beboerrepræsentationen valgt ikke at godkende budget Dette skyldes bl.a. at beboerrepræsentationen ikke har fået de oplysninger, som vi ifølge lejeloven har krav på. Udlejer har overgivet sagen til huslejenævnet. Kommentarer fra salen til beretningen: Beboerrepræsentationens revisor Jesper Lindegaard undrede sig over bestyrelsens manglende vilje til at godkende regnskabet. Han mener desuden, at det er fordyrende hvis gårdlauget skal deles i to administrative enheder. Advokat Kirsten Bindstrup bemærkede senere på mødet, at der stadig er tale om ét gårdanlæg, selv om der er tale om to ejere, som ikke længere ønsker at samadministrere de to ejendomsaktieselskaber. Henrik Rentoft Larsen forklarede, at den manglende godkendelse af budgettet skyldes manglende bilag bl.a. for rengøring, og at administrationens honorar for administration af gårdlauget virker urimeligt høj. Jesper Lindegaard advarede mod, at et billigere tilbud på ejendommenes forsikring kan skyldes, at dækningen ikke svarer til den eksisterende. Han mener desuden, at kravet om de manglende bilag til budgettet er at skyde gråspurve med kanoner. En beboer spurgte om opsætning af individuelle vandmålere var en mulighed. Henrik Rentoft Larsen svarede, at det tidligere har været undersøgt, men at udgifterne til etablering af sådanne målere langt overskrider den besparelse, der måtte være at hente. En anden beboer påpegede, at tørrelofterne er beskidte. Beretningen godkendtes. Ad. dagsordenens punkt 3., regnskab: Beboerrepræsentationens kasserer Else Boelskifte aflagde regnskab. Jesper Lindegaard udtrykte tvivl over, om udgiftsposten på regnskabet til advokatbistand virkelig var nødvendig. Henrik Rentoft Larsen svarede, at advokatbistanden er valgt af beboerrepræsentationen som et billigere alternativ til medlemskab af Lejernes Landsorganisation. Regnskabet godkendtes.

4 4 Ad. dagsordenens punkt 4., valg af beboerrepræsentanter og suppleanter: For Marskensbo genvalgte de fremmødte lejere fra Marskensbo Henrik Rentoft Larsen, Allan Espeland og Jan Harvest til beboerrepræsentanter. Som suppleanter genvalgtes Ulla Elbo og nyvalgtes Lene Danielsen. For Bispenbo genvalgte de fremmødte lejere fra Bispensbo Birte Gerstoft og Else Boelskifte, mens Henrik Schiller nyvalgtes. Thomas Christensen nyvalgtes til suppleant. Hidtidig beboerrepræsentant Jesper Riisbro, Bispensbo, ønskede ikke at genopstille. Ad. dagsordenens punkt 5., valg af revisor: Jesper Lindegaard modtog valg til revisor for regnskaberne for Bispensbo og Marskensbo. Ad. dagsordenens punkt 6.: Indkomne forslag. Af de indkomne forslag blev kun det første behandlet, nemlig spørgsmålet op etablering af altaner til gårdsiden. Beboerne Per Zuschlag, Henrik Schiller og Kim Rost vil undersøge mulighederne nærmere. Behandlingen af forslag blev afbrudt af spørgsmål om konsekvenserne af advokat Henrik Ravnilds udmelding om, at udlejerne EA/S Marskensbo og E/AS Bispensbo fremover vil udarbejde separate budgetter og fremover drøfte disse og ejendommenes forhold med de respektive beboerrepræsentationer. Denne besked er sendt pr. til beboerrepræsentionen 25. februar 2008 og ophængt af beboerrepræsentationen på opslag i opgangene i weekenden før årsmødet. Advokat Henrik Ravnild forklarede indledningsvis, at beslutningen beror på ønsket om en optimal forretning, og at den kræver en opsplitning af budgetterne for de to ejendomme. Han påpegede, at administrationen hidtil har valgt det letteste princip ved at basere budgettet på det seneste regnskab, fremfor et forudrettet skøn over kommende udgifter. En af de hidtidige ejere er død, hvorfor der er sket et arveskifte (Marskensbo), og ejerne af ejendommene har ikke nødvendigvis sammenfaldende interesser. Han nævnte, at det ene selskabs aktier er ejet af et selskab i Panama. Han understregede, at Lilian Nærvig fortsætter som administrator af gårdlauget og stadig er direktør for begge ejendomsaktieselskaber, men at den løbende kontakt med beboerne er overladt til Rudersdal Administration. Henrik Ravnild nævnte, at administrationen var overrasket over beboerrepræsentationens krav til budgetter og bilag, og at det efter hans mening ikke kan være rigtigt, at der er ikke er tillid mellem beboerrepræsentationen og administrationen. Han bemærkede, at der havde været tale om et gnidningløst samarbejde med den tidligere beboerrepræsentation (inden Jesper Riisbros afgang som formand.red.), men at der under det nye formandskab ikke har været god kemi mellem udlejer og beboerrepræsentation. Som eksempel på dette, nævnte han, at forslaget om videoovervågning i elevatorerne ikke var blevet modtaget godt i beboerrepræsentationen, og at dette ærgrede administrationen. Henrik Rentoft Larsen imødegik kritikken af manglende samarbejdsvilje med, at beboerrepræsentationen blandt andet har undersøgt markedet for en billigere løsning på ejendommens forsikringer, der udløber 1. april Jesper Riisbro gjorde opmærksom på, at han er imod den konfrontatoriske stil, og fremhævede, at man i hans tid som formand havde opnået en aftale om en ti-årig finansiering af lys på bagtrapperne, som efterfølgende ikke vil blive pålagt huslejen.

5 5 Bent Møller kommenterede, at han oprindelig var med til at stifte beboerrepræsentationerne i 1980 som en ligeligt sammensat fælles repræsentation for begge ejendomme, og at det tidligere har været muligt at få udleveret bilag i forbindelse med budgetlægningen. En beboer spurgte til, om et par manglende bilag i virkeligheden var den eneste reelle grund til opsplitningen. Ravnild henviste til sin opfattelse af forhandlingsklimaet som dårligt. Situationen affødte tvivl blandt de fremmødte og en forespørgsel fra Birte Gerstoft om, hvorvidt andre i lys af udlejers krav om opsplitning ønskede at stille op som beboerrepræsentanter. Det var ikke tilfældet. Henrik Ravnild meddelte, inden han forlod mødet, at han anerkender de foretagne valg til beboerrepræsentationen. Advokat Kirsten Bindstrup bekræftede, at valgene må anses for gyldige. På grund af tvivlen om konsekvenserne af administrationens beslutning i forhold til beboerrepræsentationens fremtidige arbejde valgte et flertal i forsamlingen ved håndsoprækning af suspendere mødet. Beboerrepræsentationen lovede at indkalde et nyt, hvor resten af dagsordenen vil blive behandlet. Herefter sluttede mødet. Referenter: Ulla Elbo Else Boelskifte

Sådan gik årsmødet i beboerrepræsentationen Bispensbo-Marskensbo 9. marts 2011 Hovedpunkter:

Sådan gik årsmødet i beboerrepræsentationen Bispensbo-Marskensbo 9. marts 2011 Hovedpunkter: Sådan gik årsmødet i beboerrepræsentationen Bispensbo-Marskensbo 9. marts 2011 Hovedpunkter: Forholdene i gården: cykelparkering, placering af børns legeredskaber, kunstgræsplæne til fodboldspil, underlag

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. s årsberetning 3. Regnskab for 2010 4. Indkomne forslag

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere