Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund"

Transkript

1 Medborger i Danmark En håndbog for nye borgere om det danske samfund

2 Hvordan bruges denne bog? Denne bog er en generel orientering om det danske samfund, og hvad det vil sige at være ny medborger i Danmark. For at flest muligt kan få nytte af bogen, udgives den både på dansk og på en række andre sprog. Der er tale om en håndbog, du kan slå op i, når du har behov for at vide noget om et bestemt emne. Men du kan også vælge at læse bogen igennem fra ende til anden. Du kan finde rundt i bogen, dels ved at bruge indholdsfortegnelsen, dels ved at bruge registret bagest i bogen. En lang række ord i bogen er markeret med en stjerne*. Det betyder, at du kan finde en nærmere forklaring på ordet omme bag i bogen. Håndbogen kan selvfølgelig ikke give svar på alt. Derfor indeholder den også navne, adresser, telefonnumre samt hjemmeside- og adresser på myndigheder, hvor du kan få mere at vide eller blive henvist til en anden relevant institution eller organisation. Endvidere er der et afsnit med forskellige praktiske oplysninger om det danske samfund, hvor der henvises til relevante hjemmesideadresser. Bagest i bogen finder du også en fortegnelse over udvalgte institutioner og organisationer, der beskæftiger sig med integration af nye borgere eller har særlig interesse for personer med etnisk minoritetsbaggrund. Når det gælder love og regler, er de i sagens natur ikke gengivet i deres fulde ordlyd, men blot beskrevet i generelle vendinger. Endvidere sker der løbende ændringer af love og regler. Du kan derfor ikke bruge bogen til at finde ud af, hvilke rettigheder og pligter du har i alle tilfælde. I nogle tilfælde kan det alt efter hvad sagen drejer sig om være nødvendigt for dig at søge yderligere oplysninger for eksempel hos din kommune, hos en statslig myndighed, i dit boligselskab eller hos en advokat.

3 Indholdsfortegnelse Velkommen som ny medborger i Danmark Geografi og befolkning Danmark et demokratisk retssamfund Styreform Retssamfundet Danmarks forhold til omverdenen Indrejse og ophold Indvandring til Danmark At vende tilbage til sit hjemland Dansk indfødsret Den første tid som ny borger i Danmark Hjælp og vejledning i kommunen Introduktion af nye borgere Tolkebistand Bolig Boligstandarden er høj At finde et sted at bo Lejebolig Andelsbolig Ejerbolig Regler for boliger og boligområder Flytning Familie Familie og samfund Mange former for familie Parforhold Når samfundet træder til og hjælper At få barn Børn og unge Livet som ældre Når livet slutter Arbejde og arbejdsmarked Arbejdsliv i Danmark At finde et arbejde At starte egen virksomhed Aktiveringstilbud til ledige Økonomi og forbrug Styr på privatøkonomien Leje og køb på kredit Forsikringer Forbrugerrettigheder Det danske skattesystem Kultur og fritid At tænke og tale frit Religionsudøvelse i Danmark Folkeoplysning i Danmark Foreningslivet Sport og idræt Sundhed og sygdom Det danske sundhedsvæsen Sygesikringen og sygehusvæsenet Hos lægen På sygehuset Tandpleje Medicin Skik og brug Nogle praktiske oplysninger Her kan du få mere at vide Organisationer og institutioner af særlig betydning for nye borgere Statsamterne i Danmark Arbejdsformidlingerne i Danmark Skole og uddannelse Den danske uddannelsestradition Grundskolen Efter grundskolen Videregående uddannelser Det danske uddannelsessystem Statens Uddannelsesstøtte Voksenuddannelser Godkendelse af udenlandske uddannelser Dansk for voksne udlændinge Politiske partier Ordforklaringer Stikordsregister Kolofon

4 4 Velkommen som ny medborger i Danmark Kære nye medborger. At starte et nyt liv i et nyt land kan indebære store omvæltninger. Man møder nye mennesker og nye systemer. Man stifter bekendtskab med normer, værdier og traditioner, som måske er anderledes end dem, man er vant til. Især den første tid kan derfor rumme mange udfordringer og opleves som uoverskuelig. Den bog, du har i hånden, har vi skrevet for at lette lidt på din nye hverdag. Den er formet som en generel orientering om det danske samfund, og hvad det vil sige at være ny medborger i Danmark. Der kan naturligvis ikke tegnes ét entydigt billede af det danske samfund. Danmark er som de fleste lande et mangfoldigt samfund, som repræsenterer mange forskellige politiske, sociale, kulturelle og religiøse holdninger og overbevisninger. Forudsætningen for at mangfoldigheden kan udfolde sig er, at vi i Danmark har et samfundsmæssigt fællesskab, der hviler på nogle grundlæggende værdier. Det er værdier som demokrati, velfærd, frihed, lighed og gensidig respekt mellem mennesker uanset køn, alder, hudfarve og overbevisning. Alle har både pligter og rettigheder, og alle skal inden for lovens rammer kunne deltage i samfundets liv frit og på lige fod. Danmarks demokratiske opbygning indebærer, at landet styres gennem et repræsentativt demokrati, hvor borgerne frit kan vælge deres repræsentanter ved lokale og nationale valg. Demokratiet indebærer blandt andet også, at man kan tænke, tale og skrive frit, at man kan danne foreninger, og at man frit kan dyrke sin religion. Demokratiet og medbestemmelsen er i det hele taget vigtigt på alle niveauer i samfundet. Det stiller krav til alle om at deltage i samfundets demokratiske processer for eksempel i en kommune, i en fagforening, i en sportsklub, i beboerforeningen i den ejendom, hvor man bor, eller i bestyrelsen i børnenes skoler og børnehaver.

5 5 Demokratiske principper om ligeværd og frihed for alle giver gode muligheder for den enkelte person og familie til at skabe den tilværelse, som passer bedst for dem. Men de demokratiske principper sætter også nogle rammer for den enkeltes udfoldelsesmuligheder. Det er rammer, der har til formål at sikre, at ingen udsættes for uretfærdigheder eller på anden måde lider skade. Det indebærer for eksempel, at samfundet ikke kan acceptere, at nogen diskrimineres på grund af deres køn, etniske oprindelse, hudfarve, overbevisning, seksuelle orientering eller handicap, ligesom samfundet ikke kan acceptere, at nogen udsættes for vold eller lemlæstende omskæring. Gensidig respekt og forståelse mellem mennesker og mellem grupper er afgørende for det danske samfund. At Danmark er et velfærdssamfund indebærer, at enhver efter bedste evne skal yde et bidrag til fællesskabet blandt andet ved at uddanne sig, arbejde, betale skat og forsørge sig selv og sin familie.til gengæld kan fællesskabet, når det er nødvendigt, give den enkelte en hjælpende hånd og tage sig af de svageste i samfundet. Det indebærer blandt andet, at alle har ret til gratis læge- og hospitalshjælp, og at ældre og handicappede har ret til særlig støtte i hverdagen. Det indebærer også, at personer, der mangler et arbejde, kan modtage økonomisk støtte inden for et system af pligter og rettigheder, som kan hjælpe dem til at få en uddannelse eller få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er en udfordring for os alle både nye og gamle medborgere at fastholde og udvikle et fællesskab med demokrati, velfærd og gensidig respekt mellem mennesker. I Danmark tror vi på, at den mangfoldighed, som du og andre tilfører os udefra, kan give fornyelse og dynamik, og vi håber derfor, at du vil involvere dig aktivt i det samfund, du nu er en del af. Med disse ord vil vi byde dig velkommen i Danmark og ønske dig held og lykke med din nye tilværelse her i landet.

6 1 GEOGRAFI OG BEFOLKNING

7 7 Rigsfællesskabet En del af Norden Danmark er et lille, fladt land uden bjerge, som ligger næsten helt omgivet af vand mellem Østersøen og Nordsøen. Det består af halvøen Jylland og 406 øer. De største øer er Sjælland, Fyn, Lolland og Bornholm. Mange af de øvrige øer er meget små med kun få eller ingen indbyggere. De danske landsdele er omgivet af vand og mange steder forbundet af broer. Hovedstaden, som samtidig er landets største by, hedder København og ligger på Sjælland. I Jylland er de største byer Århus, Aalborg og Esbjerg, og på Fyn er den største by Odense. Når der tales om Danmark, tænker de fleste på Jylland og øerne. Men Grønland og ø-gruppen Færøerne i Atlanterhavet er også en del af det danske rigsfællesskab, selv om de har udstrakt hjemmestyre. Danmark er medlem af EU*, mens Grønland og Færøerne har valgt at stå udenfor. Danmark er en del af Norden, som desuden består af Sverige, Norge, Finland og Island. Mod syd grænser Danmark op til Tyskland. Danmark har endvidere et nært forhold til de baltiske lande Estland, Letland og Litauen på den anden side af Østersøen. Der bor godt 5,2 millioner mennesker i Danmark. Selv om der er mange dialekter, taler alle det samme sprog dansk. Cirka personer eller 5% af befolkningen er udenlandske statsborgere. Af dem kommer cirka fra Norden, EU og Nordamerika. Resten kommer fra Østeuropa, Mellemøsten og Afrika først og fremmest Tyrkiet, Pakistan, Irak, Iran, Somalia og det tidligere Jugoslavien. Danmark er i dag et højt industrialiseret videnssamfund, der satser på uddannelse og fornyelse. Et særkende er det høje miljømæssige stade, der også udmønter sig i en betydelig produktion inden for miljøteknologi og vindmølleproduktion. 5% er udenlandske statsborgere Videnssamfund Beskæftigede fordelt på erhverv I alt er knap 2,8 millioner mennesker i Danmark i arbejde. De fordeler sig på følgende erhverv: Procent (afrundet) Landbrug, fiskeri, råstoffer 4 Industri 17 Energi- og vandforsyning 1 Bygge- og anlægsvirksomhed 6 Handel, hotel, restauration 18 Transport, post, telekommunikation 7 Finansiering, forretningsservice m.v. 12 Offentlige og personlige tjenesteydelser 35 I alt 100,0 Danmark i tal, Danmarks Statistik 2002 GEOGRAFI OG BEFOLKNING

8 8 GEOGRAFI OG BEFOLKNING Veludbygget offentligt transportnet Danmark har en meget stor udlandshandel, hvoraf industrieksporten udgør cirka 75% og landbrugsproduktionen knap 12% af den samlede vareeksport. Danmark har mange veje og jernbaner og et veludbygget offentligt transportnet. Man kan bevæge sig gennem det meste af landet på de fleste tidspunkter med bus og tog. Endvidere skaber færger forbindelser på de steder, hvor der ikke er bygget bro. Cyklisternes land Danmark er blandt de lande i verden, hvor der er flest cyklister. I myldretiden i byerne kan man se rækker af cyklister mange med børn bagpå på vej til og fra arbejde og institutioner. De fleste steder er trafikken lagt an, så den tager hensyn til cyklister. Der er cykelstier og skiltning, der husker bilisterne på, at de skal tage hensyn til krydsende cyklister.

9 GEOGRAFI OG BEFOLKNING 9 København Roskilde Kilometer 0 50 Odense Nyborg Rødbyhavn Nakskov Maribo Næstved Haslev Ringsted Køge Slagelse Korsør Rønne Århus Hammel Ebeltoft Hadsten Nykøbing Randers Bjerringbro Nykøbing M Silkeborg Kolding Ringkøbing Svendborg Skælskør haderslev Vejen Bramming Varde Grindsted Nordborg Sønderborg Kerteminde Sorø Fåborg Vojens Assens Åbenrå Fredericia Horsens Odder Ikast Skanderborg Aalborg Nørresundby Støvring Hirtshals Hjørring Brønderslev Års Frederikshavn Sæby Skagen Grenaa Herning Holstebro Struer Skive Thisted Hanstholm Lemvig Viborg Vejle Billund Brande Skjern Holbæk Kalundborg Helsingør Hundested Hillerød Frederikssund Frederiksværk JYLLAND FYN SJÆLLAND SVERIGE TYSKLAND BORNHOLM Esbjerg Middelfart Ribe Tønder

10 2 DANMARK ET DEMOKRATISK RETSSAMFUND

11 Styreform 11 Den lovgivende, udøvende og dømmende magt Demokratiet blev indført i 1849 Danmark er et repræsentativt demokrati*. Det vil sige, at de vigtigste beslutninger bliver truffet af politikere i Folketinget*, i amtsrådene* og i kommunalbestyrelserne* der er valgt af befolkningen. Det er regeringen og Folketinget, der lovgiver. Regeringen og den offentlige forvaltning fører lovene ud i livet. Domstolene byretter, landsretter og Højesteret dømmer og udmåler straffe i tvister for eksempel mellem borgere indbyrdes, mellem borgere og private virksomheder, eller mellem borgere og myndigheder. Denne opdeling af magten skal forhindre magtmisbrug og sikre, at folkestyret* forbliver stabilt. Grundloven Det danske demokrati, folkestyret, blev indført i Det afløste enevælden*, der havde givet kongen en usædvanlig magtfuld position siden Grundlaget herfor var junigrundloven af 1849, som var Danmarks første demokratiske forfatning. Principperne heri er trods de ændringer grundloven har gennemgået fortsat at finde i den nuværende grundlov fra Kvinderne fik stemmeret ved en ændring af grundloven i Grundloven indeholder grundreglerne for statens styre og sikrer befolkningen en lang række basale rettigheder og friheder. Det er måske dem, der betyder mest for danskernes hverdag. Når folk taler om deres grundlovssikrede ret, er det for eksempel retten til at ytre sig frit, retten til at forsamle sig, retten til at danne foreninger, religionsfriheden og ejendomsretten, de taler om. Kongehuset Det danske monarki er det ældste i verden. I over 1000 år har der været konger og dronninger, prinser og prinsesser i Danmark. Den første danske konge, man har kendskab til, er Gorm den Gamle, som regerede i 900-tallet. Fra 1660 til 1849 blev landet regeret af enevældige monarker. I dag har vi et konstitutionelt monarki, der fungerer inden for demokratiets rammer. Det indebærer, at den lovgivende magt er hos kongen og Folketinget i forening. Lovene vedtages i Folketinget, men de skal underskrives af regenten. Kongehuset har ingen politisk magt, men varetager en lang række repræsenta- Grundlovssikrede rettigheder Verdens ældste monarki Konstitutionelt monarki DANMARK ET DEMOKRATISK RETSSAMFUND

12 12 DANMARK ET DEMOKRATISK RETSSAMFUND tive funktioner i Danmark og i udlandet. Grundlovsændringen i 1953 betød, at regenten ikke længere behøvede være en mand, men godt kunne være en kvinde. Den lovgivende magt Det nationale parlament, Folketinget, består af 179 medlemmer fra et bredt spektrum af politiske partier. Medlemmerne af Folketinget vælges for fire år ad gangen. Statsministeren kan dog opløse Folketinget og udskrive nyvalg, inden de fire år er gået. To af Folketingets medlemmer er valgt i Grønland og to på Færøerne. Det hører til folkestyrets vigtigste kendetegn, at det er åbent og gennemskueligt. Alle folketingsdebatter er derfor åbne for offentligheden og enhver kan tage kontakt til og stille spørgsmål til politikerne. Det politiske system bliver samtidig kontrolleret og kritiseret af vælgerne gennem pressen. Åbent for offentligheden Margrethe II Dronning Margrethe II har været Danmarks regent siden Det danske kongehus er meget populært i befolkningen. Det er på mange måder blevet et symbol på fællesskabet og på de ting, der samler borgerne i det danske samfund.

13 13 Den offentlige forvaltning Uafhængige domstole Byret og landsret Den udøvende magt Regeringen består af ministre fra et eller flere partier, og den ledes af en statsminister. Regeringen skal gå af, eller der skal udskrives Folketingsvalg, hvis et flertal i Folketinget ikke har tillid til den. Statsministeren udpeger ministrene, der får hver deres ansvarsområde. Ministerierne er sammen med kommuner og amtskommuner alle sammen dele af den udøvende magt, i daglig tale kaldet den offentlige forvaltning. Regeringens og ministeriernes væsentligste opgave er at forberede og administrere lovgivningen. Den dømmende magt De danske domstole er uafhængige. Det vil sige, at hverken regering eller Folketing kan bestemme, hvordan de skal dømme. I Danmark er der en Højesteret, to landsretter og 82 byretter. Endvidere er der en række særlige domstole, som tager sig af sager inden for bestemte sagsområder. Det gælder for eksempel Arbejdsretten og Sø- og Handelsretten. De fleste sager både civile sager og straffesager bliver i første omgang behandlet i byretten*. Hvis en afgørelse fra byretten bliver anket, kan den i langt de fleste tilfælde føres videre i landsretten*. Højesteret er landets øverste domstol. Det er en appelret. Det betyder, at den kun behandler sager, der er blevet anket normalt fra en af landsretterne. Højesterets domme kan ikke ankes. Man kan klage til Den Særlige Klageret, hvis man gerne vil have en straffesag genoptaget, eksempelvis fordi der er fremkommet nye oplysninger, eller fordi man er utilfreds med dommerens eller forsvarerens måde at behandle sagen på. Kommuner og amtskommuner Danmark er inddelt i kommuner og amtskommuner, der har selvstændigt valgte kommunalbestyrelser. Det er sket for at sikre, at flest mulige beslutninger træffes tæt på borgerne. Mens Folketinget og regeringen via love udstikker rammerne for, hvordan det danske samfund skal fungere, har kommuner og amtskommuner til formål at udfylde rammerne. For eksempel har Folketinget vedtaget en integrationslov*, der pålægger kommunerne at iværksætte initiativer, som fremmer integrationen af nye medborgere i Danmark. Højesteret Den særlige klageret Tæt på borgerne DANMARK ET DEMOKRATISK RETSSAMFUND

14 14 DANMARK ET DEMOKRATISK RETSSAMFUND Partier og borgerlister Kommunalt selvstyre Det regionale niveau Valgret Kommunerne har en borgmester og et antal medlemmer af kommunalbestyrelsen, som er valgt ved almindeligt valg. Der er valg til kommuner og amtskommuner hvert fjerde år. Til disse valg opstiller både partier og borgerlister*. Kommunerne kan på mange måder føre en individuel lokalpolitik. Derfor er der forskel på, hvor meget man betaler i skat fra kommune til kommune. Og hvor mange daginstitutioner og plejehjem, der er, og hvilke fritidsog kulturtilbud, der gives. Amtskommunerne varetager en række opgaver, som, man har fundet, bør løses på regionalt plan. Det gælder for eksempel dele af den kollektive trafik, driften af sygehusene og det overordnede miljøtilsyn. Valg og politisk deltagelse Alle, der er fyldt 18 år, har ret til at stemme ved og opstille til kommunalvalg. Borgere med statsborgerskab fra lande uden for EU* og Norden dog kun, hvis de har haft fast bopæl i Danmark i de sidste tre år forud for valget. For at kunne deltage i folketingsvalg og folkeafstemninger* skal man have dansk indfødsret. EU-borgere kan deltage i valg til Europa-Parlamentet* enten i bopælslandet eller hjemlandet. Ved valg og folkeafstemninger modtager alle et valgkort, som fortæller hvor og hvornår, man kan møde frem for at stemme. At benytte sin stemmeret er en af de væsentligste dele af det at være medborger i Danmark. Og det er en vigtig måde for den enkelte at få indflydelse på, hvordan vi skal indrette vores samfund og vores hverdag. Ønsker man at få indflydelse på, hvilke personer der bliver opstillet til de kommunale valg eller ønsker man selv at opstille kan man melde sig ind i et politisk parti eller stille op på en borgerliste. For at være med til at bestemme, hvem der skal opstilles til folketingsvalg, skal man være medlem af et politisk parti. Væsentlig del af medborgerskabet De politiske partier

15 15 Integrationsråd De fleste kommuner har forskellige råd om særlige emner. Det er for eksempel ældreråd, ungdomsråd og integrationsråd. Integrationsrådene har til opgave at vejlede kommunalbestyrelsen om den lokale integrationsindsats. Man kan få nærmere oplysning i sin kommune om, hvorvidt der er eller forventes oprettet et integrationsråd i kommunen, ligesom man kan opfordre kommunen til at oprette et sådant råd. Kommunen har pligt til at yde sekretariatsbetjening af integrationsrådet. De lokale integrationsråd vælger i forbindelse med kommunalvalgene repræsentanter til det landsdækkende Rådet for Etniske Minoriteter blandt flygtninge- og indvandrermedlemmerne. Dette organ skal rådgive ministeren for flygtninge, indvandrere og integration om spørgsmål af betydning for indvandrere og flygtninge.

16 Partier og interesseorganisationer Man kan få indflydelse på samfundet på flere måder end ved at stemme til valgene eller at være medlem af et politisk parti. For eksempel kan man blive aktiv i en forening, der har til formål at varetage en eller flere specielle interesser en interesseorganisation. Interesseorganisationer har stor betydning i det danske demokrati, fordi de deltager aktivt i den offentlige debat, og fordi de bliver bedt om at udtale sig om de forslag, der fremsættes fra politisk side. Når et lovforslag behandles i Folketinget, har det således som regel været sendt til høring forinden hos en række organisationer, der har en særlig viden om eller interesse for emnet. Interesseorganisationer som patientforeninger, kvindeorganisationer, miljøorganisationer eller organisationer på arbejdsmarkedet forsøger også af sig selv at påvirke politikerne til at fremsætte eller vedtage forslag, der gavner den sag, de arbejder for at fremme.

17 Retssamfundet 17 Tavshedspligt At Danmark er et demokrati indebærer også, at det er et retssamfund. Det vil sige, at den udøvende magt handler under demokratisk kontrol, og at domstolene fungerer uafhængigt af administrationen. Det indebærer også, at alle borgere har visse grundlæggende rettigheder og friheder, at borgerne har pligt til at overholde lovgivningen, og at de har krav på en retfærdig behandling både hos de administrative myndigheder og ved domstolene. De ansatte hos en offentlig myndighed har tavshedspligt. Det betyder, at de ting, du fortæller, ikke uden dit samtykke må videregives til andre for eksempel til din arbejdsgiver eller læge. Din ret og klagemuligheder i forhold til det offentlige I forvaltningsloven står der, hvordan de offentlige myndigheder skal behandle borgerne. Loven bestemmer blandt andet, at et afslag på en anmodning altid skal være begrundet. Og den siger, at det offentlige altid skal vejlede dig om eventuelle klagemuligheder. Loven indeholder regler om, hvor lang tid sagsbehandlingen må tage og hvilke oplysninger, du som borger har krav på at få. Loven udstikker med andre ord regler for sagsbehandlingen i ministerier, styrelser, råd og nævn og i kommuner og amtskommuner. DANMARK ET DEMOKRATISK RETSSAMFUND Aktindsigt Folketingets Ombudsmand Du har ifølge forvaltningsloven ret til at få aktindsigt i egne sager. Hvis du søger om det, kan du som regel få at vide, hvad der står i sagens dokumenter. Der kan dog gives afslag på ansøgninger om aktindsigt, hvis myndigheden skønner, at det kan skade en tredje person at give oplysningerne videre. Folketingets Ombudsmand vælges af Folketinget og behandler spørgsmål om fejl eller forsømmelser i den offentlige forvaltning. Det kan ske enten som følge af en klage eller på Ombudsmandens eget initiativ. Ombudsmanden er uafhængig af regeringen. Alle kan henvende sig til Ombudsmanden, hvis de mener, at en myndighed har overtrådt regler eller begået fejl i sagsbehandlingen. Man skal dog først afprøve de muligheder for klageadgang, der ellers findes på det berørte område. Det er gratis at henvende sig til Ombudsmanden.

18 18 DANMARK ET DEMOKRATISK RETSSAMFUND Man skal stilles for en dommer inden for 24 timer Bøde og fængsel Ubetingede og betingede domme Ikke dødsstraf Forbrydelse og straf Hvis en person mistænkes for at have begået en forbrydelse, er det politiet, der efterforsker, anklagemyndigheden, der rejser tiltale, og domstolene, der tager stilling til, om personen skal straffes. Hvis man bliver anholdt og sigtet for en forbrydelse, har man ret til inden for 24 timer at blive stillet for en dommer, som skal tage stilling til, om man skal varetægtsfængsles, mens sagen efterforskes. Som sigtet i en straffesag har man ikke pligt til at afgive forklaring under en afhøring, og man har ret til advokatbistand. Der findes to forskellige former for straf bøde og fængsel. Fængselsdomme kan enten være betingede eller ubetingede. Hvis man får en betinget dom, kommer man kun i fængsel, hvis man begår ny kriminalitet. Der kan dog også være knyttet andre krav til en betinget dom, for eksempel at man undergiver sig behandling. Der er ikke dødsstraf i Danmark, så fængselsstraf på livstid er den hårdeste straf, domstolene kan benytte. Unge under 15 år kan ikke straffes. I stedet vil der blive iværksat sociale foranstaltninger. Det kan for eksempel være, at den unge skal følge nogle bestemte kurser eller anbringes på en lukket døgninstitution. Både en betinget og en ubetinget dom kan få alvorlige konsekvenser. For hvis man er blevet dømt, kommer det til at stå i ens straffeattest, hvad man er dømt for, og hvilken straf man har fået. Det kan betyde, at det senere hen kan blive meget vanskeligt at få arbejde, for arbejdsgiveren kan nemlig kræve at se ens straffeattest inden en ansættelse. Fri proces Hvis man er part i en sag og ikke har en særlig høj indkomst, kan man søge om at få fri proces. Hvis man får fri proces, får man hjælp fra det offentlige til at betale advokatbistand og sagsomkostninger. Har man et juridisk problem, kan man også henvende sig til en retshjælp eller Advokatvagten. Her giver jurister gratis eller mod et beskedent beløb anonym rådgivning om løsning af juridiske problemer. Unge under 15 år Straffeattesten Hjælp fra det offentlige Retshjælp

19 19 Enhver kan henvende sig til politiet Demonstrationer SSP-samarbejdet Politiet Politiets grundlæggende opgave er at sikre ro og orden, sikre overholdelse af lovgivningen samt forhindre, efterforske og opklare kriminalitet. Enhver kan henvende sig til politiet for at få hjælp til at finde bortkomne sager eller personer og for at anmelde lovovertrædelser. For eksempel kan man gå til politiet, hvis man udsættes for tyveri eller vold, eller hvis man mener, man er blevet udsat for diskrimination. Det er også politiet, der udsteder pas og kørekort. Det er tilladt at demonstrere i Danmark, når blot demonstrationen er anmeldt til politiet. Politiet er også til stede ved demonstrationer. Deres opgave er at sørge for, at demonstrationen foregår fredeligt. Politiet arbejder mange steder sammen med skoler og sociale myndigheder i det såkaldte SSP-samarbejde (for Skole, Sociale myndigheder og Politi ) om at forebygge kriminalitet blandt unge. informere den anholdte om hans eller hendes rettigheder. Generelt er politiet en af de faggrupper i Danmark, som befolkningen har stor tillid til. Hvis man er utilfreds med den måde, man er blevet behandlet af politiet på, kan man klage til statsadvokaterne*. Statsadvokaternes behandling af en klagesag bliver tæt fuldt af politiklagenævnet*, der er en uafhængig instans, som har mulighed for at få indflydelse på, hvordan statsadvokaterne behandler sagen. Stor tillid til politiet DANMARK ET DEMOKRATISK RETSSAMFUND Regler for politiet Politiet er underlagt en række regler, som de skal følge, når de anholder eller afhører en person. De må ikke benytte eller true med vold. Og de skal Det er forbudt at tage loven i sin egen hånd ved for eksempel at slå på nogen, fordi de har generet én. Det kaldes selvtægt, og det er strafbart. Selvtægt forbudt

20 20 Danmarks forhold til omverdenen DANMARK ET DEMOKRATISK RETSSAMFUND Mange internationale forbindelser Internationale konventioner Som et lille land har Danmark interesse i at have et stærkt samarbejde på tværs af landegrænser. Danmark har derfor mange internationale forbindelser. For eksempel er Danmark medlem af den Europæiske Union (EU), Europarådet, de Forenede Nationer (FN) den Nord Atlantiske Traktats Organisation (NATO), Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling (OECD) og World Health Organisation (WHO). I den forbindelse har Danmark underskrevet en række internationale konventioner om beskyttelse af menneskerettigheder. For eksempel FN s konvention mod tortur, FN s konvention til bekæmpelse af alle former for racediskrimination, FN s konvention til bekæmpelse af alle former for diskrimination mod kvinder og FN s konvention om børns rettigheder. I forbindelse med sit medlemskab af Europarådet har Danmark tilsluttet sig den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der har fået stor betydning i dansk ret. Danmark har været medlem af EU siden 1973 dengang De Europæiske Fællesskaber (EF). Siden Danmark blev medlem, har EU fået indflydelse på flere og flere områder, og den danske befolkning har ofte været delt i to lejre i spørgsmålet om Danmarks forhold til EU. Gennem sit medlemskab af FN forsøger Danmark at bidrage til at hjælpe nødstedte og skabe fred og udvikling i verden samt at fremme respekten for menneskerettigheder. Danmarks medlemskab af den militære alliance NATO og den vestlige økonomiske organisation OECD knytter Danmark tæt sammen med USA, Canada og en lang række europæiske lande. Internationalt udviklingssamarbejde Danmark er et af de få lande i verden, der giver mere end FN s målsætning på 0,7% af bruttonationalindkomsten til udviklingssamarbejde med fattige lande i Afrika, Asien og Latinamerika. EU FN NATO

21 21 Den økonomiske bistand ydes både gennem FN og andre internationale organisationer og direkte fra Danmark til modtagerlandet. Bistanden er i høj grad baseret på et tæt samarbejde med de lande, der modtager hjælpen, så de selv kan tage ansvaret for udviklingen af deres samfund. Hjælp til de fattigste, fremme af ligestilling mellem kønnene, demokrati, menneskerettigheder og bæredygtighed er nogle af nøgleordene i dansk ulandsbistand. DANMARK ET DEMOKRATISK RETSSAMFUND

22 3 INDREJSE OG OPHOLD

23 Indvandring til Danmark 23 Besøg og ophold Indvandrere og efterkommere efter indvandrere i Danmark, cirkatal: 1980: : : Danmark har haft tilflyttere i århundreder. Foruden folk fra nabolande som Tyskland, Polen og Sverige, hvorfra der har været en jævn indvandring gennem tiderne, kan fremhæves hollænderne i begyndelsen af 1500-tallet, jøderne siden 1600-tallet samt de franske huguenotter i slutningen af 1600-tallet. I årene omkring 1970 hentede danske virksomheder arbejdere til landet fra især Tyrkiet, Pakistan, Jugoslavien og Marokko, og i de seneste år er personer fra lande verden over kommet til Danmark navnlig som flygtninge eller som familiesammenførte. For at komme ind i Danmark skal man have et gyldigt pas eller anden godkendt rejselegitimation. Udenlandske statsborgere, som ønsker at opholde sig i Danmark i mere end tre måneder, skal normalt have opholdstilladelse. Vil man til Danmark for at arbejde, skal man have både opholdsog arbejdstilladelse. Danmark har et særligt samarbejde med de nordiske lande Norge, Sverige, Finland og Island. Derfor er der særlige regler for nordiske statsborgere. Det samme gælder statsborgere fra lande, der er medlem af EU*og EØS* samt Schweiz. Nordiske statsborgere kan uden tilladelse rejse ind i og opholde sig i Danmark. Statsborgere fra EU/EØSlande og Schweiz kan få udstedt opholdsbevis hos statsamterne* efter de særlige EU-regler om den fri bevægelighed. Statsborgere fra en lang række lande skal have visum for at besøge Danmark. Det kan for eksempel være for at deltage i kulturelle begivenheder eller med henblik på forretnings-, turist- eller familiebesøg. Et visum giver ikke ret til at arbejde i Danmark, og normalt udstedes det for en periode på tre måneder. På Udlændingestyrelsens* hjemmeside findes en liste over de lande, hvis statsborgere skal have visum for at besøge Danmark. Visum skal søges, inden man rejser til Danmark. Det foregår normalt ved den danske repræsentation (ambassade m.v.) i udlændingens hjemland. Danmark deltager i Schengensamarbejdet, og et visum er derfor normalt gyldigt i hele Schengenområdet. Flygtninge og asylansøgere Danmark har tiltrådt FN s flygtningekonvention af 28. juli 1951 Genèvekonventionen og dermed forpligtet sig til at yde beskyttelse til personer, som er forfulgt på grund af blandt andet deres race, nationalitet, religion Visum Geneve-konventionen og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention INDREJSE OG OPHOLD Kilde: Danmarks Statistik og Integrationsministeriet.

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund Medborger i Danmark En håndbog for nye borgere om det danske samfund Medborger i Danmark udgives på 18 sprog: Dansk Engelsk Polsk Russisk Kinesisk Fransk Arabisk Spansk Thai Tyrkisk Farsi Serbo-kroatisk

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-152-0421 Dok.: MHH40258 Besvarelse af spørgsmål nr. S 822 fra medlem af Folketinget Christine Antorini (S). Spørgsmål:

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen [Modtagers navn og adresse] Opholdstilladelse Du har den [dato] fået opholdstilladelse i Danmark og skal bo i [navn] Kommune. Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Arbejdsmarkedsudv UUI alm. del - Bilag 61,AMU alm. del - Bilag 93 Offentligt Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Onsdag den 2. december 2015 kl. 13.00-13.45 Spørgsmål til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1099. Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 28. august 2013,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab 2008/1 BSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. november 2008 af Jørgen Poulsen (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV)

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG4_da_150814 Ansøgning

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Danmark. Kongehuset Folketing. Bolig. Regering. Fritid. Statsminister. Helligdage. Religion. Grundloven. Regioner. Sundhed. Kommune.

Danmark. Kongehuset Folketing. Bolig. Regering. Fritid. Statsminister. Helligdage. Religion. Grundloven. Regioner. Sundhed. Kommune. Bolig Kongehuset Folketing Helligdage Fritid Regering Statsminister Religion Sundhed Danmark Grundloven Regioner Arbejde Kommune Uddannelse Familie Skat 1 Danmark Danmark er et lille land i Europa. Der

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke GL/BF2_da_140814 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

Hvad synes du om selve ideen med videreformidling af ledige stillinger via Jobnetværk for nydanskere (Dropdownliste) Meget god % %

Hvad synes du om selve ideen med videreformidling af ledige stillinger via Jobnetværk for nydanskere (Dropdownliste) Meget god % % Hvad synes du om selve ideen med videreformidling af ledige stillinger via Jobnetværk for nydanskere (Dropdownliste) Antal: Procent: Akk. Antal: Akk. Procent: Meget god 24 77 % 24 77 % God 7 23 % 31 100

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 456 1. december 2008 Dato: 27. november 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig Kære frivillig Vi er glade for, at du har valgt at blive frivillig på vores asylcenter. Vi har samlet dette materiale for at klæde dig på til at indgå i hverdagen på asylcentret, for som frivillig er det

Læs mere

Ændring af repatrieringsloven

Ændring af repatrieringsloven Ændring af repatrieringsloven Marts 2010 Quickguide Nye muligheder for økonomisk støtte ved frivillig tilbagevenden til en udlændings hjemland eller tidligere opholdsland Ændring af repatrieringsloven

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere i henhold til 3, stk. 3, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008 Forord Byrådet besluttede i august 2006 at igangsætte et arbejde med at formulere en integrationspolitik for Gladsaxe Kommune. Resultatet er nu klar. Baggrunden er, at der i disse år stilles øgede krav

Læs mere

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere