Kursusprogram på Processkolen i Kalundborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusprogram 2012. -på Processkolen i Kalundborg"

Transkript

1 Kursusprogram på Processkolen i Kalundborg

2 Processkolen i Kalundborg Kurser på procesområdet Vi har valgt i år at bygge vores kursuskatalog med i alt kurser på tilsammen 11 uger, som giver merit for skoleperiode H3/H4 på procesoperatøruddannelsen samtidig med at de kan bruges som almindelige AMU-kurser. Tanken er at de mange industrioperatører der er uddannet i Kalundborg kan udnytte disse kurser til at gøre det rimeligt let at blive procesoperatør. Efter at have gennemført disse kurser vil det være muligt at blive procesoperatør efter 13 uger på skole og en ret kort uddannelsesaftale. Få yderlig information i folderen: Fra industrioperatør til procesoperatør. Kursusrækken er nærmere beskrevet på side 3 i denne folder. EUC Nordvestsjælland afholder mange kurser udenfor procesområdet, som ikke er omtalt her. Rekvirer kursuskatalog på Hvis du mangler noget i vore kursusudbud, så kontakt os på telefon Vi kan tilbyde et bred udvalg af kurser til procesområdet både ud fra AMU-målene og som kurser udviklet efter det enkelte firmas specifikationer. For samtlige kurser gælder: Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålene retter sig primært mod operatører som arbejder i procesindustrien. Personer udenfor målgruppen kan deltage, men deltagerbetalingen er højere. Deltagerbetalingen følger finansloven og er for de fleste kurser kr. 118,- /dag og for enkelte kurser kr. 17,- /dag. For personer indenfor målgruppen er der mulighed for VEUgodtgørelse, som i 2012 er kr. 30,- pr. dag. uger selvvalg for ledige Ledige har ret til at vælge op til ugers kursus frit hvis prisen for et kursus er under grænsen på kr pr. uge. Fra 1. april 2012 er grænsen ophævet. I dette katalog har vi med det grønne markeret at dem kan man vælge som ledig og med det røde at dem må man ikke vælge før efter 1. april.

3 EUC Nordvestsjælland - Processkolen i Kalundborg Rynkevangen 9, 4400 Kalundborg, Tlf fax Uddannelseschef Niels Erik Christensen, , Studievejleder Ole Madsen, , Fra industrioperatør til procesoperatør: PLC og komponenter 10 dage Regulering 5 dage Vedligeholdelse og drift af pumper 10 dage Ventiler og enhedsoperationer 10 dage Kemiske reaktioner i procesindustrien 10 dage Kursus under udvikling 10 dage PLC og komponenter Startdato: K42, 20/8-31/ Består af: 44104, 44101, 44207, dage Pris: Deltagerbetaling kr. 1180,- Målgruppe: Industrioperatører, giver merit til procesoperatør Mål: Deltageren kan programmere, konfigurere og teste analoge ind og udgange i en PLC på et automatisk anlæg, samt programmere analoge ind og udgangssignaler i PLCens matematiske funktionsblokke. Deltageren har kendskab til signaltilpasning og skalering af analoge signaler. Mål: Deltagerne kan montere, installere, idriftsætte og programmere mindre anlæg indeholdende industrielle PLC-styringer, samt udføre programændringer i bestående styringsanlæg. Deltagerne har kendskab til PLC-systemers anvendelsesområder samt virkemåde.

4 Mål: Deltageren kan selvstændigt installere, fejlfinde og indstille/opsætte nærhedsfølere og tids- og tællermoduler, samt udvælge erstatningskomponenter ud fra brugen af tilhørende dokumentation. Deltageren har indgående kendskab til simple elektroniske kredsløb, samt brugen af dokumentation og måleteknik. Deltageren kan anvende IT til søgning efter dokumentation. Deltageren opnår forståelse for, hvilke installationsmæssige forhold der skal iagttages for at forhindre indstråling af elektrisk støj. Mål: På baggrund af kendskab til konstruktion og virkemåde kan deltageren betjene samt foretage enkel fejlfinding på elkomponenter som reguleringsventiler, frekvensomformere, følere, målere og relæer funktions- og sikkerhedsmæssigt korrekt Vedligeholdelse og drift af pumper og maskiner Startdato: efter behov Består af: 4504, dage Pris: Deltagerbetaling kr. 1180,- Målgruppe: Industrioperatører, giver merit til procesoperatør Mål: 4504 Deltageren kan sikkerhedsmæssigt forsvarligt udføre idriftsætning, reparation og vedligeholdelse samt forestå den daglige drift af pumper. Mål: Med baggrund i viden om opbygning og virkemåde af et procesanlæg kan deltageren betjene transportbånd, transportsnegl, kopelevator, redler samt elektronisk vejebånd ved transport af faste stoffer. Deltageren kan betjene pumper og tankanlæg ved transport af flydende stoffer, herunder betjene reguleringsventiler med variable omdrejningstal. I forbindelse med produktions- og lagertanke kan deltageren endvidere betjene blandesystemer herunder pumper og omrørere med henblik på regulering af flow.

5 Ventiler og enhedsoperationer Startdato: efter behov Består af: 4507, dage Pris: Deltagerbetaling kr. 1180,- Målgruppe: Industrioperatører, giver merit til procesoperatør Mål: 4507 Deltageren kan sikkerhedsmæssigt forsvarligt udføre idriftsætning, reparation og vedligeholdelse samt forestå den daglige drift af forskellige afspærrings- og reguleringsventiler. Mål: På en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde kan deltageren, efter en virksomhedsrettet instruktion, anvende fysiske og kemiske enhedsoperationer i den daglige drift af produktionsanlæg herunder destillering, tørring og filtrering. Deltagerne kan desuden medvirke ved optimering af produktionsforløbet ud fra viden om de enkelte fysiske problemstillinger i enhedsoperationerne Regulering Startdato: K41: 1/4-20/ Består af: 4408, dage Pris: Deltagerbetaling kr. 580,- Målgruppe: Industrioperatører, giver merit til procesoperatør Mål: 4408 Deltagerne kan indkøre, optimere og fejlsøge på reguleringssløjfer samt betjene og indstille typiske stand-alone regulatorer, - både efter europæisk og amerikansk standard. Deltageren kan selvstændigt anvende processimulatorer og registrerende instrumenter i forbindelse med fejlfinding og optimering. Deltagerne har kendskab til reguleringsteknik, herunder tidskonstanter, sammensatte reguleringsformer, statiske og dynamiske forhold, diskontinuerte og kontinuerte reguleringssystemer samt PID parametrenes virkemåde. Deltageren har ligeledes kendskab til typiske styreelementer (reguleringsventil, omdrejningsreguleret pumpe og spjæld) og sløjfemodstand samt kompensation for ledningsmodstand, herunder toleder-, treleder-, treleder med sløjfe- og fireleder-forbindelsesmåder for modstandsfølere. Mål: 44222

6 På baggrund af en virksomhedsrettet instruktion kan deltageren selvstændigt betjene produktionsanlæg med kaskade-, feedforwardog forholdsregulering sikkerheds- og miljømæssigt korrekt. Deltageren kan optimere sammensatte reguleringssløjfer ud fra viden om optimeringsanalyser for sammensatte reguleringer og processers reguleringskompleksitet. Kemiske reaktioner i procesindustrien Startdato: K40, 12/3-23/ Består af: dage Pris: Deltagerbetaling 1180,- Målgruppe: Industrioperatører, giver merit til procesoperatør Mål Undervisningens mål er, at eleven 1) kan udvælge og anvende mere komplekse kemiske begreber og modeller til at forklare kemifaglige problemstillinger og fænomener 2) metodisk korrekt kan arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse og uddrage væsentlige konklusioner heraf 3) selvstændigt kan planlægge, gennemføre og vurdere eksperimentelt arbejde 4) kan forholde sig kritisk til kemiens betydning for den teknologiske udvikling og dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund 5) selvstændigt kan begrunde og arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med kemikalier og udstyr ) selvstændigt kan søge, vurdere, udvælge og anvende relevante kemifaglige informationer fra forskellige informationskilder 7) kan udvælge og anvende relevante it-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling, databehandling og præsentation 8) selvstændigt og i samarbejde med andre kan dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med kemifaglige emner. Måleudstyr og grundlæggende el-lære Startdato: Efter behov Består af: 44224, dage Pris: Deltagerbetaling kr. 590,-

7 Målgruppe: Nyansatte uden uddannelse til procesområdet Indgår i medicooperatør basisproduktion og pak/påfyldning Kurset giver en grundlæggende indføring i ellære, som forudsætning for forståelse af instrumenter, såvel fjerntvisende som lokaltvisende. Der er ikke krav om forudsætninger for deltagelse i kurset. Mål: Deltageren kan betjene og aflæse lokaltvisende procesteknisk måleudstyr herunder termometre, ph -, flow- og trykmålere. Deltageren kan vurdere aflæste værdier ud fra kendskab til den pågældende produktion og den gældende standard for metrologi, herunder anvende begreberne for målefejl, kalibrering, justering og normaler. Deltagerne kan foretage registrering af procesdata på baggrund af viden om SI-systemet og måleudstyrs tidsforhold - Tau. På baggrund af kendskab til måleteknik kan deltageren vurdere de aflæste værdier ud fra en typisk produktion. Deltageren kan, efter en virksomhedsrettet instruktion, udføre fejlfinding og justeringer på procesanlæggets måleudstyr, herunder transmittere/ transducere, og udarbejde kalibreringskurver til måleudstyret. Deltageren har desuden kendskab til standardsignaler vedrørende fjerntvisende måleudstyr. El-lære og sensorer Startdato: Efter behov Består af: 44210, dage Pris: Deltagerbetaling kr. 472,- Målgruppe: Ansatte uden industrioperatøruddannelsen Indgår i industrioperatør Kurset giver indføring i ellære og sensorer og giver forståelse for elektriske installationer og sætter deltagerne i stand til at udføre simpel fejlretning på lavspændingskomponenter.

8 Mål: Deltageren kan udføre simpel fejlfinding og fejlretning på elektriske installationer ved procesanlæg, herunder udskiftning af sikringer, sensorer og måleudstyr monteret med stikforbindelser. Fejlfinding og fejlretning udføres på baggrund af elementær viden om elektricitet og generelle sikkerhedsbestemmelser om arbejde med elektricitet Deltageren kan montere, udskifte og justere digitale almindeligt forekommende aftastere i procesindustrien på baggrund af viden om de forskellige typers virkemåde og særlige egenskaber samt på baggrund af viden om digitale signaler. L-AUS, tavle- og installationsarbejde Startdato: Efter behov Består af: dag Pris: Deltagerbetaling kr. 118,- Målgruppe: Alle der arbejder på elektriske installationer under spænding, obligatorisk en gang om året Mål: Deltagerne kan selvstændigt udføre (L- AUS) arbejds- og betjeningsopgaver på eller i nærheden af spændingsløse/ spændingsførende tavleanlæg, industrianlæg og elektriske installationer. Deltagerne kan ligeledes vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter samt anvende, kontrollere og vedligeholde L-AUS-værktøj korrekt. Deltagerne får indgående kendskab til gældende lovgivning og anvisninger vedrørende arbejde på eller i nærheden af spændingsløse eller spændingsførende elektriske installationer. De får ligeledes et grundlæggende kendskab til relevant førstehjælp i releation til L-AUS.

9 El-pneumatisk styring og ON/OFF-regulering Startdato: Efter behov Består af: 44212, dage Pris: Deltagerbetaling kr. 472,- Målgruppe: Ansatte uden industrioperatøruddannelsen Indgår i industrioperatør Kurset giver en indføring i el-pneumatisk styring og ON/OFF regulering og sætter eleven i stand til at medvirke til at finde fejl og udbedre disse på relæstyrede procesanlæg med termostater, pressostater og lignende. Mål: Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde udføre fejlfinding og fejlretning i styringsdelens komponenter på relæstyrede og el-pneumatiske procesanlæg. Dette på baggrund af viden om el-pneumatiske og relæstyrede procesanlægs opbygning og virkemåde På baggrund af en virksomhedsrettet instruktion kan deltageren selvstændigt betjene produktionsanlæg med ON/OFF regulering sikkerheds- og miljømæssigt korrekt. Deltageren kan anvende viden om regulatorens opbygning og virkemåde, herunder kendskab til setpunkts- og differensindstilling, i betjeningen af en ON/OFF reguleringssløjfe og en ON/OFF regulering med proportionalindstilling Biotek Startdato: K38: 20/2 K43: 17/9 Består af: dage Pris: Deltagerbetaling kr. 590,- Målgruppe: Alle der ønsker kendskab til bioteknologi Valgfrit specialefag for procesoperatør Dette kursus er udviklet af Processkolen i samarbejde med Novo-gruppen og henvender sig til alle der vil have kendskab til det bioteknologiske område.

10 Mål: Deltageren kan med baggrund i viden om fermenteringstankes opbygning og virkemåde, medvirke ved bioteknologisk produktion, hvor der arbejdes med mikroorganismer. Deltageren kan foretage oprensning af produkter og udføre processer i forbindelse med proteinsyntese, gæring, enzymer og gensplejsning. Medicinalindustriel produktion (GUME) Startdato: G08: 11/ - G09: 27/ Består af: dage Pris: Deltagerbetaling kr. 590,- Målgruppe: Alle nyansatte i medicinalindustrien Omdrejningspunktet for dette kursus er de mange regler - GMP der gælder for medicinalproduktion. Deltageren kan medvirke ved medicinalindustriel produktion efter gældende forskrifter og under overholdelse af GMP-regler. Deltageren kan under vejledning håndtere råvarer, emballage og færdigvarer korrekt. Deltageren kan endvidere gennemføre omklædningsprocedurer korrekt samt udføre rengørings- og desinfektionsprocesser på baggrund af kendskab til mikrobiologi.deltageren kan under vejledning udfylde relevant dokumentationsmateriale. LEAN grundlæggende clean BASIC Afvikles når et firma ønsker det Består af: dage Pris: Deltagerbetaling kr. 17,- Målgruppe: Alle LEAN grundlæggende giver kendskab til LEAN og hvad det kan bruges til. LEAN grundlæggende er et endags kursus hvis formål er at give kendskab til hvad LEAN er, og hvad det kan bruges til samt fortælle lidt om hvilke værktøjer der indgår i LEAN.

11 LEAN værktøjer clean ONE-Star Afvikles når et firma ønsker det Består af: 43939, dage Pris: Deltagerbetaling kr. 528,- Målgruppe: Alle der har gennemført grundlæggende LEAN Svarer til medicooperatør valgtema LEAN LEAN ONE-STAR giver bred indføring i værktøjer under LEAN. Som en del af kurset skal der udarbejdes en mindre praktisk opgave, hvor et af LEAN-værktøjerne er anvendt. LEAN ONE-STAR afvikles i de fleste tilfælde delvist på virksomheden med en kombination af lærere fra Processkolen og fra firmaet. Derved opnås den bedst mulige sammenknytning mellem teoretisk viden om LEAN og praktisk erfaring med udførelse af LEAN-projekter. Destillation Startdato: K39: 1/1 K44: 25/ K45: 3/9 K4: 2/11 Består af: dage Pris: Deltagerbetaling kr. 880,- Målgruppe: Medarbejdere i industrien som arbejder med destillation i deres daglige arbejde. Deltagerne kan, med baggrund i teoretisk og praktisk viden om den procestekniske opbygning og virkemåde af destillationskolonner samt kendskab til flydende stoffers fysisk-kemiske egenskaber, betjene destillationskolonner under binære forhold (to komponenter) i overensstemmelse med gældende sikkerhedsforskrifter. Deltagerne kan endvidere deltage i løsning af driftsproblemer samt medvirke til optimering af produktkvalitet og energiforbrug.

12 Jobrelateret engelsk med basalt ordforråd Startdato: K34: /2-2012, K35: 18/-2012 Består af: dage Pris: Deltagerbetaling kr. 880,- Målgruppe: Medarbejdere i industrien med behov for engelsk i deres daglige arbejde. Kan anvendes som forkursus til industrioperatør. Deltagerne vil blive undervist i engelsk ud fra det behov der opstår i deres daglige arbejde og med stor vægt på det fagsprog der er relevant for den enkelte medarbejder.

13 Jobrelateret engelsk med nuanceret ordforråd Startdato: K55: 7/5 Består af: dage Pris: Deltagerbetaling kr. 880,- Målgruppe: Medarbejdere i industrien med behov for engelsk i deres daglige arbejde og med forkundskaber. Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i komplekse og avancerede kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget. Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie. Forkursus i matematik Faglig regning og matematik Startdato: K32: 20/2 K33: 20/8 Består af: dage Pris: Deltagerbetaling kr. 590,- Målgruppe: Elever der mangler matematik før start på industrioperatør Produktionskemi for operatører Forkursus i kemi Startdato: K3: 2/2 K37: 25/ Består af: dage Pris: Deltagerbetaling kr. 23,- Farligt gods for lager Startdato: K53: 27/2 K54: 11/ Består af: dage Pris: Deltagerbetaling kr. 118,- Obligatorisk kursus for alle der omgås farligt gods.

14 Gaffeltruck certifikatkursus Startdato: T7: 12/1 - T8: 27/2 T9: 2/3 T79: 10/4 - T71: 19/4 T72: 7/ T73: 20/8 T80: 10/9 - T74: 24/9 T7: 22/10 T77:19/11 T78: 10/12 Består af: dage Deltagerbetaling kr. 82,- Forudsætninger: Kørekort til bil eller traktor, lægeerklæring De understregede kurser er på 8 dage hvor eleven også får førstehjælpsbevis. Disse kurser koster kr. 880,-. Deltageren kan efter uddannelsen føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere under overholdelse af gældende sikkerhedsbestemmelser. Optage og afsætte gods i varierende højder i reoler og blokstabler, transportere gods i reolgange, snævre rum, på ramper og pladser samt stuve gods på lastbil og i container. Foretage daglig og periodisk vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere. Deltageren kan aktivt arbejde med arbejdsmiljø, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks.

15 Medicoooperatør Medicooperatør er en kursusrække på uger, som giver grundlæggende forudsætning for at arbejde i medicinalindustrien. Den er nærmere beskrevet i en særlig folder. Der udbydes følgende kurser. Grundlæggende: M87-G 29/5 M88-G 24/9 Grundkursus Basisproduktion: M8-B 3/5 M87-B 3/9 LEAN Statistisk kvalitetsstyring Kommunikation og samarbejde Valgtema Pak/påfyld: Basisproduktion Pak/påfyldning Sterilproduktion Førstehjælp kørekort Dato: 27/ / kr. 50 Tid: 1:00-22:00. Pris: Kr. 50,- Hjertestarter Dato: 2/3 Tid: 1:00-19:30 Pris: kr. 350,-

16 Yderlig information EUC Nordvestsjælland Processkolen i Kalundborg Rynkevangen Kalundborg Tlf Dit nye uddannelsescenter med mange muligheder EUC Nordvestsjælland er et kraftcenter for erhvervsrettet uddannelse og efteruddannelse. Vi sætter altid høj kvalitet og brugeren i centrum. Godt 350 ansatte på 5 skoler og 10 forskellige adresser er i løbet af året med til at uddanne omkring elever og kursister. Det gør os til regionens og på nogle områder landets førende erhvervsuddannelsescenter. EUC Nordvestsjælland er en kombinationsskole, der bygger på regionens erfarne uddannelsessteder: Kalundborg handelsskole, Holbæk Handeslsskole, Holbæk tekniske skole, Glarmesterskolen ved Holbæk og AMU-Center Nordvestsjælland. Besøg os og få meget mere at vide om EUC Nordvestsjælland på Rynkevangen Kalundborg Tlf Fax Kursus-2011r3

Automatik og proces samt robot 2015

Automatik og proces samt robot 2015 Automatik og proces samt robot 2015 Erhvervsuddannelsescenter Syd Indhold (ver. 2) Indholdsfortegnelse side 1 Information side 3 Supplerende uddannelsesbevis som automatiktekniker side 5 Oversigt over

Læs mere

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2008 Elafdelingen Revideret august 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER

FREMTIDENS KOMPETENCER Kursuskatalog FRMTIDNS KOMPTNCR SLVVALGT UDDANNLS 2. HALVÅR 2011 en? u brug har d encer et komp vilke 21 h no 20 et an arked bm Jo heder ulig u de m rd ruge B in D - Får I til r ert å ler hv se or dis

Læs mere

Sådan bliver du elektriker...

Sådan bliver du elektriker... Sådan bliver du elektriker... For at blive elektriker skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Du skal skrive en ansøgning, hvor du fortæller om dig selv og din skolegang og om, hvorfor du

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 1.halvår 2011 2 Kursuskatalog1halva

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 2013, 2. halvår Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen 3 Åbent IT værksted 4 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 5 Brug af pc på

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011.

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011. Ledig? Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Kurser 1. halvår 2011 Længerevarende forløb Brug tiden til at blive dygtigere Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej 95 DK-7900 Nykøbing M Tel +45 99 19

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30

Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30 Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30 Mødes blev holdt hos Grundfos Electronics i Bjerringbro Plan for dagen: 10.00-12.00 Udvalgsmøde 12.00-12.30

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW The Dual Purpose Officer s Examination (Restricted) Version 1.0, Dato: 12. juni 2002 Forudsætninger Den studerende skal

Læs mere

Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2012

Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2012 Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2012 1 Forord Formål Formålet med Produktskolen er at informere og efteruddanne fagfolk inden for el-branchen i brugen af vores produkter og applikationer. Vi vil gerne

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken Idékatalog om kompetenceudvikling AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken 3 Fokus på kompetenceudvikling 4 Om uddannelseskataloget 5 Hvem kan deltage? 6 Skematisk oversigt over kirkefunktionærers

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2011

Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2011 Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2011 1 Forord Formål Formålet med Produktskolen er at informere og efteruddanne fagfolk inden for el-branchen i brugen af vores produkter og applikationer. Vi vil gerne

Læs mere

Evaluering af brøndboreruddannelserne

Evaluering af brøndboreruddannelserne TEKNOLOGISK INSTITUT Evaluering af brøndboreruddannelserne Jeg er blevet klogere, mere opmærksom, men ikke bedre til at bore (Erfaren boreleder om udbyttet af efteruddannelsen) Projektnummer: AMU2241BAI

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

UDDANNELSESMAPPE 2009

UDDANNELSESMAPPE 2009 UDDANNELSESMAPPE 2009 0 Denne uddannelsesmappe er udarbejdet med henblik på de ejendomsserviceteknikerelever, der vælger praktik inden for boligorganisationerne. Mappen er boligorganisationens, afdelingens,

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2012-2013 1 Forord Kort om uddannelsen samt jobmuligheder En toårig uddannelse inden for det tekniske område.

Læs mere