Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor savværksområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor savværksområdet"

Transkript

1 Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor savværksområdet Projektansvarlig: Træets Efteruddannelser, TE Bevilgende myndighed: Undervisningsministeriet, Projektnr.: Udarbejdet af Finn Riksted, Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Februar /21

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Analysens baggrund 3 2. Formål og indhold 3 3. Beskrivelse af branchen og dens udfordringer 4 4. Undersøgelsens metoder 4 5. Besvarelser til spørgeskema 5 6. Medarbejdersammensætningen 7 7. Virksomhedernes fokus på efteruddannelse 7 8. Relevans af eksisterende efteruddannelsesudbud 9 9. Konklusion Bilag: 12 Spørgeskema (Bilag 1) Responderende virksomheder (Bilag 2) Oversigtsliste med eksisterende AMU-mål (Bilag 3) 2/21

3 1. Analysens baggrund Der er gennem de senere år gennemført en modernisering af savværkerne herhjemme, hvilket samtidig kan have medført et øget behov for tilførsel af nye kompetencer til branchen. Større og mere automatiserede enheder kombineret med fremstilling af specialprodukter, byggekomponenter mv. er blot nogle af de strukturelle ændringer, der har fundet sted inden for branchen. Derfor er der i branchen udtrykt ønske om, at man tager en vurdering af de eksisterende kurser og sammenholder disse med de nye behov. Overvejelserne går i denne forbindelse ligeledes på, om man via en eventuel trindeling og sammensætning af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-mål) kan sammensætte et målrettet forløb for den enkelte medarbejder, der er svarende til den medarbejder, der er brug for på savværket. Træets Efteruddannelser er ansvarlig for, at branchens virksomheder bredt set får dækket deres kompetencebehov. Dette sker gennem vedligeholdelse og udvikling af kursusudbuddet, så det til enhver tid afspejler virksomhedernes behov for kompetencer blandt deres medarbejdere. Derfor vil TE gennemføre en afgrænset analyse af behovet på dette område og på baggrund heraf vurdere, om der skal igangsættes udvikling af nye AMU-mål i samarbejde med skoler eller andre eksterne parter. 2. Formål og indhold Analysen skal belyse behovet for nye AMU-mål, der kan øge medarbejdernes kompetencer og dermed være med til at optimere virksomhedernes effektivitet. Endvidere skal analysen afdække, om de nuværende AMU-mål dækker branchens behov. Bl.a. på grund af det generelt lave uddannelsesniveau i savværksbranchen og dermed måske også en lavere effektivitet med mindre indtjening til følge, kan der være basis for en optimering. Analyser foretaget for Skov- og Naturstyrelsen peger på, at der er væsentlige optimeringsmuligheder og dermed øget merindtjening at hente inden for savværksområdet herhjemme, netop fordi den danske savværksindustri har en lavere effektivitet sammenlignet med f. eks. den finske og svenske. Undersøgelsen skal derfor afdække: Hvad er behovet for medarbejderkompetencer? Opfylder de nuværende AMU-mål virksomhedernes behov for medarbejderkompetencer? Hvordan dækkes medarbejdernes kompetencebehov i dag? Hvilke specialfagområder kan/vil være særligt relevante at fokusere på i en savværksproduktion? 3/21

4 3. Beskrivelse af branchen og dens udfordringer Savværksbranchen i Danmark består ifølge Foreningen for Danske Savværker af ca. 200 små og mellemstore savværker. Det er dog ikke mange af disse, der er savværker i ordets egentlige forstand. Produktionerne spænder fra opskæring af kævler til fremstilling af emballage, gulve, bygningselementer, spærproduktion mv. Branchen har inden for de senere år generelt haft svære vilkår og en del af de mindre savværker er lukket inden for den sidste 10-års periode. Siden medio 2006 er prisen på råtræ dog steget og økonomien forbedret betydeligt for de danske savværker. Savværkerne har i forbindelse med de senere års kraftige byggeboom oplevet en markant fremgang. Dette skyldes især stor efterspørgsel på nåletræ, som bruges til spærkonstruktioner. Herudover går meget af savværkernes træ også til træhuse, som efterhånden er blevet en populær boligtype. Også møbler til boligen, køkkeninventar og fremstilling af bygningstømmer, har sat skub i omsætningen. Omsætningen i træindustrien er ifølge Danmarks Statistik steget med ca. 1 mia. kr. over en periode på fire år ( ). Årsagen hertil er bl.a. som før nævnt den stigende aktivitet inden for byggeriet herhjemme, men også den faldende eksport af råtræ fra Østeuropa og Rusland, der nu i højere grad forsyner nye vækstmarkeder i Østeuropa og Asien, har forbedret branchens økonomi. En kvartalsundersøgelse i Dansk Industri fra Træ- og Møbelindustrien forudså dog ved udgangen af 2006, at de danske savværker ville gå en negativ periode i møde og blive nødt til at bremse op i produktionen. Denne opbremsning er nu en realitet. Den aktuelle og omsiggribende finanskrise har sat en brat stopper for denne udvikling og har allerede betydet massive afskedigelser i savværkssektoren. Branchen står altså overfor en række udfordringer af forskellige former. For at imødegå nogle af disse udfordringer kan én af de handlinger, der ligger umiddelbart for, være at intensivere efteruddannelsen af medarbejderne. Det kræver naturligvis, at de rette og specifikke udbud er tilgængelige. Det er bl.a. dette som analysen skal afdække. 4. Undersøgelsens metoder Analysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative såvel som kvalitative data indsamlet i en række danske savværker. Der er gennemført en kvantitativ analyse i form af udsendte spørgeskemaer (bilag 1) til knapt 40 virksomheder. Heraf har 17 responderet (bilag 2). Ved efterfølgende rykkere, har flere af de ikke svarende virksomheder begrundet den manglende respons med flg.: Har kun 1 deltids ansat Svarer aldrig på sådan noget Kører på absolut vågeblus Ikke tid pga. omstrukturering Chefen skal skånes, da han har været syg i sommer Ikke interesseret, da det hele næsten er gået i stå 4/21

5 Beskæftiger næsten udelukkende tyskere Uddanner selv. Har ingen interesse Ikke behov Lukker 1. januar På baggrund af de resultater den kvantitative undersøgelse dokumenterer, er der efterfølgende gennemført uddybende kvalitative interviews i 5 udvalgte virksomheder. De mobile savværker, der typisk kan være ejet af en gårdejer med tilhørende skov, eller på anden måde er enmandsvirksomheder indgår ikke i analysen. 5. Besvarelser til spørgeskema Blandt de 17 respondenter er der kun 2, der udelukkende opskærer råtræ og dermed er savværker i ordets egentlige betydning. De øvrige 15 fremstiller også andre produkter, som det ses i nedenstående diagram. Der er sågar 6 ud af disse 15 virksomheder, der slet ikke opskærer råtræ: Fordeling af virksomhedernes produktionsart Antal virksomheder Udelukkende opskæring af råtræ Opskæring af råtræ samt anden produktion Udelukkende anden produktion end opskæring 5/21

6 Ser vi nærmere på fordelingen af virksomhedernes produkter, kan man se, at de andre produkter end opskæring af råtræ ligger jævnt fordelt med stort set samme andel: Produktionstyper i savværksanalysen 65% 29% 24% 24% 24% 24% 18% Opskæring af råtræ Produktion af paller Underleverandør til møbelindustrien Leverandør til tømmerhandlere Produktion af gulve Spær Andet 3 ud af de 17 virksomheder har planer om at ændre produktionsgrundlaget. Alle 3 ønsker et bredere produktprogram. Det skal bemærkes, at ingen af de 3 er i kategorien udelukkende opskæring af råtræ, men i forvejen fremstiller andre produkter udover opskæring af råtræ. Den ene har tanker om mere kundespecificeret/-tilpasset produktion af delemner og f.eks. påmontering af beslag på delkomponenter mv., således at savværket får større nærhed til kunden. De øvrige 2 har planer om et generelt bredere produktprogram, udover deres i forvejen omfattende program. Planer om at ændre produktionsgrundlaget? Ja; 3 Nej; 14 6/21

7 6. Medarbejdersammensætningen Branchen består som tidligere nævnt primært af mindre og mellemstore virksomheder. De virksomheder der indgår i analysen spænder i medarbejderantal helt ned fra 2 og op til 240 produktionsmedarbejdere. I gennemsnit ligger det dog omkring medarbejdere. Som det ses af nedenstående figur, udgør de ufaglærte en meget stor andel af den samlede styrke, hvor de faglærte udgør 9%. Faglærtes andel af medarbejderstyrken 9% Ufaglærte Faglærte 91% Der er ikke noget klart mønster over sammenhængen imellem produktionstype og andelen af faglærte/ufaglærte medarbejdere. Eksempelvis er der 4 virksomheder med en relativ høj andel af faglærte, der producerer hhv.: opskæring af råtræ og palleproduktion spær limtræ udelukkende opskæring af råtræ 7. Virksomhedernes fokus på efteruddannelse Undersøgelsen viser, at der på forholdsvis mange virksomheder er et fokus på opkvalificering af medarbejdere. 47% svarer, at de har benyttet sig af eksisterende efteruddannelsesmuligheder indenfor de sidste 2 år. På spørgsmålet om hvordan medarbejdernes kompetencebehov dækkes, svarer 36% at de benytter sig af formaliseret efteruddannelse og leverandørkurser. Sidemandsoplæring er den dominerende læringsform. Alle virksomheder i analysen anvender denne læringsform. Det er opfattelsen, at langt de fleste af de kvalifikationer der er påkrævet i faget, tilegnes bedst gennem praksisbaseret, intern læring. 7/21

8 Oplæringsformer 100% 24% 12% Sidemandsoplæring Formaliseret efteruddannelse Leverandørkurser I en tilsvarende analyse, som TE for kort tid siden har gennemført for træ/aluvinduesbranchen, svarede blot 14% af de deltagende virksomheder, at de havde benyttet sig af formaliseret efteruddannelse indenfor de sidste 2 år. Forklaringen på denne forskel skal muligvis findes i de hyppigt anvendte styrkesorteringskurser i forbindelse med den gældende certificeringsordning i savværksbranchen. Alle savværksvirksomheder er blevet præsenteret for en liste med TE s kursusmuligheder, (bilag 3). På spørgsmålet om virksomheden oplever, at medarbejderne mangler særlige kompetencer i forhold til savværksproduktion er svarene fifty-fifty: Der er 16 virksomheder der har svaret på dette spørgsmål. Heraf har halvdelen udtrykt, at der ikke var behov for særlige kompetencer hos medarbejderne, mens den anden halvdel mente, at dette dog var tilfældet. Ud af sidstnævnte halvdel mente 3 virksomheder, at de eksisterende kursusudbud vil kunne dække behovet, mens 5 virksomheder mente, at der kan være behov for udvikling af nye brancherellaterede kurser af få dages varighed. Mangler medarbejderne særlige kompetencer? 50% 19% Nej 31% Ja og eksisterende kursusudbud dækker behov Ja, men behov for nye kursusudbud 3 virksomheder mente endvidere, at der var behov for etablering af en grundlæggende erhvervsuddannelse. 8/21

9 Én virksomhed har løbende ansatte på industrioperatøruddannelsen, der er en tværfaglig 2-årig vekseluddannelse. 8. Relevans af eksisterende efteruddannelsesudbud I dette afsnit vil der blive fokuseret på relevansen af nogle af de eksisterende efteruddannelsesmuligheder, bilag 3, set i relation til det faktiske uddannelsesbehov. Som tidligere nævnt, har der i de seneste år været en meget lille aktivitet på efteruddannelsesområdet indenfor træ- og møbelindustrien. Dette gælder også for den FKB, der dækker denne specifikke branchedel. Én af årsagerne kan være, at virksomhederne ikke har nok kendskab til AMUsystemets muligheder og udbud. Nogle af begrundelserne for ikke at have benyttet sig af de formaliserede efteruddannelser har været: Manglende kendskab til deres eksistens Har brugt industrioperatøruddannelsen Manglende opmærksomhed omkring tilbuddene Prioriteringer og manglende fokus Der findes ingen relevante muligheder Generel nedgang - derfor ikke behov Undersøgelsen viser, at det er centralt for virksomhedernes anvendelse af uddannelsesmulighederne, at de har en præcis viden om kursernes eksistens, mål og indhold. Ved en præsentation af visse af disse muligheder, giver virksomhederne udtryk for ønsker om emner som f.eks.: IT-teknologi CNC/PLC LEAN Kendskab til træ Tørring/oppinding Slutbrugers anvendelse af savværksprodukter Elementære savværksmaskiner Tegningsforståelse Det skal nævnes, at en række af disse emner indgår i flere eksisterende AMU-mål, men at disse hver især er af længere varighed, typisk 1-5 dage. Se nedenstående målbeskrivelser fra et udpluk af mere eller mindre relevante AMU-mål. I disse AMUmål indgår forskellige nøgleemner, der kan have en særlig relevans i et nyt multi - AMU-mål: 9/21

10 Nr. Varighed i dage Målformulering Træarter. Med henblik på at deltageren kan vælge egnet træ til forskellige konstruktionsopgaver, kan deltageren artsbestemme træ ud fra vedets farve og celleopbygning og vælge egnede træarter ud fra materialets holdbarhed og udseende. Der lægges vægt på, at deltageren har kendskab til træs anvendelse, holdbarhed og herkomst samt til begrebet bæredygtigt skovbrug. Nøgleemne: Vælge egnet træ til forskellige konstruktionsopgaver Kunstig trætørring. Deltagerne kender til kunstig trætørring og fremstillingen af veje-tørre-diagrammer. Deltagerne kender til de forskellige tørremetoder samt de 4 tørrefaser. Nøgleemne: Trætørring Værktøjsnorm EN Deltagerne har kendskab til værktøjsnormen EN og kan forstå sammenhængen ½ imellem værktøjets udformning og den maskintype værktøjet skal anvendes på. Nøgleemne: Norm EN Skæredata kehler. Deltagerne kan ud fra formler beregne skære- og fremføringshastighed samt omdrejningstal og ½ forstå sammenhængen imellem antallet af skær i forhold til værktøjets standtid og overfladekvalitet. Endvidere kan deltagerne anvende tabeller til at finde værktøjets periferihastighed og fremføring pr. skær. Nøgleemne: Beregne skære- og fremføringshastigheder. Kehling med NC-styrede maskiner. Ved opstilling af og bearbejdning på kehlemaskiner anvender deltagerne kehlemaskiner med én eller flere NC-styrede spindler til fremstilling af produkter indenfor møbel- og byggebranchen Deltagerne kan anvende maskiner med NC-styrede spindler og indtaste NC-programmer. Deltagerne kan vedligeholde maskinerne ud fra leverandørenes anvisninger. Deltagerne kan arbejde efter sikkerhedsforskrifter omkring automatiserede maskiner. Deltagerne kan arbejde efter arbejdsmiljøforskrifter i forbindelse med bearbejdning på kehlemaskine. Nøgleemne: NC-styrede maskiner Måleteknik fra tegning til produkt i træindustrien. Deltagerne kan med udgangspunkt i Dansk Standard læse tegninger der anvendes inden for træ- og møbelindustrien. Deltagerne kan aflæse konstruktionstegninger med hensyn til dimensions- og målangivelse samt toleranceangivelse. Deltagerne kender principperne for kontrolmåling af færdige emner og delemner og kan kontrollere, om givne tolerancer på simple produktionstegninger er overholdt. Deltagerne kan anvende begreberne nominelle mål, Nedre Tolerance Grænse og Øvre Tolerance Grænse samt tolerancebredde. Deltagerne kan ved hjælp af måleudstyr som målebånd, universalskydelære og specialskydelære kontrollere, om et givet emne overholder de angivne mål og tolerancer på den tilhørende produktionstegning. Nøgleemne: Læse tegninger. Måltolerancer. Kontrolmåling Arbejdsmiljø i træindustrien. Deltagerne kan selv og via sikkerhedsorganisationen deltage konstruktivt i arbejdsmiljøarbejdet på virksomheden. Deltagerne kan vejlede andre i brug af personlige værnemidler og god værkstedspraksis (GVP). Deltagerne kan medvirke i APV -forløb (arbejdspladsvurdering) på virksomheden og kan kortlægge arbejdsmiljøproblemer på egen nære arbejdsplads og pege på mulige løsninger på konkrete sikkerheds og miljøproblemer. Deltagerne kan forstå sammenhængen mellem branchens arbejdsmiljøproblemer og forstå sammenhængen mellem arbejdsmiljø og det ydre miljø. Deltagerne kan redegøre for sikkerhedsforskrifterne til branchens maskiner, og har et overordnet kendskab til maskinsikkerhed ved opstilling og almindelig drift. Deltagerne kender de væsentligste arbejdsmiljøproblemer der er inden for branchen, og forstår sammenhængen mellem arbejdsmiljø og det ydre miljø. Deltagerne kender sikkerhedsorganisations og samarbejdsorganisations arbejdsområder og funktioner på virksomheden. Nøgleemne: Deltage i arbejdsmiljøarbejdet. Medvirke i APV-forløb. Redegøre for sikkerhedsforskrifter til maskiner. Kendskab til maskinsikkerhed Anvendelse af 5-S modellen for operatører. Ved anvendelsen af de 5 trin i Lean-fremgangsmåden kan deltageren gennemføre et 5-S mål- og resultatstyringsforløb inden for eget produktionsområde. Deltageren kan bidrage til en systematisk forbedring af produktiviteten gennem 5-S konceptets 5 trin; Sorter, System i tingene, Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin. Nøgleemne: Sortér. System i tingene. Rengøring. Standardisér. Disciplin Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører. Ved kortlægning af aktivitetskæder inden for produktion kan deltageren i samarbejde med andre medarbejdere bruge metoderne fra en værdistrømsanalyse til at bortrationalisere ikke værdiskabende aktiviteter. Med baggrund i virksomhedens produktionsflow kan deltageren, med fokus på værdiskabende aktiviteter, kortlægge materiale- og informationsstrømme og tværgående aktiviteter. Nøgleemne: Produktionsflow. Kortlægning af materiale- og informationsstrømme Logistik for produktionsmedarbejdere. Ved anvendelse af principper til logistikoptimering, herunder flowdiagrammer, Lean, og Kaizen kan deltageren udføre optimering af logistikken inden for eget jobområde. Deltageren kan medvirke ved planlægning og effektivisering af vareflow både internt og eksternt samt indgå i projektopgaver inden for styk-, lager-, og automatisk produktion samt styring af 2. og -3. parts logistik. Nøgleemne: Optimering Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion. På baggrund af kendskab til totalkvalitet og bevidsthed om kvalitetsomkostninger kan deltageren vedligeholde og forbedre arbejdet med virksomhedens kvalitetsmålsætninger Med baggrund i bevidsthed om betydningen af kollegers og egne holdninger til kvalitet kan deltageren medvirke til at løse kvalitetsproblemer i virksomheden, herunder informere og kommunikere korrekt med såvel interne som eksterne kunder og leverandører. Nøgleemne: Løse kvalitetsproblemer i virksomheden 10/21

11 Brug af pc på arbejdspladsen. Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse anvende installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram. Deltageren kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens itsupportfunktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder. Nøgleemne: Dagligt brug af PC på netværk. Lagre og hende data Betjening af mindre savværker. Deltageren kan betjene forskellige typer af mobilsavværker, som båndsavværk, rundsavværk eller motorkædesavværk, herunder foretage simple justeringer og daglig og periodisk vedligeholdelse. Deltageren kan foretage opskæring af kævler til planker, tømmer og forskallingsbrædder på det valgte savværk under hensyntagen til typens specifikationer og arbejdsmiljøet. Deltageren kan planlægge og udføre optimal opskæring og udnyttelse af forskellige typer af råtræ. Deltageren kan etablere lagre og udendørs tørrefaciliteter for opskåret træ samt beregne rentabiliteten for mindre savværker. Nøgleemne: Operationer Der er udtrykt behov for et multikursus på 1-2 dage, der også kan afvikles i virksomheden. Sidstnævnte især på baggrund af, at den typiske savværksmedarbejder er i en kategori, hvor det at rejse væk fra hjemmebasen ikke er vanligt. Nogle har sågar flere jobs, f.eks. i form af hobbylandbrug, der kræver konstant pasning. Én virksomhed savnede også noget om de store savværksmaskiner. Som der blev udtalt: Det er uhyggelige kræfter, der ligger i et joystick. Efter et møde med formanden for Foreningen for Danske Savværker, Bent Jensen, faglærer Tommy Lykke Hansen, AMU Vest samt en repræsentant for de mindre savværker, blev det fremhævet som værende af meget stor betydning, at en certificeringsordning bliver obligatorisk pr. 1. september 2009, hvor alt styrkesorteret konstruktionstræ skal CE-mærkes i henhold til EN Især for de mindre savværker kan det blive uoverkommeligt at administrere dette arbejde, hvis ikke virksomhederne får mulighed for et instruktionsværktøj i form af f.eks. et AMU-mål. Det skal bemærkes, at styrkesorteringskurserne ikke er med i betragtningen, idet disse benyttes fuldt ud som de er. 9. Konklusion De tendenser, der viser sig i analysen er følgende: Der er flere faktorer der gør, at efteruddannelsesaktiviteterne har været begrænsede: Manglende kendskab til AMU-systemets muligheder og udbud Manglende relevante efteruddannelsesmuligheder Brancherelevante emner eksisterer, men indgår i forskellige AMU-mål, hvor hvert mål har en varighed på ca. 1-5 dage, hvilket gør de urealistisk for både virksomhed og medarbejder at motivere til deltagelse Branchen står foran en række udfordringer: Faldende omsætning pga. finanskrisen 11/21

12 Behov for udvikling / innovation Behov for opkvalificering af medarbejdere Obligatorisk certificeringsordning pr. 1. september 2009 Det vurderes derfor, at der er behov for flg.: 1. Et AMU-mål af 1-2 dages varighed der på et relativt grundlæggende niveau indfører kursisten i en række emner - et multikursus - med bl.a. flg. indhold: a. Arbejdsmiljø b. NC/CNC c. Optimering d. Kendskab til træ e. Trætørring f. IT-teknologi g. Elementære savværksmaskiner/maskinteknik h. Tegningsforståelse i. Kvalitetssikring AMU-målet skal være velegnet til at afvikles i virksomheden. Det kan muligvis være vanskeligt, at komprimere dette indhold til en varighed på 1-2 dage. Derfor kan det være nødvendigt, at foretage en prioritering til det mest ønskede emneindhold og i givet fald oprette yderligere 1 eller 2 nye AMU-mål. 2. Et AMU-mål af 2-3 dages varighed, der bibringer medarbejderen kompetencer til at administrere det daglige arbejde i forbindelse med den obligatoriske CEmærkning af styrkesorteret konstruktionstræ i henhold til EN Udviklingen af ovennævnte nye AMU-mål foreslås udført af AMU Vest i samarbejde med Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter evt. suppleret med bistand fra Foreningen for Danske Savværker. 10. Bilag Spørgeskema (Bilag 1) Responderende virksomheder (Bilag 2) Oversigtsliste med eksisterende AMU-mål (Bilag 3) 12/21

13 (Bilag 1) Virksomhed: Spørgeskema Til virksomheder i savværksindustrien Det Faglige Udvalg for Træets Efteruddannelser er ansvarlig for, at branchens virksomheder bredt set får dækket deres kompetencebehov. Det sker gennem vedligeholdelse og udvikling af kursusudbuddet, de såkaldte arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), så de til enhver tid afspejler virksomhedernes behov for brede kompetencer blandt deres medarbejdere. Spørgsmålet er om din virksomhed oplever, at de eksisterende efteruddannelsestilbud i dag dækker Jeres behov? Eller alternativt om I oplever et udækket behov for viden og kompetencer omkring savværksproduktion? Og det er der kun Jer til at svare på. Vi vil derfor gerne bede Jer om at være os behjælpelige med at finde svar på spørgsmålet ved at bruge et par minutter på at besvare dette spørgeskema og returnere det til os. På forhånd tak! Basisspørgsmål Spørgsmål 1. Hvilken produktionstype er Jeres virksomhed? (Gerne flere krydser) Opskæring af råtræ Underleverandør til møbelindustrien Leverandør til tømmerhandlere Produktion af gulve Produktion af paller Spær Andet Spørgsmål 2. Er der planer om, at ændre produktionsgrundlaget? Ja Nej Hvis ja, vil det da betyde: en specialisering af produktionen? et bredere produktprogram? 13/21

14 Spørgsmål 3. Hvordan dækkes medarbejdernes kompetencebehov i dag i forhold til Jeres produktion? Sidemandsoplæring Formaliseret efteruddannelse Leverandørkurser Ingen Spørgsmål 4. Hvor mange træfaglærte (tømrere/snedkere/maskinsnedkere/ produktionsassistenter) er der ansat i produktionen? Hvor mange ufaglærte er der ansat i produktionen? Generelle spørgsmål omkring efteruddannelse Spørgsmål 5. Har Jeres virksomhed indenfor de sidste 2 år benyttet sig af de efteruddannelsesmuligheder der findes? (Se vedlagte oversigtsliste). Ja Nej Hvis nej, hvorfor? Spørgsmål 6. Der findes i øjeblikket nedenstående savværksrelaterede kurser indenfor områderne kvalitetssortering og værktøjsteknik: Varighed dage Nr. Titel Styrkesortering af nåletræ T1 Taglægter Styrkesortering af brædder og planker i nåletræ Styrkesortering af heltømmer i nåletræ Styrkesortering af Limtræ Styrkesortering af firskåret løvtræ Anvendelse af DS 483, styrkesortering af træ Vedligeholdelse af rundsavsklinger, savværk Er virksomheden bekendt med disse udbud? Ja Nej 14/21

15 Spørgsmål 7. Oplever du, at medarbejderne mangler særlige kompetencer og viden i forhold til savværksproduktion? Ja Nej Hvis ja, vurderer du da at: behovet kan dækkes af de ovennævnte eksisterende kurser? der er behov for udvikling af nye kurser indenfor områder som f.eks. kvalitetsstyring, CNC, arbejdsmiljø, LEAN mv. Nævn evt. ønsker: Spørgsmål 8. Mener du, at der er behov for at udvikle en grundlæggende savværksuddannelse? Ja Nej Hvis ja, vurderer du at: uddannelsen bør sammensættes af en række bredere kurser som fremgår af vedlagte liste over aktuelt tilgængelige amu-kurser indenfor Træets Efteruddannelser. uddannelsen udbydes som en erhvervsuddannelse af 2 års varighed, hvor man i løbet af uddannelsen skiftevis veksler mellem skoleophold og praktik på virksomheden. Uddannelsen benævnes produktionsassistent og er trin 1 i uddannelsen til maskinsnedker og rettes imod savværksindustriens behov (se mere om uddannelsen på side 5 og 10 i vedlagte Woodi Magazine). Ved ikke Vi vil meget gerne bede om Jeres besvarelse snarest muligt og senest onsdag den 5. november2008. I kan sende spørgeskemaet pr. fax: eller pr. brev til nedenstående adresse: Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Birk Centerpark 40, 7400 Herning, Att.: Uddannelseskonsulent Finn Riksted 15/21

16 Bilag 2. Responderende savværker Ulsa Pack A/S Hindemaevej Ullerslev Ringsted Spærfabrik A/S Balstrupvej Ringsted Ugerløse Savværk A/S Annexgårdsvej Ugerløse Dan-Spær A/S Hovedakslen Vordingborg ST. HJØLLUND SAVVÆRK ApS Faurholtvej Hampen Spærfabrikken Hydro Nail A/S Industrivej Vodskov Lilleheden A/S Hovedvejen Hirtshals A/S Rold Skov Savværk Viborgvej Sabro Davinde Savværk A/S Udlodgyden Odense SØ Feldborg Savværk & Pallefabrik A/S Teglværksvej Haderup Hovedgaard Savværk A/S Frydsvej Hovedgård Hvalsø Savværk A/S Bentsensvej Hvalsø Junckers Industrier A/S Værftsvej Køge Kagerup Trævarefabrik A/S Kagerup Stationsvej Helsinge Nørlund-Viskum Træ A/S Viskum Skovvej Tjele P.A. Savværk, Korinth A/S Kaj Lykkesvej 13, Korinth 5600 Faaborg Utoft Savværk Utoftvej Billund 16/21

17 Træets Efteruddannelser (Bilag 3) Varighed dage Nr. Titel Savværk Styrkesortering af nåletræ T1 Taglægter Styrkesortering af brædder og planker i 5 nåletræ Styrkesortering af heltømmer i nåletræ Styrkesortering af Limtræ Styrkesortering af firskåret løvtræ Anvendelse af DS 483, styrkesortering af træ Vedligeholdelse af rundsavsklinger, savværk Bygningselementer Kehling af vinduer og døre Beslåning af trævinduer Beslåning af døre i træ Samling af trævinduer Samling af døre i træ Isætning af glas i døre og vinduer i træ Regler for DVC, Dansk Vindues Certifikat Systembeslag til vinduer og døre Vejledning i vindues- og dørløsninger Vejledning i køkken- og inventarløsninger Indvendige trapper, beregning og service Indvendige trapper, vedligeholdelse og service Fremstilling af indvendige trapper Håndværksmæssige bygningssamlinger Maskin- og værktøjsteknik ½ Værktøjsnorm EN847-1 ½ Skæredata kehler Kehling af lister og brædder Kehling med NC-styrede maskiner Automatisering af gennemløbsmaskiner Sandpapir Maskinel pudsning Slibeteknik, slibeskiver og profilslibemask., 3 træ Slibeteknik, klinger til træindustrien Slibeteknik, vendeplatter og systemværktøj, 3 træ Tapværktøjer, træindustri Høvleværktøjer, træindustri 17/21

18 Lak- og limteknik Profilfræseværktøjer, træindustri Savklinger, træindustri Skafteværktøjer, træindustri Slibeskiver, træindustri Pudse- og slibematerialer, træindustri Maskinteknik, træ. Afkorter, plade- og rundsav Maskinteknik træ, Høvlemaskiner Maskinteknik, træ. Bore- og stemmemaskiner Maskinteknik, træ. Fræsere Træbearbejdning på bordfræser Maskinelle møbelsamlinger på 4 standardmaskiner Maskinelle bygningssamlinger på 4 standardmaskiner Kantlimer, opstilling og betjening Opstil og betjen stationær overfræser, 4 træidustri Dobbelttapper, plademøbler Dobbelttapper, vinduer og døre, massivtræ Træbearbejdningsdata, 1 transmissionsberegning Træbearbejdningsdata for skærehastigheder 1 mv Træbearbejdningsdata for fremføring og overflader Træbearbejdningsdata, effektberegninger Håndværksmæssige møbelsamlinger Vedligeholdelse af håndværktøj i træindustrien Betjening af pneumatiske styringer for operatører Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik Automatiske anlæg, pneumatik fejlfinding Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding Automatiske anlæg, El-pneumatik fejlfinding 1½ Lim og finér 1½ Overfladebehandling, træ Industriel overfladebehandling, træ Overfladebehandling, manuel sprøjte 1 træindustri Industriel overfladebehandling, fladbaneanlæg Generel overfladebehandlingsteknik, træ Industriel overfladebehandling, 3 bygningsindustri Limteknik for træ, manuelt spændeudstyr Limteknik, finér/møbel 18/21

19 Limteknik, laminering af træ Tværfagligt og miljø Fagunderstøttende dansk som andetsprog for 10 F/I Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Arbejdsmiljø i træindustrien AMU-introduktion for flygtninge og 2½ indvandrere Brancherettet uddannelse for F/I Arbejdsmarked, IT og jobsøgning for F/I, 40 udvidet ½ Introduktion til førstehjælp på jobbet Praktik for F/I Projektledelse Anvendelse af 5-S modellen for operatører Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører Systematisk problemløsning for operatører Forebyggelse af fejl med Poka-Yoke for 2 operatører Logistik for produktionsmedarbejdere Omstillingseffektivisering for operatører Selvevaluering i produktionsgrupper Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Kunde/leverandørforhold for operatører Etablering af selvstyrende grupper Teambuilding for selvstyrende grupper Kommunikation i teams Uddannelsesplanlægning for medarbejdere Værdibaserede arbejdspladser Videndeling og læring for medarbejdere Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion Kvalitetsstyring i virksomheden Dansk som andetsprog for F/I, basis Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau Polstring, boligmontering og renovering af møbler Renovering af ældre møblers overflade Renovering af ældre møbler Bundsystemer til polstermøbler Værktøj til bundsystemer i polstermøbler Materialer til bundsystemer i polstermøbler 19/21

20 40301 Limteori og værktøjslære ved polstring af 1 møbler Fremstillig af skabeloner til polstermøbler Fremstilling af skæreplaner til polstermøbler Tilskæring af betræk til siddemøbler Opbygning og polstring af siddemøbler Symaskiner og værktøjer til fremstilling af 2 betræk Syning af pudebetræk til siddemøbler Syning af møbelbetræk til siddemøbler Traditionel polstring i håndværksvirksomheder Traditionel læderpolstring og dybdehæftning Indstallering af airbaganlæg og selestrammere CNC/CAD/Robot og IT CNC-styret overfræser, maskinlære, træ CNC-overfræser 4/5-akset, maskinlære træ CNC-PtP boremaskine, maskinlære træ CNC-programmering i ISO-koder, træ CNC-programmering i 2d, træ Parametrisk CNC-programmering, træ CNC-programmering i 3D, træindustri Opstil og betjen CNC-styret overfræser, træ Fixturer til plane emner på CNC-overfræser, 3 træ Fixturer, krumme emner på CNC-overfræser, 3 træ Kantbearb. af krumme træemner på 5akset overfræser D overfladefræsning af massive træemner Opstilling og betjening af CNC-styret PtP Fixturer til CNC-styret PtP boremaskine Optimering af processer på CNC-overfræser Tegningsfremstilling i CAD, træindustri Visualisering af design i 3D CAD-software træ Robotbetjening for operatører Håndtering med industrirobotter for operatører Oprettelse af database til jobbrug Anvendelse af regneark til talbehandling Indskrivning og formatering af mindre tekster Jobrelateret brug af styresystemer på pc Anvendelse af præsentationsprogrammer Effektiv internetsøgning på jobbet PLC introduktion, automatiske maskiner og 5 anlæg IT og produktionsstyring for medarbejdere 20/21

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2780 Titel: Produktion af møbler, orgler, døre, vinduer mv. Kort titel: Træ-Møbel-Orgel Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-02-2008 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser Maskinsnedkerspecialet

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser Maskinsnedkerspecialet 1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser Maskinsnedkerspecialet Eleven skal have arbejdet som faglært eller ufaglært

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2780 Titel: Produktion af møbler, orgler, døre, vinduer mv. Kort titel: Træ-Møbel-Orgel Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-02-2008 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2702 Titel: Savværk og halvfabrikata Kort titel: Savværk Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I den råtræsforarbejdende

Læs mere

Kompetencevurdering. IKV i AMU Maskinpasser 1. Skive Tekniske Skole. Navn: Skolens underskrift:

Kompetencevurdering. IKV i AMU Maskinpasser 1. Skive Tekniske Skole. Navn: Skolens underskrift: Kompetence IKV i AMU Maskinpasser 1 40188 40189 40273 40274 40255 40244 40246 40245 40247 Skive Tekniske Skole Navn: Dato: Skolens underskrift: Min uddannelsesbaggrund Jeg forlod grundskolen (folkeskolen)

Læs mere

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu Projektansvarlig: Træets Efteruddannelser, TE Bevilgende myndighed: Undervisningsministeriet,

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2780 Titel: Produktion af møbler, orgler, døre, vinduer mv. Kort titel: Træ-Møbel-Orgel Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-02-2008 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

UDVIKLING AF HORISONTALE OG VERTIKALE AMU-KURSUSPAKKER

UDVIKLING AF HORISONTALE OG VERTIKALE AMU-KURSUSPAKKER UDVIKLING AF HORISONTALE OG VERTIKALE AMU-KURSUSPAKKER Analyserapport December 2015 Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN: 978-87-92324-65-8

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2702 Titel: Savværk og halvfabrikata Kort titel: Savværk Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I den råtræsforarbejdende

Læs mere

Analyserapport. Analyse af behovet for udvikling af nye AMU-mål og undervisningsmaterialer indenfor overfladebehandling af træmaterialer

Analyserapport. Analyse af behovet for udvikling af nye AMU-mål og undervisningsmaterialer indenfor overfladebehandling af træmaterialer Analyserapport Analyse af behovet for udvikling af nye AMU-mål og undervisningsmaterialer indenfor overfladebehandling af træmaterialer Projektansvarlig: Træets Efteruddannelser, TE Bevilgende myndighed:

Læs mere

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu Projektansvarlig: Træets Efteruddannelser, TE Bevilgende myndighed: Undervisningsministeriet,

Læs mere

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Region Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Anvendelse af 5-S modellen for operatører 256 294 93 643 Forretningsforståelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til maskinsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til maskinsnedker BEK nr 346 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. september 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.56T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesstrukturer inden for Træets Efteruddannelsesudvalg

Uddannelsesstrukturer inden for Træets Efteruddannelsesudvalg Uddannelsesstrukturer inden for Træets Efteruddannelsesudvalg En analyse December 2012 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til snedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til snedker BEK nr 366 af 01/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. september 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.27T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser

Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser 1. halvår 2014 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 45141 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og

Læs mere

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 2. halvår 2015 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service December 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service September 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Beståelses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser

Beståelses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser Beståelses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2015 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

Læs mere

grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus

grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Juni 2016 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

REGLER FOR MASKINSNEDKERENS SVENDEPRØVE

REGLER FOR MASKINSNEDKERENS SVENDEPRØVE REGLER FOR MASKINSNEDKERENS SVENDEPRØVE (gældende bekendtgørelse) TRÆINDUSTRIENS UDDANNELSESUDVALG (revideret) 1 Beskrivelse af konceptet Ø Eleven designer selv opgaven. Se bilag til bekendtgørelse 6.3.1.

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2749 Titel: Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr Kort titel: Kran Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

FKB Uddannelses nr. Titel på uddannelse Godkendt skole 2660 43410 frisuredesign, dame Erhvervsskole 2660 43410. 2211 44579 Murede overlukninger

FKB Uddannelses nr. Titel på uddannelse Godkendt skole 2660 43410 frisuredesign, dame Erhvervsskole 2660 43410. 2211 44579 Murede overlukninger FKB Uddannelses nr. Titel på uddannelse Godkendt skole 2660 43410 Aktuel klipning og frisuredesign, dame 2660 43410 Aktuel klipning og frisuredesign, dame 2660 33391-A Typebestemt make up aften 2660 43409

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til snedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til snedker BEK nr 366 af 01/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.27T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 292

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2759 Titel: Metalindustriel bearbejdning Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2761 Titel: Opbygning og drift af offshore installationer Kort titel: offshore inst. Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2244 Titel: Maskin- og værktøjsområdet Kort titel: Maskin Status: GOD Godkendelsesperiode: 21-12-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet er centreret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Evaluering af AMU inden for Træets Efteruddannelsesudvalg

Evaluering af AMU inden for Træets Efteruddannelsesudvalg Evaluering af AMU inden for Træets Efteruddannelsesudvalg November 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN: 978-87-92324-32-0

Læs mere

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Institutioner og AMU EUU - FKB og AMU EUU - Fag Anvendelse af 5-S modellen for operatører Etablering af selvstyrende grupper AMU Nordjylland 1.082 1.024 346

Læs mere

Efteruddannelseskurser for industrien. www.kts.dk

Efteruddannelseskurser for industrien. www.kts.dk R e pa r at i o n o g v e d l i g e h o l d e l s e T e k n i s k t e g n i n g l e a n Fa g l i g r e g n i n g Efteruddannelseskurser for industrien www.kts.dk Efteruddannelseskurser for industrien 2010

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2787 Titel: Spåntagende metalindustri Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 02-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6) Side 1 af 6 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder Område-/specialefag B 1,0 01-02-2010 og fremefter 4672 Oplagring og forsendelse af farligt gods Rutineret Område-/specialefag

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent Udstedt kursusbevis 2100 IV, salg af kurser

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

Industrioperatør uddannelsen

Industrioperatør uddannelsen Skive Tekniske Skole Industrioperatør uddannelsen Industrioperatør En industrioperatør arbejder med produktionsmaskiner. På skolen lærer du om de forskellige typer maskiner og anlæg, der styres af computere.

Læs mere

BYGNINGSSNEDKER HOVEDFORLØB 1

BYGNINGSSNEDKER HOVEDFORLØB 1 BYGNINGSSNEDKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleophold beskæftiger vi os med: Opbygning af gamle såvel som moderne vinduer, og tegning af vindue med koblet ramme (Solid Works) Renovering af vinduesramme

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2791 Administration 01-01-2010

Læs mere

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR:

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny lærling på Maskinsnedker

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type:

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 449-3 Grøn Frisør - Trend herre/damemode 01-01-2013 til 30-06-2013 Godkendt til udlagt undervisning 461452 Syddansk Erhvervsskole

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2781 Titel: Bolig- og autointeriørmontering Kort titel: Interiørmontage Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-02-2008 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Boligmonteringsområdet

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2017

Oversigt over udlagt undervisning 2017 Oversigt over udlagt undervisning 2017 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40003 Salgsteknik for salgs-og servicemedarbejdere UC Holstebro 31.01.2017-31.03.2017

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 18 657401 Herningsholm Erhvervsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2207 Anlægsarbejder 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2211 Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer

Læs mere

EUC Syd 304 188 30 522 Københavns Tekniske Skole 37 16 52 105 Learnmark Horsens 309 17 52 378 Mercantec 44 47 119 210 Tradium 175 180 237 592

EUC Syd 304 188 30 522 Københavns Tekniske Skole 37 16 52 105 Learnmark Horsens 309 17 52 378 Mercantec 44 47 119 210 Tradium 175 180 237 592 (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag (AMU) Antal kursister Bilag 5.2 AO kursusaktivitet fordelt på hovedskoler 2011 2012 2013 Total AMU Nordjylland 122 254

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

til udvikling af medarbejdere og arbejdspladser i industrien innovation, lean, six sigma, kvalitet, miljø og energi

til udvikling af medarbejdere og arbejdspladser i industrien innovation, lean, six sigma, kvalitet, miljø og energi Værdiskabende kurser til udvikling af medarbejdere og arbejdspladser i industrien innovation, lean, six sigma, kvalitet, miljø og energi Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V Tel.

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) gennemfører individuelle kompetencevurderinger i forhold til 18 AMU-mål og målretter deltagernes videre uddannelse

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Juni 2016 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Next Uddannelse København

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2757 Titel: Plastsvejsning Kort titel: Plast Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Plastsvejsning indebærer sammenføjning

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

CAD- og CAD kurser Flexværksted. 2011-2012 Beskrivelse af kurser

CAD- og CAD kurser Flexværksted. 2011-2012 Beskrivelse af kurser CAD- og CAD kurser Flexværksted 2011-2012 Beskrivelse af kurser Flexværksted er både for dig der er i job og ledig Uddannelsescenter Holstebro tilbyder: Flexværksted Alle kurserne gennemføres i flexværksted,

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort på skolens

Læs mere

Kursuskatalog. Fremstilling af produktionsværktøj

Kursuskatalog. Fremstilling af produktionsværktøj Kursuskatalog Fremstilling af produktionsværktøj Side 2 af 10 Maskin og værktøjsteknik 2 fremstilling af produktionsværktøj Udskrevet den 05-03-2012 Praktisk information om AMU Hvor foregår kurserne? AMU-kurserne

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest CØSA formål 2100 2100 2100 Betegnelse IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer UVM fag UVM fag betegnelse 42595 44349 44993 40003 40015 40020

Læs mere

Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse 40112 40164 44465 40003 40015 40016 40029 40080 40086 40091 40092 40093 40094 40095 40096 40097

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf.

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf. Sådan kommer du igang Følgende skoler er udbyder 2012 udgave NOTE: Dette skæres af Hvor foregår kurserne? Arbejdsmarkedsuddannelserne udbydes via 16 skoler, se bagsiden. Undervis ningen kan også foregå

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Betegnelse Mål Fagbetegnelse Beståelse s-procent Antal elever CØSAformål Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Det danske uddannelsessystem

Det danske uddannelsessystem Det danske uddannelsessystem Det ordinære uddannelsessystem består af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Uddannelsessystemet for voksen- og efteruddannelse er et parallelt

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag TIL MEDARBEJDEREN

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag TIL MEDARBEJDEREN TIL MEDARBEJDEREN Bliv IOP er - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag Industrioperatøruddannelsen er målrettet den ufaglærte, der ønsker bedre jobmuligheder i industrien. Uddannelsen varer typisk to

Læs mere

Vindmølleoperatøruddannelsen (VOU) fordi kompetence skaber øget konkurrenceevne

Vindmølleoperatøruddannelsen (VOU) fordi kompetence skaber øget konkurrenceevne Vindmølleoperatøruddannelsen (VOU) fordi kompetence skaber øget konkurrenceevne Nutidens uddannelse er fremtidens succes En analyse* fra 2010 viser, at Danmarks vindmølleindustri i de Kommende år vil få

Læs mere

KURSER I GEOMETRISK PRODUKTSPECIFIKATION (GPS) OG 3D-KOORDINATMÅLEMASKINE

KURSER I GEOMETRISK PRODUKTSPECIFIKATION (GPS) OG 3D-KOORDINATMÅLEMASKINE KURSER I GEOMETRISK PRODUKTSPECIFIKATION (GPS) OG 3D-KOORDINATMÅLEMASKINE ATTRAKTIVE KURSER TIL DIG HVAD ER GEOMETRISK PRODUKT- SPECIFIKATION (GPS)? GPS-teknologien er et fælles tolerancesætningssprog

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Træindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 97,6 331 97,6 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 97,2 143 97,9 40008 Årsafslutning af bogholderiet 99,3 140 99,3 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2650: Svejsning og termisk skæring i metal

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2650: Svejsning og termisk skæring i metal Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2650: Svejsning og termisk skæring i metal Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort på

Læs mere

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk Brug din 6-ugers ret! AMU-kurser Hvis du er ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, har du i denne brochure gode muligheder for at finde spændende kurser inden for Personlig udvikling, IT, Salg,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Snedkerfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 366 af 1. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Træindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Industriteknikeruddannelsen Grundforløb Uddannelsesrelateret Områdefag

Industriteknikeruddannelsen Grundforløb Uddannelsesrelateret Områdefag Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Industriteknikeruddannelsen Grundforløb Uddannelsesrelateret Områdefag Dækker følgende uddannelser: Industritekniker Produktion Industritekniker

Læs mere

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Til dig mellem 15 og 18 år. Afprøv dine talenter

Til dig mellem 15 og 18 år. Afprøv dine talenter Til dig mellem 15 og 18 år Afprøv dine talenter Vil du noget med din fremtid, men har du svært ved at vælge? Som trainee i en trævirksomhed får du lov til at afprøve dine talenter. Husk! Trainee-ordningen

Læs mere

Kvikguide Forår 2015. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242

Kvikguide Forår 2015. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Kvikguide Forår 2015 Transport- & lagerkurser 15.01.2015 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd.dk Erhvervsuddannelsescenter Syd Tilmelding Tilmeld

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder Langsigtet uddannelsesplanlægning Udarbejdelse af model Denne model er udarbejdet i forbindelse med et tiltag, med det formål at kæde virksomhedens

Læs mere

Beståelsesprocent 3. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 3. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocent 3. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM fag betegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent Udstedt kursusbevis 40392 Ergonomi inden for

Læs mere

Jensen Group 04.10.2012 1

Jensen Group 04.10.2012 1 Jensen Group 75 år siden 1. generation reparations værksted 52 år siden 2. generation første produkt i vaskeri industrien 15 år siden 3. generation komplette vaskerier, verdens omspændende netværksorganisation

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2698 Titel: Tandteknik Kort titel: Tandteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Tandteknik er fremstilling

Læs mere

Branchepakker: Rengøring

Branchepakker: Rengøring Branchepakker: Rengøring gruppe Trainee i service og rengøring 1 (udviklet til IGU) gruppen er ikke-beskæftigede flygtninge - der er tale om et introducerende niveau. Udbydes med tolk Deltageren opnår

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Evaluering af praksis og erfaringer med IKV i AMU Marts 2015

Evaluering af praksis og erfaringer med IKV i AMU Marts 2015 Evaluering af praksis og erfaringer med IKV i AMU Marts 2015 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN: 978-87-92324-59-7

Læs mere