K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx"

Transkript

1 Matr.nr. 15 q Måløv by, Måløv Beliggenhed: Søndergårds Alle Måløv K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ejendommen matr.nr. 15 q Måløv by, Måløv, på m², heraf vej 273 m 2, beliggende på Søndergårds Alle 59, 2760 Måløv. Ejendommen er endvidere benævnt A8. Ejendommen sælges med henblik på opførelse af byggeri i tre etager plus penthouse-etage til helårsbeboelse med en max. højde på 16 m. Boligerne opføres som ejerboliger. Det bemærkes, at der stilles særlige krav til byggeriet med hensyn til valg af materialer og farver, jf. den i 1 nævnte lokalplan. Overdragelsen sker i øvrigt på følgende vilkår: Ejendommene: 1 Ejendommen, der er ubebygget, overdrages som den er og som beset af køber, og med de rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere. For så vidt angår servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Servituterklæring udarbejdet af Landinspektørfirmaet LE34 er udleveret til sælger. Sælger oplyser, at der sælger bekendt ikke påhviler parcellen utinglyste byrder og rettigheder, dog jf. nærværende skødes 7, og at der ikke er forpagtningsaftaler vedrørende parcellerne.

2 Det bemærkes specielt, at køber skal respektere lokalplan nr for nyt by- og boligområde Søndergård i Måløv, 2. etape, samt Vej- og Stikatalog for Søndergård. Køber er gjort bekendt med den af Kommunalbestyrelsen godkendte bygherrevejledning. Det skal endvidere bemærkes, at der er tinglyst deklaration med forbud mod brug af kemiske bekæmpelsesmidler og forbud mod vask og motorrensning af automobiler på Søndergård i Måløv. Ejendomsretten omfatter udover ovennævnte ejendom tillige indirekte andele i fælleshus, boligveje, boligvænger og fællesarealer m.v., som sælger forpligter sig til senere vederlagsfrit at tilskøde den i udstykningen oprettede grundejerforening, jfr Overtagelsesdag: Ejendommen overtages den 1. oktober Ejendommen henligger fra overtagelsesdagen for købers regning og risiko i enhver henseende. 3 Refusionsopgørelse: Køber svarer skatter og afgifter og overtager alle udgifter og indtægter af ejendommen fra overtagelsesdagen, med hvilken dag som skæringsdag, der udfærdiges refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. Refusionsopgørelse skal udarbejdes senest 3 måneder efter overtagelsesdatoen. 4 Købesummen: Ejendommene sælges fri for pantehæftelser. Købesummen er fastsat til ,00 kr. seksmillionerottehundredetretitotusindeottehundrede kr. 00 øre, med tillæg af moms, der berigtiges kontant på overtagelsesdagen. Købesummen betales direkte til kommunens kasse på kommunens konto i Danske Bank: Reg.nr kontonr Deponering af købesummen accepteres således ikke. Såfremt betaling af købesummen for ejendommen sker senere end overtagelsesdagen, forrentes købesummen med 8 % fra overtagelsesdatoen, til betaling rent faktisk finder sted. Betaling skal dog være sket senest 2 måneder efter overtagelsesdagen. I modsat fald er sælger berettiget til at annullere handlen. Køber betaler ud over købesummen tilslutningsbidrag til Afløb Ballerup A/S og tilslutningsbidrag til Vand Ballerup A/S under Forsyning Ballerup A/S, jf.

3 Betalingsvedtægt for Forsyning Ballerups spildevandsanlæg samt gældende takstblad i henhold til Forsyning Ballerups leveringsbestemmelser for vandforsyning. Herudover betaler køber tilslutningsbidrag til DONG Energy og HMN Naturgas, telefon og Bredbåndsanlæg. Der er krav om tilslutning til grundejerforeningens antenneanlæg. Tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber i øvrigt påhviler køber, og er sælger uvedkommende. 5 Jordbunds- og forureningsforhold: Stk. 1: Sælger påtager sig intet ansvar for jordbundsforholdene. Køber har fået udleveret en geoteknisk rapport og en miljøteknisk rapport for Søndergårdsområder. Køber må selv for egen regning iværksætte eventuelle yderligere jordbundsundersøgelser. Udgifter til eventuel ekstrafundering/pilotering i forbindelse med byggeri betales, med undtagelse af ekstrafundering som følge af blød bund, jf. nedenstående, af køber. Parterne er enige i, at definitionen på blød bund er følgende: Blødbund betegner sætningsgivende aflejringer i form af tørv og gytje, samt kohæsionsjord med meget lav Cv, hvilket forstås som jord med en Cv værdi på mindre end 80 Kn/m 2, og sætningsfølsomt siltholdigt ler. Forhandling om refundering af udgifter til ekstrafundering, som følge af blød bund, har som udgangspunkt, at kommunen er indstillet på at refundere dokumenterede og af kommunen godkendte udgifter med 50% for de merudgifter der overstiger 10% af købesummen. Der gøres specielt opmærksomt på, at eventuelle merudgifter på grund af muldlag op til 90 cm ikke refunderes, ligesom merudgifter på grund af skrånende terræn ikke refunderes. Refusionsbeløbet for merudgifter til blød bund vil inden byggestart blive fastsat som et maksimum beløb på grundlag af de af køber udførte geotekniske rapporter med overslag over merudgifter. Sælger gør opmærksom på, at der visse steder i udstykningen har været udført arkæologiske udgravninger. Arealerne er færdigundersøgt og frigivet til byggeri m.m. Hvis der konstateres blødbundsforhold, som ikke er acceptable for køber, kan køber hæve handelen og kræve erlagt købesum tilbagebetalt. Sælger kan dog fastholde handelen mod at afholde den nødvendige merudgift i relation til blødbundsproblematikken. I så fald skal sælger give meddelelse derom senest 14 dage efter, at sælger har modtaget meddelelse om, at køber ønsker at hæve handelen.

4 Eventuelle indsigelser vedrørende jordbundsforhold skal fremsættes over for sælger senest 4 måneder efter overtagelsesdagen. Stk. 2: Sælger har ikke kendskab til eller anledning til at mene, at der er forurenet i området. Sælger har som nævnt i stk. 1 fået udleveret en geoteknisk og miljøteknisk rapport over foretagne undersøgelser på Søndergård. Sælger gør opmærksom på, at pr. 1. januar 2008 er ejendommene i byzone omfattet af klassificeringen som lettere forurenet jf. jordforureningslovens 50a. Områdeklassificeringen betyder bl.a., at der er anmelde- og analysepligt ved flytning og bortskaffelse af jord fra ejendommen jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Skulle forurening forekomme, har såvel køber som sælger ret til at hæve handlen, såfremt forhandlinger om oprensning ikke fører til et resultat, der er acceptabel for parterne. Eventuelle indsigelser vedrørende forureningsforhold, herunder krav om tilbagetræden, skal være fremsat overfor Ballerup Kommune inden 4 måneder efter overtagelsesdagen. Byggemodning m.m.: 6 Ejendommen sælges byggemodnet som følger: I købesummen er inkluderet betaling for byggemodning, for så vidt angår anlægsudgifter til veje (Søndergårds Alle), stier og vejbelysning. Forsyning Ballerup etablerer spildevands-, vejvands- og tagvandsstik ca. 1 m inde på ejendommen efter nærmere aftale med køber. Udgifter til jordledninger fra evt. nye skel til husinstallationer etableres ved købers foranstaltning og regning. Ønskes der afregningsmåler for hver boligenhed, skal der tilsvarende etableres en offentlig tilgængelig afspærringsventil for hver bolig. Udgiften hertil afholdes af køber. Der kan ved udstykning af parcel A8 føres vandforsyningsledninger frem til de enkelte matrikler, der hver får en stikledning afsluttet ved skel mod vej. Vandledninger i privat fællesvej/-areal udføres efter Forsyning Ballerup specifikationer for købers regning. Køber anlægger og afholder selv udgiften til spildevands-, vejvands- og tagvandsledninger, samt eventuelle øvrige forsyningsledninger på egen grund. Alle tilslutningsbidrag mm. betales af køber, jf. nærværende købsaftales 4. Der er ikke pålignet ejendommen kloakgæld.

5 Der er krav om tilslutning til grundejerforeningens antenneanlæg. Sælger har etableret nedgravet affaldssystem, som beskrevet i Bygherrevejledningen. Ejendommen skal tilsluttes naturgasnettet med henblik på opvarmning og forsyning med varmt vand, jfr i lokalplanens bestemmelser. Parkeringsarealer skal primært placeres langs sidevejen mellem den udbudte parcel A8 og nabobebyggelsen på parcel A7 samt i fornødent omfang (dvs. for at opfylde lokalplanens p-krav) på den nordlige side af strøget syd for grunden, i overensstemmelse med hovedstrukturen for området. Antallet af p- pladser, som kan tilkøbes, aftales nærmere med Ballerup Kommune. Køber anlægger og bekoster p-pladserne på selve ejendommen. Anlæg skal ske i overensstemmelse med Vej- og Stikatalog for Søndergård. P-pladser på Strøget anlægges af Ballerup Kommune, og køber tilkøber dem for kr. med tillæg af moms pr. p-plads. Der findes udover ovennævnte ikke mulighed for at tilkøbe sig P-arealer i de offentlige arealer i området i øvrigt. Der henvises i øvrigt til Lokalplan nr , , samt Vej- og Stikatalog for Søndergård på Det kan dog aftales skriftligt med ejeren af nabo-ejendommen, at der stilles ledig parkeringskapacitet til rådighed på dennes ejendom ved eventuel manglende parkeringskapacitet på egen grund. Aftalen skal tinglyses på ejendommene. Omkostninger hertil bekostes af aftaleparterne. Det bemærkes, at opfyldelse af parkeringskravet kan betyde, at den maximale bebyggelsesprocent ikke vil kunne udnyttes. Servitutter: I forbindelse med denne handels indgåelse er det besluttet, at der på ejendommen forud for al pantegæld tinglyses servitut om: at bebyggelse skal opføres på grundlag af projektskitser, udarbejdet af xxxxxxx, godkendt af Ballerup Kommune. 7 at køber skal respektere den på vedlagte plantegning viste kotering af fremtidigt terræn langs skellinier samt respektere det eksisterende terræn som beskrevet i lokalplanens bestemmelser. at køber skal anlægge p-arealer, samt etablere beplantninger, belægninger og belysning i overensstemmelse med "Vej- og Sti-kataloget for Søndergård og Lokalplan nr Der stilles fra sælgers side krav om, at trærækken langs søpromenaden forsættes på denne ejendom i samme flugt som på de øvrige ejendomme langs søen. at køber i forbindelse med anmodning om byggetilladelse sammen med byggeprojekt skal indlevere plantegning, der viser bebyggelsens beliggenhed, indkørsels- og parkeringsforhold. Den planlagte terrænregulering fra bebyggelsen til den fastlagte kotering skal illustreres med hjørnekoter ved bygning og parkeringsarealer samt kurver for eksisterende og fremtidigt terræn.

6 Der skal endvidere indleveres et længde- og tværsnit påtegnet eksisterende og projekteret terræn. at bebyggelse på ejendommen skal være færdigmeldt og godkendt senest 3 år fra overtagelsesdagen. Hvis byggeriet vedrørende ejendommen ikke er færdigmeldt inden ovennævnte frist, er Ballerup Kommune berettiget til at tilbagekøbe ejendommene. Tilbagekøbsretten kan gøres gældende til kostprisen uden tillæg af forrentning, men med tillæg af eventuelle forbedringer, som køber måtte have tilført. at grundejere i udstykningen, som omfatter delområde A i Lokalplan nr , forpligter sig til at være medlemmer af den oprettede grundejerforening Søndergård Nord, der skal administrere udstykningens fællesanliggender af enhver art, jf. 14 i lokalplanens bestemmelser. at såfremt køber eller senere ejere ønsker at anvende ejendommen til en anden type byggeri end forudsat ved købet, skal prisen for ejendommen genforhandles. at såfremt køber eller senere ejere ønsker at udstykke ejendommene forbliver de på parcellerne anlagte vandledninger private anlæg, med undtagelse af de ledninger, som ved deklaration er klassificeret som offentlige. at køber kun er berettiget til at videresælge ejendommen i ubebygget stand til tredjemand, såfremt køber forinden har tilbudt sælger at erhverve ejendommen til den købesum, som ejendommen er erhvervet til, med tillæg af eventuelle forbedringer, som køber måtte have tilføjet. Påtaleret tilkommer Ballerup Kommune. Med hensyn til servitutter og byrder i øvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen. 8 I øvrigt henvises til vedlagte Tillæg til købsaftale vedr. A8 på Søndergård, hvor der er angivet yderligere krav til byggeriet og dets gennemførelse m.v. Herudover henvises til udbudsmateriale af juni Omkostninger: Køber afholder samtlige med handelen forbundne omkostninger, herunder tinglysningsafgift, og udgift til egen advokat. Køber udarbejder skøde i det digitale tinglysningssystem. Sælger har udarbejdet nærværende købsaftale uden omkostning for køber.

7 10 Erklæring i henhold til lov om sommerhuse og camping: I henhold til 8, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 785 af 21. juni 2007 om sommerhuse og camping m.m. jfr. Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. december 1989 erklæres herved, at den erhvervede ejendom agtes anvendt til boligformål, og at formålet med erhvervelsen således ikke er omfattet af lovens 1. Ballerup, den Ballerup kommune / Jesper Würtzen Anders Agger Xxxxxxxx, den Som køber: xxxxxxxxxxx Ovenstående servitutbestemmelse godkendes herved jfr. 42 i Lovbekendtgørelse nr. 937 om planlægning af 24. september 2009, idet bemærkes, at tilvejebringelse af lokalplan ikke er påkrævet. Ballerup, den Ballerup kommune / Jesper Würtzen Finn Hjortenberg

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Overdragelsen sker i øvrigt på følgende nærmere vilkår:

ENDELIGT SKØDE. Overdragelsen sker i øvrigt på følgende nærmere vilkår: H O R S E N S K O M M U N E SALGSVILKÅR Byggegrunde Risengård, Stensballe Sagsnr. 82.02 G01/ -0/ms "SalgsvilkårRisengård20060101" 01-01-2006 Tinglysningsafgifter: 0,6 % registreringsafgift til skøde x,xx

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I KJERSING ØST Etape III Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005 Høje-Taastrup Kommunes salg af to ejendomme: Udbudsvilkår for Liselundager 11, matr.nr. 5eæ Baldersbrønde by, Hedehusene Liselundager 8,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale MELLEM Carl Strunge Jensen Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg OG [ ]

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp AFTALE Maj 2013 Aarhus Kommune og [ ] Bassin 7, Aarhus Ø Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 CVR-nr. 25089944 København

Læs mere

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg December 2013 Vilkår for salg af byggegrund til brug for beboelse, beliggende Majgårdsparken, Januarvej/Februarvej i Andrup Købesum: Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr. 27228844) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED:

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere